Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområder:

 

Genbrug og affald (husholdningsaffald, erhvervsaffald, genbrugspladser)

ved afdelingsleder Birger Strandby Ernst.

 

Gennemgang af økonomien for Teknik og Miljøområdet ved centerchef Jacob Philipsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.00.00-K04-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Navngivning af motorveje i Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Vejdirektoratet har i brev dateret 24. januar 2014 anmodet Herning Kommune om en officiel tilbagemelding på et nyt forslag om navngivning af motorvejene Vejle - Holstebro og Aarhus - Herning.

 

Forvaltningen har i den anledning udarbejdet forslag til høringssvar med en anbefaling af, at strækningen Aarhus - Herning fastholder nuværende navngivning som Herningmotorvejen, og at de to motorveje syd og vest om Herning navngives Messemotorvejen.

 

Høringssvaret skal fremsendes til Vejdirektoratet inden 1. april 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

Transportministeren har i foråret 2013 anmodet Vejdirektoratet om - i dialog med relevante kommuner - at udarbejde et nyt forslag til navngivning af henholdsvis rute 18 fra Vejle til i dag Herning (i dag Midtjyske Motorvej), senere også til Holstebro samt navngivningen af rute 15 fra Aarhus til Herning (i dag Herningmotorvejen).

 

Navngivningen af rute 15 har været drøftet med teknikere fra de 5 relevante kommuner på et møde den 4. april 2013 hos Vejdirektoratet og efterfølgende har Vejdirektoratet fremsendt forskellige forslag til navngivning af motorvejene til kommentering hos kommunerne.

 

Herning Kommune fremsendte følgende kommentarer til forslagene:

 

 • Rute 15 mellem Aarhus og Herning ønskes fortsat navngivet som Herningmotorvejen. Vejnavnet har været benyttet i mange år og er derfor velkendt og desuden understøtter navngivningen slutdistinationen Herning.

 

 • Ingen bemærkninger til rute 18 fra Vejle til Holstebro.

 

 • Den kommende motorvej vest om Herning ønskes navngivet Messemotorvejen, således at hele motorvej/motortrafikvejsstrækningen sydvest om Herning har samme navn.

 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne og Vejdirektoratets egne overvejelser foreslås det nu, at motorvejen på rute 15 mellem Aarhus og Herning navngives Silkeborgmotorvejen, mens motorvejen på rute 18 mellem Vejle, Herning og Holstebro navngives Vestjyske Motorvej. Vejdirektoratet foreslår endvidere, at de to motorveje syd og vest om Herning kaldes Messemotorvejen.

 

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar med en anbefaling af, at strækningen Aarhus - Herning fastholder nuværende navngivning som Herningmotorvejen, og at de to motorveje syd og vest om Herning navngives Messemotorvejen.

Det er aftalt med Holstebro Kommune, at der udarbejdes fælles høringssvar fra Holstebro og Herning Kommuner. Herning Kommune bakker op om, at motorvejen mellem Vejle og Holstebro tilsvarende skal navngives efter slutdestinationen, Holstebromotorvejen.

 

Herning Kommune påpeger i høringssvaret, at der i denne sag ikke kan være tale om navngivning af motorvejen mellem Århus og Herning, idet vejen allerede er navngivet Herningmotorvejen tilbage i 2002 på foranledning af Vejdirektoratet.

 

Herning Kommune godkendte Vejdirektoratets forslag om navngivning politisk på møde den 23. september 2002.

 

Bilag: Høringssvar eftersendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 4 - Puljeansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 21. marts 2014.

I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en puljeansøgning på de foreslåede projekter med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016). Alternativt at cykelprojektets egenfinansiering tilpasses afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på i alt 4,696 mio. kr. i 2015-2016.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

 

I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40% af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 anbefales at indeholde følgende elementer:

 

Projekt
 
 
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%)
mio. kr.
 
Egenfinansie-ring (60%) mio. kr.
 
Afledt drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg
 
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort
 
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering
 
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 

Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

 

Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.
 
Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 

 

Mio. kr.
2015
2016
Projektudgift
4,700
7,300
Statsbidrag
1,880
2,920
Egenfinansiering
2,820
4,380 
 
Finansiering:
 
 
Sunds omfartsvej
2,192
 
Sikre skoleveje
 
0,524
Pulje til projekter
 
0,324
Thrigesvej
 
1,028
Momhøjevej
0,628
 
Sundhedsområdet
 
0,165
Skoleområdet
 
0,300
Nyt rådighedsbeløb
 
2,139  
I alt
2,820
4,380

 

Bemærkninger til finansieringen: 
Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,192 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter(papirpenge), Thrigesvej og Momhøjvej er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017.
 
Med baggrund i ovenstående finansieringsmodel indstilles det, at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40% dækkes af puljen.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på i alt 4,696 mio. kr. i egenfinansiering i 2015-2016. Projektet får i givet fald en samlet anlægssum på 7,827 mio. kr., hvoraf tilskud udgør i alt 3,131 mio. kr. Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 
Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40% dækkes af puljen,

 

at kommunens manglende egenfinansiering på 2,504 mio. kr. søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018.

 

alternativt

 

at cykelprojektet tilpasses de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på i alt 4,696 mio. kr. i 2015-2016, hvorefter projektets samlede anlægssum udgør 7,827 mio. kr.. Der tages i givet fald stilling til, hvilke delelementer af cykelprojektet der prioriteres.

Beslutning

Der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40% dækkes af puljen.

 

Udvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at kommunens manglende egenfinansiering på 2,504 mio. kr. søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Herning Cykler fase 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 3.

 

Forvaltingen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Trafikministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen i fase 3 omfatter en række projekter, der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Ansøgninger omfatter en samlet udgift på 10 mio. kr. i 2014 og 2015, hvoraf puljemidler udgør 4 mio. kr.


Ansøgningen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2013, pkt. 84, og Vejdirektoratet meddelte den 2. juli 2013 tilsagn om støtte til projektet. Efterfølgende har forvaltningen fremsendt acceptskrivelse den 29. oktober 2013.  

Ansøgningen til fase 3 indeholder følgende elementer:

Anlæg

 • Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsang Sø til Herning C

 • Cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning

 • Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt forbindelse til Herning C

 • 2-1 vej på Velhustedvej

 • Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV)
   

Information og Event

 • Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger (kampagne for
  korte cykelture)

 • Initiativer for 50+ gruppen

 • Kampagne for indvandrerkvinder

 • Lokalkampagne i forbindelse med ”Vi cykler til arbejde” og ”Alle Børn Cykler”

 • Generel synlighed/kampagner af projektet

 

Udvikling og Innovation

 • Aulum som cykel-laboratorium, hvor vi sammen med byen udvikler og gennemfører cykeltiltag

 • Koncept for "Bike-Park-Ride" ved pendlerpladser rundt om

 

Evaluering

 • Opdatering af Cykelregnskab

 

Projekterne er planlagt til gennemførelse i 2014 og 2015.

Fordelingen af udgifterne for Herning Cykler fase 3 ser således ud i puljeansøgningen:

Mio. kr.
2014
2015
I alt
Projektudgift
3,775
6,225
10,0
Statsbidrag
1,510
2,490
4,0
Egenfinansiering
2,265
3,735
6,0

 

Der er på investeringsoversigten 2014 - 2017 afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

 

Mio. kr.
2014
2015
I alt
Udgift:
 
 
 
Herning Cykler fase 3
3,750
4,583
8,333
Pulje til projekter
0,122
0,324
0,446
Sikre skoleveje
 
0,524
0,524
Korrektion
 
0,647
0,647
Udgift i alt
3,872
6,078
9,950
 
 
 
 
Indtægt:
 
 
 
Herning Cykler fase 3
1,500
1,833
3,333
Korrektion
 
0,647
0,647
Indtægt i alt
1,500
2,480
3,980

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 3. 

 

Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til projektet, afsatte rådighedsbeløb til pulje til projekter(papirpenge), afsat rådighedsbeløb til sikre skoleveje samt yderligere indtægter til projektet.

 

De afledte driftsudgifter på 110.000 kr. kan finansieres på to måder

- enten afholdes udgifterne indenfor den nuværende driftsramme,

- alternativt skal udgifterne indgå i arbejdet med budget 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. samt rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2014 og 1.495.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 med 3.750.000 kr. i 2014 og 4.583.000 kr. i 2015,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222095 Pulje til projekter(papirpenge) med 122.000 kr. i 2014 samt 324.000 kr. i 2015. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 122.000 kr. samme sted,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 Sikre Skoleveje, Trafiksikkerhed med 524.000 kr. i 2015,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3 samt yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 647.000 kr. i 2015. Indtægten på 647.000 kr. medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsindtægt på 3.333.000 kr. afholdes af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3 med 1.500.000 kr. i 2014 samt 1.833.000 kr. i 2015,

 

at den afledte driftsudgift på 110.000 kr. søges indarbejdet i budget 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering: Motorvej mellem Herning og Holstebro - Linjebesigtigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Resultatet af Statsekspropriationskommissionens linjebesigtigelsesforretning den 27.-30. januar 2014 foreligger til orientering.


Heraf fremgår det blandt andet, at Kommissionen har besluttet, at Romvigvej og Schæferivej skal lukkes og ikke føres over eller under den kommende motorvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Af vedlagte udskrift af forhandlingsprotokol for linjebesigtigelsesforretningen fremgår det blandt andet, at Kommissionen har besluttet at lukke Romvigvej og Schæferivej på trods af Herning Kommunes og borgernes ønske om at opretholde en over- eller underføring.

 I protokollen begrundes lukningerne med den lille årsdøgntrafik, der er på de 2 veje. Der kører omkring 200 biler pr. døgn på begge veje.

 

Forslaget fra Herning Kommune omkring Vesterholmvejs tilslutning til motorvejen blev godkendt af Kommisionen. Det betyder at tilslutningsanlægget bliver placeret optimalt i forhold til kommende planlægning for Helstrup og får en udformning, som er optimal i forhold til Vesterholmvejs forlængelse.


Beslutningen om at lukke de 2 veje vil få følgende konsekvenser for det nærliggende vejnet:
 
Romvigvej
Ved lukning af Romvigvej vil en del af trafikken på Romvigvej køre op omkring Asbækhedevej. Denne vej har en bredde på 4,1 meter og den øgede trafikmængde vil kræve, at vejen udvides og forstærkes til 5 meters bredde over en strækning på 1,5 km, pris ca. 475.000 kr.


På Ljørringvej lige nord for Romvigvej ligger en bro over Løven å som er skiltet med max. 32 ton for vogntog og 24 ton for køretøjer. Det kan skabe problemer for landbrugskøretøjer, der skal køre en større omvej på ca 10 km for at komme over på den anden side af motorvejen. Udgiften til at forbedre broen, så vægtbegrænsningen kan ophæves, er vurderet til ca. 1 mio. kr., som vil kunne finansieres af allerede afsatte midler på investeringsoversigten.

 

[image]

 
Schæferivej
Ved lukningen af Schæferivej skal trafikken enten mod nord (1) til Rosmosevej eller mod vest (2) til Remmevej og Sikjærvej. Vejen mod nord er 4 meter bred, og vejen ud til Remmevej er 4,5 meter bred. Den øgede trafikmængde vil betyde, at disse 2 veje skal udvides og forstærkes med hhv. 1 og 1,5 meter over en strækning på 1,2 km og 1,0 km. Det vil medføre en udgift på ca. 1,9 mio. kr.

 

[image]

 

Forvaltningen vil på mødet orientere nærmere om Kommissionens beslutninger.

 

Med hensyn til de afledte økonomiske konsekvenser, så vil forvaltningen senere fremlægge en sag hvor udvalget skal tage stilling til finansieringen af de nødvendige investeringer på det kommunale vejnet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 30.10.40-K05-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering: Lovforslag om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Transportministeriet har den 27. januar 2014 fremsendt udkast til lovforslag om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane i høring.

 

Forvaltningen har fremsendt høringssvar.

Sagsfremstilling

Lovforslaget er et projekteringslovforslag for de anlægsprojekter, der indgår i Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK, og indeholder en bemyndigelse til, at Transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere de konkrete projekter.

 

Samtidig indeholder lovforslaget en ændring af lov om jernbane, hvor der foreslås indsat en række nye bestemmelser, som giver transportministeren en række generelle hjemler i forbindelse med anlæg af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg.

 

Lovforslaget kan ses på høringsportalen på www.borger.dk.

 

Eventuelle bemærkninger til lovforslagsudkastet skal fremsendes senest den 24. februar 2014.

 

Lovforslaget indeholder blandt andet følgende projekter:

 

Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn

Vil bidrage til et generelt løft af den kollektive trafik i Østjylland og skabe sammenhæng mellem landsdeltrafikken og de prioriterede byer i Timemodellen, herunder bl.a. Vejle og Herning og Billund. Banen får stationer ved Billund Lufthavn og Legoland.

I aftalen om udmøntning af Togfonden DK fremgår følgende: Transportministeriet vil på baggrund af drøftelser med de lokale parter komme med oplæg om alternative linjeføringer, herunder letbane. Aftaleparterne vil drøfte oplægget i april 2014, herunder økonomi.   

  

 

 

Hastighedsopgraderinger på strækningerne Vejle - Struer og Skanderborg - Skjern

Vil give et samlet løft til togtrafikken og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen. Rejsetiderne forventes forkortet med 24 minutter Vejle - Struer og 20 minutter Skanderborg - Skjern.

 

Øget banekapacitet mellem Herning - Holstebro

Det påtænkes, at kapaciteten på jernbanen mellem Herning og Holstebro skal undersøges nærmere, samt at kapaciteten skal udbygges. Formålet med at udbygge kapaciteten på jernbanen er at muliggøre, at der kan køre op til 3 tog i timen på strækningen og på den måde skabe grundlag for at køre direkte tog mellem Aarhus og Holstebro.

 

Ekstra spor ved Gødstrup Station

Det ekstra spor på stationen vil forbedre mulighederne for trafikering af stationen.

 

Elektrificering Vejle - Struer (2024-2026)

Finansieres nu af Togfonden og indgår derfor i lovforslaget.

 

Det fremgår desuden af aftalen om udmøntning af Togfonden DK, at der afsættes 4 mio. kr. til en forundersøgelse af en ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg, herunder belysning af synergieffekter med Timemodellen og Aarhus letbane. Parterne vil senest i 2024 skulle tage beslutning om projektet, herunder igangsættelse af en evt. VVM-undersøgelse.

 

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen fremsendt høringssvar uden bemærkninger til lovforslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Køreplanskift juni 2014 - Bybusser og lokalruter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

De nugældende køreplaner for Herning Bybusser er gældende indtil køreplanskiftet 28. juni 2014. De kommende køreplaner har Midttrafik udarbejdet i samarbejde med Arriva og Herning Kommune. Efter køreplanforslaget har været i høring, er der foretaget tilpasninger ud fra de indkomne forslag samt indenfor den økonomiske ramme.

 

De lokale ruter 140 Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup og 150 Herning - Vildbjerg - Ørnhøj har ligeledes været i høring og indgår i orienteringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan forventes en større omlægning af bustrafikken i og omkring Herning i 2017, hvor det nye hospital i Gødstrup åbner.

 

Allerede nu er der indledt et samarbejde mellem Herning Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland for at udarbejde en strategi for dette arbejde.

 

Da ændringen forventes at blive omfattende, er det forvaltningens anbefaling, at de ændringer, der skal ske indtil da, kun skal være tilpasninger og ikke større ruteændringer.

 

Køreplanerne er udarbejdet af Midttrafik i samarbejde med Arriva (herunder chaufførerne) og Herning Kommune.
 
Der er i videst muligt omfang taget højde for uddannelsesstedernes behov, og ligeledes er servicebussernes linjeføringer fortsat tilpasset de forskellige aktivitetscentre, sygehuset mm.
 
De nye køreplaner er udarbejdet ud fra den givne økonomiske ramme, og de tilpasninger, der har været nødvendige at indarbejde, er derfor sket uden en samlet udvidelse i kørselsomkostningerne.
 
Der er flere steder, hvor køreplantiden er justeret. Midttrafik har også forsøgt at få korrespondancetiderne med regionale busser og tog passet bedre ind i køreplanerne.
 
Køreplanforslaget for bybusserne og lokale ruter har været i høring på Midttrafiks hjemmeside, og der er her indkommet bemærkninger, som er gennemgået og om muligt tilgodeset i den færdige køreplan.  


Ændringer på bybuslinjerne:

Linje 1A Gullestrup - Afgangstiden fra Gullestrup om morgenen justeres, så der kan opnås forbindelse til tog mod Vejle og X bus mod Viborg.

Linje 1B Gullestrup - Afgangstiden om morgenen justeres.

Linje 2 Gjellerup - Køretiderne på ruten justeres.

Linje 3 Snejbjerg - Køretiderne på ruten justeres og afgangstiderne fra terminalen forskydes, så det giver bedre forbindelser med andre bybuslinjer.

Linje 4 Lind - Afgangstiderne fra terminalen forskydes, så det giver bedre forbindelser med andre bybuslinjer.

Linje 5A Hammerum - Afgangstiden om morgenen justeres.

Linje 5B  Birk Centerpark - Ingen ændring.

Linje 6A Messecentret og Godthåbsvej - Ingen ændring.

Linje 6B Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest - Ingen ændring.

Linje 7 Holtbjerg og Herningcentret - Ingen ændring

Linje 8A Tjørring via Vestergade - Afgangstiderne fra terminalen forskydes, så det giver bedre forbindelser med andre bybuslinjer.

Linje 8B Tjørring via H P Hansens Vej - De første afgange er lagt tidligere, så det giver en bedre korrespondancemulighed for elever fra Gullestrup til Tjørring.

Linje 9A Holmparken - Ingen ændring.

Linje 9B Lillelundvej og Holmparken - Hvis Herningsholm Gymnasium kan flytte ringetiden 5 minutter, kan afgangstiden på Linje 9B lægges tidligere, så der kan skabes bedre sammenhæng med linje 4 til Lind. Midttrafik undersøger dette hos Herningsholm Gymnasium.

 

Ændringer på Servicebusser

S7 Herningcentret - Ingen ændring.

S8 Tjørring via Sygehuset og Bytoften - Ingen ændring.

S9 Holmparken via Brorsonsvej og Sygehuset (og Koloritten) - Ruten omlægges fra Brændgårdvej til Gullestrupvej og kører via Koloritten på Markedspladsen.  

 

Ændringer på lokale ruter:

Rute 140 Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup - Ingen ændring. 

Rute 150 Herning - Vildbjerg - Ørnhøj

Tiderne ændres i weekenden, så der opnås bedre forbindelser med tog.

Der lægges en afgang tidligere om eftermiddagen, så rute 150 kører via skolerne.

På hverdage mellem kl. 9 - 17 kører Rute 150 en sløjfe fra Vesterholmvej ind på Fuglsang Alle, for at betjene det ny Fuglsang Sø Centret og de øvrige beboere i området. Behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. december 2013, pkt. 128.

På grund af meget få passagerer, sløjfes de 2 sidste aftenafgange (behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den11. december 2013, pkt. 128).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 19,1 mio. kr. i 2014 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,369 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Der anmodes om frigivelse af 19,1 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 8,269 mio. kr. i 2014 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2014. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2014 er inkl. overførsler fra 2013, som overføres i den samlede overførselssag fra 2013 til 2014. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder. 

 

[image]

 

 

Boligområder

Knudmoseparken, Lind, stednr.: 002007

Forventet forbrug i 2014: 0,600 mio. kr.

Offentlig sti nord for boligområdet asfalteres.

 

Fuglsang Sø, Tjørring, stednr.: 002014

Forventet forbrug i 2014: 3,940 mio. kr.

Kajkant langs Fuglsang Sø Centret færdiggøres med asfaltsti og granitsiddetrin.

 

Fejerskovparken, Lind, stednr.: 002019

Forventet forbrug i 2014: 5,200 mio. kr.

Byggemodning af 25 grunde i etape 3 og færdiggørelsesarbejder i form af beplantninger og etablering af legepladser i etape 1+2.

 

Søtoften og Søengen, Sunds, stednr.: 002020

Forventet forbrug i 2014: 0,700 mio. kr.

Færdiggørelse og drift af beplantning frem til aflevering.

 

Hørmarken, Hammerum, stednr.: 002030

Forventet forbrug i 2014: 0,100 mio. kr.

Drift af beplantning på vold ved Jens Mathiasens Vej.

 

Koustrupparken, Lind, stednr.: 002031

Forventet forbrug i 2014: 0,450 mio. kr.

Profilering og beplantning af del af fritidslandskab nord for Koustrupparken.

 

Velhustedparken, Kibæk, stednr.: 002055

Forventet forbrug i 2014: 0,200 mio. kr.

Beplantning og mindre færdiggørelsesarbejder.

 

Åbrinken, Sørvad, stednr.: 002061

Forventet forbrug i 2014: 1,400 mio. kr.

Byggemodning af 7 grunde. Arbejdet blev påbegyndt i 2013.

 

Holingområdet, Tjørring, stednr.: 002077

Forventet forbrug i 2014: 5,400 mio. kr.

Færdiggørelse af området omkring Holing Sø, 1. etape. Arbejdet blev påbegyndt i 2013. Betinget byggemodning af 7 grunde på Poppelbakken.

 

Præstehaven, Gjellerup, stednr.: 002079

Forventet forbrug i 2014: 0,100 mio. kr.

Der udføres skitsering af ny udstykning samt projekt for sti langs Kirkebyvej.

  

I alt boligområder:

Forventede anlægsudgifter udgør 18,090 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 16,750 mio. kr. i 2014 samt overførsler fra 2013 til 2014 på i alt 1,340 mio. kr., som overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

 

Erhvervsområder

Birk Centerpark, Herning, stednr.: 003010

Forventet forbrug i 2014: 0,550 mio. kr.

Der udføres beplantning og færdiggørelsesarbejder med henblik på overdragelse til grundejerforening i området Birk Centerpark Vest (arbejdet blev påbegyndt i 2013).

 

HI Park, 1. etape, stednr.: 003017

Forventet forbrug i 2014: 0,500 mio. kr.

Skovplantning ved N.O. Hansens Vej og ved banen.

 

HI Park, 2. etape, stednr.: 003029

Forventet forbrug i 2014: 0,850 mio. kr.

Beløbet er afsat til plantning af skov ved N.O. Hansens Vej.

 

HI Park, 3. etape, stednr.: 003034

Forventet forbrug i 2014: 0,480 mio. kr.

Primært til drift af beplantninger og mindre færdiggørelser.

 

I alt erhvervsområder:

Forventede anlægsudgifter udgør 2,380 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 2,350 mio. kr. i 2014 samt overførsler fra 2013 til 2014 på i alt 0,030 mio. kr.  

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 28,162 mio. kr. i 2014. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2013 på i alt 24,239 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreudgifter på 19,712 mio. kr. fra 2013. Der er således en ubalance på netto 4,527 mio. kr. som der pt. arbejdes på en løsning af. Forslag til løsning vil blive forelagt til politisk behandling sammen med overførselssagen fra 2013 til 2014 for byggemodningsområdet. De frigivne rådighedsbeløb jf. sagens indstillinger kan være spil i forhold til at løse ubalancen på 4,527 mio. kr.

 

Byggemodningsprojekter som afventer igangsættelse 

Byrådet traf på møde 6. marts 2012 samt på møde 16. april 2013, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemod-

ningsprojekter for i alt 10 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på henholdsvis Udgårdsvej i Skibbild med 1,980 mio. kr. Holing med 2,0 mio. kr. samt Mørupvej med 6,020 mio. kr. Der igangsættes nu byggemodning i Holing, hvilket medfinansieres af de 2 mio. kr. fra puljen på 10 mio. kr. Der udskydes færdiggørelsesarbejder for et tilsvarende beløb, således at der fortsat er byggemodningsarbejder for 10 mio. kr., som afventer igangsættelser.

Rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder samt den disponible pulje er afsat på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

 

Der fremsendes separate prisfastsættelsessager til politisk behandling inden salget af de enkelte udstykningsområder påbegyndes. I prisfastsættelsessagerne anmodes der om bevillinger til indtægter fra grundsalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb i 2014 på i alt 19,100 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind 0,499 mio. kr.

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 4,190 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 4,863 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 1,018 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum -1,042 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,072 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 0,412 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,421 mio. kr.

stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring 6,217 mio. kr.

stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 0,100 mio. kr.

stednr. 003010 Birk Centerpark, Herning 0,770 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park 1. etape, Hammerum 0,458 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park 2. etape, Hammerum 0,669 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park 3. etape, Hammerum 0,453 mio. kr.

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 19,100 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01, Byggemodning i 2014:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 4,557 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 6,076 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken 1,215 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 4,152 mio. kr.

stednr. 003010 Birk Centerpark 1,013 mio. kr.

stednr. 002003 Rammerådighedsbeløb 2,087 mio. kr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 17,504 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind - 2,744 mio. kr.
stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 3,678 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 4,963 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,984 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum -1,075 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,073 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 2,554 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,422 mio. kr.
stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring 6,176 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 0,100 mio. kr.
stednr. 003010 Birk Centerpark, Herning 0,770 mio. kr.
stednr. 003017 HI Park 1. etape, Hammerum 0,458 mio. kr.
stednr. 003029 HI Park 2. etape, Hammerum 0,753 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park 3. etape, Hammerum 0,392 mio. kr. 

 

at forventede mer- og mindreforbrug i 2013 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt 1,370 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014:

 

stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind 0,101 mio. kr.
stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring -0,250 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 0,337 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds -0,318 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 1,142 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,378 mio. kr.
stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk -0,212 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,979 mio. kr.
stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring -0,817 mio. kr.
stednr. 003010 Birk Centerpark, Herning -0,220 mio. kr.
stednr. 003017 HI Park 1. etape, Hammerum 0,042 mio. kr.
stednr. 003029 HI Park 2. etape, Hammerum 0,181 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park 3. etape, Hammerum 0,027 mio. kr. 

 

at pulje med projekter, som afventer igangsættelse, uændret udgør 10 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003, disponibel pulje. Puljen omfatter fremover 2 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder som udskydes, i stedet for 2 mio. kr. til Holing.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Forslag til fredning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Hanne Ortvad, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget en henvendelse af 20. november 2013 om forslag til en fredning af De Geometriske Haver i Birk.

 

Bemærkninger til indstillingen skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 14. marts 2014. Herefter vil Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om anlægget skal fredes.

 

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget den 3. februar 2014 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 17. februar 2014. Alle 3 udvalg udsatte sagen.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune støtter Kulturstyrelsens forslag om fredning af De geometriske Haver med de bemærkninger, som fremgår af indstillingen.

 

Kulturstyrelsen har besluttet at forlænge høringsfristen, således at bemærkninger skal være modtaget senest den 25. april 2014.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsens henvendelser sker på baggrund af Det Særlige Bygningssyns beslutning på møde den 6. november 2013 på baggrund af fredningsforslag stillet af landskabsarkitekt, professor Steen Høyer.

 

Det Særlige Bygningssyn udtaler bl.a.:

 

" at "De Geometriske Haver" oprindeligt kaldet "De musikalske Haver" (1945 af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, anlagt 1983) samt den ovale skovlysning med tilhørende egeskovbryn på matr.nr. 4aø Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, Herning, har fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af et værk yngre end 50 år.

 

Formålet med fredningen af De Geometriske Haver er at sikre opretholdelsen og videreførelsen af et enestående eksempel på modernismens havekunst.

 

Kulturhistorisk repræsenterer det samlede Birk-område en unik arkitektonisk planlægning, der er speciel og karakteristisk for modernismens grundlæggende ideer.

 

Anbefalinger 

Det Særlige Bygningssyn anbefaler, at anlægget fremover klippes to gange om året i lighed med lysningens græsarealer. På et tidspunkt kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang, således at anlægget siden hen igen kan fremstå i sin originale form".

 

C. Th. Sørensen var sin tids førende danske landskabsarkitekt og regnes i dag blandt verdens mest fremtrædende. 

 

[image]

 
De Geometriske Haver indgår i dag som et skulpturelt element sammen med Angligården, Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museet, Skulpturparken, Kunstmuseet Heart og Ingvar Cronhammars “Elia” i et stort samlet anlæg.
 
Anglibygningen med omkringliggende arealer og skulpturparken tilhørende Midtjysk Skole- og Kulturfond er i dag allerede fredet. Det er forvaltningens vurdering, at fredningen af De Geometriske Haver vil være af stor betydning  for området. Et enestående monument over modernismens arkitektur og havekunst kan forsat i generationer sikres som et unikt haveanlæg i international klasse.

 

Haveanlægget har gennem årene været et eftertragtet besøgsmål fra både ind- og udland.

 

Fredningen vil omfatte haveanlægget samt den ovale skovlysning med tilhørende egebryn - det vestlige område af matr.nr. 4 aø, Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, ejet af Herning Kommune, som vist på oversigtskortet.
 

Fredningens betydning for driften
Hækrummene er i dag udlagt med klippet græs.

 

Jfr. fredningsforslaget betyder det, at græs og hække klippes to gange årligt. Hækkene klippes i dag kun én gang om året i august. Såfremt hækkene skal klippes to gange, vil det medføre øgede driftsudgifter for Herning Kommune.  

 

Anlægget skal holdes i forsvarlig stand. Ændringer, der rækker udover almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturstyrelsens tilladelse. Det betyder, at der ikke kan etableres andre anlæg i det fredede område, f.eks. stiforbindelser, teknik, nyanlæg o.lign. uden særlig tilladelse. Herning Kommune får ikke tilskud til driften i forbindelse med fredningen.

 

På et tidspunkt, om flere generationer, kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang således, at anlægget siden hen igen kan fremstå i den originale form. En fredning vurderes i praksis ikke at få den store betydning, idet anlægget fremstår med højt plejeniveau og i en absolut god stand.

 

Administrationen anbefaler, at Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver besvares positivt med følgende anbefalinger:

 

 • I den cirkulære have bør der kunne etableres en vandflade med 12 m i diameter jfr. i landskabsarkitekt professor C.Th. Sørensens originale projekt.

 • Ligeledes bør der være mulighed for, med diskret placering, at etablere tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer.

 

 • Ligeledes er der behov for, at Herning Kommunes stilleplads, der benyttes af Driftsafdelingens nedarbejdere i Birk-området kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning, samt at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver, så som udtyndingsarbejder i egeskoven. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jfr. landskabsarkitekt professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-08 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Anlægsregnskab for Løvbakke Dyrehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Løvbakke Dyrehave.
 
Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 21. maj 2013, pkt. 145 blev der i 2013 overført 350.000 kr. til Serviceområde 04, Grønne områder, sted nr. 053095, Dyrehave i Løvbakke Plantage.

 

Der er med etablering af Løvbakke Dyrehave skabt et tilbud til borgerne, som i antal besøg og bevågenhed langt overstiger de forventninger, der lå til projektet. Med oprettelse af Løvbakke Dyrehave, vil besøgstallene i Løvbakke Naturcenter øges væsentligt fra de ca. 40.000 registrerede besøgende som besøgte naturudstillingen i 2013.
 

 
Projektet er nu udført i sin helhed, og der foreligger anlægsregnskab.
 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
053095
Dyrehave i Løvbakke Plantage
350.000
 356.165
 
- 6.165

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-5-07 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Frigivelse af anlægsbevilling - fredning af Gødstrup Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 528.000 kr. i 2014 til fredningserstatninger og godtgørelser i forbindelse med fredningen af Gødstrup Sø på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098. 

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 afsat et samlet rådighedsbeløb på kr. 528.000 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 til fredningserstatninger i forbindelse med Gødstrup Sø fedningen. Beløbet forventes overført til 2014 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen om fredningen af Gødstrup Sø med omgivelser. Fredningen udløser erstatninger til de berørte lodsejere.

 

Sagen er, på grund af erstatningernes samlede størrelse og efter klage fra flere af de berørte lodsejere, forelagt Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om at fredningserstatningerne afholdes med 50% af staten og 50% af Herning Kommune jf. naturbeskyttelseslovens §49, stk. 4.


Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat erstatninger for i alt 805.800 kr. Heraf afholder Herning Kommune således 402.900 kr.

 

Hertil kommer, at Natur- og Miljøklagenævnet har tilkendt godtgørelse for sagkyndig bistand til flere lodsejere. Den samlede godtgørelse udgør 31.593,80 kr. Godtgørelsen afholdes med 50% af staten og 50% af Herning Kommune. Herning Kommune afholder således 15.796,90 kr.

 

De samlede udgifter, som afholdes af Herning Kommune i forbindelse med erstatningerne ved fredningen af Gødstrup Sø og omgivelser udgør således 418.696,90 kr.

 

Der anmodes om frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 528.000 kr., da der i tillæg til ovennævnte beløb påløber renter på fredningserstatninger og godtgørelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatningsudmålingen kan påklages inden 4 uger til Taksationskommissionen af de ejere, der har indbragt Fredningsnævnets afgørelse for Natur- og Miljøklagenævnet. Den samlede fredningserstatning, som Herning Kommune skal afholde, kan således ændre sig.

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013, der forventes overført til 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 528.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 - Gødstrup Sø-fredningen,

 

at udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 528.000 kr. i 2013 - der overføres til 2014 i forbindelse med den samlede overførselssag - på serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050098 - Gødstrup Sø-fredningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-5-07 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Fredning af Gødstrup Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har den 17. februar 2014 truffet afgørelse i sagen om fredningen af Gødstrup Sø med omgivelser. Afgørelsen har bl.a. betydning for den andel af erstatningen, som Herning Kommune skal betale.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, traf den 24. juni 2011 afgørelse om erstatning i anledning af fredningen af Gødstrup Sø med omgivelser. Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet tilkendte på daværende tidspunkt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr.


Sagen blev på grund af erstatningens størrelse forelagt Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Fredningsnævnets afgørelse blev tillige påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Naturstyrelsen og af flere private lodsejere.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 17. februar 2014 truffet afgørelse i sagen. Afgørelsen kan læses i sit fulde omfang på vedhæftede bilag. Følgende punkter i nævnets afgørelse er af vigtig betydning for Herning Kommune:

 • Den samlede erstatning for fredningen udgør efter afgørelsen 805.800 kr. ekskl. påløbne renter mod oprindeligt 1.016.341 kr.

 • Herning Kommune skal efter afgørelsen afholde 50% af erstatningssummen mod oprindeligt 25%. Staten afholder ligeledes 50% mod oprindeligt 75%.

 • Syd for Vesterholmvejs forlængelse har nævnet besluttet at udtage visse arealer af den oprindelige fredning jf. fredningskortet (vedhæftet som bilag).

 • Herning Kommune skal anlægge stier med nødvendige spange og broer med et forløb omtrentligt som angivet på fredningskortet (vedhæftet som bilag). Stierne skal anlægges som trampestier.

 • Afgørelsen kan alene vedrørende erstatningens udmåling påklages af Herning Kommune inden 4 uger fra den 17. februar. Afgørelsen kan tillige påklages af de lodsejere, der har indbragt fredningsnævnets afgørelse for Natur- og Miljøklagenævnet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Strukturtilpasning af legepladsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted.

Sagsresume

Forvaltningen har efter Teknik- og Miljøudvalgets temadrøftelse den 3. februar 2014 pkt. 21 - Strukturtilpasning af legepladser i Herning Kommune - opstillet et nyt scenarie for strukturtilpasning af de kommunale legepladser i de bynære grønne områder og indstiller på den baggrund, at 30 legepladser i de bynære grønne områder udfases.
 
Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget ved mødet den 3. februar, besluttede at nedlægge tre legepladser så udgangspunktet i det efterfølgende er, at Herning Kommune har 65 legepladser i bynære grønne områder.
 
Forvaltningen anbefaler, at scenarie 4 godkendes og at der vælges mellem en 10 års og en 15 års turnus på udskiftning af legepladser. 

 

Baggrund

Fra Teknik og Miljøudvalgets møde den. 3. februar 2014, pkt.  21 (herunder i kursiv)

Temadrøftelse - Strukturtilpasning af legepladser i Herning Kommune.

 

Sagsresume
Målet med Herning Kommunes legepladser i de grønne områder er, at legepladserne skal udgøre et attraktivt tilbud til børn i alderen 0-10 år særligt med fokus på de 0-6 årige. Legepladserne skal inspirere til leg og bevægelse, de skal være i god stand og gennemgå et årligt sikkerhedseftersyn, så de er sikre at benytte. Legepladserne er desuden med til at gøre Herning Kommune attraktiv som besætningskommune og fastholde allerede bosatte borgere.


Forvaltningen har opstillet tre mulige scenarier for strukturtilpasning af de kommunale legepladser i de bynære grønne områder samt forslag til finansiering som udgangspunkt for en drøftelse af strukturtilpasning af kommunens legepladser.


Sagsfremstilling
Denne sag følger op på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 18. februar 2013 (pkt. 28), hvor forvaltningen orienterede om generel status på kvaliteten af de kommunale legepladser samt udarbejdelse af forslag til en strukturtilpasning af legepladser i Herning Kommune.


Baggrunden for denne strukturtilpasning er, at økonomien til drift og udvikling af kommunens 68 legepladser i de bynære grønne områder ikke er tilstrækkelig til at holde redskaberne i en forsvarlig stand og foretage den nødvendige løbende udskiftning og udvikling. Målet for legepladserne nås derfor ikke.


Dette er også baggrunden for, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 22. februar 2010 vedtog en prioritering af større renoveringsprojekter for fem udvalgte legepladser. Det blev besluttet, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og frem søges indarbejdet en årlig pulje til forbedring af legepladserne, således at der over en årrække frigives midler til ny anlæg af legepladser i Aulum, Kibæk, Haderup, Sdr. Felding og Ørnhøj. Disse projekter står på den samlede investeringsoversigt, men er endnu ikke prioriteret.


I 2013 er legepladsen i Sdr. Felding samt Sdr. Anlægs tarzanbane og småbørnslegeplads renoveret for driftsmidler, der er afsat til at realisere parkpolitikkens 10 mål.


Forvaltningen har udarbejdet tre mulige scenarier for en strukturtilpasning. Ingen af de tre scenarier kan finansieres indenfor den eksisterende ramme til drift og vedligeholdelse af kommunens legepladser:


Scenarie 1 er et næsten nul-scenarie, hvor tre legepladser nedlægges og driften af de resterende legepladser fortsætter som i dag.


Scenarie 2 prioriterer legepladserne i centerbyerne og landsbyerne, mens der i Herning kun bevares legepladser i Hernings større byparker. I forstæderne tages der udgangspunkt i børnetallet, så der er én legeplads pr. 300 børn i alderen 0-10 år. Der tages desuden hensyn til trafikale barrierer i form af stærkt trafikerede veje og jernbaner.


Scenarie 3 tager udgangspunkt i børnetal og fordeler legepladserne ud fra dette. Borgerforeninger, lokalråd, dagplejepædagoger, Grønt Råd og landsbykontaktudvalget er blevet hørt i processen med udarbejdelse af scenarie 3, og indkomne høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Høringsprocessen belyste, at der er en generel utilfredshed, hvor oplægget, ud fra de opstillede kriterier, har været at nedlægge legepladser. Utilfredsheden er størst i landsbyerne, hvor det i nogle tilfælde er byens eneste legeplads, som er i spil.

Scenarie 2 er udarbejdet på baggrund af høringssvarene som et forsøg på at imødekomme ønsker fra landsbyerne om at beholde legepladserne.


Historik

Som det fremgår af kortbilagene, har der ikke været en ensartet eller fælles kommunal praksis for etablering af legepladser. Der har i Herning og forstæder været en tradition for at indtænke offentlige legepladser i byudviklingen. Dette er ikke på samme måde tilfældet i centerbyerne og landsbyerne. Derfor er den nuværende legepladsstruktur et udtryk for en historisk forskelligartet planlægning og praksis.

 

Herning Kommune afholder hvert år udgifter på 400.000 kr. til drift og sikkerhedsinspektioner på de nuværende 68 kommunale legepladser i de bynære grønne områder. Udgifterne fordeler sig med ca. 60% på sikkerhedsinspektioner og 40% på drift/reparationer. Den begrænsede økonomi betyder, at forvaltningen i dag prioriterer de helt centrale legepladser i centerbyerne samt legepladserne i Hernings største byparker. De resterende legepladser holdes sikkerhedsmæssigt i orden men reparereres kun i lille grad, og oftest fjernes de udtjente legeredskaber i stedet for at blive erstattet af nye.


Scenarie 1
Dette scenarie er et næsten nul scenarie, hvor der nedlægges tre legepladser, og driften fortsætter som i dag.


Et nulscenarie vil betyde en fortsat nedslidning af kommunens legepladser. Dette vil især få betydning på de mindre legepladser og legepladserne i landsbyerne. Der vil blive færre og færre redskaber, hen i mod at der til sidst kun er faldunderlaget tilbage, som det er tilfældet på en legeplads i Gjellerup.


I dette scenarie nedlægges legepladsen på Provststien i Arnborg, Gjellerupbakken 36 i Gjellerup og Rønne Allé 2 i Sunds. Efter høringen vurderes det, at benyttelsen af disse tre legepladser er begrænset.


Det er forvaltningens erfaring, at en legeplads har en levetid på ca. 10 år. Det betyder, at der årligt skal renoveres 6,8 legepladser for at følge med nedslidningen. En lille legeplads kan totalrenoveres for ca. 100.000 kr. ekskl. moms. En større legeplads kan totalrenoveres for 300.000-500.000 kr. ekskl. moms i beregningerne sat til 400.000 kr.

Hvis der årligt renoveres 1 større og 5,8 mindre legepladser viser scenariet en manglende finansiering på 765.000 kr.

 

[image]


Scenarie 2

Dette scenarie er udarbejdet på baggrund af høringssvarene, som et forsøg på at imødekomme ønsker fra landsbyerne med et scenarie, som opprioriterede landsbyernes legepladser på bekostning af legepladser i Herning by og forstæder. For stadig at kunne tilgodese behovet for legepladser til børn i Herning by, foreslår forvaltningen, at de tilbageblivende legepladser opgraderes til besøgslegepladser, som kan rumme børn i flere aldersklasser og som er et besøg værd for resten af kommunens borgere.

I scenariet nedlægges 28 legepladser. Hvis der årligt renoveres 4 af de resterende 40 legepladser viser scenariet en manglende finansiering på 430.000 kr.

 

[image]


Scenarie 3


Dette scenarie tager udgangspunkt i de nedenstående kriterier om bl.a. antal børn i en by og fordeler legepladserne ud fra dette. Borgerforeninger, lokalråd, dagplejepædagoger, Grønt Råd og Landsbykontaktudvalget er blevet hørt i processen med udarbejdelse af scenarie 3, og indkomne høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Høringsprocessen belyste, at der er en generel utilfredshed, hvor oplægget har været at nedlægge legepladser. Utilfredsheden er størst i landsbyerne, hvor det ofte er byens eneste legeplads, som foreslås nedlagt.


Forvaltningen har opstillet nedenstående kriterier for udarbejdelse af scenarie 3. Kriterierne bygger på tal fra cpr-registret om antallet af børn i området samt erfaringstal fra andre kommuner.

 • Målgruppen for kommunens legepladser i de bynære grønne områder er børn 0-10 år.

 • Er der færre end 50 børn i en by nedlægges legepladsen, medmindre lokale kræfter ønsker at overtage driften af legepladsen ved at påtage sig udgifterne til det årlige sikkerhedseftersyn samt de småreparationer, som eftersynet måtte afstedkomme.

 • Antal børn (0-10 år) i byen. Der skal være en legeplads pr. 300 børn (erfaringstal fra andre kommuner).

 • De fem centerbyer (Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg) skal have mindst én legeplads.

 • Det tilstræbes, at der er max 500 m til en legeplads, længere afstand, hvis der er tale om en besøgslegeplads, som er en større og bedre udstyret legeplads (erfaringstal fra andre kommuner).

 

I scenariet opretholdes 42 legepladser og 26 lukkes, med mindre borgerforeninger eller andre lokale foreninger ønsker at overtage den årlige udgift, vurderet til 3.000 kr. til sikkerhedseftersyn og de deraf afledte udgifter til reparationer. Hvis der årligt skal renoveres 4,2 legepladser viser scenariet en manglende finansiering på 460.000 kr.

 

[image]


Forvaltningen anbefaler endvidere, at legepladsen, Rønne Allé 2, Sunds, der alene anvendes af dagplejerne i Sunds nedlægges, da Center for Børn og Læring, som ejer ejendommen, ikke er interesserede i at overtage legepladsen.  

Finansieringsbehov og -muligheder  

Realisering af aktiver

Over årene er der oparbejdet et efterslæb på renovering og udskiftning af legepladsudstyr. Den begrænsede økonomi har betydet, at nedslidte legeredskaber er taget ned i stedet for at blive udskiftet. For at kunne dække dette efterslæb foreslår forvaltningen, at udvalgte grunde, hvor der hidtil har ligget en legeplads, og hvor dette kan realiseres i overensstemmelse med gældende planer, sælges som byggegrunde. Indtægten overføres til en særskilt anlægsbevilling til renovering af de blivende legepladser. Der gøres opmærksom på, at denne finansieringsmodel ikke er i overensstemmelse med kommunens gældende styringsprincipper. Når den alligevel fremføres, så er det ud fra et ønske om at få mest muligt ud af det aktiv som kommunens legepladser og tilhørende grunde udgør.

 

I scenarie 1 er det muligt at sælge 1 grund.

I scenarie 2 kan der måske sælges op til 6 grunde.

I scenarie 3 er det muligt at sælge 4 grunde.


Aktivering af borgerne

De seneste tyve år har det været almindelig praksis, at grundejerforeninger selv overtager ansvaret og driften af deres egne lokale grønne områder, og dermed også får ansvaret for anlæg, drift og vedligehold af evt. legepladser, som de ønsker at opstille. Dette er baggrunden for, at borgerforeningerne i høringen blev spurgt, om de kunne være interesserede i at overtage udgiften til opretholdelse af legepladsen, hvis analysen pegede på, at den skulle nedlægges. Enkelte borgerforeninger var positive over for dette.

 

Det bør således indgå i drøftelserne, hvordan borgerne i højere grad kan aktiveres i forhold til driften af legepladserne. I den sammenhæng bemærkes, at legepladserne i Herning by, der alle er større besøgslegepladser, og som derfor henvender sig til alle borgere i kommunen, bør drives af Herning Kommune. Det indgår i vurderingen, at der typisk for boligkvarterer af ældre dato i Herning by og forstæder ikke er en etableret grundejerforening, til at varetage sådanne opgaver. Typisk er der i stedet en borgerforening, hvor kun en begrænset andel af byens borgere er betalende medlemmer. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være svært at aktivere og inddrage borgerne aktivt i drift, vedligeholdelse og udvikling af legepladser i disse områder.


Indarbejdelse i investeringsoversigten

Afhængig af valg af scenarie kan den manglende finansiering på mellem 430.000 kr. og 765.000 kr. årligt også søges indarbejdet i investeringsoversigten.


Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at
udvalget drøfter mulige scenarier for en fremtidig struktur for legepladser i Herning Kommune, herunder de forskellige finansieringsmuligheder.


Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014 pkt. 21:
Udvalget har drøftet de 3 scenarier, og bedt forvaltningen arbejde videre med et beslutningsoplæg.


Sagen forventes behandlet igen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. marts.


Udvalget besluttede at nedlægge de 3 legepladser foreslået i scenarie 1, og eventuelle indtægter ved salg af nedlagte legepladsgrunde skal tilgå kommunens likvide midler.
 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2014:

 

Sagsfremstilling

Denne sag følger op på temadrøftelsen i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014 (pkt. 21), hvor forvaltningen fremlagde tre scenarier for strukturtilpasning af legepladserne i de bynære, offentlige grønne områder. På baggrund af de politiske drøftelser, har forvaltningen udarbejdet et nyt scenarie. Scenarie 4 er en blanding af scenarie 2 og 3, som prioriterer legepladser i både landsbyer, forstæder og i Herning (se bilag 1 - kortmateriale scenarie 4).


Kriterier i scenarie 4:

Generelt - Offentlige skoler og børneinstitutioners legepladser er offentligt tilgængelige uden for åbningstid og for dagplejemødre også i dagtimerne, efter aftale.
 
Landsbyerne:

Der skal 40 børn til for at opretholde én kommunal legeplads i et bynært grønt område i en landsby.


Centerbyerne:

Der skal være én legeplads (i særlige tilfælde to legepladser)

i hver centerby.

 

Forstæderne:

Børnetallet fastlægger antallet af legepladser, så der er én legeplads pr. 300 børn i alderen 0-10 år. Der tages desuden hensyn til trafikale barrierer i form af stærkt trafikerede veje og jernbaner.

 

Herning:

I Herning skal der være én legeplads i hver af de store byparker, og derudover opretholdes legepladser, så der sikres et acceptabelt netværk af legepladser. Der arbejdes for indpasning og etablering af én ny citylegeplads i midtbyen.
 
I dette scenarie udfases 30 legepladser; 7 i landsbyerne, 2 i centerbyerne, 13 i forstæderne og 8 i Herning.

 

Udfasning af legepladser:

De legepladser, som udvalget beslutter at udfase, tilbydes til lokale foreninger på de i bilag 3 vedlagte vilkår. Bilag 3 beskriver hvilke krav, der stilles til den lokale forening i forhold til etablering og vedligeholdelse af en legeplads på kommunalt parkareal. Kommunen stiller fx krav om, at der foretages en årlig hovedinspektion, udført af en autoriseret legepladsinspektør. Ønsker de lokale foreninger ikke at overtage legepladsen, udfases den.
 
Der er syv landsbyer, som opfylder kriterierne for at have en offentlig legeplads i et bynært område, men som i dag ikke har en legeplads. Ønsker disse landsbyer, at der skal etableres en legeplads, skal det overvejes, om en af de allerede eksisterende legepladser på skolen eller i institutionen kan opgraderes, frem for at etablere en helt ny legeplads. Konkluderes det, at der skal etableres en helt ny legeplads, skal det ske på vilkårene beskrevet i bilag 3.
 
De legepladser, som udfases i Herning, forstæderne og centerbyerne, fjernes i perioden 2015-2019. Legeredskaberne tages ned, og de redskaber, som er brugbare, genbruges på de legepladser, som bevares. Forvaltningen udarbejder planer for de udfasede legepladser og overvejer i den forbindelse, om det er formålstjenligt at opretholde et grønt område, eller om legepladsgrunden skal overdrages til grundsalg.
 
De legepladser, der udfases i landsbyerne, fjernes efterhånden, som de bliver nedslidte. I en del af landsbyerne har borgerne selv været engageret i at etablere legepladsen, og flere af legepladserne vurderes at have en anseelig restlevetid. I forbindelse med den årlige hovedinspektion vurderes legepladsens restlevetid, og når det vurderes, at legepladsen er slidt op eller reduceret til ikke længere at være et reelt fritidstilbud, fjernes de sidste legeredskaber.

 

10- eller 15 års udskiftning af legepladser

Det forventes at en del af brugerne af de udfasede legepladser vil flytte sig og benytte de bevarede legepladser. Det må derfor forventes, at de 35 bevarede legepladser vil blive udsat for et øget slid af de flere brugere. En legeplads har en gennemsnits levetid på 10 år, nogle redskaber holder længere og andre kortere. Driftudgiften til legepladsen øges og efter det 10. år må der påberegnes 20-30% af redskabets anskaffelsesværdi til øget driftudgift. Ved at vælge en 15 års udskiftning af legepladserne reduceres standarden sammenlignet med 10 års udskiftning. Dette gælder i særdeleshed de sidste 5 år før legepladsen udskiftes. Derfor er scenarie 4 med 15 års udskiftning tillagt 100.000 kr. til ekstra driftudgift fra år 10-15.  

Økonomi

Scenarie 4 lægger op til at der bevares 35 legepladser. Alt efter hvilket serviceniveau der lægges på udskiftning af legepladser, 10- eller 15 års udskiftning, betyder det at der årligt skal renoveres 0,67 eller 1 større og 1,67 eller 2,5 mindre legepladser. Dermed resulterer scenarie 4 i en manglende finansiering på 250.500 eller 365.500 kr.

 

[image]  

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev driftsrammen for legepladser ikke øget, selv om antallet af legepladser steg. Der er derfor, over årene, oparbejdet et efterslæb på legepladsområdet. Det betyder, at forvaltningen i dag prioriterer de helt centrale legepladser i centerbyerne samt legepladserne i Hernings største byparker. Efterslæbet rammer de resterende legepladser, som holdes sikkerhedsmæssigt i orden, men kun reparereres i lille grad, og oftest fjernes de udtjente legeredskaber i stedet for at blive erstattet af nye. Efterslæbet er estimeret ved en gennemgang af de netop udførte sikkerhedsinspektionsrapporter. Der er desuden vurderet på legeredskabernes genbrugbarhed og pris for flytning, hvor legepladser foreslås udfaset.

 

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med budgetforhandlingen for 2015 er behov for at indarbejde enten 250.500 kr./år eller 365.500 kr./år på investeringsoversigten alt efter hvilken udskiftningsrate, der vælges. Ligeledes vurderes der behov for at indarbejde 330.000 kr./år i 5 år (2015-2019) til indhentning af et opstået efterslæb.

 

Det vil efter forvaltningens vurdering genskabe den strukturelle balance og sikre grundlaget for 35 velfungerende legepladser i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender scenarie 4, hvorved de 30 legepladser søges overdraget til lokale foreninger, hvor dette er muligt. Hvor overdragelse ikke er mulig udfases legepladserne,

 

at udvalget drøfter en 10 eller 15 års udskiftsningstakt for de 35 bevarede legepladser og hvordan finansieringen heraf skal tilvejebringes,

 

at vilkår for etablering og vedligeholdelse af legeplads på kommunalt parkareal, bilag 3, godkendes,

 

Beslutning

Udvalget godkendte scenarie 4, hvorved de 30 legepladser søges overdraget til lokale foreninger, hvor dette er muligt. Hvor overdragelse ikke er mulig udfases legepladsen.
 
Vilkår for etablering og vedligeholdelse af legeplads på kommunalt parkareal, bilag 3, blev godkendt.
 
15 års udskiftningstakt for de 35 bevarede kommunale legepladser blev godkendt.
 
Forvaltningen udarbejder oplæg til finansiering af en 15 årig udskiftnings-/renoveringsplan for kommunale legepladser til næste møde i udvalget. 

 
 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-6-07 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Orientering: Parkindsats 2013 og prioritering for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen orienterer om indsatsen for at realisere målene i Herning Kommunes parkpolitik i 2013.


I 2010 vedtog Byrådet Herning Kommunes parkpolitik og en handlingsplan for 2010-2012. Forvaltningen udarbejder en årlig status over den indsats, der er udført i det forløbne år for at realisere målene, samt en prioritering af indsatsen for det kommende år. Opgørelsen kan ses i vedlagte bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ud fra de 10 målsætninger i parkpolitikken er de væsentligste opgaver i 2013 nævnt:

 

1. Udvikling af grønne områder

 • Realisering af skovplantning ved Fuglsang Sø

 • Driftplan for Jens Jensens anlæg, Haderup

 • Ny park / torv i Vildbjerg

Opgaver i 2014:

 • Udviklingsplaner for min. 6 parker

 • Lysgård Sø, realisering af helhedsplan med beplantning, madpakkehus og platform

 • Staudehave i Vestre Anlæg

 

2. Bevaring af grønne områder

 • Midtbyprojekter fx Silkeborgvej og Bryggergade

Opgaver i 2014:

 • Dræning af kolonihaveforeningen Sønderager

 

3. Træer i byerne

 • Træer ved omlægning af Bryggergade

 • Nye træplantninger v. Vesterholmvej nord for Fuglsang Sø

Opgaver i 2014:

 • Udarbejde standarder for etablering af træer i befæstelse, vejprofiler med træer til brug i lokalplaner, beskyttelse af træer ved gravearbejder, gravetilladelser, bevaring af gamle bevaringsværdige træer i lokalplaner

 

4. Kort afstand til grønne områder

 • Begrønning af Lind Torv

Opgaver i 2014

 • Fokus på forskønnelse og begrønning af restarealer i forbindelse med vejlukninger

 

5. Stier i de grønne områder

 • Brorenovering i Vildbjerg Søpark

 • Ny sti i Sdr. Anlæg

Opgaver i 2014:

 •  Etablering og afmærkning af stier/løberuter ved Fuglsang Sø

 

6. Grønne indfaldsveje

 • Renovering af rundkørsel i Herning Gullestrupvej/Vesterholmvej

 • Renovering af rundkørsel i Arnborg (borgersamarbejde) ved Skjernvej/Skovbjergvej

Opgaver i 2014:

 • Udviklingsplan til forskønnelse af rundkørsler og indfaldsveje i Herning by

 

7. En stærk grøn profil

 • Ny folder for Birk-området, på dansk, engelsk og tysk

Opgaver i 2014:

 • Ny indgangsportal v. Sdr. Anlæg

 • Timeline i samarbejde med Kultur og Fritid

 

8. Sikre en mangfoldighed af oplevelser

 • Opstilling af fitnessredskaber ved Klokkekilden, Gjellerup

 • Strukturplan for kommunens legepladser, forelagt Teknik- og Miljøduvalget i februar 2014

 • Fornyelse af tarzanbanen i Sdr. Anlæg, Herning

 • Udvilking af legepladsen i Sdr. Felding

Opgaver i 2014:

 • Fornyelse af småbørnslegepladsen i Sdr. Anlæg, Herning

 • Øge mangfoldigheden af dyr og planter i udvalgte byparker

 • Flytning af multibane til Sdr. Anlæg

 

9. Klimaet og de bynære grønne områder

 • Plantning af bynær skov v. Fuglsang Sø

Opgaver i 2014:

 • Helhedsplan for Kibæk i forbindelse med ny kloakplan

 • Klimatilpasning v. Pugdalvej, Vildbjerg

 • Klimatilpasning i Lillelund Engpark, Herning

 

10. Borgersamarbejde

 • Udført 12 borgersamarbejdsprojekter for en samlet projektsum af 512.514 kr., hvoraf kommunen har bidraget med ca. 227.089 kr.

Opgaver i 2014:

 • Succesen med borgersamarbejdspuljen fortsætter i 2014. Der er indkommet 7 projektansøgninger til en samlet projektsum af 528.500 kr.

 

[image]

Renovering af tarzanbanen i Sdr. Anlæg.

 

[image]

Nye siddepladser i Mindeparken.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-P16-1-14 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Godkendelse af varmeprojekt for ledningsrenovering af Ågårdsvej, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø og Tove Andersen

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk ansøger om tilladelse efter Projektbekendtgørelsen (bek. om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) til at udskifte/renovere eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger i Ågårdsvej i Vildbjerg.

 

Projektet viser en samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssig, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, da renoveringsprojektet vurderes at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og at der gives bemyndigelse til, at forvaltningen godkender renoveringsprojekter med god samfundsøkonomi.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk ansøger om tilladelse til at udskifte eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger med nye fjernvarmerør i Ågårdsvej i Vildbjerg. Varmeværket ønsker med renoveringen at undgå ledningsbrud pga. for gamle rør, samt at ledningstabet i områdets fjernvarmenet reduceres. Dette vil sikre en bedre og billigere drift til gavn for værkets forbrugere. Der vil ikke ske ændringer på varmeværkets tekniske anlæg.  

 

I henhold til projektbekendtgørelsen skal varmeværket indhente godkendelse hos kommunalbestyrelsen, før større ledningsrenoveringer kan foretages.

 

Det er første gang forvaltningen modtager et varmeprojektforslag omhandlende ledningsrenovering af fjernvarmerør. Det forventes, at forvaltningen fremover vil modtage flere af denne slags projekter, dels fordi nogle strækninger af fjernvarmerør i Herning Kommune er ved at nå en alder, hvor det ikke længere kan betale sig at reparere på rørene, og dels er der strækninger med store rør, hvor varmetabet er stort, og steder, hvor der pga. lavenergibyggeri eller andet ikke er så stort et varmeforbrug som tidligere.
 
Forvaltningen har i dag bemyndigelse til "I henhold til varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter". Bemyndigelsen er tidligere givet til projekter omhandlende udvidelse af varmeforsyningsområde samt anlægs- og brændselsændringer på varmeværker. Forvaltningen ønsker derfor, at bemyndigelsen fremover også omfatter godkendelse af projekter for ledningsrenoveringer.
 

I ansøgningen belyses konsekvenserne ved varmeforsyning af området med hhv. det eksisterende kraftvarmeværk og fjernvarmenet med ledningsrenovering af Ågårdsvej (projektet) og det eksisterende kraftvarmeværk og fjernvarmenet (referencen).

 
Projektet viser en samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssig, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel. Ifølge projektforslaget er der samlet set over 20 år en samfundsøkonomisk besparelse på 1,8 mio. kr. ved projektet i forhold til referencen. 
En følsomhedsberegning med en halvering af reinvesteringer til ledningsbrud og vandtab i referencen giver et samfundsøkonomisk overskud på 0,3 mio. kr. over 20 år.

 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til efter en konkret vurdering at godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt og forvaltningen har bemyndigelse til "I henhold til Varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter". Bemyndigelsen er givet til projekter omhandlende udvidelse af varmeforsyningsområder samt anlægs - og brændselsændringer på varmeværker. Forvaltningen ønsker, at bemyndigelsen fremover også omfatter ledningsrenoveringer.

 

Økonomi

Vildbjerg Varmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder de tekniske anlæg og det tilhørende fjernvarmenet. Det er fra varmeværket oplyst, at man agter at søge kommunegaranteret lån til finansiering af projektet.

 

En godkendelse af projektet forpligter ikke kommunen til at stille en kommunegaranti. Dette kræver en særskilt ansøgning og en særskilt politisk behandling.

 

Anlægsomkostningerne er budgetteret til 2,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektforslaget om renovering af fjernvarmenettet i Ågårdsvej i Vildbjerg godkendes,

 

at bemyndigelsen til forvaltningen om at godkendte de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter også omfatter godkendelse af ansøgninger om renovering af varmeledningsnettet.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-P19-24-09 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Orientering: Ændring i sag omhandlende tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Ørnhøj

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Tove Andersen

Sagsfremstilling

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk indsendte i 2009 et projektforslag til Herning Kommune omhandlende tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Ørnhøj og Grønbjerg. Da forvaltningen ikke har bemyndigelse til at godkende projekter omhandlende tilslutnings- og forblivelsespligt, og da projektet involverer både Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune, blev sagen fremlagt på et Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 27. juni 2011. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen arbejder videre med sagsbehandlingen med henblik på godkendelse af projektforslaget fra Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk.
 
Det blev efterfølgende aftalt, at sagsbehandlingen skulle køre sideløbende med Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
Projektet er nu blevet revideret af Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk til kun at omfatte forblivelsespligt for allerede tilsluttede forbrugere. Det betyder, at der ikke længere ansøges om, at Herning Kommune meddeler påbud om tilslutningspligt til ejendomme, som ikke allerede er tilsluttet fjernvarmen.
 
Ifølge varmeværket er brugerøkonomien ved pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme ikke længere positiv. Dette skyldes, at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme for øjeblikket har en høj varmepris, som bla. skyldes et underskud, som de forventer at få nedbragt hurtigt, at det nye solvarmeanlæg ikke er kørt helt ind endnu, samt ændringer i statens afgifter. Varmeværket forventer dog lavere varmepriser i løbet af få år, og vælger derfor at udskyde projektet med tilslutningspligt. For på sigt at opnå lavere varmepriser er det vigtigt, at Varmeværket kan planlægge driften og drive kraftvarmeværket mest optimalt. Varmeværket ønsker derfor at sikre forbrugergrundlaget gennem pålæg om forblivelsespligt for allerede tilsluttede forbrugere.
 
Derudover vil de fortsætte med at forsøge at få tilsluttet de sidste forbrugere i byen på frivillig basis. Rent samfundsøkonomisk er dette det mest optimale at gøre. Et estimat viser et samfundsøkonomisk overskud på 1,6 mio. kr., hvis de sidste 60 forbrugere tilsluttes fjernvarmen.
 
I forbindelse med det oprindelige projektforslag er alle berørte borgere orienteret om, at kommunen forventer at pålægge hhv. tilslutningspligt og forblivelsespligt på deres ejendomme. Samtidig med, at der udstedes påbud om forblivelsespligt til de ejendomme, som allerede er tilsluttet fjernvarmen, orienterer forvaltningen de forbrugere, som nu alligevel ikke vil blive pålagt tilslutningspligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2011 - Ændring af forsyningsområde ved Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet et tillæg til Vandforsyningsplan 2011, som ændrer forsyningsområdet ved Gødstrup og fastlægger, hvor nye hovedledninger til forsyning af området ved det nye sygehus placeres.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2011 godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet et tillæg til Vandforsyningsplan 2011.

 

Tillægget fastlægger, at Herning Vand A/S fremover har forsyningspligten for Gødstrup Vandværks forsyningsområde.

I følge Vandforsyningsloven § 14a stk. 2 må forsyningsledninger ikke etableres i strid med vandforsyningsplanen, hvorfor er de nye hovedledninger til forsyningsområdet også er fastlagt i tillægget. Et sygehus kræver høj forsyningssikkerhed, og det er derfor nødvendigt med anlæggelse af hovedledninger fra flere forskellige dele af det nuværende ledningsnet fra Herning Vand A/S.

 

Tillægget omfatter kun et mindre område og sendes derfor kun i høring hos berørte lodsejere i 4 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2011 godkendes og sendes i høring til berørte parter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Status på markvandingstilladelser efter ændrede retningslinjer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. september 2013 ændrede retningslinjer for fornyelse af markvandingstilladelser, således at der er udført BEST (BEslutningsSTøtteværktøj) beregninger, vurdering af boringernes placering i forhold til vandområder, udnyttelsen af tilladelserne i en 5-årig periode og sammenligning med retningslinjerne i Regionplanen. 

 

Der er givet 4 tilladelser for 15 år til ejendomme, som ligger i vandløbsoplande uden problemer.

Der er givet 12 tilladelser til ejendomme i vandløbsoplande, hvor vandindvinding påvirker vandløbene.

Heraf 3 tilladelser for 15 år, 3 tilladelser for 10 år, 3 tilladelser for 8 år og 3 tilladelser for 6 år. 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering: Opfølgning på politiske budgetmål for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2013 foretaget opfølgning på politiske budgetmål udarbejdet for serviceområderne 01 til 09 i forbindelse med budget 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Politiske budgetmål for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2015 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til de politiske budgetmål for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2015 forslag til politiske budgetmål for 2015 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Natur og Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering: Udfordringer og muligheder i budget 2015 (Perspektivnotatet)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Udfordringer og muligheder i budget 2015-18 for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 7. og 8. april 2014 vil blive præsenteret på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Præsentation af udfordringer og muligheder i budget 2015-18 vil være et sammendrag af "Perspektivnotatet for Teknik- og Miljøområdet", som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotatet indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2013.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2013 solgt i alt 28 boliggrunde i 2013. Der er budgetteret med et salg på 34 boliggrunde for hele 2013. Ud af de 28 solgte byggegrunde er der bl.a. solgt 7 grunde i Fejerskovparken i Lind, 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg samt 5 grunde ved Løvbakkevej i Tjørring, men ingen i de to nye udstykninger på henholdsvis Præsteskoven, Sdr. Felding eller Åbrinken, Sørvad.

 

Salget i første, anden, tredje og fjerde kvartal 2013, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet og fjerde kvartal 2013 er solgt flest grunde. Det forventes, at salget i andet kvartal skyldes, at kommunen i 2013 udbød nye grunde i Snejbjerg. Salget i 4. kvartal på Løvbakkevej kan skyldes færdiggørelsen af første etape af Holing Sø.

 

I 2014 udbyder kommunen nye boliggrunde i Lind (3. etape, Fejerskovparken) samt 7 grunde ved Løvbakkevej, ned til Holing Sø.

 

Der er pr. 31. december 2013 solgt 69.596 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2013. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Det budgetterede mål i 2012 med et salg på 61.000 m2 blev realiseret med et salg på 81.785 m2.

 

For 2013 var der budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 i 2013. Dette mål er realiseret med et salg på 69.596 m2.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Selskabsforhold

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-280-13 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Orientering: Politianmeldelse for ulovlig etableret ophugningsfirma

 

Sagsnr.: 22.11.02-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Tilladelse til taxikørsel i Kibæk-området

 

Sagsnr.: 01.05.08-K08-10-13 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering: Politianmeldelse vedrørende oppløjet natur

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter