Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.04.12-P20-1-15 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Belysning af sti syd for Røddingvej/Nørregade, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et borgerønske om etablering af lys på en ca. 200 m lang offentlig grussti syd for Røddingvej/Nørregade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller sagen til politisk drøftelse.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget et ønske fra ejeren af ejendommen Røddingvej 3, Vildbjerg om etablering af lys på grusstien mellem ejendommen og det nye boligområde syd for Nørregade. Det fremgår af henvendelsen, at flere familier vest for ejendommen støtter op omkring ønsket. Stien er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

 

Der er tale om en ca. 200 meter lang grussti, som forløber gennem et skov/naturområde og stien er mod vest tilsluttet en grusvej.

 

Udgiften til etablering af 6 - 7 lysmaster på stistrækninger er ca. 70.000 kr. og den årlige udgift til drifts- og vedligehold er ca. 2.500 kr. Beboerne er indstillet på at bidrage med kabelgravearbejde i forbindelse med etablering af belysningsanlægget. Værdien af dette arbejde anslås til ca. 5.000 kr. Det forudsættes, at der opsættes de samme armaturer som der er anvendt på den stien mod øst.

  

Økonomi

Udgiften vil skulle finansieres over vejdriften.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til opsætning af 6-7 lysmaster på stistrækningen, samt finansiering heraf.

Beslutning

Udvalget besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes.

Ansøgningen vil indgå i en samlet prioritering af ny belysning langs veje og stier i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Høringssvar rute 13, Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Den regionale rute 13 kører mellem Herning og Skive.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

Fra juli 2012 besluttede Region Midtjylland og Midttrafik sammen med Herning Kommune som medfinansierende, at lade 2 ture om morgenen og 2 ture om eftermiddagen køre via Feldborg som forsøg fra 1. juli 2012 og 3 år frem.

 

På baggrund af passagermålinger foreslog Midttrafik i efteråret 2014, at forsøget skulle gøres permanent. 2. morgentur kunne overvejes nedlagt grundet meget få passagerer.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde 24. november 2014 pkt. 215, at forsøget med turene på den regionale rute 13 Skive - Herning via Feldborg skulle gøres permanent med 1 morgentur og 2 eftermiddagsture.

 

I forbindelse med ny køreplan til sommeren 2015 har Midttrafik under høringsprocessen modtaget høringssvar med ønske om opretholdelse af 2. morgentur samt yderligere ture via Feldborg.

 

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af den vedtagne nedlæggelse af 2. morgentur, således at der fremover vil være 1 morgentur og 2 eftermiddagsture via Feldborg.

 

Brev til Midttrafik er medsendt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

 Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Forlængelse af hensigtserklæring mellem ejere af ESØ og Østdeponi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø

TMU den 8. april

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 28. januar 2014, pkt. 89, en hensigtserklæring med henblik på at fusionere ESØ og Østdeponi.

 

Hensigtserklæringen udløb den 31. december 2014, men da arbejdet ikke er færdigt, ønsker Østdeponi og ESØ, at hensigtserklæringen forlænges til 31/12-2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at hensigtserklæringen forlænges til 31. december 2015. 

 

Sagsfremstilling

En styregruppe og arbejdsgruppe nedsat af Østdeponi og ESØ har i løbet af 2014 arbejdet med at tilvejebringe forslag til vedtægter, økonomi/åbningsbalance og organisering for et nyt fællesskab.

 

Arbejdet er endnu ikke afsluttet, men det forventes der kan præsenteres et færdigt beslutningsgrundlag for ejerkommunerne senest i juni 2015

 

Det forventes, at en fusion kan ske pr. 1 januar 2016 eller alternativt i løbet af 2015.

 

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at hensigtserklæringen forlænges til 31. december 2015. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at hensigtserklæringen om undersøgelse af mulig fusion mellem ESØ og Østdeponi forlænges til 31. december 2015.

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-295-14 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Agervænget 4, Herning - Overskridelse af længde i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en garage i skel på Agervænget 4, Herning.

 

Samlet længde af bygninger i skelbræmmen på ejendommen er herefter 18 m og kræver en helhedsvurdering.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse uden for byggeretten til længden i skel.

Sagsfremstilling

Garagen ønskes placeret i skelbræmmen og har en længde på 12 m.

Mod det andet naboskel findes et hævet opholdsareal ovenpå en delvis nedgravet kælder. Opholdsarealet har en længde på 6 m og er godkendt ved husets opførelse i 1958. Derudover er et mindre udhus under 10 m² også placeret i skelbræmmen. Dette udhus flyttes, så det ikke længere skal medregnes i længden i skel.

Samlet længde i skel på småbygninger er herefter 18 m fordelt på 2 skel.

 

Der er foretaget en helhedsvurdering, og projektet har været sendt i partshøring hos de berørte naboer.

 

Agervænget 6 er fremkommet med følgende indsigelse:

  • De ønsker ikke en mur/bygning i skel, da de vurderer, at det vil forringe værdien og brugsværdien af deres hus. Naboerne anfører, at bygningen vil skygge for sol, udkig og lys fra samtlige vinduer mod syd.

 

Naboens bygning er ifølge tegninger placeret 3,1 m fra skel mod syd og overholder dermed den sædvanlige byggeret jf. Bygningsreglementet.

Den nye garage overholder i sig selv længde og højde i skelbræmmen jf. BR-10 kap. 2.2.6 stk. 2 'Krav om max. 12 m i skel' og kunne derfor opføres indenfor byggeretten, hvis der ikke havde været andre bygninger i skelbræmmen.

 

Der er derfor ikke større skyggegener end sædvanligt forekommende i et boligområde.

 

Spørgsmålet om tabt ejendomsværdi ligger ikke inden for kommunens kompetenceområde.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan gives en tilladelse uden for byggeretten til opførelse af garagen, da den nye garage i sig selv ikke overskrider reglerne i Bygningsreglementet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse uden for byggeretten til opførelse af den ønskede garage med en længde på 12 m.

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.14-P19-5-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Kæret 5-9, Snejbjerg - Dispensation til højde på pylon

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til overskridelse af byggehøjde i forbindelse med opstilling af en skiltepylon til en erhvervsvirksomhed på ejendommen Kæret 5-9, Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler et afslag til pylonens højde, idet den er i strid med retningslinjerne i Herning Kommunes skiltevejledning, Byens ansigt.

 

Sagsfremstilling

Pylonen er ansøgt med en byggehøjde på 7,24 m og ønskes opført tæt på vejskel ved Ringkøbingvej.

 

 

Pylonens placering henhører under Byens Ansigt, retningslinjer for skiltning langs indfaldsvejene, i erhvervs- og offentlige områder, som foreskriver at fritstående skilte højst må være 5 m høje og bredden svarende til en 1/5 af højden.

 

Der er ikke fundet fortilfælde, hvor der er meddelt dispensation til skiltevejledningens retningslinjer til pyloner med større højde end 5 m, og det er samtidig forvaltningens vurdering, at der ikke er særlig begrundelse for at skiltet til erhvervsvirksomheden skal fravige retningslinjerne, da synligheden er tilgodeset.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til pylonens ansøgte højde på 7,24 m, idet den er i strid med Herning Kommunes skiltevejledning, Byens Ansigt, som indeholder retningslinjer for Herning Kommunes arkitekturpolitik. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-125-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Nørrevang 2 A-H, Sunds - Opførelse af bygning i skel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af en bygning med 42 depotrum på ejendommen Nørrevang 2 A-H, Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag, og at der kan meddeleles tilladelse, hvis der sker en ombearbejdning af det ansøgte, således at bygningen ikke virker så dominerende.

 

Sagsfremstilling

Ejer af etageboligbebyggelsen Nørrevang 2 A-H har aftale med nabo om at tilkøbe et areal på 500 m² fra naboejendommen Sunds Hovedgade 59 til opførelse af en depot bygning til lejlighederne på ejendommen. Den ønskede depotbygning har et areal på 491 m² og indeholder 42 depotrum samt et overdækket areal på 56 m². Tilkøb af arealet er nødvendigt for at realisere depotbygningen.

Bygningen placeres i skel mod ejendommen Sunds Hovedgade 59 og med en samlet længde i skel på 52 m.

Bygningen opføres i røde facadesten samt sorte eternitplader. Den totale bygningshøjde er ca. 4 m.

Ansøgeren og ejeren af Sunds Hovedgade 59 er begge enige om projektet og finder den fremsendte løsning bedst for området som helhed.

 

Der har været etageboligbebyggelse på ejendommen Nørrevang 2 A-H siden 1969. Depotrummene ønskes for at gøre lejlighederne mere attraktive og tidssvarende og for at løse et stort behov for flere af lejerne i boligerne.

 

Ved opførelse af ny etageboligbebyggelse skal der i dag ved nybyggeri jf. BR10 kap. 3.3.1 stk. 4, være tilstrækkelig med opbevaringsplads for cykler, barnevogne samt mulighed for tørring af tøj.

 

Arealet af bebyggelsen er hensigtsmæssigt, men samtidig vurderer forvaltningen, at en bygning på 491 m² vil kunne påvirke lysforholdene på naboejendomme. Forvaltningen vurderer, at en opdeling af bygningen i mindre enheder eller med ændring af tagkonstruktionen, vil kunne få bygningen til at virke knapt så dominerende, og friarealernes lysforhold kunne forbedres. 

 

Projektet har været udsendt i partshøring blandt nærmeste ejendomme i området. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser mod projektet, og der er alene indkommet 4 positive reaktioner.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til den konkrete ansøgning på grund af bygningens størrelse, højde og markante længde i skel,
at der kan meddeles tilladelse, hvis projektet ændres, således at bygningen ikke virker så dominerende - eventuelt ved at ændre tagkonstruktionen med en mindre hældning, eller ved at opdele bygningen i mindre enheder på arealet. 

Beslutning

Udvalget godkender det ansøgte på baggrund af en helhedsvurdering af projektet og partshøringen.

I helhedsvurderingen indgår projektets placering, længde og højde i skel.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-60-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Silkeborgvej 29, Herning - Tilbygning til værested

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til opførelse af en tilbygning på ejendommen Silkeborgvej 29 placeret i skel mod ejendommen Silkeborgvej 27, matrikel nr. 16a, Herning Bygrunde.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke meddeles tilladelse til opførelse af tilbygningen, idet grundarealet på Silkeborgvej 29 giver mulighed for anden placering og herudover indgår, at tilbygningen evt. vil kunne begrænse naboens muligheder, såfremt naboarealet på sigt ønskes disponeret anderledes.

 

Sagsfremstilling

Cafe Kilden ønsker at opføre en tilbygning til ophold på 51 m² placeret i skel, hvor eksisterende garage i øjeblikket er beliggende, mod parkeringspladsen til ejendommen Silkeborgvej 27.

 

Cafe Kilden, som er en alkoholfri café med et socialt formål, ønsker at udvide med et lokale til aktiviteter, handicaptoilet og et lille depotrum.

 

 

Projektet er beliggende i et område i den ældre del af Herning by, hvor datidens byggeskik gjorde det muligt at opføre byggeri i skel.

Der er i området flere bygninger, der er opført tæt på skel.

 

Området er i kommuneplan 11C.24 udlagt til centerformål med liberale erhverv, serviceerhverv og boliger.

  

Sagen har været i høring ved 4 berørte parter.

 

Der er indsigelse fra naboen, der ejer Silkeborgvej 27 og det parkeringsareal, der støder op til Cafe Kilden. Indsigelsen omfatter indsigelse mod byggeriets højde og den reducerede synlighed til deres ejendom, der rummer et butikscenter.

 

Forvaltningen vurderer, at opførelse af byggeri i skel normalt kan realiseres på bestemte vilkår og tinglysninger, såfremt 2 naboer er enige herom. Arealet disponeres i øjeblikket til parkering og adgangsareal. Såfremt naboen på sigt ønsker at ændre forholdene for anvendelsen på arealet, vil det ikke kunne afvises, at det kan give begrænsninger for anvendelse af arealet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til opførelse af tilbygningen i skel mod parkeringspladsen, idet grundarealet giver mulighed for anden placering, og der foreligger indsigelse fra nabo.

Beslutning

Der gives afslag på den ansøgte placering af ny bebyggelse, idet udvalget finder, at der kan anvises anden placering på grunden. Forvaltningen tager kontakt til ansøger.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-A21-1-15 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Orientering: Konkurrenceudsættelse udlejningsadministration

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær

TMU den 8. april

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014, pkt. 182 blev der drøftet mulige områder egnet til konkurrenceudsættelse.

I den forbindelse blev det besluttet, at udlejningsadministration af Herning Kommunes ejendomme skal konkurrenceudsættes.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidsplan for konkurrenceudsættelsen tages til orientering.

Sagsfremstilling

En nedsat styregruppen for projektet bestående af Ole Gamskjær fra HK MidtVest, Lars Sørensen fra Teknisk Landsforbund og Centerchef Jacob Philipsen fra Herning Kommune, har udarbejdet tidsplan for konkurrenceudsættelsen.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

 Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2014 til 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2014 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2014 til 2015 for drift og anlæg.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2014 til 2015 for Teknik og Miljø området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Området udviser et merforbrug på 0,415 mio. kr. Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik med 0,118 mio. kr. under funktion 022812 Belægninger mv. samt 0,297 mio. kr. under funktion 023231 Busdrift.

 

Anlæg udviser et nettomindreforbrug på 23,121 mio. kr., som overføres til 2015. Heraf vedrører 14 mio. kr. projekter, som afventer igangsættelse jf. Byrådsbeslutning af 6. marts 2012, 16. april 2013 og 26. august 2014.

 

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Området udviser samlet set et merforbrug på 0,008 mio. kr.

 

Funktion 002510 - 002513 udviser netto et mindreforbrug på 0,763 mio. kr., som anvendes således:

 

0,214 mio. kr.

Overføres til 2015 til køb af parkeringspladser jf. Økonomi- og Erhvervsudvalget 23/2-15

0,549 mio. kr.

Dækning af merforbrug under funktion 003231 - 056898

 

Funktion 003231 - 056898 giver samlet set et merforbrug på 1,338 mio. kr. ekskl. 0,567 mio. kr. på de takstregulerede områder: Funktion 033046, 052823, 053842 og 053852, som overføres til 2015 i henhold til reglerne. Merforbruget håndteres således:

 

 

 

0,179 mio. kr.

Dækkes af et mindreforbrug under funktion 002510 Fælles formål

0,370 mio. kr.

Dækkes af et resterende mindreforbrug på 0,370 mio. kr. under funktion 002511 Beboelse

0,789 mio. kr.

Overføres til 2015 til funktion 032201 Folkeskoler

 

Anlæg udviser netto et mindreforbrug på 2,790 mio. kr. Heraf ønskes 2,759 mio. kr. overført til 2015 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 0,892 mio. kr., som ønskes overført til 2015 til følgende planlagte/udsatte opgaver.

 

0,140 mio. kr.

Parkopgaver - renovering af beplantning i krydset Vestergade/Holstebrovej og Kibæk Hovedgade.

0,535 mio. kr.

Naturopgaver - igangsatte og allerede afsluttede opgaver i 2015: Ovstrup Hede, Søby samt Assing/flis.

0,217 mio. kr.

Igangværende etablering af okkerbassin i Pårup Bæk.

TMU 24/11-14.

 

 Anlæg udviser netto et mindreforbrug på 1,110 mio. kr. Heraf vedrører 0,088 mio. kr. et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres. Det resterende mindreforbrug på 1,022 mio. kr. ønskes overført til 2015 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 2,347 mio. kr.

 

Funktion 005285 Bærbare batterier udviser et merforbrug på 0,085 mio. kr., som overføres til 2015.

 

Funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. udviser et mindreforbrug på 0,102 mio. kr., som ønskes overført til 2015 til revision af spildevandsplan og konsulentassistance til strategisk energiplan.

 

Funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 2,333 mio. kr., som overføres til 2015, i henhold til reglerne om takstregulerede områder, til etablering af rottespærrer jf. rottehandlingsplanen.

 

 

Serviceområde 07 Renovation

Området udviser en merindtægt på 4,007 mio. kr., som tilføres mellemregningskontoen mellem Herning Kommune og Renovation.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 3,090 mio. kr. Heraf overføres 3,071 mio. kr. til 2015 til det fortsatte arbejde.

 

 

Serviceområde 08 Drift

Området udviser en mindreindtægt på 0,097 mio. kr., som reguleres via kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 0,245 mio. kr. Heraf vedrører 0,005 mio. kr. et merforbrug på afsluttet anlægsprojekt, som ikke overføres. Det resterende mindreforbrug på 0,250 kr. ønskes overført til det fortsatte arbejde i 2015.

 

 

Serviceområde 09 Trafik

Serviceområdet udviser samlet set et mindreforbrug på 0,741 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Funktion 02220 Fælles formål

Udviser et merforbrug på 0,795 mio. kr., som dækkes af et mindreforbrug på funktion 022812 Belægninger m.v.

Funktion 022203 Arb. for fremmed regning

Merforbruget/mindreindtægten på 1,364 mio. kr. overføres til 2015.

Funktion 022205 Driftsbygninger og pladser

Udviser et merforbrug på 0,202 mio. kr., som primært vedr. ekstraordinære udgifter til vedligehold af bybusterminalen. Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under funktion 023231 Busdrift.

Funktion 022207 Parkering

Mindreforbruget på 0,073 mio. kr. ønskes anvendt til dækning af merforbrug under funktion 022811 Vejvedligeholdelse mv.

Funktion 022811 Vejvedligeholdelse mv.

Udviser et merforbrug på 6,728 mio. kr., som søges dækket således:

0,948 mio. kr. i merforbrug overføres til 2015 vedr. vejafvandingsbidrag.

0,550 mio. kr. til nye stoppesteder ved Koloritten og Fuglsang Sø Centret dækkes af et mindreforbrug under funktion 023231 Busdrift.

0,073 mio. kr. dækkes af et mindreforbrug under funktion 022207 Parkering.

4,320 mio. kr. dækkes af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv.

0,837 mio. kr. dækkes af et mindreforbrug under funktion 023231 Busdrift.

 

Funktion 022812 Belægninger mv.

Området udviser et mindreforbrug på 5,234 mio. kr., som ønskes anvendt til dækning af merforbrug under andre funktioner således:

0,001 mio. kr. funktion 023234 Lufthavne

0,795 mio. kr. funktion 022201 Fælles formål

4,320 mio. kr. funktion 022811 Vejvedligeholdelse mv.

0,118 mio. kr. Serviceområde 01 Byggemodning

 

Funktion 022814 Vintertjeneste

Udviser et mindreforbrug på 2,638 mio. kr. som tilgår kassen.

Funktion 023231 Busdrift

Området udviser et mindreforbrug på 1,886 mio. kr., som ønskes anvendt således:

0,202 mio. kr. dækning af merforbruget under funktion 022205 Driftsbygninger og pladser.

0,550 mio. kr. dækning af udgifterne til etablering af nye busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsang Sø Centret, funktion 022811 Vejvedligeholdelse mv.

0,297 mio. kr. delvis dækning af merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning.

0,837 mio. kr. anvendes til delvis dækning af et merforbrug under vejafvandingsbidrag.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 23,416 mio. kr. Heraf vedrører 0,378 mio. kr. et merforbrug på afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres. Det resterende mindreforbrug på 23,794 mio. kr. overføres til 2015 til det fortsatte arbejde.

 

Samlet set søges der overført 0,919 mio. kr. i driftsmidler fra 2014 til 2015. Under anlæg søges overført netto 54,017 mio. kr. fra 2014 til 2015.

 

  

 

  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag. 

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmændene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og

vognmændene uden for bestillingskontoret samt Politiet.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering. 

Sagsfremstilling

I 2015 er der aftalt følgende møder - 9. juni, 15. september og 1. december.
På møderne i juni og december deltager repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

 Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Rideskov i Hodsager Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt 

 

TMU den 8. april

Sagsresume

Projekt ”Rideskov i Hodsager Plantage” har til formål at forbedre ridefaciliteterne i Hodsager Plantage.

Projektet har via de involverede klubber allerede opnået interesse fra ryttere og foreninger i og uden for Herning Kommune. Projektet betyder, at den allerede aktive ridesport i Herning Kommunes skove kan understøttes med forbedrede faciliteter samt frivillig arbejdskraft, som kan sikre en bæredygtig servicering af ridesporten og friluftslivet i Herning Kommune fremadrettet. Udvikling af en rideskov vil være den første af sin slags og være med til at promovere Herning Kommune.  

Der er til projektet opnået eksternt tilskud fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler på i alt 90.000 kr. samt fra Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber på i alt 100.000 kr. Hertil giver Herning Kommune, Kultur og Fritid tilskud på 25.000 kr. Samlet tilskud til projektet er på i alt 215.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, projektet godkendes og realiseres i samarbejde med frivilligt arbejde fra lokale foreninger og interessenter. Herning Kommune, Natur og Grønne Områders andel af projektet på 167.000 kr. afholdes af driftsbudgettet fra serviceområde 04, Grønne Områder, afsat til realisering af målene i Naturpolitikken herunder friluftsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2014, pkt. 12, at der blev udarbejdet en samlet projektbeskrivelse, samt at forvaltningen afsøgte muligheden for ekstern medfinansiering
 
Projektbeskrivelse
Projektideen til en rideskov i Hodsager Plantage er fremsendt af Hodsager Rideklub.

Den 4. marts 2014 blev der holdt møde med interesserede parter, hvor projektet, aftaler og indhold blev drøftet for at skabe lokal forankring og samskabelse i projektet. På baggrund af mødet er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra storhesterytterne, islænderrytterne samt jægerne i Hodsager Plantage, som skal fungere som arbejds- og sparringsgruppe for projektet.

Projektet indeholder etablering af ridestier med springserier i Hodsager Plantage. Hertil etablereres der, i det nordvestlige hjørne af Hodsager Plantage, en parkeringsplads, en shelterplads med tre shelter, to hestefolde, ét muldtoilet samt formidling. Der indlægges vand på pladsen. Det giver mulighed for at overnatte i skoven, som en del af en længere ridetur i Herning Kommune.
 
Der er indgået aftaler om brug af frivillige fra Hodsager Rideklub, Dansk Islandhesteforening samt Aulum-Haderup-Grove Jagtforening i etablering og drift af ridestier og spring samt tilsyn med shelterpladsen. I forarbejdet til projektet er der vist stor samarbejdsvillighed fra alle inddragne parter og en fælles forståelse for at bruge skoven til flere formål.

Økonomi

Projektet finansieres via eksternt tilskud fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler, Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber samt kommunal medfinansiering. Beløbet fra Friluftsrådet og Naturstyrelsen er ikke momspligtigt.

Den kommunale andel af projektomkostningerne afholdes via serviceområde 04, 'Grønne Områder, 530 Friluftsliv, Egne', af de afsatte årlige midler til realisering af målene i Naurpolitikken, inden for den ordinære driftsramme i 2015.

Driften af rideskoven varetages primært af frivillige og kommende brugere gennem samarbejdsaftaler. Herning Kommune, Natur og Grønne Områder er ansvarlig for at koordinering og tømning af en skraldespand.

Budgetoverblik for projektet: 

De samlede udgifter på 382.000 kr. i 2015 finansieres af en anlægsindtægt på 215.000 kr. i 2015, jf. ekstern tilskud fra Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Herning Kommune, Kultur og Fritid, samt 167.000 kr. i 2015 fra den ordinære driftsramme på serviceområde 04, Grønne områder, 530 Friluftsliv, egne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet, som realiseres i samarbejde med frivillig arbejdskraft i 2015,  
at der meddeles en anlægsudgifts- og indtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på 382.000 kr. i 2015 til serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr., 
at anlægsudgiften på 215.000 kr. i 2015 finansieres af ekstern tilskud, 
at den resterende del af anlægsudgiften på 167.000 kr. i 2015 finansieres af den ordinære driftsramme på serviceområde 04, 'Grønne områder, 530 Friluftsliv, Egne'.

Beslutning

Udvalget godkender projektet, dog reduceres det samlede projektbeløb til 277.000 kr.

Projektet tilpasses og realiseres i 2015 i samarbejde med frivillig arbejdskraft.

 

Der meddeles en anlægsudgifts- og indtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på 277.000 kr. i 2015 til serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.

 

Anlægsudgiften på 215.000 kr. i 2015 finansieres af ekstern tilskud.

 

Den resterende del af anlægsudgiften på 62.000 kr. i 2015 finansieres af den ordinære driftsramme på serviceområde 04, 'Grønne områder, 530 Friluftsliv, Egne.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Fordeling af borgersamarbejdsmidler 2015 - Parkområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Borgersamarbejdspuljen inden for parkområdet har i 2015 modtaget 10 ansøgninger. Der er meddelt tilsagn til 6 projekter på i alt 222.763 kr. Projekternes eget bidrag udgør 203.600 kr. Den samlede projektsum udgør således i alt 426.363 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at fordelingen af Borgersamarbejdspuljen 2015 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i år modtaget 10 ansøgninger om tilskud fra Borgersamarbejdspuljen. I alt er der uddelt 222.763 kr. Kriterierne for tildeling af tilskud kan læses i folderen "Borgersamarbejdspuljen - til alle byers grønne områder 2015" , som findes på www.herning.dk.

 

Følgende projekter har fået tilsagn:

 

Eget bidrag er primært værdisatte frivillige arbejdstimer

 

Afslag er givet til følgende projekter, som falder uden for kriterierne for tildeling af tilskud:

Ilskov Kontaktråd: Sheltere i naturområde.

Grundejerforeningen Vesterdamsvænget, Lind: Legeplads i grundejerforeningens boligområde.

Feldborg Borgerforening: Opkøb af legeplads på skolen.

Feldborg Krolfklub: Borde og bænke til klublokale.

 

Alle ansøgere er orienteret den 2. marts 2015.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages orientering.

Beslutning

 Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-16-15 Sagsbehandler: Iben Sophie Jakobsen  

Temadrøftelse om § 3 beskyttet natur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Rune Elnegaard Sørensen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen vil på mødet redegøre for udpegning og administration af § 3 beskyttet natur, og hvad kommunens rolle er i forhold til administrationen af lovområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en gennemgang af muligheder, regler og administration af § 3 beskyttet natur samt en beskrivelse af kommunens rolle i administrationen af lovområdet.

 

Forvaltningen vil komme med et oplæg. Oplægget indeholder blandt andet en gennemgang af:

  • Hvad der er beskyttet, og hvilke muligheder det giver
  • Hvorfor det er beskyttet
  • Hvad det indebærer, at det er beskyttet
  • Hvornår man kan dispensere
  • Hvad kommunens opgave er nu og fremadrettet

 

§ 3 vandløb bliver behandlet i særskilt punkt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for mere proaktiv information om § 3 beskyttet natur til lodsejerne.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-27-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Temadrøftelse om § 3 vandløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt

Sagsresume

Forvaltningen vil på udvalgsmødet redegøre for udpegning og administration af § 3-vandløb, og hvad kommunens rolle er i forhold til administration af lovområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har bedt om en gennemgang af § 3-administration m.m. jfr. naturbeskyttelsesloven.

 

Forvaltningen vil på mødet redegøre for udpegningsgrundlaget og administration af § 3 vandløb i Herning Kommune, herunder også muligheder for eventuelle ændringer i udpegningsgrundlaget for beskyttede § 3-vandløb.

 

Øvrige § 3-områder, der ikke omfatter vandløb behandles i særskilt punkt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at få undersøgt muligheden for en ny kortlægning af § 3 vandløb i Herning Kommune.

 

Forvaltningen laver et beslutningsoplæg i samarbejde med nabokommunerne.

 

Forslag til procesplan forelægges udvalget på maj mødet. 

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Tunnel under Trehøjevej

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Projektkonkurrence Banegårdspladsen

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser