Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. maj 2012
Mødested: C3.40 Ekstraordinært fællesmøde med Byplanudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Drøftelse af byrådets mål om klimatilpasning - afsnit til kommuneplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget behandlede på hvert sit møde d. 17. april 2012 forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen. Behandlingen afstedkom på begge møder ønsker om ændringer til ”Byrådets mål”. Ønskerne er indarbejdet i ét nyt forslag.

Sagsfremstilling

Der er i forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen indarbejdet udvalgenes ønsker til tilføjelser.
Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at kommunens jordbrugsmæssige værdier skal beskyttes på lige fod med bebyggelsesmæssige, infrastrukturelle og landskabelige værdier. Endvidere ønskes det beskrevet i byrådets mål, at klimatilpasningsindsatsen skal håndteres så tæt på kilden til problemet som muligt, så der bliver tale om forebyggelse.
Byplanudvalget ønsker at klimaudfordringen skal udnyttes positivt såvel med naturmæssige tiltag som med rekreative tiltag. Rekreative tiltag er ikke nødvendigvis sammenfaldende med naturmæssige tiltag, hvorfor begge typer foreslås nævnt i byrådets mål.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det reviderede forslag til afsnit om byrådets mål drøftes,

 

at Teknik- og Miljøudvalget vedtager forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag