Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. juni 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny forebyggelseshandleplan version 2.0.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg. Formålet med møderne var blandt andet at drøft fælles udfordringer, og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme - og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

 

Forebyggelsesudvalget har midler til gennemførelse af projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatsen finansieres i de relevante fagudvalg.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev en skriftlig opsamling og de indkomne forslag på dialogmøderne drøftet. På baggrund heraf blev det besluttet, at udarbejde projektskitser målrettet:

  • Unge på erhvervsuddannelserne.
  • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
  • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
  • Mennesker med psykisk sygdom.

 

Der er efterfølgende udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev drøftet på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Teknik- og Miljøudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

På baggrund af drøftelserne i de forskellige fagudvalg vil Forebyggelsesudvalget på møde den 17. august 2015 endelig beslutte hvilke projektforslag, der skal indgå i den nye forebyggelseshandleplan, version 2.0. 

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres de ni projektforslag til en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

Naturen som social løftestang

Indsat målrettet kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, og som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller social problemstillinger ud over ledighed.

 

Projektet er et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.  

 

Familieorienteret indsats

En proaktiv indsats målrettet sårbare familier med en forældre der er tilkendt et ressourceforløb.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Fremskudt sundhedsindsats

Indsats målrettet mennesker med psykiske sygdomme og socialt udsatte borgere.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sundhed og trivsel på dansk

Indsats målrettet ikke-vestlige udlændinge i Medborgerklassen på Lærdansk, Herning.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Lærdansk, Herning samt Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.   

  

Osteoporose

Indsats med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af knogleskørhed og knoglebrud.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Osteoporoseforeningen og Social- og Sundhedsudvalget.

 

At bryde ensomheden

Læregrupper og guidet fælles læsning. Indsats målrettet ensomme (Fx unge, ældre, mennesker på kontanthjælp).

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Kultur- og Fritidsudvalget.

   

RØG på Produktionsskolen

Indsat målrettet lærer og elever på Produktionsskolen.

 

Et projekt i samarbejde med Produktionsskolen, Herning.

  

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne

Indsats til fremme af mental sundhed og forebygge frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne.

 

Et projekt i samarbejde med Social- & Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

                                         

En hverdag i bevægelse

Indsats målrettet de unge på Herningsholm Erhvervsskole.

 

Et projekt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland.  

 

Alle ni projektskitser kan læses i deres fulde omfang i det vedhæftede bilag. 

 

På baggrund af de forelagte projektskitser ønsker Forebyggelsesudvalget en fælles drøftelse af projekterne.   

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektskitserne drøftes.

Beslutning

Projektskitsen for  "Naturen som social løftestang" blev drøftet og godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-P00-1-15 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Frigivelse af rådighedsbeløb til sikring af skolepatruljer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til sikring af skolepatruljer.

Sagsfremstilling

Den 4. juni 2012 trådte en ny "Bekendtgørelse om anvende af vejafmærkning" (nr. 801) i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at samtlige skolepatruljer, der arbejder på steder, der ikke er signalregulerede, eller synlige ved anden type blink, skal afmærkes med særlige skolepatruljeblink som vist på billedet herunder.

 

 

Herning Kommune skal som vejmyndighed sørge for, at kravene til de fysiske foranstaltninger omkring skolepatruljerne er i orden. 

 

Der forefindes pt. 21 lokaliteter med skolepatruljer fordelt på 15 kommunale skoler som mangler skolepatruljeblink.  

Økonomi

I investeringsoversigten for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,917 mio. kr. til sikring af skolepatruljer.

 

Da arbejdet ønskes gennemført i løbet af sommeren 2015, søges rådighedsbeløbet frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,917 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 09, Trafik, sted nr. 223065 – Sikring af skolepatruljer,
at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,917 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 09, Trafik, samme sted nr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-14 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Gødstrupvej 8 - midlertidig vejadgang via Lerbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I marts 2008 blev lokalplan nr. 51.B3.2 - Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg, endelig vedtaget. Lokalplanen blev vedtaget med en vejadgang via Gødstrupvej over ejendommen Gødstrupvej 6. Området har i dag en midlertidig adgang via Lerbjerg indtil den 1. november 2015. Denne adgang blev behandlet og godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 20. oktober 2014, pkt. 195.

 

Den midlertidige tidsbegrænsede vejadgang via Lerbjerg ønskes ændret, således at den er gældende, indtil vejadgangen kan omlægges til Gødstrupvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af området og salget af ejendomme i boligområdet, er ønsket om etablering af vejadgangen til Gødstrupvej blevet påklaget til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har den 2. juni 2015 meddelt at klagen er imødekommet og sagen har derfor endnu ikke nogen nært forestående løsning på en vejadgang for Gødstrupvej 8 over Gødstrupvej 6. Det første hus er nu bygget færdigt og overdraget til den nye ejer. Ejeren kan dog ikke få endeligt skøde på ejendommen, da den endelige vejadgang ikke er på plads. Ejeren har oplyst, at det koster 2.743 kr./måned i garantiprovision, indtil der foreligger endeligt skøde på ejendommen. Da der snart er flere huse klar til overdragelse, vil problemet tage et større omfang.

 

Der er stillet garanti for vejanlæggenes etablering, sådan at der er økonomisk sikkerhed for, at vejanlægget kan etableres. Ved at udstykke grundene på Gødstrupvej 8 med en, ikke tidsbegrænset, vejadgang til den offentlige vej Lerbjerg, kan udstykningssagerne afsluttes, og grundejerne skal ikke længere betale garantiprovision. Der stilles krav om, at der tinglyses deklaration på alle grundene, om at alle ejere skal acceptere, at vejadgangen omlægges, når vejen over Gødstrupvej 6 kan etableres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Lerbjerg tinglyses som midlertidig adgangsvej for de udstykkede ejendomme under lokalplan nr. 51.B3.2, gældende indtil vejadgangen kan omlægges til Gødstrupvej over Gødstrupvej 6.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Henvendelse af 6. juni 2015 fra en række beboere på Lerbjerg blev omdelt på mødet.

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-4-15 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Nedlæggelse af offentlig sti - Kirkestien, Herning midtby

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra ejeren af Østergade 7, Herning om nedlæggelse den offentlig sti, Kirkestien, som er beliggende på ejendommen. Begrundelsen er, at ejendommen ønskes udviklet og anvendt anderledes end hidtil.

  

Forvaltningen anbefaler, at Kirkestien nedlægges.

Sagsfremstilling

Stien forløber mellem Østergade 5 og 7 og fortsætter ud til Nygade ved den tidligere retsbygning. Strækningen, som ønskes nedlagt, er markeret med rødt på nedenstående oversigtkort.

  

 

Den ønskede stinedlæggelse har været udsendt i høring, og der er rettidigt indgivet 1 indsigelse mod nedlæggelsen. Indsigelsen omhandler hovedsageligt tilgængelighed til Østergades Apotek, Østergade 5, både for kunder og leverandører. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Det vurderes, at Kirkestien kan nedlægges, idet der både vest for over Torvet og øst for ved Tinghuset er adgang til området mellem Nygade og Østergade. Desuden arbejdes der med en ny lokalplan for området med nye stiforløb.

 

Med baggrund i ovenstående, anbefaler forvaltningen en nedlæggelse af den offentlige sti - Kirkestien - under forudsætning af, at ansøger og indsiger indgår aftale, der sikrer tilstrækkelig adgang til Østergade 5 for både kunder og leverandører. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den offentlige sti - Kirkestien - nedlægges under forudsætning af, at ansøger og indsiger indgår aftale, der sikrer tilstrækkelig adgang til Østergade 5 for både kunder og leverandører.

Beslutning

Den offentlige sti - Kirkestien - nedlægges.

Indsigelse til Herning Kommune af 19. maj 2015 fra Østergades Apotek, Østergade 5, er, ved skrivelse til Herning Kommune den 3. juni 2015, trukket tilbage.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, som er udmøntningen af regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald”.

"Danmark uden affald" har fokus på, at vi i højere grad skal se affald som en ressource, der kan genbruges eller genanvendes. Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Ligesom kvaliteten, af det der genanvendes skal blive bedre.   

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 er opdelt i følgende 3 fokusområder: Bedre sortering, mere effektiv og miljøvenlig indsamling samt bedre affaldsbehandling og afsætning.

For at opfylde regeringens krav om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 foreslås en 2-trins model i Herning Kommune: 

  • Inden 2018 etableres en husstandsindsamling af tørt emballageaffald (papir, pap, plast og metal)
  • Inden 2022 etableres en ordning for den våde dagrenovation (restaffald og organisk affald)

Planen lægger op til, at der skal findes en løsning som indebærer maksimum 2 beholdere ved husstanden. En beholder til tørt emballageaffald og en beholder til vådt affald (restaffald og organisk affald). Ordningen for det våde affald afventer yderligere afklaring omkring den optimale tekniske og organisatoriske løsning på udsortering af den organiske del.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2014 foreløbig godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan sætter retningen for de kommende års arbejde på affaldsområdet. Planens forslag til nye, konkrete tiltag skal efterfølgende godkendes og indarbejdes i kommunens regulativer og budgetter.

Herning Kommuneplan 2013-2024 fastlægger overordnet at:

  • Indsatsen på affaldsområdet bidrager til at reducere miljøbelastningen og tabet af ressourcer fra den samlede affaldshåndtering.
  • Affaldsvirksomheder håndterer og behandler affald, så spild af ressourcer og miljøbelastning løbende minimeres.
  • Mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger reduceres med 30% i 2018 i forhold til 2010.
  • 25% plastik genanvendes og 20% metal genanvendes fra husholdninger i 2018 i forhold til potentialet .

Byrådet vil arbejde for sit mål ved blandt andet at sikre kommunens affaldsproducenter adgang til tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering gennem fortsat medlemskab af affaldssamarbejder samt udarbejde en affaldsplan.

Affaldshåndteringsplanens hovedinitiativer i planperioden: 

Dagrenovationsordningen

Regeringen har fastlagt et krav om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. I Herning Kommune blev der i 2014 genanvendt 34% af husholdningsaffaldet. Landsgennemsnittet ligger på 22% genanvendelse.

Med udgangspunkt i, at der højst skal være 2 beholdere ved en almindelig husstand, planlægges der henholdsvis:

 -

en ny 240 l beholder til emballageaffald inden 2018. Beholderen skal som udgangspunkt indeholde papir, pap, plast og metal. Inden implementering skal der samles erfaring fra et forsøgsområde. I øjeblikket findes der flere aktører på markedet der kan tilbyde centralsortering af tørt emballageaffald. I samarbejde med Østdeponi undersøges også muligheden for at etablere et lokalt sorteringsanlæg.

 

 -

en ny 240 l beholder til den våde del af dagrenovationen (restaffald og organisk affald) inden 2022. Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kommer yderligere afklaring omkring den optimale tekniske og organisatoriske løsning på håndteringen af den våde dagrenovation. Herning Kommune afventer derfor en teknologi, der kan udsortere den organiske del fra rest-fraktionen. Det kan også være en mulighed at deltage i forsøg, der fremmer denne teknologi.  

Samarbejdet med boligselskabet og institutioner fortsætter med henblik på at få udskiftet de almindelige containere til brændbart affald og papir, til nedgravede affaldscontainere.

Glascontainere i det åbne rum

 

I forbindelse med den løbende renovering af glascontainere i det åbne rum, udskiftes der med nedgravede containere. Nedgravede løsninger betyder færre tømninger og dermed en C02 besparelse i form af mindre dieselforbrug.

Genbrugspladser

 

Undersøge om åbningstiderne er hensigtsmæssige i forhold til service og økonomi.

Undersøge om kapaciteten svarer til behovet.

Undersøge om placeringerne er hensigtsmæssige.

 

Gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse. 

 

Ny procedure og snitflade for bygningsaffald.

 

Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne. 

 

Etablere en fællesforening for velgørende foreninger til indsamling af genbrugsting på genbrugspladserne. 

 

Renovering/opgradering af Nederkærgård. 

Storskraldsordningen ved boligselskaberne

 

Gennemføre et forsøg ved udvalgte boligselskaber

Udvikle et mere ensrettet koncept, som tilbydes boligselskaberne

Effektiv og miljøvenlig indsamling  

 

Emnet inddrages i forbindelse med fornyelse af kontrakter.

Bedre affaldsbehandling og afsætning

Muligheden for at en større mængde haveaffald kan anvendes til bioforgasning undersøges.

I samarbejde med Østdeponi vurderes sorterings- og oparbejdningsmetoder.

I samarbejde med Østdeponi følges markedet for afsætning af affaldet.

I samarbejde med Østdeponi følges udviklingen af behandlingsteknologier. 

 

Efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. juni 2015 og Byrådet 22. juni 2015 sendes forslag til Herning Kommunes affaldshåndteringsplan i offentlig høring i 8 uger.

Det endelige forslag forventes fremlagt i Teknik- og Miljøudvalget 31. august, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. september og i Byrådet 15. september.  

Økonomi

Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015-2018 kan fastholdes på 2014-niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer samt væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden 2019-2024 kan dog komme under pres, afhængig af hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne.  

Affaldshåndteringsplanen finansieres ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 foreløbig godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Beslutning

Sagen udsat til udvalgets møde i august.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-27-15 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om strategi for det videre arbejde med § 3 beskyttede vandløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om en opfølgning på en tidligere temadrøftelse om § 3 beskyttede vandløb.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget havde en temadrøftelse om § 3 vandløb på mødet den 8. april 2015, pkt. 82. På mødet bad udvalget om en undersøgelse af muligheden for en ny kortlægning af § 3 vandløb i Herning Kommune. Undersøgelsen er igangsat i et samarbejde med de omkringliggende kommuner.

 

Udpegningen af § 3 beskyttede vandløb blev foretaget af de tidligere amter i starten af 1980´erne på baggrund af en vejledning om dette. Naturstyrelsen har lavet en udkast til ny vejledning, som man af forskellige grunde ikke ønsker at offentliggøre på nuværende tidspunkt. Forvaltningen kan derfor ikke vide, om den nye vejledning vil indeholde nogle ændrede kriterier for en beskyttelse, ligesom det ikke er muligt at vide, om en ny vejledning vil give kommunerne en økonomisk kompensation i forbindelse med et krav om en ny kortlægning.

 

Sammen med de 7 omkringliggende kommuner vil der blive arbejdet videre med en henvendelse til Naturstyrelsen via KL. Der vil desuden blive lavet et forslag til en fælles strategi, som skal behandles af de enkelte kommuner, herunder en opgørelse over opgavens omfang og økonomi. Udvalget vil blive holdt løbende orienteret om arbejdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Høring af forslag til vandområdeplanerne 2015-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Naturstyrelsen sendte den 22. december 2014 forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6

måneders høring indtil den 23. juni 2015.

 

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. maj 2015, punkt 91.
Sagen blev udsat, da ændringer i høringssvaret ønskedes indarbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) fremsendes til Staten. Udvalgets bemærkninger fra udvalgsmødet den 11. maj 2015 er indarbejdet i udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Opbygningen af 2. generations vandplaner er anderledes end for 1. generations planer, hvor vandplanerne var bindende, og kommunerne skulle lave

vandhandleplaner.

 

For 2. generations vandplaner har Staten udarbejdet 4 vandområdeplaner, som er vejledende, med bindende elementer, der fastsættes i bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne er aktuelt i hørring frem til den 23. juni 2015. Herning Kommune er indeholdt i vandområdeplan gældende for Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn, herunder indgår de tre hovedvandoplande:

Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Forslaget til Vandområdeplanen med tilhørende kortbilag kan ses via dette link:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-tilvandomraadeplaner/

 

Høringsmaterialet består af:

Forslag til vandområdeplan for vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn

 

Overordnet beskrivelse af hele vandområdedistriktet og det samlede behov for indsatser til begrænsning af f.eks. spildevandsrensning, næringsstofreduktion og vandløbsrestaureringstiltag. Som baggrund for dette foreligger desuden tilstandsvurderinger og overvågningsprogrammer.

Udkast til bekendtgørelse om miljømål:

 

Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (eksempelvis "god økologisk tilstand senest 22. december 2015" for konkrete vandløbsstrækninger).

Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer:

 

Bekendtgørelsen fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt. I bilag fremgår de konkrete indsatser, som er i overensstemmelse med det forslag til indsatsprogram, som kommunen indsendte den 7. oktober 2014.

Miljøvurdering af planforslaget.

 

Miljøvurderingen beskriver på overordnet plan de sandsynlige væsentlige effekter på miljøet ved gennemførelse af vandområdeplanen. Dette vil sige effekten ved gennemførelse af vandområdeplanen i forhold til 0-alternativet, hvor der ikke foretages noget. Desuden er det en vurdering af, om der er risiko for, at gennemførelse af planen kan påvirke Natura 2000 områder i vandområdedistriktet negativt. Omfanget af de enkelte virkemidler er angivet (antal km.) og virkemidlernes indvirkning på biologisk mangfoldighed, erhverv, sundhed, klima, vandkvalitet, kulturarv m.m.

 

Forvaltningen henviser til bemærkningerne i Limfjordsrådets høringssvar og har i dialog med de øvrige nabokommuner, udarbejdet et uddybende høringssvar til forslaget til vandområdeplanerne 2016-2021, som ligeledes indeholder konkrete, stedspecifikke ellementer der afgives via Naturstyrelsen WebGIS-kort (bilag 1).

 

Hovedpunkterne i høringssvar vedrører (Se bilag med Herning Kommunes forslag til høringssvar):

-

at der sikres større gennemskuelighed i bekendtgørelserne, da disse bliver det juridiske grundlag for de fremtidige vandplaner.

 

-

at  der sker en opprioritering af data og monitering/overvågning, så indsatserne ikke gennemføres på et mangelfuldt grundlang, og der gennemføres effektundersøgelser, så der sikres størst omkostningseffektivitet og effekt.

 

-

at  enkelte retningslinjer medtages i bekendtgørelserne, og at gældende retningslinjer fastholdes, da det sikrer en ensartet administration til fordel for borgere, virksomheder og miljø.

 

-

endeligt er der en række overordnede tekniske bemærkninger til høringsmaterialet (se bilag 1).

 

 

I høringssvaret henvises der endvidere til, at Herning Kommune fuldt ud tilslutter sig Limfjordsrådets bemærkninger i særskilt høringssvar til de statslige vandområdeplaner (se bilag med Limfjordsrådets forslag til høringssvar).

 

Forvaltningen har, efter behandling af sagen i Teknik- og Miljøudvalget 11. maj pkt. 91, ændret udkastet i høringssvaret i henhold til de fremkomne bemærkninger.

Økonomi

Det er forudsat, at indsatserne gennemføres med statsligt tilskud og EU medfinansiering via bl.a. Landdistriktprogrammet. Økonomien er dog ikke endelig afklaret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at høringssvar fra Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-7-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Vandløb - reguleringsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at skabe faunapassage i to mindre vandløb og forbedre de fysiske forhold i vandløbet, således at målene i kommunens naturpolitik opfyldes. 

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for projekt 1. Grimstrup Bæk og projekt 2. Præstbjerg Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at forelægge udvalget reguleringsprojekter, der forventes gennemført i efteråret 2015.

 

Projekt 1. Grimstrup Bæk - tilløb til Vorgod Å ved Møltrup.

 

Projektet har til formål at skabe fri passage i vandløbet gennem fjernelse af tre spærringer i Grimstrup Bæk, samt at forbedre de fysiske forhold og generelt forbedre naturkvaliteten i området, således at vandløbet opfylder målene i naturpolitiken, samt sikrer bedre levevilkår for en række af ansvarsarterne.

 

Status er, at vandløbet løber igennem en opstemmet sø ved Grimstrup, ca. 500 meter fra bækkens udløb i Vorgod Å.

 

Projektet indebærer, at vandløbet skal forlægges uden om søen, hvor et nyt vandløb etableres, så naturligt som muligt. Det nye vandløbs forløb bliver 240 meter langt.

 

Med projektets udførelse forventer forvaltningen, at kunne genoprette den naturlige afvandingstilstand for vandløbet, samt sikre at vandløbet opnår målopfyldelse i henhold til Vandplanernes miljømålsætning. Endvidere vil projektet, i tilfælde af ekstrem nedbør, sikre lodsejeren (der har bolig ved søen) markant forbedrede afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse af ejendommen. Lodsejeren er meget positivt over for projektet.

 

Projekt 2. Præstbjerg Bæk - tilløb til Fuglkjær Å ved Præstbjerg Naturcenter.

 

Projektet har til formål at skabe fri passage i vandløbet gennem fjernelse af en rørspærring, samt at genslynge strækningen og dermed forbedre de fysiske forhold, og generelt forbedre naturkvaliteten i området.

 

Status er, at vandløbet nedstrøms Præstbjerg Naturcenter er kanaliseret over en strækning på ca. 1 kilometer ned til bækkens udløb i Fuglkjær Å.

 

Projektet indebærer at vandløbet skal genslynges over en delstrækning på cirka 500 meter. På den nederste del af vandløbet omlægges endvidere et rørstyrt, som for nuværende hindrer fri passage i vandløbet. I projektområdet etableres der endvidere et mindre paddehul i henhold til naturpolitikens målsætninger. Der findes stor vandsalamander i området.

 

Med projektets udførelse forventer forvaltningen, at kunne forbedre de naturmæssige forhold, samt sikre at vandløbet opnår målopfyldelse i henhold til Vandplanernes miljømålsætning. Endvidere vil projektet give muligheden for at besøgene ved Præstbjerg Naturcenter vil kunne se gydende havørreder i vandløbet i vintermånederne. Lodsejeren er meget positiv over for projektet. Projektbeskrivelsen for Præstbjerg Bæk er stadig under udarbejdelse. 

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift for realisering af projekter udgør 150.000 for projektet i Grimstrup Bæk og 75.000 kr. for projektet i Præstbjerg Bæk.

 

Projektet i Grimstrup Bæk finansieres indenfor drift, Grønne områder, Skove- og naturområder til opfyldelse af målene i Naturpolitikken. 

 

Projektet i Præstbjerg Bæk finansieres indenfor den ordinære driftsrammen SO 04, vandløbskonto til realisering af vandløbsprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet for Grimstrup Bæk og Præstbjerg Bæk godkendes, og sendes i høring hos relevante parter,
at forvaltningen kan arbejde videre med realisering af projektet, så vidt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsfasen.

Beslutning

Reguleringsprojektet for Grimstrup Bæk godkendes, og sendes i høring hos relevante parter.

 

Forvaltningen kan arbejde videre med realisering af projektet, så vidt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsfasen.

 

Udvalget ønsker at se projektbeskrivelsen for Præstbjerg Bæk inden sagen godkendes. Sagen genfremsendes til udvalgets møde i august.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Reguleringsprojekt Ronnum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at forbedre de miljømæssige forhold på den nedre del af Ronnum Bæk ved at genslynge vandløbet og ved at fjerne styrt og udlæggelse af gydegrus. Ronnum Bæk er et tillæb til Karstoft Å i Skjern Å systemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for Ronnum Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter. I den forbindelse søges frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Ronnum Bæk fra Nr. Karstoftvej og nedstrøms til udløbet i Karstoft Å henligger i naturarealer, men vandløbet er ensformigt og uden naturlig variation. Projektet indebærer en genslyngning af vandløbet og udlægning af gydebanker, således at vandløbet forventes at kunne opnå miljømålopfyldelse i henhold til statens vandplaner. I næste generation vandplaner har Herning Kommune i fællesskab med Vandrådet for Ringkøbing Fjord foreslået en okkerindsats i toppen af Ronnum Bæk. Projektet er således en del af en helhedsorienteret indsats i vandløbssystemet.

Opstrøms Nr. Karstoftvej indebærer projektet en fjernelse af en række styrt, som bliver udlignet af genetablering af gydebanker.

 

På udvalgets møde den 24. juni 2013 (pkt. 162) blev det besluttet at frigive anlægsmidler til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende projektet i Ronnum Bæk og et projekt i Gindeskov Bæk. Det restbeløb på 390.000 kr. der er på denne bevilling samt et restbeløb på et billigere projekt i Gindeskov Bæk søges brugt til at gennemføre projektet i Ronnum Bæk sammen med ønsket om den nye anlægsbevilling.

 

På investeringsoversigten er der afsat 634.000 kr. i 2015 på serviceområde 04 Grønne Områder, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb, stednr. 071099. Beløbet søges frigivet til naturgenopretningsprojektet ved Ronnum Bæk.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at den samlede anlægsudgift til realisering af projektet udgør 1.024.000 kr. Anlægsudgifterne afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 634.000 kr. i 2015 indenfor serviceområde 04, sted. nr. 071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb. Der søges oprettet et nyt stednr. til projektet. Den resterende del på 390.000 kr. afholdes af Serviceområde 04, Vandløbsrestaurering 2013, sted. nr. 071090.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at reguleringsprojektet for Ronnum Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget/Byrådet, 
at forvaltningen kan arbejde videre med realisereringen af projektet, såfremt der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.024.000 kr. i 2015 til Serviceområder 04, Grønne Områder, Vandløbsrestaurering 2015, nyt stednr. til igangsættelse af naturgenopretningsprojektet ved Ronnum Bæk,
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 634.000 kr. i 2015 på serviceområde 04, Grønne Områder, stednr. 071099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres delvist af 390.000 kr. fra sted nr. 071090 Vandløbsrestaurering 2013 på Serviceområde 04, Grønne områder. Anlægsbevillingen på sted nr. 071090 nedskrives i denne forbindelse med 390.000 kr.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Kommunens legepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Sagen er senest behandlet i Herning Byråd den 26. maj 2015, pkt. 161, hvor Byrådet besluttede, at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes, og der tages stilling til, om der skal opretholdes flere end de 40 legepladser, som det allerede er besluttet af opretholde.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har senest på mødet den 9. marts 2015, pkt. 59 behandlet sagen, hvor det blev besluttet at opretholde yderligere 5 legepladser, ud over de 35 legepladser, som udvalget tidligere har vedtaget.

Disse 5 pladser er, efter høring af borgerforeninger, 1) Kastanie Allé i Gjellerup, 2) Engbjerg 1 i Snejbjerg, 3) Rødtjørnevej og 4) Ny Møllevej i Herning samt legepladsen ved 5) Sunds Sø/campingpladsen i Sunds. En samlet oversigt over de 40 legepladser fremgår af vedlagt bilag 1.

Herning Kommune har 64 legepladser. De legepladser, som ikke opretholdes, er søgt overdraget til private foreninger. Første tilbagemelding fra foreningerne var, at der var interesse for at overtage 10 af de pladser, som var indstillet til udfasning. I Sinding vil borgerforeningen godt overtage driften, men ikke stå for det årlige sikkerhedseftersyn. På den baggrund er antallet af legepladser, som enten er eller forventes overtaget af lokale foreninger, 9 stk., så der samlet opretholdes i alt 49 legepladser.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de legepladser, som forvaltningen indstiller til udfasning samt forvaltningens vurdering af legepladserne i tre kategorier.

1. En kategori som primært er et tilbud til en lokal forenings medlemmer (fx kolonihaveforeninger).

2. En kategori som er de legepladser lokale foreninger har vist interesse for at overtage.

3. En kategori som ingen har vist interesse for at overtage.

Hvis det politisk ønskes at opretholde flere legepladser, end de 40 allerede vedtagne, anbefaler forvaltningen, at der kigges på både de, som ingen har vist interesse for at overtage, og de, som foreninger har vist interesse for at overtage. Dette ud fra et princip om ligebehandling af borgerne.

Bilag 3 indeholder en oversigt over hele Herning Kommune, fordelt på byer eller bydele, og alle de legepladser, som forvaltningen har kendskab til - både private og kommunale. Alle kommunale legepladser, i parker eller grønne områder, er vist med et foto. I bilaget er både vist de nuværende offentlige legepladser samt de legepladser/legetilbud, som private, boligforeninger eller institutioner og skoler driver (vist med gult), så de samlede "legemuligheder" fremgår af bilaget. Forvaltningen gør opmærksom på, at de ekstra 5 legepladser, vedtaget på martsmødet i Teknik- og Miljøudvalget, ikke er vist med grøn farve/prik på bilaget.

De legepladser, som udfases i Herning, forstæderne og centerbyerne, udfases i årene 2015-2019. Legeredskaberne tages ned, og de redskaber, som eventuelt fortsat er brugbare, genbruges på de legepladser, som bevares. Forvaltningen udarbejder planer for de udfasede legepladser og vurderer i den forbindelse, om det er formålstjenligt fortsat at opretholde et grønt område, eller om legepladsgrunden eventuelt skal overdrages til grundsalg, hvor dette er muligt.

De legepladser, der udfases i landsbyerne, fjernes efterhånden som de bliver nedslidte. Flere af legepladserne vurderes at have en anseelig restlevetid. I forbindelse med den årlige hovedinspektion vurderes legepladsens restlevetid, og når det vurderes, at legepladsen er slidt op, eller reduceret til ikke længere at være et reelt fritidstilbud, fjernes de sidste legeredskaber.

Økonomi

I budgetforliget for 2015 er der afsat 990.000 kr. i 2015 og 660.000 kr. i 2016 til at sikre legepladsernes kvalitet og fremtoning.

Fra 2017 og frem er der afsat ekstra 250.000 kr. om året til vedligehold af de legepladser, der opretholdes, så udstyr fremadrettet løbende kan repareres og udskiftes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Der opretholdes yderligere 1 legeplads, Lyøvej i Hammerum, sådan at i alt 41 legepladser opretholdes og opgraderes.

 

Herudover overdrages legepladsen i Sinding til Sinding Borgerforening. Kommunen forestår det årlige sikkerhedseftersyn.

 

8-9 legepladser overdrages til borgerforeninger, kolonihaveforeninger m.v.

 

De resterende 14 legepladser udfases.

 

Forvaltningen bemyndiges til, indenfor det afsatte beløb i investeringsoversigten i 2015 og 2016, at planlægge og gennemføre opgraderingen af de legepladser, som opretholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Temadrøftelse spildevandsplan 2015 - 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

 

Spildevandsafledning og -rensning er en samfundsopgave, og det er lovpligtigt, at kommunerne skal udarbejde en spildevandsplan, der beskriver, hvordan opgaven løses nu og vil blive løst fremover.

 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med overordnet planlægning: Kommuneplanen og tillæg hertil, f.eks. klimatilpasningsplanen og de statslige vand- og naturplaner.  

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalgets drøftelser indgår i det videre arbejde med Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan 2009 - 2020 for Herning Kommune trænger til at blive revideret. Det skyldes bla. lov- og planændringer på området, som gør planen utidssvarende, hensyn til vandplaner, vandområdeplaner, klimaspørgsmål som kan/bør inddrages i spildevandsplanlægningen, og at der allerede foreligger mange tillæg til nuværende spildevandsplan.

 

Spildevandsplan 2015 - 2025 bygger videre på den eksisterende plan 2009 - 2020 og tillæggene hertil. Dette gælder bl.a. Tillæg 18 fra 2013, som omfattede hele den nordlige del af kommunen, og med hvis vedtagelse, der f.eks. blev indført 5 års frist for orientering om separeringskrav til grundejerne.

 

Forvaltningen gennemgår temaet på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalgets drøftelse indgår i det videre arbejde med Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-156-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Fælledvej 10, Studsgård - dispensation til opførelse af udhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til opførelse af et nyt udhus i skelbræmmen mod vej- og fællesareal på Fælledvej 10 i Studsgård.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til overskridelse af byggelinie på 2,5 m mod vej og i skel mod fællesareal for udhuset. 

Sagsfremstilling

Det eksisterende udhus fra 1992 på 23 m² fjernes for opførelse af et nyt og større udhus. Det nuværende udhus er placeret 0,7 m fra vejskel.

 

Ejendommen har en speciel placering i forhold til den fælles legeplads, hvorfor udhusets placering skal medvirke til at afskærme ejendommen i forhold til aktiviteterne på legeområdet.

  

Ejendommen er reguleret af lokalplan nr. 41.02.1 område I, som foreskriver, at der er en bebyggelsesregulerende linie beliggende i en afstand af 2,5 m fra områdets skel mod veje og fællesarealer, som vist på bilag 3. Carporte og garager skal dog placeres mindst 5 m fra skel mod vej.

 

 

Der er ikke tidligere meddelt eller søgt om dispensation til bestemmelserne i lokalplan nr. 14.02.1 § 7 stk. 3 til nuværende udhus. Eksisterende sokkel ønskes genbrugt.

 

Nyt udhus på 41 m² er søgt opført på næsten samme placering.

 

Der er ikke er fundet andre tilfælde, hvor der er meddelt dispensation til overskridelse af lokalplanens byggeliniebestemmelser.

 

En dispensation til at placere garagen nærmere vej og fællesareal end angivet i lokalplan nr. 14.02.1 § 7 stk. 3, vil åbne op for, at andre ejendomme i området efterfølgende vil kunne opnå tilsvarende dispensation og områdets karakter af åbenhed mod vej og fælles areal vil derved forsvinde.

 

Grunden giver mulighed for, at udhuset kan placeres 2,5 m fra fællesareal og 2,5 m fra vejskel, som er inden for lokalplanens bestemmelser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der bør meddeles afslag til det ansøgte udhus. 

Økonomi

Ingen økonomi 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til overskridelse af lokalplanens byggelinie på 2,5 m mod vejskel og skel mod fællesareal.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-522-14 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Nørre Alle 10, Herning - principgodkendelse til opførelse af enfamiliehus med garage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Ejeren af Nørre Alle 10, Herning har via rådgiver fremsendt ansøgning om principgodkendelse til opførelse af et sammenbygget enfamiliehus med garage. Enfamiliehuset opføres sammenbygget med ejendommen Nørre Alle 8, i princippet som tidligere bygning, der nu er nedrevet. Ansøgningsmaterialet er fremsendt på et målsat skitsegrundlag, idet ansøger ikke ønsker at gennemføre en projektering, før dispensationerne er afklarede.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives principgodkendelse til projektet, idet projektet overholder lokalplanen, og at der dispenseres til BR10 til det skrå højdegrænseplan og garagens højde i skel mod naboejendom. 

Sagsfremstilling

Det ansøgte projekt er omfattet af en ny lokalplan nr. 12.B12.6, "Bevarende lokalplan for Nørre Alle og Østre Kirkevej i Herning". Lokalplanen er vedtaget af Herning Byråd 7. oktober 2014, og vedtagelsen er bl.a. sket på foranledning af byrådets ønske om, at sikre områdets arkitektoniske værdi i forbindelse med renovering og opførelse af bebyggelse. Der er således ikke fortilfælde for ansøgninger om opførelse af nye enfamiliehuse efter lokalplanens vedtagelse.

 

Projektet omfatter opførelse af et sammenbygget enfamiliehus i 1 etage og med et boligareal på i alt 164,4 m2 og med en ny garage på 35 m2. Grundarealet udgør 411 m2, og bebyggelseprocenten for projektet udgør 40 procent. Projektet er placeret i facadeflugt med naboejendommen Nørre Alle 8, og med en placering af både bolig og garage principielt som tidligere bygninger, der nu er nedrevet.

 

Lokalplanens § 7.1 giver mulighed for at opføre arkitektonisk sammenhængende huse med en bebyggelsesprocent på indtil 40 procent, som det ansøgte hermed er i overensstemmelse med.

Projektet opføres med facade- og tagmaterialer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser § 8.2 - 4.

Projektets facadeflugt og tagudformning flugter med naboejendommen Nørre Alle 8, i det omfang det er muligt, jf. lokalplanens § 8.1.

Nørre Alle 8, har en bevaringsværdi på 3 i henhold til Kommuneatlas for Herning Kommune.

 

Projektet er ikke i overensstemmelse med byggeretten i forhold til til BR10 på følgende punkter, § 2.2.3, stk. 1, det skrå højdegrænseplan i forhold til nabobebyggelse og herudover § 2.2.6, stk.2 garages højde på 2,85 m, svarende til 0,35 m over gældende lovkrav på 2,5 meter.

 

I forhold til ovenstående BR10 bestemmelser er der gennemført en partshøring og helhedsvurdering jf. bilag.

Partshøringen er udsendt til i alt 3 naboer som skelmæssigt er berørt af projektet. Der er i høringsperioden indkommet tilbagemelding fra 2 naboer, Nørre Alle 8 og Nørregade 5, som fremgår af bilag.

 

Fremhævet fremgår:

 

1. Østre Kirkevej 5: Der efterlyses yderligere informationer om projektet i forhold til materialevalg mm. Herudover, at udsigtsforhold og frirum forringes som følge af byggeriets udstrækning. I øvrigt er det opfattelsen, at projektet er i strid med lokalplanen i forhold til placering.

 

2. Nørre Alle 8: Der efterlyses yderligere information om projektet, at man er positive over for en sammenbygning som tidligere og er indstillet på at gå i dialog med ansøger om en løsning i skel, forudsat at ansøger fremkommer med flere oplysninger om materialevalg.

 

Forvaltningen har på grundlag af projektmateriale, helhedsvurdering og naboernes tilbagemelding vurderet projektet således:

 

 - Projektet vurderes på ansøgningsgrundlaget, at være i overensstemmelse med

den bevarende lokalplans bestemmelser, herunder placering, omfang, højde,

sammenbygning, facadeflugt med nabobebyggelse, tagudformning og de

valgmuligheder for materialer, som ligger inden for lokalplanens bestemmelser.

 

- Projektets overskridelser af det skrå højdegrænseplan jf. ansøgningsmaterialet

vurderes at være af underordnet karakter, idet der ikke som følge heraf påføres

naboejendomme forringende lysforhold eller indbliksgener.

I forhold til garagens overskridelse af 0,35 m i skel indgår, at naboejendommens

garage tilsvarende har samme højde og garagerne sammenbygges delvis.

 

Samlet set vurderer forvaltningen, at der kan gives principgodkendelse til projektet, idet lokalplanens bestemmelser er overholdt og med de nævnte dispensationer til BR10, § 2.2.3, stk. 1, det skrå højdegrænseplan i forhold til nabobebyggelse og herudover § 2.2.6, stk.2 garages højde på 2,85 m, svarende til en overskridelse på 0,35 m.

 

Det indgår i vurderingen, at sammenbygningen med Nørre Alle 8 er stærkt påkrævet pga. nedrivningen af tidligere bygning, og at sammenbygningen her skal sikres i forhold til brandsikring mm. Delvis er den mindre dispensation til det skrå højdegrænseplan afledt af, at projektet er forhøjet i facaden mod Nørre Alle for at få facadelinjer til at harmonere med Nørre Alle 8 i henhold til lokalplanens § 8.1.

De øvrige bygningsmæssige forhold i skel, der vedrører sammenbygning, vedligehold mm. skal afklares mellem parterne, og tinglyses på de respektive ejendomme. Detaljerne omkring disse aftaler er reelt op til parterne selv at få afklaret med medvirkning fra en landinspektør.

 

Forvaltningen afventer herefter, at der indsendes ansøgning om byggetilladelse som mere detaljeret redegør for projektets detaljer. Forvaltningen er bekendt med, at ansøger agter at tage dialog med naboejendommene vedr. forhold til skel, materialevalg, vedligehold mm., når det ansøgte er imødekommet af Teknik- og Miljøudvalget. Dette forhold vil naturligvis også indgå som et vilkår i byggetilladelsen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles principgodkendelse til det ansøgte med henvisning til, at projektet overholder lokalplanen,
at der dispenseres til BR10, § 2.2.3, stk. 1, det skrå højdegrænseplan i forhold til nabobebyggelser, og herudover § 2.2.6, stk. 2 garages højde på 2,85 m
at der, i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til projektet, stilles krav om materialevalg.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-79-14 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. ventilationsanlæg i idrætshal - Hammerum Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter et brandsyn af Hammerum Hallen den 7. marts 2014 og ved en nærmere gennemgang af sagsbehandlingen i 2004, påbudt ejeren, at et ventilationsanlæg skal placeres i egen brandmæssige enhed.

 

Ejeren har klaget til Statsforvaltningen over kommunens påbud.

 

Statsforvaltningen har hjemsendt afgørelsen til fornyet behandling, da Statsforvaltningen vurderer, at Herning Kommune med byggetilladelsen i 2004 har godkendt placeringen af ventilationsanlægget.

 

Forvaltningen har vurderet sagen på ny og forholdt sig til de modstående hensyn og proportionalitetsprincippet, som Statsforvaltningen henviser til i sin afgørelse.


Forvaltningen accepterer, at nuværende placering af ventilationsanlægget er et eksisterende lovlig forhold som er godkendt ved sagsbehandlingen i 2004.

 

Forvaltningen har i en skrivelse den 22. april 2015 opfordret ejeren til ved egen drift at forbedre bygningens sikkerhed og adskille ventilationsanlægget fra depotrummet.

 

Forvaltningen har maj måned 2015 godkendt en brandteknisk løsning af anlægget, samt hvor oplag i depotet er begrænset til ubrandbart inventar mm.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2014 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2014 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 20. februar 2015.
Årets resultat er 166.434 kr. Der er overført 46.434 kr. til næste år. Der er hensat 60.000 kr. til GPS anflyvning og 60.000 kr. til reparation af startbane.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for tilfredsstillende.

 

Der har i 2014 været en lille fremgang på erhvervsflyvninger og en lille fremgang i startafgifter for privatflyvninger. Indtægterne er 19.635 kr. højere end i 2013. Det er ca. 30.000 kr. mindre end det budgetterede for 2014. Den mindre startafgift begrunder flyvepladsen med den manglende mulighed for GPS anflyvning.

 

I regnskab 2014 fremgår det af balancen, at der er hensat i alt 300.000 kr. til udbygning af vejrstationen (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000-400.000 kr.). Der er hensat 60.000 kr. til reparation af banen.

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 492.161 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr., samt de 272.161 kr., der er lånt af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Traktor er udskiftet til en større til 80.000 kr. i 2014, og der er et tilgodehavende til Herning Kommune (løn) på 256.486 kr.

 

Det positive resultat begrundes desuden med en tilbageholdenhed med vedligeholdelse i øvrigt. Der har været øgede udgifter til flyvepladsafløser grundet sygdom, hvilket har medført en øget udgift på lønningerne på 17.000 kr. i forhold til 2013.

 

Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2013, således at den er positiv med 105.452 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2014 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport 2014 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Forslag til driftsbudget 2016 - 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2016-2019 for Teknik- og Miljø området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2016 forslag til budget 2016-2019 for Teknik- og Miljø området, serviceområderne: 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift og 09 Trafik.

 

Budgetforslaget indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, perspektivnotat, budgetmål samt takstoversigt. (Perspektivnotatet samt budgetmål for 2016 er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, den 16. februar 2015.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor de af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

 

Udfordringer i budget 2016-2019.

På Teknik- og Miljø området forventes følgende udfordringer i budget 2016-2019:

 

Herning Vand forventer et stigende vejafvandingsbidrag i 2016, hvilket sammen med efterreguleringerne de efterfølgende år vil resultere i et løbende merforbrug. Byrådet besluttede den 16. december 2014, at de forventede merforbrug for vejafvandingsbidrag indgår i arbejdet med budget 2016 og frem.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvevsudvalget, den 15. juni 2016. 

Bilag

Forslag til budget 2015 -2018 (omfattende materiale - ikke elektronisk tilgængeligt).

Beslutning

Forvaltningen har den 3. juni 2015 modtaget det foreløbige budgetforslag 2016 fra Midttrafik.

Budgetforslaget viser en forventet merudgift på ca. 2,5 mio. kr., og en forventet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. til Herning Kommune i 2016.

 

Udfordringen indarbejdes i sagsfremstilingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Forvaltningen udarbejder en særskilt sag til udvalgets møde i august vedrørende udfordringen på den kollektive trafik.

 

Udvalget ønsker en proces frem mod budget 2017, hvor de får mulighed for at vurdere og eventuelt omproritere indenfor Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme.

 

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om Strategisk Energiplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Bjørn Olsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forvaltningen har den 6. og 18. maj afholdt workshops for politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og de lokale energiaktører, som led i den strategiske energiplanlægning. Formålet med de to arrangementer var at generere idéer til den nye plan.

 

Forvaltningen oplevede begge dage et stort engagement fra deltagerne, og der blev genereret en række idéer til, hvordan vi bedst muligt får implementeret vedvarende energi, og hvordan vi får udnyttet den energi, der er til rådighed.

 

Aktørerne ser sig selv som aktive deltagere og bidragydere til transformationen af hele energisystemet, men forventer samtidig, at Herning Kommune påtager sig en samlende og koordinerende rolle i den grønne omstilling. Kommunen har samtidig også en stor interesse i at lede den strategiske energiplan, idet der ud over forsyningssikkerhed og miljøhensyn, ligger et erhvervspotentiale på op til 1-2 nye lokale jobs for hver mio. kr., der investeres i vedvarende energi og energieffektivisering.

 

Den strategiske energiplan bliver således et redskab, der støtter handlekraftigt op omkring kommuneplanen og erhvervsudviklingsstrategien.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Herning Kommunes nye Strategiske Energiplan skrider frem. Den 6. og 18. maj 2015 mødtes de lokale energiaktører med politikere fra Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget til to halve dage med inspirerende oplæg og workshops (bilag 1A-D og bilag 2A-B). Formålet med de to arrangementer var at få parterne til at mødes, snakke sammen og generere idéer til den grønne omstilling i Herning Kommune. Det kom der en række gode og handlingsorienterede forslag ud af.

 

Idéerne fokuserer på implementering af vedvarende energi og teknologier, der sikrer at den energi der er til rådighed bliver udnyttet så smart og effektivt som muligt. Nogle forslag går på omdannelse af overskydende vindenergi til fjernvarme og/eller tilpasning af forbrugsmønstre og teknologier, så overskydende strøm kan bruges direkte fx i industrien eller til opladning af elbiler. Andre forslag går i retning af øget produktion og udnyttelse af biogas og biomasse til opvarmning, el og transport. Endelig er der konkrete forslag, som retter sig imod energibesparelser i boliger og erhverv og imod etablering af erhvervsmæssige symbioser, hvor overskud af energi og ressourcer udveksles mellem virksomheder. Der peges på at tiltag og projekter bør gennemføres i et samarbejde imellem kommunen, de lokale energiaktører og vidensinstitutioner samt at Herning Kommune bør trække på nolge af de gode erfaringer der findes i andre kommuner (bilag 3).

 

Ved begge arrangementer oplevede forvaltningen et stort engagement og vilje til samarbejde blandt deltagerne. Aktørerne har hermed klart signaleret, at de ser sig selv som aktive deltagere og bidragydere til udviklingen, men at de også har en stærk forventning om, at Herning Kommune:

 

·         indtager en samlende og koordinerende rolle

·         skaber overblik og synliggør muligheder og potentialer for samarbejder

·         skaber faciliterende rammer for de konkrete projekter som skal bære omstillingen

·         samt går foran og viser vejen for andre

 

Kommunen har altså en central rolle at spille i bestræbelserne på at nå målsætningen om et samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Den strategiske energiplan støtter op om denne målsætning på en hensigtsmæssig måde, der integrerer alle parters interesser.

 

Med den strategiske energiplan kan vi prioritere, hvordan energiressourcerne fordeles og bruges økonomisk optimalt og miljømæssigt ansvarligt. I praksis taler vi om komplekse valg, som både indeholder besparelser, effektiviseringer, omlægninger, indfasning af bæredygtig, vedvarende energi og udvikling af nye teknologier.

 

Alt dette kræver investeringer, der skal bæres af mange for at kunne lykkes. Men der er samtidig tale om investeringer, som vil sætte solidt gang i den lokale økonomi og beskæftigelse, som på sigt kan tjene sig hjem i form af erhvervsvækst og i sidste ende øge skatteprovenuet i kommunen. Undersøgelser viser, at der genereres 1-2 nye jobs for hver 1 mio. kr., der investeres i vedvarende energi og energieffektiviseringer. Det er investeringer, som kanaliserer de penge, der i dag bruges på import af kul og olie fra udlandet, over i den lokale energiforsyning og green-tech industri, til varig gavn for beskæftigelsen, miljøet og samfundet som helhed. Med den strategiske energiplan fokuserer vi på at skabe uafhængighed, og dermed en konkurrencefordel på energimarkedet.

 

Den strategiske energiplan er altså en central del af den samlede planlægning for Herning Kommunes fysiske, økonomiske og bæredygtige udvikling. Hermed får vi en fælles vision, der koordinerer med og støtter op om kommuneplanen, erhvervsudviklingsstrategien og andre kommunale, regionale og nationale planer og strategier.

 

De mange input fra de 2 workshops struktureres og samles i et idékatalog, som skal danne basis for den videre proces, hvor de egentlige forslag til handlingsplaner udarbejdes. Arbejdet planlægges at foregå henover efteråret, hvor forvaltningen i samarbejde med de relevante eksterne interessenter vil gennemarbejde og forme de konkrete projektforslag (bilag 4).

 

Ved udarbejdelsen af forslag til handlingsplaner skal der i tilknytning til hvert projekt gøres rede for økonomien og tages højde for de gældende rammevilkår. De rammemæssige udfordringer omkring implementering af vedvarende energi vil blive adresseret til nationalt politisk niveau gennem en fælles anbefaling fra kommunerne i det regionale projekt MIDT Energistrategi.

 

Forvaltningen forventer, at den strategiske energiplan udformes som en let tilgængelig, fælles projektplatform for de involverede aktører, hvor handlingsplanerne samles under overordnede rammer i form af målsætninger og visioner, og hvor der laves periodiske statusopfølgninger, som giver en pejling af udviklingen der kan bruges strategisk fremadrettet.

Sagen vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget igen på mødet i august 2015, hvor også resultater og anbefalinger fra regionens strategiske energiplan vil blive præsenteret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.17.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om fremtidig udvikling af Green Cities samarbejdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Der arbejdes for øjeblikket med at udvikle Green Cities samarbejdet til et stærkere og mere handlekraftigt samarbejde, som kan tilføre medlemskommunerne mere værdi og tiltrække flere medlemmer.

 

På styregruppemødet den 24. juni 2015, vil et forslag til uvikling af Green Cities blive behandlet, herunder forslag til ny målstruktur. Konkret vil der blive foreslået en model, hvor kommunerne er fælles om ambitøse målsætninger og hvor den eneklte kommune kan vælge mellem en række konkrete delmål, efter hvad der giver mest mening i forhold til de lokale rammebetingelser.


Forslag til ny målstruktur til blive præsenteret på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Stitunnel under Trehøjevej ved Nøvlingholmvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med planlægning og projektering af den nye stitunnel under Trehøjevej er der opstået nogle uforudsete forhold omkring oldtidsfund, jordbundsforhold og højt grundvandsspejl, som skønnes at fordyre projektet med 833.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reviderede skitseprojekt godkendes og udvalget drøfter og tager stilling til merforbruget.

Sagsfremstilling

Der er under forundersøgelserne til den nye tunnel fundet højt grundvandsspejl, som betyder, at den planlagte placering af tunnellen ikke vil kunne gennemføres uden større konstruktionsmæssige tiltag.

 

En placering længere mod vest, som vist på nedenstående skitse, vil gøre anlægsprojektet mindre kompliceret, da jordbundsforholdene forventes lidt bedre her, men det vil til gengæld medføre et længere stiforløb samt større udgifter til arealerhvervelse.

 

 

 

Skitse - planlagt placering                                               Skitse - ny placering

 

Projektet kræver et større anlæg til håndtering af grundvandet, men også væsentlige omkostninger under udførelsen, da der forudses risiko for store mængder tilstrømmende vand.  

 

Samlet overslag i hovedposter:

 

Jord- og belægningsarbejder

425.000 kr.

Afvanding/pumpestation

480.000 kr.

Tunnelelement

400.000 kr.

Belysning og forsyning

  75.000 kr.

Kulturarvstyrelsen

80.000 kr.

Arealerhvervelse

98.000 kr.

Projektering, tilsyn

175.000 kr.

Uforudsete udgifter

100.000 kr.

I alt

1.833.000 kr.

  

Udgiften til Kulturarvsstyrelsen på 80.000 kr., skal anvendes til udgravning af en kendt gård fra år 500.

 

Driftsudgiften til den permanente grundvandssænkning med pumpestation er 25.000 kr. årligt og omfatter el-udgifter, udskiftning af pumpe pr. 1-2 år samt ekstra service.

 

Derudover vil der være en årlig driftsudgift til vedligehold af tunnel, belægning, lys, renhold, vintertjeneste m.v. på 25.000 kr.

 

Byrådet har på mødet den 28. april 2015, pkt. 136, bevilget 1,0 mio. kr. til stitunnellen. Projektet vil således ikke kunne gennemføres indenfor anlægsbevillingen.

 

Der kan anvises følgende finansieringsmuligheder på i alt 833.000 kr.:

- 611.000 kr. - Bredgade vest, sted nr. 223066 (projektet gennemføres ikke)

- 222.000 kr. - Puljebeløb til stianlæg, sted nr. 222096 (stibelysning på Alhedestien). 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det reviderede skitseprojekt godkendes,

 

at udvalget drøfter og tager stilling til merforbruget på 833.000 kr. i reviderede projekt,

 

at såfremt udvalget godkender merforbruget øges anlægsudgiftsbevillingen til 1,833 mio. kr., og det tilhørende rådighedsbeløb øges med 0,833 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik stednr. 222094 01 "Stitunnel under Trehøjevej",

 

at merudgiften finansieres som det er skitseret i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser