Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. august 2014
Mødested: Mødelokale i DRIFT, Hammershusvej 7, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Præsentation af udvalgets opgaveområder.

 

Introduktion til fagområdet: 

DRIFT er en organisation i Herning Kommune, der arbejder helhedsorienteret med driftsplanlægning, udbud og udførsel af kernedriftsopgaver inden for teknik og miljøområdet.


Kernedriftsopgaverne er f.eks. drift og vedligehold af byens parker og grønne områder, tilsyn, renhold og vedligehold af veje og stier, vintertjeneste, naturpleje og legepladser.
Udfordringer og særlige fokus områder i 2014 præsenteres ved afdelingsleder Peter Dalsgaard.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Status på energirenoveringer, Fase 1 samt frigivelse af anlægsbevilling til Fase 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen 

Sagsresume

I budgetforliget 2013 blev der afsat 20 mio. kr. over tre år (2013, 2014 og 2015) til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger med udgangspunkt i foretagne energimærkninger.

 

Projektet er planlagt i tre faser, hvor Fase 1 nu er gennemført.

 

Status på Fase 1 forelægges således til efterretning, og samtidig anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 til Fase 2.  

 

Anlægsregnskab for puljebeløbet aflægges samlet, når alle tre faser er gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler, at status på Fase 1 tages til efterretning og at rådighedsbeløb for 2014 til Fase 2 frigives.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der blev i forbindelse med budgetforliget 2013 afsat 20 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger fordelt med 7 mio. kr. i 2013, 7 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015.

 

Udgangspunktet for de projekter, der gennemføres, er en tilbagebetalingstid på maksimum 10 år.

Jfr. beslutning i Byrådet den 4. marts 2014 finansieres energirenoveringerne løbende af en byggekredit, som indfries via egentlig låneoptagelse, når alle tre faser er gennemført.

 
Estimerede driftsbesparelser som følge af hver af de tre faser i projektet (2013, 2014 og 2015) høstes med helårseffekt fra budgetåret efter gennemførelsen.

 

De opnåede driftsbesparelser anvendes til nedbringelse af byggekreditten/afvikling af lånet og forbliver herefter i kommunekassen.

 

Løbende opfølgning på driftsbesparelser og stillingtagen til eventuelle justeringer af disse sker i direktionen. Alle bevillingsmæssige ændringer i driften medtages i de løbende budgetopfølgninger.

 

Anlægsregnskab for puljebeløbet aflægges samlet, når alle tre faser er gennemført - forventeligt primo 2016.

 

For Fase 3 i 2015 vil der blive fremsendt særskilt sag om frigivelse af rådighedsbeløb.

 

 

Fase 1 - status:

Fase 1 har fokuseret på skoler og daginstitutioner, hvor der er foretaget energirenoveringer primært omkring efterisolering af klimaskærm, efterisolering af tekniske installationer, installering af ny energivenlig belysning, optimering af styring af belysning samt udskiftning af cirkulationspumper.

 

Anlægsbevillingen til Fase 1 har udgjort 7,0 mio. kr., som er anvendt jfr. tabellen nedenfor:

[image]

 

Evalueringsrapport med nærmere beskrivelse af de enkelte indsatsområder er vedlagt som bilag.  

 

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på de foretagne energirenoveringer i Fase 1 har været 9,2 år, og de estimerede driftsbesparelser udgør 0,712 mio. kr., som er reduceret i budgetterne fra 2014 og frem.

 

Fase 1 er først afsluttet i foråret 2014 primært på grund af forsinkelse omkring levering af lamper.

 

Forbruget i henholdsvis 2013 og 2014 fordeler sig således:

 

[image]

 

Som vist er der i forbindelse med de gennemførte projekter i Fase 1 anvendt 1,029 mio. kr. mindre end forudsat.

 

Mindreforbruget skyldes, at der er investeret ca. 0,5 mio. kr. mindre i udskiftning af cirkulationspumper end forventet, da en del planlagte investeringer viste sig alligevel ikke at være rentable. Dele af den planlagte energirenovering på Holtbjergskolen er udgået, hvilket har medført mindreforbrug på ca. 0,250 mio. kr. Generelt lavere tilbud i udbuddene end forudsat har medført et mindreforbrug på ca. 0,250 mio. kr., og endelig har der ikke været behov for det afsatte beløb til uforudsete udgifter under Fase 1.

 

Mindreforbruget overgår til Fase 2.

 

Fase 2 - indhold:

De planlagte projekter i Fase 2 fokuserer i lighed med Fase 1 på skoler og daginstitutioner, hvor den væsentligste del af energirenoveringerne kommer til at vedrøre belysning, klimaskærm og automatisk dataopsamling.

 

Oversigt med de planlagte energirenoveringer i Fase 2 er vedlagt som bilag.

 

I 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 7,089 mio. kr. (2014-pl), som søges frigivet til gennemførelse af Fase 2.

Det samlede disponible beløb til Fase 2 udgør således 8,118 mio. kr., når restbeløbet fra Fase 1 medregnes.

 
De estimerede driftsbesparelser som følge af energirenoveringerne i Fase 2 udgør 0,601 mio. kr., som vil blive indarbejdet på de berørte serviceområder fra 2015 og frem i forbindelse med efterårsopfølgningen 2014. Sagen behandles forud herfor i direktionen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status på energirenoveringsprojektets Fase 1 tages til efterretning,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 7,089 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, Energirenoveringer, sted nr. 013083, til gennemførelse af energirenoveringsprojektets Fase 2,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7,089 mio. kr. i 2014 samme sted nr.

 

at de estimerede driftsbesparelser på i alt 0,601 mio. kr. som følge af Fase 2 indarbejdes i driftsbudgetterne på de berørte serviceområder fra 2015 og frem i forbindelse med efterårsopfølgningen efter forudgående drøftelse i direktionen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-K04-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Navngivning af rute 15 - motorvejen mellem Herning og Århus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i brev dateret 4. juli 2014 anmodet Herning Kommune om en udtalelse i forbindelse med uenighed omkring navngivning af motorvejsstrækningen mellem Herning og Århus.

 

Forvaltningen har i den anledning udarbejdet forslag til udtalelse med anbefaling af, at fastholde nuværende navngivning som Herningmotorvejen.

 

Udtalelsen skal fremsendes til ministeriet inden den 25. august 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til udtalelse godkendes.

Sagsfremstilling

Silkeborg Kommune, Aarhus Kommune og Skanderborg kommune har i brev dateret 6. maj 2014 anmodet ministeren for by, bolig og landdistrikter om at ændre navnet Herningmotorvejen til Silkeborgmotorvejen, som minimum for motorvejsstykket ved Aarhus.

 

Uenighed mellem kommuner eller mellem en kommune og Vejdirektoratet om fastsættelse af vejnavne afgøres af ministeren for by, bolig og landdistrikter. Inden ministeren træffer en afgørelse ønskes sagen belyst med en udtalelse fra Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. marts 2014, pkt. 44, blev det besluttet at fastholde nuværende navngivning som Herningmotorvejen, og forvaltningen indstiller at denne beslutning fastholdes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til udtalelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Etablering af adaptiv signalstyring Nygade/Nørregade ændres til Silkeborgvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen 

Sagsresume

Fremkommelighedspuljeprojektet for etablering af adaptiv signalstyring i Nygade/Nørregade ønskes ændret, således at systemet i stedet for etableres på Silkeborgvej, idet det vurderes, at potentialet for at øge fremkommeligheden for busserne er større på Silkeborgvej.

 

Trafikstyrelsen er indstillet på at omfordele de bevilligede midler fra Nygade/Nørregade til Silkeborgvej. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres adaptiv signalstyring på Silkeborgvej frem for Nygade/Nørregade.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 17. september 2013, pkt. 279 anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade. Indtægtsbevillingen er finansieret af Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje.

 

En adaptiv signalstyring betyder, at en central computer løbende registrerer trafikstrømmene og derudfra beregner, hvor lang grøn-tiden skal være for hver enkelt retning for at opnå en optimal trafikafvikling. Udvælgelsen af strækninger, hvor der vurderes et potentiale for at fremme bustrafikken og samtidig forbedre forholdene for den øvrige trafik, sker i samarbejde med Midttrafik.

 

Siden anlæggelsen af Kousgaards Plads har trafikmønstret ændret sig markant på Nygade. Det er derfor vurderet, at effekten af en adaptiv signalstyring på strækningen ikke opvejer udgiften til systemet. På den baggrund har forvaltningen derfor vurderet, at Silkeborgvej mellem Golfvej og Silkeborgvej, som i morgen- og eftermiddagsmyldretiden har dårlig fremkommelighed for busserne, har et betydeligt potentiale for etablering af adaptiv signalstyring, svarende til det nyetablerede system på Fredensgade/Møllegade.
 
Der kører på et døgn 148 busser på strækningen. De kryds, hvor den adaptive signalstyring foreslås etableret, er Silkeborgvej/Golfvej, Silkeborgvej/Center Allé, Silkeborgvej/Merkurvej og Silkeborgvej/Silkeborgvej.


Forvaltningen har forespurgt Trafikstyrelsen om det er muligt at flytte tilskuddet til denne strækning og har fået accept på dette.
 
Formålet med at lave den adaptive signalstyring på Silkeborgvej er at fremme fremkommeligheden for busserne. Dette gøres til en vis grad på bekostning af de andre trafikanter, hvorved det ikke kan udelukkes, at bilister der kører ud fra butikkerne til Silkeborgvej i nogle perioder vil opleve længere ventetid, når bussen passerer krydsene.

 

Den adaptive signalstyring kan imidlertid programmeres så side-retningerne får en højere prioritet f.eks. i weekender og om aftenen, hvor der ikke kører så mange busser, ligesom perioden efter bussernes passage også kan prioriteres, så afvikling af eventuelle ekstra kødannelser som følge af bussernes passage kan prioriteres.

 

Generelt forventes der en bedre trafikafvikling for alle trafikanter, set over sammenhængende periode.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres adaptiv signalstyring på Silkeborgvej frem for Nygade/Nørregade.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-14 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Krydset Møllegade/Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Virksomhederne i området omkring Bethaniagades vestlige ende har anmodet Herning Kommune om at forbedre frakørselsforholdene fra ejendommene i Møllegades sydlige retning.
 
Det er forvaltningens vurdering, at frakørslen fra området i sydlig retning kan forbedres ved etablering af et signalanlæg i krydset og dermed åbne op for venstresving fra Bethaniagade, men et signalanlæg vil medføre en række trafikale konsekvenser på fremkommeligheden og trafiksikkerheden i området.
 
Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter muligheden og konsekvenserne for etablering af et signalanlæg i krydset.

Sagsfremstilling

Virksomhederne i området omkring Bethaniagades vestlige ende ønsker at få forbedret frakørselsforholdene fra ejendommene i Møllegades sydlige retning. Virksomhederne peger på, at det er afgørende for erhvervslivets udvikling i området, at dette forhold forbedres.
 
Krydset Møllegade/Bethaniagade er i den nuværende situation et vigepligtsreguleret kryds, hvor venstresving er forbudt af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Venstresvingsforbuddet er desuden medvirkende til at begrænse trafikmængden i Bethaniagade.


Der er afmærket ca. 20 parkeringsbåse i Bethaniagades nordlige side, hvilket betyder, at fremkommeligheden fra øst mod vest er vanskelig.
 
Ved en trafiktælling i 2011 er der registreret i alt ca. 2.200 køretøjer i døgnet på Bethaniagade vest for Skolegade fordelt med ca. 600 køretøjer mod vest og 1.600 køretøjer mod øst.


Ved etablering at et signalanlæg i krydset Møllegade/Bethaniagade og dermed åbning for alle trafikstrømme igennem krydset forventes trafikintensiteten at stige med 1.000 køretøjer i vestlig retning, svarende til 45 % mere trafik end i dagens situation. Denne stigning kan vise sig at blive større, såfremt trafikanterne vælger Bethaniagade som en smutvej.

 

Fremkommeligheden på Møllegade (det overordnede vejnet) vurderes at blive reduceret ved etablering af et signalanlæg i krydset Møllegade/Bethaniagade. Dette skyldes flere stop for både den gennemkørende trafik og for sidevejstrafikken med længere transporttid til følge.
 
Der er generelt vanskeligere for den adaptive signalstyring at lave grøn bølge på strækningen jo flere kryds, der etableres. Yderligere gør den korte afstand på 100 meter mellem krydsene det også vanskeligt at indplacere et nyt kryds på strækningen og i signalstyringen på Fredensgade og Møllegade. Der vil desuden være øget risiko for medkørsel (og dermed uheld) – altså hvor trafikanterne kører på det grønne signal i det næste kryds, mens de fortsat selv har rødt.

 

Et signalanlæg i krydset Møllegade/Bethaniagade vil som nævnt medføre en betydelig stigning i biltrafikken i Bethaniagade, hvilket gaden ikke er egnet til at håndtere hverken hvad angår vejbredde, støjpåvirkning eller sikkerhed for cyklister.

 

Hvis der etableres et signalanlæg, bør de afmærkede parkeringsbåse derfor fjernes, så fremkommeligheden på gaden opretholdes, og der kan skabes sikre og trygge forhold for cyklisterne.  

 

En mulighed kunne også være at ensrette Bethaniagade mod øst fra Carit Etlars Gade. Det vil dog betyde at de forretningsdrivende øst for Carit Etlers Gade ikke får gavn af signalanlægget. Desuden vil adgangen fra østbyen til området medføre en omvejskørsel, da Skolegade ikke kan anvendes som adgangsvej til Bethaniagade.

 

Der er tidligere skitseret på en rundkørsel i krydset, men denne konstruktion kan ikke anbefales i dette kryds.

Økonomi

Udgiften til etablering af et signalanlæg i krydset Møllegade/Bethaniagade er overslagsmæssigt beregnet til ca. 1,5 mio. kr., og de afledte udgifter til ændringer i Bethaniagade er vurderet til 50 - 100.000 kr. alt efter omfanget af tiltagene.

 

Der er ikke afsat midler til projektet på nugældende investeringsoversigt 2014 - 2017, og virksomhederne i området ønsker ikke at bidrage til finansieringen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at muligheder og konsekvenser ved etablering af et signalanlæg i krydset Møllegade/Bethaniagade drøftes.

Beslutning

Brev af 4-8-2014 fra Birger Midtgaard sendt til udvalgets medlemmer 8-8-2014 indgik i behandlingen af sagen.

 

Udvalget ønsker ikke, at der etableres et signalanlæg i krydset Møllegade-Bethania-

gade på grund af de trafikale konsekvenser, både trafiksikkerhedsmæssigt og fremkommelighedsmæssigt i Møllegade og Behaniagade.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.03.06-P20-1-12 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Anlægsregnskab for renovering af Albækvej, Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Albækvej, udførelse af nyt slidlag.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i byrådet.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 8. maj 2012, pkt.129 - overførselssag, en anlægsbevilling på 2.734.000 kr. til renovering og udførelse af nyt slidlag på Albækvej.

 

På byrådsmødet den 23. juni 2014, pkt. 192, er bevillingen nedskrevet med 656.000 kr., og beløbet er overført til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223079, 3. etape til asfaltslidlag på Trehøjevej. Den samlede anlægsbevilling til Albækvej er herefter 2.078.000 kr.

 

Anlægsregnskab for Albækvej blev på i alt 2.077.753 kr.

Økonomi

Stednr. Anlæg          Bevilling kr.    Forbrug kr.     Forskel kr.

223082 Albækvej     2.078.000      2.077.753       247

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.14-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Rejsekortet - Billetteringsform på rabatruter/skolebusruter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med, at rejsekortet indføres i Midttrafiks område, skal billetteringsformen afklares for de lokale ruter, som hovedsageligt kører for skoleelever - kaldet rabatruter.

Der køres i dag med gamle simple billetmaskiner, som opfylder krav til billet med fuld omstigningsret p.t.

 

Efter aftale med Midttrafik køres der videre efter nugældende former frem til skoleårets start i 2015.

 

Rabatruterne skal i udbud med ny kontraktstart til august 2015.

I udbudsmaterialet skal indgå under hvilken billetteringsform disse ruter skal udføres.

 

Forvaltningen anbefaler, at nuværende billetteringssystem videreføres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommende licitation på de lokale ruter (”rabatruterne”, som er lokale ruter Herning Kommune planlægger og udarbejder køreplaner for), skal der skitseres mulige løsninger for billetteringsformen.
Løsningen, der besluttes, skal med i udbuddet.

 

Der kan opstilles følgende scenarier:

 

1. Rejsekort "buslight"

Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik, med fuldt billetteringsudstyr i form af en bus light udgave af rejsekortet.


Der sikres lige adgang for alle med rejsekort, og der er fuld omstigning mellem øvrige lokale ruter, bybusser og regionale ruter samt tog. Der vil være mulighed for at benytte et evt. overgangskort til studerende og skoleelever og andre overgangsløsninger, som Midttrafik evt. vælger.

Midttrafik planlægger og udarbejder ruter og køreplan i deres planlægningssystem, så ruterne også kommer med på rejseplanen.

 

Endvidere varetager Midttrafik licitation, økonomi og administration af ruterne.

 

Det er ikke en økonomisk fordelagtig løsning. Midttrafik har udregnet, at denne løsning vil koste Herning Kommune ca. 525.000 kr./år.

 

Desuden vil Herning Kommune skulle betale fuldt administrationsgebyr for disse ruter.

 

Fordelen er, at der vil være en indtægt på ruterne, og der vil ikke være uhensigtsmæssigt mange ikke kørsels-berettigede skoleelever, der vil benytte ruterne, når der skal betales en billet. Det vil sikre en nemmere vurdering af, hvor mange busser, der skal indsættes, og ikke blive en fordyrende løsning i forhold til busantal.


2. Videreførelse af nuværende billetteringssystem
Lokale rabatruter, der kører videre med det nuværende billetteringssystem, vil ikke fremover give adgang til omstigning mellem øvrige lokale ruter og andre rejseformer på samme billet.

Det vil give mulighed for, at borgere i landområderne fortsat kan benytte alle de lokale ruter, men der vil ikke være mulighed for at benytte et eventuelt overgangskort til studerende og skoleelever og andre overgangsløsninger, som Midttrafik eventuelt vælger.

Midttrafik varetager licitation, ruteøkonomi og administration af ruterne.

Herning Kommune planlægger og udarbejder ruter og køreplaner samt varetager billetmaskinerne og økonomi vedrørende indtægter.

 

Midttrafik har i dag udgiften på vedligeholdelse af billetmaskinerne. Denne udgift skal overføres til Herning Kommune. Ruterne kommer ikke med på rejseplanen.  

 

Fordelen er, at der fortsat vil være en lille indtægt (Midttrafik har opgjort indtægten ud over skoleårskort til 106.000 kr.), og der vil ikke være uhensigtsmæssigt mange ikke kørsels-berettigede skoleelever, der vil benytte ruterne, når der skal betales en billet. Det vil sikre en nemmere vurdering af, hvor mange busser, der skal indsættes, og ikke blive en fordyrende løsning i forhold til busantal.

Der skal ikke betales fuldt administrationsgebyr til Midttrafik. 

 

3. Gratis kørsel for alle.

Åbne lokale ruter med 0 takst.

Midttrafik har indhentet juridisk rådgivning i forhold til lovligheden ved at indføre 0 takst.

Det er vurderet, at indførelse af 0 takst ikke er i strid med kommunalfuldmagten, forudsat at indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretslige almennyttekriterium.

 

Afgørende for lovligheden er bl.a.:

Om der kan påvises saglige trafikøkonomiske fordele ved indførelsen af 0 takst.

Såfremt udgifterne til indførelse af det nødvendige tekniske udstyr samt betaling af fuldt administrationsgebyr til Midttrafik vil stå i misforhold til de fremtidige billetindtægter, vil der således være trafikøkonomiske fordele forbundet med indførelse af 0-takst på rabatruterne som alternativ til indførelse af rejsekort.

 

Efter den juridiske rådgivning vurderes en økonomisk besparelse ved indførelse af 0 takst imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til, at den heraf følgende forskelsbehandling af kommunens borgere er lovlig. Der vurderes yderligere krævet,

 

at den økonomiske besparelse efter en konkret vurdering ikke er uvæsentlig,

at den forskelsbehandling af kommunens borgere, som indførelse af 0 takst indebærer, ud fra en konkret vurdering kan anses for saglig begrundet.

 

Den juridiske vurdering er behæftet med usikkerhed, og den endelige vurdering af spørgsmålet henhører under Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed.

 

Ved 0 takst ruter vil der ikke være mulighed for omstigning til øvrige lokale ruter og andre rejseformer, medmindre der købes en billet på den videre rejse.

Midttrafik varetager licitation, ruteøkonomi og administration af ruterne.
Herning Kommune planlægger og udarbejder ruter og køreplaner ud fra skolernes behov.

 

Det kan betyde, at uhensigtsmæssigt mange ikke kørsels-berettigede skoleelever vil benytte ruterne, når der ikke skal betales en billet.

Det vil ikke sikre en nemmere vurdering af, hvor mange busser, der skal indsættes, og kan blive en fordyrende løsning i forhold til busantal.

 

Ruterne vil ikke komme på rejseplanen.

 

Fordelen vil være, at der ikke vil være administrativt arbejde med bestilling og uddeling af skoleårskort.

Der skal ikke betales fuldt administrationsgebyr til Midttrafik.

 

 

Økonomiske overslag for ét budgetår.

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at fremtidig billetteringsform for skolebusruter drøftes og besluttes.

Beslutning

Udvalget ønsker at gøre kørsel med skolebusruter gratis for alle pr. august 2015. Af- og påstigning vil kunne foregå på den del af ruten, hvor der er kørselsberettigede elever.

 

Behov for større busser / dubleringsbusser ved at gøre kørslen gratis forventes at være minimal, og eventuelle udgifter hertil skal afholdes indenfor rammerne i SO 09, Kollektiv trafik.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Midttrafik har 30. juni sendt forslag til budget 2015 i politisk høring hos bestillerne, efter
at Midttrafiks bestyrelse 27. juni 2014 godkendte at udsende budgetforslaget i politisk
høring.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 22. august 2014. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2015 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 12. september 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt
budget for 2015 i Midttrafiks bestyrelse 12. september 2014.

 

Midttrafiks bestyrelse har endvidere på bestyrelsesmødet 27. juni vedtaget, at der skal installeres internet i alle regional-, lokal- og bybusser i løbet af 2014 og 1. kvartal af 2015.

 

Udgiften hertil er ikke indregnet i denne udgave af budgettet, men bliver indregnet i den endelige udgave.

 

I bybusserne i Herning er der allerede installeret internet, som er finansieret af puljemidler, som Arriva Tog og Midttrafik fik til projektet Mixtur (en bedre samlet forbindelse mellem Århus og Herning). Driftsomkostningen på ca. 15.000 kr. pr. år er indarbejdet i rammen for 2015.

 

Forudsætninger for budget 2015 

Udgifter:

Busudgifterne er budgetteret efter de enkelte bestilleres ruteøkonomi.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2013 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer.

 

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2013, da de kommende køreplaner først nu er ved at være endelige. Der kan derfor komme små forskydninger i forhold til busudgiften for rabatruterne.

 

Der er endvidere afsat 0,3 mio. kr. til bonus til bybus entreprenøren (Arriva), og der er afsat 0,26 mio. kr. til realtidsinformation i bybusserne.

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2013.

 

I forhold til budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Hernings bybusser på trods af, at Staten har nedskrevet refusion for off-peak klippekort, som følge af mindre brug end forventet, og at kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål ligeledes er nedskrevet.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

[image]

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2015 er der yderligere afsat 315.000 kr. som Herning Kommune er forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften - samme beløb som udbetales i bonus til Arriva.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

 

I indtægterne på 17,617 mio. kr. indgår ca. 3,9 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt
skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er
der i ovenstående korrigeret for.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes Midttrafiks Budget 15 at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til
høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-2-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Ændring af byggemodningsplan for boligområde ved Præstehaven, Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup 

Sagsresume

Ændret planlægning for boligområde i Gjellerup medfører behov for ændring i byggemodningsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at området ændres til en kommunal udstykning, og at der frigives 300.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i 2014.

Sagsfremstilling

Området nord for Præstehaven, Gjellerup, er pt. udlagt til etageboliger i Byplanvedtægt nr. 26 for Gjellerup Kirkeby.

 

På grund af efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Gjellerup bliver der i 2014 udarbejdet en ny lokalplan, som udlægger området til åben-lav bebyggelse.

 

I byggemodningsplanen er området planlagt solgt som en storparcel til etageboliger i 2015. Der er desuden planlagt en vejudvidelse af Kirkebyvej, som en del af områdets byggemodning. Budgetteret nettoindtægt i 2015 jvf. investeringsoversigten er -3,240 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Med den ændrede planlægning for området anbefales byggemodningsplanen ændret til en kommunal udstykning med parcelhusgrunde. Hvis området udvikles som kommunal udstykning i 2016 forventes nettoudgiften at være 4,932 mio. kr. i 2016. Ved byggemodning og grundsalg over en 10-årig periode forventes den samlede nettoindtægt for området at være -5,459 mio. kr.

 

Alternativt kan området forsøges solgt som storparcel til åben-lav bebyggelse. Hermed forventes en nettoindtægt på -3,485 mio. kr. Der vurderes dog ikke pt. at være efterspørgsel på storparceller til parcelhusgrunde, og derfor kan denne model ikke anbefales. Herning Kommune har senest i 2011 udbudt lignende storparceller i Snejbjerg uden at opnå et salg.

 

I overslaget for kommunal udstykning og storparcel til åben-lav bebyggelse er ikke medregnet udgifter til en vejudvidelse af Kirkebyvej, men etablering af en dobbeltrettet cykelsti i vestsiden. Vejudvidelse af Kirkebyvej udgår af planlægningen, da det vurderes tilstrækkeligt at etablere cykelsti i forhold til fremtidig trafikmængde.

 

I nedenstående tabel er vist vedtaget budget samt de økonomiske konsekvenser for ændring til henholdsvis kommunal byggemodning og storparcel til åben-lav.

 

[image]

 

Den nordlige del af Gjellerup er kulturarvsareal, som er udlagt af Kulturstyrelsen i samarbejde med Museum Midtjylland. Området er udpeget, da der er gjort flere fund primært fra jernalder og vikingetid. Det formodes, at der er væsentlige skjulte fortidsminder i området. I budget for kommunal byggemodning er indregnet et beløb til arkæologiske undersøgelser. Hvis området sælges som storparcel, bæres denne udgift af køber.

 

Det anbefales at udføre arkæologiske forundersøgelser forud for lokalplanlægning af området, såfremt området planlægges udviklet som kommunal byggemodning. Hermed kan man i udstykningsplanen tage højde for arkæologiske interesseområder, og fx udlægge dem som grønne fællesarealer.

 

Der anmodes om frigivelse af 300.000 kr. til dette formål i 2014. Beløbet finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at byggemodningsplanen ændres fra etageboliger til åben-lav bebyggelse,

 

at området udvikles som en kommunal byggemodning,

 

at ændringer i byggemodningsplanen ved en kommunal byggemodning indarbejdes i budgetforslag 2015-18 inden for budgetrammen på Serviceområde 01 Byggemodning,

 

at der, såfremt området optages i byggemodningsplanen som kommunal byggemodning, meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektering og museumsforundersøgelser i 2014 til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002079 Præstehaven,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til Serviceområde 01 Byggemodning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7,4 mio. kr. i 2014 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.
 
Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,369 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der er tidligere frigivet 14,150 mio. kr. til forberedende anlæg, færdiggørelsesarbejder samt drift og ejendomskatter.
 
Der anmodes om frigivelse af 7,4 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb. Herudover frigives allerede afsat rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. til Birk Centerpark, stednr. 003010. Beløbet er indregnet i korrigeret budget i nedenstående skema.
 
Restrådighedsbeløbet på ca. 4,8 mio. kr. i 2014 er afsat til færdiggørelsesarbejder, men afventer yderligere grundsalg.

 

Henset til mindreindtægter på byggemodningsområdet er der tidligere truffet beslutning om, at 10 mio. kr. til projekter og færdiggørelsesarbejder afventer igangsættelse, jvf. Byrådsmøde den 6. marts 2012, pkt. 86 og den 16. april 2013, pkt. 143.

 

I henhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2014 betyder et lavt grundsalg i 2014, at forventninger til indtægtsniveauet er reduceret fra ca. 28 mio. til ca. 24 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskab 2013. Der forventes hermed en overførsel af mindreindtægter på i alt 14 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det foreslås, at færdiggørelsesarbejder for yderligere 4 mio. kr. afventer igangsættelse, således at der tilsvarende overføres mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2014 til 2015. 

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder. 
 
[image]
  
Boligområder
Knudmoseparken, Lind, stednr.: 002007
Rådighedsbeløb i 2014: 0,400 mio. kr.
Offentlig sti nord for boligområdet asfalteres.
 
Fejerskovparken, Lind, stednr.: 002019
Rådighedsbeløb i 2014: 1,400 mio. kr.
Færdiggørelsesarbejder i form af beplantninger og etablering af legepladser

i etape 1+2.

 

Holingområdet, Tjørring, stednr.: 002077
Rådighedsbeløb i 2014: 0,300 mio. kr.
Færdiggørelse af en del af Ahornbakken.
 
I alt boligområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 2,1 mio. kr. 
 
Erhvervsområder
Birk Centerpark, Herning, stednr.: 003010
Rådighedsbeløb i 2014: 0,300 mio. kr.
Etablering af sti mellem AU-HIH og trinbrættet ved Birk Centerpark.
 


HI Park, 1. etape, stednr.: 003017
Rådighedsbeløb i 2014: 2,000 mio. kr.
Beløbet er afsat til slidlag.
 
HI Park, 3. etape, stednr.: 003034
Rådighedsbeløb i 2014: 3,000 mio. kr.
Der etableres slidlag bl.a. på Transportcenter Allé.
 
I alt erhvervsområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 5,300 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb i 2014 på i alt 7,400 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:


stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind 0,400 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 1,400 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 0,300 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,300 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 2,000 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park, 3. etape 3,000 mio. kr.

  

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7,400 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2014:


stednr. 002014 Fuglsang Sø 0,947 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken 1,215 mio. kr.

stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 5,238 mio. kr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 5,109 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind  -2,844 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind  1,400 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring  0,301 mio. kr.
stednr. 003010 Birk, Herning  1,313 mio. kr.
stednr. 003017 HI Park, 1. etape  2,000 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park, 3. etape  2,939 mio. kr. 

 

at færdiggørelsesarbejder for 4 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2014 afventer igangsættelse. Rådighedsbeløbet overføres til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003, disponeret.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.14-P21-1-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Ansøgning om etablering af privat jordvarmeanlæg på kommunalt areal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarme på kommunalt areal. Da forvaltningen ikke har bemyndigelse til at udfærdige permanente brugsaftaler for kommunale arealer, og da sagen har principiel karakter, bedes Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til sagen.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en samlet vurdering, at der meddeles afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på kommunalt areal.

Sagsfremstilling

Ejeren af Udsigten 19, Sørvad har søgt om tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg på matr. nr. 2br, som er et offentligt grønt areal. 

 

[image]

Idéen med at udnytte jordvarme til opvarmning af boliger mm. anser forvaltningen som miljøvenlig og i tråd med Herning Kommunes klima- og miljøpolitik.


Forvaltningen ser dog en række problemstillinger ift. etablering af private jordvarmeanlæg på offentligt areal.

 1. Arealet bindes i anlæggets levetid. For grønne områder er konsekvensen bl.a., at der f.eks. ikke kan plantes træer, så længe anlægget er i funktion. Samlet set medfører et anlæg af denne type risiko for begrænsning af kommunens og offentlighedens brug af og råderet over arealet.

 2. En aftale skal tinglyses på den pågældende ejendom og på det offentlige areal. Aftalen skal beskrive vilkår for brugsretten, herunder krav til retablering af arealet efter anlægsfasen, og når anlæggets funktion ophører.

 3. I den konkrete sag er der ikke lagt op til, at kommunen kompenseres for at have anlægget liggende. Det rejser spørgsmålet om erstatning til kommunen for at bruge et offentligt areal til et privat anlæg af permanent karakter, og - hvis der skal ydes erstatning - hvilken beregningsmodel, der i givet fald skal anvendes. Det skal desuden afklares, om Herning Kommune skal afholde udgiften til ejendomsskat for det pågældende areal.

 4. I den konkrete sag kommer projektet en enkelt husstand til gode, hvilket rejser spørgsmålet, om kommunen skal bruge så omfattende ressourcer på at tilgodese en enkelt borger.

 

Det bemærkes, at der findes lodrette jordvarmeanlæg, som kræver mindre areal end vandrette anlæg. Dog skal der være en særlig opmærksomhed på grundvandsbeskyt-

telse inden etablering af lodrette anlæg.


I varmeplanen er varmeforsyningen i Sørvad udlagt til individuel naturgasforsyning. Med
nationale mål om udfasning af naturgas i varmeforsyningen inden 2035 og lokale mål om 100 % vedvarende energi i varmeforsyningen i Herning Kommune, kan der være behov for at træffe beslutning om byens fremtidige varmeforsyning inden for de nærmeste år.


Hvis ejeren af Udsigten 19, Sørvad vælger en individuel løsning som varmepumpe (jord/vand eller luft/vand), biomassefyr eller lignende vil der højest sandsynligt ikke være interesse for på sigt at etablere en løsning, som omfatter hele byen, så som en eventuel fjernvarmeløsning (satellitværk).
 
Er der mange af den slags ”huller” i en forholdsvis lille by som Sørvad, vil der ikke være samfundsøkonomi i at etablere en samlet varmeforsyningsløsning for byen baseret på et fælles forsyningsnet. Der vil være for stort et varmetab i nettet, og det vil blive for dyrt for den enkelte forbruger, da der ikke vil være så mange om at dele udgifterne. 


Vælger ejeren at etablere et naturgasfyr (hvilket stadig er en mulighed, da det ikke er nybyggeri, og regeringen ikke har sat en endelig dato for, hvornår der ikke længere må etableres individuelle naturgasfyr), så vil ejendommen være på naturgasnettet som de fleste andre ejendomme i byen. Denne løsning vil give mulighed for på sigt at konvertere hele byen til noget andet f.eks. biogas.


På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag til både den konkrete ansøgning og at forvaltningen bemyndiges til at meddele afslag til fremtidige ansøgninger fra private borgere om etablering af jordvarmeanlæg på kommunalt areal.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til etablering af private jordvarmeanlæg på kommunalt areal,

 

at forvaltningen bemyndiges til at meddele afslag ved eventuelle fremtidige ansøgninger om etablering af private jordvarmeanlæg eller lignende på kommunalt areal.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af forslag til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Erik Skibsted, Anders Debel

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til indsatsprogram til konkrete supplerende forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene i vandområdeplanerne for 2016-2021.

 

Sekretariatskommunerne har ansvaret for at samle og koordinere forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapporten fra de enkelte kommuner i hovedvandoplandet.
 
Kommunernes forslag skal sendes til sekretariatskommunen i så god tid, at denne kan nå at sammenskrive bidragene og sende et samlet forslag for hovedvandoplandet til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsprogram for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord samt Ringkøbing Fjord godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsprogram for forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene i vandområdeplanerne for 2016-2021. Herning Kommune har vandløb i hovedvandoplandene for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.
 
For hvert af de tre hovedvandoplande har der været nedsat embedsmandsgrupper, hvor repræsentanter fra kommuner, der har vandløb i de enkelte hovedvandoplande, har udarbejdet forslag til indsatsprogram. Sideløbende med embedsmandsgruppernes arbejde har Vandrådene for hvert hovedvandopland bidraget med deres anbefalinger og overordnede prioriteringer, som er forsøgt indarbejdet i de konkrete forslag til indsatsprogram.

 

I Vandrådet for Nissum Fjord var det ikke muligt at nå til enighed om prioriteringen af indsatser. Således har Danmarks Sportsfiskerforbund med opbakning fra Aulum-Haderup Sportsfisker Forening fremsendt et alternativt forslag til indsatsprogram, hvor man ønsker en løsning af passageforholdene ved Holstebro Vandkraftsø medtaget.


For Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er der blevet udarbejdet et holdningspapir for Vandrådet, som udtrykker Vandrådenes anbefalinger og prioriteringer vedrørende forslag til indsatsprogram. Holdningspapir fra henholdsvis Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er vedlagt som bilag.
 
Rammerne for udarbejdelse af indsatsprogram til de enkelte hovedvandoplande har bestået af en økonomisk ramme, et virkemiddelkatalog samt en minimumsmålsætning for et kilometerantal af vandløb, der skal opnå målopfyldelse inden for 2. planperiode, samt etablering af et fastsat antal okkerindsatser samt fjernelse af et fastsat antal spærringer.
 
Forslag til indsatsprogrammet for hver af de tre hovedvandoplande har resulteret i, at Herning Kommune skal lave indsatser i 114 km vandløb, fjerne 2 spærringer og etablere  4 okkerfældningsbassiner for følgende beløb: 37,3 millioner kr.

Limfjorden:
Totale økonomiske ramme: 125,6 millioner kr.
Herning Kommune: 3,6 millioner kr.
 
Nissum Fjord:
Totale økonomiske ramme: 37,5 millioner kr.
Herning Kommune: 11,5 millioner kr.
 
Ringkøbing Fjord:
Totale økonomiske ramme 80,4 millioner kr.
Herning Kommune: 22,2 millioner kr.
 
Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til indsatsprogram for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord samt Ringkøbing Fjord.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021 for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord samt Ringkøbing Fjord godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Per Frank Madsen  

Orientering: Vandløbsvedligeholdelse - opfølgning på handleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 25. november 2013, pkt. 281, forslag til handleplan for øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at status og opfølgning på handleplanen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er iværksat en række initiativer for at øge brugertilfredsheden med vandløbsvedligeholdelsen:

 

 • Arbejdsplanerne for vandløbsvedligeholdelsen kan ses på kommunens hjemmeside, så lodsejerne kan følge med i, hvornår vandløbene vedligeholdes.

 • Der bliver annonceret om vedligeholdelsen, herunder arbejdsplaner, SMS - og "Giv et praj" ordning i ugeaviserne i uge 40 og 41.

 • Der er oprettet en SMS - og "Giv et praj" ordning, som fremgår af kommunens hjemmeside og af avisannoncerne.

 • Kommunens hjemmeside er opdateret med hensyn til lodsejernes mulighed for øget kendskab til og forståelse for det besluttede serviceniveau.

 • Der afholdes opstartsmøde med åmænd og entreprenører torsdag den 14. august 2014.

 • Forvaltningen øger tilsynet med vandløbsvedligeholdelsen. Der afsættes 2 dage om ugen til tilsyn i perioden august til medio oktober.

 • Forvaltningen har i vinterperioden 2013/2014 stort set været igennem de strækninger med træbeskæring, hvor handleplanen foreslog udvidet brug af mejekurv/gravemaskine.

 

Fremadrettet udvides træbeskæringsarbejdet til også at omfatte de vandløb i handleplanen, som ikke blev udpeget af entreprenørerne til udvidet brug af mejekurv/grave-maskine på grund af for massiv en trævækst, samt de fiskevandsmålsatte vandløb, som trænger til at blive gjort mere lysåbne.

 

De henvendelser forvaltningen får fra lodsejere om vandløbsvedligeholdelsen bliver som oftest fulgt op af et tilsyn hos de enkelte lodsejere. Her aftales så det videre forløb omkring eventuel vedligeholdelse af vandløbet. Den iværksatte oplysningskampagne skulle gerne give flere lodsejerhenvendelser.  

 

Af handleplanen fremgår, at forvaltningen fremadrettet vil bruge ekstra mejekurv/gravemaskine til vedligeholdelse af yderligere 90 km lavt målsatte vandløb, så der nu anvendes mejekurv i 155 km ud af i alt 224 km lavt målsatte vandløb.

 

I forslag til statslige vandplaner er 14 km af de 90 km lavt målsatte vandløb imidlertid udpeget med en målsætning om "god økologisk tilstand".

 

Forvaltningen mener ikke, at denne tilstand kan opnås ved brug af mejekurv/grave-

maskine og foreslår derfor, at de 14 km tages ud af handleplanen og fremadrettet vedligeholdes manuelt.

 

Merudgiften til vedligeholdelsen med mejekurv/gravemaskine fremfor manuel vedligeholdelse af de 76 km lavt målsatte vandløb beløber sig til 14.256 kr., som afholdes under det ordinære budget til vandløb på serviceområde 04.         

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om status og opfølgning på handleplanen for at øge brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen tages til orientering.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, med den tilføjelse, at de foreslåede 14 km vandløb i forslag til vandplaner ikke tages ud af handleplanen, og vedligeholdelsen fortsættes med mejekurv/gravemaskine.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Orientering: Fredning af De Geometriske Haver

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. juni 2014 modtaget Kulturstyrelsens endelige afgørelse med beslutning om fredning af De Geometriske Haver. Fredningen er derfor nu er en realitet.
 
Herning Kommune har anbefalet fredningen på vilkår af, at fire punkter blev indarbejdet i fredningen.
 
Kulturstyrelsen har i afgørelsen svaret med følgende bemærkninger til vikårene:
 
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at bygningsfredningsloven ikke giver mulighed for at knytte betingelser til en fredning.

 

 • Kulturstyrelsen er bekendt med, at der i C.Th. Sørensens plan indgik et vandbassin i cirklen. Men for at Kulturstyrelsen kan tage stilling til forslaget, kræves der imidlertid et konkret projekt. Der kan blive behov for udtalelse fra Det særlige bygningssyn, hvor af et af medlemmerne er indstillet af Danske Landskabsarkitekter.
   

 • Etablering af strøm- og vandforsyning i haverne kræver ligeledes, at der fremsendes en konkret ansøgning til styrelsen.

 

 • Kulturstyrelsen har ingen myndighed til at kræve den eksisterende stilleplads fjernet eller flyttet.

 

 • Almindelig vedligeholdelse af et fredet landskabsarkitektonisk værk kræver ikke styrelsens tilladelse. I henhold til deklarationen på ejendommen, har styrelsen ingen bemærkninger til dens retningslinjer for anlæggets pleje.

 
Forvaltningen fremsender ansøgning til Kulturstyrelsen om etablering af strøm- og vandforsyning i haverne, og forventer, at fremføring af strøm- og vandforsyning kan udføres inden årets udgang.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Godkendelse af særbidragstakst 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 30. april 2014 fremsendt særbidragstakst for 2014 til legalitetsgodkendelse af Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at særbidragstaksten fastsættes til 0 kr.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har på baggrund af bestemmelserne vedrørende særbidrag i den eksisterende betalingsvedtægt, godkendt i Byrådet den 17. december 2013, pkt. 361, fremsendt særbidragstaksten for Danish Crown til legalitetsgodkendelse.

 

Særbidragstaksten bruges til at afregne særbidraget for den eventuelle ekstra omkostning, som behandling af spildevandet bevirker for Herning Vand i forhold til almindeligt husspildevand. Forureningsfaktoren beregnes ud fra spildevandets indhold af organisk stof målt som COD og total-kvælstof.

 

Forbrugere der overskrider mindst en af følgende værdier betaler særbidrag: COD: 2000 mg/l eller total -N: 160 mg/l.

  

Særbidraget er beregnet ud fra analyseresultatet af spildevandet fra Danish Crown i perioden oktober 2012 til oktober 2013, driftsomkostninger og behandlingsomkostninger på renseanlægget m.v.

 

Beregningen viser, at særbidragstaksten kan fastsættes til 0 kr.

 

Der er nye og mere detaljerede regler for særbidrag på vej for 2015, der bl.a. har til formål at sikre en mere kostægte betalingsstruktur for virksomheders betaling af særbidrag. Disse regler kan derfor ændre særbidragstaksten fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at særbidragstakst godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland Z11 med Z11-P i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Vesterdamsvænget i Lind. Lokalplansforslag nr. 61.B6.3 giver mulighed for udstykning af nye, attraktive byggegrunde til parcelhuse nord for Vesterlindvej som 2. etape af et større boligområde i den vestlige del af Lind. I lokalplanen er der udlagt arealer til regnvandsbassin til sikring af afledningen af regnvand.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænsen ændres i forbindelse med tillægget;  
 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 Z11
 
5,52
 
 
Z11-P  
7,86
Udvidelse af opland Z11 med nyt lokalplanområde med plads til etablering af regnvandsbassin
 
 
 
 

 

Opland Z11 er i dag separat kloakeret og Z11-P separatkloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  
 

Der er i dag etableret regnvandsbassin til det nuværende opland Z11, der afleder til Asmindekær Bæk. I Lokalplanforslag nr. 61.B6.3 er der afsat et areal til etablering af nyt regnvandsbassin. Overfladevand fra Z11-P planlægges hermed afledt til og forsinket i nyt bassin til opsamling af regnvand fra det nye byggemodningsområde.

 

Afløb fra nyt og eksisterende bassin kobles sammen lige nord for det nye byggemodningsområde og afledes samlet via grøft med udløb i Asmindekær Bæk. Herning Vand A/S står for etablering/udvidelse af grøft, så afledning ved normal regnhændelse (15 l/s) samt overløb hvert 5. år ved ekstrem regn kan ske til Asmindekær Bæk uden risiko for oversvømmelse af arealerne langs grøften. Herning Kommune står for den almindelige vedligeholdelse af grøften. Fordeling af omkostningerne til almindelig vedligeholdelse af grøften mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S kan eventuelt tages op på et senere tidspunkt, når Herning Kommune har erfaring med omfanget. Herning Vand A/S står for ekstraordinært tilsyn og vedligeholdelse af grøften f.eks. ved ekstrem regn, hvor der kan opstå behov for udbedring af eventuelle erosionsskader.

 

I eksisterende opland Z11 og i det nye byggemodningsområde (opland Z11-P) afledes normal regnhændelse (15 l/s) i lukkede/nedgravede rør. Overløb hvert 5. år ved ekstrem regn afledes i overløbsgrøfter etableret af Herning Vand A/S. Placering og indretning af overløbsgrøfter i eksisterende og nyt boligområde aftales forinden med Herning Kommune. Herning Kommune og Herning Vand A/S skal i samarbejde sikre, at der indgås skriftlig aftale om, at grundejerforeningen står for den daglige drift af overløbsgrøfterne, samt at Herning Vand A/S vedligeholder til funktion og ved specielle hændelser (eksempelvis ved erosion i forbindelse med ekstrem regn).

 

Forslag til tillæg nr. 21 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 21 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-279-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering: Grøn Herning Uge 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I uge 36 fra den 29. august til den 7. september afholdes Grøn Herning Uge for sjette gang.

 

Her sætter Herning Kommune miljø, klima, energi og grøn livsstil på dagsordenen, sammen med en række lokale aktører.


I 2014 er temaet for Grøn Herning Uge
Bæredygtighed i praksis. Under denne overskrift vil borgere og virksomheder blive præsenteret for forskellige eksempler på, hvad bæredygtighed kan være, og få inspiration til at tænke grønt i hverdagen.
 
I år har vi etableret nye samarbejder med bl.a.

Cityforeningen, hvor grønne boder bliver en del af det planlagte sensommermarked i gågaden den 30. august, og med Teko, som stiller med studerende i forhold til markedsføring af grønne produkter i detailhandlen og arrangerer workshops i forbindelse med sensommermarkedet.

 

Endelig er Bauhaus en ny aktør i Grøn Herning Uge, som er gået aktivt ind i at arrangere en minimesse: Byg og Bo sundt, grønt og energivenligt med stande i Bauhaus med bæredygtige produkter og løsninger.

 

Bæredygtighed i praksis vil også være temaet i årets husstandsomdelte grønne avis. Avisen er et vigtigt aktiv for den grønne uge. Avisen redigeres af Herning Folkeblad, og mange parter bidrager med artikler og information om grøn inspiration og livsstil. Desuden annoncerer mange lokale grønne virksomheder i avisen.

 

I år falder Grøn Uge sammen med den landsdækkende økologiske uge, som afholdes af Økologisk Landsforening. Vi har fået et godt samarbejde med foreningen, der bidrager både med aktiviteter og sponsorater til daginstitutioner med høj økologiprocent i Grøn Herning Uge.


Foreløbigt program for Grøn Herning Uge er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Udvalget ønsker en evaluering af Grøn Herning Uge 2014, herunder deltagerantal i arrangementer, afholdte udgifter mv.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Referat fra landbrugsrådsmøde juni 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Referat fra landbrugsrådsmøde afholdt den 6. juni 2014 på Landbrugscenteret i Birk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-218-13 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Tiphedevej 10, Timring. NaturErhvervstyrelsen anmoder om stillingtagen til placering af nye bygninger efter planloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På foranledning af en ansøgning om udstykning af minkfarmen Tiphedevej 10, matr. nr. 3e og 1kp, Heden, Timring, i 2 selvstændige landbrugsejendomme på 17,64 ha og 28,06 ha, har NaturErhvervstyrelsen ved brev af 3. juli 2014 anmodet kommunen om at tage stilling til placering af nye bygninger efter planloven.


Der henvises til vedlagte bilag, men væsentligt fremgår følgende afsnit:
 
"Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at der umiddelbart ikke er grundlag for at meddele tilladelse efter landbrugsloven til udstykning af landbrugsejendommen i to selvstændige landbrugsejendomme med nye beboelses- og driftsbygninger. NaturErhvervstyrelsen vil dog være indstillet på at meddele tilladelse til udstykningen, såfremt kommunen kan meddele tilladelse efter planloven til opførelse af en ny beboelsesbygning på den del af ejendommen, der ønskes udstykket som en selvstændig landbrugsejendom.
Vi skal derfor anmode kommunen om at oplyse, om en sådan tilladelse kan forventes."
 
Forvaltningen anbefaler, at der med afsæt i NaturErhvervstyrelsens oplysninger om, at der ikke er landbrugsmæssigt grundlag for udstykning af en ny minkfarm på ejendommen, vil blive givet afslag på placering af et nye bygninger i det åbne land.
Det ligges til grund, at det som udgangspunkt ikke er foreneligt med planlovens §35, stk. 1, at der opføres nyt byggeri i det åbne land, med mindre det er til nødvendig landbrugsmæssig udnyttelse. Det indgår desuden at Herning byråd tidligere i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan for store vindmøller, har forholdt sig til ejendommens nuværende placering og de dokumenterede miljøpåvirkninger.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har den 19. juni 2012 endelig vedtaget lokalplan nr. 89.T17.1 for vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå. I forbindelse med lokalplanens sagsbehandling, indsigelser mm., konkluderes det, at ejendommen Tiphedevej 10, Timring ikke påvirkes miljømæssigt af vindmøllernes placering.
 
Ejeren af Tiphedevej 10 har været utilfreds med lokalplanens endelige vedtagelse og vindmøllernes placering, og har efterfølgende forsøgt at finde andre løsninger for sin ejendom, herunder bl.a. ny placering af stuehuset, opkøb af ny ejendom mm.
 
Teknik- og Miljøudvalget har på et tidligere møde behandlet ejers ønske om at få landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1, til placering af et nyt stuehus i den nordligste del af ejendommens jordtilliggende. Det var således ansøgers tanke, at eksisterende stuehus skulle overgå som medhjælperbolig for minkfarmen.

 

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen med afsæt i planlovens afstandsbestemmelser og unødvendig spredning af bebyggelse i det åbne land. Der forelå til orientering indsigelser fra naboer mod den ønskede placering. Indsigelserne indgik også i sagsbehandlingen.


Yderligere indgik, at Herning Byråd forinden havde vedtaget lokalplanen for vindmøllerne og dermed tilsvarende med afsæt i planloven, havde taget stilling til ejendommens nuværende placering og dokumenterede miljøpåvirkninger.
 
Forvaltningen er orienteret om ejerens ansøgning og har afventet NaturErhvervstyrelsens afgørelse i sagen.
 
Forvaltningen har tidligere oplyst ansøger, at der principielt vil være mulighed for at få behandlet en ansøgning om ny placering af produktionsbygninger med tilhørende stuehus et andet sted på ejendommen, men på vilkår af at nuværende bygningsanlæg samtidig fjernes. Derved sikres, at landzonebestemmelsernes formål, om at modvirke yderligere spredt bebyggelse i det åbne land, efterleves.


Denne løsning vil - i lighed med nærværende sag om oprettelse af en ny landbrugsejendom - være forbundet med krav om en miljøgodkendelse og bl.a. at der fremsendes et mere detaljeret ansøgningsmateriale, hvor der bl.a. redegøres nærmere for bygningers placering, størrelse, antal dyreenheder mm.
I processen for miljøgodkendelsen afklares samtidig forhold til naboejendomme, natur mm.

 

Det er forvaltningens samlede vurdering, at da Herning Byråd i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen for vindmøller i området allerede har taget stilling til naboejendommes miljømæssige påvirkninger, er der ikke grundlag for ændringer på ejendommen, der kan henledes til vindmøllernes placering, og således begrunde, at formålet i landzonebestemmelserne tilsidesættes.

Dertil kommer, at NaturErhvervstyrelsen faktisk præciserer, at der ikke landbrugsmæssigt er grundlag for en udstykning af ny ejendom i henhold til landbrugsloven.

 

Der er imidlertid ikke noget i landzonebestemmelserne, der hindrer, at alle ejendommens bygninger samlet flyttes til et andet sted på ejendommen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det oplyses NaturErhvervstyrelsen, at kommunen ikke er indstillet på at tillade placering af nye bygninger i det åbne land, med mindre det er nødvendigt i forhold til en bæredygtig landbrugsmæssig udnyttelse.

Beslutning

Sagen er udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik- og Miljøområdet samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 1,1 mio. kr.

 

Overskridelsen skyldes primært øgede ejendomsskatter i Holing-området, manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme, øgede udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning. Herudover forventes en mindre omsætning på serviceområde 08 Drift i forbindelse med vintertjenesten.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 22,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

[image]

[image]

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på 639.000 kr., som primært skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområde, som er lokalplanlagte til boligformål.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes samlet set et merforbrug på 793.000 kr. Under funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes et merforbrug på 900.000 kr., som skyldes faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af kommunale ejendomme samt stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Der forventes et merforbrug på funktion 002585 Bærebare batterier på 174.000 kr. Beløbet overføres til 2015, og det forventes, hvis mængden af affald til behandling bliver på nuværende niveau, at budgettet for området balancerer ultimo 2017.

 

Serviceområde 08 Drift. 

Der forventes en mindre indtægt på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventet mindre omsætning på vintertjenesten.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 650.000 kr. som hovedsageligt skyldes:

 

550.000 kr. til etablering af nye busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsangsø Plejecenter. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal være busbetjening til Koloritten ved Markedspladsen og det nye plejecenter ved Fuglsang Sø. Udgiften foreslås finansieret af et forventet overskud i 2014 på den kollektive trafik.

Herudover forventes et merforbrug på vejbelysningen på 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag samt et mindreforbrug på busdriften på 3 mio. kr.

 

Kompenserende handling.

Som følge af de forventede merudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes følgende kompenserende handlinger iværksat.

Under serviceområde 03 Kommunale ejendomme arbejder forvaltningen i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

Under serviceområde 09 Trafik foreslås udgifterne til etablering af nye busstoppesteder (0,55 mio. kr.), merforbrug på vejbelysning (0,5 mio. kr.) samt merforbrug på vejafvandingsbidrag (1,3 mio. kr.) finansieret af et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2014 på den kollektive trafik.

Merforbruget på de øvrige serviceområder svarende til 1,4 mio. kr. søges dækket ved en besparelse på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger på recertificering (0,042 mio. kr.) og under serviceområde 09 Trafik, nedlæggelse af busrute 168 Sørvad - Aulum (0,060 mio. kr. i 2014) og evt. udvidet natsænkning af vejbelysningen (0,150 mio. kr. i 2014) afhængig af hvad der besluttes under andet punkt på dette møde. Herudover dækkes 0,412 mio. kr. af det udbetalt beløb, i henhold til aftalen om levering af byudstyr, fratrukket udgiften til opstilling og drift i 2014 af 6 digitale skilte ved indfaldsvejene i Herning. Det resterende merforbrug dækkes delvist af restmindreforbruget på den kollektive trafik på 0,650 mio. kr. Der resterer herefter en ubalance på 118.000 kr.    

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 [image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 22,9 mio. kr., som primært skyldes, at serviceområde 01 Byggemodning afventer igangsættelse af projekter for 14,4 mio kr. Herudover henvises til bemærkningerne i økonomiskemaet.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 24,162 mio. kr. i 2014 ca. svarende til regnskab 2013. Der forventes overført en mindreindtægt på 14 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Forventet regnskab 2014 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 33,900 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 og den 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelsesarbejder for 10 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der udskydes færdiggørelsesarbejder for yderligere 4 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvorved der overføres mindreudgifter på i alt 14 mio. kr. fra 2014 til 2015.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 8. september 2014 og i Byrådet, den 16. september 2014.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke udvidet natsænkning.

 

Indstillingen iøvrigt tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen gav på udvalgets møder den 26. maj 2014 pkt. 131 samt den 23. juni pkt. 150 en status på permanente langsigtede udfordringer i forhold til budget 2015 og frem. Endvidere blev der fremlagt forslag til justeringer og korrigerende handlinger for tilsvarende periode.

 

Udvalget ønskede en nærmere redegørelse for udmøntningen af vejbelysningen, samt yderligere forslag til omprioriteringer indenfor serviceområderne fremlagt på udvalgsmødet den 11. august 2014.

 

Forvaltningen fremlægger de permanente udfordringer på ny, samt yderligere forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til en kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.
 
Teknik- og Miljøs budgetforslag for 2015 er afleveret, hvorfor eventuelle ændringsforslag til budget 2015 skal fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende.
 
På den baggrund fremlægger forvaltningen en samlet oversigt over de samlede økonomiske udfordringer.
 
Forvaltningen har i forhold til de økonomiske udfordringer udarbejdet forslag til eventuelle justeringer og korrigerende handlinger, således at udfordringerne kan håndteres indenfor forvaltningens nuværende ramme fra budget 2015 og frem.  

 

Forventede afvigelser i forhold til eksisterende budget

[image] 

* Der er konstateret en samlet udfordring på kommunens asfaltbelægninger med ca. 7,0 mio. kr. om året svarende til, at asfaltbelægningerne ikke forringes yderligere. Forvaltningen har med denne sag fundet løsninger svarende til 0,5 mio. kr. Dermed er der stadig et udestående på ca. 6,5 mio. kr. om året.

 

På busdrift forventes et mindre forbrug på ca. 2,4 mio. kr. om året, hvilket forventes både at bestå af mindre udgifter på området samt flere indtægter.

 

Løsningsforslag

Tidligere fremsatte ændringsforslag til eksisterende budget

 

[image]

 

* Beløbet på vejbelysningen er blevet nedjusteret.

 

Forvaltningen fremlægger endvidere nye forslag til omprioriteringer indenfor det eksisterende budget.

 

[image]

 

Forvaltningen vil på udvalgsmødet kort redegøre for konsekvenserne ved de fremsatte ændringsforslag.

 

Ovenstående ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer drøftes og besluttes af udvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 og frem drøftes og besluttes.

Beslutning

Følgende forslag til omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 og frem blev besluttet:

 

 
 
     Kr.
SO 03
Vedligehold bygninger
107.000
SO 04
Parkdrift
378.000
 
Naturpleje og formidling
100.000
 
Natura 2000 områder
  75.000
SO 05
Analyseudgifter svømmebade
260.000
 
Recertificering
  42.000
SO 09
Lokalrute 168
150.000

 

I alt besparelser og omprioriteringer for 1,112 mio. kr., som skal finansiere de beskrevne udfordringer i budgettet svarende til: 410.000 kr. samt en udvidelse af budgettet til asfaltbelægninger med 700.000 kr. I alt finansiering af 1.110 mio. kr.

 

Udfordring omkring vejafvandingsbidrag er nedjusteret med 300.000 kr. efter oplysninger fra Herning Vand om lavere aktivitetsniveau fra 2015 og frem.

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret.  

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. maj under punkt 107, at formanden og næstformanden for udvalget fremover skal deltage i kvartalsmøder to gange om året. Første gang de deltog, var på mødet den 17. juni 2014. 

Sagsfremstilling

Referat fra kvartalsmødet fremsendes til orientering.

 

I forhold til udvalgets ønske om at udarbejde en samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og taxibranchen (førnævnte punkt 107), arbejdes der på at have en aftale klar til politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde 15. december.
 
I 2014 resterer to møder, som er fastlagt til afholdelse 25. september 2014 kl. 9.30-11.30 og 25. november 2014 kl. 10-12.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser