Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Behandling af bæredygtighed i fagudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

  X

 X

 X 

 X 

 X 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

 

Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

 

Teknik- og Miljøudvalget bedes drøfte:

 • På hvilke områder og hvilken måde Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
 • Hvilken proces fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
 • På hvilken måde der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

at udvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

Beslutning

Udvalget ønsker at sætte særlig fokus på verdensmålene 13, Klimaindsats og 11, Bæredygtige byer.

 

Til næste kvartalsmøde ønskes et konkret oplæg, som beskriver, hvad vi allerede gør i dag og forslag til relevante og mulige initiativer i forhold til mål 13, Klimaindsats.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2019.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2019 solgt i alt 81 boliggrunde i 2019. Der er budgetteret med et salg på 65 boliggrunde for 2019. Ud af de 81 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 30 i diverse udstykninger i Lind, 8 grunde på Ørskovbakken/Helstrupvænget i Snejbjerg, 11 grunde på Egebakken i Gullestrup, 7 ved Holing Sø i Tjørring, 6 Spinkebjergparken i Gjellerup og 4 grunde på Åbjergvænget i Vildbjerg.

 

Salget af boliggrunde fordelt på årets fire kvartaler fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

  

Herning Kommune har i 2019 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

 • Helstrupvænget, Snejbjerg: 30 grunde
 • Spinkebjerg, Gjellerup: 14 grunde
 • Velhustedparken, Kibæk: 25 grunde
 • Solvang, Ørnhøj: 6 grunde (betinget byggemodning)
 • Tavlund Ege, Lind 16 grunde

 

Der er solgt 12 boliggrunde med overtagelse i 2020. Disse salg indgår derfor ikke i statistikken for salg af grunde i 2019.

 

Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget har ligget meget godt i 2019. Salget er højere end i 2016 og 2018, og på niveau med salget på 80 grunde i 2017.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2019 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2019 solgt 95.318 m2 erhvervsjord i 2019. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 30.000 m2 i 2019.

   

I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2019. Som det ses ligger salget i 2019 højere end salget i de tidligere 4 år.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 15.731 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har udbudt fire storparceller på Jordbærmarken ved Fuglsang Sø, som er solgt i 2019 med overtagelse i 2019 og 2020.

 

I Herning Kommune arbejder vi hele tiden for at skabe de bedst mulige rammer for virksomheders vækst. Både for de virksomheder, som allerede har adresse i Herning Kommune, men også for at tiltrække nye virksomheder. Målet er, at endnu flere virksomheder vælger at etablere sig i Herning Kommune.

 

Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde de rette fysiske rammer – uanset om efterspørgslen handler om eksisterende bygninger eller erhvervsjord.

Der er derfor igangsat en markedsanalyse, som skal skabe et vidensgrundlag, der kan kvalificere Herning Kommunes tilgang til både planlægning og erhvervelse af erhvervsjord. To af hovedspørgsmålene er "Hvilke ønsker og krav har virksomheder til erhvervsarealer i dag?" og "Hvilke ønsker og krav forventer vi, at virksomheder kan have til erhvervsarealer i fremtiden?" Analysen skulle gerne sikre et match mellem den jord kommunen udbyder til salg og virksomhedernes efterspørgsel.

 

Analysen vil blive præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 23. marts 2020.

 

Sammenligning med øvrige kommuner:

I denne orientering præsenteres en sammenligning af Herning Kommunes salgsstatistik med øvrige kommuner.   

 

 

 

 

Privat grundsalg 2019:

I 2019 har private udstykkerer af boliggrunde solgt cirka 27 boliggrunde i Herning Kommune. Fordelingen af salget fremgår af bilaget.

 

Der findes desværre ingen officiel opgørelse over salget af boliggrunde. Informationerne om private udstykkeres salg af boliggrunde skal derfor læses med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på administrationens egen viden om udstykningsområder og ved hjælp af telefonopkald. Det vil sige, at der kan være udstykningsområder, som administrationen ikke har medtaget i opgørelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om køreplanskift juni 2020 - Bybusser og lokalruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Køreplanskift juni 2020 er under forberedelse og i den anledning fremsender Midttrafik behandlingen af indkomne forslag til ændringer.

 

Det anbefales, at høringssvar til køreplanskift 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Midttrafik arbejder på at klargøre køreplaner til køreplanskift juni 2020 og har i den forbindelse behandlet indkomne høringer og kommentering på køreplaner for bybusnettet samt lokalrute 140 og 150.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til 168U Herning-Arnborg-Skarrild-Karstoft og 169U Herning-Hammerum-Fasterholt

 

Midttrafiks behandling af høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Bybusser

Den 30. juni 2019 trådte det nye bybusnet i kraft. Der er i perioden 30. juni 2019 til 22. januar 2020 indkommet kommentarer via "Kommenter køreplan" på Midttrafik.dk. Der er modtaget kommentarer til følgende bybuslinjer:

 

Linje 1 Gullestrup (1 kommentar)

Kunden gør opmærksom på, at den nye linje 1 ikke længere passer, så den kan bruges til skolebørn fra Gullestrup til skole på Brorsonvej.

 

Linje 2 Gjellerup (1 kommentar)

Kunden påpeger, at der har været forsinkelser på linje 2, så kunden mister forbindelse med linje 4 mod Lind kl. 7.50.

 

Linje 3 Snejbjerg (2 kommentarer)

Handler om stoppesteder, som ikke vises i køreplanen.

 

Linje 4 Lind (2 kommentarer)

Den ene kommentar er stor ros, nu hvor linje 4 ikke længere kører via MCH. Der er også ros til den korte køretid, jævn ½ times frekvens og kørsel via Dalgasgade. Den anden henvendelse er et ønske om at komme ud på Vesterlindvej med linje 4.

 

Linje 6 Industri Vest og Messecentret (1 kommentar)

Kunden ønsker at linje 6 også betjener Godthåbsvej aften og weekend i lighed med tidligere.

 

Linje 7 HerningCentret og Holtbjerg (1 kommentar)

Kommentaren går på at få linje 7 til at køre ind omkring HerningCentrets indgang C.

 

Linje 8 Tjørring (2 kommentarer)

Der er modtaget en underskriftsindsamling med ønske om, at linje 8 kan komme til at betjene Ydunsvej og Lund Mølle. Den anden kommentar går på, at linje 8 kan køre omkring Pedersgårdvej i den nordlige del af Tjørring.

  

Lokalrute 140 Aulum – Hodsager – Feldborg - Haderup
Der har ikke været ændringsforslag i høring, men der er blandt andet indkommet følgende forslag til ændringer fra Umove, og der er modtaget 1 kundehenvendelse via ”Kommenter køreplan”:

 • Ønske om betjening af stoppested ved Aulum – Hodsager Byskole, merudgift ca. 30.000 kr./år
 • Ønske om at ruten er koordineret med mødetid på Feldborg Frie Børneunivers

 

Lokalrute 150 Herning – Vildbjerg - Ørnhøj
Midttrafik har modtaget 13 høringssvar og 7 kundehenvendelser via ”Kommenter køreplan” på ændringsforslag til nuværende køreplan.

 

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende:

 • Kørsel fra Vildbjerg til Timring/Møltrup (3 km) på afgang fra Herning kl. 12.30. Merudgift ca. 50.000 kr./år
 • Kørsel fra Skibbild til Vildbjerg på afgang fra Herning kl. 8.20. Merudgift ca. 50.000 kr./år
 • Kørsel til/fra Ørnhøj om aftenen, eventuel i form af Flexbus
 • Kørsel via Tre Birke på afgangene fra Herning kl. 15.35 og 16.30. Der er tale om en udvidelse på ca. 20 timer for hver ekstra tur, som skal via Tre Birke. Et eventuel kundetab af øvrige kunder som følge af omvejskørsel er ikke gjort op
 • Lang transporttid mellem Ørnhøj/Timring/Møltrup/Vildbjerg og Herning for studerende
 • Bedre betjening af Fuglsang Sø Centret
 • Chaufførernes ændringsforslag
   

 Kundehenvendelse via ”Kommenter køreplan” omfatter blandt andet følgende:

 • Flere afgange mellem Ørnhøj/Timring og Vildbjerg/Herning
 • Lang transporttid for studerende

 

Som det fremgår af ovenstående handler mange af henvendelserne omkring rute 150 om mere kørsel og så hurtigere og bedre forbindelser tilpasset uddannelsessøgende. Det skal hertil bemærkes, at det er mellem Herning og Vildbjerg, der er flest studerende, og de har også mulighed for at benytte tog, som ikke tager så lang tid. Der kører 2 tog i timen mellem Herning-Vildbjerg-Holstebro-Struer.

 

Det forventes, at der vil være behov for et ekstraordinært køreplanskift på rute 150 i løbet af foråret 2021, når sygehuset i Gødstrup åbner. I den forbindelse vil muligheden for hurtigere og bedre forbindelser for de studerende eventuelt kunne tænkes ind.

 

Midttrafiks behandling af ovenstående høringssvar fremgår af vedlagte bilag og på baggrund heraf vil der blive gennemført følgende tiltag:

 • I bybusnettet bliver der justeret minutter for bedre udnyttelse af tiden i køreplanerne, desuden vil Godthåbsvej blive betjent aften og weekend.
 • Rute 140, nedlægge stoppestedet i Varhede og nedlægge kørslen på Hallundbækvej hvis muligt
 • Rute 150, justering af køretider og etablering af nye stoppesteder på Gødstrupvej og ved Kildebakkeskolen

 

Der forventes ikke gennemført yderligere tiltag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at høringssvar til køreplanskift 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-6-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret de nedenstående 11 broer til renovering/fornyelse i 2020.

 

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223042 Broer - pulje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. ''Renovering af broer i 2020''

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223042 ''Broer - pulje''. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Takstblad for aflevering af ren jord til fritidslandskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jannie K. Pedersen, Henrik Steffensen Bach

Sagsresume

Der er udarbejdet takstblad for aflevering af ren jord til nyttiggørelsesprojekter som fx fritidslandskaber, støjvolde mv. i kommunale byggemodningsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladet godkendes.

Sagsfremstilling

I kommunale byggemodningsområder søges det så vidt muligt at skabe jordbalance. Overskudsjord fra byggemodning indbygges i støjvolde, fritidslandskaber mv. så bortkørsel af jord minimeres.

 

Der er pt. mange igangværende bygge- og anlægsprojekter i kommunen såvel kommunale som private, hvor der genereres meget overskudsjord. Der har været to private jordmodtagere i Herning Kommune, hvoraf det ene er lukket for nylig. Der er således kun en jordmodtager i Herning Kommune, og her kan tilkørselsforholdene være vanskelige i regnfulde perioder. Den private jordmodtager kan derfor vælge at lukke for modtagelse. Derfor er der et øget behov for og ønske om at kunne aflevere overskudsjord fra private bygge- og anlægsprojekter til kommunale nyttiggørelsesprojekter som fx fritidslandskaber, støjvolde m.v.

 

Herning Kommune har tidligere modtaget jord i fritidslandskabet nord for Koustrupparken og Knudmoseparken i Lind samt nord for Sahlholdtvej i Gullestrup til en leveringspris på 24,50 kr./m3 excl. moms for de første 500 m3 og 16,25 kr./m3 excl. moms fra 500 m3 og opefter. Områderne lukkede for modtagelse af jord fra private omkring hhv. i 2016 og 2002.

 

Der er pt. mulighed for at kunne modtage jord fra private i de kommunale byggemodningsområder Åvænget i Herning samt nord for Fejerskovparken i Lind. Fejerskovparken er pt. under myndighedsbehandling.

 

Taksten for aflevering af jord foreslås fastlagt til 31 kr/m3 excl. moms, hvilket dækker over udgift til adgangsveje, i nødvendigt omfang bomanlæg, indbygning, slutbearbejdning og evt. beplantning. Hvis der leveres ikke-indbygningsegnet jord, dvs. våd jord, foreslås 62 kr/m3 excl. moms, da dette giver ekstra udgifter til håndtering af jorden, vedligeholdelse af veje mv.

Ved større samlede projekter kan der indgås aftale om levering/indbygning på særlige vilkår.

 

Markedsprisen for aflevering af jord hos private aktører i kommunen er hhv. 16/19 kr./m3 (sommer/vinterpris) samt 22 kr./m3 med tilæg på 8 kr./m3 ved våd jord.

I andre kommuner er der fundet priser varierende fra 27-45 kr./m3 for indbygningsegnet jord og 300 kr./m3 ved våd jord.

Økonomi

Økonomien vedrørende aflevering af ren jord håndteres indenfor afsat budget på de relevante byggemodningsområder, pt. stednr. 002019 Fejerskovparken og stednr. 003044 Åvænget, Serviceområde 01 Byggemodning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takster for aflevering af ren jord i 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Anlægsudgiften på 60,086 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019 og 2020.

 

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

 

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne. 

 

 

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

 

Tabel 2. Byggemodning 2020 - økonomi

 

  

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 69,816 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2019 og 2020. Restrådighedsbeløb i 2019 forventes overført til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020.

 

Fremrykning af byggemodning i Lind og Tjørring

Grundsalget i Lind og Tjørring har i 2019 været større end forventet. Det betyder, at der pt. kun er 13 ledige grunde på Kollundvej, Lind og 11 ledige grunde i Holing, Tjørring. Der er i budgettet først planlagt nye udstykninger i Lind og Holing Sø området i 2021, hvor der er afsat 10 mio. kr. til formålet på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holing og stednr. 002081 Kollundvej, Lind.

Det foreslås at fremrykke etablering af nye udstykninger i Lind og Tjørring. Fremrykningen foreslås finansieret ved at anvende 10 mio. kr. af afsat budget i 2020 til arealerhvervelse i Gødstrup Syd på Serviceområde 01 Byggemoding, stednr. 002090 Gødstrup Syd, ØKE. Grundet udviklingstakten og interessen for private byggemodninger i Gødstrup, vurderes det ikke at være aktuelt at erhverve arealer til kommunal byggemodning i Gødstrup i 2020. De 10 mio. kr. til arealerhvervelse i Gødstrup forventet i 2021 eller 2022 indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2021-24.

 

Signalanlæg ved Fuglsang Alle

I takt med udviklingen af boligområderne ved Fuglsang Sø og Holing Sø er der opstået behov for signalanlæg i krydset Vesterholmvej/Fuglsang Allé.

Udbygning af Fuglsang Sø-området med boliger og plejecenter samt øget trafikmængde på Vesterholmvej har medført, at der opstår trafikfarlige situationer i krydset, særligt i spidsbelastningstimerne. Hertil kommer tilkobling af stisystem fra Tjørring Skole og boligområdet ved Holing Sø samt etablering af busstoppesteder på Vesterholmvej, som betyder at en del bløde trafikanter krydser Vesterholmvej ved Fuglsang Allé. Signalanlægget er ikke en del af byggemodningsbudgettet for Fuglsang Sø, men det foreslås finansieret af Serviceområde 01, da byggemodningsaktiviteterne skaber behovet for signalanlægget. Udgiften til signalanlæg er 1,5 mio. kr. Finansiering af signalanlægget på Serviceområde 01 medfører, at udgifter til færdiggørelsesarbejder bl.a. til slidlag på Tjørringparken og Ørskovbakken udskydes til 2021.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -78,681 mio. kr. i 2020. Herudover udgør forventet overførsel af merindtægter fra 2019 i alt 0,328 mio. kr.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

På udgiftssiden er der en overførsel af mindreforbrug på 41,220 mio. kr. fra 2019 til 2020. Mindreforbruget på udgiftssiden i 2019 skyldes bl.a., at flere projekter er blevet forsinkede pga. det regnfulde efterår i 2019. Dette er bl.a. forberedende anlæg i Spinkebjergparken i Gjellerup og Helstrupvænget i Snejbjerg samt færdiggørelsesarbejder på Tavlund Allé i Lind. Desuden er forberedende anlæg i Velhustedparken udsat pga. omprojektering af kloakken og anlæg af Ny Løvbakkevej er af planlægningsmæssige årsager skubbet til 2020. Ovenfor nævnte forsinkelser udgør mindreforbrug på 13,7 mio. kr.

 

Herudover er der i alt afsat 4 mio. kr. til betingede byggemodninger i 2019, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområdet Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Desuden er 4,7 mio. kr. i 2019 afsat til færdiggørelser ved Søfronten på Fuglsang Sø. Beløbet blev frigivet på Byrådets møde den 3. marts 2020, pkt. 49.

 

Sidst er der afsat ca. 12 mio. kr. i 2019 til arealerhvervelser på Tangsøparken og HI Park, som forventes gennemført i 2020.

 

Rådighedsbeløbene forventes overført til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. i 2020 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019 og 2020, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 60,089 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2019 på i alt 12,923 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan William Märcher

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 7.752.089 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 6.451.432 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter på 1.300.657 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002 007 Knudmoseparken, Lind (Påbegyndt i 2000)

Boligudstykning med 115 parceller i den nordøstlige del af Lind. Desuden etablering af strækningen af Koustrup Alle mellem Koustrupparken og Knudmoseparken ca. 650 meter incl. stitunnel til Lind Skole.

 

002 025 Studsgårdvej, Snejbjerg (Påbegyndt i 1987)

Boligområde ved Studsgårdvej nord for Munkgårdkvarteret i Snejbjerg. Området består af 52 boliggrunde samt 3 storparceller til tætlav-byggeri med i alt 27 boligenheder. Afslutningen af området har afventet etablering af sti langs Studsgårdvej og efterfølgende færdiggørelse af beplantning langs stien. Vedligeholdelse af beplantningen er overdraget til Grundejerforeningen.

 

002 030 Hørmarken, Hammerum (Påbegyndt i 2003)

Udstykning af 64 parcelhusgrunde, heraf 2 på Bjødstrupvej, samt en storparcel med 19 tæt-lav boliger. Herudover er der anlagt ca. 380 meter af Jens Mathiasens Vej.

 

002 043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg (Påbegyndt hhv. 1997 og 2002)

Boligområderne Kærvænget og Hvedevænget i Vildbjerg omfatter i alt 44 grunde til åben-lav byggeri samt en storparcel med 17 tæt-lav boligenheder.

 

002 050 Midgaardsvej, Skibbild (Påbegyndt i 2000)

Boligvej med 11 parcelhusgrunde i Skibbild. Alle grunde er solgte, men der er én ubebygget grund. Når grunden bebygges, skal Herning Kommune afholde udgift til etablering af en overkørsel ca. 25.000 kr.

 

002 064 Nyvej, Karstoft (Påbegyndt ca. 1973)

Boligvej med oprindeligt 5 grunde, hvoraf 4 grunde blev solgt før 2007 i den tidligere Åskov Kommune. Den sidste grund blev solgt i 2018 til sammenlægning med nabogrunden.

   

003 016 Lind Nord (Påbegyndt i 2006)

Byggemodning af erhvervsområde syd for Messemotorvejen ved Vejlevej i Lind. Byggemodningen omfatter køb og nedrivning af ejendomme ved Vejlevej samt salg af erhvervsarealer til planteskole.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Orientering om affaldssortering på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Bertelsen

Sagsresume

Byrådet besluttede i budgetforliget, at skolerne allerede i 2020 skal affaldssortere i fire fraktioner.

 

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse og tidsplan for implementeringen af affaldssorteringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal ske affaldssortering på alle skoler fra 2020. Planen er, at skolerne lægger sig op ad den model, Byrådet har valgt for private husholdninger fra 2021. Det betyder affaldssortering i:

1.     Pap og papir

2.     Metal, glas og plast (MGP)

3.     Madaffald

4.     Restaffald

 

Der er nedsat en styregruppe for projektet samt tre arbejdsgrupper, som koordineres på tværs:

a.     Undervisningsmateriale til børnene

b.     Håndteringen af affaldssorteringen på skolerne

c.     Indsamling af det sorterede affald

 

Status på de tre arbejdsgrupper:

a. Undervisningsmaterialet udarbejdes i to step, hvor det første informationsmateriale forventes klar til skolerne ultimo april 2020. Selve undervisningsmaterialet forventes klar til 1. juni 2020, så det kan indgå i planlægningen af det kommende skoleår. Der laves en plan for løbende opfølgning og videreudvikling af undervisningsmaterialet, således at affaldssorteringen fastholdes som en integreret del af undervisningen.

 

b. Der er udvalgt indvendige affaldsbeholdere fra to firmaer, hvor skolerne kan vælge mellem væghængte beholdere og affaldsbeholdere placeret på en lille vogn. Beholderne er valgt udfra hensyn til fleksibel placering, funktionalitet og rengøring. Skolerne skal melde ind, hvilke modeller de ønsker til de enkelte klasselokaler, inden de endelige bestillinger sendes. Affaldsbeholderne forventes leveret på skolerne senest 1.  juni 2020, hvorefter skolerne selv skal fordele og montere affaldsbeholderne i klasserne. Beholderne forsynes med de samme piktogrammer, som der skal anvendes på affaldbeholderne ved husstandene fra 2021.

 

c. Da affaldscontainerne skal være udstyret med lås på låget, skal der bestilles nye affaldscontainere til skolerne (valgt ifht. forsikring). For at sikre, at de nyindkøbte containere kan anvendes, når den nye affaldsordning træder i kraft i 2021, afventer nyindkøbet det igangværende beholderudbud. De nye containere forventes leveret til skolerne i løbet af juni 2020. Der er lavet særskilt aftale med renovatøren, som kører rundt og tømmer henholdsvis madaffald og MGP på alle skoler. Madaffald tømmes hver 14. dag og køres til forbehandling hos AFLD i Fasterholt. MGP tømmes ca. hver 6. uge og køres til sortering hos AFLD i Tarm. Papir/pap samt restaffald tømmes som nu på de faste ruter.

 

Tidsplan:

 

Januar 2020

Igangsættelse af arbejdsgrupperne.

Februar 2020

Valg af indvendige affaldsbeholdere.

Marts 2020

Skolerne indmelder antal beholdere, og der sendes en samlet bestilling.

Ultimo april 2020

Informationsmateriale udsendes til skolerne.

Juni 2020

Undervisningsmateriale udsendes til skolerne.

Affaldsbeholdere afleveres på skolerne til opsætning.

Affaldscontainere til madaffald og MGP opstilles på skolerne.

August 2020

Affaldsbeholderne ibrugtages og affaldssorteringen igangsættes.

Affaldet tømmes i særskilt aftale.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Økonomi

Der er på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler afsat en million kroner til anlæg (sorteringskasser, containere, tilpasninger på de enkelte skoler) og 460.000 kroner til drift (ekstra kørsel/flere tømninger, udkørsel af beholdere mm) af den nye ordning.

 

Fra 2021 er der afsat årligt 300.000 kroner til driften af skolernes affaldssortering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-5-19 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Fordeling af borgersamarbejdspuljen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Hvert år bliver der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med op til 50% af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/foreningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.

 

Der er afsat 172.000 kr. til borgersamarbejdspuljen i 2020. Puljen tildeles projekter, realisering af Parkpolitikkens mål.

 

Der er indkommet 12 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet ønsket tilskuds sum på 1.025.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at 5 projekter støttes, via midler fra borgersamarbejdspuljen, til en samlet sum på 172.000 kr. Yderligere anbefaler forvaltningen, at 2 projekter overføres til anden kommunal finansiering, på samme vilkår som borgersamarbejdspuljen. Således vil 7 af de ansøgte projekter kunne blive gennemført.

Sagsfremstilling

Information om Borgersamarbejdspuljen har været sendt til Centerbykontaktudvalget og Landsbykontaktudvalget, ligesom den har været annonceret på Herning Kommunes hjemmeside samt på Facebook. Ansøgningsfristen var den 31. januar 2020. Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 1.025.000 kr.

 

Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, her kan eksempelvis frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelsen af projekterne, påhviler drift, som følge af nye anlæg m.m., ansøgerne selv. Dette bidrager til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der er igen i år fremsendt spændende lokale projekter, som opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Forvaltningen anbefaler, at støtte 5+2 projekter. 5 projekter anbefales støttet via borgersamarbejspuljen, 1 projekt via naturpolitikmidler og et via serviceområde 04 Grønne Områder, Parker og Legepladser, Ekstraordinær drift.

 

Nedenstående projekter anbefales støttet med følgende beløb:

 

 1. Kølkær hundskov p-plads og skiltning, 10.800 kr.
 2. Bålhytte og bord- og bænkesæt ved Kongeåvej, 54.000 kr.
 3. 100-meter tårnet på Resdal Baune til forundersøgelse og projektbeskrivelse, 20.950 kr.
 4. Sinding-Ørre Midtpunkt opgradering af væresteds-, aktivitets og legeareal, 62.500 kr.
 5. Jens Jensens Anlæg, renovering af veje og stier, 23.750 kr.
 6. Færdiggørelse af Kirkesti og opsætning af bænke Vinding, 16.400 kr. (støttes med midler fra serviceområde 04 Grønne Områder, Naturpolitikmidler)
 7. Flytning af fitnessmaskiner til Vildbjerg Søpark, 46.525 kr. (støttes med midler fra serviceområde 04 Grønne Områder, Parker og Legepladser, Ekstraordinær drift).

 

Forvaltningen har vurderet, at de anbefalede projekter lever op til kriterierne og skaber større lokal værdi.

Forvaltningen anbefaler derfor, at nedenstående 5 projekter ikke opnår tilskud.

 

 1. Udvidelse af Feldborg Krolfklub, udvidelse af hus til krolfspillere, til når det bliver dårligt vejr. Da krolfspillerne allerede har et krolfskur.
 2. Renovering af legepladsen ved Arnborg Hallen. Forvaltningen er i gang med at renovere en anden legeplads meget tæt på hallen
 3. Oasen-Ørrevænget et nyt grønt rekreativt areal. Det anbefales, at Sinding-Ørre Borgerforening får 62.500 kr. til projektet opgradering af Sinding-Ørre Midtpunkt. Disse penge kan også bruges til Sinding-Ørrevænget, hvis borgerforeningen ønsker det
 4. Høgild Beboerhus etablering af lys omkring huset og på legepladsen
 5. Den lange Skovhave i Tjørring. Etablering af træer og buske med frugter, på offentlig areal ved Børglumvej. Arealet er fredet som en del af Gødstrup Sø Fredningen og ligger inden for åbeskyttelseslinjen, hvorfor det fremsendte projekt ikke kan lade sig gennemføre. Forvaltningen vil indgå dialog med ansøger om at få projektet rettet til. Efterfølgende skal projektet for Fredningsnævnet.

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør i 2020 ialt 172.000 kr. af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder. Udgiften til realisering af de projekter, der søges støttet ud over den afsatte pulje, i alt ca. 62.925 kr. afholdes inden for den ordinære driftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn til 5+2 projekter i 2020.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplansprojekt i Halebæk ved Vejvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til vandløbsrestaurering i Halebæk og Vejvad Bæk i form af indsatserne hævning af vandløbsbund og udlægning af groft materiale.

 

Herning Kommune har udarbejdet en forundersøgelse til projektet, og der er udarbejdet en detailbeskrivelse af projektet. Projektet ønskes nu gennemført efter beskrivelsen i forundersøgelsen.

 

Detailprojekteringen og anlægsarbejdet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 242.980 kr. til detailprojektering og anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet ved Halebæk og Vejvad Bæk.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 243.000 kr. til gennemførelse af detailprojektering og anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet ved Halebæk og Vejvad bæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifter til detailprojektering og anlægsarbejde til gennemførelse af vandområdeplanprojektet via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektet detailprojektering samt anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Projektområdet ved Halebæk og Vejvad Bæk, ligger ved Vejvad i den nordlige del af Herning Kommune (se nedenstående kort). Halebæk løber via Vejvad Bæk til Storåen, der afvander til Nissum Fjord.

 

 

Projektet omfatter udlægning af en række gydebanker, etablering af sandfang, fjernelse af vandplanten "Pindsvineknop" og udlægning af grus og skjulesten. Projektområdet er gennemgået med involverede lodsejere, og det endelige resultat i detailprojektet er tilpasset lodsejernes ideer og behov på hele projektstrækningen.

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 242.980 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale i forbindelse med detailprojektering og udgifter til entreprenør til anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 243.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk.

 

Støttemidlerne fordeler sig med 9.650 kr. til aflønning af eget personale i forbindelse med detailprojekteringen, 221.750 kr. til anlægsarbejdet og 11.580 kr. til aflønning af eget personale i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Halebæk og Vejvad Bæk.

 

Udgifterne til projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når projektet efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til projektet i Halebæk og Vejvad Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk

 

at der til projektet i Halebæk og Vejvad Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for restaurering af Lundbæk ved Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for vandområdeplansprojektet ved Lundbæk, stednr. 071074.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for Vandområdeplansprojekt, Lundbæk, stednr. 071074 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 18. december 2018, pkt. 280, anlægsudgifts- og anlægsindtægtbevilling på 148.000 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk nær Sørvad. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Der er med projektet etableret 21 gydebanker indenfor vandområdestrækningen på knap 3 km. Derudover er der fjernet en række mindre spærringer i vandløbet, således at der er sikret passage til hele strækningen. Vandløbet er et tilløb til Vegen å systemet, hvor der samlet ses en meget høj aktivitet af laksefisk og igen i år er der konstateret flere gydegravninger i Lundbæk. Projektet har dermed sikret målopfyldelse på vandområdet ved genskabelse af passage og optimale gyde- og opvækstforhold til laksefisk.

 

Et år efter projektet er lodsejere i projektområdet kontaktet. Der er kun positive tilbagemeldinger på både resultatet, processen og selve arbejdet i felten.

 

Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab. 

Økonomi

 

 

Mindreforbruget på 35.970 kr. skyldes, at anlægsarbejdet i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet er blevet billigere end oprindeligt budgetteret. Tilskuddet er reduceret tilsvarende.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Brugsaftale Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jesper Thomsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. marts 2019, pkt 44, to brugsaftaler omhandlende sejlads på Knudmosesøerne. Forvaltningen har lavet revideret brugsaftalerne for årene 2020-30. I de reviderede brugsaftaler gives mulighed for at Herning Vandski og Wakeboardklub kan have helårsdrift på kabelbanen og at Herning Jetski klub og Herning Kommune sammen finder en mere simpel og mindre omkostningstung form for egenkontrol for, at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænser.

 

Forvaltningen anbefaler at de reviderede brugsaftaler godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte ved mødet 11. marts 2019 pkt. 44 to brugsaftaler med hhv. Herning Vandski og Wakeboard Klub og Herning Jetski Klub. Brugsaftalerne gav klubberne lov til at sejle på Knudmosesøerne i sæson 2019. Disse brugsaftaler revideres nu efter møde med klubberne og indkomne borgerklager. Naboer til Knudmosesøerne blev den 29. marts 2019 inviteret til, senest den 6. januar 2020, at sende en mail, hvis de oplevede gener af sejladsen.

 

Der er indkommet to borgerklager i forhold til Herning Jetski Klubs sejlads i sæson 2019. De to borgerhenvendelser er sendt fra en nabo på vegne af alle naboer. Den første henvendelse omhandlede støj ved sejlads lørdag den 18. maj 2019. Borgeren bad om at få en kopi af støjloggen fra denne dag. Da sejladsen udelukkende fandt sted i tidsrummet mellem kl. 9-14, hvor der ikke skal støjlogges findes der ikke en log for sejladsen. Den anden henvendelse omhandlede spærring af grusvejen og badning i sø 2. Det blev indskærpet for Herning Jetski Klub, at deres aktiviteter ikke må spærre vejen, og at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er tilladt at bade i sø 2.

 

Der er indkommet 1 borgerklage i forhold til Herning Vandski og Wakeboard Klubs sejlads i sæson 2019. Det er efterfølgende afklaret med kliubben.

  

Der blev holdt et opfølgende møde med Herning Jetski Klub og Herning Vandski og Wakeboard Klub den 23. oktober, hvor klubberne redegjorde for, hvordan sæson 2019 var forløbet. Begge klubber havde ønske om, at brugsaftalerne kunne forlænges og forslag til revideringer i brugsaftalerne for 2020. Disse forslag er så vidt muligt forsøgt indarbejdet i de reviderede brugsaftaler. Forvaltningen vurderer, at borgerhenvendelserne ikke giver anledning til yderligere hensyn til naboer og brugere end de, der allerede er indarbejdet i brugsaftalerne.

  

Væsentligste ændringer i de reviderede brugsaftaler, som begge er vedlagt sagen som bilag.

Herning Vandski og Wakeboard Klub ønsker at udvide deres sæson. Især efterårssæsonen er interessant, men de har også interesse i mulighed for helårs drift. I 2019 løb sæsonen fra 1. april - 31. oktober. I den reviderede aftale gives mulighed for drift af båd fra 1. april - 31. oktober og helårsdrift af kabelbane.

 

Herning Jetski Klub ønsker sig frigjort af krav om brug af ekstern støjkonsulent og ønsker i stedet at sejle i perioderne, hvor der er krav om støjlogning vha. egen indkøbt støjlogger. Afsnittet omkring egenkontrol er taget ud af brugsaftalen for at have større fleksibilitet i forhold til at finde en støjlogningsform, som er mere simpel og mindre omkostningstung for klubben og som samtidig kan godkendes af Herning Kommune i forhold til at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænser, som en beskyttelse af naboerne. Kravene til egenkontrol aftales med klubben inden for de muligheder brugsaftalen giver og kan løbende revideres.

 

Der lægges fra Herning Kommunes side op til at begge brugsaftaler løber i 10 år (til 2030). Det er muligt for både klubberne og Herning Kommune, at opsige aftalen før tid.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at brugsaftalen for Herning Vandski og Wakeboard Klub godkendes

 

at brugsaftalen for Herning Jetski Klub godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Trine Eide, Kaare Hjorth

Sagsresume

I den igangværende kommuneplanproces skal kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort udarbejdes og vedtages. Arbejdet med Grønt Danmarkskort blev startet i 2017 og indbefatter udover internt arbejde, anbefalinger Naturråd og nabokommuner.

 

De overordnede rammer for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og mulige prioriteringer for udpegningen af Grønt Danmarkskort i Herning Kommune fremgår af denne dagsorden.  

 

Sagen er tidligere behandlet i Byplanudvalget den 17. september 2018, pkt. 168 og Teknik- og Miljøudvalget den 24. september 2018, pkt. 160.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort prioriteres, så der fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng til tilstødende eller omkringliggende naturarealer.  

Sagsfremstilling

I 2018 blev opdatering af Planloven vedtaget. Af loven følger at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt Danmarkskort, at det er en national interesse, at arealanvendelsen afvejer hensynet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet. Desuden at Danmark varetager sine internationale forpligtelser vedrørende bevarelse af naturen. Det er ligeledes en national interesse, at planlægningen bidrager til løsninger, der både tilgodeser de samfundsmæssige behov samtidig med, at naturområder og levesteder samt spredningsmuligheder for dyr og planter opretholdes og om muligt forbedres.

 

Planlægningen for Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder i overensstemmelse med Planloven og de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort skal vedtages med den nye Kommuneplan 2021-2032.

 

Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort skal tage udgangspunkt i kommunens hidtidige planlægning for naturinteresser. Denne planlægning skal sammenholdes og suppleres ved anvendelse af tilgængelig viden omkring natur og nationale kriterier for udpegningen af Grønt Danmarkskort.

  

Kommunen skal vurdere behovet for justeringer af eksisterende planlægning på baggrund af ovenstående samt drøftelser med nabokommunerne, anbefalinger fra Naturrådet (se evt. bilag 1, 2 og 3) og en generel afvejning i forhold til andre interesser i arealanvendelsen. 

  

Kommunen skal udpege på kort og fastsætte retningslinjer for:

 • varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af:
  • naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
  • økologiske forbindelser
  • potentielle naturområder
  • potentielle økologiske forbindelser
 • prioriteringen af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

 

Kommunen skal derudover tage udgangspunkt i tre nationale kriterier:

 • Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områderne
 • Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000 områder
 • Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

 

Konsekvenser af Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort hindrer ikke eksisterende landbrugsmæssig drift eller andre eksisterende aktiviteter såsom jagt eller færdsel. Grønt Danmarkskort giver således ikke som udgangspunkt anledning til yderligere restriktioner end den nuværende lovgivning og praksis for naturbeskyttelsesinteresserne.

 

Grønt Danmarkskort skal som udgangspunkt udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne. Undtagelse fra dette er eventuelle områder, hvor pleje af eksisterende natur eller tilvejebringelse af ny natur tager afsæt i lovgivning.

 

Tilvejebringelsen af Grønt Danmarkskort vil indenfor nogle områder kunne ske via støtteordninger, som kommunen, lodsejere, organisationer, fonde med flere kan søge.

 

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort bør prioriteres, så der i første omgang fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng ved pleje af tilstødende eller omkringliggende naturarealer, som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur, samt ved at sammenbinde disse arealer således, at sammenhængende og robuste naturområder kan opstå. I naturindsatsen vil der, hvor det er muligt, arbejdes med opnåelse af synergi mellem natur og anden arealanvendelse.

 

Målet er et Grønt Danmarkskort, der styrker den mest værdifulde natur samt derudover flere steder understøtter synergieffekter, hvor udpegningen udover at gavne naturen desuden kan bidrage til andre formål, f.eks. tilbageholdelse af næringsstoffer, vand og CO2. Andre vigtige synergier kan være rekreative interesser, større sammenhængende værdifulde landskaber og grønne og landskabeligt attraktive by-rande og kiler.

 

Forvaltningen anbefaler med baggrund i denne prioritering, at Naturrådets anbefalinger kvalificeres ud fra tilgængelige oplysninger om natur, forvaltningens lokale viden om områdernes naturværdi og økologiske funktion samt afvejningen med andre interesser i arealanvendelsen.

 

Det betyder, at forvaltningen anbefaler at følge hovedparten af Naturrådets anbefalinger men at gøre nogle undtagelser. Forvaltningen forventer f.eks. ikke, som Naturrådet anbefaler at medtage alle §3-beskyttede naturområder i Grønt Danmarkskort eller iværksætte en udvidet kortlægning af §3-beskyttede naturområder inden udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Det skyldes, at forvaltningen vurdere, at der i planlægningen bør fokuseres på de kendte vigtigste områder, og hvor indsats i første omgang vil give størst værdi for natur, miljø, klima og rekreativ brug, så planlægningen giver mening set i det større perspektiv og sammenhæng.

 

De næste skridt

Temaet for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen forelægges fagudvalgene i foråret 2020. Her vil fremgå beskrivelse af og begrundelse for, hvorfor områder indgår, prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for udpegningen, samt en beskrivelse af, hvordan Grønt Danmarkskort over tid søges realiseret.

 

Grønt Danmarkskort erstatter kommunens hidtidige planlægning for Grøn Struktur. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-281-18 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på dispensation til jordvold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Ledding, Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afgørelse om afslag på dispensation til etablering af jordvold delvist indenfor å-beskyttelseslinje.

 

Forvaltning anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddelte den 11. april 2019 afslag på ansøgning om dispensation og tilladelse til etablering af en 6-8 m høj jordvold, som skulle fungere som støjvold for ejendommen på Slumstrupvej 8. Afgørelsen blev meddelt som et afslag på dispensation fra å-beskyttelseslinjen i Naturbeskyttelsesloven samt et afslag på landzonetilladelse efter Planloven.  

 

Ejerne af ejendommen påklagede forvaltningens afgørelse, da de bl.a. finder, at jordvolden ikke strider imod de landskabelig og biologiske hensyn i området, at den er nødvendig for at reducere trafikstøj fra den nærtliggende motorvej, og at afslaget er i strid med lighedsgrundsætningen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ud fra en samlet vurdering af sagen, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer indenfor å-beskyttelseslinjen til etablering af den ansøgte jordvold. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster derfor forvaltningens afslag på dispensation fra å-beskyttelseslinjen.

  

Da Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afgørelse om afslag på dispensation til etablering af jordvolden inden for å-beskyttelseslinjen, finder Planklagenævnet det ikke aktuelt at tage stilling til klagen, og nævnet afviser derfor at behandle klagen over afslaget på landzonetilladelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.08-K03-1-17 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af status på beskyttet naturareal og afslag på dispensation til opdyrkning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse om, at et areal er beskyttet hede, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, og at der ikke kan gives dispensation til genopdyrkning af arealet.

Sagsfremstilling

Ejeren af et fredet og §3-beskyttet hedeareal henvendte sig til forvaltningen, da han var uenig i registreringen af §3-beskyttet hede på en mindre del af arealet. Denne del havde været dyrket, da området blev fredet i 1954. Dyrkningen var ophørt for en længere årrække siden, og der havde nu indfundet sig hede-vegetation.

 

Forvaltningen traf den 17. maj 2017 afgørelse om, at arealet har udviklet sig til §3-beskyttet hede. Forvaltningen gav samtidig afslag på dispensation til genopdyrkning.

 

Ejeren anførte i sin klage bl.a., at dværgbuske ikke dominerer hele arealet, og at dispensation burde gives, da fredningskendelsen fra 1954 beskriver arealet som dyrket.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 23. januar 2020. Nævnet fandt, at kommunens registrering af §3-beskyttet hede er korrekt og har i afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om hede-vegetation, uanset at dværgbuske ikke er dominerende på hele arealet. Nævnet var desuden enig med kommunen i, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til opdyrkning, uanset at dyrkning af arealet er i overensstemmelse med fredningskendelsen, idet der har indfundet sig en ny beskyttelsestilstand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-145-16 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag om nedlæggelse af markvej og påbud om reetablering af vejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afslag til at nedlægge en markvej og påbud om at retablere vejen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gav den 3. juni 2019 afslag til at nedlægge en markvej og påbød ejer at retablere vejen, idet den allerede var blevet nedlagt.

 

Ejer klagede over afgørelsen, da ejer mener, at forvaltningen for 2,5 år siden gav udtryk for, at det ikke ville være et problem at opsætte et hegn på tværs af vejen. Forvaltningen har ikke kunnet finde sagsakter, der indikerer, at der skulle være givet lov til dette eller lov til at nedlægge vejen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 23. januar 2020 forvaltningens afgørelse, og forvaltningen har fastsat ny frist for efterkommelse af påbuddet.

 

Klagenævnet ligger blandt andet til grund for afgørelsen, at den nedlagte markvej har været en gennemgående vej med væsentlig rekreativ betydning, og at der ikke er tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder. Klagenævnet finder derfor ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte forvaltningens vurdering af, at vejen ikke kan nedlægges.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.08-K02-1-18 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation til beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afslag på lovliggørende dispensation til beplantning i beskyttet eng.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gav den 22. august 2018 afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til at bevare en beplantning af popler i en beskyttet eng. Forvaltningen meddelte samtidig påbud om at fjerne poplerne fra engen. Poplerne blev plantet i 2012.

 

Ejer klagede over forvaltningens afgørelse, idet ejer ikke mener, at engen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 18. december 2019 Herning Kommunes afgørelse, og forvaltningen har fastsat ny frist for efterkommelse af påbuddet. Klagenævnet er enige i forvaltningens vurdering af luftfotos og driftshistorikken samt forvaltningens vurdering af, at der er tale om et beskyttet engareal.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Orientering om forundersøgelse ved Skjern Å Nørrekanal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Dan Overgaard

Sagsresume

Forvaltningen har fået lavet en forundersøgelse af et projekt til sikring af faunapassage ved Rind Å / Skjern Å / Skjern Å Nørre Kanal. Projektet fremgår af "Plan for vandløbsrestaurering 2017-2019" godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016, pkt. 187. Forundersøgelsen skitserer to løsninger for faunapassage, og anlægsarbejdet for løsningerne er overslagsmæssigt værdisat.

 

Forundersøgelsen har været forelagt hovedinteressenterne i projektet. Der er enighed om, at en løsning med vandindtag fra Skjern Å er det bedste kompromis for en faunapassage ved Skjern Å Nørrekanal, og at Herning Kommune bør prioritere og arbejde videre med mulighederne for en realisering af dette løsningsforslag.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i 2018/2019 gennemført en forundersøgelse af et projekt til sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal. Forundersøgelsen er udført med Orbicon som rådgiver og vedlagt som bilag 1.

 

Oversigtskort over Rind Å / Skjern Å / Skjern Å Nørrekanal. Den røde cirkel markerer det område der i daglig tale betegnes Skjern Å forvirringen

 

Stemmeværket og driften af kanalen udgør i sin nuværende form et væsentligt problem for laksens fri vandring i vandløbet og fungerer som en fysisk spærring for laksen, både for den laks, der vandrer op for at gyde, og for den mindre smolt, der trækker mod havet.

 

Der har i flere årtier været arbejdet med at afdække mulighederne for et projekt, der tilgodeser de modsatrettede interesser i form af behov for vandforsyning, faunapassage, kulturhistorie m.v., der knytter sig til området ved sammenløbet af Rind Å, Skjern Å og Skjern Å Nørrekanal (den såkaldte ”Skjern Å-forvirringen”).

 

Med udgangen af 2020 har kommunen, med Miljøstyrelsens ordning om tilskud til opkøb af opstemning af vandløb og indvinding af vand til dambrug, indgået frivillig aftale om ophør af dambrugsdriften ved de to sidste dambrug (Vesterkrog Dambrug og Silstrup Dambrug) ved Skjern Å Nørrekanal.

 

I forlængelse af aftalen om ophør af dambrugsdrift ved de to sidste dambrug ved Skjern Å Nørrekanal, er der med udgangen af 2020, således et væsentligt mindre behov for vandforsyning fra kanalen.

 

Herning Kommune har på den baggrund fået rådgivningsfirmaet Orbicon til at lave en forundersøgelse for at forsøge at finde et projekt, der kan tilgodese alle interesser bedst muligt. Forundersøgelsen belyser tekniske, hydrauliske og biologiske forhold og har gennem dialog med hovedinteressenter afdækket, om der kan findes en løsning, der imødekommer de biologiske, kulturhistoriske og lokale interesser. 

 

I forundersøgelsen er der i forbindelse med identifikationen af mulige løsninger gennemført individuelle interviewrunder med de tre hovedinteressenter;

• Kanalselskabet bestående af lodsejere langs Skjern Å Nørrekanal

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Danmarks Sportsfiskerforbund

 

I første interviewrunder fik interessenterne mulighed for at beskrive områdets værdier, herunder natur- og kulturmæssige, men også erhvervsmæssige, rekreative og lokale interesser. Formålet har været at sikre supplerende viden om området, indhente forslag og input til projektløsningen samt sikre, at interessenternes ønsker til området fremadrettet, så vidt muligt indarbejdes, i den foreslåede løsning.

 

Efter første interviewrunde og i kombination med dataindsamlingen, herunder vurdering af vandbalancen for området, er der udarbejdet skitseforslag for mulige løsninger. Disse skitseforslag er efterfølgende blevet præsenteret for interessenterne på anden interviewrunde.

 

Ud fra opsamlingen og input fra interviewrunder med interessenterne er der peget på to mulige løsninger, henholdsvis en løsning med vandforsyning fra Rind Å alene og en løsning med vandforsyning fra Skjern Å alene. 

 

Løsningsforslag med vandindtag fra Skjern Å

 

Løsningsforslag med vandindtag fra Rind Å

 

Tekniske rammer for begge løsninger:

 • Vandforsyningen til kanalen kan ske fra begge vandløb alene
 • Vandindtaget til kanalen sker fremadrettet samme sted som nu
 • Det registrerede vandspejlsniveau ved indløbet til kanalen anvendes som udgangspunkt også som det fremtidige vandstandsniveau, der skal forsynes op mod, uanset hvor den kommer fra Rind Å eller Skjern Å
 • Stemmet forventes bevaret i sin nuværende form, hvor stemmeplankerne dog fjernes. Stemmet kan således anvendes ved f.eks. en kortvarig og symbolsk påsætning af stemmeplanker, hvis den nuværende drift ønskes bevaret som en kulturbegivenhed.

 

Fordele/ulemper ved vandindtag fra henholdsvis Skjern Å og Rind Å er opsamlet i bilag 2.

 

På baggrund af den tekniske og biologiske forundersøgelse samt dialogerne med hovedinteressenterne vurderes det, at løsningen med vandindtag fra Skjern Å udgør det bedste kompromis for en løsning på en faunapassage ved Skjern Å Nørrekanal, hvilket ligeledes er rådgiverens faglige anbefaling. Slots- og Kulturstyrelsen har derudover givet en skriftlig tilkendegivelse af, at de kan bakke op omkring en løsning med vandindtag fra Skjern Å.

 

Projektet vil give Skjern Å laksen fri passage til 70-80 km vandløb opstrøms den nuværende faunaspærring til gavn for flora, fauna og å-turismen i området.

 

Forvaltningen vil derfor prioritere og arbejde videre med detailprojektering af mulighederne for en realisering af løsningsforslaget med vandindtag fra Skjern Å.

 

Udvalget vil blive orienteret, når detailprojektet foreligger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om Naturindsatsen 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der er lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik og de indsatser, der er blevet udført på naturområdet i 2019. Der er stort set målopfyldelse på alle 10 mål.  

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i naturpolitikken tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er i 2019 stort set målopfyldelse på alle 10 mål. En række projekter udført i 2019 er medvirkende til, at levestederne for en række af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret. Alle indsatser sigter på at skabe bedre forhold for naturen og kommunens ansvarsarter.

 

Naturindsatsen 2019 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten er vedlagt som bilag.

 

Her følger et udpluk fra rapporten:

 

Mål 1 om Biodiversitet: Sjælden rovbille fundet i Løvbakke Dyrehave

I Løvbakke Dyrehave tilstræbes det at sikre naturens frie dynamik. Således fik en stor mængde af de væltede træer, fra stormen i 2013, lov at blive liggende til gavn for organismer, som lever på og af dødt ved. På lignende vis er der etableret en rådneplads, hvor trafikdræbte vilde dyr og materiale fra opbrækning af afskudte dådyr kan placeres.

 

Naturhistorisk Museum har i 2019 undersøgt forekomsten af insekter, som er knyttet til ådsler og dødt ved i dyrehaven. Der blev fundet en række forskellige arter, som knytter sig til ådsler, bl.a. skovskarnbasse, glinsende rådstumpbille og krumbenet ådselsgraver. Det er bemærkelsesværdigt, at der blev fundet en sjælden rovbille af arten Platydracus latebricola. Arten er kun fundet meget få steder i Danmark.

 

I den nordlige del af dyrehaven lever en række insekter knyttet til dødt ved. Der er tale om en række almindelige arter, som i larvestadiet lever i de døde træstammer, men som voksne flyver rundt og lever af pollen og nektar fra blomster. For at sikre en bedre adgang for disse insekter til arealerne med flest blomster, nemlig heden, blev der fældet en række træer, så der blev skabt en korridor fra området med de væltede træer og ind på heden. På selve heden blev det lavet nogle mindre skrab, så blomsterplanter her vil kunne spire frem.

 

To af de rovbiller, der blev fundet i Dyrehaven. Til venstre den sjældne Platydracus latebricola, til højre den mere almindelige Philonthus. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

  

Mål 2 om Vandløb og søer: Frivillige hjælper åens fisk

Lystfiskerne fra Karup Å Sammenslutningen har sammen med lodsejere langs Karup Å, og egnsudviklingsprojektet Riverfisher, i 2019 udlagt cirka 500 kubikmeter gydegrus fordelt på 30 gydebanker både i hovedløbet af Karup Å samt i alle dens tilløb i Herning Kommune. Udover selve udlægningen af gydegrus er der også udplantet vandplanterne vandranunkel og vandstjerne på de nye gydebanker. Gevinsten ved at udplante vandplanter er, at der også bliver gode skjule- og opvækststeder for såvel gydebankernes produktion af yngel, såvel som nye ”tilflyttere” på gydebankerne. Nu er der så kun at vente på effekterne i form af en større opgang af havørreder til de nye gyde- og opvækststeder i kommunen.

 

Mål 10 om Formidling: Nyt formidlingshus i Løvbakkerne

Sidst i november blev Løvbakkehuset indviet. På indvielsesdagen var der aktiviteter for store og små hele dagen, og mange kom forbi og deltog i begivenheden. Løvbakkehuset skal huse affaldsskolen, som Genbrug og Affald står for. Men huset skal samtidig være et sted, hvor der sættes fokus på genanvendelighed, bæredygtighed, og hvordan affald og naturen hænger sammen. Herudover kan huset også bruges til at få inspiration og viden om klimatilpasning og LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Til at støtte dette er der etableret to demonstrations LAR bede uden foran huset, hvor man kan se, hvordan man i sin egen have kan tænke LAR løsninger ind og sikre mere biodiversitet. Huset er desuden bygget med et grønt tag, som både tilbageholder vand men også skaber nye levesteder for dyr.

 

Det nye Løvbakkehus. Foto: Herning Kommune

  

Præstbjerg Naturcenter

På Præstbjerg har der igen i 2019 været gang i mange aktiviteter. Legepladsen er blevet renoveret, så der gennem de sidste tre år er gennemført en tiltrængt renovering af hele legepladsen.

Der er i 2019 udarbejdet nye oversigtskort og lavet nye stiforløb i naturen ved Præstbjerg. Der er også arbejdet på at gøre driften af Præstbjerg Naturcenter mere grøn. Det gamle oliefyr er blevet udskiftet til en ny luft-til-vand varmepumpe.

 

2019 var også året, hvor der kom nye beboere på Præstbjerg. I efteråret flyttede der en bæver ind i Præstbjerg Sø. Foreløbig ser bæveren ud til at nyde de nye omgivelser, tiden vil vise, om den slår sig mere permanent ned. Bæveren har givet visse udfordringer i forhold til friluftslivet, da dens dæmninger bevirker, at vandstanden stiger i Præstbjerg Sø, se billedet. Disse udfordringer vil blive løst i 2020, så publikum kan færdes i området og opleve naturen på tæt hold.

Bæverdæmning gør, at broerne ved Præstbjerg Sø bliver oversvømmet. Foto: Asger Astrup Kristensen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at muliggøre etableringen af en ny varmecentral ved Studsgård.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Studsgård forsynes i dag med varme fra et nærliggende biogasanlæg via en forsyningsledning til byen. Da biogassen skal bruges andre steder, er varmeforsyningen fra biogasanlægget opsagt til efteråret 2020. Der er derfor behov for etablering af en ny varmecentral med en varmepumpe samt et spidslastanlæg.

 

VERDO Varme Herning ønsker, at etablere anlægget på den sydligste del at matrikel 4ab, Studsgård By, Studsgård. Arealet vil bestå af to matrikler på i alt 5.000 m2. Matrikelnumrene kendes endnu ikke. Arealet er i dag ikke spildevandsplanlagt, og derfor udarbejdes dette tillæg. Det er kun den matrikel, hvorpå der placers bygninger, som medtages i spildevandsplanen (markeret som nummer 2 på nedenstående kortudsnit). Den anden matrikel (markeret som nummer 3 på nedenstående kortudsnit) forventes benyttet til vejanlæg og nedsivning af overfladevand.

 

Område afgrænsning, efter udmatrikulering af den oprindelige matrikel 4ab:

1) Resten af den oprindelige matrikel

2) Den nye matrikel som spildevandsplanlægges

3) Den nye matrikel som ikke spildevandsplanlægges

 

Det nye opland (K05) udlægges i spildevandsplanen til at være spildevandskloakeret med nedsivning af alt regnvand. Alt spildevand ledes til Herning Vand A/S's renseanlæg (se udsnit herunder).

 

          

Nuværende spildevandsplan           Kommende spildevandsplan

 

Overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden. Der skal nedsives overfladevand fra et samlet befæstet areal på 770 m2.

Kondenseringen sker på ydersiden af luftkølerne og kommer derfor ikke i berøring med glykol, eller andre kølemidler, da de findes i et lukket kredsløb. Kondensvandet er derfor rent vand.

 

Da overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden, er der ingen recipienter, der vil blive påvirket af afledningen af vandet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at ajourføre spildevandsplanlægningen for området ved Arnborg Svæveflyveplads. Desuden for at sikre, at spildevandsafledningen fra området fremover kan ske miljømæssigt forsvarligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i januar 2015 en ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg (lokalplan 79.T7.4). I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev Herning Vand og Herning Kommune opmærksomme på, at området ved Svæveflyvecenter Arnborg ikke er medtaget i kommunens spildevandsplan, selvom spildevand fra området ledes til kloak i Arnborg. Det blev derfor aftalt, at området skulle optages i spildevandsplanen. Herning Kommune har været i dialog med både Herning Vand og Svæveflyvecenter Arnborg om kloakforhold og tilslutninger i området, ligesom der har været afholdt møde mellem parterne i sagen. Herning Kommune skrev den 2. juli 2019 til svæveflyvecenteret for at informere om, at tillægget til spildevandsplanen ville blive udarbejdet efter sommerferien.

 

Baggrund
Der har i mange år været en afledning af spildevand fra svæveflyvecenterets område til den offentlige kloak i Arnborg. Svæveflyvecenteret etablerede i midten af 1970’erne en lang trykledning på matr. 3z og 1f, Gl. Arnborg By, Arnborg. Ledningen er tilsluttet Herning Vand A/S kloak i Sportsvej.

 

Oprindeligt blev der kun afledt spildevand fra én fælles toiletbygning på flyvepladsen. Dette var i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige lokalplan for området (fra 1992), hvor der var lagt op til, at toilet og bad var samlet i én fælles bygning, og at området ikke skulle kloakeres i stort omfang.

 

På nuværende tidspunkt er adskillige hytter i området tilsluttet den private ledning. Tilslutningen er sket løbende. Tankningspladsen i tilknytning til flyvepladsen er også tilsluttet kloakken. Den private ledning modtager desuden spildevand fra hytter med samletanke. Tankene tømmes af en entreprenør, som afleverer spildevandet i pumpestation i tilknytning til ledningen.

 

Hytter og øvrige bygninger, hvorfra der afledes spildevand, ligger på matr. 1 ak og matr. 3 z, Gl. Arnborg By, Arnborg. Se kortudsnit herunder, hvor trykledningen ses som en rød stiplet linje.

 

 

Svæveflyvecenteret sendte den 1. april 2015 en tegning over området, hvor samtlige bygninger og kloakforhold på de to matrikler er angivet.

 

Tegningen viser

 • at der ligger 33 hytter på matr. 1 ak, som er på ca. 24 ha. Af disse er 12 tilsluttet kloakken og 19 er tilsluttet samletanke. To hytter er uden afløb. På den nordlige del af matriklen er der plads til telte/camping.
 • at selve svæveflyvecenteret, flere servicebygninger og et antal hytter ligger på matr. 3 z, en matrikel på ca. 430 ha. I alt er der 49 bygninger. Af disse er 23 tilsluttet kloakken og 21 tilsluttet samletanke. Fem er uden afløb. Mod syd er der plads til telte/camping.

 

Forvaltningen vurderer, at det miljømæssigt er hensigtsmæssigt, at spildevand fra hytterne ledes direkte til kloak, når der er etablereret en kloak i området. På sigt bør alle hytter med afløb (fra toiletter og/eller køkken) derfor tilsluttes kloakken. Alle nye hytter, der etableres i området, skal ligeledes tilsluttes kloaksystemet. Hytter, som på nuværende tidspunkt leder spildevand til samletanke, kan fortsætte med at aflede spildevand til de etablerede tanke, så længe tankene er egnede til opsamling og opbevaring af spildevand. Hvis tankene bliver utætte eller af andre grunde ikke længere fungerer efter hensigten, skal afløb fra hytterne tilsluttes kloaksystemet. I løbet af en årrække vil alle spildevandsafledninger i området dermed blive tilsluttet det offentlige kloaksystem.

 

Der er ingen regnvandskloak i området. Regnvand fra tage på hytter og øvrige bygninger skal derfor som hidtil nedsives på egen grund.

  

Nyt opland i spildevandsplanen

Med dette tillæg indføres en del af området ved Svæveflyvecenter Arnborg som kloakeret opland i Herning Kommunes Spildevandsplan. Oplandet navngives N13. Oplandet består af hele matr. 1 ak og en del af matr. 3 z Gl. Arnborg by. Oplandet er på 12,64 ha. Hytter og bygninger udgør dog reelt kun en lille del af oplandsarealet.

 

Øvrige forhold
Al kloak på svæveflyvecentrets egne matrikler er intern, privat kloak, og det er grundejer, der står for drift og vedligehold af kloakken. En del af trykledningen ligger uden for svæveflyvecenterets matrikler, men er i følge forvaltningens oplysninger anlagt og ejet af centeret. Svæveflyvecenter Arnborg bør afklare med Herning Vand, om hele trykledningen skal forblive privat frem til tilkoblingen til den offentlige ledning i Sportsvej i Arnborg, eller om Herning Vand skal overtage den del af ledningen, der ligger uden for svæveflyvecentrets matrikler.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at svæveflyvecenteret selv skal afklare forhold vedrørende betaling for afledning af spildevand med Herning Vand. Svæveflyvecenteret skal ligeledes indgå aftale med Herning Vand vedrørende eventuelle opkrævninger af tilslutningsbidrag for eksisterende og kommende tilslutninger.    

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages.

 

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne skal inden udgangen af 2022 have aftalegrundlaget for de udpegede BNBO på plads og om muligt via frivillige aftaler.

 

I det følgende beskrives baggrund og status for arbejdet med BNBO, økonomi samt videre proces.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 27. januar 2020, pkt. 17, hvor sagen blev udsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning og tager stilling til om vandselskaberne skal pålægges at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom. Samt at udvalget opfordrer til, at vandsamarbejdet indeholder en helt eller delvis solidarisk dækning af erstatninger.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 7 folketingspartier bag Pesticidstrategi 2017-2021 har januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

 

Den nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2020, vedrører de vandboringer, der indvinder vand til almene vandforsyninger. BNBO er et afgrænset område omkring en boring til et vandværk. Størrelse og udformning af området er beregnet af Miljøstyrelsen. BNBO mangler at blive fastsat for boringer ved den nye kildeplads i Løvbakkerne. De forventes at blive beregnet i løbet af 2020.

 

Med bekendtgørelsen pålægges kommunerne at gennemgå forureningsrisikoen for hvert BNBO og vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

 

I praksis vil vurderingen være, om der er behov for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor de enkelte BNBO.

 

Der er aftalt to faser. Aftalen lægger vægt på, at kommunerne i fase 1 så vidt muligt skal forsøge at opnå beskyttelsen gennem frivillige aftaler inden udgangen af 2022. Fase 2 er kun relevant, hvis kommunerne ikke kommer i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO i fase 1, dvs. inden udgangen af 2022.

 

Hvis det ikke lykkes at lave en frivillig aftale, skal kommunen beslutte, om man er indstillet på at give et påbud om beskyttelse af BNBO. Hvis dette er tilfældet, kan udbetalingen af erstatning ske på ekspropriationslignede vilkår.

 

Kommunen skal indberette, hvilke BNBO der er vurderet, og hvilke aftaler og indsatser, der er indgået og gennemført for en øget grundvandsbeskyttelse. Hvis kommunen beslutter, at en indsats mod pesticider ikke er nødvendigt for et BNBO, skal der sendes en detaljeret begrundelse for beslutningen til Miljøstyrelsen.

 

På baggrund af kommunernes indberetninger vil partierne bag aftalen i 2023 vurdere om, det er nødvendigt at gennemføre et generelt forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.

 

Der er i Herning Kommune ca. 21 hektar BNBO med dyrket mark fordelt på 22 lodsejere. BNBO er ofte halve cirkler i en mark, som i forbindelse med en frivillig aftale skal tilpasses markdriften. Derfor vil det samlede erstatningsareal blive større. Størrelse og placering af BNBO se i bilag "Oversigt over boringsnære beskyttelsesområder i Herning Kommune".

 

Herning Kommune ejer en del jord i BNBO med meget forskellig aktivitet, f.eks. parker, golfbane, byggegrunde og dyrkede marker. Det skal besluttes, om kommunen vil acceptere et tab på lejeindtægt på disse arealer (eller sende erstatning videre til vandforsyningen). Der laves en særskilt sagsfremstilling, når beløbene kendes.

 

Økonomi

Det er Herning Kommune som myndighed, der skal lave de frivillige aftaler og betale erstatningen til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommunen har dog mulighed for at sende udgiften til erstatningen videre til den vandforsyning, som har fordel af beskyttelsen.

 

Arealerne med dyrket mark, og dermed størrelsen af erstatningen, er meget ulig fordelt i forhold til vandværkerne størrelse. Udgifterne vil derfor ramme vandværkerne og dermed forbrugerne meget forskelligt.

 

Vandrådets bestyrelse arbejder på at oprette et vandsamarbejde for alle vandselskaberne, hvor hovedformålet er grundvandsbeskyttelse og solidarisk dækning af erstatninger. Formålet er også at sikre kommunikation mellem kommune og vandselskaber under processen.

 

Hvis det ikke lykkedes for Vandrådet at etablere et samarbejde af frivillighedens vej, kan Herning Kommune (jf. Vandforsyningsloven § 48) påbyde, at vandselskaberne laver et samarbejde om grundvandsbeskyttelse og påbyde et vandselskab at deltage i et sådant samarbejde.

 

Videre proces

Forvaltningen har haft indledende informationsmøder med vandselskaberne, nabokommuner og landbrugsrådgivere om den forestående opgave.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de fleste vandselskaber er positive overfor øget grundvandsbeskyttelse og ønsker et tæt økonomisk og fagligt samarbejde om opgaven, både med kommunen og på tværs af selskaberne.

 

Herning-Ikast Landboforening anbefaler hurtigt at gå i gang med opgaven og indgåelsen af frivillige aftaler med lodsejerne.

 

Forvaltningen forventer at fremlægge sag for udvalget inden sommerferien 2020 med beslutning om, hvilke indsatser der er nødvendige i det enkelte BNBO, før der kan indgås aftaler. Herefter kan arbejdet med at lave frivillige aftaler med lodsejerne begyndes.

 

Status på arbejdet med at indgå aftaler med lodsejerne samt udbetaling af erstatninger forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden udgangen af 2020. Det forventes, at alle frivillige aftaler kan være indgået inden udgang af 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om BNBO tages til efterretning

 

at udvalget beslutter at pålægge vandselskaberne at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.18.06-P20-1-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Orientering om EU-projekt Topsoil om højstående grundvand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt og Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2016 deltaget i EU-projektet Topsoil sammen med Herning Vand A/S, Region Midt, GEUS og Aarhus Universitet. Projektes formål var at undersøge forskellige klimatilpasningsscenarier, som kan afhjælpe problemet med stigende grundvand. Projektet afsluttes til april 2020, og der er blevet udarbejdet en endelig rapport. Resultaterne af projektet vil bl.a. bliver præsenteret på et informationsmøde i Sunds.

 

Projektet blev første gang præsenteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2016, pkt. 37.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var at undersøge og forstå de udfordringer, der er forbundet med en generel stigning af grundvandsspejlet, som sammen med Herning Vands tætning af kloakker, kan give oversvømmelser af kældre og lavtliggende områder. Samtidigt var formålet at undersøge forskellige klimatilpasningsscenarier for at finde en eller flere løsninger til gavn for den enkelte borger.

 

For at identificere den mest optimale løsning, og få en bedre forståelse af sammenspillet mellem høj grundvandsstand, øget nedbør og tætning af kloakker, er der gennem Topsoil projektet udarbejdet en hydrogeologisk model af området ved Sunds. Modellen er baseret på en undersøgelse af den terrænnære geologi i og omkring byen og søen. Målet er at finde de mest optimale og økonomiske måder at klima- og grundvandssikre Sunds by på.

 

I Topsoil projektet er flere forskellige scenarier til klimasikring af grundvandsstigningen blevet undersøgt. F.eks. er det undersøgt, hvilken betydning det har for grundvandet, hvis man planter skov, eller hvis man sænker vandstanden i Sunds Sø om vinteren. Ligeledes er det undersøgt, hvad der vil ske, hvis man lægger dræn (den 3. ledning) i byen til at lede grundvandet væk, hvis man grundvandssænker centralt i byen om vinteren, eller hvis man begrænser LAR (lokal afledning af regnvand) i byen.

 

Resultater fra modellen viser, at den mest effektive måde at sænke grundvandsstanden i Sunds, er ved at etablere en 3. ledning - et drænrør sammen med den eksisterende kloak.

 

Som situationen er i dag, så kan vi med stor sikkerhed sige, hvilken løsning der sandsynligvis vil være mest effektiv mod problemet med stigende grundvand i Sunds. Men der er en række juridiske udfordringer ved denne løsning, hvorfor en del af projektets formål var at undersøge, hvilke juridiske muligheder kommunerne/vandselskaberne har for at hjælpe den enkelte borger samt hvordan man løser problemet i andre lande. Ligeledes var formålet, at udnytte resultaterne fra projektet til at forsøge at ændre lovgivningen herhjemme.

 

Resultaterne fra Sunds er derfor med i en rapport udarbejdet af DANVA og KL: "National indsats imod stigende overfladenært grundvand". Denne rapport anbefaler bl.a., at der er behov for en sammenhængende lovgivning, der placerer og fordeler ansvaret for planlægning og den fysiske udførelse. Rapporten peger endvidere på et behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber om en strategisk vandplanlægning, hvilket er i god tråd med konklusionerne i Topsoilprojektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1030-19 Sagsbehandler: Louise Sangild Nielsen  

Ravnsborggade 11, Herning - opførelse af beboelse i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Ravnsborggade 11, Herning søges om tilladelse til at opføre en tilbygning til bolig placeret i skelbræmmen samt til at overskride bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af en helhedsvurdering gives tilladelse til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af en tilbygning på 99 m2 i et plan med sadeltag, således det samlede boligareal herefter bliver 166 m2 Herudover er der på ejendommen en eksisterende carport på 46 m2.

Den samlede bebyggelsesprocent på ejendommen bliver herefter 32 %. Der er meddelt nedrivningstilladelse til den ældste del af boligen som var opført i halvanden plan og placeret i skel. Herudover et udhus således der i alt var 94 m2 og en samlet længde i skel på ca. 13 meter. Boligen ønskes opført med en bygningshøjde på 2,86 meter ca. 10 cm fra naboskel og en max. højde på 4 m ca. 3,4 meter fra skel. og med en ny i længde i skel på 9,2 meter.  

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er opfattet af kommuneplanrammen 12.B6. Som beskriver områdes anvendelse med en karakter af tæt-lav boligbebyggelse med en max. højde på 8,5 meter i 2 etager og en bebyggelsesprocent på 40 %. Da kommuneplanrammen ikke har retsvirkning for borgere, er det bygningsreglementets BR18's bestemmelser, der er gældende.

Da tilbygningen ikke overholder byggeretten i BR18, er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af den berørte nabo.

 

Der er i forbindelse med partshøringen kommet bemærkninger i forhold til bygningens placering og højde.      

 

Bemærkningerne går primær på følgende:

 • Bebyggelsens udformning vil være toneangivende for hele området. Med sadeltag mod skel, og hvor de øvrige bebyggelser i området er udført med fladt tag for baghusbebyggelse.
 • Højden og længden på bygningen vil med den ønskede placering give skyggevirkninger i haven og på terrassen.
 • Tvivl omkring skelgrænsens placering, samt om tagudhæng og tagrende holdes på egen grund.

 

Forvaltningen

Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af baghusbebyggelse i området er opført i skelbræmmen og er udført med fladt tag. Der findes enkelte steder eksempler med sekundær bebyggelse udført med sadeltag i skelbræmmen. Den del af boligen der nu er nedrevet, var opført i halvanden plan, med sadeltag og med en mindre del af boligen placeret i skel. Tagudformingen var udført med ensidig taghældning langs skellet og med fald mod udhuset. Herudover var der også opført en carport. Bebyggelsen vurderes derfor ikke at skille sig væsentligt ud fra områdes karakter.

 

Ansøger har oplyst, at hvis ønsket om at etablere et fladt tag i stedet for, vil det medføre en øget facadehøjde på minimum 10 cm, pga. tagkonstruktions opbygning. Der ønskes mulighed for entotalhøjde på tilbygningen optil 4 meter og vil derved overholde det skrå højdegrænseplan. (se skråfoto i bilag). Den bygning der er nedrevet var placeret i skellinjen og havde en max. højde på 4,3 m i skel faldende til 2,3 m.

 

Det vurderes, at den nedrevne bygnings højde var væsentlig større og havde en større udstrækning end den ønskede tilbygning. Den nye tilbygning ønskes opført med et boligareal på 9,2 meter i skel. Den nedrevne bebyggelse blev vurderet til at have en længde på 13 meter i skel, hvoraf de 9,5 meter var udhus og bolig. Det medfører en reduktion på 3,8 meter i forhold til tidligere. Den primære del af den nye tilbygning placeres op mod naboejendommens udhus og 3 meter efter udhuset. Det vurderes, at skygge på terrassen ikke vil ændre sig væsentligt i forhold til, den skyggevirkning det eksisterende byggeri tidligere havde på ejendommen. Det vurderes ligeledes, at skyggegener primært forårsages af et eksisterende træ i haven.

 

Ansøger har indsendt en landinspektør opmåling hvor skellet er fastsat. Der udføres ikke tagudhæng på den del der vender mod naboen. Der opsættes en tagrende som holdes inden på egen grund. Jf. tegningerne   

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte byggeri ikke vil påføre naboejendommen en væsentlig forøgelse af skyggegener end det eksisterende byggeri har gjort tidligere. Da boligens totalhøjde er reduceret, og den primære bebyggelse ligger opad naboejendommens udhus, vurderes de resterende 3 meter ikke at give anledning til væsentlig øget skyggevirkning end tidligere. Det vurderes at indbliksgenerne bliver mindre, da der ikke længere er vinduer i tagetager der vender mod naboskel. Det vurderes, at området jf. kommuneplanrammen anses for et område med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. På det grundlag vil den nye tilbygning i skel forstærke tætheden i området og således være i overensstemmelse med tæt-lav begrebet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra helhedsvurderingen kan meddeles byggetilladelse til den ansøgte tilbygning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-924-19 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Langvadbjergvej 23, Herning - lovliggørelse af partytelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt en lovliggørende tilladelse til permanent opstilling af et partytelt på 75 m² ved en fiskesø på ejendommen Langvadbjergvej 23, 7400 Herning. Partyteltet anvendes erhvervsmæssigt om sommeren af fiskesøens gæster og i vinterperioden til opbevaring for borde, bænke mv.

 

Med udgangspunkt i ejendommens placering i landzone skønner forvaltningen, at teltet skæmmer det landskabelige miljø og ikke bør have en permanent tilladelse til at stå på stedet.

 

Forvaltningen indstiller, at der med grundlag i Planlovens § 35, stk.1, gives afslag på permanent opstilling af teltet og at teltet skal nedtages og kun må opstilles lejlighedsvis i en periode af max. 6 ugers varighed.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er, via en indberetning fra SKAT, blevet opmærksom på, at der på ejendommen er opført bebyggelse uden tilladelse. Det drejer sig om et partytelt på 75 m². Det kan konstateres, at teltet optræder på luftfoto’s helt tilbage til 1995. Forvaltningen modtog den 27. september 2019 en ansøgning om lovliggørelse af teltet, med henvisning til at teltet har stået på stedet i ca. 24 år. Af fremsendt foto fremgår, at der er tale om et ottekantet telt, udført i hvid presenningsdug med røde kanter.

 

Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af Planlovens bestemmelser. Ved begrebet “bebyggelse” forstås efter landzonebestemmelserne som udgangspunkt det samme som efter § 2 i Byggeloven. Det vil sige, at bebyggelse ikke alene omfatter bygninger og mure, men også andre faste konstruktioner og anlæg. Bebyggelsesbegrebet i Byggeloven omfatter endvidere transportable konstruktioner, som gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, når udnyttelsen ikke er af rent forbigående art. Af vejledningen fremgår, at hvis benyttelsen strækker sig over mere end 6 uger, kan benyttelsen ikke anses for at være af forbigående art.

 

Ejendommen er i Kommuneplanen udlagt som del af en grøn bystruktur og er en del af en grøn kile, der ligger i forlængelse af et rekreativt område til naturformål vest for Teglvænget.

Der er i marts 1992 meddelt tilladelse til "Put and take" i søerne på ejendommen og efterfølgende i januar 1994 meddelt tilladelse til at oprette en primitiv lejrplads på ejendommen. Tilladelsen til primitiv lejrplads blev baseret på et forventet behov for lejlighedsvis opstilling af 4-5 overnatningstelte i forbindelse med natfiskeri.

 

Det er forvaltningens vurdering, at et partytelt ikke kan indeholdes i tilladelsen til primitiv lejrplads. Forvaltningen vurderer, at teltet virker skæmmende i landskabet og at teltets farvesammensætning ikke er naturligt forekommende og kan indpasses i det landskabelige miljø.

 

Ansøger er blevet partshørt omkring et afslag på ansøgning om lovliggørelse. Ansøger har telefonisk gjort indsigelse og oplyser, at han ikke er indstillet på at pille teltet ned. Nedtagning af teltet er tidskrævende og har omkostninger, fordi der skal hjælp til. Ejer oplyser, at der er ført strøm frem til teltet, og at teltet i vinterperioden anvendes til opbevaring af borde, bænke og to køleskabe. Ejer oplyser endvidere, at der i sommerperioden kan være op til 120 spisende gæster i og udenfor teltet på en gang. Ingen har dog lov til at holde picnic på stedet uden at betale for fiskekort.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med grundlag i Planlovens § 35, stk.1, gives afslag på permanent opstilling af teltet og at teltet skal nedtages og kun må opstilles lejlighedsvis i en periode af max. 6 ugers varighed.

Beslutning

Der gives afslag på permanent opstilling af telt.

 

Forvaltningen tager en dialog med ejer om mulighed for ansøgning om permanent løsning for ly og læ ved fiskesøen.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.13.01-P19-35-18 Sagsbehandler: Lene Skovmose  

Orientering om status på Rottehandleplan 2019 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Rottehandleplanen for 2019 - 2021 blev vedtaget på Herning Byråds møde den 9. oktober 2018. Den blev fremlagt med afsæt i ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

 

Til orientering fremlægges en status på Rotteplanen for 2019 - 2021 pr. 31.dember 2019, udviklingen for de seneste 3 år og med et særligt fokus på de private sikringsordningers rolle.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal jf. bekendtgørelsen udfærdige en handleplan for 3 år, som beskriver, hvordan kommunen vil håndtere bekæmpelsen og forbyggelse af rotter.

Rottehandlingsplanen kan ses her: https://planer.herning.dk/alle-vores-planer/natur-og-klima/rottehandleplan

 

Status for Handleplan for Rottebekæmpelse i Herning kommune 2019 - 2021 sker med udgangspunkt i handleplanens opdeling og overskrifter samt de tilgængelige data og erfaringer, der foreligger pr. 31.december 2019.

Det kan oplyses, at handleplanens overordnede formål og indsatsområder overholdes og sker i den prioriterede rækkefølge, som blev besluttet.

 

Udviklingen i rotteanmeldelser fordelt på årene 2017, 2018 og 2019 ses nedenfor.

                                                                                                                                  

Måneder/år 

2017

2018

2019

Januar

213

285

206

Februar

158

194

163

Marts

198

156

169

April

148

202

179

Maj

204

200

168

Juni

152

130

172

Juli

159

180

134

August

156

208

147

September

226

204

199

Oktober

275

187

294

November

277

184

340

December

221

160

287

I alt pr. år

2387

2290

2458

 

 *1) Det lave tal 2018 skyldes primært den tørre sommer, hvor rotterne fik færre unger.

*2) De høje tal sidst på året 2019 skyldes et mildt efterår samt besøg på tilsynspligtige ejendommen med uanmeldte rottetilhold.

 

 Målelige succeskriterier

 • Antal anmeldelser (Afhænger af vejrforhold og borgers sikring af mod rotter)
 • Antal besøg pr. rotteanmeldelse (Afhænger af hvor voldsomt tilholdet er, før det anmeldes og borgerens sikring mod rotter)
 • Anvendt gift, mængde og type (afhænger af sagens natur. Der bruges ikke gift, hvor det er muligt af bekæmpe uden)
 • Færre genanmeldelser (Jo bedre sikring mod rotter, jo færre genanmeldelser).

 

Til orientering er giftforbruget halveret siden opgaven blev hjemtaget pr. september 2016. Desuden er besøgsfrekvensen pr. anmeldelse halveret ved at kombinere gift samt giftfri bekæmpelse.

Der er i øjeblikket ikke mulighed for at fremlægge mere præcise tal som dokumention for udviklingen, idet vi netop står over for en konvertering fra indberetningsystemerne Rotteweb til Driftweb ultimo marts 2020.

Dokumentationen er således baseret på indkøb og andre tilgængelige målemetoder.

  

Privat bekæmpelse

 

Det har gennem flere år været udbredt, at visse erhvervsgrupper har valgt at tegne kontrakt med private sikringsordninger med autorisation til at bekæmpe rotter.

Før den nye lovgivning omfattede en sikringsordning permanent giftudlægning og virkede dengang som en løbende bekæmpelse.

Efter den nye lovgivning blev permanent giftudlægning forbudt og dermed forsvandt bekæmpelseseffekten. Sikringstager skal herefter betale ekstra for selve bekæmpelsen. Sikringsordningen er med andre ord herefter en form for overvågning af, om der er rotter til stede.

Der er flere private aktører på markedet, og de har hver især særlige tilbud og tilvalg, der afspejles i de kontrakter, der tegnes med sikringstager. Forvaltningen er desuden bekendt med, at kontrakterne ikke i alle tilfælde er blevet opdateret i forhold til gældende ny praksis, og at ejeren dermed stadigvæk kan have den opfattelse at være dækket ind.

Desuden er forvaltningen bekendt med, at der til særlige brancher forudsættes og stilles krav til særskilt tegning af private sikringsordninger.

Uanset er det op til den enkelte ejer at være opdateret på de aftaler/kontrakter, der er indgået, og hvilke ydelser de omfatter.

 

Ejeren har herefter selv mulighed for at betale sikringsordningen for selve bekæmpelsen eller i stedet for anmelde rotter til Herning Kommune og dermed få bekæmpelsen udført inden for den ydelse, der uanset betales over ejendomsskatten til formålet.

 

Kommunen og de private sikringsordninger arbejder efter samme lovgivning og bekæmper på samme vis efter anmeldelse af rotter. Kommunen kommer til gengæld altid efter en anmeldelse og ordningen omfatter en bekæmpelse, indtil rotterne er bekæmpet på ejendommen. Betalingen i Herning Kommune og mange andre kommuner, sker over den kommunale ejendomsskat. Uanset om ejendommens ejer har en privat sikringsordning eller ej, opkræves rottebekæmpelse over ejendomsskatten. Dette er lovmæssigt fastlagt og kan ikke ændres.

 

Forvaltningen har ikke kendsskab til andre udførelsesmæssige løsninger eller alternativer i andre kommuner.

Forvaltningen henviser ejeren til at være særlig OBS på de kontraktmæssige forhold hos en privat sikringsordning og samtidig være opmærksom på, at den kommunale løsning uanset er en mulighed. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011087 Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 31. oktober 2017, pkt. 258 584.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til udskiftning af fjernvameledning i Nørregade-karreen, Herning.

 

Sidste del af fjernvarmeledningen i Nørregade-karreen, Herning er udskiftet. Renoveringsarbejdet er blevet billigere end forventet.

 

Renoveringsarbejdet er udført af Eniig, som efter arbejdets udførelse overtager ansvaret for fjernvarmeledningen.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011087

Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning

584.000

433.317

150.683

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-17 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 005088 Nedrivning af Agerskovvej 39B, Hammerum på serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 29. august 2017, pkt. 208 400.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum.

 

Ejendommen er nedrevet, og mindreforbruget skyldes, at nedrivningen har været billigere end først antaget grundet færre miljøfarlige materialer end skønnet. Endvidere var der i det oprindelige budget afsat et større beløb til reetablering ved siden af banelegemet (hvor ejendommen var beliggende), hvilket også viste sig at være markant billigere end først antaget.

Økonomi

Stednr.

Anlæg kr.

Bevilling

Forbrug kr.

Forskel kr.

005088

Nedrivning af Agerskovvej 39B, Hammerum

400.000

143.775

256.225

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2019 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterreting.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2019 til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2019 udarbejdes oversigter over budgetoverførsler fra 2019 til 2020 for drift og anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2019 til 2020 for Teknik og Miljø området.

 

Økonomi

Drift

Driftsområdet udviser samlet set en afvigelse på -3,878 mio. kr. Ekskl. 0,850 mio. kr. vedrørende det takstfinansierede område serviceområde 07 Renovation udgør afvigelsen -4,728 mio. kr. Vintertjenesten, som er udenfor rammestyring, udgør et mindreforbrug på 1,340 mio. kr., som reguleres via kassen. Afvigelsen er herefter et samlet merforbrug på 6,068 mio. kr. Overførslerne fordeler sig som nedenfor anført.

 

Anlægsområdet udviser samlet set en afvigelse på 29,402 mio. kr. Heraf søges 26,838 mio. kr. overført til det videre arbejde i 2020. 2,564 mio. kr. vedrører afsluttede anlægsprojekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Driftsområdet udviser et merforbrug på 2,062 mio. kr., som skyldes merudgifter til ejendomsskatter samt færre indtægter for udlejning af jord. Merforbruget søges delvist dækket af et mindreforbrug på serviceområde 04 Grønne områder, vedligeholdelse af vandløb med 0,5 mio kr. samt et mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, busdrift med 0,5 mio. kr.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 28,476 mio. kr., som overføres til det videre arbejde i 2020.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 0,735 mio. kr., som ønskes overført til 2020 i henhold til nedenstående tabel.

 

Beløb til overførsel

Område

Formål for overførsel

0

Fælles formål

Mindreforbruget på 0,110 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under 052514 Daginstitutioner.

0,603 mio. kr.

Beboelse

Mindreforbruget søges overført til beklædning og isolering af facaden på elevatortårnene på udlejningsejendommene H. C. Ørsteds Vej 24-26 og Nørregade 13.

0,600 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Af mindreforbruget på 0,841 mio. kr. søges 0,600 mio. kr. overført til renovering af elevator i bygningen på Markedspladsen 2, der blandt andet anvendes til aktivitetscenter for førtidspensionister samt personer over 60 år. Det resterende mindreforbrug på 0,241 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under 052514 Daginstitutioner.

-0,003 mio. kr.

Stadion og Idrætsanlæg

Overføres til 2020.

-0,724 mio. kr.

 

03 Undervisning og Kultur

Folkeskoler, Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen, Skolefritidsordninger, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling samt Andre kulturelle opgaver.

0,023 mio. kr.

03 Undervisning og Kultur

Takstfinansieret område: Ungdomsudd. for unge med særlige behov.

-0,138 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Tværgående institutioner, Daginstitutioner samt forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Af merforbruget på 0,489 mio. kr. ønskes 0,351 mio. kr. dækket af et mindreforbrug under 002510 Fælles formål og 002513 Andre faste ejendomme.

0,378 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Takstfinansieret område: 052823 Døgninstitutioner for børn og unge, 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber, 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre,053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap, 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, 053850 Botilbud til længerevarende ophold, 053851 Botilbudslignende tilbud, 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse, 053859 Aktivitets- og samværstilbud.

-0,004 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 3,756 mio. kr. Heraf overføres 1,583 mio. kr. til 2020 til det videre arbejde. Det resterende beløb på 2,173 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 2,058 mio. kr., som blandt andet skyldes, at udarbejdelse af landskabsanalyse er udsat til 2020 samt at det ikke har været muligt af oprense 3 okkeranlæg grundet de store mængder nedbør sidst på året.

Mindreforbruget ønskes overført til 2020 med 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af landskabsanalyse, 0,650 mio. kr. til oprensning af okkeranlæg, 0,408 mio. kr. til klimatilpasning for Herningsholm Å samt 0,5 mio. kr. til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning.

 

Anlæg udviser et merforbrug/mindreindtægt på 4,913 mio. kr.. 4,977 mio. kr. overføres til det videre arbejde i 2020. Forskellen på 0,064 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området udviser et merforbrug på 0,015 mio. kr., som overføres til 2020.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Anlæg udviser en mindreindtægt på 3,130 mio. kr., som overføres til 2020. Finansiering Herning Vand.

 

Serviceområde 07 Renovation

Området udviser et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. Mindreforbrugt skyldes blandt andet implementering af ny renovationsorden i 2021, begrænset indkøb af nye beholdere, ingen renovering eller etablering af nye glasstationer samt ingen afholdelse af større kampagner eller lignende. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.

 

Anlæg udviser et merforbrug på 1,193 mio. kr.. 0,472 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb til diverse anlægsabejder ønskes ikke overført. Der overføres herefter et merforbrug på 1,665 mio. kr. til det videre arbejde i 2020.

 

Serviceområde 08 Drift

Området udviser et mindreforbrug på 0,174 mio. kr., som søges overført til 2020 til indkøb af el-bil.

 

Serviceområde 09 Trafik

Området udviser et netto merforbrug på 5,618 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til trafikplanlægning, akkumulerede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning samt koordinerede vej- og kloakprojekter.

Mindreforbruget på 1,340 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Det resterende merforbrug på 6,958 mio. kr. overføres til 2020 i henhold til nedenstående tabel.

 

Beløb til overførsel

Område

Formål for overførsel

0

Fælles formål

Merforbruget på 0,705 mio. kr. ønskes dækket af et mindreforbrug under 022205 Driftsbygninger og -pladser med 0,052 mio. kr. og med 0,653 mio. kr. under funktion 023231 Busdrift.

-0,606 mio. kr.

Arbejder for fremmed regning

Udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i vejarealer. Kontoen vil balancere over en årrække.

0

Driftsbygninger og -pladser

Mindreforbruger på 0,052 mio. kr. ønskes anvendt til dækning af et merforbrug under 022201 Fælles formål.

-7,257 mio. kr.

Vejvedligeholdelse mv.

Området udviser et merforbrug på 10,522 mio. kr. Heraf vedrører 3,078 mio. kr. vejbelysning. 2,1 mio. kr. af vejbelysningen vedrører en budgetreguleringsfejl i 2018 og forventes dækket af Fællesskabet. 0,978 mio. kr. overføres til 2020. 7,279 mio. kr. vedrører vejafvandingsbidrag. Jf. TMU beslutning reduceres det akkumulerede merforbrug hvert år med 1,0 mio. kr.. De 1,0 mio. kr. trækkes fra 022812 Belægninger mv. Der overføres herefter 6,279 mio. kr. til 2020. Herefter resterer et merforbrug på 0,165 mio. kr., som ønskes dækket af et mindreforbrug under 023231 Busdrift.

-0,603 mio kr.

Belægninger mv.

Området udviser et mindreforbrug på 0,397 mio. kr. 1,0 mio. kr. ønskes anvendt til reducering af det akkumulerede merforbrug under vejafvandingsbidraget jf. TMU beslutning af 6/11-17 pkt. 213 og 4/12-17 pkt. 228, hvorfor der overføres et merforbrug på 0,603 mio. kr. til 2020.

0

Vintertjeneste

Mindreforbruget på 1,340 mio. kr. reguleres via kassen.

3,108 mio. kr.

Busdrift

Af mindreforbruget på 4,426 mio. kr. ønskes 0,5 mio. kr. anvendt til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning. 1,5 mio. kr. er øremærket til brintbusser og overføres til 2021. 0,165 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under 022811 Vejvedligeholdelse mv. 0,653 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under funktion 022201 Fælles formål. Den resterende del på 1,608 mio. kr. ønskes overført til forventede øgede udgifter i forbindelse med kommende udbud af bybusser og skolebusser, eventuel stigende brændstofpriser samt til forbedringstiltag ved stoppesteder, herunder udskiftning af gamle læskærme.

 

Anlæg udviser et merforbrug/mindreindtægt på 6,427 mio. kr.. 6,572 mio. kr. overføres til 2020. Forskellen på 0,145 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Drift

  

 

Anlæg

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag

 

at der overføres 1,5 mio. kr. til 2021 under serviceområde 09 Trafik, drift, funktion 023231 Busdrift, stednr. 231004 Brintbusser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende rettelser:

 • Merforbrug på Serviceområde 01 Byggemodning på 2,062 mio. kr. overføres til 2020
 • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, Vedligeholdelse af vandløb overføres til 2020 til forventet øget indsats af vandløbsvedligeholdelse
 • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, Busdrift overføres til 2020 til forventede øgede udgifter til renovering af grusveje, asfaltveje og stier efter vinterens oversvømmelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 20. april 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne tages til orientering.

Sagsfremstilling

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik og Miljøområdet, serviceområde 03 til 09, som fremlægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.Perspektivnotaterne vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2021 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2021 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2021 godkendes og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2021 forslag til politiske budgetmål for 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-104-15 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse - lovliggørelse af beskyttet eng

 

Sagsnr.: 01.05.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Kith Skovgaard  

Orientering om dom for ulovlig omlægning af beskyttet natur

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser