Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. juni 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Vending af trafik i Bredgade vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 11. maj 2015, pkt. 89 et skitseforslag til at vende trafikken i Bredgade vest. Sagen blev imidlertid udsat, da politiet har tilkendegivet, at der skal foretages yderligere trafiksikkerhedsmæssige tilpasninger for at projektet kan godkendes.

 

Der er i 2015 afsat 611.000 kr. i investeringsoversigten til ombygning af krydset Møllegade/Vestergade, så biltrafikken i Bredgade vest kan forløbe fra vest mod øst.

 

Forvaltningen anbefaler, at trafikken i Bredgade vest ikke vendes, og at de allerede afsatte 611.000 kr. anvendes til andet formål.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tidligere udarbejdet et skitseforslag for ombygning af krydset Møllegade/Vestergade samt den første del af Bredgade vest. Ombygningen af krydset skulle gøre det muligt at vende trafikken i Bredgade vest. Der er i 2015 afsat 611.000 kr. i investeringsoversigten til ombygning af krydset Møllegade/Vestergade.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015, pkt. 89 blev sagen imidlertid udsat, da politiet har tilkendegivet, at der skal foretages yderligere trafiksikkerhedsmæssige tilpasninger for at projektet kan godkendes.

 

Det oprindelige skitseforslag indeholder følgende elementer:

- Træbevokset midterhelle i Møllegade fjernes et stykke for at lave en venstresvingsbane.

  Dette gøres for at hindre opstuvning for lige ud gående trafik

- Trafiksignalet i krydset skal omprogrammeres og nogle master omplaceres

- Der laves et reelt fodgængerfelt på tværs af Bredgade

- Kryds og cykelbaner stribes/males

- Decelerationsbanen mærkes op og ender i en hævet flade dimensioneret til 15 km/t

- Cykelbanen på begge sider af indkørselsområdet til gaden opløses umiddelbart efter

  en hævet flade, hvorefter der er fri cykling i gaden i begge retninger

- Grundet vending af kørselsretning flyttes p-båse til gadens sydlige side

 

Såfremt politiet skal godkende forslaget, skal der laves yderligere justeringer i krydset Møllegade/Vestergade, decelerationsbanen skal udvides til min. 50 m, og der skal etableres et nyt signalanlæg i krydset Jyllandsgade/Dalgasgade.

Økonomi

De ekstra trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger vil give en økonomiske udfordring for projektet på ca. 1,4 mio. kr., som ikke er finansieret på nuværende tidspunkt. Der vil således være en væsentlig overskridelse af det afsatte rådighedsbeløb, og samtidig har en underskriftsindsamling i gaden vist, at de erhvervsdrivende og beboerne altovervejende ikke ønsker at vende trafikken.

 

Forvaltningen anbefaler, at trafikken i Bredgade vest ikke vendes pga. den økonomiske udfordring, og at de allerede afsatte 611.000 kr. i investeringsoversigten anvendes til andet formål.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at trafikken i Bredgade vest ikke vendes,
at de afsatte 611.000 kr. i investeringsoversigten Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223066, anvendes til andet formål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag