Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2014 for Teknik og Miljø - DRIFT

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelses systemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 78 mio. kr. og et negativt driftsresultat på 0,447 mio. kr.

 
Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,227 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 2,324 mio. kr. Mindreindtægten på 97.000 kr. indgår i kommunens samlede regnskab.

 
Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og DRIFTs resultat skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 2,324 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.
 
Omsætning og driftsresultatet i 2014 er faldet i forhold til 2013. Det skyldes den meget milde vintersituation i 2014, og at tilpasningen af personale og materiel til Genbrug og Affald har medført en mindre omsætning i DRIFT.

 

Sygefraværet i 2014 har fortsat været faldende fra 3,03 % i 2013 til 2,85 % i 2014, hvilket giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

 

Miljøindsats
 
DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.
I dagligdagen betyder ISO-certificeringen, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes, samtidig med der sker en målstyring.  

 

I 2014 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljø-initiativer: 

 • Anvendelse af ny teknologi, der f.eks. på last- og ladbiler, græsklippere samt fejesugebil reducerer miljøbelastningen, i forhold til det udstyr som erstattes. Indkøb af maskiner og køretøjer sker typisk med minimum EURO 5 motorer, Ad-Blue-teknologi og partikelfiltre.
 • Kampagner omkring henkastet affald bl.a. "Be a buddy" samt i samarbejde med DSB "Røgfri rejse", hvor der har været uddelt 500 lommeskraldeposer og 2000 lommeaskebægre.
 • Udarbejdet affaldsplan på Atletikstadion i Herning herunder foretaget varmebesparende tiltag bl.a. er varmtvandsbeholder udskiftet med gennemløbsvandvarmer.
 • Kriterier for genbrug af arbejdstøj hos DRIFT er udarbejdet ifm. projekt "Cirkulære grønne forretningsmodeller". Kriterierne vil blive indarbejdet i kommende udbud for arbejdstøj.
 • Kemikaliehåndtering; mål omkring udskiftning af 1-5 kemikalieprodukter, som er mere skånsomme i forhold til miljø- og arbejdsmiljøbelastning, er midlertidig udskudt til 2015.
 • Stilleplads på Birkmosevej, Timring forsøges fortsat nedlagt, således at der ikke forbruges primært el.
 • Den planlagte opsætning af 66 solcellepaneler på taget af værkstedsbygningen er udskudt.

 

 

Social ansvarlighed
 
Hvert år måles Det Sociale Indeks. I efteråret 2014 blev indekset målt til 79,7 point. Resultatet er en stigning på 1,2 point i forhold til 2013. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en 'social ansvarlig virksomhed'. 2014-scoren er den bedste i de 14 år målingen har været foretaget.

 

Det sociale ansvar udvises bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2014 har 22 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.  

 

I 2014 er DRIFT blevet godkendt til at uddanne anlægsstruktører. DRIFT har en anlægsstruktørlærling og 4 anlægsgartnerlærlinge. 

 

Økonomi

Mindreindtægten på 0,97 mio. kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2015, pkt. 77.

 

Årsrapport 2014 - DRIFT sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2014 - DRIFT tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høring om kunderettede forbedringer i Flextur og Teletaxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafiks bestyrelse har på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende kunderettede forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne.

Høringssvaret skal være afgivet til Midttrafik senest mandag den 11. maj 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringsvar godkendes.

Sagsfremstilling

Flextur er et supplement til den kollektive trafik i Midttrafiks område, hvor tilbuddet kan dække behov, som den almindelige kollektive trafik ikke kan/gør og som et tilbud til borgere i tyndt befolkede områder.

Midttrafik har givet kommunerne mulighed for at være medfinansierende i Flextur tilbuddet, hvilket Herning Kommune har besluttet ikke at være en del af.

 

Høringen omhandler:

 1. at bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før (nuværende regel: 2 timer før).
 2. at on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl 20.00 fjernes.
 3. at ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur (nuværende regel:  25 %).
 4. at der kan aftales venneaftaler mellem 2 kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner (nuværende regel: kun kommuner med samme takst)

 

Midttrafik har efter en administrativ høring anbefalet overfor bestyrelsen, at alle 4 punkter ændres som ovenfor nævnt. Bestyrelsen har besluttet at udsende beslutningen til politisk høring hos bestillerne.

Høringen omfatter ændring for både Flextur og Teletaxa.

 

På trods af, at Herning Kommune ikke giver tilskud til borgernes kørsel med Flextur, er det relevant at tage politisk stilling til spørgsmålene, da det er muligt for Herning Kommunes borgere at bestille Flextur, blot til fuld pris. Desuden kører der p.t. også teletaxa om aftenen på de regionale ruter 12 (Herning - Aulum - Holstebro), og 13 (Herning - Haderup - Skive), som Herning Kommune finansierer, samt teletaxa på lokalrute 140 (Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup) i ferietid og i weekender.

 

Midttrafik har beregnet de samlede forventede øgede udgifter for bestillerne:

 

 

Flextur

Teletaxa

Bestillingsfrist reduceres til 1 time før

100.000

50.000

On-line bestillingsfrist i Flextur senest kl. 20 fjernes

100.000

-

Ledsagerrabat

450.000

-

Venneaftaler

-

-

I alt

650.000

50.000

 

Midttrafik har ikke beregnet meromkostninger for den enkelte kommune.

 

Betydning af ændringerne for Herning Kommune:

ad 1.

Herning Kommune har i 2014 haft en omkostning til teletaxa på ca. 10.000 kr. og der forventes ikke en væsentlig stigning ved at ændre bestillingsfristen til 1 time før.

Da Herning Kommune ikke giver tilskud til Flextur, vil ændringen af bestillingsfristen ikke få økonomiske konsekvenser.

ad 2.

Da Herning Kommune ikke giver tilskud til Flextur, vil fjernelse af on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20 ikke få økonomiske konsekvenser.

ad 3.

Ændring af ledsagerrabatten fra 25 til 50 % kan give en merbetaling for Herning Kommune, men formentlig i et meget begrænset omfang, da der er få brugere af Flextur (grundet den fulde betaling på 14 kr. pr. km). Modsat vil øget samkørsel give en miljøgevinst.

ad. 4

Venneaftaler mellem kommuner med forskellig takst kan betyde, at Herning Kommune kan indgå venneaftaler med f.eks. Holstebro Kommune (kørsel til DNV Gødstrup) og Viborg Kommune (kørsel til Karup lufthavn). Der er ingen økonomisk konsekvens forbundet hermed.

 

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til høringssvar, som anbefaler ændringerne. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Frigivelse af anlægsbevilling til vending af trafik i Bredgade vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Byrådet ønsker at vende trafikken i Bredgade vest, for at skabe mere liv i midtbyen og øget omsætning for de erhvervsdrivende. Der er i 2015 afsat 611.000 kr. i investeringsoversigten til ombygning af krydset Møllegade/Vestergade, så biltrafikken i Bredgade vest, kan forløbe fra vest mod øst.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes og sendes i høring, og der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 611.000 kr. under forudsætning af at færdselspolitiet giver tilladelse til at vende ensretningen i gaden.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for ombygning af krydset Møllegade/Vestergade samt den første del af Bredgade vest. Skitsen omfatter ligeledes de nødvendige trafiksikkerhedstiltag i Bredgade. Tiltagene skal medvirke til at få hastigheden fra 50 km/t ned til 15 km/t, som er krævet i et gademiljø, hvor fodgængere, cyklister og bilister skal færdes sikkert på et fælles areal.

 

Projektet etableres med følgende elementer:

- Træbevokset midterhelle i Møllegade fjernes et stykke for at lave en venstresvingsbane. Dette gøres for at hindre opstuvning for lige ud gående trafik

- Trafiksignalet i krydset skal omprogrammeres og nogle master omplaceres

- Der laves et reelt fodgængerfelt på tværs af Bredgade

- Kryds og cykelbaner stribes/males

- Decelerationsbanen mærkes op og ender i en hævet flade dimensioneret til 15 km/t

- Cykelbanen på begge sider af indkørselsområdet til gaden opløses umiddelbart efter en hævet flade, hvorefter der er fri cykling i gaden i begge retninger

- Grundet vending af kørselsretning flyttes p-båse til gadens sydlige side

 

Som udgangspunkt bliver antallet af parkeringspladser i sivegaden reduceret fra 10 pladser til 8 pladser grundet decelerationsarealet, der har til formål at få nedbragt hastigheden til 15 km/t.

Der vil, i arbejdet med indretningen af gadens byrum, blive søgt løsninger på ekstra p-pladser i gaden. Cykelbanen langs arealet skal friholdes for parkeringssøgende trafik.

 

Yderligere skal parkeringspladserne flyttes til sydsiden af gaden, for at føreren af bilen har optimalt udsyn til cyklende og gående i venstre side inden man kører ud i sivegaden fra en p-plads.

 

Hvorvidt det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at placere p-pladser i begge sider af gaden, for at opretholde det nuværende antal p-pladser i gaden, skal afklares i dialog med politiet. Det skal bemærkes, at eventuel udeserveringsareal/salgsareal i givet fald vil fragå til parkeringsarealer.

 

I forbindelse med evaluering af den nuværende trafikale situation med ejere og lejere i gaden på orienteringsmøde på Rådhuset den 18. marts, blev der nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen har afholdt de første møder og arbejder videre med tiltag til forbedring af by- og handelsmiljøet i gaden og består af ejere, lejere og cityforeningen samt en medarbejder fra hhv. By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet godkendes og sendes i høring i 3 uger,
at anlægsudgiften på 611.00 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223066, under forudsætning af, at færdselspolitiet giver tilladelse til at vende ensretningen i gaden.

Beslutning

Sagen udsat.

Politiet har tilkendegivet, at der skal foretages trafiksikkerhedsmæssige tilpasninger for at projektet kan godkendes.

 

Forvaltningen udarbejder til førstkommende møde et revideret skitseprojekt med tilhørende økonomi.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1380-07 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Politisk behandling af strategipapir fra Limfjordsrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt strategipapir for samarbejdet i Limfjordsrådet. Strategipapiret fremsendes til politisk godkendelse i de 18 kommuner, som indgår i samarbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at strategipapiret godkendes. 

Sagsfremstilling

Limfjordsrådet fremsender strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: "En ren og bæredygtig Limfjord" til godkendelse i de 18 medlemskommuner.

 

I 2014 besluttede Limfjordsrådet, at det var tid til at revidere tidligere strategipapir. Det nye strategipapir er blevet til efter afvikling af en fælles visionsworkshop den 23. januar 2015.

 

I strategipapiret beskrives Limfjordsrådets kerneopgaver samt de afledte opgaver, som Limfjordsrådet som koordinerende råd kan arbejde med på tværs af de 18. kommuner. Limfjordsrådet dækker hele Nordjylland og kommunerne rundt om Limfjorden, som har vandoplande, der udleder vand til Limfjorden.

 

Limfjordsrådet er vandoplandsstyregruppe for Limfjorden vedr. vådområde- og ådals-indsatsen. Rådets beslutninger står ikke over de enkelte byråds beslutninger. Rådet står stærkt, når 18 kommuner står bag fælles udtalelser. Rådet søger samarbejder med organisationer og at påvirke statslige beslutningstagere.

 

De bærende principper i Limfjordsrådets samarbejde er:

- Limfjordsrådet er et fortolkningsfællesskab.

- Limfjordsrådet er facilitator i forhold til medlemskommunerne.
- Limfjordsrådet understøtter lokale løsninger.

- Kommunerne er entreprenører for Staten, Limfjordsrådet er koordinerende.

 

Limfjordsrådet er et fortolkningsfællesskab med henblik på en fælles forståelse af, hvad fakta handler om. Limfjordsrådet vil tilstræbe, at dialogen og en fælles forståelse med Staten øges og i den forbindelse inddrage vidensinstitutioner og forskere.

 

I strategipapiret redegøres der desuden for, at emner som fx. klimaudfordringer og løsninger, der vedrører Limfjorden og oplande kan drøftes i rådet. Det samlede strategipapir fremgår af vedlagte bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at strategipapiret for udmøntning af Limfjordsrådets vision: "En ren og bæredygtig Limfjord" godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Høring af forslag til vandområdeplanerne 2015-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

TMU den 11. maj.

Sagsresume

Naturstyrelsen sendte den 22. december 2014 forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2016-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders høring indtil den 23. juni 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommunens høringssvar til vandområdeplaner for 2. planperiode (2016-2021) godkendes og fremsendes til Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Opbygningen af 2. generations vandplaner er anderledes end for 1. generations vandplaner, hvor vandplanerne var bindende, og kommunerne skulle lave vandhandleplaner.

 

For 2. generations vandplaner har Staten udarbejdet 4 vandområdeplaner, som er vejledende, samt bindende elementer, der fastsættes i bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne er aktuelt i høring frem til den 23. juni 2015. Herning Kommune er indeholdt i vandområdeplan gældende for Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn, herunder indgår de tre hovedvandoplande: Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Forslaget til Vandområdeplanen med tilhørende kortbilag kan ses via dette link:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/

 

Høringsmaterialet består af:

 

Forslag til vandområdeplan for vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn

Overordnet beskrivelse af hele vandområdedistriktet og det samlede behov for indsatser til begrænsning af f.eks. spildevandsrensning, næringsstofreduktion og vandløbsrestaureringstiltag. Som baggrund for dette foreligger desuden tilstandsvurderinger og overvågningsprogrammer.

 

Udkast til bekendtgørelse om miljømål

Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (eksempelvis "god økologisk tilstand senest 22. december 2015" for konkrete vandløbsstrækninger).

 

Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelsen fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt. I bilag fremgår de konkrete indsatser, som er i overensstemmelse med det forslag til indsatsprogram, som kommunen indsendte den 7. oktober 2014.

 

Miljøvurdering af planforslaget

Miljøvurderingen beskriver på overordnet plan de sandsynlige væsentlige effekter på miljøet ved gennemførelse af vandområdeplanen. Dette vil sige effekten ved gennemførelse af vandområdeplanen i forhold til 0-alternativet, hvor der ikke foretages noget. Desuden er det en vurdering af, om der er risiko for, at gennemførelse af planen kan påvirke Natura 2000 områder i vandområdedistriktet negativt. Omfanget af de enkelte virkemidler er angivet (antal km.) og virkemidlernes indvirkning på biologisk mangfoldighed, erhverv, sundhed, klima, vandkvalitet, kulturarv m.m.

 

Forvaltningen anbefaler Limfjordsrådets høringssvar og har endvidere, i dialog med de øvrige nabokommuner, udarbejdet et uddybende høringssvar til forslaget til vandområdeplanerne 2016-2021, som ligeledes indeholder konkrete, stedspecifikke elementer, der afgives via Naturstyrelsen WebGIS-kort (bilag 1). 

 

Hovedpunkterne i forvaltningens forslag til høringssvar vedrører (se bilag med Herning Kommunes forslag til høringssvar):

 -  at der sikres større gennemskuelighed i bekendtgørelserne, da disse bliver det

    juridiske grundlag for de fremtidige vandplaner

 - at der sker en opprioritering af data og monitering, således at indsatserne ikke

    gennemføres på et mangelfuldt grundlag, samt at der gennemføres effektunder-

    søgelser, således at der sikres størst omkostningseffektivitet og effekt

 - at enkelte retningslinjer medtages i bekendtgørelserne, og at gældende ret-

    ningslinjer fastholdes, da det sikrer en ensartet administration til fordel for

    borgere, virksomheder og miljø

 -  endeligt er der en række overordnede tekniske bemærkninger til høringsmaterialet

    (se bilag 1). 

 

I høringssvaret henvises der endvidere til, at man tilslutter sig Limfjordsrådets høringssvar til de statslige vandområdeplaner (se bilag med Limfjordsrådets forslag til høringssvar).

 

 

Økonomi

Det er forudsat, at indsatserne gennemføres med statsligt tilskud og EU medfinansiering via bl.a. Landdistriktprogrammet. Økonomien er dog ikke endelig afklaret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  høringssvaret godkendes og sendes til Naturstyrelsen inden den 23. juni 2015.

Beslutning

Sagen udsat til udvalgets møde 8. juni. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i udkast til høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-10-15 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Høring af reguleringsprojekt i Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I forbindelse med at Nr. Aagaard Dambrug i 2008 fik en ny miljøgodkendelse, blev vandindtaget til dambruget reduceret. Resultatet af dette er, at størstedelen af den fulde vandføring i Sunds Nørreå nu føres uden om dambruget og løber i selve vandløbet, der ikke er stort nok til at aflede den større vandmængde.

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvide profilet i vandløbet, og anbefaler, at reguleringsprojektet for Sunds Nørreå godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvide profilet i vandløbet på den smallere strækning, således at strækningen får samme bredde som vandløbet nedenfor vandindtaget og ovenfor udløbet fra dambruget.

 

Projektet ligger i et område, hvor vandløbet er naturligt slynget. En del af projektet bliver derfor også at udlægge gydebanker og skjulesten, for at forbedre de fysiske forhold for fisk og fauna på strækningen. Projektet forventes at sænke vandspejlet ovenfor vandindtaget, så også de afvandingsmæsssige forhold på vandløbsnære arealer ovenfor forbedres.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift for realisering af projektet udgør 80.000 kr.

Projektet finansieres indenfor den ordinære driftsrammen SO 04, vandløbskonto nr. 071-00-512-08 til realisering af vandløbsprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet for Sunds Nørreå godkendes og sendes i høring hos relevante parter,
at forvaltningen kan arbejde videre med realisering af projektet, så vidt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsfasen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 16. februar 2015, pkt. 39, klimatilpasningsprojekt KLIT 3 Holing Bæk/Lillelund Engpark.

Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale.

 

Forvaltningen har modtaget et fordelagtigt tilbud på at udføre arbejdet med start i nær fremtid.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 3 i 2015.

Sagsfremstilling

Formålet med KLIT 3 er at sikre større kapacitet i Herningsholm Å og at reducere risikoen for oversvømmelser i kloakoplandene omkring det nye projekt.

 

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer.

 

Efter udgravningen af det nye klimatilpasningsbassin og forlægning af Holing Bæk vil det stadig være muligt at benytte "Hjertestien", selv om omfanget af fremtidige oplevelseselementer ikke er afgjort.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 fremgår af tabellen nedenfor:

 

 

Finansieringen af anlægsprojektet er tidligere behandlet i sag vedrørende 'Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 (Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. april 2013, pkt. 89).

 

Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån, og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2015 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

Indstilling

Direktøren forTeknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.980.000 kr. til Serviceområde 06 Klimatilpasning, sted nr. 146098 i 2015,
at bevillingen finansieres af senere låneoptagelse,
at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige låneoptagning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-39-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Foldagervej 10, Sinding - stuehus inden for åbeskyttelseslinje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om nedrivning og nyopførelse af bygningerne på ejendommen Foldagervej 10, Ørre. Det ansøgte kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen, da ejendommen er placeret nærmere åen end 150 meter og 300 meter fra skoven. Da der kun er tale om en mindre overskridelse af grænsen for det samlede boligareal, jfr. planlovens landzonebestemmelser, vurderes det, at der ikke er behov for en særskilt tilladelse til det ansøgte.

 

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget i dette særlige tilfælde og ud fra en samlet vurdering, herunder alternative placeringsmuligheder, hvor der er lagt særligt vægt på de landskabelige hensyn, meddeler dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen på betingelse af, at driftsbygningen flyttes, så bygningsmassen fremstår som en mere samlet enhed.

Sagsfremstilling

Der er søgt om opførelse af et nyt stuehus på 260 m2, hvortil det bygges en garage på 63 m2. Derudover søges der om en driftsbygning på 300 m2. Placeringen af byggeriet fremgår af nedenstående kortbilag. De nye bygninger ønskes opført, så de passer ind i landskabet. Det er oplyst, at materialer og udformning vil blive valgt med respekt for omgivelserne. Stuehuset med den integrerede garage opføres i ét plan med en taghældning på 300-350. Ydervæggene opmures i teglstensfacader med tungt tag. Driftsbygningen ønskes opført med en facadehøjde tilpasset stuehuset samt en passende taghældning i forhold til den samlede højde på bygningen. Facaderne beklædes med lette materialer, og tagbeklædningen bliver ligeledes lette materialer.

 

 

De nuværende bygninger samt placering af det ansøgte byggeri.

På skitsen er også vist foreslået placering af ny driftsbygning.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte driftsbygning skønnes nødvendig for ejendommens drift som landbrug, da der på ejendommen er meddelt tilladelse til mindre dyrehold. Beboelsesarealet overstiger i i planlovens landzonebestemmelser anbefalede max-areal på 250 m2 med ca. 10 m2. Dette skønnes at være inden for bagatelgrænsen og er sammenlignelig med øvrige sager, hvorfor forvaltningen vurderer, at byggeriet ikke kræver nogen særskilt landzonetilladelse. Se også bilag - notat med vurdering i forhold til landzonebestemmelserne.

 

Ejendommen ligger inden for åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen, hvorfor det kræver en dispensation. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er i strid med bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og almindelig administrationspraksis, hvorfor sagen fremlægges til vurdering og beslutning i Teknik- og Miljøudvalget. Se vedlagte bilag med notat om redegørelser for bestemmelserne og det ansøgte vedr. beskyttelseslinjer.

 

Det vil være muligt at placere hele byggeriet uden for å-beskyttelslinjen på 150 meter fra Løven Å, som det fremgår af notatet. I en samlet vurdering skal der lægges vægt på, at å-beskyttelseslinjen administreres restriktivt, når der er tale om en forholdsvis uberørt ådal. Af hensyn til nationale interesser, der er knyttet til landskabet omkring vandløbene, dispenseres der kun, når det ansøgte ikke strider imod formål med beskyttelsen, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af åbeskyttelseslinjen.

 

I det ansøgte lægges ny driftsbygning uden for den eksisterende bygningsmasse. Ved den ansøgte placering vil en nyopført bygning landskabeligt blive mere synlig og opleves mere fragmenteret i landskabet. Som det fremgår af vedlagte notat vedrørende åbeskyttelseslinjen, er der en mulighed for at flytte den samlede bygningsmasse uden for åbeskyttelseslinjen. Selv om hensynene i naturbeskyttelsesloven tilgodeses ved en sådan løsning, vurderes byggeriet samlet at blive mere markant og synligt i landskabet.

 

Det anbefales derfor, at der i dette helt særlige tilfælde og ud fra en samlet landskabelig vurdering gives tilladelse til det ansøgte med dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen på vilkår, at bygningerne samlet placeres inden for en afgrænset ramme, som gør, at bygningsmassen vurderes som en mere samlet enhed/bebyggelse, som vist på ovenstående skitse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til det ansøgte i dette særlige tilfælde, da der i en samlet vurdering er lagt særlig vægt på de landskabelige hensyn og indpasningen i landskabet som helhed. Tilladelsen meddeles på vilkår, at bygningsmassen samles til en mere samlet enhed, og driftsbygningens placering, flyttes i forhold til det ansøgte.

Beslutning

Udvalget meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til det ansøgte i dette særlige tilfælde, da der i en samlet vurdering er lagt særlig vægt på de landskabelige hensyn og indpasningen i landskabet som helhed. Tilladelsen meddeles på vilkår, at bygningsmassen samles til en mere samlet enhed, og driftsbygningens placering i samarbejde med ansøger flyttes nærmere den nye bolig med placering i eksisterende have, hvor afstand til boligen bliver 15-18 meter.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-14-14 Sagsbehandler: Iben Sophie Jakobsen  

Orientering af lodsejere som har registreret beskyttet natur på deres ejendom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har tidligere sendt orienteringsbrev ud til lodsejere, hvor der var sket væsentlige ændringer af registreringen af beskyttet natur på deres ejendom. Oplevelsen har været, at brevet har haft stor positiv værdi formidlingsmæssigt, og forvaltningen anbefaler, at der sendes orienteringsbrev til alle lodsejere, der har registreret beskyttet natur på deres ejendom.

Sagsfremstilling

Herning Kommune sendte 30. oktober 2014 et brev til de lodsejere med beskyttet natur på deres ejendom. Brevet blev sendt til lodsejere, der havde fået registreret ny eller overset natur eller væsentlige tekniske tilpasninger. Der blev i dette brev henvist til Naturstyrelsens folder omkring beskyttet natur, og der blev linket til kortet på Danmarks Arealinformation. Der blev sendt ca. 1325 breve og kommunen har ultimo april modtaget knap 200 henvendelser.

 

Tilbagemeldingen har generelt været positiv. Brevet havde desuden stor formidlingsmæssig værdi.

 

Der er i Herning Kommune ca. 2775 lodsejere, der har vejledende registreret natur på deres ejendom. Forvaltningen skønner, at det formidlingsmæssigt vil have stor værdi at sende orienteringsbrev til de lodsejere, der har registreret natur på deres ejendom. Da Danmarks Arealinformation indeholder mange oplysninger, kan det være en fordel at oprette et kort tilpasset beskyttet natur på kommunens egen hjemmeside. 

 

Informationsbrevet vil blive udarbejdet i samarbejde med Heden & Fjordens konsulenter.

 

Som bilag er vedhæftet det informationsbrev som blev udsendt i første orienteringsrunde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der sendes orienteringsbrev til alle lodsejere, som har registreret beskyttet natur på deres ejendom

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i lodsejerformationsbrevet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 12. marts 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 6  hovedpunkter på dagsordnen:

- Legepladssagen

- Vandplanindsats 2015

- Kortlægning af naturarealer

- Friluftslivstrategi

- Orientering om Naturplan Danmark og Tilskudsordninger

- Naturindsatsen 2014

 

Chef for Natur, Miljø og Byggeri i Teknik og Miljø, Lotta Sandsgaard deltager i næste møde i Grønt Råd.

Mødet afholdes 18. juni kl. 14.00 på Præstbjerg Naturcenter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.02-P00-1-15 Sagsbehandler: Paul Krogh  

Orientering om regulering af råge-bestande

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Til udvalgets generelle orientering redegøres for reguleringen af råger i Herning Kommune i 2015.

Sagsfremstilling

Historie

 

Omkring år 1900 blev rågen indført fra England for at være med til af bekæmpe oldenborre, som på daværende tidspunkt var en plage for landbruget.

Herning Kommune har siden 1994 foretaget bekæmpelse af råger i form af nedtagning af reder samt beskydning af rågeunger.

 

Bestanden af råger er primært centreret omkring Herning by samt Vildbjerg og Aulum

I Herning området er der på kommunale arealer 5 store kolonier.

 • Sdr Anlæg
 • Herregårdsparken
 • Teglværksskoven
 • Birk Centerpark
 • Skoven ved Gullestrup

 

Ud over de 5 store kolonier kommer der flere mindre kolonier på typisk 10 - 30 reder.

 

 

Hvad gør Herning Kommune

 

Naturstyrelsen administrerer forvaltningen af rågereguleringen, og derfor skal man i alle tilfælde søge Naturstyrelsen om tilladelse.

Reguleringerne må alene foretages på kommunale arealer. På private arealer rådgiver kommunen om reglerne samt formidler kontakt til jagtforeninger og Naturstyrelsen.

 

Der er 3 muligheder for tilladelse til regulering

 

1)      Nedtagning af reder inden æglægning (dette er normalt inden 15. marts)

2)      Beskydning/regulering af rågeunger i perioden fra 1. maj til 15. juni.

3)      Regulering af voksne fugle, hvis de gør skade på afgrøder. Herning Golfklub

          har fået en sådan tilladelse.

 

Nedtagning af reder benyttes ved nye kolonier, som er etableret, hvor de ikke er ønsket. Nedtagning foretages ofte ad flere gange med 14. dages interval, så rågerne opgiver af bygge der i indeværende yngleperiode. Ved denne metode flytter fuglene ofte til nye steder og starter på helt nye kolonier.

 

I de gamle og store etablerede kolonier anbefaler Naturstyrelsen, at man kun foretager beskydning af unger, for på den måde at begrænse bestanden. Ved denne metode formindsker man yngletiden (støj og svineri), og fuglene flytter ikke til andre områder for at etablere nye kolonier.

 

I samarbejde med Jægernes Kommunale Jagtforening foretager medlemmerne den årlige nedskydning. Der skal gerne reguleres ca. 1,6 unge/rede, for at bestanden ikke vokser.

 

Siden 1994 har kommunen lavet optælling af reder og nedlagte unger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Grønt regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

TMU den 11. maj.

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, der er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.

Regnskabet omfatter kommunens egne aktiviteter og andre aktiviteter i kommunen, der berører borgere og virksomheder.

 

Direktionen har på møde 16. april 2015 evalueret ”Grønt Overblik” og indstiller det til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 22. juni 2015.

 

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

 

Endelig er regnskabet en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2014:

Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

 

Klima og energi

Udledningen af CO2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder.  Det sker blandt andet fordi der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I 2014 er der fx etableret 20.000 m2 solvarmeanlæg i Vildbjerg og påbegyndt etablering af i alt godt 20.000 m2 sol-varmeanlæg i Aulum og Haderup. Reduktionen har dog samlet set ikke været helt stor nok til, at vi når Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015.

 

Nedenfor ses fordelingen af CO2-udlending fra de forskellige sektorer i kommunen som geografisk område. Tallene viser et fald fra de fleste sektorer undtagen transport, der udgør 38 % af den samlede udledning.

 

 

Nedenstående figur viser hvordan CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed fordeler sig på aktivitetsområder:

 

 

Energiforbrug og CO2 i kommunale bygninger

Takket være øget vedvarende energi i energiforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO2-udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til 2014. Målet er 3,5% reduktion om året hvert år fra 2007 – 2015. Den gennemsnitlige reduktion har i hele perioden er 2.7 %. CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale ejendomme udgør 64 % af kommunens samlede udledning.

 

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

I 2014 har kommunen haft fokus på energiforbrug på flere områder, blandt andet LED, som er en ny belysningsteknologi med flere fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbar-hed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i blandt andet demensaf-snittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Også i det nye bibliotek i Herning by er der valgt LED- belysning.

 

Projektet ”Energitjekket” er en anden indsats, der er igangsat i daginstitutionerne i 2014. Her finder man, sammen med børnene, energibesparelser ved at ændre vaner i det daglige. Indsatsen er blandt andet igangsat for at nå kommunens mål om at reducere CO2- udledningen.   

 

Transport

En væsentlig årsag til at CO2 reduktionen ikke falder hurtigere end den gør, er transporten. Antal kørte km i kommunen som geografisk område er steget 6,2 % fra 2013 til 2014.

At gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne.

Kommunen kan dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: Trafikplanlægning, cykelfremme gennem projekt ”Herning Cykler” og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I 2014 har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet ”Midttrafik”. Aftalen betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere passagerer i bybusserne.

 

For kommunale aktiviteter er det ligeledes transporten sammen med vejbelysning, der bestemmer, hvor hurtigt CO2-udledningen falder. I de senere år har udledningen fra kommunal transport været stigende. I 2014 er den dog faldet med 1%. Det skyldes optimering af den taxakørsel kommunen afholder for borgerne, og det viser, at redskaber som optimering af kørsel, flådestyring af kommunens bilpark mv. kan være med til at nedbringe CO2-udlednigen og samtidig give økonomiske fordele.

 

 

 

Genbrug og affald

I Herning Kommune er der i 2014 udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34 % genanvendelse her i kommunen, til de 50 % i 2022, som er regeringens krav i ressourcestrategi ”Danmark uden affald I”. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget medio 2015.

 

Grønt regnskab 2014 viser at vi i Herning Kommune genanvender 33,6 % af hushold-ningsaffaldet i 2014. Det er et fald på 0,8 % i forhold til 2013.

 

I forhold til de nye krav til genanvendelse i ressourcestrategien, følges udviklingen på flg. fraktioner, der viser, at genanvendelsen trods et samlet fald er steget på 3 ud af fire fraktioner. (Bemærk at mængden af byggeaffald ofte er meget svingende fra år til år):

 

• Batterier - stigning på 2,5 tons

• Beton og tegl (byggeaffald) – fald på 5.569 tons

• Elektronik – stigning på 25 tons

• Haveaffald – stigning på 1.233 tons

 

Nogle af de indsatser der arbejdes med i Genbrug og Affald, for at få en højere genanvendelsesprocent, er kampagne og fokusuge for at få borgerne til at sortere rigtigt blandt andet på genbrugspladsen. Også børnene involveres gennem besøg på genbrugspladsen og i  2015 igangsættes projektet ”Skraldiaden” med leg, læring og teater om at skrald er en ressource – for 1000 børn i kommunen, i et samarbejde mellem Genbrug og Affald og Børn og Unge forvaltningen.

 

DRIFT – Drift af vej og park

DRIFT arbejder efter miljøledelse og er miljøcertificeret under ISO 14001. Det betyder, at de holder nøje øje med miljøbelastningen i forbindelse med de opgaver, der udføres, og hele tiden forsøger at forbedre sig.

 

DRIFT står for den største andel af den kommunale transport og blandt andet derfor arbejdes der på at nedbringe CO2-udledningen herfra. Der omstilles materiel som reducerer miljøbelastningen blandt andet flere store maskiner. I 2014 er der fx sparet 5.100 liter diesel ved at købe en ny gummiged med lavere brændstofforbrug. Et andet eksempel er en ny traktor med AdBlue teknologi, som omdanner de forurenende NOx fra udstødningsgassen til rent kvælstof og vand. Traktoren bruger samtidig 10-20 liter diesel mindre på en 8 timers arbejdsdag. 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Forvaltningen udarbejder et revideret forslag til fremtidig proces for den politiske behandling af Grønt regnskab med øget fokus på indsatser og potentialer for det enkelte udvalg.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 51.B11.1 for området omkring Snejbjerg Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål og offentlige formål (svømmehal).

 

En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen, som en del af opland T05-3 og T05-4. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen med en udvidelse af opland T05-4 med opland T05-4.P.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 51.B11.1, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at anvende arealet med den nedlagte Snejbjerg Skole med boldbaner, til boligformål og offentlige formål, bl.a. svømmehal og parkeringsplads. Lokalplanen omfatter matrikelnr. 19bv, 7000al og 7000ab Snejbjerg By, Snejbjerg.

 

I øjeblikket er det kun den nordlige del af området (omkring de eksisterende skolebygninger, skolegård samt svømmehal), der er spildevandsplanlagt. Dette område omfatter ca. 2/3 af lokalplanområdet og er i dag fælleskloakeret. Med den forestående ændring separatkloakeres hele lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt-lav og åben-lav boligbyggeri, hvor der tidligere var skolebygninger, skolegård og boldbaner, samt svømmehal med parkering indenfor planområdet. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet ved en udvidelse af opland T05-4 i spildevandsplanen (se bilag 1).

 

Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland T05-4 med T05-4.P, ved vedtagelse af  lokalplan 51.B11.1, er på 1,35 ha. Normalt vil et regnvandsbassin skulle etableres i området, til forsinkelse af regnvandet, så der ikke skal etableres nye større rør til afløb af regnvand fra lokalplanområdet til Tyvkjær Bæk. Da det har været et ønske at undlade etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdet, fastholdes mængden af regnvand, der afledes til Herning Vand A/S´ kloak fra hele lokalplanområdet i forhold til tidligere, hvor der var skole, boldbaner, svømmehal og parkering. Hvis der etableres befæstelse ud over 40 % af planområdet, skal regnvand derfor forsinkes i lokalplanområdet ved etablering af lokal regnvandshåndtering, som åbne grøfter, regnbede eller lignende. For at sikre at der max afledes regnvand fra 40 % befæstelse uden forsinkelse, indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at hvis befæstelsesgraden ikke kan holdes under 40 %, skal der anlægges lokal regnvandshåndtering der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over 40 %, forsinkes i lokalplanområdet.

 

På baggrund af ovenstående reserveres der ikke plads til regnvandsbassin til forsinkelse af en yderligere regnvandsmængde ved udvidelse af det spildevandsplanlagte opland T05-4 i lokalplan 51.B11.1.

  

Afledning af spildevand fra opland T05-4.P vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra opland T05-4.P, vil, som for opland T05-4, blive ledt til Tyvkjær Bæk via regnvandsbassin. På baggrund af ovenstående, forventes mængden af regnvand der ledes til Tyvkjær Bæk fra lokalplanområdet ikke øget væsentligt i forhold til tidligere.

 

Det nye boligområde ved Snejbjerg Gl. Skole etableres delvis i et grønt  (ikke kloakeret) område midt i byen, hvor der er begrænset kapacitet til afledning af yderligere regnvand via det eksisterende kloaksystem nedstrøms boligområdet.

 

Hvis det nye boligområde bevirker, at befæstelsesgraden for hele bydelen øges, uden der etableres forsinkelse af regnvand i området, vil risikoen for oversvømmelse af boligområder nedstrøms det nye boligområde også øges. Hvis Herning Vand A/S i den anledning skal etablere nye kloakledninger med øget kapacitet i det eksisterende byområde, vil det betyde væsentlige udgifter til ledninger, som ellers ikke skulle udskiftes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at etablere forsinkelse ved et regnvandsbassin nederst i kloaksystemet, umiddelbart inden udløb til vandløbet.

 

Mulighederne for nedsivning af regnvand i lokalplanområdet er undersøgt, men har desværre vist sig meget begrænsede.

 

Ved at begrænse lokalplanens befæstelse til 40 % kan befæstelsesgraden for hele bydelen holdes uændret, så det ikke er nødvendigt at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af vand fra det nye boligområde.

 

Forslag til tillæg 30 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbigt vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for to boligområder i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af 2 nye lokalplaner i Lind: Lokalplan nr. 61.B11.1. for boligområde ved Stensbjergvej og lokalplan nr. 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej. Begge lokalplaner giver mulighed for områdernes anvendelse til boligformål. 

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 61.B11.1 for Stensbjergvej og lokalplan nr. 61.B12.2 for Kollundvej, som p.t. er under politisk behandling, bliver det muligt at etablere 2 nye boligområder i Lind. Med dette tillæg optages de 2 lokalplanområder i spildevandplanen ved udvidelse af opland Z04 med Z04-2 og Z04-3 (se bilag 1).

 

Den nye udvidelse af spildevandsplanens opland Z04 er sammenlagt 10,4 ha. Det drejer sig om 3,5 ha for opland Z04-2 (Stensbjergvej) og 6,9 ha for opland Z04-3 (Kollundvej). Med max. befæstelse på den enkelte ejendom på 30 % i lokalplanområde 61.B12.2 og 40 % i lokalplanområde 61.B11.1 forventes max. 50 % befæstelse af oplandsudvidelsen for opland Z04 (inkl. vejarealer). Opland Z04 udgør efter udvidelsen 42,6 ha.

 

Afledning af spildevandet vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer vil blive ledt til forsinkelse og nedsivning i eksisterende nedsivningsanlæg med overløb til Søndre Kanal. Dette nedsivningsbassin er placeret i et område med særlig grundvandsinteresse (nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og lige udenfor grundvandsdannende opland til Lind Vandværk) og indsatsplanområde for grundvand Herning-Lind. Som det fremgår af "den statslige udmelding omkring Vandplanretningslinjer fra 2012" betyder det, at en øget tilledning af forurening til nedsivningsbassinet ikke er tilladt.

 

Da det har været svært at finde egnede områder til placering af bassin til forsinkelse af regnvand fra de 2 lokalplanområder, er det fundet mest hensigtsmæssigt at lede regnvand til nedsivningsbassinet nord i Lind, efter rensning og forsinkelse af regnvandet i en Millford-løsning. Milfordløsningen er et underjordisk anlæg, der forventes at rense vandet  85 % for COD (organisk stof) og P (fosfor), 45 % for N (kvælstof) og 90 % for TPH (total kulbrinter, olie).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 23 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - nyt lokalplanområde i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund
af en ny lokalplan i Gjellerup: Lokalplan nr. 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til boligformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven, som blev foreløbigt vedtaget i Byrådet den 27. januar 2015, bliver det muligt at etablere boliger som åben-lav bebyggelse i lokalplanområdet i den nordlige del af Gjellerup. En forudsætning herfor er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Området er for nuværende til dels medtaget i Spildevandsplanen som opland X01.P (separatkloak) på 3,4 ha. Med dette tillæg udvides oplandet svarende til lokalplanområdet (matr. 13r, Gjellerup By, Gjellerup). Samtidig ændres kloakeringsformen til "Separatkloak med nedsivning af tagvand og vejvand til recipient". Oplandet ændrer navn til X07.P (bilag 1) og bliver efter udvidelsen på ca. 4,2 ha. Heraf forventes vejarealet at udgøre ca. 11 % (0,45 ha).

 

Tagvand skal nedsives lokalt enten ved overfladisk infiltration eller i faskiner, hvilket vil bidrage til grundvandsdannelsen. Vejvand må ikke nedsives på grund af drikkevandsinteresser i området, men skal ledes til eksisterende regnvandsbassin med udløb i Hammerum Bæk. Bassinet skal evt. udvides for at kunne rumme den ekstra vandmængde. Dette vil blive nærmere vurderet og planlagt i forbindelse med revision af Kommunes Spildevandsplan som pågår for nuværende.  

 

Spildevand ledes til Herning Renseanlæg.

 

Forslag til tillæg nr. 28 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra 6. februar til 3. april 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 28 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Endelig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum, nyt transportcenter ALPI

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 29 omhandler en ændring af regnvandsudledningen for en del af kloakopland Y34.P til et nyt regnvandsbassin. Ændringen laves i forbindelse med regnvandshåndtering fra virksomheden ALPI Danmark A/S.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 29 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

 ALPI Danmark A/S har erhvervet en byggegrund på ca.135.000 m2 ved Fastrupvej i Hammerum til opførelse af et nyt transportcenter. I denne forbindelse blev det aftalt med Herning Kommune og Herning Vand A/S, at ALPI Danmark A/S selv varetager håndtering samt udledning af tagvand og overfladevand fra deres grund.

 

Byggegrunden er i spildevandsplanen en del af opland Y34.P med kloakeringsformen "Separatkloak". Regnvand fra opland Y34.P udledes via regnvandsbassin til Hammerum Å.

 

Som følge af at ALPI Danmark A/S selv håndterer regnvand, opdeles det oprindelige opland Y34.P i to mindre oplande med to forskellige regnvandsbassiner samt udledning til Hammerum Å. Se bilag 1, kortbilag.

 

De to mindre oplande er:

 

Opland Y43.P

ALPI Danmark A/S etablerer et nyt regnvandsbassin på egen grund. Udledningen fra det nye regnvandsbassin sker til Hammerum Å via et nyt udløb, nr. PRVRUL11. Oplandsnavnet for området, som fremover afleder regnvand via PRVRUL11, ændres til Y43.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

 

Opland Y34.P

Regnvand fra det resterende del af opland Y34.P udleder fortsat jf. spildevandsplanen via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.  

 

Høring af tillæg nr. 29

Forslag til tillæg 29 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger indtil den 25. marts 2015. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at tillæg nr. 29 endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-42-03 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Dispensation for dyrehold på Baunevej 3, Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Ejeren af Baunevej 3, Sørvad søger om dispensation til, at holde 30 høns inkl. haner i eksisterende hønsehus med volierer på ejendommen, der er beliggende i Sørvad by.

 

Herning Kommunes Forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune' giver tilladelse til 15 høns og ingen haner. Hønsehuse uden tilladelse skal ifølge forskriften placeres mindst 2,5 meter fra skel.

 

Sagen er startet pga. en klage fra nabo, der klager over hanegal, fritgående høns, og at hønsehuset ligger for tæt på skel.

 

 Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til hønehold i eksisterende hønsehus.

Sagsfremstilling

Ejeren har oplyst, at der i nuværende hønsehus med volierer har været cirka samme antal høns og haner på ejendommen de seneste 22 år, uden der har været klager.

 

Ejeren søger om dispensation fra Herning Kommunes forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune, således at han kan have 30 høns inkl. haner i eksisterende hønsehus med volierer, der ligger ca. 0,5 meter fra skel til klager.

 

Hanerne skal være der, fordi han skriver artikler om fjerkrægenetik, hvilket han ikke mener, at han kan uden sit hønsehold.

 

Af forskriften fremgår, at der kan tillades et dyrehold på max. 15 høns, ingen haner og hønsehus, der er beliggende mindst 2,5 meter fra skel. Forskriften er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2007 og er gældende for eksisterende bygninger og dyrehold.

 

Baggrunden for sagen er, at en nabo har klaget over hanegal og for mange høns på ejendommen. Naboen klager også over, at hønsene fodres direkte på jorden og går frit i haven og også nogle gange inde hos ham. Han er desuden bange for, at hønseholdet giver anledning til rotter i området.

 

Hønsehuset er en bygning, der jf. luftfoto er fra før 1992, men der forefindes ingen oplysninger om bygningen i byggesagsarkivet. Bygningen har været anvendt som hønsehus i mange år inden forskriften blev vedtaget, hvilket gør, at der kan gives dispensation til fortsat anvendelse som hønsehus.

 

Baggrunden for at der kan gives dispensation til 30 høns er, at der i bekendtgørelsen for ikke erhvervsmæssigt dyrehold står, at man kan have op til 30 høns. Grunden til at forskriften er lavet med 15 høns er, at der er en del små grunde, hvor naboer bor tæt og hvor der, hvis der er 30 høns, ikke er plads, uden der opstår gener.

Grunden til forbuddet mod haner er, at der indkommer en del klager over støj fra galende haner.

 

Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet bemærkninger fra klageren.

Bemærkningerne vedrører, at der gives lov til 30 høns og haner, samt at hønsehus må ligge så tæt på skel, da det giver gener i form af støj, spyfluer, rotter og skader på hækken.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til at anvende eksisterende bygning beliggende 0,5 meter fra naboskel som hønsehus,

 

at der gives tilladelse til at holde 30 høns, hvis de holdes i mørke fra kl. 21.00 til kl. 07.00 mandag til fredag og fra kl. 21.00 til kl. 09.00 på lørdage samt søn- og helligdage,

 

at der ikke gives tilladelse til at holde haner.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at dispensere fra retningslinjerne i "Forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune".

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-15 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om tilsynsberetning for 2014 for landbrug og virksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger om årets miljøtilsyn og miljøgodkendelser for landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2014 viser, at minimumsfrekvenserne for tilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtræk i indberetningen for 2014 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2014. Den samlede indberetning er vedhæftet som bilag.

 

Landbrug

Der er udført 159 basistilsyn, 67 prioriterede tilsyn og 46 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune. Tilsynene på landbrugene har medført i alt 216 reaktioner, heraf 14 henstillinger, 196 indskærpelser, 0 forbud, 1 påbud og 5 politianmeldelser. Reaktionerne handler især om dyreholdets størrelse og sammensætning, husdyrgødningsopbevaring og overholdelse af vilkår i godkendelsen.

 

Der er meddelt 100 miljøgodkendelser/tilladelser/anmeldelser til landbrug.

 

Virksomheder og dambrug

Der er udført 145 basistilsyn, 104 prioriterede tilsyn og 20 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune. En del af de prioriterede tilsyn er udført i forbindelse med årets tilsynskampagner, se nedenfor.

Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 122 reaktioner, heraf 25 henstillinger, 93

indskærpelser, 2 påbud, 1 forbud og 1 politianmeldelse. Reaktionerne handler om forskellige miljøforhold, hvor den største gruppe er manglende overholdelse af vilkår i miljøgodkendelser.

 

Der er meddelt 27 miljøgodkendelser til virksomheder og dambrug.

 

Der er anvendt eksternt firma til én opgave; faunabedømmelse i ét vandløb.

 

 

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner, dels tæthedsprøvning af olieudskillere og kontrol med store olietanke. Afrapporteringen af de to kampagner er offentliggjort på kommunens hjemmeside og vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-112-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Fastrupvej 15, Herning - landzonetilladelse til nyt stuehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse efter lov om planlægning til opførelse af nyt enfamiliehus i landzone med integreret garage på ejendommen Fastrupvej 15, Herning.

 

Forvaltningen finder, at projektet i sin størrelse umiddelbart ikke er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, dog er byggeriet i sin fremtræden forsøgt tilpasset det omkringliggende landskab, hvorfor forvaltningen anbefaler at sagen drøftes i udvalget.

Sagsfremstilling

Enfamiliehuset får et samlet boligareal på 630 m², hvoraf de 131 m² er udnyttet tagetage og 100 m2 er poolrum. Det bebyggede areal udgør i alt 640 m2, der fordeler sig på 399 m2 beboelse, 100 m2 poolrum og 140 m² garage. Bygningen opføres i facadesten, og taget dækkes med teglsten. Den totale bygningshøjde bliver ca. 8 m.

 

Ejendommen har i dag et beboelsesareal på 192 m², en staldbygning på 114 m², et maskinhus på 117 m² samt et udhus på 30 m². Samlet areal på ejendommen udgør 453 m². Hele ejendommen ønskes nedrevet.

 

Det nye enfamiliehus med integreret garage placeres på samme beliggenhed.

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m², skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning § 35, stk. 1, og da boligarealet samtidig overstiger 350 m², skal sagen i henhold til vedtaget retningslinje forelægges udvalget til beslutning.

 

Ejendommen er beliggende i landzone med et matrikulært areal på ca. 2,0 ha. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen.

 

Det vurderes, at bygningsmassen er stor i forhold til ejendommens grundareal. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, da bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der normalt tilladelse til huse på 250 – 300 m², med mindre der foreligger særlige modhensyn af landskabelig karakter. Udgangspunktet med hensyn til boliger på 300 – 400 m² er, at afgørelsen beror på et konkret skøn, mens udgangspunktet med hensyn til huse over 400 m² er, at der normalt meddeles afslag, med mindre der foreligger ganske særlige forhold.

Enfamiliehuset med integreret garage opføres i en afstand af ca. 12 m fra Fastrupvej, svarende til nuværende afstand, hvorfor bygningerne fortsat vurderes at være meget synlige. Opførelse af bygninger med det ansøgte antal m² vil derfor ikke være i overensstemmelse med udgangspunktet for Planlovens landzonebestemmelser samt Natur- og miljøklagenævnets praksis.

 

Ejer af ejendommen har den 12. marts 2015 oplyst pr. telefon, at han ikke ser poolrummet på ca. 100 m² som beboelse. Samtidig oplyser ejer, at han eventuelt kan opføre enfamiliehuset i et plan for at mindske boligarealet. Opføres enfamiliehuset uden tagetagen vil det samlede boligareal blive ca. 500 m² inklusiv de 100 m² poolrum, som iflg. lovgivningen indregnes som et opvarmet opholdsareal, og dermed er en del af boligarealet.

 

Ejer er blevet opfordret til at fremsende en landskabelig redegørelse for projektets tilpasning til omgivelserne og herunder evt. med planer for ny beplantning.

Der er den 23. marts 2015 modtaget en særskilt redegørelse og tegningsmateriale, der overordnet redegør for tankerne bag projektet.

Det er endvidere oplyst forvaltningen, at dele af eksisterende beplantning så vidt muligt bevares, og at der etableres en egentlig parklignende have efter engelsk haveprincip med stier og nyplantning af solitære træer.

 

Forvaltningen har udarbejdet en landskabsanalyse for projektet. Landskabsanalysen påpeger blandt andet, at landskabet på grund af sin åbne karakter, er sårbart overfor nye anlæg og bebyggelse, som ikke er indpasset i området med hensyn til skala, struktur og fremtræden. Det vurderes at bygningsmassen fortsat fremstår som en sammenhængende volumen omkring et gårdspladslignende anlæg. Endvidere fremgår det, at den eksisterende og ønskede beplantning vil være delvis afskærmende og betyde at bygningen fremtræder mindre markant i landskabet. Det ønskede haveanlæg vil dog understrege, at bygningsmassen ikke er tilpasset landskabet og bør i stedet ændres til en mere typisk dansk landbohave.

 

Sammenholdt med lovgrundlaget og landskabsanalysen vurderer forvaltningen, at der vil være grundlag for, at beplantningen vil kunne indgå i sammenhæng med landskabets karakter, såfremt den ændres på nogle punkter.

 

Forvaltningen finder, at projektet i sin størrelse umiddelbart ikke er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, dog er byggeriet i sin fremtræden forsøgt tilpasset det omkringliggende landskab, hvorfor forvaltningen anbefaler at sagen drøftes i udvalget.

 

Den ønskede sø vil blive behandlet ud fra en særskilt behandlingsprocedure i forvaltningen.

 

Sagen har været sendt i nabohøring. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod projektet.

 

Økonomi

 Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes i udvalget med henblik på afklaring af om der i henhold til planlovens § 35, stk. 1, kan meddeles tilladelse eller afslag i forholdet mellem projektets størrelse og landskabelig tilpasning.

Beslutning

Udvalget meddeler landzonetilladelse til det ansøgte.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-42-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Bassumgårdvej 6, Herning - landzonetilladelse til enfamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse efter lov om planlægning til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus i landzone på ejendommen Bassumgårdvej 6, Herning.

 

Forvaltningen finder, at projektets størrelse og arkitektoniske fremtoning påvirker landskabet væsentligt og i et omfang så det vil være i strid med planlovens intentioner og seneste afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet, og forvaltningen anbefaler derfor et afslag. Det anbefales at projektet reduceres og ombearbejdes i disponering og materialevalg.

 

Sagsfremstilling

Der ønskes opført en tilbygning til det eksisterende stuehus på ejendommen. Tilbygningen har et bebygget areal på 175 m² samt en udnyttet tagetage på 85 m² og udgør således 260 m².

Det eksisterende stuehus på 103 m² og tilbygningen forbindes ved at opføre et uopvarmet orangeri og mellemgang på 60 m². Boligen får herefter et nyt samlet boligareal på 423 m² efter tilbygningen.

Det eksisterende stuehus vil i følge ansøgers oplysninger i en årerække frem blive anvendt til hjemmeboende børn, hvorefter det vil blive nedrevet. I givet fald vil det samlede boligareal herefter blive 320 m².

En del af tilbygningen vil få en total højde på 8,5 m., hvilket svarer til byggelovens maksimale højde. Tilbygningen opføres i mursten i forskellige farvesammensætninger og taget beklædes med røde teglsten.

Garagen får et bebygget areal på 206 m². Garagens facader opføres i brun nuanceret natur skifer samt gul nuanceret teglsten. Taget beklædes med røde teglsten. Garagen får en total bygningshøjde på 4,9 m.

 

Ejendommen har på nuværende tidspunkt et boligareal på 103 m², en ladebygning på 91 m², en staldbygning på 213 m² og et maskinhus på 68 .m². Samlet bygningsareal på ejendommen udgør 475 m². Laden og maskinhus på samlet 159 m² nedrives.

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m², skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning § 35 , stk. 1, og da boligarealet samtidig overstiger 350 m², skal sagen i henhold til retningslinjerne, forelægges udvalget til beslutning.

 

Ejendommen er beliggende i landzone med et matrikulært areal på ca. 1,5 ha. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen.

 

Det vurderes, at bygningsmassen er meget stor i forhold til ejendommens grundareal. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, da bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der normalt tilladelse til huse på 250 – 300 m², med mindre der foreligger særlige modhensyn af landskabelig karakter. Udgangspunktet med hensyn til boliger på 300 – 400 m² er, at afgørelsen beror på et konkret skøn, mens udgangspunktet for huse på over 400 m² er, at der normalt meddeles afslag, med mindre der foreligger ganske særlige forhold.

 

Stuehuset tilbygges mod nord i en afstand af ca. 28 meter fra offentlig vej. Tilbygningen opføres på et relativt åbent areal, så bygningerne vurderes derfor at blive meget synlige herfra. Opførelse af tilbygning med det ansøgte antal m² vil derfor være i strid med Natur- og Miljøklagenævnets praksis og afgørelser i lignende sager.

 

Ansøger har den 24. marts 2015 fremsendt overordnet redegørelse og tegningsmateriale for etablering af beplantning rundt om ejendommen.

 

Forvaltningen har udarbejdet en landskabsanalyse, der blandt andet påpeger, at landskabet omkring det ansøgte er meget åbent med lange kig mod nord og nordøst. Landskabet er visuelt præget af bl.a. jernbane, nyt vejanlæg, højspændingsmaster, nyt sygehusbyggeri, byranden til Snejbjerg samt større bygninger og skorstene i Herning. På grund af sin åbne karakter vurderes det, at landskabet er sårbart over for nye anlæg og bebyggelse, som ikke er indpasset området. Det vurderes, at det aktuelle byggeri ikke er indpasset i området mht. skala, struktur og fremtræden. Bebyggelsen spreder sig over et stort grundareal, og kan derved fremstå massivt i landskabet. Arkitektonisk adskiller det fremsendte projekt sig desuden fra eksisterende byggeri ved et meget sammensat materialevalg og et formsprog, som ikke er typisk for Området. Yderlig vil den ansøgte beplantning kun have afskærmende effekt fra nord og vil således fortsat være åben fra syd og vest mod den offentlige vej.

 

Sammenfattende vurderer forvaltningen, at den viste beplantning ikke i tilstrækkelig omfang vil give en afskærmning, der i tilstrækkelig grad dæmper bygningsmassens samlede udtryk i forhold til det omgivende landskab. Samtidig fraviger bygningernes arkitektur markant med lokal bygge tradition og vil virke forstyrrende for omgivelserne.

 

Forvaltningen vurderer, at der bør meddeles afslag på det ansøgte med begrundelse i lovgrundlaget, landskabsanalysen og ovennævnte helhedsvurdering. Forvaltningen vurderer dog at en udvidelse af bebyggelsen kan tillades, såfremt projektet tilpasses omgivelserne.

 

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod projektet.

Økonomi

Ingen 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til planlovens § 35, stk. 1, meddeles afslag til det ansøgte på grund af bygningens størrelse, arkitektur og markante fremtoning i landskabet,
at projektet reduceres og ombearbejdes arkitektonisk i disponering og materialevalg,
at forvaltningen bemyndiges til at indgå dialog med ansøger herom.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-790-14 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Sofiedalvej 27, Vildbjerg - landzonetilladelse til nyt stuehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse efter lov om planlægning til opførelse af nyt stuehus og nye udhuse på ejendommen Sofiedalvej 27, Vildbjerg.

 

Sagen blev udsat på udvalgets møde den 9. marts 2015, pkt. 64.

 

Forvaltningen finder, at projektet i sin størrelse umiddelbart ikke er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, dog er byggeriet med en skærmende beplantning forsøgt tilpasset det omkringliggende landskab, hvorfor forvaltningen anbefaler at sagen drøftes i udvalget.

 

Sagsfremstilling

Sagen omhandler opførelse af nyt stuehus med et grundareal på 273 m2, samt udnyttet 1. sal på 182 m2. Udhuse og div. overdækninger udgør i alt ca. 234 m2, og garage på i alt 88 m2. Beboelsesarealet udgør således 455 m2.

 

Eksisterende bygninger på ejendommen fjernes, og nye bygninger placeres ca. 25 m fra disse. De nye bygninger placeres længere væk fra Sofiedalvej end den hidtidige bebyggelse.

 

Bygningerne opføres i tegl med sorte tagsten, og placeres samlet, således at ejendommen fremstår som en samlet bygningsmasse

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m2, skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning, og da boligarealet ligeledes overstiger 350 m2, skal sagen forelægges udvalget til beslutning.

 

I forbindelse med overtagelse af ejendommen i september 2014 blev der foretaget udstykning, således at ejendommen efterfølgende fik et jordtilliggende på ca. 3,2 ha. Matrikelgrænserne blev samtidig flyttet, således at nye bygninger kan placeres som ansøgt.

 

Såfremt alle eksisterende bygninger, anlæg, ledninger m.v. fjernes, og arealet retableres og beplantes, vurderes det, at placering af nye bygninger med mindre bygningsmasse bør kunne tillades.

 

Det vurderes dog samtidig, at bygningsmassen er meget stor i forhold til ejendommens jordtilliggende. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, fordi bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der som alt overvejende hovedregel tilladelse til at opføre en ny bolig på op til mellem 250 m2 og 300 m2 til erstatning for en eksisterende bolig.

 

Ved ansøgninger om boliger på mere end 300 m2 i det åbne land afhænger vurderingen af en række forhold, navnlig landskabets karakter og områdets planlægning, men også byggeriets placering, volumen og eventuel udformning, ejendommens størrelse og øvrige bygninger på ejendommen, eventuelt præcedensvirkning samt eventuelt særlige konkrete omstændigheder. Der meddeles normalt afslag på ansøgninger om boliger på mere end 400 m2, med mindre der foreligger ganske særlige forhold i den konkrete sag.

 

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og bygningerne vil blive meget synlige. Opførelse af bygningerne med den ansøgte bygningsmasse vil derfor være i strid med Natur- og Miljøklagenævnets praksis og afgørelser i lignende sager.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der bør meddeles afslag på det ansøgte med begrundelse i ovennævnte.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der fremkom i høringsfasen ingen bemærkninger til ansøgte.Direktøren for Teknik og Miljø indstillede 9. marts 2015, pkt. 64:

at der meddeles afslag på det ansøgte på grund af bygningernes størrelse og markante fremtoning i landskabet,

at såfremt alle eksisterende bygninger fjernes og arealet retableres, vurderes det, at placering af nye bygninger med mindre bygningsmasse, bør kunne tillades.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 9. marts 2015, pkt. 64, at udsætte sagen.

Til udvalgets behandling den 11. maj 2015, foreligger følgende nye oplysninger.

Det kan oplyses, at ansøger har fået nedrivningstilladelse til at fjerne eksisterende bygninger. Nedrivningen er udført.

Ansøger har den 24. marts 2015 fremsendt overordnet redegørelse og tegningsmateriale for etablering af skov, læhegn og beplantning omkring ejendommen. Der er endvidere fremsendt kopi af kontrakt- og ansøgningsmateriale der redegør for beplantningsprincipper og tilskudsordninger.

 

Forvaltningen har udarbejdet en landskabsanalyse for projektet.

Landskabsanalysen påpeger blandt andet, at landskabet er åbent og transparent i middel til stor skala. Landskabet er præget af tekniske anlæg i form af store vindmøller og højspændingsledninger samt af en udsigt til industriområdet, der afslutter Vildbjerg by mod det åbne land. Landskabet er på grund af sin åbne karakter sårbart over for nye anlæg og bebyggelse, som ikke er indpasset i området.

Forvaltningen vurderer, at bygningsmassen fremstår markant, uden sammenhæng til det omgivende landskab. Det vurderes dog at den ønskede beplantning vil være delvis afskærmende og at beplantningens skærmende effekt kan øges, hvis trætyperne ændres.

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der vil være grundlag for, at beplantningen vil kunne indgå i sammenhæng med landskabets karakter, såfremt den ændres på nogle punkter.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at det ansøgte i størrelse umiddelbart ikke er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, men at der vil være muligheder i forhold til en landskabelig bearbejdning. Der er således lovgivning og afgørelser der taler i mod det ansøgte, men der vil også være muligheder i forhold til landskabelig bearbejdning, der taler for det ansøgte.

 

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at sagen drøftes i udvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 11. maj 2015,

at sagen drøftes i udvalget med henblik på afklaring af om der i henhold til planlovens § 35, stk. 1, kan meddeles tilladelse eller afslag i forholdet mellem projektets størrelse og landskabelig tilpasning.

Beslutning

Udvalget meddeler landzonetilladelse til det ansøgte, dog med vilkår om en øget skærmende beplantning, som vil skabe en bedre sammenhæng til det omgivende landskab.

Forvaltningen bemyndiges til at indgå dialog med ansøger herom.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-809-14 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Lind Hovedgade 14-16 - dispensation til overskridelse af byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Lind-Ikast Ejendomsinvest ApS har søgt om dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt på Lind Hovedgade 14-16, Herning

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

 

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at opføre en ejendom i 3 etager med erhverv i stueetagen samt boliger på 1. og 2. sal. Byggehøjden er 9,46 m.

 

Projektet overholder lokalplan nr. 61.C1.3 område I, med hensyn til anvendelse, bebyggelsesprocent, byggehøjde og etageantal.

 

Kombineret altan, altangang og trappetårn ønskes opført uden for byggefeltet og fraviger dermed lokalplanen.

  

Det ansøgte kræver derfor dispensation til lokalplan nr. 61.C1.3 § 6 stk. 2, hvoraf det fremgår, at bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.

 

Projektet har været sendt i naboorientering, og i alt 17 berørte parter i området er hørt.

 

Forvaltningen har modtaget en indsigelse med 11 underskrifter. Indsigelsen går på, at den bebyggelse, der ligger vest for det planlagte byggeri, vil blive generet på flere måder. Blandt andet gene for indblik fra altangangen, samt at husene vil miste værdi.

 

Forvaltningen vurderer, at afstanden til nabobebyggelse svarer til normal tæthed i bymæssig bebyggelse, og at kortvarig indbliksmulighed fra altangange, svarer til det, der normalt anses som værende til stede i bymæssig sammenhæng.

 

Vurdering af tabt ejendomsværdi indgår ikke som forhold kommunen kan tage stilling til.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 61.C1.3 § 6 stk. 2 og kortbilag 2, således at bebyggelsens altangang, trappetårn mm. kan opføres delvist udenfor det fastlagte byggefelt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-3-06 Sagsbehandler: Lene Johansen  

Velhustedparken, Kibæk - dispensation fra lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 22. april 2014, pkt. 77 en ansøgning fra grundejerforeningen i Velhustedparken om dispensation til lokalplan nr. 1.84 til etablering af bøgehæk i maks. 0,8 meters højde mod parkvejene.

 

Intentionen i lokalplan nr. 1.84 er, at parkvejene skal fungere som sociale rum i boliggrupperne. Lokalplanen lægger derfor op til, at boligerne disponeres efter et princip, der sikrer åbne rum foran den enkelte bolig. Dermed begrænser lokalplanen muligheden for at plante hæk og sammenhængende beplantning mod parkvejene jf. paragraf 5 stk. 2: 'Langs parkvejen må der ikke plantes hæk eller anden sammenhængende beplantning'.

 

I tråd med forvaltningens daværende anbefaling om opretholdelse af intentionen om de åbne, sociale rum, jf. lokalplanen, blev der givet afslag på ansøgningen.

 

Efter revurdering af området anbefaler forvaltningen, at grundejerne får dispensation til at have bøgehække i maks. 0,8 meters højde langs parkvejene.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med håndhævelse af Teknik- og Miljøudvalgets tidligere afgørelse, er forvaltningen blevet bekendt med, at grundejerne i området påtænker at opsætte stakit eller hegn, hvis de allerede etablerede bøgehække skal fjernes. Jf. lokalplanens paragraf 1 stk. 1 er det lokalplanens formål at sikre et boligområde med en særlig identitet og karakter. I paragraf 5 stk. 2 udspecificeres kravet om ingen hæk eller anden sammenhængende beplantning langs parkvejene, men forbud mod opsætning af stakit eller hegn langs parkvejene nævnes ikke i lokalplanen.

 

Det er stadig forvaltningens vurdering, at en dispensation til høje hække eller anden sammenhængende beplantning er imod lokalplanens intentioner om boligveje som åbne rum og rammer for det sociale liv.

 

Forvaltningen vurderer, at stakit eller hegn kan virke mere bastant og afskærmende end hæk. Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser, således at grundejerne kan have bøgehække i maks. 0,8 meters højde langs parkvejene.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation fra lokalplan nr. 1.84 til bøgehække på maks. 0,8 meters højde langs parkvejene.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.01-P19-7-15 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg, har søgt om etablering af ny privat boring til forsyning af ejendommens landbrugsdrift.

 

Nuværende vandforsyning er Vildbjerg Vandværk. Vildbjerg Vandværk vurderer, at forsyningen fungerer tilfredsstillende til ejendommen. Ansøgers argument for at søge om ny boring er en mulig økonomisk besparelse. Derfor vil en tilladelse til egen vandindvinding være mod principperne i Herning Kommunes Vandforsyningsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag til ny forsyning med begrundelse i vandforsyningsplanen.

Sagsfremstilling

Ejeren søger om tilladelse til etablering af ny privat boring til forsyning af ejendommens kvægbrug, og har ved tilsyn på ejendommen oplyst, at årsag er en mulig økonomiske driftsbesparelse.

Ejendommen ligger ca. 400 meter fra Vildbjerg By.

 

Ejendommen forsynes i øjeblikket fuldt ud af Vildbjerg Vandværk, og der er ikke forsyningsproblemer. Vildbjerg Vandværk er derfor blev hørt i sagen.

Vildbjerg Vandværk ønsker fortsat at forsyne ejendommen. Vandværkets svar er vedlagt som bilag.

 

Vandforsyningsplanens hovedmål er, at forsyningen skal baseres på decentral indvinding og forsyning. Det er også et mål at sikre økonomisk sunde og bæredygtige vandforsyninger.

Forvaltningen mener, at en ændret praksis på dette område vil være i strid med disse mål, da kun vandværker i store byområder vil kunne overleve, at tabe mange store forbrugere.

Fortsat forsyning fra vandværket vil sikre, at vandværkernes hidtidige planlægning af forsyningsnettet vil kunne foregå uændret og uden påvirkning af vandkvaliteten. Desuden vil vandværkerne kunne fastholde nuværende takstblade uden at skulle forhøje taksterne.

 

Husholdningen på ejendommen ønskes fortsat forsynet af vandværket. En eventuel tilladelse vil derfor forudsætte vilkår om adskillelse af de to forsyninger. Ledning fra egen vandforsyning må ikke være i samme bygning som almen vandforsyning, på grund af risiko for forurening af vandværks ledningssystem.

 

Ledningen til ejendommen er dimensioneret efter det store forbrug og ville muligvis skulle omlægges til mindre dimension for at sikre en god vandkvalitet i husstanden. Udgift til denne omlægning skal ansøger betale i følge regulativet for almene vandforsyninger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på ansøgning om ny indvinding til erhvervsmæssigt formål.

Beslutning

Sagen udsat.

Konsekvenserne ved egen indvinding til erhvervsmæssigt formål undersøges nærmere.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Nye administrative retningslinjer for tilladelser til markvanding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På baggrund af tidligere temadrøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2015, har det været udvalgets ønske at få genoptaget administrationsgrundlaget for indvinding af grundvand til markvanding bl.a. på baggrund af vedtagelse af de statslige vandplaner 2009-2015, men også for at sikre en bedre fordeling af de tilgængelige vandmængder i forhold til de landbrug, der har et stort vandingsbehov og de landbrug der ikke har så stort et behov.

 

Forvaltningen anbefaler, at de reviderede administrative retningslinjer vedtages.

 

Sagsfremstilling

Der er med vedtagelse af Vandplaner 2009-2015 ændret lidt i målsætningen for den maksimale påvirkning af vandløb fra indvindingsboringen. Der er ikke tale om væsentlige ændringer i forhold til tidligere, hvor målsætningen var angivet i regionplanen, men der er ikke længere mulighed for at beregne indvindingen over 3 år.

 

Forvaltningen har desuden undersøgt mulighederne for at indføre en gennemsnitlig beregning af forbruget. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet påpeger, at vurdering af om indvindingens påvirkning skal ske ud fra værst tænkelige tilfælde. Det betyder, at mængderne på eksisterende tilladelser generelt skal sættes op ved beregning af påvirkningen. Dermed vil den samlede belastning stige betydeligt og langt flere oplande vil blive overpåvirket i beregningen, men måske uden reelt at være det. Det vil derfor gøre det vanskeligt, at lave konkrete vurderinger af påvirkningen af natur og vandløb. Forvaltningen foreslår i stedet for muligheden for, at mængden sættes op alene for de ejendomme, der dokumenterer et konkret behov.

 

Retningslinjerne er udformet, så fordelingen af vandmængder i højere grad tilpasses det konkrete behov.

 

Forslag til nye administrative retningslinjer:

 

 • Varigheden af forlængelse af eksisterende tilladelser vurderes i forhold til indvindingens påvirkning af natur, vandløb og grundvandsressourcen.
 • Mængden i forlængelser af eksisterende tilladelser, vurderes i forhold til tidligere udnyttelse.
 • Der kan gives tilladelser til mængder over 1.200 m3/ha/år, hvis der dokumenteres et behov gennem mark- og gødningsplaner, sammenholdt med markernes jordtype.
 • Tilladelser der ikke har været udnyttet i sammenhængende periode på over 5 år trækkes tilbage, jf. lovgrundlaget.

 

Den årlige indberetning af vandmængder er en væsentlig forudsætning for gennemførelse af retningslinjerne. Derfor er det nødvendigt ved eventuel manglende indberetninger, at disse indhentes via almindelig procedure for indskærpelser, der i yderste tilfælde kan ende med en politianmeldelse.

 

Baggrunden for de enkelte retningslinjer er gennemgået i vedlagte notat.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de administrative retningslinjer vedtages.

Beslutning

Udvalget godkender principperne i de administrative retningslinjer for markvandingstilladelser.

Forvaltningen laver en gennemskrivning af retningslinjerne sammen med Heden og Fjorden.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-P19-27-14 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om etablering af boring til hobbylandbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lucia Aagaard

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse om tilladelse til etablering af en boring.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har den 24. april 2015 stadfæstet Herning Kommunes tilladelse fra 13. maj 2014 til etablering af en boring til vanding af have og husdyr.

Boringen ønskes etableret på en grund til hobbylandbrug. Ejendommen ligger i Vind Vandværks forsyningsområde, men boringen vil blive placeret uden for 300 meter beskyttelseszone om vandværkets boringer. Vind Vandværk havde påklaget afgørelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-614-13 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. tandlægeklinik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har tidligere modtaget ansøgning om tilladelse til at ombygge, renovere og udvide eksisterende tandlægeklinik på ejendommen Nørregade 48-50, Herning.

Ejendommen består af 3 bygninger, som ejes af tandlægerne. Ejendommen omfatter både tandlægepraksis og boliger. Tandlægepraksis har pågået siden 1965.

Ejendommen er omfattet af en ældre lokalplan, som giver mulighed for mindre erhvervsformål i området.

Der er meddelt byggetilladelse på baggrund af forvaltningens tolkning af gældende lokalplan for området. Ombygning, renovering og tilbygning af både boliger og tandlægepraksis er nu gennemført og taget i brug.

 

Forvaltningen har tolket den gældende lokalplan for området således, at der gives mulighed for en udvidelse af tandlægepraksis med henvisning til eksisterende lovlig anvendelse.

Tilladelsen er påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet af en beboer i området med henvisning til, at erhvervsdelen er for stor og i strid med lokalplanen.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 13. marts 2015 afgjort sagen, og hjemsender sagen til fornyet behandling i kommunen.

 

Forvaltningen har orienteret Byplanudvalget den 13. april 20015, pkt. 52, med henblik på ændring af gældende planlægning for området.

Byplanudvalget har, med henvisning til muligheden for at lave en samlet ændret lokalplanlægning for det bynære område omkring Nørregade 44, valgt at i gangsætte en planlægning, der tillige omfatter Nørregade  48-50. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-15 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om drikkevandsposte i bymidten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand har tilbudt at opstille 3 drikkevandsposte i bymidten, i årene 2015, 2016 og 2017. Drikkevandspostene giver rent vand og er et godt tilbud til byens gæster. Vandpostene ønskes placeret centralt i bymidten. Herning Vand og Herning Kommune aftaler placering.

Sagsfremstilling

Drikkevandspostene er tænkt placeret på Tinghuspladsen i 2015, Banegården i 2016 og på gågaden mellem Poulsens Plads og Torvet i 2017. Herning Vand står for etableringsomkostninger, drift og vedligehold. De foreslåede placeringer er valgt ud fra tilgang til vand og afløb, samt attraktive steder i bymidten. Herning Vand markere opstilling af den første vandpost med en lille event.

 

Der er vedlagt en skitse af drikkevandsfontainen, der er udført i robust materiale og i stil med andet byrumsinventar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

  x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet på 1,4 mio. kr. Det forventede reelle mindreforbrug pr. 31. marts 2015 efter at overførslerne er indarbejdet vil være på 2,3 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes primært en forventet mindreudgift på serviceområde 07 Renovation på 2,3 mio. kr. (takstfinansieret område), et mindreforbrug i 2015 på rottebekæmpelsen til etablering af rottespærrer. Projektet strækker sig ind i 2016 samt en forventet mindreindtægt på serviceområde 09 Trafik, Arbejder for fremmed regning.

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på 17,4 mio. kr.

I forventet regnskab er medregnet budgetoverførslerne fra 2014 til 2015. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hoveddområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2014 til 2015.

 

Det forventede reelle resultat for 2015 er pr. 31. marts 2015 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Der er en udfordring på byggemodningsområdet på grund af øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. Forvaltningen har indsendt klage til Skat over ejendomsvurderingen, og under forudsætning af at Skat behandler klagen i 2015 og giver Herning Kommune medhold, vil budgettet balancere for 2015.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse forventes et mindreforbrug på 1,45 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2016 til det fortsatte arbejde med etablering af rottespærrer.

 

 

 

 

Serviceområde 07 Renovation.

På serviceområdet forventes en mindreudgift på 2,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet: Mindre udgift til behandling af dagrenovation, mindre kørsel vedr. dagrenovation/optimering af ruter, mindre indkøb af materiel samt færre lønudgifter.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Under funktion 022003 Arbejder for fremmed regning forventes en mindreindtægt i 2015. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. De budgetterede indtægter i 2015 forventes ikke at kunne realiseres. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere. Herudover forventes et merforbrug til vejafvandingsbidrag på grund af øgede aktiviteter fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer.

 

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 17,4 mio. kr.

I forventet regnskab er medregnet budgetoverførslerne på 54 mio. kr. fra 2014 til 2015. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.

Det forventede reelle mindreforbrug pr. 31. marts 2015 efter at overførslerne er indarbejdet vil være på 36,6 mio. kr. Heraf forventes 31 mio. kr. overført til 2016.  

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 31,646 mio. kr. i 2015. Der overføres en mindreindtægt fra 2014 til 2015 på 16,331 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. ikke forventes at kunne realiseres i 2015. Der forventes således overført en mindreindtægt på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 45,202 mio. kr. svarende til det korrigerede budget på 36,493 mio. kr. samt 8,709 mio. kr. af overførte mindreudgifter fra 2014 til 2015. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

Budgetomplaceringer.

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet under serviceområde 01 Byggemodning er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

I forbindelse med gennemført udbud i pleje af fortidsminder/gravhøje er der opnået en besparelse på 24.000 kr. årligt i 2015 og frem jf. Teknik- og Miljøudvalget 16. februar 2015. Denne besparelse tilfalder den fælles pulje for konkurrenceudsættelse.

 

Kontoen for pleje af fortidsminder/gravhøje nedskrives fra 2015 og frem med 24.000 kr. årligt, og puljen for konkurrenceudsættelse øges med 24.000 kr. årligt fra 2015 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2015 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,
at kontoen til pleje af fortidsminder/gravhøje nedskrives med 24.000 kr. årligt fra 2015 og frem. Beløbet tilskrives puljen for konkurrenceudsættelse,
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-80-14 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Køb af areal

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser