Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

FN's 17 Verdensmål - Bæredygtighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 9. marts 2020, pkt. 35, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde.


Udvalget ønsker at sætte særlig fokus på verdensmålene 13, Klimaindsats og 11, Bæredygtige byer.


På 2. kvartalsmøde fremlægges et konkret oplæg, som beskriver, hvad vi allerede gør i dag og forslag til relevante og mulige initiativer i forhold til mål 13, Klimaindsats.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager oplægget til orientering og drøfter forslag til initiativer i forhold til mål 13, samt ønsker til fokus på 3. kvartalsmøde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Mål nr. 13, Klimaindsats omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.


Vi gør allerede meget i dag både til bekæmpelse men også til forebyggelse af klimaforandringer.


Eksempelvis er der gennemført flere klimatilpasningsprojekter i Herning, ny renovationsordning med affaldssortering, udledningsfri skraldebiler og bybusser, skovrejsning, landsbyenergiprojektet med udskiftning af oliefyr og energirenovering etc..


Forvaltningen fremlægger oplæg på mødet, der beskriver, hvad vi gør i dag og forslag til mulige nye initiativer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager oplægget til orientering


at udvalget drøfter igangsættelse af mulige initiativer i forhold til mål 13


at udvalget drøfter fokus og indhold til 3. kvartalsmøde.

Beslutning

Forvaltningens oplæg blev drøftet.


Tiltag som allerede er under forberedelse til politisk behandling:

 • DK 2020 klimaplan
 • Folkeskov i Løvbakkerne 2020
 • Partnerskab med fokus på tekstil affald (Den grønne tråd).


Udvalget ønsker at arbejde videre med følgende emner på kommende møder:

 • Skovrejsning (statslig tilskudspulje)
 • Energirenovering i kommunale bygninger, herunder udfasning af gas/oliefyr
 • Flere cykelstier, f.eks. hvor der ikke længere er busruter (statslig tilskudspulje)
 • Klimavenlig asfalt på større veje og permeabel asfalt i nye udstykningsområder.


Indhold på 3. kvartalsmøde vil fortsat være klimamål 13 og en videre drøftelse af de foreslåede tiltag i inspirationsoplægget.


Anne Marie Søe Nørgaard deltog ikke i beslutningen af sagen.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

ØKE

X

BYRØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Der er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. marts 2020, pkt 36 og Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 23. marts, pkt. 112.


Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 22. juni 2020 solgt i alt 61 boliggrunde i 2020. Der er budgetteret med et salg på 67 boliggrunde for 2020. Ud af de 61 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 24 ved Holing Sø i Tjørring, 13 i diverse udstykninger i Lind, 9 grunde på Ørskovbakken/Helstrupvænget i Snejbjerg, 4 grunde på Sølunden i Sunds, samt 3 grunde i Spinkebjergparken i Gjellerup.


Ud af de 24 grunde, der er solgt ved Holing Sø i Tjørring, er 9 grunde solgt til Byg & Nyt, som er Danmarks største boligudstilling. Her kan man finde svar på, hvad der er tidens trends og tendenser og se inspiration til sit husbyggeri. Udstillingen trækker besøgende fra hele Jylland, i alt ca. 10.000 pr. år. Det er administrationens vurdering, at den branding og markedsføringsværdi, som Herning får ved at Byg & Nyt udstillingen placerer sig i Herning, er særdeles høj.


Salget af boliggrunde fordelt på 3. og 4. kvartal af 2019 og 1. og 2. kvartal af 2020 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.


Herning Kommune har i 2020 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:


 • Rønnebakken, Tjørring - 8 grunde
 • Kastanjebakken, Tjørring - 16 grunde


I august og september udbydes nye parcelhusgrunde i følgende områder:


 • Østerlindparken/Tavlund Krat, Lind - 27 grunde
 • Sønderager Engpark, Herning - 18 grunde


Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget er meget godt i 2020. Salget i de første to kvartaler af 2020 er på niveau med det samlede salg i 2015, 2016 og 2018.


Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2020 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 22. juni 2020 solgt 53.806 kvadratmeter erhvervsjord i 2020. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 60.000 kvadratmeter i 2020.


Herning Kommune har blandt andet solgt et areal på ca. 20.000 kvadratmeter beliggende ved Åvænget/Silkeborgvej. På arealet opfører Biltema et nyt varehus, som bliver detailgigantens 15. i Danmark og kommer til at brede sig over cirka 7.500 kvadratmeter.


I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2020. Som det ses ligger salget i 2020 højere end det samlede salg for 2015, 2017 og 2018.


I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 29.519 kvadratmeter storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere, som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.


Kommunen har udbudt en storparcel på Tavlundparken i Lind, som er solgt med overtagelse i 2020. Heruover har kommunen udbudt en storparcel beliggende Helstrupvænget i Snejbjerg. Der er frist for afgivelse af tilbud i august 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.


Anne Marie Søe Nørgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-20 Sagsbehandler: Sine Dall  

Renovering og forskønnelse af Lind Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X
Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Tommy Jonassen, Dan Overgaard

Sagsresume

Der foreligger forslag til renovering og forskønnelse af Lind Hovedgade. Projeket kan ikke udføres som et koordineret vej- og kloakrenoveringsprojekt, da ledningsejerne ikke på nuværende tidspunkt har behov for renovering af ledninger i vejen.


Byplanudvalget har tidligere afsat forskønnelsesmidler til Lind Hovedgade. Midlerne er indarbejdet i beskrivelsen af sagen.

Sagsfremstilling

En renovering af Lind Hovedgade bør have til formål at ændre udtrykket, vejen har idag fra at være en barriere i byen og have været en landevej med høj fremkommeliged for trafikken med bl.a. mange svingbaner, ikke optimale forhold for fodgængere og cyklister, en belysning som først og fremmest tilgodser en intensiv trafik, mv., til at få karater af en bygade i en mere bynær skala med højere tilgængelighed og forbedrede forhold for de bløde trafikanter, beplantning og belysning. Lind Hovedgade bør med forskønnelsesprojektet også samle bydelene i byen på tværs af hovedgaden.


Før motorvejen blev anlagt, kørte der mere end 10.000 biler i døgnet på hovedgaden ÅDT (Årsdøgnstrafik) til nu ca. 3.500 biler ÅDT. Dette åbner for at ændre vejen fra en primært bilgade, til at være en gade hvor det er mere naturligt at tage cyklen, eller færdes som fodgænger mellem bydelene.


Hovedgaden kan gøres mere trafiksikker og tryg at færdes på, særligt for de bløde trafikant. De barrierer der er for bl.a. fodgængere i forhold til sikre og trygge krydsningsmuligheder bør forbedres,så der
kan skabes en mere naturlig forbindelse mellem bydelene på hver side af Hovedgaden.


Forvaltningen foreslår, at hele strækningen fra Vejlevej til byskiltet mod syd af Lind Hovedgade, som er ca. 1.100 meter lang renoveres gennem en række tiltag.


Herning Vand skal imod tidligere forventninger ikke kloakrenovere på strækningen før om ca. 15 år. Dermed kan puljerne til koordinerede vej- og kloakrenovering ikke anvendes til projektet.


Nedenfor er oplistet forslag til de delprojekter som vil modernisere gaden i forhold til formålene som er beskrevet ovenfor. I alt anslås renoveringen at koste 9.305.000 kr., heraf er delprojekter for 3.555.000 financieret af midler fra Byplanudvalgets forskønnelsespulje og af midler fra Teknik og Miljøudvalget. Yderligere forskønnelsestiltag på strækningen forslås finansieret af uprioriterede forskønnelsesmidler for 2021 og 2022.

De øvrige ufinsierede delprojekter kan eventuelt indgå i de kommmende års anlægsinvestringsoversigter eller udføres som en del af den almindlige vejvedligeholdelse og drift.


Beplantning på strækningen:

Der foreslås grønne elementer med træbeplantninger, som vil give et andet og mere imødekommende præg og være med til at dæmpe gennemsnitshastigheden i gaden. Hvis det er teknisk muligt foreslås der en træbeplantning med lindetræer i et helleanlæg i vejmidten.


Pris: 600.000 kr.


Renovering af kryds Vejlevej/Hovedgaden (1):

Krydsets geometri omlægges således, at der bliver lavet et fodgængerfelt på tværs af Vejlevej, alt elektronik, master og armaturer er forældet teknologi og bør omskiftes til radarbaseret styring, som også vil hæve fremkommeligheden. Sammen med renoveringen af lyskrydset forslås en ombygning af Koustrup Allé så der opnås et mere optimalt vejforløb.


Pris: 3.000.000 kr.


Kantsten mellem Vejlevej og Svinget (2)

De fleste af kantstenene på strækningen er af granit. Strækningen mellem Vejlevej og Svinget består af ”trætte” betonkantsten og bør udskiftes for at hæve det kvalitetsmæssige niveau. Der er 600 (2x 300) meter betonkantsten der i dårlig stand. Resten af gaden er udført med granitkantsten, som genanvendes hvor kantsten flyttes eller sænkes i forhold til tilgængelighed.


Pris: 300.000 kr.


Forskønnelse (A):

Forskønnelsespuljen har afsat 945.000 kr. til forskønnelse i Lind. Forvaltningen forslår at midlerne anvendes ved handelsområdet på Lind Hovedgade. Her kommer en særlig belysning og markering af vejen som skal være med til at binde området sammen. Hvis der er andre forskønnelsestiltag på strækningen forslås det at det finachiers at u-prioriteret forskønnelsesmidler for 2021 og 2022.


Pris: 945.000 kr.


Svinget – Trafik og tilgængelighedsrenovering (3):

Vejen ”Svinget” har i dag en uheldig vinkel ud på hovedgaden, som giver en dårlig oversigt. Vejen er yderligere meget bredere end nødvendigt, da den har været brugt til erhvervskørsel. Området er i gang med at blive lokalplanlagt til fremtidig beboelse og dagligvarebutik, hvorfor det ikke vil være nødvendigt med så bred en vej. Det foreslås, at Svinget rettes ud på det sidste stykke ud mod hovedgaden, så den rammer gaden vinkelret, samtidig med at den indsnævres til en bredde som en boligvej. Indsnævringen vil give mulighed for cykelbaner ud mod krydset.


Pris: 150.000 kr.


Oversigtskort


Tilgængelighed [4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]:

Tilgængeligheden langs med hovedgaden skal sigte mod at fjerne/formindske barrierer, således at der er god tilgængelighed for fodgængere. Det vil sige at det skal være nemt, trygt og sikkert og med et højt komfortniveau at færdes som fodgænger langs - og på tværs - af hovedgaden.


Følgende elemnter kan indgå i projektet:


 • Fortovsbelægning ved alle overgange sænkes således, at asfaltramper kan fjernes. Disse ramper er for stejle i forhold til tilgængelighedskravene


 • Etablering af gennemgående fortov ved udkørsler fra beboelsesveje (Svinget, Skolevænget, Vestertoften, Adelvej). Et gennemgående fortov sikrer fuld tilgængelighed for fodgængere og sikrer at biler kommer helt ned i hastighed inden krydset, hvorfor trafiksikkerheden bliver forbedret væsentligt


 • Der etableres opmærksomhedsfelter (ca. 18 punkter) ved alle fodgængerovergange.


Pris: 450.000 kr.


Forbedring af cykelforhold [7]:

Højre svingbane fra hovedgaden og ind på Vesterlindvej omdannes til cykelsti med kantsten frem til krydset. Cykelforholdene forbedres og gennemsnitshastigheden igennem hovedgaden vil falde, da højresvingende biltrafik skal afvikles inden der køres lige ud. Det er vurderet, at det har meget begrænsede gener for trafikken og fremkommeligheden generelt.


Pris: 110.000


Oversigtskort


Fortove (Hele strækningen):

Fortovet trænger til udskiftning på hele strækningen og vil give et samlet udtryk af gennemrenovering. Hvor der er overkørsler/indkørsler nedlægges kørefliser som holder bedre. Et renoveret fortov øger komforten, tilgængeligheden og sikkerheden.


Pris: 1.250.000 kr.


Belysning (hele strækningen):

De ca. 10 meter høje hovedvejsmaster udskiftes til en belysning med en mere bymæssig karakter med lavere master og moderne belysningsarmaturer. Enkelte steder ved krydsninger laves der mere koncentreret belysning.


Pris: 1.600.000 kr.

Samlet pris:

Tiltag

Pris ekskl. moms

Finansieret

U-finansieret

Ny beplantning

600.000 kr.

600.000 kr. NGORenovering af krydset Lind Hovedgade – Vejlevej.

Ombygning af Koustrup Allé

3.000.000 kr.


3.000.000 kr.

Nye granitkantsten

300.000 kr.


300.000 kr.

Forskønnelse ved handelscentrum og særlig belysning

945.000 kr.

945.000 kr. BEK


Svinget – sanering

150.000 kr.


150.000 kr.

Tilgængelighedsrenovering af syv lokaliteter

450.000 kr.


450.000 kr.

Forbedring af cykelforhold

110.000 kr.

110.000 kr.

Trafiksikkerhedstiltag


Nye fortove

1.250.000 kr.


1.250.000 kr.

Ny belysning i hovedgaden

1.600.000 kr.

1.000.000 kr.

Vejdrift - belysning

600.000 kr.

Ny asfalt

900.000 kr.

900.000 kr.


I alt

9.305.000 kr.

3.555.000 kr.

5.750.000 kr.Økonomi:

Der er afsat midler fra Forskønnelsespuljen til Lind Hovedgade, bl.a. 500.000 kr. i forbindelse med den forventede kloakrenovering, 275.000 kr. til et lysprojekt omkring handelsområdet ved Svinget. Det har vist sig, at det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed at lave grafik på Kollundvej. Derfor foreslås det, at 170.00 der var afsat til grafik på Kollundvej anvendes på Lind Hovedgade.

Samlet fra forskønnelsespuljen vil der derfor være 945.000 kr. til Lind Hovedgade. Projektmidlerne er frigivet på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223043 og 223056.


Teknik- og Miljø, Natur og Grønne områder har en årlig anlægspulje, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder – parker og bynære grønne områder, og kan i 2021 afsætte 600.000 kr. til plantning af træer på Lind Hovedgade. Anlægspuljens rådighedsbeløb for 2021 er på 1.663.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099.


Der kan anvendes trafiksikkerhedsmidler fra puljen til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223099 90 i 2021 til at forbedre cykelforhold på 110.000 kr. Denne prioritering skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Udgiften til et nyt belysningsanlæg er ca. 1.600.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. kan finansieres via gadelysaftalen med Verdo på Serviceområde 09 Trafik, da det nuværende belysningsanlæg står til renovering.


Udgiften på ca. 0,9 mio. kr til nyt asfalt på kørebanen kan finansieres af den ordinære pulje til renovering af asfalt på Serviceområde 09 Trafik. Strækningen trænger til nyt slidlag, hvorfor det anbefales at arbejdet udføres i 2021.


Sagen behandles i Byplanudvalget den 10. august 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der prioriteres 1.710.000 kr. til renovering af Lind Hovedgade


at Byplanudvalget godkender, at der prioriteres 945.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte, at der prioriteres 1.710.000 kr. til renovering af Lind Hovedgade.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelse af Markedspladsen i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X
Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy, Martin Frandsen, Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der blev i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. til forskønnelse af Markedspladsen i Aulum, og i den anledning er der udarbejder et skitseprojekt.


Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med skolen, hallen og borgerforeningen udarbejdet et skitseprojekt for renovering og forskønnelse af Markedspladsen.


Det foreslås, at Markedspladsen indrettes som en multifunktionel plads, som kan bruges på flere måder. Det primære er parkering, men den kan også bruges til byfester, markedsdage eller lignende arrangementer. Pladsen omkranses med en ring af beplantning.


Der er i projektet indtænkt trafiksikkerhed ved skolen og hallen, så der ikke kommer for mange krydsninger mellem de bløde trafikanter og biler.


Der er desuden indtænkt nye funktioner til leg og ophold, hvor ekstra belysning markerer de forskellige funktioner i området.


I samarbejde med skolen og hallen foreslås det at friholde den runde plads for parkering. Handicap-parkeringen fastholdes dog på den runde plads, da det er den bedste løsning i forhold til tilgængelighed. På resten af pladsen foreslås elementer til leg og ophold, som både hallen og skole kan benytte.

Der arbejdes på i samarbejde med skolen og hallen at finde en ny placering i området til skulpturen, der i dag står på den runde p-plads.


I den nordlige del af Markedspladsen indrettes området foran hjemmeværnsgården med et centralt træ og med en runddel af p-pladser. Indgangen til hjemmeværnsgården markeres dermed også.


Passagen mellem Markedspladsen og Skolegade renoveres, så passagen bliver mere imødekommende og synlig fra Skolegade, dermed bliver det også lettere at finde vej fra de mange p-pladser, der er ved Rugbjergvej.


De anlæg, der etableres på den runde plads ved skolen, overdrages efter anlæg til skolen.


På Markedspladsen er der indregnet etableringsdrift i 3 år, herefter overdrages den til den almindelig drift.


Efter udbud af projektet udarbejdes der tidsplan i samarbejde med entreprenør, skole og hal. Enkelte delprojekter kan muligvis igangsættes med det samme, det kunne f.eks. være indretning af den runde plads og ny belysning på skolestien langs Markedspladsen, da den i dag fremstår meget mørk.


Forskønnelse:

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 prioriteret 0,3 mio. kr. (beløbet er frigivet) til forskønnelse af Markedspladsen i Aulum eller til et projekt på aktivitetspladsen på p-pladsen ved Rugbjergvej i Aulum. Forvaltningen anbefaler, at projektmidlerne prioriteres til projektet på Markedspladsen. Der er dialog med skolen og hallen om økonomiske bidrag til indretning af den runde plads foran skolen og hallen.


Vejprojektet:

Vejstrukturen i området er bygget op omkring de eksisterende forhold. I projektet er der fokus på at friholde skolen og hallen for trafik. Dermed er det kun skolebusserne og handicap-parkering, der må køre forbi skolen, så der sikres arealer for de cyklende til skolen og hallen.


Der er tæt på skolen indtænkt en ny "kys og kør", så det er nemt at sætte børn af til skolen og hallen og således at børnene sikkert kan gå det sidste stykke til skolen og hallen.


Den eksisterende belysning på pladsen renoveres i henhold til gadelysaftalen med Verdo, og der kommer nyt asfalt på hele p-pladsen. Udgiften på ca. 0,5 mio. kr. til nyt asfalt afholdes af det ordinære vejdriftsbudget på Serviceområde 09 Trafik.


Sagen behandles af Byplanudvalget den 10. august 2020.


Beskrivelse

Beløb

Forskønnelse af Markedspladsen

1 mio. kr.

Forskønnelsespuljen

0,3 mio kr.

Pulje til sikring af skoleveje

0,172 mio. kr.

I alt

1,472 mio. kr.


Økonomi

Byplanudvalget anmodes på møde den 10. august 2020 om en anlægsudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt på Markedspladsen i Aulum på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223041 Forskønnelse af Aulum Markedsplads. Anlægsudgiften finansieres delvist med 1 mio. kr. afsat i 2020 på samme stednr. samt 0,3 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer i 2020. De 0,3 mio. kr. er frigivet på stednr. 223056, hvor anlægsbevillingen nedskrives.


Rådighedsbeløb til sikring af skoleveje på 0,172 mio. kr. i 2020 er frigivet på byrådsmøde den 22. juni 2020, pkt. 135 på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223087.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender skitseprojektet.


at Byplanudvalget godkender skitseprojektet og igangsætter anlægsprojektet.


at Byplanudvalget godkender, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt på Markedspladsen på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223041 Forskønnelse af Aulum Markedsplads. Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,3 mio. kr. på samme stednr. i 2020,


at Byplanudvalget godkender, at anlægsudgiften delvist finansieres med 1 mio. kr. afsat på samme stednr. i 2020,


at Byplanudvalget godkender, at anlægsudgiften delvist finansieres med 0,3 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,3 mio. kr. på samme stednr.


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte skitseprojektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Renovering og forskønnelse af Sinding Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Børge Nielsen

Sagsresume

Der er udarbejdet skitseforslag til renovering og forskønnelse af Sinding Hovedgade og de centrale byrum i Sinding udført som et koordineret vej- og kloakrenoveringsprojekt.


Det anbefales, at skitseprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Sinding Hovedgades vejprofil stammer grundlægggende fra den gang hovedvejen mellem Herning og Holstebro gik gennem byen. Vejen har over årene ændret funktion efter landevejen blev lagt uden om byen, og senest med motorvejen der er åbnet, er vejens betydning som trafikvej ændret markant. Der kører i dag ikke nær så meget trafik gennem Sinding som tidligere. Byen har i flere år afventet en fornyelse af strækningen.


Herning Vand skal i foråret 2021 i gang med at kloakrenovere Sinding Hovedgade og Ørrevej i Sinding. Nøvlingvej og Skoletoften udføres i næste etape.


Sinding Hovedgade er en lang lige strækning gennem en lille by, hvor der er huse i 1-2 etager på begge sider af vejen. Forvaltningen foreslår, at vejen forskønnes med vejtræer langs vejen. Vejen bliver dermed det sammenbindende element igennem byen og skaber en genkendelighed og identitet.


Centralt på vejstrækningen forstærkes overgangen til skolen. Der foreslås en hævet flade, og der kommer ekstra belysning, som markerer overgangen.


Ved overgangen fra land til by er der i dag tre byporte, som markerer ankomsten til byen. En på Nøvlingvej og en i hver ende af hovedgaden. Byportene forskønnes i projektet.


Langs Nøvlingvej foreslås beplantning et par steder på strækningen samt beplantning ved skolen som ankomsten til området.


Der er i projektet taget højde for, at der kan komme landbrugsmaskiner igennem byen.


Projektet er udarbejdet i samarbejde med borgerforeningen.


Forskønnelsesprojektet

Forskønnelsesprojektet består i etablering af plantebede med træer på Sinding Hovedgade, mindre plantebede ved Nøvlingvej, ved skolen og forskønnelse af tre byporte.

Projektmidlerne foreslås disponeret af Forskønnelsesmidler fra 2019, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter. Her er der et restbeløb på 465.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223043 Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer.


Vejprojektet

Vejen gøres smallere og fortovene fornys på begge sider af vejen. Den nye vejbredde bliver 6 meter. Vejen gøres til en 2 minus 1 vej, så det er muligt at sikre en bane til cyklister. Vejprofilet er for smalt til både at etablere fuld cykelsti og beplantning langs vejen, derfor foreslås denne løsning. Der kører ca. 1200-1500 biler ÅDT (Årsdøgnstrafik) på strækningen i døgnet.


Gadebelysningen på Sinding Hovedgade ejes af Verdo og renoveres derfor i henhold til Herning Kommunes driftsaftale med Verdo.


Sagen behandles af Byplanudvalget den 10. august 2020.

Økonomi

Projektmidlerne til nye fortove, asfalt og sikre krydsninger foreslås finansieret af pulje til renovering af gader og vej i forbindelse med større kloakfornyelse på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223099 09, hvor der er afsat 5.197.000 kr. i 2021. Udgiften anslås til ca. 1,0 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender skitseprojektet for Sinding Hovedgade.


at Byplanudvalget prioriterer 465.000 kr. til forskønnelse i Sinding.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte skitseprojektet for Sinding Hovedgade.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Bybuskørsel for pensionister

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Sagen beskriver, hvilke muligheder og økonomiske konsekvenser der er ved at gøre bybuskørslen gratis for pensionister.


Det anbefales, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har rettet henvendelse til Herning Kommune med ønske om, at der gives tilskud til seniorkort og flextur. Henvendelsen er vedlagt som bilag.


Forligspartierne har i den forbindelse tilkendegivet, at man ser positivt på et ønske om at give pensionister mulighed for at køre gratis med bybus i perioder, hvor der er god plads i busserne - for eksempel mellem 10 og 14. Forligskredsen har derfor bedt forvaltningen om, sammen med Teknik og Miljøudvalget, at gå i dybden med mulighederne med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag.


Det er Midttrafiks bestyrelse der træffer beslutning om, hvilke produkter der skal tilbydes kunderne i den kollektive trafik.


Midttrafik tilbyder på nuværende tidspunkt følgende 2 produkter målrettet alders- og førtidspensionister, som er en stor andel af passagererne i bybusserne.


Månedskort (30 dage) til 185 kr.

Pensionistkortet, som er et deltids papkort, er gyldigt i hele Herning Kommune. Prisen svarer til 8 enkeltbilletter. Man kan bruge kortet alle ugens dage. På hverdage dog ikke i myldretiden kl. 7.00 - 8.30 og kl. 15.00 - 17.00. Kortet blev indført juni 2020 i alle kommuner i Midttrafiks område.


Årskort til 365 kr.

Herning Kommune har mulighed for at tilbyde et årskort i lighed med Randers, Horsens, Holstebro og Struer kommuner. Med kortet kan man rejse i hele kommunen i alle køreplantimer. Prisen svarer til 16 enkeltbilletter. Der må forventes en årlig nettoudgift på ca. 0,9 mio. kr. til kortet. De økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i bilag 1.


Begge korttyper købes i Midttrafiks webshop, og kræver et betalingskort. Skal man rejse ud over kommunegrænsen, skal man købe tillægsbillet til resten af rejsen. Kortene kan ikke bruges i Arrivas og DSBs tog.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udvalget drøftede forskellige muligheder for tilskud til buskørsel og er enige om at tilbud om årskort til pensionister (nettoudgift på 0,9 mio. kr. om året) skal indgå i budgetforhandlingerne for 2021-2024.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-13-06 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med forlængelsen af Mørupvej til Dr. Boulevard skal der erhverves hhv. 280 m2 jord fra en lodsejer og 1.220 m2 jord fra en anden lodsejer.


Forvaltningen anbefales, at erstatningstilbuddene accepteres, og arealerne erhverves.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020 pkt. 142 at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve de nødvendige arealer for anlæggelse af en rundkørsel ved Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard.


De berørte lodsejere har accepteret et erstatningstilbud for arealerne, som indgår i vejprojektet.

Økonomi

Den samlede erstatning for alle arealer på 44.576 kr. finansieres af erhvervsbyggemodningen på Mørupvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at erstatningstilbudene accepteres, og arealerne erhverves.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for trafiksikkerhed 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223037 "Trafiksikkerhed 2019" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 14. maj 2019, pkt. 103, 510.000 kr. til trafiksikkerhed. Beløbet er brugt til kampanger, hastighed dæmpene foranstaltninger i Stakroge og rumlestriber på Feldborgvej og Videbækvej.

Økonomi

Sted nr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling kr.

Forbrug

Forskel kr.

223 037

Trafiksikkerhed 2019

510.000

523.194

-13.194


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for Vesterholmvejs forlængelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelsen af Vesterholmvej (Hilmar Sølunds Vej).


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222037 "Vesterholmvejs forlængelse" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 6. marts 2012, pkt. 84, 19 mio. kr., den 14. maj 2013, pkt. 182, 20,298 mio. kr., den 18. juni 2013, pkt. 224, 1,5 mio. kr., den 8. oktober 2013, pkt. 291, 15,8 mio. kr., den 17. december 2013, pkt. 346, 30,815 mio. kr., den 3. marts 2015, pkt. 90, 1,405 mio. kr. til hhv. indtægt og udgift, og 30. august 2016, pkt, 226, 0,583 mio kr. Samlet anlægsbevilling til Vesterholmvejs forlængelse er 89,401 mio. kr. i udgift og 1,405 mio kr. i indtægt.


Vejen er blevet døbt Hilmar Sølunds vej og er lavet som en forbindelsesvej mellem Tjørring, det nye Hospital i Gødstrup og Messemotorvejen.

Økonomi

Sted nr.

Anlægsprojekt


U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222 037

Vesterholmvej forlægelse

U

89.401.000

89.671.357

-270.357I

-1.405.000

-1.510.000

105.000N

87.996.000


88.161.357

-165.357


Overskridelsen af budgettet skyldes, at salget af Bassumgårdvej 15, som var forventet med 2 mio. kr., kun gav 1,4 mio. i indtægt.


Da anlægsprojektet har særlig politisk opmærksomhed, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har den 19. juni 2020 fremsendt forslag til budget 2021 i politisk høring hos bestillerne. Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2020 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.


Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2021 drøftes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2021 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.


Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik, og behandles derfor ikke i denne sag.


På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2021 i Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2020.


Forudsætninger for budgetforslag 2021 er følgende:


Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.


Busdriften opjusteres med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 2020. Dette skyldes, at satserne, der er blevet brugt til 2020, har vist sig for lave, dette udgør de ca. 1,2 mio. kr. Derudover forventes der en udgift til ekstra rengøring pga. corona-situationen på ca. 1,0 mio. kr.


I 2021 vil underskuddet fra 2019 på 2,5 mio. kr. blive afregnet.


Budgettet for busadministrationen ændre sig ikke i forhold til 2020.


Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2021 er nedjusteres med 2,2 mio. kr. fra 2020, hovedsaglig pga. langtidsvirkningen af corona-situationen.


Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:


Herning Kommunes budget for busdrift i 2021

41,6

(ikke fremskrevet til 2021-niveau)

Midttrafiks forslag til budget 2021:


Udgifter:


Busdrift

54,4

Rejsekort

1,4

Trafikselskabet

3,4

Regnskab 2019 til afregning i 2021

2,5

I alt

61,7

Indtægter:

-12,0

Total netto

49,7

Forskel

- 8,1


Ovenstående viser et forventet merforbrug for budget 2021 på 8,1 mio. kr. Det samlede merforbrug er dog sammensat af en række forskellige poster, som vil blive gennemgået nedenfor:


Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

Midttrafik har i deres oplæg til budget 2021 indregnet ekstra udgifter til rengøring med baggrund i corona-situationen på 1,0 mio. kr. Derudover er indtægtsbudgettet for 2021 også nedjusteret med 2,2 mio. kr. Der giver en samlet økonomisk belastning i 2021 på 3,2 mio. kr.


Det er endnu ikke afklaret om der vil blive givet kompesantion for de ekstra udgifter og manglende indtægter. Forhandlingerne med staten om kompensation til kommunernes busdrift er planlagt til at finde sted i august 2020.


Underskud fra 2019

Midttrafiks endelige regnskab for 2019 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.


Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser et forventet mindreforbrug i 2020 på ca. 1,9 mio. kr. Overførslen fra 2019 på 1,6 mio. kr. indgår i det forventede mindreforbrug.


Dermed forventes der på nuværende tidspunkt at kunne overføres ca. 1,9 mio. kr. til at reducere merforbruget fra 2019. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 vil vise om der eventuelt kan overføres yderligere midler til at reducere merforbruget fra 2019.


Manglende prisfremskrivning

Herning Kommunes budget for busdrift i 2021 er endnu ikke prisfremskrevet, hvilket må forvente at forhøje det samlede budget til busdrift med 1,0 - 1,5 mio. kr.


Opgørelse af den reelle forventet udfordring for busdriften i 2021

Samlet udfordring jf. ovenstående opgørelse

- 8,1

Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

3,2

Underskud fra 2019

1,9

Manglende prisfremskrivning

1,0-1,5

Reelle forventet udfordring i 2021

- 1,5-2,0


Dermed forventes den reelle udfordringer for busdriften i 2021 at blive på mellem 1,5 - 2,0 mio. kr.


Såfremt der ønskes gennemført besparelser på den kollektive trafik må det forventes først at kunne træde i kraft et halvt år efter at dette er meddelt til Midttrafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Midttrafiks forslag til budget 2021 drøftes.

Beslutning

Sagen behandles igen på september mødet, hvor vi forventer at kende resultatet af de nationale forhandlinger om kompensation for Covid19 i 2021 til den kollektive trafik.


Udvalgets bemærkninger til Midttrafiks forslag til høringssvar til budget 2021 indarbejdes.

 

Sagsnr.: 05.00.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Forslag til fremtidige vejprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen vil fremlægge forslag til en række fremtidige vejprojekter, som skal være med til at sikre udviklingen af by- og infrastrukturen i Herning Kommune.

  

Forvaltningen anbefaler, at vejprojekterne drøftes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en række fremtidige vejprojekter, som vurderes nødvendige for at sikre en fortsat udvikling af by- og infrastrukturen i Herning Kommune til gavn for borgerne og erhvervslivet.


Forslagene vil blive fremlagt på mødet.


Nogle af vejprojekterne kan indarbejdes i den kommende revision af kommuneplanen, således at det sikres, at projekterne kan gennemføres på ubebyggede arealer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejprojekterne drøftes.

Beslutning

Udvalgets bemærkninger medtages i det videre arbejde med kommuneplanen og byggemodningsplanen. Udbygning af Silkeborgvej og etape 1 for aflastningsvej for Vesterholmvej søges indarbejdet i budgettet for de kommende 4 år.


Udvalget drøfter de øvrige vejprojekter på september mødet.

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-4-20 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Trafikale tiltag på Stensbjergvej, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger forslag til gennemførelse af en række trafikale tiltag på Stensbjergvej i Lind.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2020 (projektet vedrørende Lind Outdoor) blev det besluttet, at der skal etableres parkeringspladser ved boldbanerne i den østlige del af Stensbjergvej. Der er udarbejdet forslag til en række trafikale tiltag som vist på skitsen herunder.Forslaget omfatter blandt andet en ændring af vejadgangen til Stensbjergvej 33 og 35, således at disse 2 ejendommen får adgang via Koustrup Allé. Ejerne er indforstået med at vejadgangen ændres til Koustrup Allé, men de fraråder anlæggelse af p-pladser langs Stensbjergvej, da de forudser, at det vil skabe trafikkaos. Indsigelse fra ejerne er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der er afsat 250.000 kr. til projektet under Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Stenbjergsvej spærres for bilkørsel på de i sagen beskrevne steder, og 2 ejendomme får vejadgang via Koustrup Allé. Der etaberes parkering langs Stensbjergvej med plads til 12 biler.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Trafiksikkerhed i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Anlæggelse af fortov ud for Gødstrupvej 86 - 100 med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Gødstrup. Fortovet vil desuden indgå som en del af stien omkring Gødstrup Sø og understøtte et kommende busstoppested i byen.


Forvaltningen anbefaler, at der etableres et ca. 200 m langt fortov ud for ejendommen Gødstrupvej 86 - 100 i Gødstrup.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget henvendelser og ønsker om, at der etableres et ca. 200 m langt fortov ud for ejendommene Gødstrupvej 86 - 100 i Gødstrup, som vist på kortet herunder.
Et fortov på strækningen vil forbedre trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter, og samtidig vil vejstrækningen få et mere bymæssigt udtryk, der kan være medvirkende til at sænke hastigheden gennem byen. Fortovet vil desuden indgå som en del af stien omkring Gødstrup Sø og vil understøtte et kommende busstoppested i byen.


Det må forventes, at trafikmængden igennem Gødstrup vil stige, når sygehuset åbner.

Økonomi

Fortovet vil kunne udføres for ca. 150.000 kr. i sammenhæng med nogle ledningsarbejder.


Der er ikke afsat midler til etablering af nye fortove på det kommunale budget, idet praksis er, at fortove finansieres af de tilstødende grundejere, såfremt der er direkte adgang til fortovet fra ejendommene.


Som finansiering kan der peges på anlægsbevilling på stednr. 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug til anlæggelse af fordelingsvejen omkring hospitalet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres et ca. 200 m langt fortov ud for ejendommen Gødstrupvej 86 - 100 i Gødstrup.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.04.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Sti mellem Sørvad og Vind - Stitracé

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der foreligger forslag til ændring af traceet for stien mellem Sørvad og Vind.


Forvaltningen anbefaler, at ændringen godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. april 2018 pkt. 74 og på møde den 3. juni 2019 pkt. 118 hvor det blev det besluttet, at forslag A med en nordlig placering langs Præstevejen skulle anvendes som linieføring, som vist på skitsen herunder.Det har ikke været muligt at indgå en aftale med lodsejeren om stiens forløb umiddelbart vest for Skjernvej, og derfor har forvaltningen i samarbejde med borgerforeningerne afsøgt nye muligheder for stiens forløb på denne strækning.


Det foreslås, at stiens tracé flyttes mod nord langs skel mellem 2 ejendomme langs Vind Plantage, som vist som grøn linje på nedenstående skitse. Alternativt kan stien forløbe langs Præstevejen og Hovedvej 11 vist som den blå linje. Den blå linjeføring er ca. 0,5 km længere end den grønne linje.Korrespondance med ejeren af Vind Plantage er vedlagt som bilag.

Økonomi

Det forventes, at der for det afsatte anlægsbeløb kan erhverves det tilstrækkelige areal til en stiforbindelse herunder til det alternative forløb langs Præstevejen/Hovedvej 11, og at der for et eventuelt restbeløb kan udføres arbejder, der gør stien egnet som trampesti i første omgang. Derefter kan stiprojektet udvikles alt efter fremtidige muligheder og ønsker.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringen af stitraceet godkendes.

Beslutning

Stitracé langs Præstevejen og Hovedvej 11, vist som blå linje, godkendes.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ændring i renovationsgebyr

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergaard

Sagsresume

Fra 1. januar 2021 indføres ny renovationsordning i Herning Kommune, hvor alle husstande skal affaldssortere i to 2-delte affaldsbeholdere. I den forbindelse udskiftes samtlige affaldsbeholdere, den nye affaldssortering implementeres samtidig med opstarten på den nye kontrakt vedrørende renovationskørsel.


Med den nye Klimaplan for en grøn affaldssektor fra den 16. juni 2020 er det besluttet, at der skal ske en ensretning af affaldsindsamlingen i Danmark, og at der senest fra 1. juli 2021 skal indsamles 10 affaldsfraktioner husstandsnært. I den nye renovationsordning i Herning Kommune indgår allerede indsamling af i alt 8 fraktioner, hvor glas fortsat indsamles husstandsnært ved glasstationer. Den nye fraktion med mad- og drikkevarekartoner forventes at kunne indsamles sammen med plast/metal. Derved mangler kun en løsning vedrørende husstandsindsamling af tekstilaffald, som dog først skal indføres fra 1. januar 2022. Udgifterne til affaldsbehandling forventes at stige mere end først antaget, hvilket påvirker udgifterne til såvel dagrenovation som til genbrugspladserne.


Når der tages højde for udgifterne til særskilt indsamling af glas samt de forventede øgede udgifter til affaldsbehandling, har forvaltningen beregnet, at hvis gebyret skal kunne dække udgifterne, skal gebyret for en typisk husstand stige med ca. 450 kr./husstand/år. Byrådet har tidligere tiltrådt indstillingen om en forventet stigning på mellem 200-300 kr./år.


Forvaltningen anbefaler gebyrstigning på 300 kr./husstand/år, fastholdelse af erhvervsgebyr på genbrugspladserne på 150 kr./besøg, samt at gebyroversigten godkendes. Underskuddet på renovationen dækkes via tidligere års opsparing på området.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de oprindelige planer for indførelsen af ny renovationsordning har Byrådet den 27. august 2019, pkt. 189 tiltrådt indstillingen om en forventet stigning i affaldsgebyret på 200-300 kr./år/husstand. Forvaltningen har efterfølgende lavet en ny beregning, og med de priser vi kender nu, vil affaldsgebyret for en typisk husstand skulle stige i alt ca. 450 kr./husstand/år, hvis driften skal balancere.


De øgede udgifter skyldes,

 • at priserne på eftersortering og behandling af affaldet stiger mere end først antaget
 • at glasstationerne bibeholdes og dermed fortsat skal tømmes særskilt.


Forvaltningen anbefaler at fastholde en stigning i affaldsgebyret på 300 kr./år/husstand. Det betyder, at en typisk husstand i alt skal betale 2.192,50 kr./år, hvilket stadig er lavt sammenlignet med de omkringliggende kommuner.


Da den anbefalede gebyrstigning på 300 kr./år/husstand ikke dækker den beregnede stigning på ca. 450 kr./husstand/år, vil underskuddet skulle dækkes af tidligere års opsparing på renovationsområdet.


Erhverv betaler i dag 150 kr./besøg for aflevering af affald på genbrugspladserne. Hvis de faktiske omkostninger skal dækkes, skal dette gebyr stige til 164 kr./besøg. Prisen anbefales fastholdt på 150 kr./besøg, hvor underskuddet på ca. 90.000 kr./år dækkes af AFLD refusionen.


Primo 2021 forventes opsparingen på renovationsområdet at være på ca. 44,4 mio. kr.

Med fastholdelse af erhvervsgebyret og med en stigning på 300 kr./år/husstand vil der pga. øgede udgifter være et underskud på 5,889 mio. kr. i 2021. I årene fremover vil der også være underskud på det samlede regnskab på renovationsområdet.


1000 kr.

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo primo

44.416

38.527

34.439

30.350

26.262

Samlet underskud drift og anlæg

-5.889

-4.089

-4.089

-4.089

-9.089

Saldo ultimo

38.527

34.439

30.350

26.262

17.173


I 2021 er der medregnet en anlægsinvestering på 1,8 mio. kr. til opgradering af de mindre genbrugspladser.

I 2022-2024 er der ikke budgetteret med anlægsinvesteringer, hvorfor der udelukkende er angivet et forventet driftsunderskud på 4,089 mio. kr.

I 2025 er der medregnet en anlægsinvestering på i alt 5 mio. kr. (4 mio. kr. til revision af komprimator i omlasten samt 1 mio. kr. til opgradering af genbrugspladserne).


Der er ikke indregnet opsparing til nye affaldsbeholdere, hvor der i 2020 er afsat ca. 35 mio. kr. af opsparingen til udskiftning af affaldsbeholderne. Forventet levetid på de nye beholdere er 8-10 år, hvorfor der indenfor denne årrække bør budgetteres med en ny opsparing til dækning af udgifterne ved en kommende udskiftning. Der er heller ikke medregnet udgifter til renovering og udskiftning af de eksisterende glascontainere.


Forslag til ny gebyroversigt vedhæftes som bilag. Desuden vedhæftes gebyroversigten for 2020 samt en oversigt udarbejdet af AFLD over renovationsgebyret for forskellige kommuner.


Forvaltningen anbefaler gebyrstigningen på 300 kr./husstand/år, fastholdelse af erhvervsgebyr på genbrugspladserne på 150 kr./besøg, samt at gebyroversigten godkendes.

Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at affaldsgebyret forhøjes med 300 kr./husstand/år for en typisk husstand


at erhvervsgebyret til genbrugspladserne fastholdes til 150 kr./besøg


at gebyroversigten godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Anlæggelse af folkeskov

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Det er i Herning Kommunes budgetforlig 2020 besluttet at arbejde målrettet med de relevante FN's verdensmål i en kommunal sammenhæng. Til formålet er nedsat en politisk følgegruppe, som skal have særlig opmærksomhed rettet mod det løbende arbejde med verdensmålene i Herning Kommune. Gruppen skal samtidig være igangsætter af initiativer omkring bæredygtighed i bred forstand.


Den politiske følgegruppe foreslår, at der anlægges en folkeskov
i umiddelbar sammenhæng med Løvbakkerne.


Budgettet er rammesat til 240.000 kr.

Sagsfremstilling

Som besluttet i den politiske følgegruppe for Bæredygtighed i Herning Kommune, arbejdes der lige nu på et skovrejsningsprojekt.


Skovrejsningen skal ses som en medvirkende del til at indfri Herning Kommunes ønske om at arbejde for fremme af FN’s 17 verdensmål.


Projektet har fokus på det folkeoplysende element. Det er et vigtigt element i projektet, at der skal kommunikeres om projektet til borgere i Herning Kommune. Både med det formål at fortælle, hvad der sker af bæredygtige tiltag i Herning Kommune, men også for at øge viden og forståelse for FN’s 17 verdensmål ved at lave skoven som folkeplantningsskov, hvor borgerne kan købe træerne som gave til hinanden og selv plante dem. Eventuelt ved fælles plantedage i efterårsferien og op til jul. Dermed får folk selv mulighed for at gøre noget for at bevæge verden i en mere bæredygtig retning. Hvilke fordele har det at øge skovarealet? Hvad gør det godt ved klimaet? Hvad gør det godt ved vores grundvand? Hvordan kan vi hver især bidrage til mere af dette?


Projektet laves i samarbejde med Herning Vand, der er med til at sikre, at placeringen af skovarealet, er med til at passe på grundvandet.


Der er fokus på, at borgerne i Herning Kommune kan engagere sig i projektet. Det vil vi gøre ved at inddrage borgerne i køb og valg af træer. Det bliver muligt både som borger og som virksomhed at købe ét eller flere træer, som man så kan plante i det nye skovstykke, og derefter få navn på. Det er tanken, at hver gang borgerne har købt et træ, planter kommunen et eller flere træer. Der skal være en rig variation af træarter, så man som borger kan være med til at høste træerne, frugter, nødder mv. Der kan på sigt laves særlige høstarrangementer, hvor mange borgere kan mødes og være fælles om skovens produkter og muligheder.


Skovrejsningen er også med til at sende et signal om, at Herning også er natur. Det er vigtigt for de borgere, der allerede bor i kommunen, at de kan opleve, at der bliver passet på den natur, der allerede er i Herning Kommune, men også at der kommer mere til. Det er også et vigtigt element i Herning Kommunes bosætningsstrategi at kunne fortælle de gode grønne historier.


Projektgruppen foreslår, at det nye skovstykke placeres i umiddelbar sammenhæng med Løvbakkerne øst for. Se vedhæftede kort. Arealet ejes af Herning Kommune og er udlagt til rekreative formål, så det gør det relativt nemt at komme i gang med selve plantningen, når de nødvendige tilladelser er indhentet. Arealet er ca. 4-5 ha.


Såfremt de nødvendige tilladelser og høringsfrister forløber planmæssigt, så er det planen, at de første træer kan plantes i september/oktober – muligvis i forbindelse med åbningen af Herning Kommunes nye Bæredygtighedscenter.

Økonomi

Budgettet for projektet er lige nu rammesat til 240.000 kr., til indkøb af træer, hegning, jordforbedring, planteevents mv., hvoraf de 40.000 kr. foreslås reserveret til kommunikation, markedsføring og borgerelaterede aktiviteter for at sikre borgerinddragelsen.


Udgiften på 240.000 kr. finansieres af allerede afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Vejledning og erhvervsudvikling, Bæredygtighedscentret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-89-20 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Etablering af ny Varmecentral i Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Verdo Varme Herning A/S har ved ansøgninger af 21. februar 2020 og 11. maj 2020 ansøgt om landzonetilladelse til etablering af en ny varmecentral i Studsgård, idet eksisterende varmeforsyning af byen ophører efteråret 2020.


Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 8. juni 2020, pkt. 116 og igen 25. juni 2020, pkt. 133. Begge gange blev sagen udsat.


Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk 1 til opførelse af varmecentral som ansøgt, på baggrund af forvaltningens redegørelse og bemærkninger fra borgere i området.

Sagsfremstilling

Studsgård forsynes i dag med varme fra et nærtliggende biogasanlæg via en forsyningsledning til byen. Da biogassen skal bruges andre steder, er varmeforsyningen fra biogasanlægget opsagt til efteråret 2020. Der er derfor behov for etablering af en ny varmecentral med en varmepumpe samt et spidslastanlæg.


Verdo Varme Herning A/S forsyner borgerne i Herning og omegn med fjernvarme.


Sag vedrørende etablering af varmecentral i Studsgård blev på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 8. juni 2020 udsat, idet udvalget ønskede en udtalelse fra Verdo Varme Herning A/S om de spørgsmål, som blev stillet i indsigelserne fra borgerne i området.


Verdo Varme Herning A/S blev bedt om at redegøre for den valgte placering og for støjbelastning. Redegørelsen blev modtaget den 16. juni 2020.


Redegørelsen dokumenterer med støjberegninger ved den ansøgte placering, at støjkravet i skel kan overholdes.

Ligeledes beskriver Verdo Varme Herning A/S i redegørelsen bl.a. de økonomiske konsekvenser ved andre placeringer end den ansøgte, samt beregning af varmetab på disse placeringer.


På seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. juni 2020 blev sagen igen udsat, idet udvalget ønskede at høre borgerne i Studsgård, om de på baggrund af de nye oplysninger i sagen stadig ønsker at fastholde deres indsigelse mod den foreslåede placering.


Studsgård Borgerforening samt størstedelen af de, der har fremsendt indsigelser mod projektet, har efterfølgende trukket indsigelserne tilbage jf. mails af 20., 22. og 23. juli 2020 (Se bilag). Dog er det tilkendegivet, at sagsforløbet ikke synes tilfredsstillende for borgerne i Studsgård, ligesom de ikke føler, at alle spørgsmål er besvaret i sagen.


I svaret fra borgerne i Studsgård er det bemærket, at de føler sig presset til at trække indsigelserne tilbage grundet et afsnit i redegørelsen fra Verdo Varme Herning A/S. Her er det beskrevet, at alternativet, hvis der ikke kan findes en samfundsøkonomisk rentabel fjernvarmeløsning, er, at alle forbrugere i Studsgård overgår til egenbetalt individuel forsyning.

Der er ligeledes stillet spørgsmål til beregning af energitab og til værdiforringelse af de nærmest beliggende ejendomme.


Spørgsmål er straks sendt videre til Verdo.


Sagsforløb:

Forvaltningen modtog den 21. februar 2020 ansøgning om tilladelse til opførelse af ny varmecentral i Studsgård fra Verdo Varme, idet den eksisterende fjernvarmeforsyning af byen lukkes ned. Ansøgningen omfatter opførelse af varmepumpeanlæg, akkumuleringstank og gaskedelanlæg med gastank. Adminstrativt er det vurderet, at det ansøgte ikke har et omfang som kræver og nødvendiggør en lokalplanprocedure, fordi det ansøgtes omfang har en karakter, som kan tillades med en landzonetilladelse.


En procedure for en landzonetilladelse indeholder en høring af berørte parter, og hvis der kommer indsigelser eller bemærkninger til det ansøgte fremlægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget.


Bygningerne til produktionsenhederne på varmecentralen omfatter:

- Bygning: 143 m2 og max. 5,5 meter høj

- Akkumuleringstank: Diameter 12 m, højde 6 m

- Luftkølere: 4 x 22 m2 og max. 4 m høje

- Gastank: 22 m2 og max. 4 m høj.


Bygning og akkumuleringstank bliver udført i stålplader malet i lyse farver, der falder i med omgivelserne. Ligeledes etableres et beplantningsbælte rundt om anlægget sammen med en mindre jordvold med træer, således at den afskærmende beplantning vil kunne opnå en højde på ca. 5-7 m. Herved skærmes udsigt fra kirke og beboelser.


Forvaltningen fremsendte den 31. marts 2020 sagen til høring hos de nærmeste beboere (ca. 100 m fra anlægget), og modtog indsigelser fra 29 personer fordelt på 19 ejendomme mod projektet og placeringen. Indsigelserne omfattede indledningsvis uforståenhed over den manglende information af borgerne i Studsgård by. Ifølge indsigelsen var borgerne i Studsgård uvidende om, at den eksisterende varmeforsyning ophørte, og at en ny skulle etableres. Ligeledes blev der stillet spørgsmål til støj, støv, kørsler, lys fra anlægget m.v.


Verdo Varme Herning A/S afholdte efterfølgende møder med borgerforeningen og beboere i området for at imødekomme den ønskede information og besvare spørgsmål.


På baggrund af møderne fremsendte Verdo Varme Herning A/S den 11. maj 2020 et revideret ansøgningsmateriale, der skulle imødekomme de spørgsmål og indsigelser der var indkommet. Anlægget er nu flyttet ca.14 m længere væk fra nærmeste nabo i forhold til den første ansøgning. Dimensioner på bygninger og tanke er uændrede.


Forvaltningen sendte på den baggrund den reviderede ansøgning i ny naboorientering den 12. maj med en frist til den 26. maj 2020.


Den 14. maj 2020 afholdt Udvalgsformand og forvaltningen møde i Studsgård med formanden for borgerforeningen og yderligere en borgerrepræsentant. Formålet med mødet var at lyttet til borgerne og besvare spørgsmål.


Forvaltningen modtog den 25. maj 2020 to indsigelser mod projektet. En fra Studsgård Borgerforening og en fælles fra 17 ejendomme bestående af de nærmeste beboere i området omkring den ansøgte placering. Begge indsigelser omhandler i det væsentligste samme hovedpunkter.


I begge indsigelser er der positive tilkendegivelser til Verdo Varme Herning A/S for at have lyttet til de indsigelser og spørgsmål, der blev modtaget i forbindelse med den første naboorientering.


Herefter stilles der spørgsmål til bl.a. støj fra anlægget og frygt for værdiforringelse af de nærmest beliggende ejendomme.


Indsigelserne udfordrer desuden argumentet om, at en placering så tæt på Studsgård er valgt for at reducere varmetab på ledningsnettet. Det påpeges i indsigelsen, at den eksisterende varmeforsyning havde et varmetab, der var væsentligt større.


I forbindelse med etablering af varmecentralen skal forvaltningen, udover det allerede vedtagne tillæg til spildevandsplanen, udarbejde en afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. Ansøgningen er modtaget og sagsbehandles pt.


Derefter skal virksomheden anmelde varmeværket iht. bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. I den forbindelse vil kommunen påbyde supplerende krav om, at hele varmecentralen skal overholde de vejledende grænseværdier for støj, vibrationer og lavfrekvent støj.


Hvis rørføring mellem varmeoptagere og pumper skal nedgraves i eller oplægges på jorden, skal der udarbejdes en tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.


Forvaltningens vurdering af indsigelser og anlæggets placering

I Planlovens landzonebestemmelser er der oplistet en række hensyn, som Kommunalbestyrelsen skal tage, inden en landzonetilladelse kan udstedes. Her er bl.a. nævnt hensyn til jordbrugserhvervet, naturbeskyttelse, miljø, naboer m.v. Etablering af forsyningsanlæg i det åbne land er ikke nærmere behandlet i bestemmelserne, men det er forvaltningens vurdering, at installationer og tekniske anlæg, der er en forudsætning for en varmeforsyning af en landsby, bør etableres i umiddelbar forbindelse med denne.

Ved den valgte placering i landzone, vil der være en passende sammenhæng, og der sikres samtidig en landskabelig overgang mellem nuværende byafgrænsning, jernbanen og et landbrug med tæt beliggenhed til byen.


I en overordnet samfundsinteresse er det forvaltningens opfattelse, at et nyt anlæg bør placeres således, at et varmetab på forsyningsnettet reduceres mest muligt. Det store varmetab, der var på den nuværende forsyning, bør ikke være grundlag for, at samme varmetab bør accepteres ved etablering af en helt ny varmeforsyning.


Hensynet til naboer og overholdelse af gældende støjkrav pålægges Verdo Varme Herning A/S at dokumentere i forbindelse med den endelige byggesagsbehandling. Verdo Varme Herning A/S har i ansøgningsmaterialet garanteret, at gældende krav til støj er overholdt.

Forholdet til evt. værdiforringelse af en ejendom ligger ikke inden for kommunens vurderingsmuligheder i sammenhæng med planlægning.


Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på møder den 8. juni 2020, pkt. 116, og den 25. juni 2020, pkt. 133. Sagen blev begge gange udsat.

Senest blev behandlingen udsat for at kunne spørge de, der har fremsendt indsigelser, om den reviderede ansøgning og beskrivelse fra Verdo Varme Herning A/S er tilstrækkelig til, at indsigelserne trækkes tilbage.


Borgerforeningen i Studsgård og størstedelen af de borgere der i forbindelse med seneste naboorientering fremsendte indsigelser, har trukket indsigelserne tilbage.


Forvaltningens indstiller på den baggrund, at der meddeles landzonetilladelse til opførelse af varmecentral som ansøgt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk 1 til opførelse af varmecentral som ansøgt, på baggrund af forvaltningens redegørelse, de indkomne bemærkninger og seneste redegørelse fra ansøger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Svar fra Verdo af 7. august 2020 blev omdelt på mødet og vedlægges som bilag.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at muliggøre etableringen af en ny varmecentral ved Studsgård.


Tillægget blev foreløbigt vedtaget på Byrådsmøde den 31. marts 2020.


Forslag til tillæg 30 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Studsgård forsynes i dag med varme fra et nærliggende biogasanlæg via en forsyningsledning til byen. Da biogassen skal bruges andre steder, er varmeforsyningen fra biogasanlægget opsagt til efteråret 2020. Der er derfor behov for etablering af en ny varmecentral med en varmepumpe samt et spidslastanlæg.


VERDO Varme Herning ønsker at etablere anlægget på den sydligste del af matrikel 4ab, Studsgård By, Studsgård. Arealet vil bestå af to matrikler på i alt 5.000 m2. Matrikelnumrene kendes endnu ikke. Arealet er i dag ikke spildevandsplanlagt og derfor udarbejdes dette tillæg. Det er kun den matrikel, hvorpå der placers bygninger, som medtages i spildevandsplanen (markeret som nummer 2 på nedenstående kortudsnit). Den anden matrikel (markeret som nummer 3 på nedenstående kortudsnit) forventes benyttet til vejanlæg og nedsivning af overfladevand. Efter den foreløbige vedtagelse af dette tilæg, er anlægget flyttet 14 meter længere mod nord. Dette skyldes henvendelse fra borgere i forbindelse med landzonetilladelsen.


Område afgrænsning, efter udmatrikulering af den oprindelige matrikel 4ab:

1) Resten af den oprindelige matrikel

2) Den nye matrikel som spildevandsplanlægges

3) Den nye matrikel som ikke spildevandsplanlægges


Det nye opland (K05) udlægges i spildevandsplanen til at være spildevandskloakeret med nedsivning af alt regnvand. Alt spildevand ledes til Herning Vand A/S's renseanlæg (se udsnit herunder).
Overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden. Der skal nedsives overfladevand fra et samlet befæstet areal på 770 m
2.

Kondenseringen sker på ydersiden af luftkølerne og kommer derfor ikke i berøring med glykol, eller andre kølemidler, da de findes i et lukket kredsløb. Kondensvandet er derfor rent vand.


Da overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden, er der ingen recipienter, der vil blive påvirket af afledningen af vandet.


Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 25. juni 2020, pkt. 134.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P19-9-13 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse - manglende efterkommelse af påbud efter naturbeskyttelsesloven

 

Sagsnr.: 01.05.08-K08-8-20 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse - overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-13-20 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering om politianmeldelse - ulovlig affaldsafbrænding

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser