Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Morten Lange  

Forsøg med anvendelse af pesticid på særligt udvalgte vejarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Gennemførelse af forsøg med anvendelse af pesticid på særligt udvalgte vejarealer, som led i et overordnet innovationsprojekt omkring mere effektiv drift af vejheller, måling af miljøeffekter samt videns- og erfaringsopsamling.

Forsøget opdeles i 3 mindre forsøg.

 

Udgangspunktet er en intelligent anvendelse af sprøjtemidlerne. Anvendelsen skal sikre, at miljøet skånes og belastes mindst muligt, at sprøjtemidlerne kan anvendes, hvor det giver bedst ressourceudnyttelse og har stor værdi i forhold til oplevelser/udtryk, og endelig at arbejdsmiljøforhold tilgodeses.  

 

De positive miljøeffekter er som udgangspunkt en minimering af udledt CO2 i form af mindre gas-afbrænding til bekæmpelse af ukrudt og muligvis mindre kørsel. Omvendt vil en pesticidanvendelse have en potentiel, men dog ved professionel anvendelse, meget minimal risiko i forhold til forurening af jord og grundvand ud fra de valgte sprøjtemidler. Sprøjtemidlerne er overvejende baseret på mættede fedtsyrer, pelargonsyre (nonansyre), som udtørrer de grønne plantedele, og som af Miljøstyrelsen vurderes ikke at være til risiko for grundvandet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forsøget igangsættes. Der orienteres efterfølgende om forsøgets resultater.

Sagsfremstilling

I 2007 indgik Miljøministeren, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en aftale om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Det er fortsat tilladt at bekæmpe kæmpe-bjørneklo med pesticid. Aftalen giver endvidere mulighed for at pesticider kan anvendes til forsknings-, udviklings- og afprøvningsopgaver. Aftalen er frivillig og det er op til byrådet at afgøre, om man ønsker at bruge pesticider til visse formål og dermed i et begrænset omfang undlade at overholde aftalen.

 

Herning Kommune besluttede i 1995 at udfase pesticider i den kommunale drift, men har senere valgt at bruge pesticider til bekæmpelse af bl.a. den invasive art glansbladet hæg (Herning Byråd 2. september 2012).

 

At anvende pesticider i forsøgsprojektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes medlemsskab af Green Cities. Her er det op til de enkelte medlemskommuner at vurdere miljøeffekten af bekæmpelsesmetoderne og vælge den metode der har mindst påvirkning på miljøet. 

 

Til forsøget er der udvalgt 3 forsøgsområder. I forsøg 1 og 2 måles miljøeffekterne i form af gas og dermed CO2 udledning mod pesticidforbrug. Yderligere måles de medgåede ressourcer og effekt.

I forsøg 3 måles de medgåede ressourcer i forhold til virkningerne på arbejdsmiljø bl.a. bevægelse på skrånende terræn samt ensidigt gentagne bevægelser.

 

Forsøg 1:

Vejheller på Gullestrupvej og H P Hansens Vej i alt 1.190 m2, hvoraf 669 m2 gasbrændes.

Der punktsprøjtes på de grønne plantedele.

                   

Forsøg 2: Grussti forløb ved Tjørring Vest i alt 2.310 m2, hvoraf 755 m2 gasbrændes.

Kanter langs stien vil blive sprøjtet.

 

Forsøg 3: Nyetableret beplantning på sydside af volden på Vesterholmvejs forlængelse, hvoraf 1.559 m2 sprøjtes og 1.042 m2 behandles manuelt. Der sprøjtes på ukrudt med afskærmning mod eksisterende bevoksning.

 

Forsøget påvirker højst 3.635 m2 med pesticider.  Alle forsøg vil blive udført, hvor der ikke er risiko for overfladeafstrømning til vandmiljøet.

 

Forventningen er, at der vil være en positiv miljøeffekt, en stor arbejdsmiljømæssig gevinst samt en langt mere effektiv ressourceudnyttelse. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen vil forsøget starte umiddelbart herefter.   

Økonomi

Omkostninger afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøget igangsættes. Der orienteres efterfølgende om forsøgets resultater.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-2-15 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Udmøntning af besparelse på bybusdriften 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommunes Byråd vedtog en besparelse på bybusdriften på netto 1,1 mio. kr. fra budget 2016, efter anvisning i mulighedskataloget.

For at den fulde besparelse kan opnås i 2016, skal der indlægges et ekstraordinært køreplanskift i december 2015.

Midttrafik har udarbejdet forslag til kommende køreplan, hvor besparelsen er opnået.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til køreplan 2016 gældende fra 13. december 2015.

Sagsfremstilling

I mulighedskataloget er der opstillet forskellige forslag til reduktion af bybuskørslen, som samlet skal give en nettobesparelse på 1,1 mio. kr.

 

Ved et køreplanskift i december 2015 kan besparelsen slå igennem med fuld effekt i 2016, og køreplanerne kan samtidig koordineres bedre med de nye togtider til køreplanskiftet 13. december 2015.

 

Midttrafik har påtaget sig opgaven, at gennemføre et køreplanskift på meget kort tid, og har opstillet en tidsplan, der giver plads til at lægge forslaget ud i offentlig høring, dog uden at høringssvarene kan behandles på et udvalgsmøde i Herning Kommune. Orienteringen om høringen til udvalget vil derfor ske via mail til de enkelte medlemmer.

 

Herning Kommune kom med forslag til reduktion, og Midttrafik har beregnet økonomi på disse, og er - på baggrund af passagertælling - kommet med alternative forslag.

 

Der blev etableret en køreplangruppe bestående af medarbejdere fra Herning Kommune, Midttrafik og Arriva, hvor der, udover ledelsen, også deltager chaufførrepræsentanter.

Køreplangruppen har gennemgået forslagene for at se, hvordan det er muligt at opnå den ønskede besparelse, og hvor det vil gå ud over færrest kunder.

 

Målet er, at der skal spares en kontraktbus, og at reduktionen i øvrigt skal findes på de linjer, der har færrest kunder pr. køreplantime. Men herudover skal ønsket om en bybusforbindelse mellem Tjørring og Fuglsang Sø Centret også indgå i planlægningen.

 

Køreplangruppens forslag har været drøftet på et chaufførmøde hos Arriva, og de øvrige chauffører kan tilslutte sig forslagene.

Forslagene giver flere områder dårligere eller ingen transporttilbud om aftenen og i weekenderne. Derfor indgår tilbud om bybusteletaxa hertil i økonomiberegningen.

 

Ændringsforslagene i hovedtræk:

 

Linje 1A og linje 1B Gullestrup

Ingen væsentlige ændringer ud over koordinering med de nye togtider

 

Linje 2 Gjellerup og 5A Hammerum

Linje 2 og 5A kører med deres nuværende linjeføring fremover kun i dagtimerne på hverdage uden for ferieperioder.

Der oprettes en ny linje 2B, som betjener Birk Centerpark, Hammerum og Gjellerup.

Både Hammerum og Birk Centerpark betjenes på vejen retur mod Herning. Linje 2 B kører tidlig morgen, aften og weekend, samt hverdage i ferieperioden. Der er på linje 2B en afgang i timen.

Hammerum og Gjellerup bliver forbundet, og med den nye køreplan for linje 2B er det også muligt, at etablere forbindelser mellem tog (til/fra Aarhus) og bus på Hammerum Station.

Ulempen er, at kunder fra Gjellerup får forøget deres køretid til/fra Herning med nogle minutter, da de skal med omkring Birk Centerpark og Hammerum. Fra Herning til Gjellerup er der en køretidsforøgelse på 10 minutter, og fra Gjellerup til Herning er der en køretidsforøgelse på 8 minutter.

 

Linje 3 Snejbjerg

Ingen væsentlige ændringer ud over koordinering med de nye togtider.

 

Linje 4 Lind

Omlægges og deles i to: Linje 4A Lind via Messecentret og 4B Lind via Tietgensgade og Industriparken.

Linje 4A vil køre via Messecentret begge veje, men til gengæld ikke via Tietgensgade og Industriparken.

Linje 4B vil køre som i dag via Tietgensgade og Industriparken, men kun i dagtimerne på hverdage.

Betjening af Tietgensgade aften og weekend kan ske med teletaxa. Tietgensgade får ingen busbetjening i ferieperioder, medmindre der også her tilbydes teletaxa. Det er dog muligt at benytte linje 4A fra stoppestedet ved Chr. Ydes Vej.

Ændringen medfører ny busforbindelse mellem Lind og Messecentret, men kunderne mellem Herning og Lind kan opleve omvejskørsel, når bussen skal via Messecentret. Tidsmæssig er begge linjer dog på 37 minutter.

 

Linje 5A Hammerum

Kører med nuværende linjeføring fremover kun i dagtimerne på hverdage uden for ferieperioder.

 

 

 

Linje 5B Birk Centerpark

Denne bybuslinje nedlægges. Der indsættes kørsel på linje 5A, som dækker transportbehovet mellem Herning og Birk Centerpark. Som følge af ændrede togtider og nye ringetider på VIA og AU vil det ikke være muligt at skabe forbindelse mellem bus og tog på Birk Centerpark Station.

Ved nedlæggelse af linje 5B kan der spares en kontraktbus. Økonomisk udgør besparelsen af en kontraktbus næsten halvdelen af besparelseskravet.

 

Linje 6A og linje 6B Industri Vest og Messecentret

Linje 6A nedlægges og linje 6B omdøbes til Linje 6, som kører en gang i timen på hverdage i dagtimerne. Linje 4A supplerer linje 6 med at betjene Messecentret en gang i timen hverdage, aften og weekend. Jasminvej og Godthåbsvej foreslås betjent af teletaxa aften og weekend.

 

Linje 7 Holtbjerg og Herningcentret

Ingen væsentlige ændringer. Dog er der indsat nye afgange om eftermiddagen, som kompenserer for de nedlagte afgange på linje 5B, som nedlægges.

 

Linje 8A Tjørring

Ingen væsentlige ændringer ud over koordinering med de nye togtider.

 

Linje 8B Tjørring

Linje 8B omlægges, så området ved Fuglsang Sø og Fuglsang Sø Centret bliver betjent. Denne betjening sker dog på bekostning af H P Hansens Vej omkring kasernen.

Linje 8B skal også sørge for befordring af skoleelever mellem Gullestrup og skolerne i Tjørring. Når linjeføringen er fastlagt, skal stoppestedet for omstigning mellem linje 1A/1B og 8B fastlægges.

Eleverne skal møde i skole kl. 8.00 og har fri igen kl. 14.00 og 15.00.

Kunder til/fra kasernen kan henvises til stoppestedet på Holstebrovej, som betjenes af linje 8A og rute 12 Holstebro.

 

Linje 9A og linje 9B Holmparken og Lillelundvej

Linje 9A betjener området med en gang i timen i dagtimerne på hverdage hele året.

Linje 9B supplerer betjeningen af Tingvej, Lillelundvej og Nørholmvej morgen og eftermiddag.

Området betjenes også i dagtimer på hverdage af servicebus linje S9.

Aften og weekend foreslås området betjent af teletaxa. Desuden kører de regionale ruter 13 Skive og 53 Viborg på Viborgvej/Sjællandsgade og kan supplere betjeningen af området.

 

 

Servicebuslinjerne S7, S8 og S9

Der er ikke foreslået betjeningsmæssige ændringer. Tiderne er justeret for at opnå en ”jævn” frekvens sammen med de øvrige bybuslinjer, som betjener de samme områder som servicebusserne.

 

Generelt

For alle bybuslinjer gælder, at tiderne, hvor det er muligt, er koordineret med de nye togtider gældende fra den 13. december 2015.

Der er lagt vægt på, at det fra Gullestrup, Gjellerup, Hammerum, Lind, Snejbjerg og Tjørring skal være muligt at komme med bybus ind til byen og opnå forbindelse med tog ud af Herning ca. kl. 6.00 og 7.00. Det skal ligeledes være muligt, at komme fra Herning Centrum og ud i omegnsbyerne med en bybus umiddelbart efter de første tog er ankommet til Herning ca. kl. 6.00.

Der er også planlagt bybuskørsel ind til togafgange mod Holstebro kl. 6.18 og Vejle kl. 6.24.

Der vurderes ikke at være kundegrundlag til at køre ind til togafgange før kl. 6.00.

 

Teletaxa som bybus.

Det er muligt at tilbyde Flextrafik (teletaxa) i de tidspunkter/områder, hvor benyttelsen af bybussen er lav. Denne mulighed gør, at der kan ske en besparelse på de ordinære bybuslinjer samtidig med, at der stadig er et kollektiv trafiktilbud i området/tidspunktet.

Fordelen er, at med teletaxa har kunden stadig adgang til kollektiv trafik. Man kører fra adresse til adresse, og derved er turen ældre- og handicapvenlig.

Ulempen er, at der er turbestilling, der kan ikke bruges almindelige kort/billetter, og derved kan der ikke skiftes mellem de forskellige transportformer.

 

Områder

Teletaxa kan erstatte bybusser om aftenen i tidsrummet ca. hverdage kl. 18-22, lørdage kl. 9- 22 og søn- og helligdage kl. 10-22. To områder er udvalgt, da der her er den laveste benyttelse af bybussen.

 

Område 1

Erstatter linje 9A: Holmparken, Viborgvej, Bornholmsvej og Sjællandsgade med knudepunkt ved Herning Rutebilstation.

 

Område 2

Erstatter linje 4 og 6A: Dæmningen, Ribisvej, Jasminvej, Godthåbsvej, Tietgensgade, H N Andersens Vej og Grøndalsvej med knudepunkt ved Herning Rutebilstation.

Der kan køres til/fra alle adresser i det enkelte område samt til knudepunktet Herning Rutebilstation.

Der tilbydes ikke teletaxa kørsel den 24/12 og den 31/12.

 

På mødet vil de nye linjer blive gennemgået. 

Økonomi

Midttrafik har udregnet økonomi på den foreslåede køreplan: 

Besparelse af kontraktbus   

584.000 kr.

Besparelse af køreplantimer

1.094.016 kr.

Udgift til Teletaxa linje 6 og 9

- 200.000 kr.

Mistede indtægter

- 336.500 kr.

Nettobesparelse

1.141.516 kr.

 

Køreplantimerne er reduceret med  ca. 2.700 timer, som ligger under den maximale besparelse indenfor et kontraktår.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender forslag til køreplan 2016 gældende fra 13. december 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Martin Skøtt

Sagsresume

Midttrafik har 30. juni sendt forslag til budget 2016 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 21. august 2015. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2016 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 11. september 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes, og at den økonomiske udfordring drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2016 i Midttrafiks bestyrelse 11. september 2015.

Midttrafik har i maj udsendt budgetoplæg til administrativ høring.

På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budget 2016 

 

Udgifter:

Dette budgetforslag omhandler udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet, hvorimod budgetforslag vedrørende handicapkørsel behandles under Social- og Sundhedsudvalget.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2%, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1%.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2014 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Desuden er der indregnet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. på bybusdriften. Denne besparelse forventes at slå fuldt igennem i 2016, da der forventes indlagt et ekstraordinært køreplanskift i december 2015.

 

De lokale ruter, som er betegnet rabatruterne, har været i licitation med ny kontrakt fra august 2015. Lokalkørslen er fra køreplanskift 2015 øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af denne licitation. Ruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2014, da de kommende køreplaner først nu er ved at være endelige. Der kan derfor komme små forskydninger i forhold til busudgiften for rabatruterne.

Budgettet indeholder endvidere udgifter til bonus (til Arriva for passagerfremgang, brændstofbesparelse samt Euronorm for udskiftede busser) og udgifter til realtid, internet og videoovervågning i bybusserne.

I budgettet er der udgift til medfinansiering af regional rute 13's ture via Feldborg.

 

Udgifterne til Rejsekortet er steget med knap 0,5 mio. kr. primært på grund af en ny finansieringsmodel.

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2016 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2014 med indregning af kendte ændringer.

På grund af indførelse af Rejsekortet er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikker, og der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. Rejsekortet kan også medføre ændrede fordelingsnøgler end hidtil kendt, og dermed resultere i positive eller negative konsekvenser.

 

Der er i budgetforslaget færre indtægter som følge af en nedgang i kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskortet til fritidsrejser samt rabat til Off-Peak klippekortet, som udfases og rabatten overgår til Rejsekortet.

 

Der er ikke indregnet gratis kørsel på rabatruterne, hvorfor nedgangen i indtægterne til skoleårskort ikke er med i budgetforslaget. Midttrafiks bestyrelse skal godkende taksterne - herunder også gratis kørsel på rabatruterne. Herefter nedskrives indtægterne i forbindelse med budgettets 2. behandling 11. september.  

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

 

Budget 2015 

 

Midttrafik

Budget 2016

kr.

Herning Kommune

Ramme 2016

kr.

Udgifter

 

 

Busdrift

47.473.000

 44.945.000

Rejsekortet

1.531.400

 1.093.000

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.137.000

 3.137.000

Teletaxa

7.550

 0

Regionalt tilskud

-5.100

 0

I alt

52.143.850

 49.175.000

 

 

 

Indtægter

 

 

Indtægt (billetindtægter)

17.576.000

 13.734.000

Skoleårskort udgår

-3.700.000

 

Korrigeret indtægt

13.876.000

 13.734.000

 

 

 

Total netto

38.267.850

 35.441.000

Estimeret PL fremskrivning

 

 602.497

Netto budget i 2016 - PL*

 38.267.850

 36.043.497

 

* I ovenstående er forudsat PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 1,7 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2016 er der yderligere afsat 101.000 kr., som Herning Kommune er forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften - samme beløb som udbetales i passagerbonus til Arriva.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.100 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

I indtægterne på 17,576 mio. kr. indgår 3,7 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt bortfalder, da der er indført gratis kørsel på alle rabatruter fra august 2015.

 

I ovenstående er indregnet en udgift til rejsekortet. På baggrund af Business Case på rejsekortet, er der i Herning Kommunes budget indarbejdet en betalingsplan, hvoraf fremgår en betaling i 1.093.000 kr. i 2016. Denne udgift er i ovenstående opgjort til 1.531.000 kr., hvilket svarer til en højere udgift på 438.000 kr.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, er der økonomiske udfordringer i forhold til Midttrafiks Budget 2016.

Herning Kommunes ramme er reduceret i forhold til 2015, og nettoudgifterne til kollektiv trafik er steget.

 

Udfordringen skal drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016 og frem.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik,
at udfordringen drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.24-G01-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Rejsekortets økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet, som udkom i april 2015, er der blevet vedtaget en ny finansieringsmodel, som skal sikre rejsekortet fremadrettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringsmodellen for perioden 2015-2018 godkendes, og at finansieringen for perioden 2019-2028 indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Rejsekort A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter for rejser gennemført på rejsekortet samt ansvarlig lånekapital og kapitalindskud fra ejerne.

 

Budgetteringen af disse har hidtil været forbundet med stor usikkerhed som følge af den påvirkning de enkelte trafikselskabers beslutninger har for den samlede økonomi i Rejsekort A/S. Ligeledes har variationer i forventninger til antal rejser og indtægter medført generel usikkerhed om økonomien i Rejsekort A/S. Da de deltagende parter ikke kunne opnå enighed om et budget 2015 og fremover for rejsekortet har staten grebet ind.

 

Transportministeriet fremlagde i februar en model, hvor Midttrafiks samlede udgifter i årene 2015 - 2028 ville stige med 52 mio. kr.

 

Midttrafik har siden drøftet sagen med Transportministeriet og fik den 8. april 2015 præsenteret en model som reducerede Midttrafiks merudgifter til 23 mio. kr. i hele prognose perioden. Efterfølgende er Midttrafik blevet kontaktet af Transportministeriet, hvor de har meddelt at de havde lavet en regnefejl for den udsendte model. Regnefejlen betyder at den endelige model er endt op med en samlet merudgift på 37 mio. kr.

 

Den samlede merudgift på 37 mio. kr. er fordelt på to perioder

 

1 - 2015-2018 samlet merbetaling på 16 mio. kr.

2 - 2019-2028 samlet merbetaling på 20,7 mio. kr.

 

For Herning Kommune betyder det en merbetaling på 845.495 kr. for perioden 2015-2018 og 2.068.672 kr. for perioden 2019-2028. 

Økonomi

For Herning Kommune finansieres størstedelen af den første periode 2015-2018 på 845.495 kr. med et mindreforbrug for regnskab 2014 på 725.020 kr. Dermed er der et restbeløb på 120.475 kr., som overføres og indarbejdes i regnskab 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen af perioden 2019-2028 på 2.068.672 kr. indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at finansieringsmodellen for perioden 2015-2018 godkendes,

 

at udfordringen for perioden 2019-2028 på 2.068.672 kr. indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ikke finder den økonomiske udvikling for Rejsekort A/S tilfredsstillende.

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for vejanlæg ved Absalonsvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab på etablering af ny adgangsvej til Silkeborgvej 110 mellem Silkeborgvej og Valdemarsvej i forbindelse med salg af kommunalt areal til virksomheden.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 21. juni 2011, pkt. 195 blev frigivet en anlægsudgiftsbevilling på 0,75 mio. kr. til etablering af en ny adgangsvej til Ford i forbindelse med salg af areal til virksomheden. Vejen skaber mulighed for ind- og udkørsel fra grunden jf. lokalplanen og fungerer samtidig som en forbindelsesvej mellem Silkeborgvej og Valdemarsvej.

Derudover godkendte Byrådet på møde den 28. april 2015, en bevillingsmæssig ændring, således at der under anlæg på Serviceområde 02 Arealerhvervelser overføres 0,786 mio. kr. til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015 til projektet. Dermed er den samlede bevilling 1,536 mio. kr.

Økonomi

Sted nr.

222010

Anlæg

Vejanlæg ved Absalonsvej

U/I

U

Bevilling kr.

1.536.000

Udgift kr.

1.536.432

Forskel kr.

- 432

 

Antallet af ind- og udkørsler er ændret fra 1 til 2 efter ønske fra grundkøber.
 
Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede regnskab for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.35-P25-1-15 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Tjørring Hovedgade - dispensation til vejbyggelinje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: TJ

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra vejbyggelinje langs Tjørring Hovedgade vedr. Tjørring Hovedgade 42, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejbyggelinjens afstandskrav fastholdes.

Sagsfremstilling

Det drejer sig om ejendommen Tjørring Hovedgade 42, Herning. Ejendommen ligger på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Østerbyvej.

 

Der er på den pågældende strækning pålagt vejbyggelinje på 13 meter fra vejmidte, for dermed at sikre en eventuel fremtidig udvidelse af vejen.

 

Der er indsendt et projekt, som overholder vejbyggelinjens afstandskrav (lokalplanforslag nr. 41.Bl1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring).

 

Der søges sideløbende om dispensation for vejbyggelinjen, idet bygningen ønskes trukket 4 meter længere ud mod vejen.

 

Begrundelsen der fremføres er, at ansøger mener, at der aldrig vil blive behov for at udnytte det af vejbyggelinjen reserverede areal til vejudvidelse.

Ansøger vil benytte de ønskede 4 meter til mere plads til parkering bag huset.

 

I 2018/19 skal Tjørring Hovedgade graves op som følge af en gennemgribende kloakrenovering. I den forbindelse skal der udarbejdes et nyt vejprojekt. Vi kender ikke dette vejprojekts udformning på nuværende tidspunkt.


Tjørring Hovedgade er udpeget som en af de veje, hvor kommunen vil forskønne og lave en tydeligere markering af ankomsten til Herning.
En dispensation fra vejbyggelinjen vil være begrænsende for udformningen af det kommende vejprojekt.

 

Der er i øjeblikket et ensartet forløb på østsiden af Tjørring Hovedgade fra Gilmosevej / Tjørring Hovedgade nr. 32 til og med nr. 50 hvor arealet foran vejbyggelinjen er friholdt for bygninger. Nord herfor er der bygninger, der ligger indenfor vejbyggelinjen, fordi de er fra før linjen blev fastlagt. Der er tale om uændret lovligt brug af disse bygninger. Hvis disse bygninger nedrives, må de ikke genopføres på deres nuværende placering, men skal placeres bag vejbyggelinjen.

 

For at bevare muligheden for at anvende det reserverede vejbyggelinjebelagte areal i forbindelse med det kommende vejprojekt anbefaler forvaltningen at fastholde afstandskravet via vejbyggelinjen / at give afslag på ansøgning om dispensation.

 

En eventuel dispensation vil danne præcedens for fremtidige ansøgninger. Er der givet dispensation er vejbyggelinjen reelt rykket nærmere vejmidten, og det reserverede areal er ikke længere reserveret. Vil der på et senere tidspunk blive behov for at anvende arealet må der eksproprieres. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ikke dispenseres fra vejbyggelinjen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Omplacering af digital skilt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

Herning Kommune opsatte i foråret 2015 seks digitale skærme ved indfaldsvejene til Herning. Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra en borger, som bor i Frøskovparken ved Tjørring. Borgeren og dennes naboer føler sig generet af lyset fra skærmen efter mørkets frembrud.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund af dette, at skærmen flyttes til ny placering tættere på Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opsætningen af skærmen blev det vurderet, at beboerne på den østlige siden af Tjørring Hovedgade ikke ville blive berørt af lyset fra skærmen, da der både er et støjhegn samt beplantning mellem bebyggelsen og Tjørring Hovedgade. Derimod var forvaltningen særligt opmærksomme på beboerne på den vestlige side af Tjørring Hovedgade, da der var en forventning om, at lyset fra skærmen ville kunne give gener for dem. Dog er der ikke kommet henvendelser fra den vestlige side af Tjørring Hovedgade.

 

Forvaltningen har besøgt den pågældende borger og ved selvsyn konstateret, at lysindfaldet fra skærmen giver store gener i både stue og soveværelse. Dette gør sig også gældende for de nærmeste naboer.

 

Derfor finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at løse problemet ved at omplacere det digitale skilt til en ny placering på Holstebrovej. Forvaltningen anbefaler placering mellem Gudenåvej og H P Hansens Vej i retning fra Tjørring mod Herning, som vist i bilaget. Bilaget indeholder også de øvrige placeringer samt visualisering af, hvordan det nye skilt vil se ud på den nye placering. Det har haft en høj prioritet for den nye placering, at der ikke er beboelse i nærheden. Endvidere passerer ca. 6.500 biler hver dag i den sydgående kørebane.

Økonomi

Omplacering af skiltet vil koste ca. 60.000 kr. inkl. etablering af strøm og genetablering af området på den nuværende placering.

 

Omkostningen ved flytning af skiltet afholdes fra ”drift kontoen” af skiltene - SO 09, Trafik, koncessionskontrakten på byinventar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skiltet omplaceres til strækningen mellem Gudenåvej og H P Hansens Vej på den vestlige side,

 

at omkostningen finansieres på konto SO 09, Trafik, koncessionskontrakten på byinventar.

Beslutning

Forvaltningen undersøger muligheden for yderligere begrænsning af gener ved nuværende placering, og bemyndiges til at træffe endelig beslutning om nødvendige tiltag for at begrænse gener, herunder eventuel flytning af skiltet.

 

Omkostningen til finansiering af de nødvendige tiltag, herunder eventuel flytning af skilt, finansieres på konto SO 09, Trafik, koncessionskontrakten på byinventar.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-12-14 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Parkeringsstatus i Føtex Parkeringshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Købet af 61 parkeringspladser i Føtex Parkeringshus er faldet på plads, og Herning Kommune overtog pladserne 1. juli 2015.

Der er i 2011 givet anlægsbevilling til projektet.

Pladserne er placeret på de to nederste dæk i parkeringshuset, og forvaltningen anbefaler, at p-pladserne får status som langtidsparkering.

Sagsfremstilling

Status på mistede langtids-parkeringspladser i Herning bymidte:

 • Kousgaards Plads er under ombygning i forbindelse med etablering af parkeringskælder og ungdomsboliger (den nye parkeringskælder åbner april 2016).
 • Parkeringskælderen på Kousgaards Plads (der er udlånt 25 p-pladser til DGI-Huset).
 • Fra medio 2015 bliver Banegårdspladsens parkeringskælder berørt af etablering af nyt banegårdscenter, som forventes færdigt sommer/efterår 2016.

Der er derfor mangel på langtidspladser i bymidten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 61 parkeringspladser i Føtex parkeringshus får status af langtidsparkering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup                                             

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2,6 mio. kr. i 2015 til byggemodningsprojekter i henholdsvis Fejerskovparken i Lind samt ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 2,6 mio. kr. til byggemodning af to områder i henholdsvis Fejerskovparken i Lind samt på Pugdalvej i Vildbjerg. Der er begge steder modtaget henvendelser fra interesserede købere. Udgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2015, hvor der pt. resterer 7,398 mio. kr.

 

Fejerskovparken, Lind, boligområde, etape 4

Etape 4 boligvej 4 med 12 boliggrunde byggemodnes, så de er klar til byggeri den 1. oktober 2015 efter aftale med interesseret køber. Der skal udføres museumsundersøgelser og forberedende anlæg i perioden august-september 2015. Færdiggørelser (asfalt, kantsten og beplantninger) udføres afhængig af vejrliget i efteråret 2015 eller vinter 2016, da veje og fællesarealer skal være færdiggjort til åbning af boligudstilling i påsken 2016.

Forventet udgift i 2015: 2,3 mio. kr. (heraf udgør udgift til færdiggørelser ca. 0,25 mio. kr.).

 

Pugdalvej, Vildbjerg, erhvervsområde, etape 1

Arbejdet omfatter byggemodning af 1. etape af nyt erhvervsområde øst for Pugdalvej. Der etableres adgangsvej fra Pugdalvej til 1. etape, som udgør ca. 6,3 ha erhvervsjord. Forventet udgift i 2015: 0,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på i alt 2,6 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

            stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,3 mio. kr.

            stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg 0,3 mio. kr.

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 2,6 mio. kr. finansieres af rammerådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

                                  

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune har udarbejdet et samlet helhedsprojekt til håndtering af overfladevand i Vildbjerg.

 

Projektet indeholder etablering af en række regnvandsbassiner, og forvaltningen ønsker at tænke helheden ind i projektet, og samtidig forbedre de miljømæssige forhold i det offentlige vandløb Tranholm Bæk. Projektet omfatter dermed, ud over regnvandsbassiner, genslyngning af en delstrækning af vandløbet, udjævning af styrt samt udlægning af gydegrus/skjulsten på udvalgte lokaliteter. Tranholm Bæk er et tilløb til Rødding Å i Skjern Å systemet.

 

Derudover etableres en åben grøft, gennem et grønt område ved Rugvænget i Vildbjerg By, med udløb til Tranholm Bæk for at aflede grøftevand fra oplandet. Grøftevandet ledes i dag til regnvandssystemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at restaureringsprojektet for Tranholm Bæk og projektet med etablering af grøft ved Rugvænget godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Tranholm Bæk er et offentligt vandløb, der løber gennem Vildbjerg By. Vandløbet er præget af ringe fysisk variation og sandvandring. Vandløbet er desuden væsentligt påvirket af uforsinkede regnvandsudledninger fra Vildbjerg By.

 

Tranholm Bæk er målsat "God økologisk tilstand" i Vandplan for hovedopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Målsætningen er ikke opfyldt.

 

Formålet med projektet er at tænke håndteringen af overfladevand ind som et helhedsprojekt og dermed samtidig forbedre de fysiske forhold i vandløbet til gavn for fauna og flora, og bidrage til opfyldelse af vandhandleplanerne.

 

Projektet omfatter en genslyngning af vandløbet på strækningen fra Sindingvej til Pugdalvej, udlægning af gydegrus og skjulsten på udvalgte lokaliteter, samt udjævning af mindre styrt nær udløbet i Rødding Å (se vedlagte projektbeskrivelse).

 

Projektet medfører også forbedrede vandføringsforhold i bækken. Samtidig sikres, at der i de private haver, hvor der i dag sker tidvise oversvømmelser, vil ske færre og mindre oversvømmelser end i dag. Det forventes således, at afvandingsforholdene forbedres.

 

Ved Rugvænget i Vildbjerg By ønskes etableret en ny åben grøft gennem det grønne offentlige område ved station 1.700. Grøften skal lede grøftevand fra oplandet direkte i Tranholm Bæk.

 

Formålet med projektet er at lede grøftevandet, der p.t. ledes til regnvandsledningen i området, til Tranholm Bæk, idet det ikke er hensigtsmæssigt at håndtere dette grøftevand i Herning Vands kommende regnvandsbassin i området.

 

 

Vandløbsrestaureringsprojektet skal godkendes efter Vandløbsloven m.fl., og der skal foretages en VVM-screening af projektet. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at sende projektet i 8 ugers offentlig høring hos relevante parter, inden der, med 4 ugers klagefrist, meddeles endelig tilladelse efter Vandløbsloven m.m.

 

Anlægsarbejdet forventes udført ultimo 2015, men projektets udførelse skal koordineres med Herning Vand A/S.

 

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at den samlede anlægsudgift til realisering af projektet udgør 370.000 kr. De samlede udgifter afholdes af de afsatte driftsmidler indenfor Serviceområde 04, Grønne Områder, 315.000 kr. fra Vandløb og 55.000 kr. fra Byens grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at restaureringsprojektet for Tranholm Bæk og grøften ved Rugvænget godkendes og sendes i høring hos relevante parter,

 

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med realiseringen af projektet, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen.

Beslutning

Restaureringsprojektet for Tranholm Bæk og grøften ved Rugvænget godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

 

Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig godkendelse efter høringsfasen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-4-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Åbning af rørlagt strækning Bjerregård Grøft

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forbedring af de afvandingsmæssige og miljømæssige forhold i det offentlige vandløb Bjerregård Grøft ved at åbne og forlægge en rørlagt strækning af vandløbet. Bjerregård Grøft ved Timring er et tilløb til Boelsvad Bæk (Skjern Å systemet).

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for Bjerregård Grøft godkendes og sendes i offentlig høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at forbedre de afvandingsmæssige forhold, idet der i en årrække har været problemer med tilstopning af rørlægningen med oversvømmede arealer til følge. Med projektet forbedres de fysiske forhold i vandløbet også væsentligt til gavn for flora og fauna.

 

Bjerregård Grøft er et tilløb til Boelsvad Bæk, der løber i Vorgod Å (Skjern Å systemet). Vandløbet er ikke målsat i Vandplan I for Ringkøbing Fjord.

 

Bjerregård Grøft er et offentligt vandløb på strækningen fra Trehøjevej til udløb i Boelsvad Bæk nær Timring Sportscenter. Vandløbet er på de sidste ca. 188 m rørlagt. Rørlægningen løber på en delstrækning under boldbanen ved Timring Sportscenter.

 

Projektet omfatter åbning og forlægning af den rørlagte strækning af vandløbet, således at det nye vandløb anlægges på marken på vestsiden af læhegnet ved boldbanen ved Timring Sportscenter. Den nye åbne vandløbsstrækning anlægges med dimensioner, det vil sige bundbredde og skråningsanlæg, som det eksisterende vandløb umiddelbart opstrøms og faldet udlignes over den nye strækning (se vedhæftede skitseprojekt med bilag).

 

De afvandingsmæssige forhold i området forventes at blive forbedret væsentligt med projektet.

 

Den eksisterende rørlægning, der forløber ind under boldbanen ved Timring Sportscenter, afproppes ved indløbet i forbindelse med anlægsarbejdet. Boldbanerne ved Timring Sportscenter drænes p.t. til rørledningen længere nedstrøms. Derfor er der indgået aftale om at driften af dræn og rørledning fremover varetages i forbindelse med drift af boldbanerne.

 

Herning Kommune står for den fremtidige vedligeholdelse af den nye vandløbsstrækning af Bjerregård Grøft. 

 

Projektet skal godkendes efter Vandløbsloven, og der skal foretages en VVM-screening af projektet. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at sende projektet i 4 ugers offentlig høring hos relevante parter, inden der meddeles endelig tilladelse efter Vandløbsloven med 4 ugers klagefrist.

 

 

  

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift til realisering af projektet udgør 95.000 kr. Projektet finansieres indenfor den ordinære driftsramme under Serviceområde 04 Grønne Områder, Vandløbsvæsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet for Bjerregård Grøft godkendes og sendes i høring hos relevante parter, 

 

at forvaltningen kan arbejde videre med realiseringen af reguleringsprojektet, såfremt der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 18. juni 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 5 hovedpunkter på dagsordnen:

 

 • § 3-administrationen
 • § 3-vandløb
 • Vandplanindsats i Gødstrup Sø
 • Oprensning af okkerbassiner
 • Friluftslivstrategi i høring

 

Referatet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om deltagelse i fælles EU-ansøgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Sisse Redeker, Lene Kimø, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om Herning Kommunes deltagelse i en EU-ansøgning (det program, der hedder Interreg VB Østersø programmet) med henblik på at få belyst de problemer, et stigende grundvandsspejl kan give Sunds by. Ansøgningen har Region Midt som tovholder.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

EU har et såkaldt program, der dækker regioner i 11 lande med forbindelse til Østersøen. Målene for Østersø programmet er at fremme innovation, øge regionens interne og eksterne tilgængelighed, varetage Østersøens fælles ressourcer og skabe attraktive og konkurrencedygtige byer og regioner. Dette skal opnås gennem projekter, der på tværs af regionen bl.a. skal lette udbredelsen og overførslen af teknologi, og styrke evnen til at generere og udnytte ny viden. Projekter skal være med til at forbedre adgangen til regionen og bidrage til væksten ved at styrke transportsektoren og brugen af ICT. Gennem fælles tiltag at sikre, at byerne virker som motorer for den økonomiske vækst i hele regionen.

 

Region Midt har ledt efter en række kommuner, der kunne være partnere i en EU-ansøgning. Herning Vand A/S har gjort regionen opmærksom på, at man kunne forudse problemer med stigende grundvandsspejl i Sunds i forbindelse med den igangværende kloakseparering. Dette emne passede rigtig fint ind i den ansøgning, som regionen havde i tankerne. Ansøgningen har, udover Herning Kommune, Horsens, Varde og Odense Kommuner som partnere. Den samlede ansøgning har deltagelse af fire andre EU-medlemslande.

 

Formålet med projektet er bedre at kunne forstå de udfordringer, der er forbundet med en styring af grundvandsspejlet. Sunds er som bekendt placeret i et fladt sandet landbrugsareal. Grundvandsspejlet i byen og det omkringliggende landbrugsareal er meget tæt på overfladen og reagerer meget hurtigt på stigende nedbør. Kombinationen af renoveringen af kloakrør og ekstra nedbør i et fremtidigt klima forventes at give problemer med grundvandet.

Håndtering af et stigende grundvandsspejl vil blive undersøgt med nye metoder og ved at indføre viden fra andre partnerlande med ekspertise inden for dette område. Hvis det er muligt, vil der blive foreslået mulige pilotprojekter, som kan testes og introduceres til de relevante interessenter.

 

Herning Vand A/S kan ikke deltage direkte som partner i projektet, men arbejdet vil blive udført i tæt samarbejde med Herning Vand A/S via Herning Kommunes deltagelse.

 

Forvaltningen har i første omgang givet Region Midt en interesse-tilkendegivelse og har besluttet at afvente svar på ansøgningen, før vi for alvor går ind i arbejdet med at fastlægge både ambitionsniveau og ressourceforbrug. 

Økonomi

Et positivt svar på ansøgningen vil give forvaltningen og forsyningen mulighed for at bruge op til 750.000 kr. over de næste 3½ år. Disse penge vil kunne finansiere halvdelen af kommunens udgifter til arbejdstid og rådgiverydelser. Gevinsten ved projektet kan være, at vi kan komme på forkant med at håndtere et stigende grundvandsspejl, ikke bare i Sunds, men også i resten af kommunen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet vandhandleplan 2013-2015, som har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger.

 

Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15, efter afsluttet høring. Sagen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 9. marts 2015, punkt 63.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Vandhandleplanen beskriver, hvorledes forskellige indsatser tænkes gennemført i den gældende vandplanperiode.

Kommunens vandhandleplan 2013-2015 har i henhold til Miljømålsloven været i 8 ugers offentlig høring til og med den 24. juni 2015.

 

Der er i forbindelse med høringsperioden indkommet to høringssvar. Et fra Naturstyrelsen og et fra Herning Museum. De indkomne bemærkninger fremgår af bilagene.

 

Høringssvaret fra Naturstyrelsen indeholder et par mindre tekniske rettelser til vandhandleplanen, som er indarbejdet i vedlagte og tilrettede udgave af Herning Kommunes Vandplan. Desuden har Naturstyrelsen svaret på kommunens forespørgsel vedrørende Gødstrup Sø og indsatsen med fosfornedfældning ved brug af aluminium. Naturstyrelsen påpeger, at det alene er Herning Kommune, der har ansvaret for at gennemføre den pågældende restaureringsindsats, men at kommunen ikke vil være ansvarlig, hvis indsatsen - mod forventning på baggrund af resultaterne i forundersøgelsen - ikke giver målopfyldelse.

 

Høringssvaret fra Herning Museum omhandler indsatsen i Favsmose Bæk ved Kibæk Mølledam. Museum Midtjylland/Herning Museum henstiller til, at kommunen respekterer Kibæk Mølle som et bevaringsværdigt kulturmiljø, samt at møllens fremtidige drift kan foregå uden ændringer af den nuværende vandmængde.

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på Kibæk Møllelaugs tidligere henvendelse til kommunen, hvilken udvalget blev orienteret omkring på mødet den 8. juni 2015 under punkt 125.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med udarbejdelse af et reguleringsprojekt for vandløbet og i samarbejde med lokale interessenter, herunder repræsentanter fra Kibæk Mølle, er taget hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdige aktiver ved Kibæk Mølle, herunder også en fremtidig drift af møllen, dog med en justering af tilførte vandmængder. Høringsvaret vil indgå i det videre arbejde med realisering af projektet ved Favsmose Bæk og Kibæk Mølledam. 

 

Som det ligeledes fremgår af Naturstyrelsen høringssvar, så er det lovmæssigt ikke muligt at ændre udpegningen af vandplanernes indsatser i kommunes vandhandleplan, uagtet den videre proces for de enkelte indsatser beskrevet i kommunens vandhandleplan.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det overfor Byrådet anbefales, at Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15 vedtages endeligt med de indarbejdede korrektioner.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at Naturstyrelsen opfordres til at vurdere, om projektet i Kibæk er hensigtsmæssigt i forhold til manglende omkostningseffektivitet og store kulturhistoriske interesser.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-7-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Igangsætning af regulerings- og forbedringsprojekt for strækning i Præstbjerg Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at skabe faunapassage i Præstbjerg Bæk og forbedre de fysiske forhold i vandløbet, for bl.a. at realisere målene i kommunens naturpolitik.  

 

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. juni 2015, punkt 125. Sagen blev udsat, da udvalget ønsker at se projektbeskrivelsen, som endnu ikke forelå. 

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for Præstbjerg Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Præstbjerg Bæk er et tilløb til Fuglkjær Å. Vandløbet løber igennem Præstbjerg Naturcenter, og projektområdet ligger i området umiddelbart inden udløbet i Fuglkjær Å, nedstrøms kommunens arealer ved Præstbjerg Naturcenter.

 

Projektet har til formål at skabe fri passage i vandløbet gennem fjernelse af et rørstyrt, samt at genslynge strækningen og dermed forbedre de fysiske forhold og generelt forbedre naturkvaliteten i området. Projektbeskrivelse vedlagt i bilag.

 

Status er, at Præstbjerg Bæk nedstrøms Præstbjerg Naturcenter er kanaliseret over en strækning på ca. 1 kilometer ned til bækkens udløb i Fuglkjær Å.

 

Projektet indebærer, at vandløbet skal genslynges over en delstrækning på cirka 500 meter. På den nederste del af vandløbet omlægges endvidere et rørstyrt, som nu hindrer fri passage opstrøms i vandløbet.

I projektområdet etableres der endvidere et mindre paddehul i henhold til naturpolitikkens målsætninger. Ansvarsarten stor vandsalamander findes i området.

 

Med projektets udførelse forventer forvaltningen at kunne forbedre de naturmæssige forhold, samt sikre, at vandløbet opnår målopfyldelse i henhold til Vandplanernes miljømålsætning. Endvidere vil projektet give mulighed for, at besøgende ved Præstbjerg Naturcenter vil kunne se gydende havørreder i vandløbet i vintermånederne. De berørte lodsejere er meget positiv over for projektet.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift for realisering af projektet udgør 75.000 kr.

 

Projektet i Præstbjerg Bæk finansieres indenfor den ordinære driftsrammen Service Område 04, vandløbskonto til realisering af vandløbsprojekter

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet Præstbjerg Bæk godkendes, og sendes i høring hos relevante parter,

 

at forvaltningen kan arbejde videre med realisering af projektet, så vidt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsfasen.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-29-15 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Dispensation til fårehold på areal med solvarmeanlæg ved Haderup Kraftvarmeværk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: miklk

Sagsresume

Haderup Kraftvarmeværk, Ørnevej 13, Haderup, som netop har fået opført et solvarmeanlæg dækkende ca. 13.000 m2, søger om dispensation til fårehold til afgræsning af solfangerarealet. Arealet ligger i den nordvestlige udkant af Haderup.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til fårehold i perioden medio april til ultimo oktober.

Sagsfremstilling

Haderup Kraftvarmeværk søger om dispensation til fårehold til afgræsning af solfangerarealet. Arealet er byzone.

 

Der søges om dispensation fra Herning Kommunes forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune § 3, hvoraf det fremgår, at fårehold ikke er tilladt i byzone.

 

I følge Herning Kommunes forskrift § 5 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere for forbuddet.

 

Begrundelsen for ansøgningen er, at det relativt store græsareal mellem solpanelerne skal renholdes/plejes. Det vil være kostbart, støjende og CO2 udledende at foretage maskinel renholdelse, ligesom det ikke er muligt at arbejde med maskiner under dele af varmepanelerne.

 

Der ansøges om tilladelse til at anvende får i perioden medio april til ultimo oktober.

 

Der er ikke tale om opførelse af nogen form for bygninger.

 

På adskillige tilsvarende arealer med solpaneler anvendes får til pleje af anlæggene med positiv effekt på alle parametre.

 

Der er ikke beboelse umiddelbart op mod solvarmeanlægget, og det er omkranset af beplantning.

 

Det skal endvidere bemærkes, at den væsentligste del af det omhandlede areal, før opkøbet, var landbrugsjord, hvor landmanden frit kunne lade sine kreaturer græsse.

 

Sagen har været i nabohøring fra den 3 til 24 juni 2015, hvor der er indkommet 1 bemærkning fra en nabo, der glæder sig til dyreholdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til et fårehold i perioden medio april til ultimo oktober til afgræsning af arealet med solvarmeanlægget

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-P19-7-15 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Viderebehandling af pkt. 110 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015 om ansøgning til etablering af egen vandindvinding til erhvervsmæssig drift, på ejendom der hidtil er forsynet af alment vandværk. Forvaltningen har på baggrund af møde med Vandrådet i Herning Kommune lavet en nærmere gennemgang af konsekvenser for vandforsyningsstrukturen.

 

Forvaltningen anbefaler, at nuværende administrationspraksis på området fastholdes, og at der gives afslag på ansøgning om egenindvinding til erhvervsmæssig drift på ejendommen Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget ønskede på baggrund af dagsordenspunkt 110 på mødet den 11. maj 2015 en nærmere gennemgang af konsekvenser for vandforsyningsstrukturen i Herning Kommune, hvis der gives tilladelser til etablering af egen vandindvinding til erhvervsmæssig drift, på ejendomme der tidligere er forsynet af almen vandforsyning.

 

Sagen omhandler en ansøgning fra ejendommen Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg. En tilladelse til etablering af egen vandforsyning, på en ejendom, der forsynes fra almen vandforsyning, er en ændring i forhold til tidligere administrationspraksis. Det er derfor en principiel beslutning for administration af hele vandforsyningsområdet, hvis denne praksis ændres. Forvaltningen vil hermed forsøge at redegøre for, hvordan en sådan ændring vil gribe ind i de almene vandforsyningsselskabers arbejde, både økonomisk og planlægningsmæssigt, samt hele strukturen for vandforsyning.

 

Eksisterende erhverv i landzone har ikke krav på at blive forsynet fra alment vandværk på samme måde som husholdninger. Vandforsyningerne har dog i høj grad forsynet erhvervsdelen, hvis ejer har ønsket dette.

 

Forvaltningen har afholdt møde med Vandrådet i Herning Kommune for at få vandforsyningernes generelle holdning til problemstillingen. Vandrådet udtrykte bekymring over konsekvenserne for vandforsyningsstruktur i landområderne, hvis praksis ændres.

 

Hovedproblemstillingerne er:

 

 • Udgift til vandforsyninger til omlægning af forsyningsledninger.
 • Tab af fortjeneste, som skal dækkes af resterende forbrugere.
 • Begrænsning i forsyning af ejendomme i landområdet.
 • Nedlæggelse af mindre vandforsyninger.

 

Vandrådet anerkender, at vandprisen kan være en stor udgift for storforbrugere hos nogle af forsyningerne. Vandrådet vil derfor arbejde for, at alle forsyningerne indfører graduerede vandpriser, som nogle forsyninger allerede har i dag. Så det af takstbladet fremgår, at vandprisen er lavere ved større forbrug.

 

Udgift til vandforsyninger til omlægning af forsyningsledninger, som skal dækkes af resterende forbrugere i forsyningen.

Frakobling af en stor forbruger i landområdet kan give mindre vandflow i ledningsnettet. For at opretholde en god vandkvalitet, kan det blive nødvendigt at udskifte stikledningen og i nogle tilfælde også forsyningsledningen.

Stikledningen går fra forsyningsledningen til ejendommen, typisk fra asfalteret vej til ejendommens måler. Forsyningsledninger går fra vandværket og frem til stikledningerne. Forsyningsledningerne er også dimensioneret ud fra forbruget på de enkelte ejendomme. Hvis forbruget nedsættes, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt også at udskifte forsyningsledninger for opretholde en tilfredsstillende vandkvalitet.

Fællesregulativet for almene vandforsyninger i Herning Kommune giver forsyningerne ret til at kræve udgiften til omlægning af stikledningen dækket af ejeren. Derimod vil omlægning af forsyningsledningen skulle dækkes af forsyningens resterende forbrugere. Vandrådet ønsker undersøgt, om det er muligt at lave regulativet om, så omlægning af forsyningsledninger også kan dækkes.

 

Tab af fortjeneste, som skal dækkes af resterende forbrugere.

De økonomiske omkostninger for tab af en storforbruger varierer meget for de forskellige forsyninger. Fælles er dog, at tabet skal dækkes af de resterende forbrugere. Det vil kunne mærkes mest hos de resterende storforbrugere og specielt de der er tilknyttet mindre vandforsyningsselskaber.

Der er 21 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune, heraf 12 mindre vandforsyninger, som leverer under 75.000 m3/år. Der er 3 mellemstore forsyninger, som leverer mellem 150.000 - 200.000 m3/år og endelig 6 store forsyninger, der leverer over 200.000 m3/år.

 

Forvaltningen har lavet et eksempel på stigning i vandprisen, hvis et mindre vandværk og et mellemstort vandværk mister en storforbruger. Der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle udgifter til omlægning af ledninger eller fald i udgifter i forhold til den mindre levering. Tabet af indtægten tænkes dækket ligeligt fordelt på det faste bidrag og vandprisen.

 

Beregningen, som fremgår af bilaget, viser at de mindre vandforsyninger er de mest sårbare, og disse har generelt i forvejen højere vandpris end de mellemstore forsyninger.

 

En stigning i vandprisen hos mindre forsyninger vil i det tænkte eksempel give en almindelig forbruger en stigning på knap 300 kr./år, mens stigning hos en storforbruger vil være næsten 6.500 kr./år. Stigningen vil derfor i højere grad kunne mærkes hos andre storforbrugere.

 

I eksemplet med en mellemstor forsyning er der beregnet for et vandværk med lav vandpris og mange storforbrugere. Stigningen er derfor mindre både for en almindelig forbruger og en storforbruger. Forsyningen vil derfor kun i mindre omfang blive økonomisk ramt af tabet af en enkelt storforbruger. Tab af flere storforbrugere, vil sandsynligvis have samme effekt som for mindre forsyninger. Det er vigtigt at understrege, at de økonomiske forhold i alle vandforsyningsselskaberne gør, at de vil være i stand til at håndtere et tab af en enkelt storforbruger med års mellemrum. Men kun de største forsyninger kan håndtere tab af flere storforbrugere i løbet af en kort årrække. Det kan ændre vandforsyningsstukturen i kommunen væsentligt, at give lov til erhvervsmæssig vandindvinding på ejendomme, der tidligere har haft almen vandforsyning.

 

Det er Vandrådets bekymring, at en ny administrationspraksis vil give øgede vandpriser for både almindelige forbrugere og storforbrugere. Dette kan have en selvforstærkende effekt, da flere storforbrugere i landområdet, derfor tvinges fra almen vandforsyning af økonomiske årsager. Erhverv i byområder er gennem lokalplanlægning bundet til almen vandforsyning, derfor vil byerhverv med stor vandforsyning også blive påvirket økonomisk.

 

Begrænsning i forsyning af ejendomme i landområdet.

Desuden udtrykte Vandrådet bekymring for fremtidige tilslutninger af erhverv i landområder. Da det er ikke et krav, at forsyningerne skal forsyne erhverv i landområderne, vil nogle vandforsyninger måske nægte fremtidige tilslutninger, da investeringen kan indebære en risiko for en udgift senere. Det er specielt de mindre vandforsyninger, som endnu ikke har udbygget ledningsnettet i landområderne, som kan tænkes at blive mindre villige til forsyninger på landet både af almindelige forbrugere og storforbrugere. Den langtrækkende konsekvens af en ændret administrationspraksis kan være, at forsyningen af nogle områder i landzone må opgives og grundlaget for forsyningsområder i Herning Kommunes Vandforsyningsplan ikke kan opretholdes.

 

Nedlæggelse af mindre vandforsyninger.

De økonomiske udfordringer kan for de mindre og mellemstore vandforsyninger blive så store, at selskaber vælger at blive nedlagt. Det vil så være de større forsyningers pligt at overtage denne forsyning med de afledte tilpasninger, omkostninger mm.

Herning Kommune har en interesse i at indvindingen sker decentralt, da de mindre forsyninger ofte har gode velbeskyttede boringer med god vandkvalitet netop fordi indvindingen er mindre. En spredning af indvindingen giver også den bedste udnyttelse af grundvandsresursen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en tilladelse vil være i mod Herning Kommunes Vandforsyningsplans formål med at opretholde decentral vandforsyning og almen vandforsyning i så store dele af Herning Kommune som muligt. Forvaltningen anbefaler, at hidtidig administrationspraksis følges og at der gives afslag til egen indvinding til erhvervsmæssig brug på Ejsingkjærvej 1, som allerede er forsynet fra alment vandværk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 8. juni 2015,

at der gives afslag på ansøgning om egenindvinding til erhvervsmæssig drift på ejendommen Ejsingkjærvej 1.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Med baggrund i denne sag ønsker udvalget et serviceeftersyn af kommunens vandforsyningsplan, herunder forsyningsret og forsyningspligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-581-10 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Nørre Alle 10, Herning. Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Til orientering foreligger Statsforvaltningens afgørelse på forvaltningens anerkendelse af en ansøgning om byggetilladelse på ejendomme Nørre Alle 10, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen tages til efterretning/orientering, og henviser til, at bygherre efterfølgende har sendt en helt ny ansøgning ind.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Statsforvaltningens afgørelse, at sagen hjemsendes til fornyet behandling i kommunen, idet Statsforvaltningen mener, at kommunen skal anerkende det skitsemateriale forslag IV, som blev indsendt til forvaltningen i forbindelse med afklaring af nogle dispensationsforhold., og dermed som en reel ansøgning om byggetilladelse.

 

Dermed vil ejeren være berettiget til at få sagen behandlet, hvis det ønskes, uanset at der i den mellemliggende periode er udarbejdet og vedtaget en lokalplan for området.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, om bygherren ønsker at gøre krav på at få ansøgningen behandlet.

 

Det kan oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget senest på mødet den 11. maj 2015, har behandlet en ny principgodkendelse og dispensationsforhold til et helt nyt projekt på samme ejendom. Dette projekt afviger væsentligt fra forslag IV, og overholder samtidig lokalplanen.

 

Ansøger har tidligere angivet krav på erstatning overfor kommunens behandling med henvisning til afledte udgifter til rådgivere mm. i forbindelse med flere omprojekteringer, herunder skitseforslag I, II, III og IV.

 

Erstatningsstørrelsen er ikke gjort endelig gældende, og forvaltningen afventer dette.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Statsforvaltningens afgørelse tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-152-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Nørre Alle 29, Herning - dispensation til opførelse af ny bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et ansøgningsmateriale, der omfatter nedrivning af eksisterende villa på ejendommen Nørre Alle 29, Herning. Der ønskes efterfølgende opført en ny tidssvarende villa svarende til omfang og størrelse på eksisterende ejendom.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til den ønskede nye villa under forudsætning af, at bygherre afklarer og dokumenterer de geotekniske og grundvandsmæssige påvirkninger mod nærmeste omgivelser i forbindelse med placeringen af kælder i 2 niveauer.

Sagsfremstilling

Forud for ansøgningen kan det oplyses, at der har været flere naboklager på vedligeholdelsestilstanden på Nørre Alle 29. Ejendommen har således stået tom i en årrække, og ejeren har ikke ønsket at udleje den på grund af de omfattende renoveringsomkostninger det i givet fald måtte medføre.

 

På opfordring fra naboer i området, har forvaltningen tidligere kontaktet daværende ejer med henblik på at finde løsninger på at få ejendommen renoveret, evt. nedrevet, solgt mm. Ejeren har efter et møde med forvaltningen tilkendegivet, at han ønskede at sælge.

 

Ejendommen er nu erhvervet af en ny ejer, der ønsker at nedrive nuværende bygning og opføre en ny og mere tidssvarende villa.

 

I følge BBR er ejendommens grundareal 466 m2 og eksisterende boligareal på 208 m2 og herudover er der registreret et kælderareal på 90 m2. Bebyggelsesprocenten udgør hermed 44. Der er herudover registreret en garage på 18 m2, som ikke medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten.

 

Der ansøges samtidig om opførelse af ny villa i 2 fulde etager og med et nyt boligareal på i alt 210 m2. Herudover indgår 2 fulde kælderetager inkl. underjordisk parkeringsanlæg til 4 biler. Det samlede kælderareal udgør samlet 279 m2. Der etableres samtidig et større terrassedæk på ca. 100 m2 placeret ca. 1,2 m over naturligt terræn og svarende til kælderens omfang under haveareal.

 

Den nye bygnings stueetage og 1. sal svarer i omfang og højde til nuværende villa. Af hensyn til nedkørsel til parkeringskælderen er den nye villa fremrykket ca. 2 m mod Nørre Alle. Der kan ikke påpeges egentlig byggeline i området eller sammenhæng med bygninger i gadeforløbet som berettiger en anden placering.

 

Arkitektonisk ønskes villaen opført i et formsprog med henvisninger til funkisstilen som var meget fremme i 30'erne. Funkisstilen findes der andre eksempler på i området. Tilsvarende kan den nuværende bygning henvises til en blanding mellem funkis og "bungalowstil", hvorfor den nye villa i form og udtryk ikke vurderes at adskille sig væsentligt fra den nuværende.

 

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, så administrationsgrundlaget er alene byggelovens bestemmelser og Herning Kommuneplan.

Herning Kommuneplan 2009-2020 angiver at området skal anvendes til boliger med åben-lav karakter. Bygninger med høj bevaringsværdi i henhold til Herning kommuneatlas skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Der må højest etableres to boliger pr. parcel i området. parkeringspladser svarende til mindst 2 pr. bolig. Opholdsarealet skal udgøre mindst 100% af boligetagearealet.

 

Herning Kommuneatlas har i forhold til en skala 1- 9, registreret en lav bevaringsværdi på 7 på ejendommen og forvaltningen vil på oplysningsgrundlaget være indstillet på at give tilladelse til nedrivning af bygningen administrativt.

 

Byggeloven giver som udgangspunkt byggeret til at opføre bebyggelse i 2 etager forudsat at bygningshøjden overholder 8,5 m. Der respekteres på alle sider en min. afstand til skel på min. 2,5 m. Forhold til det skrå højdegrænseplan, svarer overvejende til nuværende byggeris placering og vinduer på 1 sal. Evt. muligheder for indblik fra 1. sal er således ikke ændret væsentligt i forhold til nuværende byggeri.

Omfanget af terrassen er af en størrelse, der ikke efterlader meget opholdsareal på naturligt terræn. Principielt kan der ikke anvises lovbestemmelser, der er til hinder for en terrasse med den ønskede størrelse, så længe afstand til skel respekterer 2,5 m.

Det ansøgte projekt medfører en bebyggelsesprocent på 45 som der ud fra en helhedsvurdering, formelt skal dispenseres til i forhold til lovens 30 procent, men uanset næsten identisk med eksisterende ejendoms 44 procent.

 

Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering af projektet og sendt det i partshøring hos matrikulært berørte naboejendomme, i alt 4 inkl. ejere og lejere jf. bilag.

Der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser mod projektet, fra ejendommene Skolegade 80 st., Skolegade 82 og Nørre Alle 27.

 

Indsigelserne omhandler følgende hovedpunkter: 

- Bekymring for projektets udnyttelse og påvirkning mod naboejendomme i forbindelse

  med etablering af 2 kælderniveauer. Såvel fysisk påvirkning mod nabobebyggelse og

  indgreb i grundvandet med evt. risiko for at påvirke grundvandspejlet og kældre på

  naboejendomme.

- Indbliksgener fra højt hævet terrasse mod omkringliggende ejendomme.

- Projektets arkitektur.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke findes lovbestemmelser for hvor mange kælderniveauer der kan etableres på en ejendom. Byggeloven forholder sig primært til de forhold der påvirker og foregår over terræn. Derfor kan der vanskeligt stilles myndighedsmæssige krav til en kælder i forhold til omgivelserne. Det er naturligvis en forudsætning at bygherre foretager de nødvendige forundersøgelser ved anerkendte rådgivere og tegner de nødvendige forsikringer. Tilsvarende vil forvaltningen anbefale, at der foretages førsynsrapporter på tilstødende naboejendomme inden byggeaktiviteter igangsættes.

Principielt svarerende til de tiltag der normalt sker i mere bymæssige sammenhænge, f.eks. i Hernings gågadeforløb, hvor der også er fortilfælde for ejendomme, der har fået opført kælder i flere niveauer (parkeringskælder). Forvaltningen kan stille vilkår i byggetilladelsen, således at de nødvendige hensyn bliver taget i forbindelse med byggeriet.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der er flere omkringliggende villaer i området med tilsvarende store bebyggelsesprocenter på indtil 49. Der kan på den baggrund konkluderes, at grundens udnyttelse over terræn principielt ikke afviger fra tilsvarende ejendomme i området.

 

Den ønskede terrasse 1,2 m over naturligt terræn er placeret i en afstand min. 2,5 m. fra skel og dermed ikke i strid med lovens bestemmelser. Det vurderes, at det primært vil være ejendommen Nørre Alle 31, der eventuelt vil kunne få indbliksgener. Øvrige ejendomme har egne bygninger placeret i skel eller har større afskærmende træer i haven, der modvirker direkte indblik.  

Projektets arkitektur kan betegnes som en moderne funkisstil. Der er ikke i nuværende lovgivning forhold som regulerer en ejendoms arkitektur og det er alene en vedtaget lokalplan der kan fastlægge bestemmelser for materialer, bygningsudtryk mm.

Såfremt projektet ikke ønskes imødekommet i den ansøgte udgave, skal Byplanudvalget nedlægge et § 14 forbud mod projektet og sikre at der foreligger en vedtaget lokalplan inden for 12 mdr. der forhindrer det.  

Det er forvaltningens samlede vurdering, at det nye projekt principielt svarer til nuværende situation på ejendommen. Der vil således være argumenter for at imødekomme de dispensationsforhold, der vedrører bebyggelsesprocent og det skrå højdegrænseplan, da det ud fra en helhedsvurdering svarer til eksisterende bygning på ejendommen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres til projektets bebyggelsesprocent på 45 med henvisning til, at det principielt svarer til nuværende ejendoms omfang og at der er fortilfælde for tilsvarende bebyggelsesprocenter andre steder i området,
at der dispenseres til det skrå højdegrænseplan med henvisning til at projektets 1. sal svarer til nuværende bygning, mht. højde og vinduesplaceringer. Fremrykningen mod vej vurderes at være positiv i forhold hertil, da fremrykningen friholder friarealer mod eventuelle indbliksgener til naboejendomme,
at forvaltningen stiller krav til ansøgers dokumentation, undersøgelser for jordbunds- og grundvandsforhold i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-393-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Søndergade 11, Herning - dispensation til etablering af altaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Søndergade 11, Herning, ansøger i forbindelse med en ombygning af ejendommen om etablering af i alt 6 nye altaner på 1. og 2. sal mod Søndergade.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tillades etablering af altaner mod Søndergade på 2 sal med henvisning til at de er trukket tilbage fra facadeflugten i Søndergade.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en helhedsvurdering, at der gives afslag på opholdsaltaner mod Søndergade på 1. sal, - og at der i stedet kan gives tilladelse til etablering af franske altaner.

Det forudsættes samlet set, at eksisterende baldakin nedtages for at imødekomme den facademæssige ændring arkitektonisk.  

Sagsfremstilling

Projektet omfatter ombygning af ejendommen Søndergade 11. Eksisterende ejendom har boliger på 1. og 2. sal. Stueetagen anvendes til erhvervsformål.

På 2. sal ændres eksisterende lejlighed med fælles bad og køkken til en ny tidssvarende lejlighed. Eksisterende kvist mod bagsiden fjernes, og der laves en mindre tilbygning ud over lejlighed på 1. sal. Fra tilbygningen gives der adgang til en ny tagterrasse, der går ud over erhvervslokalerne i stuetagen.

 

De nuværende 3 kviste på 2. sal mod Søndergade renoveres, og der ønskes udført mindre opholdsaltaner herfra. Samtidig ønskes opført 3 opholdsaltaner på 1. sal i flugt med vinduer og altanerne på 2. sal.

Ejeren oplyser, at eksisterende baldakin ved erhvervslejemålet fjernes.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0.15.1 for en del af karreen Smedegade, Sølvgade, Søndergade og Østergade.

Lokalplanen har bestemmelser, der regulerer bygningernes ydre fremtræden og arkitektur jf. §§ 8.1, 8.2 og 8.3.

Af lokalplanen fremgår ikke specifikke bestemmelser, der regulerer opsætning af altaner.

Bygningsreglementet har tidligere medtaget bestemmelser, hvor der alene kan tillades bygningsfremspring på max. 0,3 m over 2,8 m over terræn, primært for at sikre fri passage.

På naboejendommen syd for Søndergade 1, er der tidligere opsat en større galvaniseret opholdsaltan, men i 2. sals højde, hvor den ikke er til gene for omgivelserne.

 

Altanerne fra 1. sal er placeret umiddelbart over det nuværende vandrette niveau for tidligere baldakin og er placeret med en fri passage på 3.2 m i gågadeforløbet. Altanerne rager 1,6 m ud i gågadeforløbet mod baldakinens nuværende 1,9 m.

 

Herning Byråd har i forbindelse med "Skilte- og facadevejledningen" for Herning Kommune anbefalet, at eksisterende baldakiner i gågadeforløbet og tilsvarende, så vidt muligt tages ned i forbindelse med ejendommenes ombygning og renoveringer. Primært fordi baldakiner ofte er hængt op i en meget lav højde og ofte er uheldige for bygningens samlede arkitektoniske udtryk.

På tilsvarende vis vil de ønskede altaner fra 1. sals lejlighederne få samme uheldige effekt i forhold til frihøjden.

 

Helhedsvurdering:

Forvaltningen vurderer, at de 3 nye altaner på 2. sal kan tillades med henvisning til, at de reelt er tilbagetrukket og placeret bag bygningens lodrette facadeflugt. Dvs. altanerne går ud over facadeflugten og er herudover ikke til gene for fri passage.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på de 3 opholdsaltaner fra 1. sal, med henvisning til, at de kan være til gene for en fri passage, og at de i stedet for ændres til franske altaner, hvor gelænderet er placeret i facadeflugten og hvor dørene til lejligheden åbner indad. Opholdszonen indgår dermed i boligens opholdsareal. Hermed fastholdes den arkitektoniske facademæssige sammenhæng og gågadeforløbet og bybilledet friholdes for lavthængende altaner.

 

Til orientering har Byplanudvalget senest i forbindelse med en ny lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade, behandlet på Byplanudvalgets møde den 22. april 2014, pkt. 69, forholdt sig til altaners placering, størrelse og dominans i Herning by.  

Beslutningen gik bl.a. på, at altaner max. må hænge 1,8 m ud over facadelinjen. Projektet i Jyllandsgade har alene altaner mod gaden i 3. og 4. sals højde, og disse er tilbagetrukket bag facadelinjen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tillader de 3 nye altaner på 2. sal, med henvisning til, at de reelt er tilbagetrukket og placeret bag bygningens lodrette facadeflugt og ikke går ud over facadeflugten og ikke er til gene for fri passage,
at der gives afslag på de 3 opholdsaltaner fra 1. sal med henvisning til, at de er til gene for fri passage og forstyrrende for bybilledet, men at de i stedet for kan ændres til franske altaner, hvor gelænderet er placeret i facadeflugten, og hvor dørene til lejligheden åbner indad, således at opholdszonen indgår i  boligens opholdsareal.

Bilag:

1. Ansøgningsmateriale

Beslutning

Udvalget giver tilladelse de 3 nye altaner på 2. sal, med henvisning til, at de reelt er tilbagetrukket og placeret bag bygningens lodrette facadeflugt og ikke går ud over facadeflugten og ikke er til gene for fri passage,

Der gives endvidere tilladelse til opførelse af de ønskede 3 opholdsaltaner på 1. sal, forudsat at eksisterende baldakin nedtages.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Peter Jørgensen

Sagsresume

Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Herning Taxa og Herning Kommune.

 

Partnerskabsaftalen har til formål at give parterne mulighed for løbende indblik i serviceniveauet på taxaområdet, som grundlag for politiske beslutninger omkring bl.a. udstedelse af tilladelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til partnerskabsaftale godkendes og iværksættes.

Sagsfremstilling

Med inspiration fra andre kommuner har der på de seneste kvartalsmøder været drøftet indhold i en partnerskabsaftale mellem Herning Taxa og Herning Kommune. Partnerskabsaftalen omfatter endnu ikke landtaxavognmanden fra Aulum.

 

I partnerskabsaftalen er der fastsat målepunkter med primært to formål:

 1. at give løbende indsigt i taxavognmændenes (bestillingskontorets) udnyttelse af de eksisterende tilladelser og udviklingen af det økonomiske grundlag for at være taxavognmand,
 2. at give løbende indsigt i serviceniveauet på udvalgte punkter.

 

Hensigten er, at datagrundlag kan kvalificere beslutninger om udstedelse af flere eller færre tilladelser under samtidig hensyntagen til serviceniveauet overfor borgerne og erhvervslivet.

 

Første opfølgning på målepunkterne sker i samarbejde med Herning Taxa i oktober 2015. Målingerne skal foretages kvartalsvis, og det er aftalt, at der en gang årligt - første gang i 2016, evalueres på målepunkterne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til partnerskabsaftale godkendes og iværksættes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae og Peter Vallentin

Sagsresume

Herning Taxa har fremsendt nye foreningsvedtægter for Herning Taxas bestillingskontor til Herning Kommunes godkendelse.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling i Herning Taxa den 18. april 2015 og træder i kraft under forudsætning af udvalgets godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer:

 

§ 8 stk. 9: Hvis en vogn er ude af drift i mindst 7 dage på grund af medlemmets sygdom eller trafikskade på vognen, og der fremlægges fornøden dokumentation herfor, er vognen fritaget for driftsbidrag fra og med 8. dagen og indtil den atter er i drift, dog max. 3 måneder. 

 

§ 9 stk. 1: Depositum ved tilslutning til bestillingskontoret er ændret fra 22.225 kr. til 10.225 kr.

 

§ 13. Stk. 1. Der tilføjes: Der bruges en ekstern ordstyrer på generalforsamlingerne.

 

§ 14. Stk. 7. Der tilføjes: Der laves en båndoptagelse af generalforsamlingen af hensyn til referat, og slettes efterfølgende.

 

Hvor ændringerne i § 9 stk. 1 er af teknisk karakter, har forvaltningen følgende kommentar til ændringen i § 8 stk. 9:

 
Bestemmelsen er i overensstemmelse med indholdet i standardvedtægten for et bestillingskontor, hvor der skal indeholdes regler om betaling af tilladelsesindehaverens andel af kontorets driftsudgifter mm. Da intentionen med tilføjelsen er at friholde tilladelsesindehavere, der utilsigtet, grundet tilladelsesindehavers sygdom eller trafikskade på vognen, ikke kan udnytte sin tilladelse. Tilladelsesindehaveren har dermed ikke indtjeningsmuligheder eller benytter sig af bestillingskontorets ydelser i den pågældende periode, hvorfor tilføjelsen må siges at være en fordel for tilladelsesindehaver.

 

Og til § 13. Stk. 1. Tilføjelse vurderes ikke til at være i strid med standardvedtægten for et bestillingskontor, og vurderes at bidrage til sikring af "god ro og orden" på generalforsamlingerne.

 

Og til § 14. Stk. 7. Tilføjelse vurderes ikke til at være i strid med standardvedtægten for et bestillingskontor, da tilføjelsen alene er til brug for udførelse af referat, og optagelsen efterfølgende slettes.

 

Yderligere har Herning Taxas bestillingskontor opdateret uniformregulativet (jf. § 20), så det er tidssvarende, og mere specifikt tilkendegiver, hvilken påklædning, der kræves. Herning Taxas bestillingskontor har indkøbt nyt tøj til alle biler (2 sæt pr. bil). 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Taxas bestillingskontors reviderede vedtægter godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om referat fra kvartalsmøde med Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene uden for bestillingskontoret, samt politiet.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Refratet er vedlagt. Partnerskabsaftalen behandles på et separat punkt.

 

I 2015 er der aftalt følgende møder: 15. september og 1. december. Mødet i december er med politisk deltagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om omdannelse af Bredgade mellem Poulsens Plads og Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Renoveringen af gågaden er en del af bymidteprojektet og har til hensigt at skabe en spændende bymidte med mangfoldigt byliv og spændende byrum. Gågaden og flere andre sidegader til gågaden er renoveret og forskønnet siden 2009, efter principper fra vinderprojektet i konkurrencen "Herning den levende by" i 2007. Nu er turen kommet til Bredgade mellem Poulsens Plads og Torvet, der i høj grad bliver en videreførelse af de nyrenoverede gågadeetaper, dog suppleret af flere nedslag/opholdssteder.

 

I foråret udførte forvaltningen et rådgiverudbud for det nye anlæg, med henblik på at udfordre og gentænke projektet i et perspektiv hvor metoder, løsninger og materialer søges optimeret i et totaløkonomisk og kvalitativt perspektiv. Det var samtidigt et ønske om at supplere strækningen med flere delprojekter fra Herning C. 12 kvalificerede teams søgte om prækvalificering og 3 blev valgt til at udarbejde et tilbud inkl. et dispositionsforslag. I bedømmelsen blev der kigget på skitser, pris, organisering og kvalitetsledelse og valget faldt på Rambøll som er blevet totalrådgivere på opgaven.

 

I sagsfremstillingen beskrives projektet med fokus på de projektnedslag, der skal tilføre nyt liv til Bredgade udover nye kloakker, ledninger og belægning.

 

Teknik- og  Miljøforvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagen behandles 10. august i Byplanudvalget med følgende indstilling fra direktøren fra By, Erhverv og Kultur, at  Byplanudvalget drøfter og godkender projektet med fokus på nedslagenes placering og indhold, og at ca. 15,5 mio. kr. fra stednr. 222086 i årene 2015-2017 samt ca. 3,5 mio. kr. fra Herning C 2015 anvendes til projektet. 

Sagsfremstilling

Bredgade fra Poulsens Plads til Torvet er 470 m lang inkl. ca. 40 m af Bryggergade. Denne del af Bredgade er den primære handelsgade i Herning og bugner af butikker, mindre caféer og ikke mindst masser af mennesker. Gaden præges i dag af skilte og udstillingsvarer, der i perioder gør det svært at færdes og finde frem. Parallelt med anlægsprojektet, bliver der kigget nærmere på, hvordan man kan indskrænke udstillingsvarer og skilte (j.f. Brug Byen), for at få plads til flere opholdssteder, mere grønt, vand, ly og læ, bevægelsesmøbler (leg og aktivitet) og kunst.

 

Det nye anlæg består af ny belægning, ny belysning, træer, inventar og nedslag. I og med at denne etape af Bredgade er den primære handelsgade, er det vigtigt, at der er plads til alle mennesker og udstillingsvarer. De foreslåede centrale steder for placering af nedslag er valgt ud fra analyser omkring folkemængder, logistik, dagslys, knudepunkter, indbyrdes afstand, samt hvor det forventes at være plads til ekstra ophold.

 

Forvaltningen peger på følgende centrale steder:

- v/ Føtex' indgang fra gågaden

- v/ Skolegade og Bredgade

- v/ Bryggergade og Bredgade

 

I tillæg til disse steder er det ønskeligt at arbejde med nye principper for beplantning, fornyelse af generelt byrumsinventar og forsøge at få flere grundejere med på idéen om at forskønne private gyder og facader, ligesom i tidligere etaper.

 

Hovedemnerne i projektet er beskrevet nedenunder:

 

Belægningen

Belægningen består af større og mindre stykker granit, der imiterer isflager i bevægelse. Det er ønskeligt at bruge flere større granitmoduler fremfor de små flækker, da det vil være med til at reducere mængden af fuger og på den måde forbedre komforten. Afvanding af overfladen vil ske på samme måde som de tidligere etaper, ved linieafvanding i midten. Taktil belægning eller markering udføres på baggrund af dialog med arbejdsgruppen for tilgængelighed, hvor der er repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og det lokale blindesamfund.

Der arbejdes med koteringen for at opnå en jævn og plan overflade, og enkelte stejle ramper kan udjævnes.

 

Belysningen

Belysningsprincippet for gågaden er wirehængte armaturer med et neutralt og tidløst armaturdesign og lavt energiforbrug. Dette princip videreføres i det nye anlæg, hvor det tilføres en ekstra effektbelysning i forbindelse med nedslagene, både integreret i opholdsmøbler og oplyste træer.

 

Inventar

Det generelle inventar er allerede underlagt designmanualer for bymidten og vil blive opdateret til denne standard.

 

Det grønne (Herning C)

Det er ønskeligt at nytænke beplantningen, både træernes placering men også den oplevelsesbeplantning (grønt i øjenhøjde) man ønsker at skabe. Det er vurderet at ingen af de eksisterende træer er bevaringsværdige og erfaringer viser, at det ikke kan betale sig med træpleje i depot. Træerne fældes derfor inden opstart.

Placering og antallet af træer er reduceret i forhold til eksisterende træer på strækningen og nyere etaper. Begrundelsen er, at denne etape er den primære handelsgade og der skal være plads til udstillingsvarer og de nye opholdssteder. Det nye anlæg vil byde på nye trætyper, der vil stå både enkeltvis og i grupper, med mere fyldige kroner, dog tilpasset handelsgaden. Alle træer får træhulsriste og det er samtidigt et ønske at arbejde med økonomien således at det også kan komme træhulsriste i Østergade.

Oplevelsesbeplantningen vil være integreret i opholdsmøblerne.

 

Vand (Herning C)

Nedslaget med vand er foreslået placeret i området hvor Bryggergade møder Bredgade. Stedet er vigtig for gågaden, men også for byen, da Bryggergade er den eneste gade, der ikke er lukket ud mod Dr. Boulevard. Den nordlige del af Bryggergade er velegnet til ophold pga. beliggenhed i solen og i læ for vinden.

Udformningen af vandinstallationen skal invitere til ophold og leg. Installationen er tænkt som vanddyser med integreret lys.

 

Kunst (Herning C)

Eksisterende kunst på strækningen fjernes og opbevares i depot. Parallelt med projektet er det ønskeligt, at den gældende plan for kunst i bymidten opdateres og nytænkes, men er således ikke en del af anlægsprojektet.

 

Bevægelsesmøbler (Herning C)

Et par steder på strækningen er det foreslået at integrere det man kalder for bevægelsesmøbler. Med udtrykket menes et møbel man kan sidde på, men også bevæge sig på for børn og unge. Der integreres oplevelsesbeplantning, belysning og læskærme. Materialet er robust og af hårdttræ.

 

Ly og læ (Herning C)

Ly og læ i anlægsprojektet består af 1) læskærme/høj beplantning i møblerne, 2) arbejde med pladsdannelse på solrige og vindstille steder (Bryggergade), samt samarbejde omkring Cityforeningens ønske om et fleksibelt og nemt parasol/pergolasystem.

 

Parallelprojekter

Gode idéer til forskønnelse af eks. facader, gyder, udstillingsarealer, pølsebod, infoskilte mv. kaldes parallelprojekter, da økonomien ikke er en del af den kommunale bevilling. Parallelprojekterne skal udvikles i fællesskab med grundejerne og andre interessenter.

 

Tidsplan

Det er tidligere udmeldt forventet tidsplan og etapeforløb. Endelig afklaring forventes i august.

For at skabe et overblik ser de næste 1,5 år foreløbigt således ud:

 

Juni-august

Skitseprojekt

10. august

Politisk behandling i Byplanudvalget - orientering i Teknik- og Miljøudvalget

13. august

Borgermøde dialog

August-november

Projektering

November

Udbud

Januar 2016

Opstart kloak- og ledningsprojekt

Marts/april 2016

Opstart belægnings- og inventarprojekt

December 2016

Afslutning

 

Det er en forudsætning for overholdelse af tidsplanen, at der kan tages de nødvendige politiske beslutninger jf. tidsplanen.

 

Etaperne er:

A) Poulsens Plads - Skolegade

B) Skolegade - Bryggergade

C) Bryggergade - Torvet

D) Bryggergade

 

Etaperne er styret af mulige ind -og udkørsler til bortskaffelse af gammelt og tilførsel af nyt.

Selv om anlægsperioden varer i hele 2016, vil en butik, beboer eller besøgende gennemsnitligt kun være generet af arbejdet i ca. 14 uger hvor det pågår i området lige udenfor.

Alle aktører er indstillet på at fylde mindst muligt i gadebilledet og til enhver tid forsøge at opretholde fremkommelighed i gaden. Når der graves i midten beholdes belægningen i siderne, til midten er færdig og dækket til. Først herefter tages der hul på siderne, således at man kan færdes i midten. 

Økonomi

Estimeret anlægssum inkl. nedslag/Herning C er 19 mio. kr.

 

Anlægsprojektet finansieres af stednr. 223059 Bredgade i 2015, samt afsatte midler i investeringsoversigten på stednr. 222086 Bymidteplan i 2016 og 2017.

Nedslagene/Herning C udgør ca. 3,5 mio. kr. fra stednr. 223058 i 2015.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering. 

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Procesplan for Budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til procesplan for Teknik- og Miljøudvalgets arbejde med budget 2017 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at procesplanen for budget 2017 og frem godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det kommende arbejde med budget 2017 og frem, som normalt i gangsættes på koncernniveau ultimo 2015, ønsker Teknik- og Miljøudvalget at drøfte mulige justeringer indenfor deres kompetenceområde.

 

Forvaltningen fremlægger derfor forslag til procesplan for, hvornår og hvordan Teknik- og Miljøudvalget kan foretage de indledende drøftelser.

 

Procesplan

 

Dato

Aktivitet

Bemærkninger

Status

10.08.15

TMU-møde

Præsentation og godkendelse af procesplan

 

31.08.15

TMU-møde

Forvaltningen fremlægger nuværende permanente udfordringer i budgettet, herunder de udfordringer som indgår i de igangværende budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.

Udvalget drøfter løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets egen kompetenceområde (Serviceområde 01 – 09).

 

21.09.15

TMU-møde

Udvalget fortsætter drøftelserne fra udvalgsmødet d. 31. august 2015.

 

22.09.15 – 19.10.15

Forvaltningen undersøger

Forvaltningen arbejder videre med løsningsmuligheder på de permanente udfordringer samt konsekvenserne for mulige rammejusteringer.

 

02.11.15

TMU-møde

Forvaltningen fremlægger løsningsmuligheder samt konsekvenser for mulige rammejusteringer.

Udvalget drøfter løsningsmulighederne og tager stilling til eventuelle rammejusteringer.

 

30.11.15

TMU-møde

Udvalget fortsætter drøftelserne og beslutter eventuelle rammejusteringer.

 

Jan/feb 2016

TMU-møder

Udvalget behandler perspektivnotaterne for de enkelte serviceområder, hvor der er taget højde for mulige rammejusteringer, herunder konsekvenser.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at procesplanen for budget 2017 og frem godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at procesplanen for budget 2017 og frem godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2015.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 132.000 kr. På det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug i 2015 på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, skadedyrsbekæmpelse til etablering af rottespærrer samt en forventet mindreindtægt på serviceområde 09 Trafik, Arbejder for fremmed regning. På serviceområde 07 Renovation (takstfinansieret område) skyldes nettoafvigelsen primært merindtægt på papir og andre genanvendelige materialer indsamlet ved husstanden og på kommunens genbrugspladser samt et mindreforbrug generet ved bedre behandlingspriser samt en midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 39 mio. kr. Heraf forventes 34 mio. kr. overført til 2016.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift.

Det forventede driftsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 13,3 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der er en udfordring på byggemodningsområdet på grund af øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. Forvaltningen har indsendt klage til Skat over ejendomsvurderingen, og under forudsætning af at Skat behandler klagen i 2015 og giver Herning Kommune medhold, vil budgettet balancere for 2015.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Bemærkningsskema vedlagt.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2016 til det fortsatte arbejde med etablering af rottespærrer.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På serviceområdet forventes en afvigelse på netto 13,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste: En merindtægt på ca. 3 mio. kr. på papir og andre genanvendelige materialer indsamlet ved husstanden og på kommunens genbrugspladser. Derudover er der tilmeldt, hvad der svarer til ca. 800 flere husstande end forventet. På udgiftssiden har der været et mindreforbrug på ca.10 mio. kr. generet ved bedre behandlingspriser. Dette skyldes blandt andet bedre opnåede priser på affald til genanvendelse, men også en midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg. Mindreforbruget er også et udtryk for manglende investeringer og afskrivninger, som følge af at affaldsplanen ikke er vedtaget endnu. Endvidere forventes en større udgift til PCB holdige byggematerialer.

Efter vedtagelse af affaldshåndteringsplanen i Byrådet, den 15. september 2015, vil der blive lavet en gennemgang af økonomien med henblik på at fremsætte en ny sag for tilpasning af affaldsgebyret.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Under funktion 022003, Arbejder for fremmed regning, forventes en mindreindtægt i 2015 på 682.000 kr. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. De budgetterede indtægter i 2015 forventes ikke at kunne realiseres. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere. Herudover forventes et merforbrug til vejafvandingsbidrag på grund af øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer. Under busdriften er det endnu usikkert, hvordan resultatet ender grundet forventet merudgift i forbindelse med udbud af den lokale skolebuskørsel samt rejsekortet. Herudover forventes en mindre udgift til brændstof jf. Midttrafiks forslag til revideret budget 2015 af februar 2015. Nettoudgifterne er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget grundet beregning med nyt indekstal på grund af faldende oliepriser hen over efteråret og vinteren 2014/15.

 

Anlæg.

Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 39 mio. kr.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 31,646 mio. kr. i 2015. Der forventes overført en mindreindtægt på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016. Den overførte mindreindtægt forventes således nedbragt med 2 mio. kr. i forhold til 2014, hvor der blev overført 16 mio. kr.

 

Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 45,190 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Da mindreindtægten i 2015 forventes reduceret med 2 mio. kr. i forhold til 2014, kan udskudte færdiggørelsesarbejder for tilsvarende beløb udføres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 7. september 2015 og i Byrådet den 15. september 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-66-15 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering om politianmeldelse for opdyrkning af hedeareal

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-182-10 Sagsbehandler: Sussi Kobberø  

Orientering om politianmeldelse for ulovlig afbrænding af spildolie

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser