Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i
enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger,

at Finn Stengel Petersen (A) vælges til formand,

 

at Kent Falkenvig (V) vælges til næstformand.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Præsentation af udvalgets opgaveområder ved teknisk direktør Eva Kanstrup og centerchefer.

 

Introduktion til fagområder:

 

Miljø og Klima (landbrug, dambrug og øvrige virksomheder, samt klima)

ved afdelingsleder Lene Kimø.

 

Byggeri, Jord og Grundvand (byggetilladelser, forurenet jord, vandindvinding)

ved afdelingsleder Hans Eghøj.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Valg af repræsentanter til råd og nævn m.v. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udpegning af repræsentanter til udvalg, råd og styregrupper m.m.

Sagsfremstilling

Råd, nævn m.m.:

Ekspropriationer inden for
Teknik- og Miljøudvalgets område
Repræsentant(er):
Alle udvalgets medlemmer undtagen formanden - der udpeges 1 repræsentant til hver ekspropriation, når behovet opstår.
Det tilstræbes, at den repræsentant, der udpeges til den enkelte ekspropriation ikke har nogen væsentlig interesse i det pågældende område.
 
Færdselssikkerhedsudvalget
  
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
Landbrugsrådet
2 repræsentanter
2 møder pr. år
 
 Grønt Råd
2 repræsentanter
deltager i 1 møde pr. år

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udpeges repræsentanter til de nævnte udvalg og råd.

Beslutning

Kent Falkenvig udpeges som den primære repræsentant ved ekspropriationer.
 
Anne Marie Søe Nørgaard og Jens-Bernhard Knudsen udpeges til landbrugsrådet.
 
Johannes Videbæk og Erling Petersen udpeges til Grønt Råd.
 
Kent Falkenvig udpeges som suppleant til Green Cities.

 

Sagsnr.: 00.15.15-A21-1-13 Sagsbehandler: Michael Jacobsen  

Bemyndigelse til sikringsrumsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Bøgvad

Sagsresume

Beredskabsmyndigheden ønsker bemyndigelse til at kunne meddele tilladelse eller afslag på ansøgninger om nedlæggelse af sikringsrum.

Sagsfremstilling

I dag behandles ansøgninger om nedlæggelse af sikringsrum i Teknik- og Miljøudvalget efter indstilling fra beredskabsmyndigheden.

 

Med ændring af lov om sikringsrum af april 2003, blev kommunalbestyrelsen givet mulighed for i særlige tilfælde at nedlægge sikringsrum, såfremt rummet var i vejen for en aktuel ombygning.

 

Praksis i kommunen har siden været, at der efter ansøgning blev meddelt tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum.

 

I forbindelse med det kommende storsygehus har Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2012 behandlet en forespørgsel fra Region Midtjylland, om kommunens eventuelle krav om etablering af sikringsrum på storsygehuset. Udvalget besluttede at Herning Kommune ikke ville stille krav om etablering af sikringsrum, jf. sikringsrumsloven.

 

Da praksis viser, at Herning Kommune ikke ønsker at bibeholde og etablere nye sikringsgrum, anbefaler forvaltningen, at beredskabsmyndigheden meddeles bemyndigelse til administrativt at kunne meddele tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum, jf. sikringsrumslovens § 20 stk. 2.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at beredskabsmyndigheden bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum jf. beredskabslovens § 20 stk. 2.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Bemyndigelser til forvaltningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den daglige administration af love og regler foregår i stor udstrækning på grundlag af bemyndigelser, som Teknik- og Miljøudvalget gennem årene har meddelt forvaltningen på grundlag af afgørelser i principielle sager i udvalget.

 

Grundlaget for at meddele bemyndigelser er, at afgørelserne kan ske på et ensartet grundlag, hvor udvalget har fastlagt en linje, som medfører ensartede principielle afgørelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidligere meddelte bemyndigelser til forvaltningen videreføres i det nye Teknik- og Miljøudvalg.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at overdrage bemyndigelse til forvaltningen i sådanne sager er at kunne smiddigøre og fremskynde sagsbehandlingen til fordel for ansøgeren, samt at friholde udvalget for at behandle sager, hvor der allerede er lagt en fast linje, eller hvor afgørelsen er en direkte følge af lovgivningen.

 

Alternativet til bemyndigelser vil være, at udvalget skal behandle et meget stort antal ensartede sager, og forvaltningen skal bruge store ressourcer på forberedelse af sagerne til udvalgsmøderne. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for ansøger blive længere.

 

Ved fremtidige sager kan udvalget til enhver tid meddele yderligere bemyndigelser til forvaltningen, når afgørelsen i en konkret sag vurderes at være principiel i forhold til den fremtidige administation. Tidligere meddelte bemyndigelser vil ligeledes kunne tilbagekaldes.

 

Sager, der vedrører kommunens egne projekter og anlæg behandles efter samme retningslinjer og bemyndigelser som øvrige sager.

 

Forvaltningen vil i tvivlsspørgsmål, samt når der i forbindelse med høring og offentliggørelse er negative indsigelser, altid forelægge sagen for fagudvalget til beslutning.

 

I vedlagte bilag er alle tidligere bemyndigelser til forvaltningen oplistet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tidligere meddelte bemyndigelser til forvaltningen videreføres.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker fremadrettet at godkende budgettet for Herning Lufthavn.

 

Øvrige bemærkninger fra udvalget indarbejdes i oversigten over bemyndigelser.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-331-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Parkeringskrav til nyt bibliotek i ejendommen Østergade 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med byggetilladelse til indretning af et nyt bibliotek i ejendommen Østergade 8, Herning - tidligere dagligvare- og skobutik - har forvaltningen vurderet parkeringskravet til anvendelsen.

 

Forvaltningen anbefaler et samlet krav på 85 parkeringspladser til den ændrede anvendelse til et bibliotek. De parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund, etableres efter reglerne i Herning Kommunes parkeringsfond.  

Sagsfremstilling

Redegørelse og vurdering af parkeringsbehov ved indretning af Herning Bibliotek i eksisterende bebyggelse, som tidligere har været udlejet til dagligvarebutik og skobutik.
 
Forvaltningen har foretaget en nærmere vurdering af det samlede parkeringsbehov for et nyt moderne bibliotek. Primært for at sikre, at bibliotekets funktioner sker hensigtsmæssigt i forhold til den særlige beliggenhed i Herning centrum, placering i et gågadeforløb med mange butikker, tæt på øvrige offentlige institutioner, banegård, busstation, offentlige parkeringspladser, parkeringshuse m.m. Sekundært for at sikre, at der så vidt muligt tages højde for bibliotekets fremtidsvisioner og nye koncept for udlån af bøger, medier m.m., der ikke umiddelbart kan sammenlignes med grundlaget for det eksisterende bibliotek på Brændgaardvej 2 A, der blev opført i 1971 for 42 år siden.

Lokalplan

Der er ikke udarbejdet ny lokalplan for det nye bibliotek. Det fremgår af sagens behandling i Herning Byråd, at anvendelsen til bibliotek kan rummes inden for eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser.

 

Såfremt Herning Byråd havde valgt at få udarbejdet en ny lokalplan for biblioteket ville der have været foretaget et nærmere skøn over parkeringsbehovet i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

 

En nærmere vurdering af parkeringsbehovet skal således ske på grundlag af den gamle lokalplan, byggelovgivningen i øvrigt, arealopgørelser for eksisterende bibliotek og den praksis, der er oparbejdet inden for sammenligneligt byggeri, som er opført i nyere tid.

I vurderingen indgår også erfaringen fra andre sager, der har været foretaget mere konkret skøn for parkeringsbehov på f.eks. uddannelsesinstitutioner, idrætshaller, museum mm. I disse tilfælde har parkeringskravet ofte været angivet i lokalplaner med udgangspunkt i et nærmere skøn af Herning Byråd, og ofte med et afrundet lige antal pladser, som f.eks. forholdet 70, 75 eller 80 parkeringspladser.
 
Der er foretaget undersøgelser af brugen af de eksisterende 75 parkeringspladser på Brændgaardvej 2A, og det er ved flere lejligheder konstateret, at parkeringspladserne generelt ikke er fuldt optaget.

 

Parkeringskrav
Udvidelser og tilbygninger skal ske efter lokalplanens krav om 1 parkeringsplads pr. 50 m2. Der opføres således en tilbygning i forbindelse med indretningen på 262 m2, som vil udløse yderligere 5 parkeringspladser i forhold til lokalplanens krav. Herudover vil en indretning af en cafe medføre krav om yderligere 2 parkeringspladser.
 
Projektets disponering af tidligere kælderareal til publikumsformål, vil kræve yderligere p-pladser.

 

Det indgår i den aktuelle vurdering, at forvaltningen er blevet bekendt med, at kælderarealet gennem flere årtier har været anvendt til butiksformål, men at der ikke foreligger egentlig dokumentation herfor eller godkendelser i kommunens arkiver.


Forvaltningen vurderer, at der konkret skal etableres yderligere 5 parkeringspladser for anvendelsen af kælderen og til den almindelige brug af ejendommen til et nyt moderne bibliotek. Biblioteket baseres på en meget høj anvendelse af digitale løsninger, dvs. at brugerne f.eks. vil kunne søge og bestille bøger fra hjemmet, skolen mm. Bøger afhentes derfor ved meget korte besøg og/eller ved, at der administrativt gives adgang til at downloade digitale bøger til låntagers hjemme-pc. Det betyder, at den traditionelle udlånsydelse i fremtiden i højere grad vil ske som en selvbetjeningsløsning.

 

Der vil løbende være arrangementer i biblioteket, som ikke nødvendigvis er relateret til udlån af bøger og medier, men som periodisk vil kræve ekstraordinære parkeringsbehov. Principielt vil det ikke være anderledes end de mødeaktiviteter, der f.eks. i øjeblikket sker på Herning Rådhus eller i Mediehuset, og hvor der ikke er stillet ekstraordinære parkeringskrav i forbindelse med byggetilladelser på den baggrund.

 
Det vurderes på ovenstående grundlag, at der skal etableres 14 parkeringspladser for det aktuelle projekt, fordelt på:

 • Tilbygning, 262 m2 +5

 • Cafe ved 40 peroner +2

 • Personale +2

 • Skønnet ekstra krav +5

 • I alt +14 parkeringspladser

 

Det skønnes, at det nye bibliotek vil kræve et samlet behov på i alt 85 parkeringspladser som fordeles på 71 eksisterende parkeringspladser på ejendommen og ekstrakravet på 14 parkeringspladser udløst af udvidelse, indretning og et skønnet parkeringskrav for et moderne bibliotek.

 

Såfremt der i forløbet sker ændringer i projektet skal parkeringskravet revurderes i forhold hertil.

 

Udgifter til det antal parkeringspladser, der ikke etableres på egen grund, sker efter reglerne i Herning Kommunes parkeringsfond.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det samlede parkeringskrav på 85 parkeringspladser på det aktuelle projekt for ejendommen Østergade 8, Herning, til den ændrede anvendelse til bibliotek godkendes,

 

at de parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund, etableres efter reglerne i Herning Kommunes parkeringsfond.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Motorvej Herning - Holstebro, tilslutningsanlæg ved Sinding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

I forbindelse med høringssvar omkring linjeføringen af motorvejen mellem Herning og Holstebro, er Sinding Borgerforening fremkommet med et ønske om, at tilslutningsanlægget ved Sinding bliver rykket 20-30 meter længere mod syd.

 

Forvaltningen vurderer at denne løsning vil være mere hensigtsmæssig fordi den giver

mulighed for at etablere en 4-benet rundkørsel på Sinding Hovedgade.

 

Flytning af tilslutningsanlægget vil få nogle økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at flytte rampeanlægget 20 - 30 meter mod syd og som følge heraf frafaldes kravet til Vejdirektoratet om refundering af de foreløbige byggemodningsomkostninger på ca. 200.000 kr..

Sagsfremstilling

Sinding Borgerforening har i høringssvar til motorvejsprojektet Herning - Holstebro anmodet om at få flyttet tilslutningsanlægget ved Sinding 20 - 30 meter længere mod syd. Begrundelse herfor er, at denne løsning vil tilgodese de direkte berørte lodsejere og samtidig give mulighed for at etablere en rundkørsel på Sinding Hovedgade.

 

[image]

 

Konsekvensen ved at rykke tilslutningsanlægget længere med syd er, at vejanlægget placeres på nogle byggegrunde som delvist er byggemodnet.
Det er vurderet at disse byggegrunde i forvejen kommer til at ligge så tæt på tilslutningsanlægget, at det ikke vil være muligt at sælge dem. Som alternativt til disse grunde kan der byggemodnes vest for Sinding Hovedgade.

Herning Kommune har anmodet Vejdirektoratet om at få de foreløbige byggemodningsomkostninger dækket, såfremt rampeanlægget flyttes mod syd.
 
Sinding Borgerforening har desuden ønsket, at tilslutningen af rampeanlægget til Sinding Hovedgade skal ske i en rundkørsel, et ønske som Vejdirektoratet har afvist at medtage i motorvejsprojektet.
En rundkørsel vil give en trafiksikker krydsløsning for rampeanlægget, det vestlige boligområde og Sinding Hovedgade, og vil samtidig virke som en byport/fartdæmper.

 

Vejdirektoratet har oplyst at en flytning af rampeanlægget mod syd vil medføre en fordyrelse af motorvejsprojektet. Derfor vil Vejdirektoratet, i forbindelse med liniebesigtigelsen i uge 5, over for kommissarius anbefale, at rampen ikke flyttes længere mod syd.

 

Dog er Vejdirektoratet indstillet på at flytte rampeanlægget mod syd såfremt Herning Kommune frafalder kravet om at få refunderet de foreløbige byggemodningsomkostninger på ca. 200.000 kr..

Vejdirektoratet har gjort opmærksom på, at der bør etableres en trafiksikker 4-benet krydsløsning i form af en rundkørsel på Sinding Hovedgade, pris ca. 1.000.000 kr..

Økonomi

Herning Kommune købte byggemodningsarealet i 1986 for 400.000 kr. 

 

Der er vurderet på følgende 3 muligheder for placering af rampeanlægget med forskellige økonomiske konsekvenser for Herning Kommune:

 

1. Rampeanlægget flyttes ikke længere mod syd. Ingen direkte udgifter for Herning Kommune.

 

2. Rampeanlægget flyttes 20 - 30 meter længere mod syd og Herning Kommune frafalder krav til Vejdirektoratet om refundering.

Herning Kommune mister de 200.000 kr. som er investeret i byggemodning af området på serviceområde 01 Byggemodning, Ørrevænget. Dog forventes der en indtægt ved salg af areal til Vejdirektoratet, anslået til ca. 100.000 kr.. Behovet for en rundkørsel vurderes efter motorvejens etablering.

 

3. Som pkt. 2 med den tilføjelse at der etableres en rundkørsel på Sinding Hovedgade i 2017.

Udgiften til rundkørslen på 1.000.000 kr. søges indarbejdet på investeringsoversigten i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at flytte motorvejsrampeanlægget ved Sinding 20 - 30 meter mod syd,

 

at kravet til Vejdirektoratet om refundering af de foreløbige byggemodningsomkostninger på ca. 200.000 kr. frafaldes,

 

at indtægten ved salg af en del af byggemodningsarealet til rampeanlæg tilskrives serviceområde 01 Byggemodning, Ørrevænget.

 

at behovet for en rundkørslen på Sinding Hovedgade vurderes efter motorvejens etablering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2.145.000 kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende broer til renovering i 2014:

 

Bro 19977 på Gindeskovvej, Feldborg:

- Broen rives ned og erstattes af et stålrør.
Bro 1582 på Bækkelundvej, Vildbjerg:

- Broen reves ned og erstattes af en elementbro.
Bro 4588 på Vormstrupvej, Haderup:

- Broen fjernes og erstattes af en bro med fiberdæk.
Bro 1836 på Nygårdvej, Haderup:

- Fløje, understøtninger og brodæk behugges og repareres.
Bro 1829 på Stavlundvej, Haderup:

- Fløje nedbrydes og genopstøbes.

 Brodæk og kantbjælker behugges og repareres.

 

Broernes placering er vist på nedenstående oversigtskort.

 

[image]

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 2.145.000 kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr.,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2.145.000 kr.
i 2014 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 Broer – pulje.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering: Opgradering af rute 15 Ringkøbing - Herning og rute 34/26 Herning - Hanstholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Vejdirektoratets planlægning af en opgradering af vejforbindelsen rute 34/26, Herning - Hanstholm, er der opstartet en VVM-proces (Vurdering af Virkning på Miljøet) for en ny omfartsvej ved Haderup.

 

Desuden foreligger Vejdirektoratets forundersøgelsesrapport for en opgradering af vejforbindelsen rute 15, Ringkøbing - Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Haderup omfartsvej


I forbindelse med Vejdirektoratets planlægningsarbejde omkring en ny omfartsvej ved Haderup undersøges, hvilke linjeføringer der skal ligge til grund for VVM'en.

 

Der arbejdes med 3 forslag til linjeføring:

 1. 0+ løsning, hvor rute 26 stadig kører gennem Haderup, men bliver afbøjet, så den rammer rute 34.

 2. En løsning, hvor omfartsvejen går langt udenom Haderup og forbinder rute 26 og 34, med mulighed for en opgradering til motortrafikvej senere hen, hvis hele rute 26 og 34 skal opgraderes.

 3. En løsning der går tættere på Haderup, men uden mulighed for opgradering til motortrafikvej.

 

VVM'en skal være færdig i slutningen af 2014.

 

Opgradering af rute 15 Ringkøbing - Herning


Det har længe været et ønske fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at få en bedre fremkommelighed på rute 15 mellem Ringkøbing og Herning.
Vejdirektoratet har i den forbindelse udarbejdet en forundersøgelsesrapport, med følgende 3 forslag til forbedring af fremkommenligheden:

 

1.
Punktvis forbedringer, med ny omfartsvej ved Barde og Haunstrup samt forbedring af den eksisterende omfartsvej ved Videbæk.
2.
Etablering af 5 overhalingsstrækninger med etablering af 2+1 vej.
3.
Udbygning til 2+1 vej på hele strækningen, inkl. nye omfartsveje.

 
Ifølge rapporten vil den samfundsøkonomiske bedste udbygning være løsning 2 eller løsning 3A, der udover udbygningen til 2+1 også hæver hastigheden til 90 km/t.

 

Forundersøgelsesrapporten omdeles på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-6-12 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Tilladelse til etablering af mindelund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Dansk Tamilsk Informationscenter har et ønske om at oprette en mindelund med monument over familiemedlemmer faldet i krigen på Sri Lanka.

 

Forvaltningen anbefaler, ansøgningen om mindelund på kommunale arealer afvises, og at Dansk Tamilsk Informationscenter anmodes om selv at erhverve eller leje et privat areal til formålet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede ansøgningen den 7. oktober 2013 (pkt. 244) og besluttede at udsætte sagen, idet man ønskede, at forvaltningen skulle tage kontakt til Dansk Tamilsk Informationscenter for at undersøge alternative placeringsmuligheder.

 

Mindelunden ønskes placeret i Sdr. Anlæg, Vestre Anlæg eller Mindeparken.   

 

Det er forvaltningens opfattelse, at der er tale om en princiel sag, idet det må forventes, at der vil kunne komme lignende ansøgninger fra andre befolkningsgrupper, andre trosretninger, m.m., samt at den konkrete sag vedrører en begivenhed, der ikke har tilknytning til Herning, og som Danmark ikke har deltaget i.

 

Det er således forvaltningens vurdering, at kommunale arealer ikke skal stilles til rådighed for oprettelse af mindelunde. Forvaltningen kan ikke anbefale, at kommunale arealer frasælges til anvendelsen, da placering tæt på boligområder vil kunne give anledning til eventuelle klager fra naboer.

 

Forvaltningen har derfor foreslået, at Dansk Tamilsk Informationscenter selv finder et privat areal til opførelse af mindelunden.

  

Forvaltningen har i oktober 2013 afholdt møde med repræsentanter fra Dansk Tamilsk Informationscenter for at drøfte placeringsmuligheder. Centrets repræsentanter oplyste, at de ikke havde fundet alternative placeringsmuligheder. Der blev foreslået placering ved Teglvænget, hvor centret i forvejen har et tempel, men det blev afvist, da en mindelund ikke vil være forenelig med templets religiøse handlinger.

 

Dansk Tamilsk Informationscenter oplyste, at de har behov for et areal på ca. 50-100 m2, og at de vil være villige til at købe et passende areal, og gerne i området ved Teglvænget, da det både er bynært og let tilgængeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ansøgningen om etablering af tamilsk mindelund på kommunale arealer afvises,

 

at Dansk Tamilsk Informationscenter anmodes om selv at erhverve eller leje et privat areal til formålet.
 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd 14. november 2013.

 

Herning Kommune har et Grønt Råd, som er oprettet dels på baggrund af vedtagelsen af en samlet naturpolitik, dels for at støtte grønne partnerskabsprojekter.

Grønt Råd udtaler sig om projekter, der søger tilskud fra den landsdækkende pulje Grønne Partnerskaber.

 

Grønt Råd behandler desuden forslag og projekter, der bidrager til at gennemføre Herning Kommunes naturpolitik. Det gælder såvel de overordnede linjer som konkrete forhold inden for natur og miljø, friluftsliv, formidling m.m.

 

Rådets formål er at skabe lokal forankring samt drøfte, koordinere og formidle ideer og projekter og rådgive forvaltning og Byråd/Teknik- og Miljøudvalget på disse områder. Medlemmerne er lokalt valgte eller udpegede og repræsenterer organisationer, foreninger eller institutioner.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 5 hovedpunkter på dagsordnen:

 • Skilte/henvisninger til Friluftsliv

 • Strukturtilpasning på legepladser i Herning Kommune

 • Fremlæggelse af forvaltningsplanen for Løvbakke Dyrehave

 • Rideskov i Hodsager Plantage

 • Status på § 3-opdateringsprojekt

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Ridefaciliteter i Hodsager Plantage

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et forslag fra Egon Hansen, Hodsager Rideklub, om etablering af ridefaciliteter i Hodsager Plantage.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en samlet projektbeskrivelse for en kommunal rideskov i Hodsager Plantage, og muligheder for ekstern medfinansiering til projektet undersøges.

Sagsfremstilling

Projektidé

Forvaltningen har modtaget et forslag fra Egon Hansen, Hodsager Rideklub, om etablering af ridefaciliteter i Hodsager Plantage. Tanken er at etablere afmærkede ridestier, faste spring og forhindringer samt en rasteplads for hestetrailere. Ved rastepladsen etableres et par mindre hestefolde med vandingstrug samt borde og bænke til rytterne.

 

Idéen har været fremlagt på møde i Grønt Råd den 7. marts 2013, hvor projektidéen blev positivt modtaget.

 

Forvaltningen foreslår, som drøftet i Grønt Råd, at der søges etableret et større og attraktivt tilbud for ridesporten. Et tilbud som bliver til gavn for alle ryttere, foreninger og rideklubber i hele kommunen, og som også kan tiltrække brugere udefra.

 

Proces

Forvaltningen vil i samråd med ansøger, få udviklet projektbeskrivelse i samarbejde med kommunens øvrige rideklubber, relevante foreninger, Friluftsrådet samt lokale brugere og borgere.

 

Forvaltningen har endnu ikke fuldt overblik over projektets omfang og potentiale, men det vil formentlig være muligt at søge ekstern medfinansiering til projektet gennem bl.a. Friluftsrådet.
 

Der vil blive fremlagt en samlet sag for Teknik- og Miljøudvalget, når der foreligger en endelig projektbeskrivelse med tilhørende budget.

 

Hodsager Plantage
Hodsager Plantage er på 189 ha og ligger 1,5 km øst for Hodsager. Landevejen mellem Aulum og Karup går gennem den sydlige del af plantagen. Jagtretten er udlejet til Aulum-Haderup-Grove Jagtforening. Der er afholdt et afklarende møde med jagtforeningen, som har givet udtryk for, at den er indforstået med, at projektet evt. realiseres.
 
Ud over en p-plads, samt en enkelt afmærket sti, er der på nuværende tidspunkt ikke etableret publikumsfaciliteter i skoven.
 
I plantagen er anlagt en skydebane, og der er etableret klubhus i tilknytning til skydebanen for Aulum-Haderup-Grove Jagtforening.
 
På mødet den 25. maj 2011, pkt. 145, behandlede Teknik- og Miljøudvalget en sag om salg af bl.a. Hodsager Plantage, men dette blev efterfølgende afvist.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udarbejdes en samlet projektbeskrivelse med forslag til finansiering for fælles kommunale ridefaciliteter i Hodsager Plantage,

 

at forvaltningen afsøger muligheder for ekstern medfinansiering til projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af ny lokalplan for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning.

 
En mindre del af campingplads-området er allerede optaget i spildevandsplanen som opland A27. Med dette tillæg optages den resterende del af området også i spildevandsplanen (nyt opland - A30).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Den eksisterende Herning Park Camping er beliggende ved Ringkøbingvej
i den vestlige del af Herning.  
 
En ny lokalplan for området (14.R3.1), som er vedtaget i  juni 2013, muliggør udvidelse af campingpladsen med henblik på udbud og salg af området. Lokalplanen omfatter følgende matrikler: 21c, 21l, 38a, 38c og 38d Vestervang, Herning Jorder.
 
For nuværende er det kun 2 mindre arealer i henholdsvis den østligste og vestligste del af området, som er omfattet af spildevandsplanen (som opland A27 - fælleskloakeret opland). Der ændres ikke på dette opland for nuværende.
 
Lokalplanen muliggør bl.a. etablering af reception, butik og toiletbygning samt hytter med toilet/bad og køkken i hele den midterste (og største) del af området, og en forudsætning for dette er, at området er optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den midterste del af området som opland A30 i spildevandsplanen.  
 
Hele lokalplanområdet udgør ca. 4,2 ha. Heraf udgør opland A30 ca. 3 ha. Centralt i området ligger Teglværkssøen. Det forventes, at etablering af bygninger/hytter og veje vil betyde, at der befæstes 10-20 %.
 
Afledning af spildevand fra hytter mm. i opland A30 vil ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand og drænvand fra oplandet vil blive ledt til eksisterende regnvandsledning nord-øst for campingpladsen, med udløb til Teglværksgrøften, dog må regnvand fra hytternes tage gerne afledes til Teglværkssøen.

 

Forslag til tillæg nr. 19 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 17. september 2013 til 18. november 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P17-6-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering: Planlovsændring omhandlende "Vanskeligt stillet landdistrikt"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Planloven blev ændret i 2013 med det formål at give større muligheder i vanskeligt stillede landdistrikter: Derudover indeholdt lovændringen tilbagerulning af lovændring om detailhandel, som blev vedtaget af den forrige regering, muligheden for i nogle tilfælde opsætte panelantenner til kommunikation uden byggetilladelse samt fremskynde ophævelse af kommunernes mulighed for at krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse af tv.
 
Ændringen af lov om planlægning af 9. april 2013 vedrører, hvornår man i landzone skal give landzonetilladelse efter planlovens § 35.
 
Det er forvaltningens vurdering, at ændringen i planlovens § 35 ikke vil få betydning for Herning Kommune.

 

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

For at give øget mulighed for udvikling i de vanskeligt stillede landdistrikter er planloven ændret, så at det er nemmere at opnå landzonetilladelse i disse områder. Det specificeres ikke i loven eller i det lovforberedende arbejde i hvilke tilfælde, det skal være nemmere at opnå landzonetilladelse. Det er dermed op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår der kan gives landzonetilladelse. En opnået landzonetilladelse eller et afslag på en landzonetilladelse vil på normal vis kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Den øgede mulighed er indarbejdet i planloven som en tilføjelse til lovens § 35 om landzonetilladelse.
 
I lov om ændring af lov om planlægning af 9. april 2013 blev følgende formulering indarbejdet som en del af § 35:
 
Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.
 

 

 

 


§ 35 i dens fulde ordlyd lyder nu:
 
§ 35

I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.
 

Vanskeligt stillet landdistrikt

Naturstyrelsen har endnu ikke defineret hvad der forstås ved et ”vanskeligt stillet landdistrikt”.
 
På baggrund af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters redegørelse ”Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2013”, hvor områders udviklingsmuligheder beskrives i forhold til afstand til de største byer kan en mulig definition se ud som vist på bilag 1.
 
På baggrund af bilag 1 er det forvaltningens vurdering, at kun en lille del af Herning Kommunes areal vil blive udpeget som vanskeligt stillet landdistrikt. Dermed får lovændringen ikke særlig betydning i Herning Kommune.
 
Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget orienteres, når Naturstyrelsen har defineret ”vanskeligt stillet landdistrikt”, hvis definitionen kan få betydning i forhold til Herning Kommunes fremtidige landzoneadministration.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Undersøgelse af fusionspotentiale

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser