Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. juni 2020
Mødested: Hotel Eyde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 14.00.00-G01-22-20 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Orientering om status på Corona situationen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der fremlægges aktuel status for konsekvenser på teknik- og miljøområdet som følge af Corona-situationen.

Sagsfremstilling

Den gradvise og kontrollerede genåbning af landet betyder, at forholdene på teknik og miljøområdet begynder at bliver normaliseret igen. 

 

På mødet redegøres for den aktuelle status.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens orientering tages til efterretning.

Beslutning

Forvaltningens orientering blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Orientering om midlertidigt samlingssted på Danmarksgades p-plads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Tommy Jonassen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2020, at der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan for et samlingssted for udsatte borgere i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé i Herning. Det er desuden aftalt, at der i forbindelse med lokalplanen skal udarbejdes en rapport med erfaringer fra andre kommuner og lignende projekter, for blandt andet at belyse den optimale størrelse af et samlingssted. Mens dette arbejde pågår, er der behov for en midlertidig løsning for et samlingssted for udsatte borgere i Herning. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt muligheden genetablere et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads i Herning.

 

Byplanudvalget har på møde 2. juni 2020, pkt. 85 tager til efterretning, at denne placering ikke kræver yderligere planlægning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Blå Kors har gennem en årrække drevet varmestue og herberg på Bethaniagade i Herning. Da de nuværende faciliteter er nedslidte og utidssvarende har Herning Kommune købt ejendommene Bethaniagade 26 – 30 for at opføre nyt byggeri til varmestue, herberg og ”skæve boliger”.

 

I baggården til Bethaniagade 26 har ”Den våde høne” været placeret. ”Den våde høne” har fungeret som samlingssted for en række borgere i Herning. I modsætning til varmestuens inden- og udendørs rum, har der i "Den våde høne" været mulighed at indtage alkohol og stoffer samt lignende aktiviteter.

 

Det er besluttet, at ”Den våde høne” ikke skal være en del af det nye byggeri i Bethaniagade. Da ”Den våde høne” delvist nedbrændte i september 2019 blev den nedrevet og

lukket. Siden da har brugerne manglet et etableret, værdigt og hensigtsmæssigt sted at mødes.

 

Beskæftigelsesudvalget har det faglige ansvar for etablering af et nyt samlingssted for udsatte borgere i Herning by. Udvalget har på møder i 2020 drøftet principper for dette samlingssted. Beskæftigelsesudvalget har ønske om, at der etableres åbne og transparente samlingssteder for udsatte i Herning by.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2020, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag med mulighed for placering af et nyt, permanent samlingssted i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé. Indtil et nyt, permanent samlingssted er etableret i Herning bymidte har forvaltnignen set på muligheden for at etablere et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads.

 

Planmæssige forhold

Danmarksgades parkeringsplads er omfattet af byplanvedtægt nr. 12 for kvarteret mellem Fonnesbechgade og Danmarksgade. Byplanvedtægten udlægger pladsen til parkering, men der ikke er forbud mod bebyggelse på pladsen. Etablering af et mindre, midlertidigt samlingssted med borde, bænke, en let overdækning / og eller afskærmning vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt. Et midlertidigt samlingssted er også i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 11.C8, der blandt andet udlægger området til offentlige formål. På den baggrund vurderer forvaltningen, at placering af et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads ikke er i strid med den gældende planlægning.

 

Placering og etablering af samlingssted

Forvaltningen anbefaler, at et midlertidigt samlingssted placeres ved blodbøgen på den del af pladsen, der er belagt med grus. Herfra er der cirka 50 meter til de eksisterende offentlige toiletter på pladsen. Toiletterne driftes af Herning Kommune og åbne dagligt fra 7-22. Toiletternes åbningstider kan ændres efter behov. Blodbøgen giver skygge og læ, og den kan også fungere som et pejlemærke, der gør det let at finde samlingsstedet på pladsen. Arealerne omkring blodbøgen anvendes ligesom den øvrige del af pladsen til parkering. Parkeringspladserne benyttes blandt andet af slagteriets medarbejdere og kunder til de omkringliggende butikker, restaurationer med mere og har en høj udnyttelsesgrad. Forvaltningen vurderer, at der ved inddragelse af cirka 5 parkeringspladser kan etableres et midlertidigt samlingssted på pladsen.

 

Et samlingssted kan møbleres med kraftige borde- og bænkesæt i træ samt skaldespande. For at skabe en tryg og overskuelig zone for både brugere og øvrige borgere omkring samlingsstedet, anbefaler forvaltningen, at det afgrænses med et enkelt og transparent træhegn. Derudover kan der etableres yderligere ly og læ i form af lette afskærmninger og / eller overdækninger, for eksempel i form af sejl. Der kan placeres bede / blomsterkummer ved samlingsstedet for at skabe et indbydende miljø og som en generel forskønnelse af pladsen. Parkeringspladsen er oplyst med nyere parkarmaturer, der kan suppleres med yderligere belysning omkring samlingsstedet for at skabe tryghed i de mørke timer.

 

Blodbøgen på gruspladsen på Danmarksgades parkeringsplads. Til højre i billedet ses bygningen med de offentlige toiletter.

 

Forslag til placering af midlertidigt samlingssted på Danmarksgades p-plads, markeret med prikket skravering.

De stiplede pile viser adgang for fodgængere til pladsen.

 

Sammenhæng med byen og øvrige tilbud til udsatte borgere

Fra Danmarksgades parkeringsplads er der cirka 900 meter til Blå Kors varmestue i Bethaniagade og cirka 1100 meter til Markedspladsen, hvor der er forslag om at genhuse varmestuen, mens der bygges nyt i Bethaniagade. Det er en fordel, at et midlertidigt samlingssted ikke placeres helt tæt på varmestuen. Men der vurderes at være så langt fra varmestuen og "Den våde høne" i Bethaniagade, at der vil være behov for en form for "nudging" for at lede brugerne hen til et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads. Denne opgave kan blandt andet varetages af medarbejdere ved Herning Kommune, der i forvejen er i kontakt med målgruppen for samlingstedet.

 

Der er adgang til Danmarksgades parkeringsplads via Danmarksgade og smøger for fodgængere til Fonnesbechgade og Silkeborgvej.


Byplanudvalget har på møde 2. juni 2020, pkt. 85 tager til efterretning, at denne placering ikke kræver yderligere planlægning. 

Økonomi

Der vil kunne forekomme øgede driftsudgifter til rengøring af toiletbygningen samt renhold af parkeringsområdet omkring samlingsstedet alt efter hvor meget stedet bliver anvendt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Hastighed på Lille Pugdalvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Hastigheden på Lille Pugdalvej i Vildbjerg har siden åbningen været 60 km/t. Etablering af signalanlæg i krydset Pugdalvej/Park Allé giver anledning til fornyet drøftelse i udvalget om fastsættelse af hastigheden.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvilken hastighed der skal være gældende på Lille Pugdalvej.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, på møde 4. maj, pkt. 92, etablering af signalanlæg i krydset Pugdalvej/Park Allé.

 

Lille Pugdalvej er projekteret som en 80 km/t vej, men med baggrund i en anmodning fra beboere langs vejen, har forvaltningen sammen med politiet vurderet, at en skiltet hastighed på 60 km/t vil være fornuftig på vejstrækningen uden for byzonetavlen.

 

Den reducerede hastighed medfører større tryghed for de krydsende bløde trafikanter ved den dobbeltrettede cykelstis udmunding i Lille Pugdalvej, derudover vil beboerne langs vejen opleve mindre trafikstøj.

 

Anmodningen fra beboerne langs vejen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om, hvilken hastighed der skal være gældende på Lille Pugdalvej.

Beslutning

Hastighed på Lille Pugdalvej ændres til 80 km/t, når signalanlæg i krydset Pugdalvej / Park Allé er etableret.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Køb af gadelysanlæg i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Kibæk Gadelys ApS tilbyder et salg af gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk.

Sagsfremstilling

Kibæk Gadelys ApS har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Gadelysanlægget omfatter ca. 1.000 lampesteder, som generelt er i god stand og hvoraf ca. 50 % er LED-lamper.

 

Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 22.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Kibæk få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.

 

Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. juli 2020. 

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys.

 

Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk for 100.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-13-06 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard er der behov for at erhverve areal til vejprojektet.

 

Det anfales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Som en del af erhvervsbyggemodningen syd for Mørupvej i Herning skal Mørupvej forlænges og tilsluttes Dr. Boulevard via en ny rundkørsel som vist på oversigtsplanen herunder.

 

 

For at realisere projektet er det nødvendigt, at erhverve følgende landbrugsarealer ved Dr. Boulevard således at rundkørslen kan etableres:

 

 • Matr. nr. 35b Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca.13 m2
 • Matr. nr. 35t Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca. 213 m2
 • Matr. nr. 31l Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Bjarne Rohde - ca. 900 m2

 

Arealernes nærmere placering er vist på vedlagte bilag.

 

Forvaltning anmoder om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikler.

 

Det skal bemærkes, at de berørte grundejere har tilkendegivet at være positivt indstillet på at afstå arealerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-10-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger projekt for ny vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé, som krydser kommunegrænsen mellem Herning og Ikast-Brande kommuner. Projektet medfører, at der skal erhverves et areal til den del af vejen, der er beliggende i Herning Kommune.

 

Det anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til vejen.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune er blevet enige om at anlægge en ny 1 km lang vej, som krydser kommunegrænsen og skaber en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Ca. 250 m af vejen forløber i Herning Kommune

 

Vejen anlægges med 3,25 m pr. kørespor, en kantbane på 0,5 m samt en yderrabat på 1,5 m. Vejstrækningen belyses. Tværprofil er vedlagt som bilag.

 

Vejprojektet medfører, at der skal erhverves et landbrugsareal på ca. 2.860 m2 på matr. nr. 1r Skovby By, Gjellerup i Herning Kommune. Vejen er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel. 

Økonomi

Udgiften finansieres af anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel

 

at udvalget godkender vejprojektet mellem HI Park og Ikast.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-11-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. til cykelstier samt 0,762 mio. kr. til renovering af cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 til cykelstier. Der er desuden afsat 0,762 mio. kr. i 2020 til renovering af cykelstier, hvoraf 0,620 mio. kr. anvendes til nedenstående formål.

 

På Byrådets møde den 5. maj 2020, pkt. 91, blev det besluttet at fremrykke rådighedsbeløb afsat til renovering af cykelstier i årene 2021-2023, i alt 2,286 mio. kr. til 2020 samt frigive beløbet.

 

Følgende cykelstier vil blive renoveret med nye asfaltbelægninger:

 • Bjergstien, Snejbjerg
 • Sti langs Trehøjevej
 • Birkestien, Sdr. Felding
 • Nordre kirkegårdstien, Herning
 • Stier langs Ringkøbingvej mellem Snejbjerg og Herning
 • Stier langs Silkeborgvej mellem Hammerum og Birk (Fremrykkede midler 2021-2023)
 • Sti langs Lergravvej, Aulum - erstatter Søndermarkstien, da fjernvarmerørene i stien skal udskiftes. (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Der vil blive etableret belysningsanlæg på følgende cykelstier:

 • Gjellerup-Lundstien
 • Stier ved Ålholmvej og Tranekærvej, Herning
 • Sti langs H.P. Hansens Vej, Herning (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Derudover vil der blive anlagt en ny cykelsti mellem klubhuset og Skalmejevej i Sunds.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel, nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur og nr. 11 Bæredygtige byer.

Ved at vedligeholde og forbedre bæredygtige transportsystemer, øges fremkommelighed, komfort og tilgængelighed på cykelstierne. Derved øger vi også fastholdelsen af cyklister og motiverer dem til at bruge stierne mere, samtidig øges motivationen til at cykle for nye cyklister.

 

Det øger sundheden i befolkningen og nedbringer mængden af CO2, lokal trafikstøj og luftforurening.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier samt 0,620 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 til renovering af eksisterende cykelstier. De resterende 0,142 mio. kr. frigives til færdiggørelse af igangværende renovering af cykelstier på stednr. 222091 cykelstier.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier

 

at anlægsudgiften på 2,548 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223089 til renovering af eksisterende cykelstier

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,142 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier

 

at anlægsudgiften på i alt 0,762 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-6-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering om brorenovering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at der skal fremrykkes anlægsbudget på 2,339 mio. kr. til renovering af broer i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 5. maj 2020, pkt. 91 blev det besluttet at fremrykke anlægsbudget, der var afsat til brorenovering i 2022, til 2020.

 

Følgende broer vil blive renoveret i 2020:

 

Bro nr.

Vejnavn

Vandløb

Bemærkninger

1785

Lyngens Kvarter, Gullestrup

 

Overflade behandling, der er en del revner, der skal udbredes

1517

Tarpvej, Sønder Felding

Dalgas Kanal

Nye kantbjælper og autoværn

1588

Lergravvej, Aulum

Tvis Å

Svære revner og afskalninger, der skal udbedres

19986

Gl. Skolevej, Sønder Felding

Dalgas Kanal

Afskalninger på dæk

1837

Hallundbækvej, Hodsager

Lille Å

Afskalninger og undersiden af broen

1554

Østergade, Vildbjerg

Tranholm Bæk

Afskalninger og revner

1687

Harreskovvej, Arnborg

 

Udskiftning af rør

 

Broernes nærmere placering fremgår af vedlagte bilag.

 

Det skal bemærkes, at der kan ske ændringer i ovenstående liste med baggrund i en nærmere gennemgang af de enkelte broer samt licitationsresultatet.  

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223092 Renovering af broer i 2020. Rådighedsbeløbet er fremrykket til 2020 fra 2022 samt frigivet på byrådsmøde den 5. maj 2020, pkt. 91.

 

Herudover er der på byrådsmøde den 31. marts 2020, pkt. 81 frigivet 2,339 mio. kr. på samme stednr. til renovering af broer i 2020, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2020.

 

Den samlede anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223092 Renovering af broer i 2020 udgør således i alt 4,678 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det er besluttet, at der i Herning Kommune fra januar 2021 skal husstandsindsamles i fire affaldsfraktioner fordelt i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Den ene fraktion skulle bestå af metal, glas og hård plast (MGP). Miljøstyrelsen er kommet med en ny anbefaling om, at glas ikke indsamles sammen med plast. Det anbefales derfor at ændre fraktionen til at bestå af metal og alt plastaffald, mens glas fortsat skal afleveres i glasstationerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye kommende renovationsordning ændres, således Miljøstyrelsens anbefaling indarbejdes fra starten.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på mødet den 5. marts 2019 indstillingen til en ny affaldssortering i Herning Kommune, som følger AFLDs anbefaling om indsamling i følgende fire fraktioner: papir/pap, metal/glas/hård plast (MGP), madaffald og restaffald. Affaldet skal indsamles i to 2-delte affaldsbeholdere ved husstandene. Den nye ordning igangsættes fra januar 2021.

 

Der er i øjeblikket 22 kommuner, som har indført indsamling af MGP.

 

Miljøstyrelsen anbefaler en udfasning af affaldsfraktionen MGP (metal/glas/plast) i løbet af 5 år, således denne udfases i 2025. Anbefalingen sker på baggrund af den seneste rapport fra Rambøll, som konkluderer, at MGP-fraktionen ikke kan leve op til samme kvalitet, som ved særskilt indsamling. Det er glasset i MGP, der medfører en dårligere kvalitet af det sorterede affald i forhold til kildesorteret affald, mens der ikke er udfordringer med en sammenblanding af metal og plast.

 

På baggrund af Miljøstyrelsens anbefaling, foreslås affaldssorteringen i Herning Kommune ændret, således der i stedet for metal/glas/plast fraktionen indsamles i en fraktion bestående af metal/plast. Ved en metal/plast fraktion vil det være muligt at medtage blød plast, således at borgeren ikke skal skelne mellem forskellige plasttyper, men kan aflevere alt rent plast i samme affaldsbeholder.

 

Metal/plast fraktionen kan måske senere udvides med indsamling af mad- og drikkekartoner. Dette afventer en udmelding fra Miljøstyrelsen..

 

Glas anbefales fortsat indsamlet husstandsnært i de eksisterende glasstationerne. Flere af glasstationerne står overfor renovering eller fornyelse, hvorfor der skal laves en plan for dette.

 

Ændringen betyder, at der fortsat skal ske husstandsindsamling i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Forslaget til ændringen har været drøftet med AFLD, som havde anbefalet MGP-fraktionen, men som nu bakker op om en metal/plast fraktion.

 

Udgifterne til husstandsindsamlingen forventes uændret i forhold til det oprindelige forslag. Der vil være samme antal tømninger.

 

Ændringen vil medføre, at der fortsat vil være en årlig driftsudgift til særskilt indsamling af glasfraktionen. I 2019 var driftsudgiften i alt kr. 1,2 mio. kr. (indsamling/behandling + grundleje). Hertil kommer varierende udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Udgifterne til drift af den nye renovationsordning indgår i den endelige beregning af de nye renovationsgebyrer.

 

Sagen har relation til FNs Verdensmål nr.12 Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13 om om Klimaindsats, da vi ved at begrænse mængden af affald og affaldssortere kan nedbringe ressourceforbruget og begrænse affaldsforbrændingen.

Økonomi

Ændringen medfører en ekstra årlig driftsudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr. samt udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at affaldssorteringen ændres, således der fra januar 2021 i stedet for metal/glas/hård plast indsamles metal/plast ved alle husstande. Affaldsindsamlingen sker stadig i to 2-delte affaldsbeholdere

 

at glas fortsat fremover indsamles husstandsnært i glasstationerne, og der udarbejdes en plan for renovering eller udskiftning af glasstationerne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et boligområde ved Østergade i Vildbjerg. Desuden fordi Herning Vand ønsker, at der indføres et bassin i spildevandsplanen i forbindelse med opland V50V.P i Vildbjerg (boligområde ved Solsikkevej).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 29 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

En ny lokalplan (nr. 81.B5.1) for et boligområdet nord for Østergade i Vildbjerg betyder, at der skal laves et tillæg til spildevandsplanen. Området indføres i spildevandsplanen som opland V43V.P. I oplandet skal der etableres et regnvandsbassin. Herning Vand foreslår, at vandet fra bassinet skal afledes via en åben grøft. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Grøften forventes at blive omtrent 1 m bred og ca. 400 m lang (se kortudsnit og bilag).

 

Alt spildevand fra boliger i det nye opland V43V.P ledes til Vildbjerg Renseanlæg.

 

Desuden indføres et nyt bassin i spildevandsplanen. Herning Vand foreslår, at bassinet placeres på matr. 12an, Burgård, Vildbjerg (se kortudsnit og bilag). Bassinet skal på sigt betjene opland V50V.P, som i nuværende spildevandsplan ikke har et bassin tilknyttet. Afledningen til bassinet vil ske via rør eller evt. åben grøft, omtrent 1 m bred.

 

  

Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V43V.P (Østergade) og fra opland V50V.P (Solsikkevej) vil blive ledt til bassiner med udløb til Tranholm Bæk via et mindre vandløb syd for Kærvænget. Fra opland V43V.P foreslår Herning Vand som nævnt ovenfor, at der anlægges en åben grøft til afledning af vandet fra bassinet i oplandet. Grøften bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde.

 

Vandløbet syd for Kærvænget er et privat vandløb, som blev anlagt i 2016 bl.a. for at afhjælpe oversvømmelser af omkringliggende haver. Vandløbet er ikke målsat. Vandløbet har et åbent og let snoet forløb. Inden der gives tilladelse til udledning fra de to bassiner, vil det være nødvendigt at lave en nærmere vurdering af kapaciteten både i selve vandløbet og i rørunderføringen under cykelstien.

 

Tranholm Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. Miljømålet for Tranholm Bæk er ”god økologisk tilstand”.

 

Etablering af nye boligområder i henholdsvis opland V43V.P og V50V.P vil medføre en øget udledning af regnvand til vandløbet syd for Kærvænget, som løber ud i Tranholm Bæk. Opland V50V.P forventes ikke bebygget foreløbig. I opland V43V.P forventes bygget ca. 8 nye boliger. Den forøgede udledning af regnvand er dermed begrænset og forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Tranholm Bæk eller det private vandløb, fordi der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Regnvandet fra V43V.P vil desuden i nogen grad blive forsinket og evt. nedsivet i den ca. 400 m lange åbne grøft. Den kommende tilledning af regnvand til Tranholm Bæk via det private vandløb vurderes derfor at være acceptabel. Der skal dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Tranholm Bæk, inden der gives tilladelse til udledning af regnvand.

 

For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de to nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøften og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 29 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Damgaard, Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune skal vurdere behovet for beskyttelse af alle BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i Herning Kommune. Orientering om opgaven er fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. marts 2020, pkt. 56.

 

Forvaltningen har lavet en vurdering af alle BNBO og anbefalet behovet for beskyttelse af grundvandet for hvert BNBO. Forvaltningen anbefaler en indsats imod brug af pesticider på de matrikler indenfor BNBO, der har behov for beskyttelse af grundvandet. 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på møde den 27. januar 2020, pkt. 17 og møde den 9. marts 2020, pkt. 56.

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er arealer omkring boringer til almen vandforsyning. Arealet er beregnet af Miljøstyrelsen og fastsat i en bekendtgørelse. Der er forskel i størrelse og udformning af BNBO afhængig af geologi og indvinding fra boringen.

 

Det er lovmæssigt pålagt kommunen at vurdere behovet for beskyttelse af hvert enkelt BNBO og forsøge at indgå frivillige aftaler om stop for erhvervsmæssig brug af pesticider. Dette er en gennemførelse af tillæg til pesticidstrategien. Pesticidstrategien har bl.a. fokus på at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

 

Fokus på BNBO er valgt, fordi indvindingen fra en boring kan øge grundvandsdannelsen fra terræn, hvorved en forurening hurtigere vil kunne nå grundvandet. Desuden er transporttiden for grundvandet til boringen kort. Der vil maksimalt være 1 år til at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske forurening indenfor BNBO. En forureningshændelse i boringens nærområde kan i værste tilfælde føre til, at grundvandet forurenes i et omfang, så indvindingen må ophøre.

 

Vurdering af BNBO

Forvaltningen har lavet en risikovurdering for alle BNBO’er, som fremgår af bilag 1. Risikovurderingen er en gennemgang af boringens vigtighed for vandforsyningen, risikoen i forhold til aktiviteter på matrikler indenfor BNBO og den geologiske sårbarhed. Gennemgangen viser, om der samlet set er behov for beskyttelse af grundvandet indenfor et BNBO.

 

Tabel 1 viser en opsummering af behovet for beskyttelse af BNBO’er og de matrikler, hvor der skal ske en indsats mod brug af pesticider. Der er kun angivet de matrikler, hvor en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider vil være nødvendig. Således er kun matrikler, hvor erhvervsmæssig brug af pesticider vil kunne forekomme, taget med i indstillingen om en indsats mod brug af pesticider.

 

Tabel 1: Risikovurdering og vurdering af behov for beskyttelse af BNBO

BNBO nr.

Vandværk

Behov for beskyttelse af BNBO

Matrikler med indsats mod brug af pesticider

1

Abildå Vandværk

Ja

2ao Heden, Timring; 2au Heden, Timring; 2g Heden, Timring; 2ap Heden, Timring

2

Aulum Vandværk

Ja

 

3

Fasterholt Vandværk

Ja

34a Gl. Arnborg By, Arnborg; 53a Gl. Arnborg By, Arnborg; 18as Gl. Arnborg By, Arnborg; 18r Gl. Arnborg By, Arnborg

4

Feldborg Vandværk

Nej

 

5

Fjelstervang Vandværk

Ja

1bv Bjerregård, Studsgård

6

Haderup Vandværk

Ja

6am Haderup By, Haderup; 5q Haderup By, Haderup; 6f Haderup By, Haderup; 6n Haderup By, Haderup; 7bb Haderup By, Haderup; 7b Haderup By, Haderup

7

Hammerum Vandværk

Ja

8b Krogslund, Gjellerup; 9k Krogslund, Gjellerup*; 8c Krogslund, Gjellerup*; 9o Krogslund, Gjellerup*

8

Haunstrup Vandværk

Ja

2al Havnstrup By, Havnstrup

9

Nordre Vandværk ved vandværk

Ja

 

10

Nordre Vandværk Løvbakkerne

Ja

1r Gullestrup, Herning Jorder*; 3n Gullestrup, Herning Jorder*

11

Østre Vandværk ved vandværk

Ja

27a Birk By, Gjellerup*; 11c Birk By, Gjellerup; 26 Birk By, Gjellerup*; 23 Birk By, Gjellerup*; 3l Birk By, Gjellerup*; 3g Birk By, Gjellerup*

12

Østre Vandværk, Korsørvej

Nej

 

13

Vestre Vandværk ved vandværk

Ja

1l Gammelbosig, Rind; 2d Lind By, Rind

14

Vestre Vandværk, Nr. Lindvej

Ja

6by Lind By, Rind; 6c Lind By, Rind

15

Karstoft Vandværk

Ja

3a Sdr. Karstoft By, Skarrild

16

Kibæk Vandværk Kastaniealle

Ja

 

17

Kibæk Vandværk Sandfeldparken

Ja

 

18

Sandet Vandværk

Ja

23a Sønderlandet, Sdr. Felding; 3g Sønderlandet, Sdr. Felding

19

Skarrild Vandværk

Ja

10m Nørrelandet, Skarrild; 8h Nørrelandet, Skarrild; 10p Nørrelandet, Skarrild

20

Snejbjerg Vandværk ved vandværk

Ja

 

21

Snejbjerg Vandværk, Fonvadvej

Ja

5c Snejbjerg By, Snejbjerg; 19ar Snejbjerg By, Snejbjerg; 19ce Snejbjerg By, Snejbjerg

22

Stakroge Vandværk

Ja

15h Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme; 14c Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme; 4b Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme

23

Studsgård Vandværk

Ja

1hm Studsgård By, Studsgård; 2d Studsgård By, Studsgård

24

Sunds Vandværk

Ja

 

25

Sønder-Felding Vandværk ved vandværk

Nej

 

26

Sønder-Felding Vandværk, Høgsvigvej

Ja

10a Sønderlandet, Sdr. Felding

27

Sørvad Vandværk

Ja

 

28

Vildbjerg Vandværk

Ja

3e Rødding By, Vildbjerg; 3b Rødding By, Vildbjerg

29

Vind Vandværk

Ja

1c Skovgård, Vind

30

Ørnhøj Vandværk, Skjernvej

Ja

31av Hovedejerlavet, Nr. Omme

*Arealet ejes af Herning Kommune

 

Gennemførelse af indsats mod brug af pesticider

Det skal for alle matrikler forsøges at indgå frivillige aftaler med lodsejer om pesticidfri drift. Aftalerne skal indeholde en beskrivelse af restriktionerne på arealet og en erstatning for driftstab og eventuelt tab af ejendomsværdi. Det forventes derfor, at aftalerne kræver en del forhandlinger med lodsejerne. Omkring 20 lodsejere vil være berørt i større eller mindre grad.

 

Tillæg til Pesticidstrategi 2017-2021 sætter en frist for arbejdet. Kommunernes gennemførelse af indsatserne vil blive vurderet ved udgangen af 2022. Parterne bag aftalen vil på den baggrund vurdere, om der skal laves et lovmæssigt forbud mod brug af pesticider i BNBO. Derfor skal de frivillige aftaler helst indgås inden udgangen af 2022.

 

Det er aftalt i samarbejde med andre kommuner og landbrugsrådgivere, at der bør findes nogle overordnede rammer for aftalerne. Men hver enkelt aftale skal tilpasses forholdene og lodsejerens behov. Det er kommunens opgave at indgå aftalerne og betale omkostningerne. Udgiften til erstatning kan sendes videre til det vandselskab, som har fordel af indsatsen.

 

Det videre forløb omkring forhandlingerne forventes udført i dialog med vandselskaberne gennem et vandsamarbejde. Vandsamarbejdet er en fælles forening for vandselskaberne, hvor formålet er grundvandsbeskyttelse. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2020 at pålægge vandselskaberne at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.

 

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan vandsamarbejdet helt eller delvist overtage en forhandling. Aftalerne skal dog altid sendes i høring ved kommunen inden endelig underskrift. Forvaltningen vil sikre, at aftalerne er lavet i forhold til de overordnede rammer. Hvis en forhandling ender med opkøb af jorden, vil det opfylde betingelserne for beskyttelsen.

 

Forvaltningen vil ved udgangen af hvert år give en status på indgåede frivillige aftaler.

 

Påbud ved manglende frivillige aftaler

Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, kan kommunen give et påbud efter § 24, stk. 1 i Vandforsyningsloven for at gennemføre den besluttede indsats.

 

Det anbefales, at forvaltning gives kompetence til at give et påbud efter Vandforsyningslovens § 24, stk. 1, på de nævnte matrikler i tabel 1. Forvaltningen vil ved udgang af hvert år give en status på udstedte påbud.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet og nr. 3: Sundhed og trivsel, idet beslutning om at beskyttelse BNBO og indsatser mod anvendelse af pesticider sikrer rent drikkevand til kommunens borgere i fremtiden.

Økonomi

Det er Herning Kommune som myndighed, der skal lave de frivillige aftaler og betale erstatningen til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommunen har dog mulighed for at sende udgiften til erstatningen videre til den vandforsyning, som har fordel af beskyttelsen. Vandrådets bestyrelse arbejder på at oprette et vandsamarbejde for alle vandselskaberne, hvor formålet bl.a. er dækning af erstatninger til de lodsejere, der bliver berørt af et forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender behovet for beskyttelse og indsats imod brug af pesticider i BNBO-områder, jf. tabel 1

 

at forvaltningen bemyndiges til at give et påbud efter Vandforsyningslovens § 24, stk. 1 på de nævnte matrikler i tabel 1. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-123-20 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Ansøgning om opførelse af ridehal - Visgårdvej 20, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt en tilladelse til at opføre en ridehal på ca. 1015 m² på en ejendom, der for nuværende har et jordtilliggende på 1ha. og dermed er uden landbrugspligt. Ved tilkøb af jord forventes ejendommen at komme op på 4,2 ha.

Ansøger udfører heste fysioterapi og ønsker på den baggrund at opføre ridehallen, så arbejdet med hestene kan foregå i tørvejr.

 

Forvaltningen anbefaler, at der med henvisning til Planlovens §35, stk.1, meddeles afslag på opførelse af 1015 m² ridehal mhv. til en helhedsvurdering af byggeriets omfang og placering i tilknytning til et værdifuldt landskab.

Sagsfremstilling

Ansøger har søgt om tilladelse til at opføre en ridehal med 2 boksrum og et opvarmet disponibelt rum i den ene ende, hvor det er påtænkt at afholde kurser. Den ansøgte bygning har en størrelse på ca. 1015 m². Ejendommen har et jordtilliggende på 9988 m². Det fremgår af ansøgningen, at det er planen at tilkøbe jord, så det samlede areal kommer op på 4,2 ha, og at landbrugspligten vil blive søgt genoprettet.

 

Ansøger oplyser, at hun udøver fysioterapi på heste, og at hun ønsker at drive sin virksomhed fra ejendommen.

 

Selv om landbrugspligten skulle blive genoprettet på ejendommen, er det forvaltningens vurdering, at den ansøgte ridehal ikke er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvorfor det vil kræve en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 Lov om planlægning § 35, stk. 1:

 

I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

 

Natur- og Miljøklagenævnets praksis er restriktiv, når der er tale om ridehaller, som ønskes opført i områder med særlige landskabelige værdier. Uden for sådanne landskabsområder beror afgørelsen på en nærmere vurdering af de konkrete forhold. Nævnet er her generelt tilbageholdende med at meddele tilladelse, særligt hvis der er tale om en ridehal til ejerens private brug.

Baggrunden er, at en praksis, hvorefter der normalt tillades ridehaller til privat brug på mindre landbrugsejendomme, på længere sigt ville medføre en forholdsvis stor og uønsket bygningsmasse i det åbne land.

 

Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor stort et klientel, der er til den ønskede virksomhed, men det er forvaltningens vurdering, at den erhvervsmæssige nødvendighed kun er til stede i meget lille grad, og at ridehallen vil medføre en forholdsvis stor og uønsket bygningsmasse i det åbne land.

 

Ejendommen grænser op til et område, som i Kommuneplanen er udpeget til et særligt værdifuldt landskab. I henhold til Kommuneplanen skal der i disse områder tages betydeligt hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og værdi. Anlæg, nyt byggeri og ændret arealanvendelse kan kun etableres i de udpegede områder, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen.

 

Ansøger har fremsendt en visualisering af den ansøgte ridehal, men forvaltningen finder det ikke godtgjort, at hallen ikke vil få en stor og negativ indflydelse på områdets landskabe og ud fra en helhedsvurdering ikke anbefale at der der meddeles landzonetilladelse. 

 

Såfremt den aktuelle ejendom var en overfløddiggjort landbrugsejendom med en eksisterende større bygningsmasse, ville den ansøgte anvendelse evt. kunne indrettes i bestående og egnede staldbygninger. Der vil i denne situation yderlig være mulighed for en maksimal tilbygning på 500 m², såfremt det ikke er strid med andre forhold.

Forvaltningen kan oplyse, at ovennævnte bestemmelser også er gældende for andre erhverv der ønsker at etablere sig i overflødiggjorte landbrugsbygninger, f.eks. håndværk, mekaniker m.fl.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med henvisning til Planlovens § 35, stk.1, meddeles afslag på opførelse af 1015 m² ridehal mhv. til en helhedsvurdering af byggeriets omfang og placering i tilknytning til et værdifuldt landskab.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der gives landzonetilladelse til opførelse af den ansøgte ridehal på ejendommen. Udvalget lægger vægt på, at den opførte ridehal tilpasses omgivelserne i området med den nødvendige beplantning mv. Udvalget finder endvidere, at en virksomhed med træning og terapi af heste naturligt hører til i landzone.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1087-19 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Lovliggørelse og nedrivning af bygninger - Over Silstrupvej 2, Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Krav om lovliggørelse og nedrivning af 9 bygninger, der er opført af ejer i strid med forvaltningens tidligere afslag på ejendommen Over Silstrupvej 2, Kibæk

 

Det anbefales, at 5 af de 9 bygninger, der er opført uden forudgående tilladelser, lovliggøres, mens de resterende 4 bygninger som beskrevet kræves fjernet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog i september 2019 oplysninger fra SKAT om, at der på ejendommen Over Silstrupvej 2, Kibæk, er opført bygninger, hvortil der ikke er meddelt tilladelse. Forvaltningen undersøgte sagen og fremsendte ejeren krav om lovliggørelse af bygningerne. Ejeren har landbrug samtidig med at virksomheden Sønderup Montage aps er etableret og foregår fra ejendommen. Virksomheden har ansatte og lastvognstransporter til og fra ejendommen.

 

Ejerens rådgiver fremsendte i november 2019 redegørelse for de opførte bygninger og ansøgning om lovliggørelse.

 

Seneste byggetilladelse blev meddelt på ejendommen i 2013, hvor bygning nr. 18 og bygning nr. 19 blev opført. (Se vedhæftede oversigtskort)

 

Landzonebestemmelserne i Planloven præciserer, at en virksomhed i det åbne land, der er indrettet i en overflødiggjort bygning, kan under visse betingelser opnå tilladelse til tilbygning til eksisterende bygning på op til 500 m2. Der skal dog stadig være en mindre virksomhed som ikke har karakter af industrierhverv. Udvidelse af bygninger skal i henhold til Lov om planlægning ske som tilbygning til eksisterende bebyggelse.

 

Da tilladelse til opførelse af bygning nr. 18 og 19 blev meddelt, var reglen om udvidelse af en virksomheds bygninger med max. 500 m2 også gældende. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at opførelsen af hal og vognly på i alt 1.750 m2 kunne tillades i henhold til bestemmelserne i Planloven. Men i forvaltningens vurdering indgik også at en eksisterende stor bygningsmasse i form af minkhaller blev fjernet og dermed kunne indgå i beregningen. Idet der samlet set var tale om en væsentlig større bygning, end bestemmelserne anbefalede, skønnedes det derfor ikke muligt at opføre yderligere bebyggelse.

 

Forvaltningen modtog i februar 2015 efterfølgende en forespørgsel fra ejer om muligheden for opførelse af yderligere bebyggelse til virksomheden. I vores besvarelse henviste vi til landzonebestemmelserne i Planloven, hvor det er præciseret, hvor meget der via en landzonetilladelse bør tillades opført i forbindelse med udvidelse af virksomhed i det åbne land. Det blev samtidigt beskrevet, at mulighederne for opførelse af flere bygninger til virksomheden var opbrugt i forbindelse med tilladelsen til bygning nr. 18.

 

I ansøgning om lovliggørelse af bygninger, modtaget 20. november 2019, blev der redegjort for de fleste af de bygninger, der siden 2010 er opført uden tilladelse på ejendommen.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet muligheden for at kunne opnå tilladelse til de enkelte bygninger efter landzonebestemmelserne i Planloven.

 

Enkelte bygninger skønnes at kunne lovliggøres med landzonetilladelser og byggetilladelser, mens andre bygninger bør kræves fjernet.

 

Vurdering

Bygning nr: 20 - Fritliggende overdækket areal.

Bygningen er på 405 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2012. Bygningen anvendes til kalvebokse, og er opført med tagdækning af metalplader og træbeklædte sider.

Det vurderes umiddelbart, at bygningen vil kunne opnå byggetilladelse, idet ejendommen er pålagt landbrugspligt, og idet bygningen anvendes i forbindelse med ejendommens drift som landbrug.

 

Bygning nr. 21 - Udhus (Carport)

Bygningen er på 84 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2014. Bygningen anvendes til carport, og er placeret i umiddelbar nærhed af boligen. Bygningen er opført med tagdækning af metalplader og træbeklædte sider.

Det vurderes, at bygningen vil kunne opnå tilladelse, idet den skønnes at blive anvendt i forbindelse med boligen, og idet bygningen var opført inden bygningerne 18 og 19 var opført.

 

Bygning nr. 22 - Fodersted til dyr

Bygningen er på 29 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2015. Bygningen anvendes til græssende dyr, og er placeret lidt uden for samlet bebyggelse. Bygningen er opført med tagdækning af metalplader og træbeklædte sider.

Det vurderes, at bygningen vil kunne opnå tilladelse, idet den skønnes at blive anvendt i forbindelse med ejendommens drift som landbrug.

 

Bygning A – Lager

Bygningen er på 250 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2015. Bygningen anvendes til lager til virksomheden.

Bygningen er opført med teltdug på tag og sider.

Det vurderes, at bygningen ikke vil kunne opnå tilladelse, idet bygningen er opført i strid med landzonebestemmelserne i planloven. Som nævnt i brev af 5. februar 2015 vurderedes det ikke, at der vil kunne opnås tilladelse til opførelse af yderligere bygninger på ejendommen

 

Bygning B – Hestestald

Bygningen er på 80 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2018. Bygningen anvendes til opstaldning af heste, og er placeret i umiddelbar nærhed af boligen. Bygningen er opført med tagdækning af metalplader og træbeklædte sider.

Det vurderes, at bygningen vil kunne opnå tilladelse, idet den skønnes at blive anvendt i forbindelse med dyreholdet på ejendommen.

 

Bygning C – Lagerbygning

Bygningen er på 250 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2019. Bygningen anvendes til lager til virksomheden på ejendommen. Bygningen er opført med tagdækning og sidebeklædning af metalplader.

Det vurderes, at bygningen ikke vil kunne opnå tilladelse, idet bygningen er opført i strid med landzonebestemmelserne i Planloven. Som nævnt i brev af 5. februar 2015 vurderedes det ikke, at der vil kunne opnås tilladelse til opførelse af yderligere bygninger på ejendommen.

 

Bygning D – Lagerbygning

Bygningen er på 272 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2019. Bygningen anvendes til lager til virksomheden på ejendommen. Bygningen er opført med tagdækning af metalplader og vægge i teglsten.

Det vurderes, at bygningen ikke vil kunne opnå tilladelse, idet bygningen er opført i strid med landzonebestemmelserne i Planloven. Som nævnt i brev af 5. februar 2015 vurderedes det ikke, at der vil kunne opnås tilladelse til opførelse af yderligere bygninger på ejendommen.

 

Bygning E - Garage og fyrrum

Bygningen er på 105 m2, og er opført uden tilladelse ca. 2019. Bygningen anvendes til garage, udhus og fyrrum, og er placeret i umiddelbar nærhed af boligen. Bygningen er opført med tagdækning af tagsten og ydervægge i tegl.

Det vurderes, at bygningen vil kunne opnå tilladelse, idet den skønnes at blive anvendt i forbindelse med boligen, og skønnes at være en naturlig udvidelse af denne

 

Bygning F – (anvendelse ukendt)

Bygningen er ikke medtaget i ansøgningen, men skønnes at have et areal på ca. 25 m2. Bygningen er opført uden tilladelse ca. 2019, og anvendelse og materialer kendes ikke.

Det vurderes, at bygningen ikke vil kunne opnå tilladelse. Bygningen er placeret i meget stor afstand til den samlede bebyggelse, hvilket er i strid med landzonebestemmelserne i Planloven.

 

Konklusion

Idet forvaltningen i 2013 meddelte landzonetilladelse til opførelse af bygning, der allerede på daværende tidspunkt var meget stor i forhold til, hvad man normalt tillod opført til en virksomhed i det åbne land, skønnes det ikke, at der bør tillades yderligere bebyggelse på ejendommen.

 

I 2015 blev forvaltningen forespurgt om muligheden for opførelse af yderligere bebyggelse til virksomheden. Dette blev afvist med baggrund i landzonebestemmelserne i Planloven.

 

Der er på ejendommen opført 9 bygninger uden forudgående tilladelse. Forvaltningen skønner, at 5 af disse bygninger bør kunne opnå byggetilladelse, men vurderer ikke, at de 4 af bygningerne der er opført til virksomheden uden tilladelse, bør opnå tilladelse.

Bygningerne er opført efter, at forvaltningen har fremsendt skrivelse om, at der i henhold til bestemmelserne ikke bør meddeles tilladelse til yderligere bebyggelse.

 

Formålet med Planlovens landzonebestemmelser er bl.a. at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte lovliggørrelse af bygningsmassen kun kan imødekommes delvis i henhold til ovenstående fremstilling.

Det indgår i vurderingen, at de øvrige erhvervsaktiviteter der foregår på ejendomme, ikke kan betegnes som landbrug.

Erhvervsakiviteterne er mangeartede og omfattende, såvel mht. ansatte, tunge transporter mm.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at 5 af de 9 bygninger, der er opført uden forudgående tilladelser, lovliggøres, mens de resterende 4 bygninger som beskrevet kræves fjernet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-89-20 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Etablering af ny Varmecentral i Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Verdo Varme Herning A/S har ved ansøgninger af 21. februar 2020 og 11. maj 2020 ansøgt om landzonetilladelse til etablering af en ny varmecentral i Studsgård, idet eksisterende varmeforsyning af byen ophører efteråret 2020

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk 1 til opførelse af varmecentral som ansøgt, på baggrund af forvaltningens redegørelse og de indkomne indsigelser.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 21. februar 2020 ansøgning om tilladelse til opførelse af ny varmecentral i Studsgård, idet den eksisterende fjernvarmeforsyning af byen lukkes ned. Ansøgningen omfatter opførelse af varmpumpeanlæg, akkumuleringstank og gaskedelanlæg med gastank.

 

Bygningerne til produktionsenhederne omfatter:

 • Bygning: 143 m2 og max. 5,5 meter høj
 • Akkumuleringstank: Diameter 12 m, højde 6 m
 • Luftkølere: 4 x 22 m2 og max. 4 m høje
 • Gastank: 22 m2 og max. 4 m høj.

 

Bygning og akkumuleringstank bliver udført i stålplader malet i lyse farver, der falder i med omgivelserne. Ligeledes etableres et beplantningsbælte rundt om anlægget sammen med en mindre jordvold med træer, således at den afskærmende beplantning vil kunne opnå en højde på ca. 5-7 m. Herved skærmes udsigt fra kirke og beboelser.

 

Forvaltningen fremsendte den 31. marts 2020 sagen til høring hos de nærmeste beboere (ca. 100 m fra anlægget), og modtog indsigelser fra 29 personer fordelt på 19 ejendomme mod projektet og placeringen. Indsigelserne omfattede indledningsvis uforståenhed over den manglende information af borgerne i Studsgård by. Ifølge indsigelsen var borgerne i Studsgård uvidende om, at den eksisterende varmeforsyning ophørte, og at en ny skulle etableres. Ligeledes blev der stillet spørgsmål til støj, støv, kørsler, lys fra anlægget m.v.

 

Verdo Varme Herning A/S afholdte efterfølgende møder med borgerforeningen og beboere i området for at imødekomme den ønskede information og besvare spørgsmål.

 

På baggrund af møderne fremsendte Verdo Varme Herning A/S den 11. maj 2020 et revideret ansøgningsmateriale, der skulle imødekomme de spørgsmål og indsigelser der var indkommet. Anlægget er nu flyttet ca.14 m længere væk fra nærmeste nabo i forhold til den første ansøgning. Dimensioner på bygninger og tanke er uændrede.

 

Forvaltningen sendte på den baggrund den reviderede ansøgning i ny naboorientering den 12. maj med en frist til den 26. maj 2020.

 

Forvaltningen modtog den 25. maj 2020 to indsigelser mod projektet. En fra Studsgård Borgerforening og en fælles fra 17 ejendomme bestående af de nærmeste beboere i området omkring den ansøgte placering. Begge indsigelser omhandler i det væsentligste samme hovedpunkter.

 

I begge indsigelser er der positive tilkendegivelser til Verdo for at have lyttet til de indsigelser og spørgsmål, der blev modtaget i forbindelse med den første naboorientering.

 

Herefter stilles der spørgsmål til bl.a. støj fra anlægget og frygt for værdiforringelse af de nærmest beliggende ejendomme.

 

Indsigelserne udfordrer desuden argumentet om, at en placering så tæt på Studsgård er valgt for at reducere varmetab på ledningsnettet. Det påpeges i indsigelsen, at den eksisterende varmeforsyning havde et varmetab, der var væsentligt større.

 

Endeligt stilles der spørgsmål til, om projektet er i overensstemmelse med landzonebestemmelserne i Planloven.

 

Forvaltningens vurdering af indsigelser

I Planlovens landzonebestemmelser er der oplistet en række hensyn, som Kommunalbestyrelsen skal tage, inden en landzonetilladelse kan udstedes. Her er bl.a. nævnt hensyn til jordbrugserhvervet, naturbeskyttelse, miljø, naboer m.v. Etablering af forsyningsanlæg i det åbne land er ikke nærmere behandlet i bestemmelserne, men det er forvaltningens vurdering, at installationer og tekniske anlæg, der er en forudsætning for en varmeforsyning af en landsby, bør etableres i umiddelbar forbindelse med denne. Ved den valgte placering i landzone, vil der være en passende sammenhæng, og der sikres samtidig en landskabelig overgang mellem nuværende byafgrænsning, jernbanen og et landbrug med tæt beliggenhed til byen.

 

I en overordnet samfundsinteresse er det forvaltningens opfattelse, at et nyt anlæg bør placeres således, at et varmetab på forsyningsnettet reduceres mest muligt. Det store varmetab, det var på den nuværende forsyning, bør ikke være grundlag for, at samme varmetab bør accepteres ved etablering af en helt ny varmeforsyning.

 

Hensynet til naboer og overholdelse af gældende støjkrav pålægges Verdo at dokumentere i forbindelse med den endelige byggesagsbehandling. Verdo har i ansøgningsmaterialet garanteret, at gældende krav til støj er overholdt.

 

Forholdet til evt. værdiforringelse af en ejendom ligger ikke inden for kommunens vurderingsmuligheder i sammenhæng med planlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk 1 til opførelse af varmecentral som ansøgt, på baggrund af forvaltningens redegørelse og de indkomne indsigelser.

Beslutning

Sagen er udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-4-20 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej syd for Østerlindparken, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale udstykning syd for Østerlindparken i Lind er reguleret af lokalplan nr. 61.B12.3. Den udlagte stamvej (E-F) i den nye udstykning skal navngives. Vejen bliver

stamvej for boligvej 7, 8 og 9 og delområde II.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Tavlund Krat.

Sagsfremstilling

Den gennemgående vej gennem hele området er navngivet Tavlund Alle. Til venstre ligger Østerlindparken og til højre Tavlundparken og Tavlund Ege.

 

 

 

Den nye vej går gennem et område med karakterfuld beplatning af blandt andet krogede ege- og bøgetræer.

Denne beplatning skal bevares.

 

Alternativ forslag til vejnavn kan være Tavlund Hegn.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejforløbet (E-F), syd for Østerlindparken navngives Tavlund Krat.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Tavlund Krat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.08-G03-7-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus – Korsørvej 24A, Herning, klage over byggetilladelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Byggeklageenheden, Nævnenes Hus, giver ikke klager medhold i klagen over Herning Kommunes afgørelse af 3. juli 2017, hvor der gives byggetilladelse til etablering af bolig i eksisterende lokaler samt etablering af tagterrasse. Sagen er dermed endeligt afgjort.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i en afgørelse af 3. juli 2017 givet byggetilladelse til etablering af en bolig i eksisterende klublokaler samt indretning af en mindre tagterrasse på adressen Korsørvej 24A, Herning.

 

Der er givet tilladelse til projektet ud fra en helhedsvurdering af projektet og dets indvirkning på omgivelserne.

 

Da der var flere indsigelser til projektet i forbindelse med partshøring af naboerne, er sagen blevet behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2017, pkt. 126.

 

Efter afgørelsen har en enkelt nabo klaget over Herning Kommunes afgørelse til Byggeklagenævnet, da man mener, at kommunens skøn af indbliksgenerne er forkerte.

 

Byggeklageenheden bemærker, at der er foretaget et konkret skøn, og at kommunen har forholdt sig til alle indsigelser til projektet. De finder derfor ikke, at Herning Kommune har sat skøn under regel i forbindelse med byggesagsbehandlingen, herunder helhedsvurderingen.

 

På den baggrund giver Byggeklageenheden ikke medhold i klagen. Afgørelsen kan ses i bilaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Vivi Kjær

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 2,828 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 15,402 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

 Forventet regnskab 2020 - drift:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -2,828 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

 

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Området forventer et merforbrug/mindreindægt på 2,683 mio. kr. Der er overført -2,062 mio. kr. fra 2019. I 2020 forventes et merforbrug/mindreforbrug på 0,350 mio. kr. Det akkumulerede underskud skyldes væsentlige stigninger i ejendomsskatter på flere af arealerne samt tilførsel af nye arealer. Herudover er lejeindtægter for udlejning af jord faldende, da den kommunale jordressource over årene er blevet mindre ved frasalg af kommunale arealer og grunde. Interessen for leje af landbrugsjord er også faldende, da der oftest er tale om mindre arealer, hvor det ikke kan betale sig på grund af beliggenhed, tilkørselsforhold, arrondering samt mulighed for vanding m.m.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Området forventer et merforbrug på 0,623 mio. kr. Der er samlet set et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 0,548 mio. kr. Disse midler er øremærket de ejendomme, der er underlagt det takstfinansierede område, og kan ikke anvendes andre steder. De resterende områder udviser samlet set et merforbrug på 1,171 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til Plejecentre, hvor der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Forbruget er udregnet efter et minimumsforbrug til vedligehold samt faste udgifter på 0,160 kr. pr. mdr., dækkende samtlige ejendomme. Under offentlige toiletter og beboelse forventes et mindreforbrug på henholdsvis 0,150 mio. kr. og 0,200 mio. kr. Under Daginstitutioner forventes et merforbrug på ca. 0,150 kr.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Området forventer et merforbrug på 0,057 mio. kr.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området forventer samlet set et mindre forbrug på 0,741 mio. kr. Heraf vedrører 0,428 mio. kr. et merforbrug under Miljøtilsyn. Merforbruget skyldes hovedsageligt stigende udgifter til IT og licenser, konsulentbistand samt løn.

Under Skadedyrsbekæmpelsen forventes et mindreforbrug på ca. 1,006 mio. kr. Under Bærbare batterier og Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. forventes et mindreforbrug på henholdsvis 0,098 mio. kr. og 0,065 mio. kr.

  

Serviceområde 07 Renovation

Området forventer en afvigelse på 4,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes: 1,3 mio. kr. mere i gebyrindtægt, som blandt andet skyldes, at der er opkrævet gebyrer ved flere ejendomme i 2020 end i 2019, hvoraf en del sommerhuse ikke tidligere har været tilmeldt renovationsordningen samt at der i forbindelse med gebyrnedsættelsen i 2019 blev budgetteret med for stor en nedskrivning af indtægter på grund af fejlskøn i antal boligenheder. 3,5 mio. kr. mindre udgift til renovationsordningen, da implementeringen af den nye renovationsordning er skubbet til januar 2021 og ikke som oprindeligt planlagt bliver igangsat i efteråret 2020.

 

Serviceområde 08 Drift

Området forventer en afvigelse på -0,3 mio. kr.

 

Serviceområde 09 Trafik

Området forventer et merforbrug på 4,707 mio. kr. Under Vejvedligeholdelse forventes et merforbrug på 8,126 mio. kr. Heraf vedrører 7,313 mio. kr. et akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidraget. Under Belægninger m.v. forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat til afvikling af det akkumuleret underskud på vejafvandingsbidraget jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 6. november 2017, pkt. 213 samt 4. december 2017, pkt. 228. Den resterende del på 0,7 mio. kr. er afsat til delvis dækning af det tilbageværende merforbrug under vejvedligeholdelse. Under Kollektiv Trafik forventes et mindreforbrug på 1,878 mio. kr. Heraf er 1,520 mio. kr. øremærket til udledningsfri busser.

 

Covid-19

I forbindelse med Covid-19 er/forventes der en faldende billetindtægt på busdrift samt øgede omkostninger til rengøring af adminstrationsbygninger, offentlige toiletter mv., hvis sundhedsmyndighederne fastholder nuværende retningslinjer i 2020.

  

Korrigerende handlinger

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Samlet for 2019 og 2020 kan 0,969 mio. kr. henføres til lokalplansændringer, som har forårsaget øgede ejendomsskatter. Til fremtidigt at skabe balance på SO01 samt dække underskud på godt 1,7 mio. kr. fremlægger forvaltningen i særskilt sag, løsningsmuligheder til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget.

  

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 - anlæg:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 15,402 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 78,353 mio. kr. i 2020. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt blandt andet salg af storparceller på Jordbærmarken i Tjørring og Tavlundparken i Lind samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2020 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 110,502 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup og Mørupvej i Herning Syd. Desuden erhverves nye arealer til erhverv. Sidst er der igangsat nedrivning af Gjellerupskolen. Nedrivningen udføres indtil marts 2021.

Der er afsat rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter, som f.eks. boligområderne Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 10,0 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

Serviceområde 03  Kommunale ejendomme.

Stednr. 013087 Energimærkninger - afvigelsen på 0,469 mio. kr. skal anvendes i 2021.

Stednr. 301074 Nedrivning af lærerboliger Kølkær er afsluttet med en afvigelse på 0,234 mio. kr.

Stednr. 305093 Nedrivning af "gården" ved Sdr. Felding er afsluttet med en afvigelse på 0,260 mio. kr.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Stednr. 071072 Reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug. Der er et mindreforbrug på 0,125 mio. kr. i 2020, idet retablering af dambrugsarealet ved det tidligere Vesterkrog Dambrug ikke foretages på grund af bindinger i forhold til fredningen for området.

 

Bevillingmæssige ændringer

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Under området foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2020 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således af budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Restbevilling på 31.000 kr. under serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder ønskes frigivet til udbygning af projekterne fra 2018 om Lillelund Engpark, beplantning og publikumsfaciliteter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på Serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2020 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således af budgettet svarer til de faktiske forhold

 

at der meddeles anlægsbevilling på 31.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære områder

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 31.000 kr. i 2020 på samme stednr.

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Drøftelse af løsningsforslag for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen og Vivi Kjær

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på de økonomiske udfordringer under Serviceområde 01 Byggemodning.

Siden 2017 har der været ubalance på området på grund af stigende ejendomsskatter og faldende lejeindtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter løsningsmuligheder for at dække underskud på Serviceområde 01 Byggemodning. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en analyse af udgifter og indtægter under Serviceområde 01 Byggemodning for perioden 2015 til 2019.

Der har særligt været fokus på ejendomsskatter og jordlejeindtægter.  

 

Korr. budget/forbrug fordeler sig som nedenfor beskrevet.

 

 

 

 

 

I 2017 er merforbruget på 0,4 mio. kr. dækket af et restbudget på Serviceområde 04 Grønne områder.

I 2018 er merforbruget på 1,2 mio. kr. overført til 2019.

 

Ejendomsskatterne er løbenden blevet gennemgået, og flere sager er blevet påklaget. Ved gennemgangen har man konstateret, at nogle af arealerne har været placeret under det forkerte serviceområde, og der har efterfølgende været en del tilpasninger på tværs af afdelingerne og forvaltningerne.

 

 

Ejendomsskat i perioden 2012 til 2019.

 

 

I 2016 har der været tilbagebetaling af ejendomsskatter fra påklagede sager.

I 2018 er tilført nye arealer, og der har været væsentlige stigninger på flere af sagerne. Heraf er nogle påklaget.

I 2019 er ejendomskatten blandt andet vedrørende Brændgårdvej 999 (Sportscenter Herning) på 364.000 kr. overgået til anlæg.

  

Bemærkninger til udvikling på området og faldende lejeindtægter

Den samlede kommunale jordressource er over årene blevet mindre ved frasalg af kommunale arealer og grunde.

Siden 2015 er der blandt andet solgt større arealer i: HI-Park, Aulum industriområder, Lind og Snejbjerg, og restarealerne bliver fragmenterede og derfor mindre attraktive.

Indtægter på området falder derfor, som følge heraf.

 

Faldende lejeindtægter ved udleje af jord til forpagtning m.m.
Primært søges dyrkningsjord bortforpagtet til landbrugsformål, indtil de tages i brug til byudviklingsformål mm.

Der er oftest tale om mindre arealer, som driftsmæssigt har en begrænset landbrugsmæssig interesse på grund af: Beliggenhed, tilkørselsforhold og arrondering samt mulighed for vanding m.m. Samtidig skal landmanden kunne tåle, at aftalen opsiges inden udløbet af kontrakten, fordi hele eller dele af arealet skal kunne bruges til planlagt byggemodning, naturformål, fritidslandskaber, infrastrukturanlæg eller lign.

En årsag til ringe interesse og faldende indtægter er også det administrative arbejde og rådgiverudgifter ved ansøgning og tilretning af EU-ha-støtte, betalingsrettigheder, markblokke mm.

 

Forpagtningsaftaler løber typisk i 5 år – uden prisregulering i perioden.

Ved udbud af landbrugsarealer til forpagtning, har der ved udbud i 2018 og 2019 været en begrænset interesse, og tilbud på årlig leje har ligget tæt på minimumsprisen på 1.900 kr./ha inkl. midlertidige betalingsrettigheder. Typisk omkring eller lige over 2.000 kr./ha. For 4-10 år siden var prisen 50-75 % højere.

Små restarealer, der ikke er egnet til dyrkning, er typisk udlagt i græs, som kan benyttes til afslåning eller afgræsning, hvorfor de i en landbrugsmæssig sammenhæng ikke er særligt interessante. Også fordi arbejdet ved dyrehold, hegn, vand og tilsyn gør, at det ikke er interessant for de fleste landmænd.

 

Indtægt for jordleje i perioden 2015 til 2019.

 

 

Samlet for 2019 og 2020 kan 0,969 mio. kr. henføres til lokalplansændringer, som har forårsaget øgede ejendomsskatter. Til fremtidigt at skabe balance på Serviceområde 01 samt dække underskud på godt 1,7 mio. kr. fremlægger forvaltningen løsningsmuligheder til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for at dække underskud på Serviceområde 01 Byggemodning.

Beslutning

Udvalget besluttede delvist at dække underskuddet på Serviceområde 01 med 700.000 kr. i 2020-2021 således:

 

Serviceområde 04 Natur og Grønne områder, Fortidsminder/gravhøje med 100.000 kr. i 2021.

 

Serviceområde 09 Trafik, Vejbelysning med 100.000 kr. i 2020 og 2021 samt Kollektiv Trafik med 200.000 kr. i 2020 og 2021.

 

Det resterende underskud på ca. 1,0 mio. kr. (merudgifter til ejendomsskatter) afventer de kommende budgetforhandlinger.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2021, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen og Vivi Kjær

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2021 til 2024 for Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2021 forslag til budget 2021-24 for Teknik og Miljø området. Serviceområde 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift og 09 Trafik.

 

Budgetmaterialet indeholder nettodriftsrammer, driftsbemærkninger, takstoversigter, perspektivnotater samt budgetmål. Perspektivnotater samt budgetmål for 2021 er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 9. marts 2020.

Driftsbudgettet er udarbejdet inden for det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

Alle tal er i 2020-priser, idet fremskrivningen til 2021 priser først sker senere i budgetprocessen.

 

Den endelige budgetramme for udgifter og indtægter vedr. SO 07 Renovation vil blive tilrettet i august, hvor der vil blive fremsendt en sag til politisk beslutning om de fremtidige gebyrer for hustandsindsamling af affald i Herning Kommune. Takstbladet vil herefter ligeledes blive tilrettet.

 

Udfordringer i 2021-2024

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Øgede udgifter til ejendomskatter grundet lokalplanændringer, nye lokalplaner samt tilførsel af nye arealer. Herudover er der faldende indtægt for udlejning af jord.

 

Serviceområde 09 Trafik

 • Kollektiv trafik - manglende indtægt for billetsalg i forbindelse med Covid19.
 • Vejafvandingsbidrag - øgede udgifter til vejafvandingsbidrag. Der pågår dialog med Herning Vand om ændring af beregningsgrundlaget.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Udbud på bybuskørsel i Herning by

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Præsentation af tilbud på ny affaldsbeholder

 

Sagsnr.: 01.05.08-K08-3-18 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om domsfældelse i håndhævelsessag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser