Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Behandling af høringssvar til forslag til nyt bybusnet fra 30. juni 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Forslag til bybuskøreplaner har været i offentlig høring i perioden 8. - 20. januar 2019. Midttrafik og Herning Kommune har modtaget knap 40 høringssvar til det nye bybusnet og rute 150. Heraf er der nogle høringssvar, som er generelle og ikke kan relateres til de køreplaner, som har været i høring. Nogle af høringssvarene omhandler flere forhold og bybuslinjer.

 

Der foreligger behandling af høringssvar til det nye bybusnet. De nye bybuskøreplaner træder i kraft 30. juni 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvarbehandlingen tages til efterretning, og udvalget tager stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer.

Sagsfremstilling

Midttrafik, Herning Kommune og Arriva har behandlet høringssvarene. Høringssvarene og behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarbehandlingen giver anledning til følgende bemærkninger:

 

 • Køreplanen for rute 150, som vil betjene Gødstrup Sygehus, er udarbejdet således, at der allerede fra 30. juni køres til stoppesteder ved sygehuset. Umove har kontraktmæssigt krav på timerne, som er regnet ind i denne køreplan. Såfremt timerne reduceres, skal der betales en kompensation efter forhandling.

Timerne kan også benyttes til mere kørsel mellem Vildbjerg og Ørnhøj, men der er ikke et behov. Sygehusets sekretariat forventer først, at der vil være medarbejdere på sygehuset fra 1. september 2020. Kørslen til sygehuset vil indtil da kunne benyttes af borgere, der bor i Gødstrup, eller af eksempelvis håndværkere på byggeriet.

 

 • Såfremt stoppestedet på Merkurvej ved herningCentret skal betjenes, vil det betyde væsentlige ændringer i den måde ruten er planlagt med virkning fra 30. juni 2019.

  

 • Princippet omkring begge veje rundt i Gjellerup, Snejbjerg, Lind og Tjørring, der vil betyde kortere rejsetid for mange kunder og mulighed for interne rejser, bliver positivt modtaget.

 

 • Betjening af stoppestedet på Markedspladsen ved Koloritten betjenes i det nuværende bybusnet af linje S9 i tidsrummet kl. 8.30-17.00. Der er talt 3 påstigere pr. dag. Der er ikke tid til rådighed til at køre ind omkring stoppestedet i det nye bybusnet.

 

Det nye bybusnet forventes at medføre følgende ændringer på busstoppesteder:

 

 • 17 stk. nye flisebelagte perroner, pris ca. 300.000 kr.
 •   5 stk. nye vigepladser med perroner, pris ca. 550.000 kr.
 • 80 stk. nedtagning/opsætning af stoppestedstavler ved fortove,

            pris ca. 150.000 kr.

 

Det anbefales, at Midttrafik og Herning Kommune udarbejder endelige køreplaner med baggrund i udvalgets drøftelse af sagen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at høringssvarbehandlingen tages til efterretning

 

at udvalget tager stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer.

Beslutning

Høringssvarbehandlingen taget til efterretning med følgende ændringer

-

stoppested ved Koloritten fastholdes

-

flexbuslinje mellem Gudenåkvarteret, Porsvænget, Koloritten, Herning Station og herningCentret indsættes i en overgangsperiode fra køreplanskifte juni 2019 indtil nye laventrebybusser indføres medio 2020

-

køreplan for linje 4 tilføjes ekstra aftenafgang.

 

Forvaltningens forslag til justeringer af køreplanen jfr. bilag godkendes.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-2-17 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Vejstøj fra Chr. Ydes Vej ved Lindegårdsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Keld Bruun Hansen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Beboerne i ejendommene Lindehaven på Lindegårdsvej i Herning anmoder Herning Kommune om at opsætte en støjmur langs Chr. Ydes Vej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes, idet der gennemføres andre tiltag, som vil virke støjreducerende. 

Sagsfremstilling

Beboerne i Lindehaven på Lindegårdsvej, Herning har kontaktet Herning Kommune vedrørende problemer med trafikstøj. 37 beboere har skrevet under på ønske om en støjmur.

 

 

Beboerne fremhæver, at støjen er blevet generende efter Chr. Ydes Vejs forlængelse i 2004, og forholdene yderligere væsentligt forværret de seneste år pga. øget trafik, bl.a. som følge af øgede aktiviteter i MCH-området, forbindelse til motorvej og udbygning af boligområdet øst for Chr. Ydes Vej.

 

I perioden 2010 – 2018 er den gennemsnitlige trafikmængde pr. døgn jævnt stigende fra 6.213 til 7.864 køretøjer pr. døgn. I samme periode er gennemsnitshastigheden faldet fra 60,9 km/t til 55,7 km/t som følge af en ændret skiltet hastighed fra 60 km/t til 50 km/t. Etableringen af signalanlægget ved Grøndahlvej i 2017 kan også være medvirkende til, at hastigheden er faldet.

 

Trafikmængden på Chr. Ydes Vej svarer til trafikmængden på eksempelvis Viborgvej og Sjællandsgade i Herning.

 

Støjberegningen viser, at støjniveauet ved en hastighed på 50 km/t ved de nærmest liggende lejligheder i Lindehaven er på 62,9 dB, hvilket er over grænseværdien for støj ved boliger.

 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj i boligområder er 58,0 dB.

 

Der vil blive gennemført følgende tiltag, som har støjreducerende effekt:

 

 • Henvisningsskilte til MCH flyttes til Messevej, så de ikke længere leder trafikken ad Chr. Ydes Vej fra Dr. Boulevard.

 

 • Der vil komme ny støjreducerende asfaltbelægning på Chr. Ydes Vej i år. Typisk vil en støjreducerende asfaltbelægning dæmpe støjniveauet med ca. 2 dB.

 

Ved opførelse af en 2 meter høj støjmur, vil vejstøjen i følge beregninger kunne sænkes yderligere fra 62,9 dB til 55,2 dB for de nærmest liggende lejligheder. Støjmuren vil anslået koste ca. 400.000 kr.

Økonomi

Der er ikke afsat midler på det kommunale budget til etablering af støjmure på eksisterende veje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anmodningen ikke imødekommes, idet der gennemføres andre tiltag, som vil virke støjreducerende. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kommunen vil se positivt på at stille areal til rådighed for etablering og vedligehold af støjmur finansieret af grundejer.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for skiltning med gennemkørsel forbudt for lastbiler på Chr. Ydes Vej. 

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,6 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.


Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

 

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget, er det hensigtsmæssigt, at der ved fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, nyt understednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener og badeværelser.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Nyt medlem til Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Efter vedtagelse af nyt kommissorium for Grønt Råd, har man fra politisk side ønsket, at vandløbslaugene stiller med en repræsentant, der kan sidde med i Grønt Råd.

 

Ved et fællesmøde for vandløbslaugene i Herning Kommune er der peget på en kandidat til at indtræde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at kandidaten godkendes.

Sagsfremstilling

Ved et fællesmøde for vandløbslaugene den 19. februar 2019 besluttede vandløbslaugene, at stille med Torben Gram som repræsentant for vandløbslaugene i Grønt Råd.

 

Torben Gram er formand for vandløbslauget for Karstoft Å, Døvling Bæk og Ronnum Bæk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at repræsentant for vandløbslaugene i Herning Kommune godkendes som nyt medlem i Grønt Råd.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til nyt klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune ønsker i fællesskab at lave et klimatilpasningsprojekt KLIT 7 i Spinkebjerg. Der skal laves et fællesbassin til håndtering af både normalregn og ekstremregn (fra tage og veje). Udgiften til den del, der skal håndtere normalregn, betales af Herning Vand, og den del, der skal håndtere klimavand, laves som et medfinansieringsprojekt, hvor Herning Kommune skal betale 25 % af udgiften.   

 

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med at lave detailprojekt og udbudsmateriale for klimatilpasningsprojektet sættes i gang. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen af et areal i Spinkebjerg, er det foreslået, at der laves et klimabassin, der skal kunne håndtere en 50 års hændelse i det berørte opland. Det er tanken at klimadelen af bassinet skal laves som et medfinansieringsprojekt (KLIT 7), hvor Herning Vand betaler for 75 % og Herning Kommune betaler for 25 % af udgiften.

 

Herning Vand har i forvejen et bassin i området, som skal renoveres. I den forbindelse har der været en dialog med Herning Vand omhandlende størrelse, udformning og placering af bassinet. Det er blevet muligt at etablere et fælles regnvandsbassin for normalregn, som Herning Vand har ansvaret for, samt et for ekstremregn, som Herning Kommune kan vælge at håndtere. Der kan med fordel etableres et tørbassin, for der igennem at etablere et større volumen på mindre areal. Ved etablering af et tørbassin kan arealet også anvendes til rekreative formål, når der ikke er vand i bassinet.

 

 

 

Projektet udføres i et af de 17 områder, der i klimatilpasningsplanen er udpeget som et højrisikoområde for oversvømmelser. Herning Vand er samtidig i gang med en langsigtet helhedsplan for Gjellerup, hvor  KLIT 7 indgår i den samlede løsning.

 

Den indledende screening har vist, at viadukten under Ny Gjellerupvej er knude-punktet i forhold til afledningen af klimavand. Derfor skal der etableres en ny grøft fra viadukten til bassinet, således nye udstykninger umiddelbart vest for bassinet ikke oversvømmes.

 

Det anbefales, at forvaltningen arbejder videre med at udarbejde detailprojekt og udbudsmateriale, som skal danne baggrund for en kontrakt med Herning Vand.  

Økonomi

Det vurderes at klimatilpasningsprojektet vil koste 1,5 mio. kr., hvoraf Herning Kommune skal betale 375.000 kr. (25 %).

 

75 % af klimatilpasningsprojektet finansieres via låneoptagelser, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.

 

Der udarbejdes en kontrakt med Herning Vand, som efterfølgende sendes til Forsyningssekretariatet til forhåndsgodkendelse. Når der er afholdt licitation fremsendes særskilt sag herom. 

 

Herning Kommunes andel af medfinansieringsprojektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1.020.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020099 02, Klimatilpasning, regnvandsbassiner.

 

Der fremsendes ansøgning om friggivelse af rådighedsbeløb, når de kontraktmæssige forhold og de økonomiske forhold er på plads.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arbejdet med at lave detailprojekt og udbudsmateriale for klimatilpasningsprojektet sættes i gang.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-7-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for projekter ved Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for realisering af fredningen ved Gødstrup Sø.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050098 Gødstrup Sø-fredningen på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 1. april 2014, pkt. 144 528.000 kr. til fredningserstatninger og godtgørelser i forbindelse med fredningen af Gødstrup Sø.

 

Byrådet bevilgede den 7. marts 2017, pkt. 50 1.063.000 kr. til realisering af fredningens rekreative elementer.

 

I projektet er der i henhold til fredningen af Gødstrup Sø i samarbejde med lodsejerne i området etableret en ca. 3,5 km sammenhængende sti rundt om Gødstrup Sø. Stien er etableret som en trampesti med tilhørende spange og broer over våde og fugtige områder. Der er etableret en træbro med tilhørende fugleskjul, en ny p-plads og diverse tilhørende faciliteter som bænke, skraldespande, hegn mv. Ved søens sydvestlige hjørne er der etableret fire udsigtskiler.

 

Projektet blev indviet den 13. april 2018. Ved indvielsen var der stor interesse for projektet, og stien er siden indvielsen blevet benyttet i stor stil.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050098

Gødstrup Sø-fredningen

1.591.000

1.590.488

512

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for pulje til særlig naturpleje- og genopretningsprojekter 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050093 Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilligede den 6. marts 2018, pkt. 55 i alt 550.000 kr. til Særlig naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Anlægspuljen er afsat til at sikre større sammenhæng i naturen og til at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

Økonomi

 Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050093 

Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2018

550.000

537.597

12.403

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Godkendelse af nyt regulativ for færdsel på Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Thomsen, Monica K. Hansen, Dan Overgaard, Helle Rasmussen

Sagsresume

Herning Jetski Klub sejler i dag på Holtbjerg Sø, som er en bynær badesø, og som ønskes fredeliggjort til fordel for fx. badende. Herning Jetski Klub ønsker at flytte deres sejlads til Knudmosesøerne.

 

Prøveperiode med sejlads på Knudmosesøerne blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2018, pkt. 140.

 

Prøveperioden viste, at der i dagtimerne mandag-fredag samt lørdag ikke forventes problemer med overholdelse af den vejledende støjgrænse i forhold til de nærmeste naboer ved samtidig drift af Herning Vandski og Wakeboard Klub og Herning Jetski Klub i Knudmosesøerne. Denne udvalgssag har til formål at muliggøre flytning af Herning Jetski Klubs aktiviteter fra Holtbjerg Sø til Knudmosesøerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Jetski Klubs aktiviteter flyttes fra Holtbjerg Sø til Knudmosesøerne, og at forslaget til nyt reulativfor færdsel på Knudmosesøerne og driftsscenarie godkendes.

Sagsfremstilling

Knudmosesøerne kan anvendes til støjende fritidsaktiviteter. Herning Vandski og Wakebord Klub sejler allerede i dag på Knudmosesøerne (sø 1, se figur 2), og det er muligt, at de to klubber fremadrettet kan have samdriftsfordele i fx. fælles klubfaciliteter.

 

Regulativ for færdsel på Knudmosesøerne foreskriver i dag bl.a., at der kun må sejle en af Herning Kommune, godkendt klub. Dette ændres i Forslag til revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne (bilag 1) til at sejlads er tilladt for "vandsportsforeninger godkendt af Herning Kommune".

Desuden ændres regler for badning og fiskeri i sø 1 og 2. 

 

 

Figur 1: Kort med Holtbjerg Sø og Knudmosesøerne

 

Figur 2:  Oplæg til sejlads i Knudmosesøerne.

Sø 1 Herning Vandski og Wakeboard Klub.

Sø 2 Herning Jetski Klub.

  

Der er boliger i umiddelbar nærhed af søen, og der er udarbejdet en støjrapport og efterfølgende støjmålinger i en prøveperiode (1.sep-30.okt 2018).

 

Reaktioner på prøveperioden

I løbet af prøveperioden indkom to naboklager fra to af de nærmeste naboer.

 

1.

Naboklage omhandlede den 10. oktober 2018, hvor Herning Jetski Klub sejlede med to vandscootere og tre jetski. Sejladsen gav ikke anledning til alarmer fra støjloggeren.

 

2.

Naboklage omhandlede den 27. oktober 2018, hvor der i følge begge klubber ikke har været sejlads på søerne. Den oplevede støj har ikke givet anledning til alarmer fra støjloggeren.

 

Støj i prøveperioden

Sejladsen har i prøveperioden ikke på noget tidspunkt givet anledning til alarmer. Den 21. september 2018 blev alarmen aktiveret af meget kraftigt blæsevejr, og der var ingen sejlads på søerne. Støjmålingen viste, at der ikke kan forventes problemer med overholdelse af den vejledende støjgrænse i forhold til de nærmeste naboer for så vidt angår sejlads i dagtimerne fra 8-18 mandag til fredag og lørdag fra 8-14. Dette gælder også ved samtidig brug af båd, kabelbaner og jetski/vandscootere. Der kan være et potentielt problem ved sejlads med jetski/vandscooter onsdag kl. 18-20 og lørdag kl. 14-18, da beregninger ud fra støjmålingen viser, at støjen kan nærme sig den vejledende støjgrænse, som i disse tidsrum er skærpet.  

 

Naturhensyn

Forvaltningen vurderer, at sejlads med jetski/vandscootere i Knudmosesøernes sø 2 ikke ændrer søens tilstand. Det vurderes, at sejlads i vinterhalvåret i sø 2 vil være af minimal betydning for fuglelivet, da vandfugle vil søge til andre nærliggende fredeligholdte søer. 

 

Driftscenarie 

På baggrund af prøvesejladsen opstillede forvaltningen mulige driftsscenarier og præsenterede disse for klubberne på et møde 1. februar 2019. Der blev fra forvaltningens side fremlagt et forslag om at holde to halve dage fri for sejlads fx søndag formiddag og tirsdag eftermiddag/aften. Forvaltningen blev gjort opmærksom på, at det vil have stor økonomisk betydning for Herning Vandski og Wakeboard Klub, da de så i flere tilfælde bliver nødt til at sige nej til eksterne sejlere, langvejs fra, som lejer sig ind ad hoc.

 

Begge klubber har ytret ønske om at have stor fleksibilitet i, hvornår de må sejle, så de afhængig af arbejdstider, vejrlig og andet kan tilrettelægge deres reelle brug af søerne. Herning Vandski og Wakeboard Klub har i 2018 benyttet deres båd i ca. 60 timer og kabelbanerne i 458 timer ud af 2982 mulige timer. Sæson 2018 var en god sæson for sejlads med vandski og wakeboard på grund af det solrige og vindstille vejr.

 

De to klubber adskiller sig fra hinanden ved, at Herning Jetski Klubs aktiviteter ikke er vejrafhængige, de kan således sejle hele året og i al slags vejr. Herning Vandski og Wakeboard Klub sejler ikke, hvis det blæser, og er ikke interesseret i at sejle i vintersæsonen.

 

Her under ses klubbernes aktuelle drifttider

Herning Jetski Klub sejler på Holtbjerg Sø i perioden 1. april-15. oktober

Drifttider: Mandag kl. 15-20, onsdag kl. 15-20 og lørdag kl. 10-17.

 

Herning Vandski og Wakeboard Klub sejler i Knudmosesøerne sø 1 i perioden 1. april-15. oktober

1. april-15. maj: Hverdage kl. 12-20, weekend kl. 10-20.

16. maj-15. juni og 16. august-15. oktober: Alle dage kl. 9-21

16. juni-15. august: Hverdage kl. 8-21, weekend kl. 9-21.

 

Scenarie udarbejdet i samarbejde med de to klubber: Driftsperioden vil for Herning Vandski og Wakeboard Klub være fra 1. april til og med 31. oktober og for Herning Jetski Klub hele året.

 

Her under ses forslaget til de fremtidige drifttider.

 

 

Stævner

Begge klubber har mulighed for årligt at afholde op til to stævner, som ligger ud over brugsaftalens vilkår. Der skal søges særskilt tilladelse til stævner. Ansøgning skal foreligge mindst 8 uger før afholdelsen af stævnet. Der vil i forbindelse med stævner blive stillet krav om naboorientering.

 

Brugsaftaler

Forvaltningen indgår brugsaftaler med begge klubber for sæsonen 2019. Sæsonen for Herning Jetski Klub løber frem til 31. marts 2020. Undervejs evalueres forløbet, og der tages politisk stilling til en eventuel forlængelse af brugsaftalerne. I brugsaftalen med Herning Jetski Klub stiller forvaltningen krav, om at der føres løbende kontrol af støj via et logningssystem.

  

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Økonomi

Udgiften til støjlogning påhviler Herning Jetski Klub.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sejlads med jetski flyttes fra Holtbjerg Sø til Knudmosesø nr. 2

 

at revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne godkendes

 

at driftsscenarie for sejlads på Knudmosesøerne godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.11-P16-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om 3 nye plejeplaner for fredede områder i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har igangsat udarbejdelse af plejeplaner for alle kommunens fredede arealer.

 

Forvaltningen har i 2018 udarbejdet plejeplaner for 3 fredede områder. Det drejer som om fredningerne ved Haderup Å, Trehøje Bakke og Hjøllund Bæk. Plejeplanerne beskriver hvilken pleje, der er nødvendig i området, for at fredningens formål opfyldes.

 

Forvaltningen anbefaler, at plejeplanerne tages til orientering.

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder plejeplaner for de fredede områder. Derfor har forvaltningen de seneste år lavet plejeplaner for de fredede områder i kommunen efter en prioriteret liste. Der er 35 arealfredninger i kommunen.

 

Forvaltningen har i 2018 udarbejdet plejeplaner for de 3 fredede områder Haderup Å, Trehøje Bakke og Hjøllund Bæk.

 

Oversigtskort over de 3 fredede områder, der er lavet plejeplaner for i 2018.

 

Plejeplanerne beskriver tilstanden i de fredede områder og de tiltag, der skal til for at opfylde fredningernes formål. Forvaltningen har løbende, og altid efter aftale med lodsejere, gennemført naturpleje i de fredede områder. Plejeplanerne formaliserer nu dette arbejde. Lodsejerne i de fredede områder er blevet orienteret om plejeplanerne og deres formål og indhold. Der har været enkelte henvendelser på den baggrund. De har alle drejet sig om spørgsmål om, hvad plejeplanen betyder for lodsejeren. Dialogen har generelt være positiv.

 

De tre nye plejeplaner kan ses på kommunens hjemmeside via dette link.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 3 nye plejeplaner tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.08-P25-25-18 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Orientering om klagenævns afgørelse i sag om dispensation til fjernelse af beskyttet natur ved Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sag om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til fjernelse af beskyttet natur ved Brændgårdvej, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddelte den 6. juli 2018 dispensation til to §3-beskyttet naturarealer. Dispensationen blev meddelt på vilkår om, at der skulle udlægges erstatningsnatur som minimum i størrelsesforholdet 1:2.

 

Kommunens afgørelse om dispensation blev af Botanisk Forening påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede den 31. januar 2019 Kommunens dispensation til et afslag. Klagenævnet udtaler, at Kommunens interesse i at etablere et boligområde alene er et udtryk for en økonomisk interesse, som lovens forarbejder og fast praksis ikke i sig selv kan begrunde en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. Dette uanset størrelse og kvalitet af erstatningsnaturen.

 

Klagenævnet lægger navnlig vægt på, at der ikke foreligger særlige omstændigheder i sagen, der kan begrunde en dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven. Der er endvidere lagt vægt på præcedens.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering. 

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-76-15 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om afgørelser fra klagenævn vedrørende Skjernvej 208, Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

 

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på lovliggørende dispensation fra beskyttelseslinjen om fortidsminder til bebyggelse på ejendommen Skjernvej 208, 7500 Holstebro. Kommunens påbud efter naturbeskyttelsesloven, om fjernelse af bygningerne gælder fortsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev i 2015 opmærksom på, at der på en ejendom nær Vind var blevet opført et nyt fritidshus på ca. 100 m2 samt en række småbygninger, uden tilladelse. Forvaltningen blev opmærksom på de ulovlige forhold, da ejerne søgte om landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle i forbindelse med bygningerne.

 

Ejendommen er noteret som et ubebygget landbrugslod, som overvejende er bevokset med hede og skov, hvorpå der ifølge BBR kun er registreret en mindre bygning på 32 m2 til fritidsformål fra 1942. Ejendommen ligger i landzone i en mindre bevoksning omgivet af et større hedeareal samt plantage. Alle bygninger, samt noget oplag, er desuden placeret inden for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinje omkring en række gravhøje. Området er i kommuneplanen udpeget som del af den Grønne struktur.

 

Efter henvendelse fra forvaltningen søgte ejerne via deres advokat om lovliggørende tilladelse til at bibeholde de opførte bygninger. Forvaltningen vurderede, at den opførte bebyggelse og oplag var i uoverensstemmelse med de hensyn, der skal varetages med beskyttelseslinjen om fortidsminderne og med landzonebestemmelserne. Forvaltningen meddelte derfor den 11. januar 2017 afslag og påbud om fjernelse af det ulovligt opførte inden 1. august 2017. Samtidig blev der dog gjort opmærksom på, at ejerne kunne forvente tilladelse til en mindre bygning, svarende til størrelsen på den oprindelige, hvis der blev søgt herom.

 

Ejerne påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Naturklagenævnet blev efterfølgende opdelt i to klagenævn. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 2. november 2018 kommunens afgørelse for så vidt angår afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinje omkring gravhøje. Planklagenævnet afviste efterfølgende at behandle spørgsmålet omkring landzonetilladelse på grund af uaktualitet, idet bygningerne ikke retligt kan lovliggøres ift. naturbeskyttelsesloven.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at revidere selskabets betalingsvedtægt for spildevand og har derfor i februar 2019 bedt Herning Kommune godkende den reviderede betalingsvedtægt.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Vands forslag til revideret betalingsvedtægt godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at revidere betalingsvedtægten for spildevand på følgende områder:

 • Afsnit 3.1. Afsnittet ønskes ændret for at præcisere, at det er ejeren af en ejendom, der skal betale kloaktilslutningsbidrag.
 • Afsnit 3.2. Afsnittet ønsket tilføjet for at tydeliggøre, at ved ejer/lejer forhold er det ejeren, der hæfter for betaling af vandafledningsbidraget, hvis lejer ikke betaler.
 • Afsnit 3.2.6. På baggrund af flere henvendelser om tilledning af andet vand end spildevand, ønsker Herning Vand, at anvende betalingslovens mulighed for nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag for tilledning af visse typer af vand.

Ændring i tekstindhold i de 3 afsnit fremgår af forslag til betalingsvedtægt i vedhæftede bilag 1.

 

Af betalingsloven fremgår det, at Herning Kommune skal legalitetsgodkende Herning Vand A/S´ betalingsvedtægt, når denne revideres. Hjemmel for godkendelsen er Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3, stk. 2.:

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand. Betalingsvedtægten skal være tilgængelig på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside.

Herning Vand A/S har i februar 2019 indsendt forslag til betalingsvedtægt til Herning Kommune. Forslaget er vedhæftet som bilag 1. Betalingsvedtægten er en revision af den gældende vedtægt, godkendt af Byrådet den 29. maj 2017, pkt. 101.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til revideret betalingsvedtægt, udkast af februar 2019, legalitetsgodkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-6-19 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Godkendelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug, der ligger tæt på kategori 1 og 2 natur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen og Louise Lindegaard Weinreich

Sagsresume

I forbindelse med revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug skal kommunen stille krav til totaldepositionen for ammoniak i nærliggende naturområder. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for de enkelte husdyrbrugs fremtidige produktionsmuligheder. 

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet en administrationspraksis, der skal sikre ensartet sagsbehandling.

 

Forvaltningen indstiller, at denne administrationspraksis vedtages.

Sagsfremstilling

I henhold til husdyrbrugloven skal en miljøgodkendelse af et IE-husdyrbrug, se bilag, tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra miljøgodkendelsen er meddelt. Herefter skal kommunen tage miljøgodkendelsen op til revurdering igen hvert 10. år. Derudover skal miljøgodkendelser til andre husdyrbrug end IE-husdyrbrug også revurderes, hvis husdyrbruget overskrider grænsen for totaldeposition til kategori 1 og 2-natur, se bilag.

  

Ved en revurdering bliver husdyrbrugets miljøgodkendelse derfor gennemgået, for at se om husdyrbruget lever op til:

 • brugen af den nuværende bedst tilgængelige teknik (BAT)
 • husdyrbruglovens krav om totaldeposition af ammoniak fra staldanlægget til nærmeste kategori 1 og 2-natur.

 

I Herning Kommune er der knap 50 IE-husdyrbrug, hvoraf vi på nuværende tidspunkt har kendskab til cirka fem, som ikke kan overholde krav til totaldeposition til nærmeste kategori 1 og 2-natur. Derudover har forvaltningen på nuværende tidspunkt kendskab til et "ikke IE-husdyrbrug", som ikke kan overholde krav til totaldepositionen til nærmeste kategori 1 og 2-natur. 

 

Hvordan kravene i husdyrbrugloven har ændret sig

Historisk set har de husdyrbrug, der har miljøgodkendelser meddelt før 10. april 2011, ikke haft krav til totaldeposition fra staldanlægget til nærmeste kategori 1 og 2-natur. Dengang skulle der i stedet overholdes nogle afstandskrav fra staldanlægget til bufferzoner omkring naturområderne. Disse krav blev ændret ved Bekendtgørelse nr. 291 om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug fra den 6. april 2011. Derfor vil nogle af Herning Kommunes husdyrbrug, i forbindelse med en revurdering ikke kunne overholde de nuværende totaldepositionskrav til kategori 1 og 2-natur.

 

Krav til totaldeposition til kategori 1 og 2-natur gælder både, når der søges om ny miljøgodkendelse og ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse. Det er ikke muligt jævnfør husdyrbrugloven at dispensere fra kravet. Husdyrbruget skal som udgangspunkt overholde kravet på revurderingstidspunktet eller godkendelsestidspunktet. Intentionerne med lovkravet er, at der tæt på kategori 1 og 2–natur ikke skal ligge husdyrbrug, som ikke kan overholde totaldepositionskravene.

 

Husdyrbrugets muligheder for at mindske totaldepositionen vil være brug af BAT. Hvis dette ikke er nok, må husdyrbruget tage en stald ud af drift og/eller gå ned i produktion. Ved revurderinger kan der ikke vurderes på økonomisk proportionalitet.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det betyder, at hvis husdyrbruget ikke kan overholde totaldepositionskravet alene ved indførelse af BAT, og naturen vurderes at kunne tåle en længere belastning, kan fristen for overholdelse fastsættes svarende til staldanlæggets levetid, dog maximalt 30 år efter etableringen af staldanlægget.

 

Ved ansøgning om en ny miljøgodkendelse, hvor totaldepositionskravene ikke overholdes, er det muligt at stille vilkår om nedbringelse af totaldepositionen med 50 % ved meddelelse af miljøgodkendelse og fuld overholdelse af kravet ved første revurdering af miljøgodkendelsen 8 år senere.

 

Herning Kommunes håndtering af revurderingsager, hvor husdyrbruget ikke kan overholde kravene til kategori 1 og 2 natur

 

Forvaltningen foreslår følgende retningslinjer for sagsbehandlingen ved disse revurderinger:

 • Der skal laves en ny vurdering af den påvirkede kategori 1 og 2-natur, både med hensyn til status som kategori 1 og 2-natur samt afgrænsning og tilstand. I vurderingen indgår blandt andet, om naturen har en god eller dårlig bevaringsstatus og naturområdets sårbarhed.
 • På baggrund af naturvurderingen vil kommunen stille vilkår om, at husdyrbruget skal overholde totaldepositionskravet. Tidsfristen for overholdelse fastsættes som udgangspunkt til mellem 0 og 10 år på baggrund af naturens tilstand og mulighederne for anvendelse af BAT. Derudover kan der suppleres med vilkår om gradvis nedbringelse frem til udløb af fristen. Efter 10 år skal der foretages en ny revurdering af miljøgodkendelsen.
 • Husdyrbruget vil have mulighed for en forlængelse af fristen afhængig af staldanlæggets levetid. Dette kræver, at husdyrbruget får en uvildig og faglig kompetent vurdering af staldanlæggets restlevetid. I forarbejderne/betænkningen til husdyrbrugloven er oplyst, at et staldanlæg typisk har en levetid på 15-20 år, men kan have en levetid på op til 25-30 år. Dvs. at der maximalt kan gives en frist for overholdelse af totaldepositionskravet på 22 år, når første revurdering af godkendelsen gennemføres 8 år efter etableringen af staldanlægget.

 

Dette forslag til retningslinjer underbygges af en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet fra 2015, hvor fristen i den konkrete sag blev fastsat til 22 år på baggrund af en uvildig vurdering af staldanlæggets restlevetid.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til administrationspraksis vedtages.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 20 vedr. ændret ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes til ændring af tracé for spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum samt Haderup og Aulum via Feldborg, i forhold til den gældende spildevandsplan. Ledningerne skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene Haderup, Feldborg og Sørvad. 

 

Tillægget er foreløbig vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 18. december 2018. 

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 21. december 2018 - 15. februar 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Jvf. gældende spildevandsplan skal renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup nedlægges, og spildevandet pumpes til Aulum Renseanlæg. I Spildevandsplanen fremgår tracé for ledningsføring til transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum via Feldborg. Dette tracé ønskes nu ændret som angivet i oversigtskortet fig.1.  

 

Fig 1. Oversigtskort for ændring af ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum med tillæg 20. Lokaliteter, hvor projektændringen bevirker, at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

Tillæggets indhold

Inden opstart af projekt til etablering af spildevandsledningen besluttede Herning Vand A/S, at separatkloakere i de aktuelle byer (Haderup, Feldborg, Sørvad), så der kun vil blive pumpet spildevand (og ikke regnvand) til Aulum Renseanlæg. Etablering af ledningen blev derfor udskudt, indtil separering af spildevandet i de 3 aktuelle byer var udført. Siden da er der bl.a. kommet ny motorvej (Herning-Holstebro), planlagt ny hovedvej vest for Haderup samt planlagt byggemodninger mv. i områderne. Desuden finder Herning Vand A/S det ikke hensigtsmæssigt at grave gennem Feldborg, Aulum og Hodsager by. Det har betydet, at spildevandsplanen for strækningen ændres, bl.a. for at kunne danne baggrund for nødvendige ekspropriationer. Oversigt over ændringerne fremgår af tillægget, uddybet med bilag 1.1 - 1.4, for stederne T1 - T4, hvor der sker væsentlige ændringer i planen.

 

Det forventes, at Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen vil give accept til krydsning af fredskov ved Feldborg ligesom BaneDanmark vil ”godkende/aftale vilkår for” - anlæg for den strækning, som skal ligge langs jernbanestrækningen Herning - Holstebro.

 

Med dette tillæg optages de nye ledningstracéer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres areal til etablering af ledning, pumpestationer osv. Detaljeret placering af de 2 ledningstracéer i spildevandsplanen kan ses i tillæggets bilag 2.1 - 2.4.

 

Miljøvurdering

Det nye ledningstracé for transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup er omfattet af Lov om miljøvurdering, bilag 2, 10.J. ”Anlæg af vandledninger over større afstande”. Idet ledningstracéet ikke er ændret væsentligt, siden det oprindelig blev spildevandsplanlagt, vurderer Herning Kommune, at den oprindelige VVM-screening med afgørelse den 6. maj 2008: ”VVM-screening af ny ledningsstruktur i Herning Kommune” stadig er gældende. Herning Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 


Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 21. december 2018 - 15. februar 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S. Overpumpningsanlæg fra Haderup over Aulum og Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø          

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere rettigheder til anlæggelse af nye spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum, og Haderup og Aulum over Feldborg.

 

Ledninger skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriation og afholde åstedsforretning. 

Sagsfremstilling

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal nedlægges og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan optages de nye ledningstraceer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum via Feldborg) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres ret til etablering af ledninger med tilhørende brønde og areal til etablering af pumpestationer.

 

Placering af ledningstraceer kan ses i vedhæftede kortbilag. Vedhæftet som bilag er tillige lister over de berørte matrikler.

 

Projektet omfatter ca. 75 ejendomme.

 

5 af ejendommene tilhører Herning Vand A/S og søsterselskabet Herning Rens A/S. Disse ejendomme indgår ikke i ekspropriationen.

 

Ledningen går gennem Feldborg plantage, hvor 2 ejendomme med fredskov tilhører Naturstyrelsen. Der er på forhånd indgået aftale med Naturstyrelsen om anlæg af ledningen på disse 2 ejendomme, og der er tinglyst servitut om ledningsanlægget.

 

Anlægget går over 4 ejendomme, der ejes af Herning Kommune:

 

Kommunens ejendomme kan ikke omfattes af ekspropriationen.

 

Herning Vand ønsker at indgå aftale med kommunen om ret til at etablere anlægget over kommunens 4 ejendomme og få tinglyst servitut til sikring af anlæggene på vilkår "bedre end gæst", mod at betale erstatning efter taksterne i landsaftalen. Der fremsendes særskilt sag om dette til Økonomi- og Erhvervsudvalget ved en senere lejlighed.

 

Anlægget går også over 2 ejendomme, som ifølge Tingbogen tilhører Vejdirektoratet, og et areal, der er noteret som eksproprieret. Disse arealer er muligvis allerede solgt videre i forbindelse med jordfordeling.

Der er en dialog med Vejdirektoratet omkring ejerforholdene og retten til at anlægge ledningsanlægget over disse ejendomme. Det er endnu ikke afklaret, om disse arealer kommer til at indgå i ekspropriationen.

 

Ekspropriationen forventes derfor at berøre ca. 75 ejendomme.

 

For alle ejendomme søges der erhvervet ret til at etablere ledningsanlæg. For en del ejendomme skal der også etableres brønde, der søges placeret i udyrkede arealer eller i kanten af dyrkede arealer. Til sikring af anlægget og ledningsejerens ret til fremtidig drift og vedligeholdelse skal der tinglyses en servitut.

 

Fra 2 ejendomme søges der også erhvervet et mindre areal til etablering af pumpestation. Arealerne ligger i landzone.

 

På grund af sagens omfang og antallet af involverede ejendomme vil det i praksis være yderst vanskeligt at indgå de nødvendige aftaler som almindelige aftaler eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

 

Ved at gennemføre rettighedserhvervelserne ved ekspropriation opnås bl.a. også følgende fordele:

 

-  

Sikkerhed for at projektet kan gennemføres uden forsinkelser, uanset om der kan indgås aftale med alle grundejere.

-

Tinglysning sker på baggrund af kommunens ekspropriationsbeslutning, så de nødvendige rettigheder sikres, uanset ejerforhold (blandt ejerne er der f.eks. 2 dødsboer), jordfordelinger og eventuelle ejerskifter.

-

Ved Haderup og ved Aulum er der eksproprieret jordfordeling i forbindelse med vejanlæg. Disse arealændringer er endnu ikke matrikulært berigtiget. Derfor vil det være umuligt at få tinglyst frivillige aftaler med de nuværende ejere, uden at skulle lave aftale om tinglysningen med de tidligere ejere, der stadig står som ejer i Tingbogen.

-

Rettighederne sikres forud for pant i ejendommene.

-

Ejerne får sikkerhed for, at erstatningerne skattemæssigt umiddelbart behandles som en ekspropriationserstatning. For erstatninger på ”ekspropriationslignende vilkår” kræver SKAT ofte yderligere dokumentation.

 

I landområderne ønsker Herning Vand A/S, at der tilbydes erstatninger på baggrund af satserne i ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”, der er indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

Landsaftalen indeholder satser for etablering af ledningsanlæg og brønde, strukturskade og afgrødetab m.v.

 

Nogle få af de berørte ejendomme ligger i byområde. For disse og nogle bynære arealer kan det være relevant at fastsætte en individuel erstatning.

 

For de 2 arealerhvervelser ønsker Herning Vand A/S at tilbyde erstatning efter Herning Kommunes normale praksis.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nødvendige rettigheder sikres ved ekspropriation, idet der ved eller efter åstedsforretningen søges indgået forlig med samtlige ejere om erstatningen.

 

Åstedsforretningen forventes gennemført ved, at samtlige ejere indvarsles til et fælles møde en aften et centralt beliggende sted (f.eks. Hodsager eller Aulum).

 

Før åstedsforretningen vil der blive afsat træpæle til markering af ledningernes forventede placering. Den forventede placering af alle brønde og afgrænsningen af de ønskede arealerhvervelser vil også blive markeret forud for åstedsforretningen.

 

Ud over de formelle ting i forbindelse med en ekspropriation, vil der på det fælles møde blive orienteret om projektet, herunder bl.a. tidsplan, anlægsmetode og håndtering af krydsende dræn.

 

Der vil også blive orienteret om principperne og satserne i landsaftalen og de erstatningstilbud, der søges indgået forlig om, samt om anlægsarbejdets betydning for udbetaling af arealstøtte på de berørte landbrugsarealer.

 

På baggrund af kortmateriale og afsætningen før åstedsforretningen, kan der være mulighed for at drøfte eventuelle bemærkninger og ændringer.

 

En af de første dage efter fællesmødet forventes besigtigelse i marken. Besigtigelsen forventes gennemført på én dag ud fra en række stop ved udvalgte steder langs strækningen. Er der behov for yderligere besigtigelse indlægges det i besigtigelsesplanen. 

 

Datoen for åstedsforretningen/fællesmødet er endnu ikke fastsat, da den afventer den politisk beslutning om at indlede ekspropriation. 

Økonomi

Udgifterne til forretningens gennemførelse betales af Herning Vand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealerne beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen inkl. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.

 

at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en politiker, som kan deltage i åstedsforretningen afholdt som fællesmøde og de individuelle forhandlinger og besigtigelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg deltager i åstedsforretningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-861-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Bredgade 35, Herning - etablering af 2 altaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Bredgade 35, Herning er der søgt om tilladelse til etablering af 2 altaner på en eksisterende etageejendom for 2 eksisterende boliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af altanerne som ansøgt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Bredgade 35 er omfattet af lokalplan nr. 11.C3.3, delområde I.

 

Det fremgår af lokalplanen, at bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne og i de maksimale højder, som er angivet på kortbilag 2. Byggefelterne kan enkelte steder overskrides ved påbygning af f.eks. altaner.

 

 

De aktuelle altaner er placeret indenfor lokalplanens byggefelt. Der må kun opføres byggeri i 2 etager på dette sted. Den eksisterende bagbygning er opført i 4 etager. Altanerne ønskes etableret på 2. og 3. sal på den eksisterende bygning, og lokalplanen indeholder derfor ikke bestemmelser for altanernes placering i forhold til naboskel.

 

 

Naboorientering

Da placeringen af altanerne ikke er reguleret af lokalplanens bestemmelser har forvaltningen foretaget en helhedsvurdering efter bygningsreglementets bestemmelser, og projektet har været sendt til naboorientering og i partshøring.

 

Der er i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger fra 2 virksomheder, som ligger i nærheden af altanerne samt en positiv tilkendegivelse fra naboejendommen (nr. 37).

 

Bredgade 43

Bemærkningerne fra Bredgade 43 (Salling Group/Føtex) går primært på, at etableringen af altanerne ikke må have indvirkning på driften af butikken, herunder brugen af varegården.

 

Indsiger ønsker, at de til enhver tid værende ejere og brugere af ejendommen skal være forpligtet til at tåle bl.a. de støjgener, som kan være forbundet med driften, herunder levering af varer.

 

Altanerne har en afstand til butikkens varegård på ca. 77 meter. Støjkravet fra virksomheden skal opfyldes ved de eksisterende boligers facade. Det vurderes derfor, at altanerne ikke vil pålægge virksomheden yderligere krav.

 

Der ligger eksisterende boliger i en afstand af ca. 50 meter fra varegården. Det er forvaltningens vurdering, at de nye altaner derfor ikke vil have afgørende betydning for støjkravene til varegården, idet det vil være de nærmeste eksisterende boliger, som vil udløse kravet.

 

Bredgade 27

Bemærkningerne fra Bredgade 27 (BackyardBurger) går primært på, at der ikke tidligere har været problemer med klager fra beboere i området, og at det frygtes, at de nye altaner vil medføre klager over lugtgener.

 

De nye altaner har en afstand til ventilationsafkastet på Bredgade 27 på cirka 17 meter. Ejendommen har eksisterende altaner i samme afstand. Disse har hidtil ikke givet anledning til klager over gener. Det vurderes, at hvis der opstår gener på de nye altaner, vil generne formentlig også gælde for de eksisterende altaner.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de nye altaner derfor ikke vil have afgørende betydning for, om den eksisterende burgerbar vil kunne pålægges afhjælpende foranstaltninger efter Miljøbeskyttelsesloven.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til de nye altaner ud fra helhedsvurderingen og vurdering af de indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen lægger særlig vægt på, at

 • der i området allerede er indrettet flere altaner og tagterrasser
 • altanerne ikke vurderes at give væsentlige skygge- eller indbliksgener
 • de indkomne bemærkninger ikke vedrører altanernes udformning, men alene risikoen for pålæg for virksomhederne i forbindelse med støj- og lugtgener.
 • risikoen for pålæg efter Miljøbeskyttelsesloven vurderes til ikke at være væsentlig større end med de eksisterende forhold. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opførelse af altanerne som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-86-18 Sagsbehandler: Annemette Vinther Toft  

Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding - lovliggørelse af sommerhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Agerskov, Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding, søges der om lovliggørende tilladelse til et sommerhus opført i 2010 som erstatning for en oprindelig hytte fra 1963. Lovliggørelsen sker på baggrund af tilsyn i forbindelse med ulovlige afløbsforhold.

 

Ejendommen er beliggende i landzone, og huset er beliggende på kanten af ådalen omkring Skjern Å. Afstanden til åen er ca. 130 meter, og huset ligger dermed inden for åbeskyttelseslinjen. Huset støder desuden direkte op til område udpeget som Natura 2000-område og til beskyttet mose. Området er såvel i tidligere kommuneplaner og gældende kommuneplan 2017-28 udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde og en del af den Grønne struktur.

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på det ansøgte, og at der som konsekvens af afslaget bliver varslet påbud om fysisk lovliggørelse ved enten nedrivning af nuværende bygning på 109 m² eller ved tilladelse til en reduktion af nuværende bygning svarende til grundformen på ca. 60 m² inkl. toiletforhold.

Sagsfremstilling

Det oprindelige sommerhus blev opført i 1963, og er dermed opført inden den første By- og landzonelov blev vedtaget i 1970. I henhold til kommunens arkiver er det oprindelige sommerhus opført med en størrelse på 25 m². I 1967 er huset tilbygget med yderligere 15 m² til et bebygget areal på i alt 40 m².

 

I 2010 er det oprindelige sommerhus revet ned og blevet udskiftet med et nyt på ca. 109 m², uden at der er søgt tilladelse hertil.

 

Udgangspunktet efter planloven er, at sommerhuse skal ligge i egentlige planlagte sommerhusområder, og at nye sommerhuse ikke tillades opført i landzone. Der kan dog i visse tilfælde tillades udskiftning eller udvidelse af eksisterende, lovligt opførte sommerhuse i landzone. En eventuel tilladelse beror på en konkret vurdering af bl.a. landskabelige, rekreative, planmæssige og naturmæssige interesser i området, samt husets størrelse, udformning og placering. Endelig lægges også vægt på hensynet til behandling af fremtidige lignende sager.

 

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området bør der i områder, der i planlægningen er højt prioriterede, højst tillades mindre udvidelser (6-8 m² for små huse) for at muliggøre indretning af tidssvarende toiletforhold.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke kan gives tilladelse til huset i sin eksisterende form. Ejer er derfor blevet partshørt om et afslag, og har i den forbindelse bemærket, at huset udelukkende anvendes til udlejning til lystfiskere fra ind- og udland, og således fungerer som et aktiv for å-turismen omkring Skjern Å. Huset er desuden indrettet handicapvenligt, og fra huset er der handicapvenlig adgang til åen. Det vil sige, at kørestolsbrugere har mulighed for fiskeri ved åen. Huset er, ejer bekendt, det eneste i området, der tilgodeser handicapvenlige forhold.

 

For at imødekomme muligheden for en løsning har forvaltningen foretaget en konkret vurdering. En reduktion til husets grundform på 6,5 x 9,3 m, svarende til ca. 60 m², vil kunne anbefales, såfremt der opnås en positiv naboorientering - også selv om det størrelsesmæssigt fraviger Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området og hvor der således kunne godkendes de oprindelig 40 m² + toiletforhold, 6-8m², svarende til i alt ca. 46-48 m².

Ud fra bygningens nuværende konstruktion, vurderes det ikke teknisk muligt at reducere den til 46-48 m² . Det vil derfor efter forvaltningens vurdering og anbefaling, være at nuværende bygning reduceres til ca. 60 m² inkl. toiletforhold.

I skrivelsen af 15. november 2018 fra ejerens rådgiver, Byggeri & Teknik I/S med supplerende bemærkninger fremgår det, at ejer uanset løsningsforslaget ønsker at fastholde de oprindelige rum, og kun kan imødekomme nedrivning af en overdækning ved terrassen. Huset vil derved få en størrelse på 81,5 m² og dermed 41,5 m² mere end den oprindelige bygning på grunden på 40 m².

 

Forvaltningen vurderer herefter, at der er 2 muligheder for lovliggørelse. Den ene er fysisk lovliggørelse, ved at nuværende bygning på 109 m² nedrives, den anden løsning kunne være, at forvaltningens anbefaling imødekommes ved, at den nye bygning reduceres i omfang som grundformen svarende til en bygning på 60 m² inkl. toiletforhold på 6-8 m².

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på det ansøgte, og at der som konsekvens af afslaget bliver varslet påbud om fysisk lovliggørelse ved enten nedrivning af nuværende bygning på 109 m² eller ved tilladelse til reduktion af nuværende bygning svarende til grundformen på ca. 60 m² inkl. toiletforhold.  

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem mm.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Transport-, Bygnings- og Boligministeren offentliggjorde den 1. februar 2019 de foreløbige resultater af ministeriets undersøgelse af brandsikkerheden i landets plejeboliger.

 

Undersøgelsen viser ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbredte problemer med at overholde kravene til brandsikkerheden i de kommunale plejeboliger i landets kommuner.

 

Undersøgelsen er opdelt i 2 runder. Første del har fokus på plejeboliger. Anden del har fokus på offentlige/private skoler, institutioner mv., og anden del er endnu ikke igangsat.

 

Herning Kommune har besvaret første del af undersøgelsen.

 

Den endelige afrapportering af undersøgelsens 1. del forventes at foreligge primo marts 2019.

 

Resultatet af den endelige afrapportering af undersøgelsens første del vil indgå i det endelige svar om den krævede brandsikkerhedsmæssige standard med frist den 15. april 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til KL's brev til borgmesteren den 8. februar 2019 vedlagt som bilag, hvoraf det i væsentlige hovedpunkter fremgår, at 

 

-

KL opfordrer kommunerne til at drøfte og forberede svar på, hvornår alle plejeboliger mv. i kommunen lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Svaret er derudover en del af undersøgelsen og forventes afgivet inden den 15. april 2019.

 

-

KL pointerer, at undersøgelsen har været hastet igennem og været meget resursekrævende for kommunerne.

Derudover at kommunikationen med styrelsen og konsulenten har været vanskelig.

Desuden har opgavens omfang været meget vanskelig at afgrænse og fastlægge for kommunerne.

 

-

KL har taget kontakt til ministeriet med det sigte, at kommunerne kan komme i dialog med styrelsen og konsulenten, samt opfordret til, at anden del af undersøgelsen tilrettelægges bedre og mere hensigtsmæssigt.

KL har fået tilsagn fra ministeriet om, at den enkelte kommune kan få en konkret tilbagemelding.

 

Forvaltningen og Brand & Redning MidtVest kan oplyse, at undersøgelsens første del er besvaret, som en stikprøvekontrol på 25 % af plejeboliger geografisk fordelt i hele kommunen. Vi har endnu ikke fundet anledning til egentlige fejl i forhold til den fortolkning af lovgivningen og den praksis, der har været gældende ved byggetilladelsens udstedelse.

 

Forvaltningen afventer resultatet fra første del af undersøgelsen, og forbereder svar med frist den 15. april 2019.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at undersøgelsen og forvaltningens redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Drøftelse af finansiering af vejafvandingsbidrag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                                           

                     

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på udfordringer i forhold til budget 2019 og frem vedrørende stigende udgifter til vejafvandingsbidrag under serviceområde 09 Trafik.

 

Sagen har tidligere været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis den 19. juni 2017, pkt. 113 og den 6. november 2017, pkt. 213 med henblik på at finde en permanent løsning på udfordringerne med vejafvandingsbidraget.

 

Udvalget besluttede, at vejafvandingsbidraget vedrørende kommunal byggemodning søges afholdt under serviceområde 01 Byggemodning. Det akkumulerede underskud på vejafvandingsbidraget blev besluttet afviklet over 11 år fra 2018 og frem med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget påny drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter til vejafvandingsbidrag under serviceområde 09. 

Sagsfremstilling

I takt med at Herning Vand A/S fastholder deres nuværende aktivitetsniveau til renovering af kloakker, og der samtidig er et højt aktivitetsniveau for kommunens byggemodninger, stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S udarbejder løbende et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, som Herning Kommune skal betale.  

 

Budgettet for vejafvandingsbidraget blev i 2012 forhøjet med 2,450 mio. kr., således at budgettet i 2012 udgjorde 4,376 mio. kr. I 2013 blev der budgetteret med 4,414 mio. kr. og i 2014 blev der budgetteret med 4,452 mio. kr. Der blev overført midler (0,88 mio. kr.) fra 2013 til 2014, det samlede budget for 2014 udgjorde herefter 5,332 mio. kr. Dette budget er bibeholdt i de efterfølgende år.

Økonomi

 Nedenstående viser udviklingen i vejafvandingsbidraget i perioden 2015 - 2018.

 

  

Byggemodningen i 2018 er beregnet til 8% af 37,416 mio. = 2,993 mio. kr.

Den offentlige andel af byggemodning udgør 67 % i 2018 af 2,993 mio. kr. = 2,006 mio. kr.

 

Udgifterne til vejafvandingsbidraget ændrer sig i takt med at aktivitetsniveauet for byggemodningen falder og stiger.

 

Forventet udvikling af vejafvandingsbidrag 2019 - 2022

 

Forvaltningen har nedenfor udarbejdet et skema, der viser udviklingen i vejafvandingsbidraget de kommende år med de nuværende beslutninger. Der foreligger endnu ikke et skøn fra Herning Vand A/S for vejafvandingsbidraget for 2020 og frem. Derfor har forvaltningen taget udgangspunkt i et årligt investeringsniveau på 75 mio. kr. til Herning Vand A/S årlige renoveringsudgifter og 40 mio. kr. til kloakarbejder i forbindelse med byggemodningsaktiviteter.

 

I nedenstående opgørelse er indregnet 1 mio. kr. om året ved besparelse indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik. Derudover forudsættes det at den offentlige andel af byggemodningen finansieres under serviceområde 01 Byggemodning, fra 2019 og frem.

 

 

Løsningsforslag

Som en del af arbejdet med at løse den skitserede budgetudfordring, foreslåes udgifter til vejafvandingsbidraget, der kan henføres til et konkret privat udstykningsområde, indregnet i grundprisberegningen.

 

Af øvrige tiltag vil forvaltningen i samarbejde med Herning Vand A/S undersøge, om den procentsats, der nu opkræves fra Herning Vand A/S, eventuelt kan nedsættes. På samme måde vil beregningsgrundlaget, altså det forventede årlige investeringsniveau på 75 mio. kr. også blive gennemgået. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter til vejafvandingsbidraget.

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med de foreslåede løsningsforslag.

 

Sagen forelægges udvalget igen på et kommende udvalgsmøde.

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2018 til 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2018 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2018 til 2019 for drift og anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2018 til 2019 for Teknik og Miljø området.

 

DRIFT

Driftsområdet udviser samlet set en afvigelse på -3,733 mio. kr. Ekskl. det takstfinansierede område 07 Renovation udgør afvigelsen -9,176 mio. kr. Vintertjenesten, som er udenfor rammestyring, udgør et merforbrug på 1,066 mio. kr. Afvigelsen er herefter et samlet merforbrug på 8,110 mio. kr. Under serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilgår 0,368 mio. kr. kassen, hvorefter den samlede overførsel til 2019 udgør 8,478 mio. kr. Overførslerne fordeler sig således:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Driftsområdet udviser et merforbrug på 1,230 mio. kr., som primært skyldes merudgifter vedr. ejendomsskatter.

Merforbruget søges overført til 2019, hvor man forventer at få en del af ejendomsskatterne retur.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Driftsområdet udviser et nettomindreforbrug på 1,077 mio. kr. Heraf ønskes 0,709 mio. kr. overført til 2019 i henhold til nedenstående tabel:

 

 

 

 

 

 

Beløb til overførsel

 

Område

Formål for overførsel

0,382 mio. kr.

Fælles formål

0,250 mio. kr. til kvadratmeteroptimering i Børn og Unge, udbygning af It-understøttelsen af bygningsdatabasen DBD samt større renoveringer af det offentlige toilet på Markedspladsen.

1,068 mio. kr.

Beboelse

Udskiftning af taget på ejendommen Smedegade 13.

0 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Mindreforbruget på 0,368 tilgår kassen. Vedrører Nørholmvej 3, som er under nedrivning,

-0,087 mio. kr.

Stadion og Idrætsanlæg

Merforbrug vedr. tekniske installationer i Herning Svømmehal.

-1,102 mio. kr.

Undervisning og Kultur

Folkeskoler m.m. samt Andre kulturelle opgaver

0,049 mio. kr.

Undervisning og Kultur

Takstfinansieret område: Døgninstitutioner for børn og unge.

-0,534 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Tværgående institutioner, Daginstitutioner, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Pleje og omsorg mv. af primært ældre samt Sundhed og ældre.

0,933 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Takstfinansieret område: Døgninstitution for børn og unge, Handicap og Psykiatri, Rehabiliteringscentret, Personlig støtte og pasning af personer med handicap, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud, Botilbud til midlertidigt ophold, Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 1,464 mio. kr., som kan henføres til en genbevilling fra 2017 til 2018. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8-18 blev serviceområdet pålagt at tilbageholde de overførte midler fra 2017, hvis de kommunale serviceudgifter for kommunen under ét overskred de økonomiske rammer. Mindreforbruget søges overført til 2019 til: Udarbejdelse af Landskabsanalyse (0,5 mio. kr), Gennemgang/kortlægning af §3 arealer, Tilsyn af vandløbsvedligehold, Udvikling af platform til IT baseret løsning ifm. regulativ, Vandløbsvedligehold samt Regulativ revisioner.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Driftsområdet udviser et merforbrug på 1,229 mio. kr. under skadedyrsbekæmpelse. Merforbruget søges overført til 2019. Merforbruget afvikles over en 6 årig periode ved en takstforhøjelse til 75 kr. i henhold til sag behandlet i Byrådet den 9. oktober 2018, pkt. 225.

 

Serviceområde 07 Renovation

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 5,443 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindre investeringer i maskiner og i forsøgsordninger. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.

 

Serviceområde 08 Drift

Driftsområdet udviser en merindtægt på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. Merindtægten søges overført til 2019 til indkøb af brintbil.

 

09 Trafik

Driftsområdet udviser et netto merforbrug på 9,422 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til trafikplanlægning samt et akkumuleret underskud under vejafvandingsbidrag.

Merforbruget på 1,066 mio. kr. under vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Det resterende merforbrug på 8,357 mio. kr. overføres til 2019 i henhold til nedenstående tabel: 

 

Beløb til overførsel

Område

Formål for overførsel

-0,390 mio. kr.

Fælles formål

Af merforbruget på 0,852 kr. er 0,462 mio. kr. dækket af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv.

-0,140 mio. kr.

Arbejder for fremmed regning

Udgifter og indtægter til asfaltretableringer i.f.m. ledningsopgravninger i vejarealer, Kontoen vil balancere over en årrække

0,025 mio. kr.

Driftsbygninger og -pladser

Afregning af ejendomsskat for 2. halvår 2018 vedr. Dalgas Plads 5

-11,010 mio. kr.

Vejvedligeholdelse mv.

Af merforbruget på 12,251 mio. kr. er 1,241 mio. kr. dækket af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv. Det resterende merforbrug på 11,010 mio. kr. søges overført til 2019 til følgende formål:

-2,609 mio. kr. overføres til 2019 til vejbelysning. Vedrører et akkumuleret underskud fra 2016 til 2018.

-8,401 mio. kr. overføres til 2019 til vejafvandingsbidrag. Saldoen under vejafvandingsbidrag udviser et akkumuleret underskud fra 2016-2018 på 9,411 mio. kr., som hermed bliver reduceret med 1 mio. kr.

1,703 mio. kr.

Belægninger mv.

Delvis dækning af et merforbrug under funktion 022201 Fælles formål og funktion 022811 Vejvedligeholdelse mv.

 3,159 mio. kr.

Busdrift

0,986 mio. kr. overføres til 2019 til endelig afregning af buskørsel for 2017.

1,0 mio. kr. overføres til 2020 til endelig afregning af buskørsel for 2018.

1,173 mio. kr. overføres til 2019 til etablering af nyt bybusnet fra juli 2019.

 

 

 

ANLÆG

Anlægsområdet udviser samlet set en afvigelse på 60,714 mio. kr. Heraf søges 50,722 mio. kr. overført til 2019 og 9,782 mio. kr. til 2020. 0,210 mio. kr. vedrører afsluttede projekter og tilgår kassen.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Området udviser en afvigelse på 34,642 mio. kr., som søges overført til det videre arbejde i 2019.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Området udviser en afvigelse på 3,309 mio. kr. Heraf søges 3,258 mio. kr. overført til 2019. Det resterende beløb på 0,051 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Området udviser en afvigelse på 0,062 mio. kr. Der søges overført 0,071 mio. kr. til 2019. Differencen på 0,009 mio. kr. vedrører afsluttede projekter.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Området udviser en mindreindtægt på 3,509 mio. kr. Beløbet overføres til 2019. Beløbet finansieres af Herning Vand A/S ved et lån løbende over 10 år.

 

07 Renovation

Området udviser et mindreforbrug på 18,363 mio. kr. 8,581 mio. kr. overføres til 2019. 9,782 mio. kr. overføres til 2020 til udskiftning af affaldsbeholdere.

 

09 Trafik

Området udviser en afvigelse på 7,847 mio. kr.  7,679 mio. kr. søges overført til 2019. Det resterende beløb på 0,168 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke. 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag

 

at der overføres 1,0 mio. kr. til 2020 under serviceområde 09 Trafik, drift, funktion 023231 Busdrift

 

at der overføres 9,782 mio. kr. til 2020 under serviceområde 07 Renovation, anlæg, sted nr. 161099 Udskiftning af affaldsbeholdere. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2018 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2020 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2020 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2020 godkendes og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2020 forslag til politiske budgetmål for 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 8. april 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne drøftes og godkendes. 

Sagsfremstilling

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik og Miljø området, serviceområde 03-09, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotaterne vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne drøftes og godkendes.

Beslutning

Perspektivnotaterne blev godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Arealerhvervelse

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-72-14 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering om politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud og indskærpelse

 

Sagsnr.: 02.00.08-G03-4-17 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser