Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

DNV-Gødstrup: Mageskifte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af kommunalt vejanlæg ved hospitalet er det nødvendigt at foretage nogle mindre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

Tilpasningen tænkes gennemført som et mageskifte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der sker et mageskifte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Vesterholmvejs forlængelse, udvidelse af Gødstrupvej/ fordelingsvej og stationsforplads er det nødvendigt at foretage nogle mindre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Regionen har behandlet punktet på møde den 17. december 2014, og har godkendt mageskiftet i henhold til nedenstående oversigtskort, samt godkendt at arealerne overdrages til markedsprisen svarende til 14,00 kr./m2, med henvisning til Finanstilsynets seneste værdiansættelse af landbrugsjord i midtjylland. 

De røde arealer på ca. 11.796 m2 er ejet af Regionen og overdrages til Herning Kommune til vejanlæg.

De grønne arealer på ca. 11.286 m2 er ejet af Herning Kommune og overdrages til Regionen til friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

De præcise arealstørrelser kan først beregnes i forbindelse med den endelige udstykning.

 

[image] 

Desuden er der på ovenstående oversigtkort med blåt angivet arealer, som Herning Kommune eksproprierer med henblik på at få flyttet fordelingsvejen udenfor hospitalsgrunden. Det lyseblå område angiver stationsforpladsens placering. 

Erhvervelse af jord til anlæggelse af den nye cykelsti langs banen mellem Gødstrup og Skibbild-Nøvling afklares senere i forbindelse med den nærmere planlægning og projektering af stien.  

Økonomi

Da arealerne næsten udligner hinanden, er det økonomiske mellemværende af yderst beskeden størrelse. 

 

Den forventede udgift afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget på serviceområde 09 Trafik.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der mageskiftes et mindre antal arealer mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet,

 

at arealerne overdrages til markedspris svarende til 14,00 kr./m2 med henvisning til Finanstilsynets seneste værdiansættelse af landbrugsjord i Midtjylland,

 

at de respektive arealer ifølge foreløbig skitse udgør henholdsvis ca. 11.796 m2, som Region Midtjylland overdrager til Herning Kommune, mod ca. 11.286 m2, som Herning Kommune overdrager til Region Midtjylland.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Belysning af cykelsti langs Tolstedvej, Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til etablering af belysningsanlæg på cykelsti langs Tolstedvej i Gjellerup.

 

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til etablering af belysningsanlæg på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup mellem Ny Gjellerupvej og stitunnellen under Tolstedvej.

 

Beløbet søges frigivet således, at belysningsanlægget kan blive etableret i foråret 2015.

 

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, nyt sted nr., lys på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222094-02, Herning Cykler fase 5 - lys på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme Nørregade 13 og 15 i Herning - frigivelse af rådighedsbeløb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til udskiftning af vinduer og eventuelt renovering af nedslidte gulve i kommunale udlejningsejendomme beliggende Nørregade 13 samt Nørregade 15 A, B og C, Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af de kommunale udlejningsejendomme Burgårdsvej 1 og 3 i Vildbjerg, godkendt i Byrådet den 7. oktober 2014, pkt. 317, blev 50% af salgsprovenuet svarende til 0,413 mio. kr. afsat i 2015 til istandsættelse og renovering af øvrige udlejningsejendomme.

 

Det blev besluttet, at anmodning om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb skulle fremsættes via Teknik- og Miljøudvalget med beskrivelse af ønsket anvendelse.

 

Kommunale Ejendomme har med baggrund i dels de aktuelle renoveringsbehov i udlejningsejendommene og dels rådighedsbeløbets størrelse vurderet, at beløbet vil kunne dække en udskiftning af vinduer på øst-facaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13.

 

Renoveringen vil reducere risikoen for fugtskader på ejendommene som følge af nedbrudte vinduer og samtidig også risikoen for indtrængning af rotter og andre skadedyr (kældervinduer). Samtidig minimeres kulde- og trækgener for beboerne.

 

Rådighedsbeløbet søges således frigivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørregade 15 A, B og C, (facade mod øst):

[image]

 

Nørregade 13, (kældervindue):

[image]

 

Den nøjagtige udgift til vinduesudskiftningerne kendes først, når opgaven har været i udbud, men forventes at ligge omkring 0,4 mio. kr.

 

Eventuelt overskydende beløb ønskes anvendt til fortsat renovering af nedslidte gulve og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, hvor renovering foretages løbende efter behov, når der er økonomisk mulighed herfor - typisk i forbindelse med fraflytning.

 

Vinduesudskiftningerne forventes foretaget i løbet af foråret 2015.

 

Eventuelle gulv- og/eller badeværelsesrenoveringer vil ske løbende hen over 2015 i forbindelse med fraflytninger.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2015 på 0,413 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011079 "Istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme",

 

at bevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,413 mio. kr. samme sted,

 

at beløbet anvendes til udskiftning af vinduer på østfacaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13,

 

at et eventuelt restbeløb anvendes til fortsat renovering af nedslidte gulve og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Udskiftning af køkkener i udlejningsboliger Nørregade 15, Herning - frigivelse af rådighedsbeløb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2015 på 0,267 mio. kr. afsat til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

Sagsfremstilling

I årene 2015 - 2018 er afsat i alt 1,209 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet i 2015 på 0,267 mio. kr. søges hermed frigivet, idet udskiftningen af køkkener ønskes påbegyndt snarest muligt.

 

Udskiftningen vil ske løbende og så vidt muligt i forbindelse med fraflytninger for at skabe mindst mulig gene for beboerne.

 

Der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab, når alle køkkener er udskiftet, forventeligt ultimo 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,267 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr.,

 

at bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 0,267 mio. kr. på serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1330-10 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Banegårdspladsen i Herning - renovering/udskiftning af elevator

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær, Martin Skøtt

Sagsresume

Den vestlige elevator, som giver adgang til parkeringskælderen under banegårdspladsen, er nedslidt, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at blive ved med at bruge store summer på reparationer. Forvaltningen anbefaler derfor en udskiftning, som vil koste ca. 450.000 kr. ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Den vestlige elevator, som er én af to offentlige elevatorer der giver adgang til parkeringskælderen under banegårdspladsen, er nedslidt og p.t. ude af funktion.
 
Den østlige elevator, som er placeret ved trappetårn til gangbroen, nedrives i forbindelse med etablering af en ny banegårdsterminal. I den nye terminalbygning bliver der efterfølgende etableret ny elevator med adgang til parkeringskælderen.
 
Den vestlige elevator er placeret ved cykel-/gang-stien, der går fra Gl. Vejlevej til Sølvgade/Søndergade. Denne stiforbindelse er en af hovedfærdselsårene for bløde trafikanter, når de skal under Dronningens Boulevard. Elevatoren har stop ved cykelsti, parkeringskælder ved banegårdspladsen og ved terræn på banegårdspladsen.
 
Den vestlige elevator er fra 1978, og er som nævnt igen ude af funktion på grund af defekte pakninger ved stempel/cylinder.
 
Da pakningerne allerede er skiftet en del gange, vil en udskiftning af cylinderen også være nødvendig, hvormed udgiften bliver ca. 127.000 kr. ekskl. moms.
 
Fordi der også er periodiske problemer med pumpeanlæg og styring, anbefales det også at udskifte eksisterende elinstallationer og trykpaneler, hvilket vil betyde en yderligere udgift på ca. 180.000 kr. ekskl. moms.
 
Automatdørene er ligeledes mærket af mange års brug, hvorfor en udskiftning af skydedørene anbefales i forbindelse med en renovering. Udgiften hertil er ca. 90.000 kr. ekskl. moms. Det skal hertil bemærkes, at der stadigvæk fås reservedele, men det ophører på et tidspunkt.
 
Samlet økonomi for en totalrenovering af elevatoren (som kan spredes over flere år), men hvor elevatorstol, løftecylinder og styreskinner bibeholdes, beløber sig således til ca. 400.000 kr. ekskl. moms.
 
Alternativt kan hele elevatoren udskiftes med en ny tovbåren, maskinrumsløs elevator, som har flere fordele i forhold til eksisterende elevator, herunder:

 • Energiklasse A  - forventet energibesparelse på ca. 60-70 %

 • Stor kørselskomfort med præcist stop på etager

 • Intet maskinrum og intet oliespild

Herudover er der den fordel, at man får en ny elevator med et moderne design, som matcher renoveringen af Banegårdspladsen.
 
Udgiften til  en ny elevator inklusiv nedtagning af den eksisterende er 450.000 kr. ekskl. moms.
 
Leveringstid på en ny elevator er pt. 14 uger, hvortil kommer tid til udbud. En ny elevator forventes hermed at kunne være i drift i løbet af foråret 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, med baggrund i den forholdsvise lille prisforskel mellem renovering og udskiftning samt hensynet til stabil drift fremadrettet, at elevatoren udskiftes.  
 

Økonomi

Finansiering:

Størstedelen af investeringen i en ny elevator til 450.000 kr. ekskl. moms kan finansieres dels af "Rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder", som i 2015 udgør 314.000 kr. og dels af et restbeløb på 80.000 kr. vedrørende "Banegårdspladsen - renovering af p-kælder". De resterende 56.000 kr. finansieres via driften i 2015 med baggrund i forventede lavere udgifter til reparationer fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den vestlige elevator med adgang til p-kælderen under banegårdspladsen i Herning udskiftes med en ny tovbåren elevator,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Udskiftning af vestlig elevator ved Banegårdspladsen",

 

at finansiering sker dels med 314.000 kr. af afsat rådighedsbeløb i 2015 under Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder",

 

at finansiering sker dels med restrådighedsbeløb på 80.000 kr. i 2014 under Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013097 "Banegårdspladsen - renovering af p-kælder", som overføres til 2015 i den samlede overførselssag om uforbrugte midler fra 2014 til 2015. Bevillingen på dette stednr. nedskrives samtidig med 483.000 kr. til 747.000 kr.,

 

at restfinansiering på 56.000 kr. sker via driftsbudgettet i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013004 "Banegårdspladsen".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-619-06 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for etablering af støjmur ved Nr. Lindvej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Henrik Thimsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Regnskab for etablering af støjhegn ved Nr. Lindvej er klar til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

 

Sagsfremstilling

En grundejerforening Nr. Lindvej klagede til kommunen over støj fra en nærliggende industrivirksomhed i Lind.

 

Forvaltningen fik udført en støjmåling, som viste, at støjgrænsen i boligområdet var overskredet. Forvaltningen undersøgte forskellige løsninger og fandt frem til, at en støjmur var bedste og billigste løsning.

 

Støjmuren er nu opført og projektet afsluttet. Grundejerforeningen Nr. Lindvej ønsker, at der kan etableres beplantning på sydsiden af muren, som vender mod deres grunde. Dette kunne ikke rummes indenfor den afsatte økonomi til anlægsprojektet.

 

Derfor er grundejerforeningen blevet opfordret til at søge midler til projektet fra puljen: Grønne Borgersamarbejder i 2015.

Økonomi

Anlægsregnskab:  

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020068
Etablering af støjmur
    241.000
      241.000
             0

 
Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-103-14 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Dispensation til at placere gyllebeholder indenfor 100 meter af sø større end 100 m2, Smækbjergvej 17, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Anders Kragsig Andersen, Smækbjergvej 17, Vildbjerg  ønsker at etablere en ny gyllebeholder i det åbne land. Gyllebeholderen ønskes placeret indenfor 100 meter af en sø større end 100 m2. Ansøgning kræver derfor dispensation fra husdyrloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Anders Kragsig Andersen har mange udspredningsarealer, der ikke ligger umiddelbart omkring ejendommen. Derfor ønsker han at køre gylle til en decentral gylletank i løbet af vinterhalvåret og derved spare noget trafik om sommeren. Dette kan tillades jf. husdyrloven, idet der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der taler afgørende imod placeringen.

 

Gyllebeholderen ønskes placeret indenfor 100 meter af en sø, der er større end 100 m2, derfor kræves en dispensation fra husdyrloven. I husdyrloven er der mulighed for dispensation fra afstandskravet til en sø større end 100 m2,  hvis der fastsættes vilkår som sikrer, at der ikke opstår forurening og væsentlige gener.

 

Der stilles vilkår om, at der etableres en vold, der kan rumme beholderens indhold, og dermed sikre, at gyllen ikke kan løbe til søer eller vandløb, at der etableres beplantning rundt om gyllebeholderen, og at gyllebeholderen skal fjernes ved ophør af drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til etablering af gyllebeholder på den ansøgte placering under de beskrevne vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - nyt lokalplanområde i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund
af en ny lokalplan i Gjellerup: Lokalplan nr. 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til boligformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig
vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven, som forventes foreløbigt vedtaget i Byplanudvalget den 5. januar 2015, bliver det muligt at etablere boliger som åben-lav bebyggelse i lokalplanområdet i den nordlige del af Gjellerup. En forudsætning herfor er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Området er for nuværende til dels medtaget i Spildevandsplanen som opland X01.P (separatkloak) på 3,4 ha. Med dette tillæg udvides oplandet svarende til lokalplanområdet (matr. 13r, Gjellerup By, Gjellerup). Samtidig ændres kloakeringsformen til "Separatkloak med nedsivning af tagvand, vejvand til recipient" og oplandsnavnet ændres til X07.P (bilag 1). Oplandet bliver på ca. 4,2 ha efter udvidelsen. Heraf forventes vejarealet at udgøre ca. 11 % (0,45 ha).

 

Tagvand skal nedsives lokalt enten ved overfladisk infiltration eller i faskiner, hvilket vil bidrage til grundvandsdannelsen. Vejvand må ikke nedsives pga drikkevandsinteresser i området, men skal ledes til eksisterende regnvandsbassin med udløb i Hammerum Bæk (udløb X01RUL1). Bassinet skal evt. udvides for at kunne rumme den ekstra vandmængde. Dette vil blive nærmere vurderet og planlagt i forbindelse med den nært forestående revision af Kommunes Spildevandsplan.  

 

Spildevand ledes til Herning Renseanlæg.

 

Forslag til tillæg nr. 22 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 28 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages
og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum, nyt transportcenter ALPI

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 29 omhandler en ændring af regnvandsudledningen for en del af kloakopland Y34.P til et nyt regnvandsbassin. Ændringen laves i forbindelse med regnvandshåndtering fra virksomheden ALPI Danmark A/S.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 29 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

ALPI Danmark A/S har erhvervet en byggegrund på ca.135.000 m2 ved Fastrupvej i Hammerum til opførelse af et nyt transportcenter. I denne forbindelse blev det aftalt med Herning Kommune og Herning Vand A/S, at ALPI Danmark A/S selv varetager håndtering samt udledning af tagvand og overfladevand fra deres grund.

 

Byggegrunden er i spildevandsplanen en del af opland Y34.P med kloakeringsformen "Separatkloak". Regnvand fra opland Y34.P udledes via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.

 

Som følge af at ALPI Danmark A/S selv håndterer regnvand, opdeles det oprindelige opland Y34.P i to mindre oplande med to forskellige regnvandsbassiner samt udledning til Hammerum Å. Se bilag 1, kortbilag.

 

De to mindre oplande er:

 

Opland Y43.P

ALPI Danmark A/S etablerer et nyt regnvandsbassin på egen grund. Udledningen fra det nye regnvandsbassin sker til Hammerum Å via et nyt udløb, nr. PRVRUL11. Oplandsnavnet for området, som fremover afleder regnvand via PRVRUL11, ændres til Y43.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

 

Opland Y34.P

Regnvand fra det resterende del af opland Y34.P udleder fortsat jf. spildevandsplanen via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland Z11 med Z11-P i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Vesterdamsvænget i Lind. Lokalplansforslag nr. 61.B6.3 giver mulighed for udstykning af nye, attraktive byggegrunde til parcelhuse nord for Vesterlindvej som 2. etape af et større boligområde i den vestlige del af Lind. I lokalplanen er der udlagt arealer til regnvandsbassin til sikring af afledningen af regnvand.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænsen ændres i forbindelse med tillægget;

 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 Z11
 
5,52
 
 
Z11-P  
7,86
Udvidelse af opland Z11 med nyt lokalplanområde med plads til etablering af regnvandsbassin

 
Opland Z11 er i dag separat-kloakeret og Z11-P separat-kloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.

 
Der er i dag etableret regnvandsbassin til det nuværende opland Z11, der afleder til Asmindekær Bæk. I lokalplanforslag nr. 61.B6.3 er der afsat et areal til etablering af nyt regnvandsbassin. Overfladevand fra Z11-P planlægges hermed afledt til og forsinket i nyt bassin til opsamling af regnvand fra det nye byggemodningsområde.
 
Afløb fra nyt og eksisterende bassin kobles sammen lige nord for det nye byggemodningsområde og afledes samlet via grøft med udløb i Asmindekær Bæk. Herning Vand A/S står for etablering/udvidelse af grøft, så afledning ved normal regnhændelse (15 l/s) samt overløb hvert 5. år ved ekstrem regn kan ske til Asmindekær Bæk uden risiko for oversvømmelse af arealerne langs grøften

 

Herning Kommune står for den almindelige vedligeholdelse af grøften. Fordeling af omkostningerne til almindelig vedligeholdelse af grøften mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S kan eventuelt tages op på et senere tidspunkt, når Herning Kommune har erfaring med omfanget.

 

Herning Vand A/S står for ekstraordinært tilsyn og vedligeholdelse af grøften f.eks. ved ekstrem regn, hvor der kan opstå behov for udbedring af eventuelle erosionsskader.
 
I eksisterende opland Z11 og i det nye byggemodningsområde (opland Z11-P) afledes normal regnhændelse (15 l/s) i lukkede/nedgravede rør. Overløb hvert 5. år ved ekstrem regn afledes i overløbsgrøfter etableret af Herning Vand A/S. Placering og indretning af overløbsgrøfter i eksisterende og nyt boligområde aftales forinden med Herning Kommune.

 

Herning Kommune og Herning Vand A/S skal i samarbejde sikre, at der indgås skriftlig aftale om, at grundejerforeningen står for den daglige drift af overløbsgrøfterne, samt at Herning Vand A/S vedligeholder til funktion og ved specielle hændelser (eksempelvis ved erosion i forbindelse med ekstrem regn).
 
Høring af forslag til tillæg 21:
Forslag til tillæg 21 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden  27. august til 22. oktober 2014. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store hus-dyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har på møde den 23. juni 2014, pkt. 214, foreløbig vedtaget tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store husdyrbrug.

 

Byplanudvalget har på møde 5. januar 2015, pkt. 5 indstillet tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store husdyrbrug til endelig vedtagelse.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, beskyttelsesområder med videre der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, herunder arealer til byudvikling.
 
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2014.
 
Der er i perioden kommet én bemærkning fra Energinet.dk og én indsigelse fra Naturstyrelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Herning Kommuneplan 2013-2014 er følgende lagt til grund for en udpegning af områder til store husdyrbrug:

 • A-, B- og C-målsatte naturområder

 • Grundvandsindsatsplanområder

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

 • Nitratfølsomt indvindingsopland

 • Områder der anvendes til råstofindvinding

 • Hygiejnisk zone til vandværksboringer

 • Oplande til vandområder hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor)

 • § 3 arealer efter Naturbeskyttelsesloven

 • Potential natur

 • Natura2000

 • Spredningskorridorer

 • De kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner

 • Kirkebyggelinjer

 • Fredninger

 • Særligt værdifulde landskaber

 • Skov, sø og å-beskyttelseslinjer

 • Fredskov

 • 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer

 
Bemærkning fra Energinet.dk
Energinet anbefaler, at eksisterende og planlagte lednings- og kabelanlæg for højspænding vises i kommuneplantillæggets kortbilag.
 
Forvaltningens vurdering
Planlagte lednings- og kabelanlæg er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024, og Herning Kommune vil ved næste kommuneplanrevision, eller når det er aktuelt, opdatere kortgrundlaget gennem kommuneplantillæg.
 
Bemærkningen giver således ikke anledning til at ændre kommuneplantillægget.
 
Indsigelse fra Naturstyrelsen
Naturstyrelsen gør indsigelse mod kommuneplantillægget på baggrund af, at Herning Kommune har udpeget områder til placering af store husdyrbrug inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). Derudover at indvindingsoplande skal betragtes som nitratfølsomme.
 
Forvaltningens vurdering
På baggrund af at Staten løbende fornyer grundvandkortlægningen, er der udpegninger, som tillæg nr. 23 ikke har medtaget, fordi kortlægningen er blevet færdig efter kommuneplantillægget er sendt til politisk behandling og kommet i offentlig høring. Den statslige grundvandskortlægning er primært sket i 2014.
 
Udpegningen af områder til placering af store husdyrbrug, foretaget med kommuneplantillæg nr. 23, er baseret på, at der ikke sker udpegninger i OSD og NFI (se kommuneplantillæggets redegørelse), hvorfor det er naturligt at rette udpegningen i overensstemmelse med den nye viden.
 
Naturstyrelsens indsigelse efterkommes således. Se bilag A for hvilke ændringer der foretages til kommuneplantillæg nr. 23.
 
Den statslige kortlægning er endnu ikke færdig for Herning Kommune, hvorfor det må forventes at udpegningen skal revideres igen med den kommende kommuneplanrevision.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Legalitetsgodkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Takster for vandforsyningsselskaber i 2015 skal legalitetsgodkendes i henhold til Vandforsyningsloven. Der er 22 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune. Taksterne for 2014 blev legalitetsgodkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013, pkt. 293.

 

Der henvises til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2014, pkt. 245 "Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber", hvor udvalget besluttede, at man ikke kunne legalitetsgodkende takster for de vandforsyningsselskaber, der ikke havde fremsendt regnskab for 2013.

 

Forvaltningen har efterfølgende modtaget de manglende regnskaber, som ikke giver anledning til bemærkninger til selskabernes økonomi og takster for 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at de sidste 6 vandforsyningsselskabers takstblade legalitetsgodkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget 15. december 2014, pkt. 245:

Legalitetsgodkendelse består i kontrol af, at beregningen af tilslutningspriser overholder regulativet for de private vandværker, samt at prisen for vand sikrer, at selskabet har økonomisk råderum til renovering, som skal sikre vandkvalitet og forsyning. Samtidig skal  "hvile-i-sig-selv-princippet" overholdes, således at opsparingen ikke må være urealistisk høj. Der gælder dog særlige vilkår for selskaber med salg over 200.000 m3 om året, som er underlagt et prisloft fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
 
Alle vandforsyningers takstblade overholder regulativet. Der er dog en del selskaber, som i år ikke har valgt at indexregulere tilslutningsbidrag, da reguleringen kun er 0,08 % i år og med henvisning til, at stigningen dermed er ubetydelig.
 
Langt de fleste selskaber har sendt budget for 2015, som dokumentation for vandprisen i 2015.
 
6 selskaber mangler at sende regnskab for 2013, heraf 2 selskaber både regnskab og budget. Forvaltningen mener, at legalitetsgodkendelse af taksterne uanset kan ske, dog med bemærkning om, at de er godkendt på baggrund af mangelfuld materiale.
 
Aulum og Sønder Felding Vandværker har sat prisen ned, hvilket skyldes, at selskaberne har en stor formue, og prisloftet kræver derfor nedsættelse af prisen.
 
13 selskaber har uændrede takster for vand. 3 af disse selskaber har sendt et budget, der viser et underskud, men bestyrelsen har uanset dette valgt ikke at sætte taksten op.
 
Underskuddet for Ørnhøj Vandværk skyldes køb og etablering af ny boring med høje anlægsudgifter i 2014 og 2015. Vandværket har sat prisen op i 2014, men ikke i 2015, da budgettet i 2016 og frem forventes at give overskud med nuværende takster.   Underskud i budgettet for Sandet Vandværk skyldes tab af en stor forbruger. Vandværket har en solid opsparing og vil derfor først i 2015 vurdere, hvilken betydning tabet af forbrugeren har på både udgifter og indtægter. Formue udgør ca. 1,3 mio. kr.   Feldborg Vandværk har store udgifter i 2014 og 2015 til ledningsrenovering, men vandværket har sparet op til disse udgifter. Formuen bruges således til ledningsrenovering i stedet for at sætte prisen op. Formue udgør ca. 1 mio. kr.
 
6 selskaber har valgt at sætte taksten for vand op på baggrund af budgettet.
 
Vildbjerg Vandværk har overtaget Timring Vandværk. Derfor er der lavet et samlet takstblad. Priserne er ens, bortset fra den faste årlige afgift, som i Timring Vandværks forsyningsområde er det samme, som hidtil for Timring. Fastbidraget er således 100 kr. højere i Timring end i Vildbjerg de næste to år, hvorefter taksterne bliver helt ens. Dette er en del af overdragelsesaftalen.
 
Hammerum Vandværk har oplyst, at selskabet efter fremsendelse af takstbladet har modtaget en uforudset skatteregning på ca. 900.000 kr., der sandsynligvis vil ændre det fremsendte takstblad. De har dog ikke kunnet nå at lave en ny beregning af takster inden fristen.

 

Sagsfremstilling 12. januar 2015:

Ved fremstilling af sagen på mødet den 15. december 2014 manglende 6 vandforsyningsselskaber, at sende regnskab for 2013.  

 

De 6 regnskaber er nu modtaget. Regnskaberne giver ikke anledning til bemærkninger til selskabernes økonomi og takster for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstblade for 2015 for Fasterholt, Feldborg, Karstoft, Kibæk, Skarrild og Studsgård vandforsyningsselskaber legalitetsgodkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser