Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for 6 vej- og stiprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for 6 vej- og stiprojekter forskellige steder i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomien for hvert anlæg vil i det efterfølgende blive gennemgået enkeltvis.

 

222060 Cykelsti - Arnborg badesø

På Byrådets møde den 29. januar 2013, pkt. 83, blev der bevilget 1.033.000 kr. til anlæg af en cykelsti mellem Arnborg og badesøen ved motorvejen. På byrådsmøde den 8. oktober 2013 blev der bevilget yderligere 200.000 kr. til at forlænge cykelstien med 250 meter mod øst

.

 

 

223088 Modulvogntog Mads Eg Damgårds Vej, Herning

På Byrådets møde den 12. april 2011, pkt. 101, blev der bevilget 400.000 kr. til tilpasning af eksisterende vejanlæg i forbindelse med ansøgninger fra virksomheder, der ønskede modulvogntog på Mads Eg Damgårdsvej.

 

 

223053 Cykelsti ved Frølundvej og fodgængerfelt i Aulum

På Byrådets møde den 17. november 2015, pkt. 268, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til cykelsti langs Frølundvej i Hammerum, og anlæg af et lysreguleret fodgængerfelt i Aulum. Yderligere blev det besluttet, at bevillingen skulle flyttes fra stednr. 222061til eget stednr. 223053.

 

 

Overforbruget skyldes en større udskiftning af jord end beregnet.

 

223073 Udretning af vejprofil på Nygade, Herning

På Byrådets møde den 16. april 2013, pkt. 154, blev der bevilget 800.000 kr. til udretning af vejprofilet i forbindelse med salget af brandstationsgrunden på Nygade / Skolegade.

 

 

  

222036 P-pladser Markedspladsen, Herning

På Byrådets møde den 11. marts 2008, pkt. 57, blev der bevilget 1.044.000 kr. i udgift til anlæggelse af p-pladser på markedspladsen. På byrådsmøde den 18. juni 2013 blev anlægsudgiftsbevillingen reduceret med 63.000 kr., og der blev givet en anlægsindtægtsbevilling på 441.000 kr. (finansieringsbidrag fra sygehuset til etablering af midlertidige pladser på Markedspladsen ifm. byggeri til kræftafdelingen) til indtægter i forbindelse med projektet.

 

223094 Udvidelse af Vester Sneftrupvej, Simmelkær

På Byrådets møde den 22. juni 2010, pkt. 168, blev der bevilget 417.000 kr. til udvidelse af Vester Sneftrupvej.

 

 

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskaberne alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede regnskab for 2015. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for p-pladser i Skolegade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. april 2013, pkt. 154, blev der bevilget 7.500.000 kr. i udgift til køb af p-pladser ved Nygade og Skolegade.

 

 

Merforbruget skyldes ekstra udgifter til landinspektøropgaven. 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende

bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for renovering af broer i 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. januar 2014, pkt. 72, blev der bevilget 2.145.000 kr. i udgift til renovering af 3 broer nær Haderup på Nygårdvej, Stavlundvej og Vormstrupvej samt 1 tunnel på Tjelevej i Herning.

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-13-11 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om Trafiksikkerhedsby Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning blev i 2011 udnævnt til Årets Trafiksikkerhedsby. Der foreligger nu evaluering af arbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at evalueringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning blev i 2011 udpeget som en af de første trafiksikkerhedsbyer i landet. Det har betydet, at der er arbejdet målrettet med fysiske og kampagnemæssige tiltag i centrale dele af Herning by i perioden 2011 til 2015.

 

Arbejdet er foregået i en række delprojekter med fokus på bl.a. sorte pletter, uheld med cyklister i kryds og hastighed. Derudover har der været fokus på vidensdeling med nabokommuner og øvrige trafiksikkerhedsbyer i form af artikler og oplæg blandt fagfolk og synliggørelse over for borgere.

 

Det samlede budget har været 14 mio. kr., hvor Vejdirektoratet har bidraget med 10 mio. kr. i regi af Årets trafiksikkerhedsby, mens Herning Kommune har bidraget med 4 mio. kr.

 

Evalueringen er sendt til Trafikstyrelsen. Vedlagt som bilag.

 

Sendes til Byrådet til orientering.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Evaluering af Trafiksikkerhedsby Herning sendes til orientering i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.09.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om parkering og fremkommelighed på boligveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Folketinget vedtog 1. marts 2014 en ændring af færdselsloven, så det ikke længere er tilladt at standse og parkere på fortovene i landets kommuner. Ændringen har medført nogle udfordringer omkring fremkommeligheden på de mindre boligveje.

 

Forvaltningen anbefaler, at den anførte administrationspraksis tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det landdækkende forbud mod parkering på fortovene har betydet, at der på visse smalle boligveje kan opstå fremkommelighedsproblemer, såfremt bilerne parkeres, så større køretøjer ikke kan passere.

 

Forvaltningen har siden lovændringens ikrafttrædelse behandlet 10 - 15 sager omkring fremkommelighedsproblemer. Sagerne er behandlet ud fra følgende praksis i nævnte rækkefølge: 

 

 1. Forvaltningen opfordrer i første omgang gadens beboere til at være opmærksomme på at parkere, så alle køretøjer kan komme igennem.
 2. Henstiller gadens beboere til at drøfte og komme med forslag til parkeringsregulering i gaden med udgangspunkt i, at der ikke må parkeres på fortovet. Såfremt reguleringen nødvendiggør parkering på fortovet vil dette ske ved afmærkning af p-båse på kørebane/fortov.
 3. Forslag til parkeringsregulering sendes eventuelt i høring
 4. Forslaget sendes til godkendelse hos Politiet
 5. Parkeringsreguleringen gennemføres

  

En parkeringsregulering gennemføres ud fra en konkret og samlet vurdering af parkeringsbehovet i området. 

Der må som udgangspunkt ikke gennemføres parkeringsreguleringer, der begrænser muligheden for at parkere i Herning bymidte, idet der her er et særligt stort pres på de eksisterende parkeringspladser og efterspørgsel på nye muligheder for parkering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde på møderne den 31. august 2015, pkt. 180, den 21. september 2015, pkt. 199, og den 30. november 2015, pkt. 221 i henhold til den af udvalget besluttede procesplan, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, samt et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

 

Udvalget drøftede udfordringer, løsningsmuligheder og omprioriteringer i forhold til budget 2017 og frem, og ønskede yderligere beregninger og analyser til den videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem, og løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for samme periode.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en drøftelse af de kendte permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, herunder løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde. 

 

Kendte permanente udfordringer

 

Stigende ejendomsskatter

Forvaltningen oplever en konstant stigning i udgifterne til ejendomsskatter for både arealer og bygninger. Forvaltningen har i flere tilfælde vurderet, at stigningerne ikke stemmer overens med virkeligheden og der er på den baggrund indsendt 8 klagesager i 2015 over specifikke ejendomsvurderinger til SKAT. Herning Kommune har fået medhold i 5 ud af 8 sager vedrørende arealer, hvilket giver en budgetmæssig balance på serviceområde 01 Jordforsyningen.

Der er mulighed for at genoptage de resterende 3 klagersager i forbindelse med kommende ejendomsvurderinger fra SKAT.

 

Ubalance udlejningsejendomme

I 2015 forventes et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme samt andre faste ejendomme med ca. 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ubalance mellem de realiserbare huslejeindtægter kontra de budgettere indtægter samt stigende ejendomsskatter. Huslejeindtægterne i budgettet er bl.a. i en årrække blevet prisfremskrevet uden det har været muligt at regulere på de realiserbare lejeindtægter. Alle bebolige kommunale lejemål er udlejet på nuværende tidspunkt og dermed er der ikke tale om tomgangslejemål. I budgetforliget for budget 2016 er der håndteret 0,35 mio. kr. og samtidig bliver indtægtsbudgetterne ikke prisfremskrevet fremadrettet. For budget 2017 og frem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme og andre faste ejendomme på ca. 1,2 mio. kr.

Der vil fortsat være fokus på salg af ikke rentable udlejningsejendomme, og samtidig vil forvaltningen lave en dybere analyse af udlejningsområdet i 2016. For 2015 og 2016 vil de forventede afvigelser blive dækket af tilbageholdte midler på diverse vedligeholdelseskonti. For 2017 og frem kan det også blive nødvendigt at dække de forventede afvigelser med diverse vedligeholdelseskonti.

Alternativt skal udfordringen på de 1,2 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med Herning Vand A/S øger deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker mv., stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag kommunen skal betale i perioden 2015 - 2018, hvilket i november 2015 er opgjort til 29,4 mio. kr. Der er afsat 22,0 mio. kr. i budgettet for den tilsvarende periode og dermed vil der med udgangen af 2018 være et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Merforbruget på de 7,4 mio. kr. kan håndteres løbende i perioden 2019 - 2034. Det forudsætter dog at Herning Vand A/S fastholder deres aktivitetsniveau for 2018, således der fra budget 2019 og frem er et årligt mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som kan bruges til at afdrage på de 7,4 mio. kr.

Alternativt skal udfordringen på de 7,4 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Asfalt samt koordinerede kloakprojekter

Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 25 mio. kr. årligt i budgettet til løbende renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af kommunes veje. Såfremt kommunes asfaltveje skal opretholdes i en forsvarlig stand, bør der afsættes yderligere 5-6 mio. kr. årligt til området. Der er endvidere beregnet et samlet økonomiske efterslæb på kommunens asfaltveje på ca. 70,0 mio. kr.

Udvalget arbejder i øjeblikket på om der evt. kan tilføres yderligere budgetmidler til området og ellers tilpasses det årlige renoverings- og vedligeholdelsesarbejde til det afsatte budget. Det samme gør sig gældende for de koordinerede kloakprojekter.

 

Kollektiv Trafik, herunder Rejsekortet

Implementeringen af rejsekortet på landsplan er blevet dyre end forventet. For Herning Kommune betyder det en forventet merbetaling for perioden 2019 - 2028 på ca. 2,068 mio. kr.

Udfordringen kan enten håndteres via omprioriteringer/besparelser på det samlede budget til kollektiv trafik, f.eks. i forbindelse med det kommende udbud på bybusnettet. Alternativt skal udfordringen på de 2,068 mio. kr. indgå i budgetforhandlinger for budget 2017 og frem.

Derudover kommer der også en udfordring med håndteringen af bybusbetjeningen af det nye hospital fra januar 2019. Udvalget har tidligere besluttet et serviceniveau der giver en ekstra udfordring på ca. 2,2 mio. kr. fra budget 2019 og frem, hvilket også bør indgå i de kommende budgetforhandlinger.

 

Omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Forvaltningen har arbejdet videre med de spørgsmål, herunder de beregninger og analyser inden for udvalgets kompetenceområde, som skal danne baggrund for eventuelle rammejusteringer indenfor det eksisterende budget. Der arbejdes bl.a. på om asfaltområdet kan tilføres nye budgetmidler fra udvalgets øvrige områder.

 

Derudover skal udvalget også prioritere de 0,5 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2016 og frem.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,

 

at

udvalget beslutter hvilke løsningsmuligheder der skal anvendes og om der skal ske rammejusteringer for budget 2017 og frem.

 

Beslutning

Til udvalgets videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer vil forvaltningen arbejde

videre med de ønskede beregninger og analyser, som fremkom på mødet.

Resultaterne fremlægges på et kommende møde.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-5-12 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Ekspropriation af jord til vejformål - forlægning af Ørskovvej, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov Aggerholm

Sagsresume

I forbindelse med byggemodning af Ørskovbakken i Snejbjerg, skal Ørskovvej forlægges. En privat lodsejer berøres heraf.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekpropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende de på kortet afgrænsede arealer af matrikel nr. 9a og 12g, Snejbjerg by, Snejbjerg.

Proceduren følger vejlovens kapitel 10 (lov nr.: 1520 af 27/10-14).

 

 

Der skal eksproprieres cirka 2.500 m2 fra matr.nr. 12g og ca. 25 m2 fra matr.nr. 9a.

 

Ørskovvejs forlægning sker i relation til realisering af lokalplan nr. 51.B10.1.

Dette er 3. del af forlægningen.

 

Skitse over forlægningen, med kommende støjbegrænsning.

 

Ørskovvej opretholdes som offentlig vej. Ørskovvej er en af 2 forbindelser mod nord fra Snejbjerg og bliver antageligt den primære forbindelse mellem Snejbjerg by, Gødstrup og en eventuel ny bydel (Helstrup).

 

Af samme grund dimensioneres vejen under hensyntagen hertil, og således med et større arealudlæg end oprindeligt forudsat i lokalplanen.

 

Vejen tilsluttes det eksisterende vejsystem.

Forlægningen udføres og finansieres af byggemodningen af grunde øst for Ørskovvej.

Ekspropriationen gennemføres sammen med samtidig ekspropriation til boligformål, så det giver mindst mulig gene for den berørte lodsejer. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende en del af matrikel nr. 12g og 9a Snejbjerg by, Snejbjerg.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Regulering af Hammerum Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted          

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af Herning-motorvejen i 1997 blev en 2 km lang strækning af Hammerum Å sydøst for Herning omlagt. Vandløbet blev genslynget, og der blev etableret okkerfældnings- og aflastningsbassiner i lave områder med et samlet areal på 4-5 ha.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 24. november 2014, pkt. 220, forslag til regulering af Hammerum Å ved Fastrupvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en reguleringssag for Hammerum Å.

Sagsfremstilling

Behovet for regulering er opstået på grund af ALPIs nye byggerived Fastrupvej. Herningsholm Ålaug gjorde indsigelse mod forslag til regulering af Hammerum Å. Herningholm Ålaug frygtede, at overfladevand fra det nye erhvervsområde ville gøre det endnu vanskeligere, at få en tilfredsstillende afvanding fra de nærliggende landbrugsarealer.

 

Indsigelsen imod reguleringsprojektet blev trukket tilbage på en række betingelser. Bl.a. at det skulle undersøges, om der kan foretages en sænkning af vandløbsbunden med 25 cm. At sandfang løbende tømmes for sand, og at der foretages oprensning med opgravning til 10 cm under regulativmæssig bund på hele strækningen. Oprensning af sandfang samt vandløb er foretaget.

 

Der fremlægges nu en rapport fra ekstern rådgiver, som belyser konsekvenserne ved at imødekomme ålaugets ønsker om eventuel sænkning af vandløbsbunden med 25 cm eller opgravning af sediment i de lave bassiner.

 

I løbet af de sidste 18 år er der aflejret sediment i bassinerne, men disse fungerer stadig ved høj vandstand. Vandløbet løber nord for motorvejen og krydser Vester Fastrupvej, jernbanen og motorvejen. Lodsejerne, repræsenteret ved Herningholm Ålaug, oplever, at vandføringsevnen af vandløbet er væsentlig forringet som følge af restaureringen og motorvejsbyggeriet. Det er aftalt med ålauget, at konsekvenserne af en mulig sænkning af vandløbets bund med 25 cm gennem hele strækningen undersøges. Det sker for at få fastlagt, at der ikke sker afledte konsekvenser og oversvømmelser andre steder nedstrøms i Hammerum Å/Herningsholm Å, hvis vandløbsstrækningen reguleres.

 

Forvaltningens rapport "Undersøgelse af effektiviteten af 50 okkerrenseanlæg i Herning Kommune 2013-14" viser, at den strækning, der ønskes reguleret, har et mere eller mindre kanaliseret forløb tæt ved motorvejen. De fysiske forhold er forringede, og der ses en udbredt okkerbelastning i form af aflejret okkerslam og okkerbelægninger på vandløbsvegetationen på hele den undersøgte vandløbsstrækning. Vandløbet har en miljømålsætning, om god økologisk tilstand. Forvaltningen har bedt COWI om at lave en miljøvurdering af konsekvenserne ved at sænke bunden med 25 cm (se bilag 1).

 

Herningholm Ålaug ønsker som tidligere nævnt også en regulering på grund af det nye erhvervsområde med store befæstede arealer. Overfladevandet fra disse områder vil blive ledt til forsinkelsesbassiner, der vil have et udledning, som svarer til naturlig afstrømning. Det betyder, at udledningen af vand bliver forsinket som om området blev afvandet i en grøft eller et dræn.

 

COWI har lavet en rapport med konsekvensberegninger på 3 scenarier. Scenarie 0 er de eksisterende forhold. Scenarie 1 er en sænkning af bunden med 25 cm fra Silkeborgbanen til den gamle Fastrupvej. Scenarie 2 hvor bunden af 2 lave områder er sænket med 30 cm. På bilagene kan man se, at vandstanden i scenarie 0 og 2 er meget lig hinanden imens vandstanden for scenarie 1 generelt ligger lavere. Afgravning af bassinerne har således ringe effekt på vandstanden (men kan øge aflejring af materiale og forbedre vandkvaliteten).

 

Beregningerne viser også, at en sænkning af bunden med 25 cm, vil give en sænkning af vandstanden ved både dræn nr. 1 og dræn nr. 2. Der er 2 måder, som kan forbedre de afvandingsmæssige forhold i vandløbet. Ved den første kan vandløbets 4 stenstryg sænkes 25 cm og ved den anden kan både vandløbets bund og de 4 stenstryg sænkes.

 

Hvis udvalget beslutter at der skal laves en reguleringssag, kunne den udføres i 2 etaper, hvor effekten af en sænkning af strygene laves først og en sænkning af bunden laves efterfølgende, hvis der ikke opnås en sænkning af vandstanden på ca. 16 cm ved dræn 1 og ca. 19 cm ved dræn 2 under normale forhold.

 

 

Beregningerne viser, at effekten af en bundsænkning aftager hen imod underføringen ved Silkeborgbanen.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at en eventuel sænkning af bunden først starter ved indløbet til det første lave bassin (ved station 949 - se bilag som kommer)). Herved kan det lave område fungere som forsinkelsesbassin under store afstrømninger og dermed være med til at nedsætte risikoen for oversvømmelser længere nede i vandløbssystemet. I den anden ende anbefaler forvaltningen, at en eventuel sænkning af bunden først foretages neden for den strækning af vandløbet, der er har fået nyt forløb for nylig, da der ikke har været problemer med afvandingen her.

 

Herningholm Ålaug ønsker også en flytning af udløbet fra dræn 1. Forvaltningen anbefaler, at denne flytning afventer effekten af de ovennævnte løsninger. 

 

Forvaltningen har møde med repræsentanter for ålauget den 7. januar 2016. Laugets bemærkninger til fremlagte sag fremlægges på udvalgsmødet.

Økonomi

Der er ikke udarbejdet overslag over udgifterne til realisering af projektet og de skitserede løsninger. Men forvaltningen forventer, at udgiften kan holdes inden for det ordinære driftsbudget for vandløb, SO 04 Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til ønsket om en regulering af Hammerum Å,

 

at en eventuel sænkning kan foretages i 2 etaper - først stryg og herefter bundsænkning, og at sænkning af bunden vil ske ovenfor det første lave område (st. 949),

 

at en regulering af Hammerum Å følges op af supplerende vandløbsforbedrende foranstaltninger,

 

at en flytning af dræn 1 afventer effekten af en eventuel regulering.

Beslutning

Der foretages en regulering af Hammerum Å i 2 etaper - først stryg og herefter bundsænkning, og sænkning af bunden sker ovenfor det første lave område (st. 949).

 

Drænvand fra arealer øst for Fastrupvej ledes ved en ændret tilkobling til underføring under motorvejen, og samtidig etableres sandfang.

 

Regulering af Hammerum Å følges op af supplerende vandløbsforberedende foranstaltninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-1-15 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af projekt til løsning af problem med overfladevand fra kommunalt areal, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted    

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget klager fra 4 grundejere som følge af tilstrømning af overfladevand ind på privat areal fra et kommunalt grønt område ved Hvedevænget og Kærvænget i Vildbjerg.

 

Vandet stuver op på grundene på grund af bl.a. terrænforhold. Problemet er opstået som følge af tidligere og nu afsluttet udstykning i området, hvor der ikke er taget tilstrækkelig højde for afstrømning af overfladevand.

 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en ny drænledning til afhjælpning af problem med indstrømmende overfladevand fra kommunalt grønt areal på private grunde. Det anbefales endvidere, at opgaven løses i foråret 2016 sammen med øvrige planlagte vandløbsopgaver i Vildbjerg.

 

Projektet forventes at koste mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. og anbefales afholdt inden for den afsatte anlægsbevilling på serviceområde 04, Grønne Områder - Parker og det ordinære budget på serviceområde 01 Byggemodning.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har afholdt møde med de berørte grundejere. Med hjælp fra ekstern konsulent er der fundet en løsning, som vil kunne afhjælpe problemet med indtrængende overfladevand.

 

Der etableres et nyt dræn på det kommunale grønne område langs de private grunde. Det nye dræn nedlægges i en rende fyldt med sten på strækningen nærmest grundene, så tilstrækkelig nedsivning sikres.

 

Drænledningen vil kunne aflede dræn- og overfladevand fra det kommunale grønne område nær grundene. Drænvandet ledes via en rørledning til den kommende grøft igennem det kommunale område til Tranholm Bæk. Denne grøft afleder overfladevand også fra de tilstødende marker og er beskrevet i særskilt sag om vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk og etablering af grøft ved Rugvænget, senest behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 30. november 2015, pkt. 230.

Økonomi

Beregninger viser, at et drænprojekt kan udføres for en samlet pris på mellem 50.000 og 100.000 kr. Projektet er beskrevet som en delopgave i det samlede projekt for regulering af Tranholm Bæk, og den endelige pris vil blive kendt, når der laves fælles udbud af opgaverne i samarbejde med Herning Vand. Projektet kan forventes realiseret sammen med det øvrige projekt i foråret 2016.

 

Forvaltningen foreslår, at finansiering af projektet deles ligeligt mellem Vej, Trafik og Byggemodning og Natur og Grønne Områder.

 

50% af udgiften på SO 04, Grønne Områder, Parker afholdes af den afsatte anlægsbevilling i 2016 på i alt 208.000,- kr. Der fremlægges særskilt sag på næste udvalgsmøde. 50% af udgifterne til etablring af drænledningen, afholdes inden for det ordinære budget under SO 01, Byggemodning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i forbindelse med øvrige vandløbsarbejder i foråret 2016 etableres en ny drænledning til afhjælpning af problemet med indstrømmende overfladevand på private grunde på Hvedevænget i Vildbjerg,

 

at udgifterne efter gennemført udbud afholdes med 50% inden for afsat anlægsbevilling i 2016 på SO 04, Parker og med 50 % på SO 01, byggemodningen.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om udviklingsprojekt for Løvbakke Natur- og Læringscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

På udvalgsmødet den 30. november 2015, pkt. 227, blev der afsat 100.000 kr. fra rådighedspuljen i 2016. Beløbet skal anvendes til at lave et kvalificeret idéoplæg for udvikling af et kommende Løvbakke Natur- og Læringscenter. Udvalget har bedt om en nærmere orientering om status for forventet proces.

 

Formålet med udviklingen af centret er at skabe et fyrtårn i Herning Kommune for et samlet natur-, lærings- og besøgscenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 blev der skitseret et forprojekt, som beskriver mulighederne for udvikling af det nuværende Løvbakke Naturcenter. Målet med udviklingen af centeret er, at skabe en samlet og multifunktionel ramme for læring, bevægelse, samvær og oplevelser for alle. Projektet tager i høj grad udgangspunkt i den nye folkeskolereform og læringsmålene for de 0-18 årige. Der arbejdes målrettet for at skabe faciliteter, der understøtter disse læringsmål.

 

Ud over Læring, er Sundhedsfremme, Friluftsliv og Tilgængelighed for alle, tre andre vigtige hjørnesten i udviklingen af det nuværende Løvbakke Naturcenter. Centeret indbyder i særlig grad til sundhedsfremmende aktiviteter i almindelighed og bevægelse i særdeleshed, på mange niveauer. Alt det spiller op til visionen i Herning Kommunes netop vedtagne friluftsstrategi og Byrådets vision om, at kommunen bidrager til, at skabe "rammen om det gode liv". Et projekt med fokus også på stor tilgængelighed for alle, sikres det, at alle kommunens borgere kan få glæde af forbedrede faciliteter.

 

Forprojektet skal nu kvalificeres yderligere. I løbet af første kvartal 2016 udarbejdes et idéoplæg, der beskriver muligheder for udvikling af Løvbakke Naturcenter. Oplægget skal laves af relevante repræsentanter fra forvaltningerne Teknik og Miljø samt Børne og Unge i samarbejde med ekstern konsulent. Det er forventningen, at et samlet idéoplæg præsenteres for et samlet Byråd på budgetkonferencen i april 2016.

 

Baggrund for udvikling af Løvbakke Naturcenter

I 2011 blev området opgraderet til det nuværende Løvbakke Naturcenter med iværksættelse af en række nye faciliteter og istandsættelse af dele af bygningerne. Disse faciliteter har, sammen med etablering af Løvbakke Dyrehave, bidraget til en betragtelig øget tilstrømning af brugere og daglige besøgende. Alene i 2015 har en tæller registreret 66.400 besøgende i det åbne opholds- og udstillingslokale. Det samlede antal af besøgende er dog langt højere, da kun en del af de besøgende i området registreres af den installerede tæller. Samtidig ligger området meget bynært kun 5 km fra Hernings centrum. Inden for en radius af 10 km ligger 12 folkeskoler og 3 privatskoler med i alt 5.700 elever. Det udgør ca. halvdelen af samtlige skoleelever i Herning Kommune.

 

Den del af bygningen, der rummer naturskolen og fungerer som mødelokale for tre tilknyttede foreninger, er utidssvarende. Samtidig har det stigende antal besøgende siden 2011 betydet, at de nuværende rammer er for små, da der i dag er langt flere og forskellige brugergrupper, der samtidig benytter de samme og fælles faciliteter. Herunder bl.a. også en række institutioner med handicappede og øvrige brugere/beboere.

 

I og omkring det eksisterende Løvbakke Naturcenter findes allerede en stor vifte af tilbud til områdets besøgende. Dele af de faciliteter fungerer fuldt tilfredsstillende, som de er. Andre skal videreudvikles eller ændres, som en del af det samlede projekt.

 

Udgangspunktet for udvikling af et nyt og samlet Løvbakke Natur- og Læringscenter bygger videre på de nuværende rammer og tilbud. Området og funktioner er et naturligt udgangspunkt hen imod udviklingen af et større og samlet multifunktionelt naturcenter - et ”Herning Kommunes fyrtårn som natur-, lærings- og besøgscenter”.

 

Tanken bag etablering af et "fyrtårn" i Løvbakkerne er, at der ud over et helt unikt sted i naturen til ophold, bevægelse, læring mm., etableres et sted med særlige faciliteter på en nytænkt måde, som også kan blive et "fyrtårn" for Herning Kommune. Altså at stedet kan bidraget til at brande kommunen også på natursiden m.m. Et sted med unikke elementer, som rummer noget særligt, der gør, at stedet også bliver en attraktion, som borgerne ønsker at benytte endnu mere, kan være stolte af og vise frem for besøgende samt gæster også ude fra.

 

Når et gennemarbejdet skitseprojekt foreligger, afholdes der inden budgetkonferencen et fællesmøde med både Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget.

 

Børn og Ungeafdelingen har tilsvarende afsat 100.000 kr. til projektet.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Famlieudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-17-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Hammerum Hovedgade 8 - Lovliggørelse af ridebaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På baggrund af klage over støvgener fra naboer, har forvaltningen modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et ridebaneanlæg på Hammerum Rideskole. Anlægget er etableret i landzone.

 

Sagen blev udsat på udvalgets møde den 30. november 2015, pkt. 239. Fremtidig planlægning for rideskole og arealer ønskes undersøgt nærmere.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på vilkår af, at der etableres afskærmende foranstaltninger mod støvgener.

Sagsfremstilling

Siden 1997 har der været rideskole på ejendommen. Rideskolen har 175 medlemmer.

 

På ejendommen er der i alt etableret 3 ridebaner. Ridebanen mod syd er etableret i 1998 og måler 20 x 60 m. Ridebanen i midten er etableret omkring 2004 og måler 60 x 60 m. Den sidste ridebane er anlagt i 2007 og har et mål på 20 x 60 m. Banerne er opbygget af ca. 20 % ler og 80 % sand. Alle tre ridebaner er placeret minimum 2 meter fra skel.

 

I forbindelse med etablering af ridebanerne, har rideskolen været i dialog med professionelle baneentreprenører. Samtidig har rideskolen investeret i en vandingsmaskine, der bl.a. bruges til vanding af banerne i tørre perioder for at modvirke støvgener. 

 

Herning Kommune modtog den 22. maj 2008 en henvendelse fra naboer over støvgener fra ridebanerne. Ved nærmere undersøgelse af sagen blev det dengang konstateret, at der ikke var givet tilladelse til etablering af ridebanerne, samt at ridebanerne ligger inden for kommuneplanens ramme OF9, der angiver følgende "området skal anvendes til lægivende beplantning for bebyggelsen mod øst. Der må ikke opføres bebyggelse i området". Den 28. maj 2008 oplyste forvaltningen, at der gerne måtte etableres ridebaner indenfor rammeområdet. Sagen blev herefter afsluttet.

 

Forvaltningen var på daværende tidspunkt ikke opmærksom på, at et ridebaneanlæg kræver landzonetilladelse.

 

Sagen har været fremsendt i naboorientering, og der er indkommet 25 indsigelser/bemærkninger til det ansøgte, som i hovedtræk beskriver følgende:

 

 • Alle 25 indsigere giver udtryk for, at de er generet af støv fra ridebanerne. Støvgenerne opleves specielt i forårs- og sommer månederne. Det er hovedsaligt ved brug af beboernes udendørs opholdsarealer de er generet af støvet. Der kan dog også forekomme støv inde i boligerne.
 • 18 indsigere mener ridebanerne bør flyttes mod vest, så de bliver placeret op mod erhvervsområdet.
 • 6 indsigere beskriver vandingsmaskinen som en tankvogn med vandspreder, der trækkes af en traktor, hvilket betyder, den kun kan betjenes af enkelte personer.
 • 6 indsigere foreslår, at sandet bliver udskiftet med muslingeskaller. Hvis dette ikke er muligt, foreslår de banerne flyttes.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger omkring muligheden for at flytte banerne.

 

Ansøger oplyser, at det vil være forbundet med store omkostninger, ca. 400.000 kr., at flytte banerne.

Ansøger oplyser samtidig, at rideskolen har indkøbt en vandingsmaskine til det formål at vande banerne. Desuden har de udskiftet 20 % af sandet med ler. Den gamle tankvogn, som tidligere blev benyttet til samme formål, blev skrottet for ca. 3 år siden. Endvidere oplyser ansøger, at de har haft problemer med vand på banerne i 2015, så ansøger er uforstående over for de billeder og video, der er fremsendt i forbindelse med naboorienteringen. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med indsiger, der oplyser, at billeder og video er tilbage fra sommeren 2014.

 

Vedrørende forslaget omkring udskiftning af sandet med muslingeskaller, har forvaltningen modtaget oplysninger fra en ekspert på området (professionel ridebanebygger). Eksperten oplyser, at muslingeskaller er skadelige for hestens ben, fordi skallerne er skarpe. Derfor kan det være farligt, hvis rytteren falder af. Det er ekspertens vurdering, at støvgener kan afhjælpes ved vanding af banerne, og at det suppleres med et tæt hegn bestående af buske og træer.  

 

Den første ridebane blev anlagt omkring 1998. Herefter blev de to andre anlagt og opbygget af sand. I 2015 bliver en del af sandet udskiftet med ler, samt der blev indkøbt en selvkørende vandingsmaskine til vanding af banerne for at modvirke støvgener.

 

Yderligere vil der være mulighed for på rideskolens areal at etablere en mere tæt beplantning mod beboelsen i området, eventuelt suppleret med beplantning på en del af et kommunalt ejet stiforløb.

 

Forvaltningen vurderer, at rideskolen har taget initiativ til flere tiltag for at minimere støvgenerne fra ridebanerne. Det vil være anbefalingen, at dette suppleres med en tæt beplantning, som kan etableres både på rideskolens areal samt på del af det kommunale stiforløb, mod at ansøger afholder udgifter og drift af beplantningen. Beplantningen skal ske i et samarbejde med kommunen. 

 

 

 

 

Fremtidig planlægning for rideskole og arealer:

 • Kultur- og Fritidsafdelingen har oplyst, at der ikke foreligger aktuelle planer eller ønsker om flytning af ridebanerne.
 • Området for rideskolen er udpeget til langsigtet byudvikling i Herning Kommuneplan. Dvs. byudvikling der ligger ud over de kommende 12 år. Det forestående arbejde med Herning Kommuneplan 2017-28 vil afklare om status for langsigtet byudvikling skal ændres.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Se bilag sendt med dagsorden til mødet 30. november 2015, pkt. 239.

 


Direktøren for Teknik og Miljø indstillede 30. november 2015, pkt. 239:

 

at

der gives landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til ridebaneanlæg og med vilkår om, de anviste beplantningsinitiativer etableres for at minimere støvgenerne,

 

at

den del af det kommunale areal, som ønskes til rådighed for at skabe en tæt afskærmende beplantning, bekostes og driftes af ansøger.

 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 30. november 2015, pkt. 239:

Sagen udsat.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at

der gives landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til ridebaneanlæg og med vilkår om, de anviste beplantningsinitiativer etableres for at minimere støvgenerne,

 

at

den del af det kommunale areal, som ønskes til rådighed for at skabe en tæt afskærmende beplantning, bekostes og driftes af ansøger.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-223-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Industriparken 11, Kibæk - Dispensation til lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en autoforhandler, der i forbindelse med en lovliggørelsessag ønsker dispensation til overskridelse af en byggelinje mod hovedvejen Vardevej i Kibæk.

Byggelinjen er udlagt i lokalplan 91.1.37 med 25 m fra vejmidte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til 5 m mellem bygningen og beplantningsbæltet, mod at ejer indhenter Vejdirektoratets tilladelse, og at et beplantningsbælte, der er fjernet, bliver genetableret.

Sagsfremstilling

Ejeren har i forbindelse med overtagelsen fjernet den eksisterende grønne beplantning på ejendommen. Beplantningen har været etableret mod Vardevej for flere år siden af daværende Åskov Kommune, og fremstår som et markant sammenhængende grønt forløb for erhvervsområdets virksomheder.

Ejeren har efterfølgende etableret en grusplads til udstillingsbiler mod Vardevej.

Beplantningen bestod af græsareal og en gruppe træer. Beplantningsgruppen og græsarealet er fjernet uden tilladelse fra kommunen.

 

I forhold til lovliggørelse er ejeren efterfølgende oplyst om, at projektet vil kræve dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 91.1.37, hvor det af § 3 stk. 6 fremgår, at der skal udlægges et 10 meter bredt afskærmende beplantningsbælte mod Vardevej.

 

Det fremgår af lokalplanens § 6 stk. 4, at Vardevej er pålagt en byggelinje på 25 m fra vejmidte.

 

Lokalplanens § 7 stk. 2, foreskriver, at arealerne mellem Vardevej og byggelinjen ikke må benyttes til oplag, parkering, reklame, skiltning el. lign.

 

Lokalplanens bestemmelser om et beplantningsbælte langs Vardevej er i tråd med Byplanudvalgets beslutning om "Smukke indfaldsveje".

 

Vardevej er en del af statsvejnettet, og Vejdirektoratet er vejmyndighed og dermed også i forhold til den fastlagte 25 m byggelinje målt fra vejmidte. Vejdirektoratet har til sagen oplyst, at der ikke ønskes en ændring af byggelinjen, men at man vil foretage en konkret vurdering ved eventuel ansøgning fra ejeren.

 

Forvaltningen har afholdt møde med ejeren, hvor det blev oplyst, at der vil være mulighed for at dispensere til 5 m mellem bygningen og beplantningsbæltet, idet der jf. planlovens § 19 ikke kan dispenseres til det 10 m beplantningsbælte, som er beskrevet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen har samtidig informeret om, hvilke græsarter og træer, der ønskes genbeplantet for at lovliggøre forholdet.

 

Ejer er endvidere oplyst om, at kommunen vil se på muligheden for inden for beplantningsbæltet, at opsætte et virksomhedsskilt, som følger Herning Kommunes skiltevejledning. I den forbindelse vil der blive set på hele strækningen langs Vardevej i Kibæk i forhold til intentionen i "Smukke Indfaldsveje". 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan 91.1.37, § 6 stk. 4, til en afstand på 5 m mellem bygningen og beplantningsbæltet, mod at ejer indhenter Vejdirektoratets tilladelse til at fravige den 25 m byggelinje målt fra vejmidte,

 

at det lokalplanlagte 10 m brede beplantningsbælte genbeplantes efter forvaltningens vejledning. 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-920-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Sandagervej 30, Herning - tilladelser til permanente teltkonstruktioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om at få permanent tilladelse til at opføre en teltkonstruktion på ca. 400 m2 i et erhvervsområde. Ansøger og ejer henviser til praksis i andre kommuner, hvor det tillades. Forvaltningen ønsker, at den konkrete sag behandles og anvendes som grundlag for en fremadrettet praksis i sammenlignelige sager og dermed kommer til at danne præcedens.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i det konkrete tilfælde gives en permanent tilladelse til at opføre en lagerbygning med teltdug efter konkret ansøgning, og at der tilsvarende indføres mulighed for at godkende/lovliggøre øvrige midlertidige teltkonstruktioner i kommunen på vilkår, at det ikke er i strid med gældende planlægning og byggelovgivning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra ejeren af erhvervsejendommen Sandagervej 30, Herning. Ejendommen anvendes til entreprenørvirksomhed. På arealet er der i forvejen opstillet en mindre midlertidig teltkonstruktion. Der ønskes mulighed for at opføre en ny teltkonstruktion på ca. 400 m2 til overdækning og lagerformål for virksomhedens maskiner og materialer.

 

Forvaltningen praktiserer i øjeblikket, ud fra tidligere godkendt administrationsgrundlag, at midlertidige teltkonstruktioner alene tillades til midlertidige formål i maksimalt 3 år. Herefter skal de nedtages eller ændres til mere permanent bebyggelse.

 

Ejeren oplyser, at den ønskede teltkonstruktion er udført i en solid konstruktion med fundament mm., som efter deres vurdering burde kunne sidestilles med en traditionel lagerbygning i lette plader.

Der vil være tale om en økonomisk besparelse i forhold til at opføre nyt i traditionelle byggematerialer.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.29.1 for et erhvervsområde ved Damgårdvej. Det fremgår bl.a. af § 8.1, at der til udvendige bygningssider samt tagplader ikke må anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende.

 

Byggelovens bestemmelser skal overholdes i alle tilfælde, men på et konkret ansøgningsgrundlag. Der vil, tilsvarende andre permanente konstruktioner, være fokus på de bygningsregulerende bestemmelser og herunder brand. Det betyder, at det indgår i vurderingen, hvad bygningen tænkes anvendt til. F.eks. lagerformål og vurdering af brændbarhed, miljøfarligt oplag osv. Der skal, tilsvarende andre konstruktioner, som udgangspunkt være min. 10 m til skel og desuden min. 15 m til andre bygninger på ejendommen.

 

Forvaltningen kan oplyse, at den oprindelige baggrund for at tillade midlertidige teltkonstruktioner i erhvervsområder i maksimalt 3 år, var for at imødekomme erhvervsvirksomhedernes særlige behov for oplag ved f.eks. ekstraordinær ordretilgang og tilsvarende. Altså ofte en akut og midlertidig situation som kræver en hurtig løsning og uden at virksomheden skulle bekoste en permanent udvidelse.

 

Forvaltningen har tidligere set flere eksempler på, at teltkonstruktionerne har været tvivlsomt opført og været ringe vedligeholdt. Det har i nogle tilfælde givet anledning til klager over løsthængende og flagrende teltduge. Desuden har teltkonstruktionerne i nogle tilfælde haft et udseende, som ikke har været ønskeligt i forhold til omgivelserne.

 

Teltduge og konstruktioner har udviklet sig meget de seneste år, og der findes nu flere nye eksempler på, hvor konstruktioner og teltmaterialer faktisk kan have en visuel karakter, som kan sidestilles med mere traditionelle lagerbygninger udført i lette pladematerialer.

 

Forvaltningen vurderer, at det alene er spørgsmålet om det visuelle udtryk af teltdug-materialet. Øvrige konstruktive bygningsforhold skal naturligvis overholde gældende lovbestemmelser og evt. lokalplanbestemmelser.

 

I de konkrete ansøgninger vil forvaltningen samtidig vurdere teltkonstruktionernes synlighed i forhold til omgivelserne.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tillades opførelse af ny lagerbygning på Sandagervej 30, udført med teltdug i forhold til lokalplan nr. 1.29.1, stk. 8. og forudsat, at de bygningsregulerende bestemmelser, herunder brand overholdes,

 

at forvaltningen med udgangspunkt i Sandagervej 30, fremadrettet behandler ansøgninger og lovliggørelser af tilsvarende konstruktioner i kommunen på samme vilkår og efter konkret vurdering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-5-16 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om myndighedsarbejdet vedrørende midlertidige boligforhold til flygtninge i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune arbejder for øjeblikket med at myndighedsbehandle midlertidige boliger til de asylansøgere, der venter på, at deres ansøgning behandles, og til flygtninge, som skal tilbydes boligforhold i Herning Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres på mødet om den tekniske myndighedsbehandling, der er forbundet med etablering af de midlertidige boliger.

Sagsfremstilling

Ind til videre er der etableret midlertidige boligforhold hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland på H.P. Hansens Vej i Herning. Det er sket ved at anvende eksisterende bygninger, anskaffe pavilloner og opføre en teltlejr.

 

Herning Kommune er desuden ved at undersøge, om der er ledige kommunale ejendomme/bygninger, boliger m.m., som kan inddrages midlertidigt til boliger for flygtninge. Det undersøges bl.a., om ledige insititutioner og skoler vil kunne inddrages, fordi disse bygninger i forhold til både sundhed og sikkerhed, er dimensioneret til at rumme mange personer. Der er f.eks. passende afløbs- og toiletforhold, rimelige friarealer, og der er som regel en rimelig afstand til nødvendig infrastruktur.

 

Da situationen er akut, og da der er tale om midlertidige boliger, er der særlige vilkår, der gælder for den tekniske myndighedsbehandling af boligerne.

 

Forvaltningen giver en orientering på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 22.11.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2015, pkt. 159, at godkende en partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa. Denne aftale er der nu gennemført første opfølgning på.

 

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen har til formål at give parterne mulighed for løbende indblik i, og dermed dialog om, serviceniveauet på taxaområdet. Endvidere kan indblikket anvendes, som grundlag for politiske beslutninger omkring bl.a. udstedelse af tilladelser. I bilag 1 findes datamaterialet.

 

Branchens trivsel

Som grundlag for at kunne vurdere om antallet af tilladelser befinder sig på et passende niveau ses der bl.a. på, hvordan branchen ’trives’ i Herning Kommune. Trivslen måles på antallet af ture og indtjeningen.

 

Udviklingen i antallet af ture

Branchen i Herning har siden 2012 haft færre ture. Dette skyldes bl.a. faldende privatkørsel og øget konkurrence fra andre typer af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Forvaltningen vil i forbindelse med opfølgningen i første kvartal 2016 se på, om det kan være en idé at beregne en nøgle for, hvor mange ture der gennemsnitligt skal til en tilladelse? På den måde kan dette parameter understøtte en politisk beslutning om regulering af antallet af tilladelser.

 

Gennemsnitlige indtjening

Hvis forvaltningen foretager en sammenligning mellem den gennemsnitlige indtjening pr. vogn under Herning Taxa med udviklingen i branchens samlede indtjening ses, at taxabranchen i Herning Kommune gennemsnitligt har fulgt med udviklingen i branchen frem til 2014. Der er derfor anledning til at konkludere, at antallet af taxitilladelser løbende er tilpasset i tilstrækkeligt omfang på trods af faldet i antallet af ture. Om dette også har været tilfældet i forhold til 2015, kan der først vurderes på ved opfølgningen i første kvartal 2016, hvor tallene for hele kalenderåret foreligger.

 

 

 

Udnyttelsesgraden

Udover ovenstående punkter ses på udnyttelsesgraden af de eksisterende tilladelser. Det vil sige, bl.a. hvor mange penge den enkelte vogn kører ind årligt og hvor mange timer taxien er besat. Det interessante ved dette parameter er, hvorvidt de eksisterende tilladelsesindehavere udnytter deres tilladelser i et omfang, der af kommunen kan vurderes, som tilfredsstillende under hensyntagen til servicering af offentligheden. Her er det interessant at andelen af tilladelsesindehavere, der tjener under gennemsnittet er 50%, hvilket kunne tyde på, at tilladelserne ikke udnyttes fuld ud. Dette kan måske have en dårlig indflydelse på betjeningen af offentligheden. I næste opfølgning er det derfor værd at interessere sig for de underliggende årsager til den store andel af tilladelsesindehavere, der tjener under gennemsnittet.

 

Udviklingen i antallet af besatte timer

Der er pt. en udfordring med at belyse udviklingen i de besatte timer, dvs. den andel timer, hvor bilen har kunder. Dette skyldes, at Herning Taxas system kun skelner mellem om bilen er 'til rådighed for ture eller ej'. Ikke om manglende rådighed skyldes, at bilen er besat, at chaufføren holder pause eller er kørt hjem. Dette vil Herning Taxa undersøge muligheden for at belyse inden næste opfølgning.

 

For på anden vis at få indblik i, i hvor høj grad vognmændene udnytter deres tilladelse og sørger for, at vognen er på gaden hele døgnet, har forvaltningen derfor bedt om, at der redegøres for, hvor mange chauffører (evt. inkl. vognmanden), der betjener bilen. Her viser det sig, at 19 af tilladelserne bemandes af vognmanden alene eller alene med en ½- tids chauffør, 22 vognmænd har ansat en chauffør og kun 4 af vognmændene har to eller flere chauffører ansat. Der er ikke sammenhæng mellem, hvor mange tilladelser en vognmand har og antallet af chauffører på bilen, dvs. det er ikke entydigt, at vognmænd med flere tilladelser udnytter tilladelserne bedre.

 

Servicemål

For at følge udviklingen i taxabetjeningen er der aftalt en række servicemål, der angår:

 

Kundens ventetid i telefonen

Her giver stikprøven en fornemmelse af, at der ikke umiddelbart er udfordringer med målene for ventetiden, hvor 80% af alle opkald skal besvares indenfor 60 sekunder på hverdage og indenfor 90 sekunder i weekendnætter. Herning Taxa er blevet bedt om, at der ved næste opfølgning laves en mere udpenslet statistik, hvor kaldene opdeles efter, hvor lang tid der ventes og ikke kun en gennemsnitlig ventetid.

 

Tid inden chaufføren accepterer en tur

Den tid, der går fra taxaen er bestilt, og indtil en taxa har accepteret at tage turen, skal være rimelig. Det vil sige, at den gennemsnitligt, - på månedsbasis, for hele bestillingskontoret skal være under 2 minutter og 90% af alle bestilte ture skal have en responstid under grænsen på 2 minutter. I oktober måned er der i alt bestilt 8991 nu-ture. Heraf er der 38 perioder (1-times intervaller), hvor der er mere end to minutters ventetid. Af statistikken fremgår ikke tydeligt, hvor lang responstid, der er på hvert enkelt tur, men kun et gennemsnit. I anden statistik er intervallerne 5 min, hvorfor statistikken ikke kan anvendes til at belyse servicemålet på de 2 min.Det er derfor på baggrund af den leverede statistik svært at sige entydigt, hvorvidt målene er opfyldt. Herning Taxa er blevet bedt om at der ved næste opfølgning laves en statistik, hvor kaldene opdeles efter, hvor lang tid der ventes og ikke kun en gennemsnitlig ventetid.

 

Fremkørselstid

Den tid, der går fra taxaen er bestilt, til taxaen er fremme ved kunden anses for tilfredsstillende, hvis taxien i 90% af alle bestilte ture er fremme inden for 30 min. Idet travlheden er forskellig fra tid til anden, ønsker Herning Kommune at Herning Taxa leverer specifik data for specielt kritiske tidsrum bl.a. morgen og nattetimer. Bestillingskontoret har leveret statistik på udvalgte tidspunkter i oktober måned 2015. Heraf fremgår det, at der er bestilt i alt 1613 nu-ture. Heraf er der 807 ture, hvor fremkørselstiden er under 5 min. (50 %), 492 ture er fremkørselstiden mellem 5 og 10 min (30%), 142 (9%) hvor fremkørselstiden ligger mellem 10 og 15 min og 172 (11%) ture, hvor fremkørselstiden er mere end 15 min. Sidste interval i statistikken er15+ min., hvorfor servicemålet på de 30 min. ikke kan belyses helt nøjagtigt. Herning Taxa er blevet bedt om, at der ved næste opfølgning laves en statistik, hvor turene opdeles efter, hvor lang tid der ventes fordelt på kategorierne under 30 min og over 30 min., - underopdelt med 5 min. intervaller.

 

Antal biler på gaden

Det antal biler, der er på gaden repræsenterer udnyttelsesgraden af de eksisterende tilladelser.

Da behovet for antallet af biler på gaden varierer på forskellige tidspunkter af dagen og på forskellige tidspunkter af ugen, ønsker Herning Kommune, at Herning Taxa leverer specifik data for specielt kritiske tidsrum og med forskellige servicemål varierende fra 45% på en hverdagsaften til 90% en weekendnat. Her har det vist sig, at Herning Taxa pt. har en udfordring med at belyse, hvor mange timer, de enkelte biler er på gaden. Dette skyldes, at chaufføren på bilen godt kan være på arbejde, men ikke nødvendigvis er meldt ’parat’ til at tage ture, måske venter han på en bestemt tur eller måske holder han pause. Frem til næste opsamling vil forvaltningen sammen med Herning Taxa undersøge mulighederne for at få data indsamlet på anden vis.

 

Antal disponible biler på gaden under større arrangementer

Ved arrangementer, der på forhånd er kendte, skal alle disponible biler være på gaden. Disponible defineret som alle biler undtaget de, der kører lægevagt og anden kontraktkørsel samt biler, der akut er på værksted. Herning Taxa har pt. en udfordring med at belyse, hvor mange biler, der er på gaden. Dette skyldes, at chaufføren på bilen godt kan være på arbejde, men ikke nødvendigvis er meldt ’parat’ til at tage ture, måske venter han på en bestemt tur eller måske holder han pause. Frem til næste opsamling vil forvaltningen sammen med Herning Taxa undersøge mulighederne for at få data indsamlet på anden vis.

 

Tilstrækkelig information af vognmænd og chauffører ved større arrangementer

Ved større arrangementer sikres, at vognmænd og chauffører er behørigt informeret, dvs. at bestillingskontoret kan dokumentere, at alle vognmænd er informeret senest dagen før og alle chauffører er informeret senest 3 timer før arrangementets begyndelsestidspunkt. Der skal forelægge en standardprocedure for hver vognmand. Herning Taxa har fremsendt materiale, der viser deres fremgangsmåde for information af vognmændene i forbindelse med større arrangementer. Imidlertid er dette ikke en fast standardprocedure, som der derfor bør udarbejdes inden næste opfølgning.

 

Opsamling

Opsummerende kan det siges, at der her ved første opfølgning på partnerskabsaftalen mere er lagt et grundlag for de kommende opfølgninger end der kan konkluderes noget entydigt om antallet af udstedte tilladelser er passende og om servicemålene er opnået.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-A26-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til limousinekørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen har behov for et administrationsgrundlag i forbindelse med henvendelser om tilladelse til limousinekørsel. Gennem det seneste år har der været flere forespørgsler på tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter fremtidig praksis for limousinekørsel i Herning Kommune, samt at forvaltningen bemyndiges til at kunne tildele limousine tilladelse med efterfølgende orientering af udvalget.

Sagsfremstilling

Hvad siger loven?

 

Det fremgår af taxilovbekendtgørelsen, at:

 

1.

Tilladelse til limousinekørsel er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale.

 

Det fremgår af taxibekendtgørelsen, at: 

 

2.

Ved limousinekørsel forstås kørsel, der udføres, som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende.

3.

Tilladelse til limousinekørsel, gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.

 

Derudover skal limousiner jf. bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier m.v. også opfylde en række energi- og miljøkrav som er:

 

-

Limousiner i kategorien almindelig bil skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler).

-

Limousiner i kategorien storvogn I skal være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler).

-

Limousiner i kategori storvogn II skal være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 for dieselbiler).

 

På baggrund af ovenstående er der naturlig forskel i den praksis hver enkelt kommune har for tildeling af tilladelser til limousinekørsel. Nogle kommuner udsteder kun tilladelser til 'rigtige' limousiner; - en stor, forlænget bil-model, der i fagsprog hedder Party Limousine og/eller Bryllups Limousine, mens andre udsteder tilladelser til mere eksklusive biler såsom Mercedes E-klasse, Audi A6/A8 og BMW 5-serien.

 

Forvaltningen ønsker at udvalget beslutter, hvilken praksis der fremover skal være i Herning Kommune.

 

Nuværende sagsgang ved henvendelser

Når forvaltningen modtager forespørgsler er det hidtil oplyst, at tilladelser som udgangspunkt kun gives til en 'rigtig' limousine. Forvaltningen har siden 2007 haft udstedt to tilladelser til sådanne limousiner. Da disse udløb ønskede vognmanden ikke forlængelse.

 

Indenfor det seneste år har forvaltningen haft forespørgsler på udstedelse af limousinetilladelser til mere eksklusive biler. Forvaltningen har her oplyst, at der kun tidligere har været udstedt tilladelser til 'rigtige' limousiner i Herning Kommune, men at en eventuel ansøgning om en anden type bil kan forelægges udvalget.

 

Først er ansøger dog bedt om at dokumentere følgende:

- et kørselsgrundlag, herunder kontrakter med de virksomheder eller lignende,

  som ansøger har indgået aftale med,

- hvilken bil der anvendes (eventuel registreringsattest), herunder særlig indretning

  og udstyr m.v.

Forvaltningen har derefter ikke hørt yderligere fra ansøgerne.

 

Baggrunden for at fastlægge kriterier

Den fornyede interesse for limousinetilladelser kan blandt andet skyldes, at andre kommuner fx. Ikast-Brande har udstedt limousinetilladelser til sådanne typer af biler. Det være sig fx. Mercedes E-klasse, Audi A6/A8 og BMW 5-serien, hvor der indrettes med fx fjernsyn/bar/internet, og hvor kategorien af personer, der fragtes 'efter særlig aftale' er lokale erhvervsvirksomheders kunder. Det kan eksempelvis være ture til og fra lufthavn/hotel eller til og fra restaurant.

 

Opmærksomheden bør specielt rettes mod, at der for tilladelser til limousinekørsel ikke er samme vilkår, som for tilladelser til taxikørsel. Fx. er der ikke pligt til at installere taxameter, pligt til at være tilmeldt et bestillingskontor eller pligt til at deltage i en døgnvagtordning for servicering af offentligheden. På den måde er vilkårene for limousinetilladelserne meget lig OST-tilladelserne, som også er bundet op på, at der ligger forudgående aftaler, disse dog med rutekørsel.

 

Herning Taxas bestillingskontor oplyser, at der på nuværende tidspunkt tilbydes sådanne VIP-kørsler, og at der derudover har været lavet opsøgende arbejde for at få flere kunder til denne type af kørsel. Det har ikke givet faste aftaler med virksomheder, og der køres kun gennemsnitligt én tur ugentligt som VIP-kørsel. Da limousinekørsel kun må udføres som personligt ejet virksomhed, kører Herning Taxas bestillingskontor de nuværende VIP-kørsler på almindelige taxitilladelser.

 

På baggrund af ovenstående ønsker forvaltningen en politisk drøftelse af,  

 • om det i Herning Kommune, skal være muligt at få en limousinetilladelse til både en 'rigtig' limousine og en eksklusiv limousine?
 • om kørselsgrundlaget kan være kørsel, der principielt kan udføres af almindelige taxier?
 • om forvaltningen på bagrund af drøftelse om ovenstående, kan træffe afgørelse om eventuel tildeling af limousinetilladelse med efterfølgende orientering af udvalget med henblik på at sikre en hurtigere sagsbehandling af eventuelle ansøgninger?

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget beslutter fremtidig praksis for tildeling af tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune,

 

at forvaltningen bemyndiges til at kunne tildele limousinetilladelse med efterfølgende orientering af udvalget.

Beslutning

Udvalget besluttede at give tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til kørsel med limousiner, herunder særligt eksklusive biltyper.

 

Sagsnr.: 22.11.02-A26-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen om, at redegøre for de nuværende kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel med henblik på en drøftelse af fremtidige kriterier ud fra de muligheder, der er inden for lovens rammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel godkendes.

Sagsfremstilling

Hvad siger loven? 

I taxiloven er der krav om følgende grundlæggende kvalifikationer for, at en ansøger kan komme i betragtning til en tilladelse til taxikørsel. Vedkommende skal:

· have bopæl her i landet

· være myndig og ikke under værgemål eller samværgemål

· hverken have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs

· ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige

· have økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt

· ikke være dømt for strafbare forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af

  virksomheden

· i faglig henseende være kvalificeret til at udøve virksomheden og skal kunne gøre det antageligt, at virksomheden vil kunne udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

 

Det fremgår endvidere af taxibekendtgørelsen, at tilladelse til taxikørsel udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af sit skøn skal kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

 

Når de grundlæggende kvalifikationer er opfyldt skal forvaltningen derfor foretage en skønsmæssig vurdering af ansøgernes kvalifikationer. I en afgørelse fra Folketingets Ombudsmand er det ligeledes indskærpet, at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen må sætte et lovbestemt skøn "under regel". Altså må forvaltningen ikke lave faste regler for, hvad der skal til for at opnå en tilladelse til taxikørsel. Når en tilladelse er slået op er forvaltningsmyndigheden derfor forpligtet til at benytte relevante og saglige kriterier for en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers kvalifikationer forud for, at der træffes en afgørelse om tildeling af tilladelsen.

 

I nugældende taxibekendtgørelse lægges der op til, at forvaltningen skal vægte andre relevante og saglige kriterier end blot erfaring som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring. Lovgiver har med andre ord en forventning om, at der fastsættes øvrige kriterier. Forvaltningen skal derfor fastlægge kriterier, der kan være relevante i bedømmelsen af en kommende vognmands kvalifikationer. Myndigheden får dermed grundlag for udøvelsen af skønnet og ansøgerne får mulighed for at kvalificere sig.

 

Kriterierne skal endvidere leve op til gældende forvaltningsmæssige krav, hvilket vil sige, at kriterierne skal være lovlige og saglige herunder forenelige med almindelige lighedsgrundsætninger. I fastsættelsen af kriterierne må der således hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling ved ensartede tilfælde på grund af race, hudfarver, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

 

Samtidig skal selve skønsudøvelsen være afbalanceret i forhold til den opgave, der skal løses, og at dette skal afspejle sig i de kriterier, der fastlægges og vægtningen mellem dem.

 

Nugældende kriterier

De kriterier, der siden kommunesammenlægningen har været anvendt ved vurdering af ansøgere til ledige taxitilladelser, har taget udgangspunkt i en sortering af ansøgerne på baggrund af erfaring (beregnet ud fra indtjening). Det vil med andre ord sige, at erfaring har været det kriterie, som forvaltningen indledningsvis har anvendt for at prioritere ansøgerne.

 

Samtidig har det været praksis, at hvis der blandt ansøgerne har været chauffører, der opfylder de grundlæggende kvalifikationer for opnåelse af tilladelse, så er disse blevet prioriteret før ansøgere, der i forvejen har en eller flere tilladelser til taxikørsel. Dette uanset deres længere erfaring. Baggrunden for denne prioritering har været at sikre, at tilladelserne ikke blev fordelt på for få vognmænd. Dette kan være problematisk, hvis en vognmand med flere tilladelser begæres konkurs eller på anden vis ophører med at drive sin forretning, idet det kan være kritisk for serviceringen af offentligheden. Et andet argument for denne prioritering har været, at hvis en vognmand har mere end en tilladelse vurderes der at være en mulig risiko for at tilladelserne ikke udnyttes fuldt ud. Imidlertid er der også argumenter i modsatte retning, at hvis en vognmand har mere end én tilladelse er han nødsaget til at udnytte tilladelserne i langt større grad, - for at tjene penge. Endvidere har fordelingen været tænkt, som understøttende for en fornuftig balance af magten i den økonomiske forening Herning Taxas Bestillingskontor, at tilladelserne og dermed indflydelsen er fordelt på flere hænder.

 

Udfordringer for nugældende kriterier

Ved de seneste ansøgningsrunder har der været observeret følgende potentielle udfordringer ved/for vores nugældende vurderingskriterier:

- Erfaring vægter tungest. Der vil kunne forekomme ansøgningsrunder, hvor ansøgere, på trods af længst erfaring, ud fra en samlet vurdering, - vil være mindre egnet end nogen med kortere erfaring. Samtidig er der gennem årene kommet færre og færre ansøgere, hvilket betyder, at der er et smallere ansøgerfelt. Derfor kan en stor vægtning af erfaring med erhvervsmæssig persontransport betyde, at det primært er eksisterende vognmænd, som kan komme i betragtning. Ligeledes er der en tendens til, at et stigende antal chauffører bosiddende udenfor kommunen eller vognmænd i eller udenfor kommunen med eksisterende taxi- eller offentlig servicetrafik tilladelser, søger ledige tilladelser i Herning Kommune.

 

Forvaltningens bud på fremtidige kriterier

Da bekendtgørelsen ikke specifikt nævner hvilke andre kriterier der skal indgå i skønnet, er det op til kommunen at fastsætte disse. Andre kommuner har i forbindelse med fastsættelse af kriterierne lagt stor vægt på, at kriterierne er brancherelevante. Kriterierne skal derfor tage udgangspunkt i, hvad det er for funktioner en vognmand skal løse, herunder hvilke kvalifikationer der understøtter løsningen af disse funktioner.

 

Forvaltningen anser, nedenstående kriterier for at være relevante og saglige:

- Anciennitet - 5 år eller mere betragtes som fuld anciennitet

- Chauffører - prioriteres før ansøgere med eksisterende taxi- eller offentlig

  servicetrafiktilladelser

- Geografisk kendskab - dokumenteret erfaring med kørsel i kommunen

  og/eller bosiddende

- Servicemindedhed - ingen klager ved nuværende bestillingskontor

- Brancherelevante uddannelser/kurser

- Foreningsarbejde i taxibranchen

Fordele og ulemper ved de foreslåede kriterier kan ses i vedlagte bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler, at kriterierne ligeledes vægtes i et pointsystem.

Forslag til pointsystem ift. udvælgelse af ansøgere

Max.

point

Anciennitet på 5 år eller mere (anciennitet på 5 år = 5 point, 4 år = 4 point osv.)

5

Geografisk lokalitet (bosiddende og arbejde = 2 point, arbejde = 1 point, ikke-bosiddende eller arbejde = 0 point)

2

Servicemindedhed (ingen klager = 2 point, få klager = 1 point, mange klager = 0 point)

2

Brancherelevante uddannelser/kurser (der kan max gives 5 point for dokumenteret uddannelse/kursus – 1 point pr. uddannelse/kursus)

5

Foreningsarbejde i taxibranchen (max 1 point for vognmands-, chaufførforening eller fagforeningsarbejde)

1

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender ovenstående kriterier og pointsystem for udvælgelse af de bedst kvalificerede ansøgere til taxitilladelser i Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa, og vognmanden uden for bestillingskontoret.

 

Politiet har meldt ud, at de fremover deltager til kvartalsmøder ud fra en vurdering af de enkelte dagsordner - om der er noget i dagsordenen, som gør det relevant for politiet at deltage.

 

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet den 1. december 2015 er vedlagt.

 

I 2016 er følgende datoer blevet fastsat og godkendt for kvartalsmøder:

 

1. marts 2016 kl. 09:30-11:30

14. juni 2016 kl. 09:30-11:30

7. september 2016 kl. 09:30-11:30

5. december 2016 kl. 09:30-11:30

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.17.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om status på Green Cities samarbejdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status på Green Cities samarbejdet, efter at alle medlemskommuner har forholdt sig til den nye samarbejdaftale. Oversigt over medlemskommunernes valgte mål er vedlagt til orientering sammen med referat fra sidste møde i styregruppen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af kommunal jord

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.16.05-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Godkendelse af lejeaftale

Beslutning


 

Sagsnr.: 07.18.06-G11-1-12 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Evaluering af kontrakt

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser

Beslutning