Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

XØvrige sagsbehandlere: Annette Nielsen

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2020.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2020 solgt i alt 106 boliggrunde i 2020. Der er budgetteret med et salg på 67 boliggrunde for 2020. Ud af de 106 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 30 ved Holing Sø i Tjørring, 17 i diverse udstykninger i Lind, 14 grunde på Helstrupvænget i Snejbjerg, 9 grunde ved Sønderagerskole i Herning, 8 grunde på Sølunden i Sunds og 5 grunde i Spinkebjergparken i Gjellerup.


Salget af boliggrunde fordelt på årets fire kvartaler fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.


Som det fremgår af bilaget har kommunen blandt andet solgt en grund i Feldborg, Hodsager og Vind samt 2 grunde i Ilskov. 3 ud af disse grunde blev solgt efter at kommunen udbød 70 byggegrunde til salg uden mindstepris.


Herning Kommune har i 2020 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 • Østerlindparken, Lind: 27 grunde
 • Rønnebakken, Tjørring: 8 grunde
 • Kastanjebakken, Tjørring: 17 grunde
 • Sønderager Engpark, Herning: 18 grunde


Der er solgt yderligere 11 boliggrunde i 2020 men med overtagelse i 2021. Disse salg indgår derfor ikke i statistikken for salg af grunde i 2020.


Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget har ligget meget godt i 2020. Salget er højere end alle de fire foregående år.


Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2020 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2020 solgt 93.859 m2 erhvervsjord i 2020. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 60.000 m2 i 2020.


I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2016 og frem til 2020. Som det ses ligger salget i 2020 på samme niveau som 2019 og højere end salget i 2017 og 2018.


I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 56.261 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere, som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.


Sammenligning med øvrige kommuner:

I denne orientering præsenteres en sammenligning af Herning Kommunes salgsstatistik med øvrige kommuner. Der skal i forbindelse med denne sammenligning gøres opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvor stor en procentdel af kommunernes solgte boliggrunde/erhvervsjord, der sælges gennem henholdsvis kommunen og private virksomheder.


Privat grundsalg 2020:

I 2020 har private udstykkere af boliggrunde solgt cirka 42 boliggrunde i Herning Kommune. Fordelingen af salget fremgår af bilag 2.


Der findes desværre ingen officiel opgørelse over salget af boliggrunde. Informationerne om private udstykkeres salg af boliggrunde skal derfor læses med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på administrationens egen viden om udstykningsområder og ved hjælp af telefonopkald. Det vil sige, at der kan være udstykningsområder, som administrationen ikke har medtaget i opgørelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i Lind og Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 6,120 mio. kr. til byggemodningsområderne Kollundvej i Lind og Holingområdet i Tjørring.


I Lind nedsives regnvand i grøfter langs vejene, og der etableres bassiner i de grønne arealer til ekstremregn. Dette er i tråd med drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. oktober 2020, pkt. 191 omkring øget fokus på klimatilpasning i nye byggemodningsområder i henhold til FN's Verdensmål 13 om klimaindsats.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

Der planlægges byggemodning af 29 grunde i Lind fordelt med 16 grunde på Østerlindparken og 13 grunde på Tavlund Krat samt 5 grunde i Tjørring på Pilebakken ved Holing Sø. I begge områder etableres grusveje og forsyningsledninger til grundene.Lind: Kort Østerlindparken og Tavlund Krat


I 2020 blev der udbudt 27 grunde til salg på Østerlindparken og Tavlund Krat med overtagelse 1. april 2021. Da der allerede er solgt og reserveret 10 grunde, planlægges det at fortsætte byggemodningen med yderligere en etape i år. Etape 2 består af 29 grunde, hvoraf 16 grunde ligger på Østerlindparken og 13 grunde på Tavlund Krat. Etape 2 forventes udbudt til salg i sommeren 2021. Boligområdet er i spildevandsplanen udlagt som nedsivningsområde. Regnvand fra grundene skal afledes på terræn via åbne render til nedsivningsgrøfter langs boligvejene som vist på nedenstående skitser. I området mellem de 2 boligveje anlægges bassiner til klimasikring ved ekstremregn. Regnvandet håndteres lokalt, og risikoen for oversvømmelse af bygninger ved ekstremregn reduceres.


Matrikelkort


Eksempel på regnvandsbed


Eksempler på regnvandsbed


Tjørring

Arealet mellem Poppelbakken og Rønnebakken ved Holing Sø skulle oprindeligt udbydes som en storparcel til tæt-lav byggeri. Men da der er efterspørgsel efter parcelhusgrunde ved Holing Sø, udbydes arealet i stedet som 5 grunde til åben-lav byggeri. Vejen får navnet Pilebakken og har tilkørsel fra stamvejen Lindebakken. Grundene byggemodnes i foråret 2021 og sælges til overtagelse fra den 1. juli.


Kort Pilebakken

Økonomi

Udgiften til byggemodning af 29 grunde ved Kollundvej i Lind forventes at udgøre 4,250 mio. kr. i 2021. Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 Kollundvej, Lind. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,250 mio. kr. i 2021.


Udgiften til byggemodning af 5 grunde på Pilebakken i Tjørring forventes at udgøre 1,870 mio. kr. i 2021. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,870 mio. kr. i 2021.


Der vil senere i 2021 blive fremsendt en sag til politisk behandling, hvor der anmodes om frigivelse af restrådighedsbeløbene på de to områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,250 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 Kollundvej, Lind
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 Kollundvej, Lind
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,870 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.00.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Lene Kimø

Sagsresume

Med seneste budgetforlig blev det besluttet, at Herning Kommune så snart som muligt indgår en klimasamarbejdsaftale med Regeringen om grøn kollektiv trafik.


Teknik- og Miljøudvalget drøftede potentialer og muligheder i klimasamarbejdsaftalen på mødet 18. januar 2021, pkt. 2.


Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til klimasamarbejdsaftale.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Klimasamarbejdsaftaler med regeringen om grøn kollektiv trafik har fokus på omstilling af kollektiv bustrafik samt kommunale køretøjer. Samarbejdsaftalen kræver, at der lægges en så konkret og ambitiøs plan for grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik som muligt.

Kommunen forpligter sig via samarbejdsaftalen til en omstilling af den offentlige bustrafik, hvor målet som udgangspunkt er nulemission og eventuelt CO2-neutral trafik frem mod 2030.


Omstilling af de ca. 3.000 rutebusser i Danmark vil betyde, at vi kan reducere vores samlede CO2-udslip fra transportsektoren med cirka én procent. På landsplan var der ved indgangen til 2020 ca. 10 procent af busserne i den kollektive bustrafik, som var omstillet til grøn trafik.

Bybusserne i Herning kører på el fra ultimo september 2021.


Transportministeren har på vegne af regeringen allerede indgået klimasamarbejdsaftaler med 12 kommuner og de 5 regioner. Det er Transportministerens mål, at alle landets kommuner skal indgå klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik. Både kommunernes og regionernes målsætning for omstilling af den kollektive bustrafik til el er under forudsætning af, at afgiftslempelsen til minimumssatsen for el til elbusser fastholdes.


Den indledende dialog med Transportministeriet om klimasamarbejdsaftalen er taget. De er meget positive over henvendelsen omkring en klimasamarbejdsaftale og ønsker aftalen indgået snarest muligt.


Transportministeriet har udleveret faktaark og bilag, som skal udfyldes i forbindelse med indgåelse af klimasamarbejdsaftalen.

Det vigtigste dokument er i første omgang bilaget om tiltrædelse, hvor Herning Kommune skriver sine årstal for omstilling ind. Når kommunen har indsendt dette, lægger ministeriet Herning Kommunes målsætninger op til godkendelse hos Transportministeren.

Faktaarket er lavet for overblikket over omfanget af busser og andre kommunale køretøjer, der omstilles. Transport- og Boligministeriet er opmærksomme på, at det kan tage tid at indsamle oplysninger om antal busser, køreplantimer samt den kommunale flåde, hvorfor faktaarket kan eftersendes.


Forvaltningen foreslår følgende år for målsætningerne:


Målsætninger

År

Nulemissionsbusser (el eller brint i alle nye udbud af bybusser fra

2021

Er allerede sket med seneste udbud af bybusserne i 2019

CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra

2023

Lokalruterne er indtænkt som del af Herning Kommunes kommende skolebusudbud, som er udsat til 2023

CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra

2021

Det er Regionen, der varetager al tværkommunal kørsel. De har sat målet til 2021. Herning Kommune støtter op om dette

At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission

Herning Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021

At minimum 75 pct. af nyleasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission

Herning Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021


Hvis Herning Kommune fra dags dato ikke indkøber dieselbusser, er det ok, at der skrives 2021 ind i kolonnerne for eks. bybusser og lokale ruter velvidende, at de grønne busser først begynder at køre i 2024 eller 2025, som følge af en udbudsproces, der løber fra eks. 2021-2023. Dette er også tilfældet for flere af de andre kommuner, som har tiltrådt aftalerne.


Vedlagt er faktaark, tiltrædelsesbilag med oversigt over de 12 kommuners aftaler, skema over de 5 regioners aftaler samt overliggeraftaler for henholdsvis kommuner og regioner.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens forslag til klimasamarbejdsaftale for grøn kollektiv trafik godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.


Forvaltningen anbefaler at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 580.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.


Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:


Vildbjerg

I Østergade vil der være fokus på hastighedsdæmpning og sikring af krydsning-mulighederne til gavn for de bløde trafikanter til og fra skole og sportscenter. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vands kloakseparering her i 2021.


Aulum

Der etableres fysiske tiltag på skolevejene inden for byzonen. Alle skoleveje vil blive gennemgået, og der vil ud fra en prioritering blive lavet tiltag, som skal sikre en større sikkerhed og tryghed for skolebørnene til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stort behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ligeledes lave små tiltag til stor gavn for trygheden og sikkerheden i nærmiljøet omkring skolerne.

Det afsatte beløb på 200.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.


Trafiksikkerhedsudvalget orienteres om ovenstående på det kommende møde.

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:


Projekt

Forventet udgiftsfordeling

Vildbjerg

222.000 kr.

Aulum

158.000 kr.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

200.000 kr.

Udgifter i alt

580.000 kr.


Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2021
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 791.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2021, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 791.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.


Forvaltningen har foretaget en samlet prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne til kampagner, undervisning, og etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.


Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og Politiet. Følgende kampagner gennemføres i 2021:


 • Skolestart herunder refleks og synlighed
 • Sprit
 • Uopmærksomhed herunder krydsulykker og læg mobilen
 • VCTA – ”Vi cykler til arbejde”
 • Del vejen – fysisk skiltning hvor der er efterspørgsel
 • Trafikkultur


Børn, cykling og trafikundervisning

Opgaven indebærer, at vi fra Herning Kommunes side er tæt på disse tiltag og driver et initiativ med mere fokus på børns adfærd i trafikken, deres cykelfærdigheder samt deres generelle kendskab til færdselsreglerne. Trafikundervisningen spænder lige fra undervisningsmateriale til skolebørnene, til timer med en cykelinstruktør, færdselskontaktlærersamarbejde og til bilistkursus for ældre.Følgende tiltag gennemføres i 2021:


 • Skolepatrulje herunder den sureste uge
 • Tilskud til bilistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
 • ABC - Alle børn cykler
 • Vi kan cykle – Cykling for de mindste
 • 112 dag
 • Færdselskontaktlærerdag herunder generelle tiltag ift. kontaktlærerne
 • Undervisningsmateriale til skolestart


Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den mest alvorlige uheldsforekomst i Midt- og Vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

Målet i 2021 er at etablere rumlestriber på Feldborgvej, Hessellundvej og Hvidmosevej.


Sinding Hovedgade

Der etableres hastighedsdæmpende tiltag og gode krydsningsforhold i Hovedgaden for at skabe større sikkerhed og tryghed for alle trafikantgrupper. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vands kloakseparering i 2021.


Sunds Hovedgade/Skivevej

På hovedgaden nord for Strandvejen er der behov for at lave hastighedsdæmpende tiltag og skabe bedre krydsningsforhold for de bløde trafikanter.

Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vands kloakseparering i 2021.


Trafiksikkerhedsudvalget orienteres om ovenstående på det kommende møde.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:


Projekt

Forventet udgiftsfordeling kr.

Trafiksikkerhedskampagner

110.000 kr.

Børn, cykling og trafikundervisning

110.000 kr.

Rumlestriber

250.000 kr.

Sinding Hovedgade

200.000 kr.

Sunds Hovedgade/Skivevej

121.000 kr.

Udgifter i alt

791.000 kr.


Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 791.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2021
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 791.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Dog således, at tilskud til bilistkurser til ældre bortfalder.

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-2-19 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Nedlæggelse af legeplads ved Gyvelens Kvarter, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

I forbindelse med projektet Gullestrup Bygger Bro blev en udtjent legeplads udskiftet med en ny legeplads på en ny, mere central og tryg placering. Den gamle legeplads blev forsøgt overdraget til lokale foreninger i nærmiljøet uden held, og indstilles derfor til nedlæggelse.


Forvaltningen anbefaler, at legepladsen nedlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Gullestrup Bygger Bro var det ønsket, at der skulle laves en nye legeplads som erstatning for den udtjente legeplads ved Gyvelstien. Lokale dagplejere blev præsenteret for, og godkendte, et skitseoplæg til den nye legeplads herunder også den nye placering ved Trælundvej. Placeringen blev foreslået, da det er en mere central, synlig og tryg placering. På kortet herunder ses de to legepladsers placering. Der blev fra forvaltningens side lagt vægt på, at der med den nye legeplads var tale om en erstatning for legepladsen ved Gyvelstien, så der fortsat ville være én kommunal legeplads i et parkområde i Gullestrup.


Den eksisterende legeplads ved Gyvelstien blev, efter samtale med lokale foreninger, forsøgt overdraget. Ingen af de adspurgte foreninger har følt sig i stand til at overtage det fulde drift-ansvar for legepladsen, som derfor indstilles til nedlæggelse.


Kort der viser placering af legepladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at legepladsen ved Gyvelstien nedlægges.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.35-G01-1-20 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af okkeranlæg samt prioritering af indsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dagmar Fog Bjerre, Daniel Lindvig, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til vedligeholdelse af okkeranlæg i Herning Kommune. Derudover fremlægges et forslag til prioriteringen af indsatsen med vedligeholdelse af okkeranlæg i kommunen, samt orientering om status på oprensning af okkeranlæg hen over vinteren 2020-2021. Udvalget er tidligere blevet orienteret omkring okkeranlæg på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. oktober 2020, pkt. 201.


Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Okkeroprensning - forstærket indsats.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr., og at forslag til prioritering af vedligeholdelse af kommunens okkeranlæg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 og vinteren 2021 er anlæggene i Haurkjær, Ndr. og Sdr. afløb Sønderåes, Egebæk, Mosebæk og Bredvig Bæk blevet oprenset. Derudover er det planlagt, at anlægget ved Højsgård Bæk oprenses i februar 2021.


Forarbejdet til oprensningen af okkeranlæg i 2021 er påbegyndt. Der bliver således hen over vinteren lavet besigtigelser af okkeranlæggene og udarbejdet dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens §3 samt udarbejdet udbudsmateriale på de anlæg, der forventes at blive oprenset i efteråret 2021.


Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven sætter krav om, at arbejdet med oprensningen af anlæggene ikke udføres mellem 1. marts og 15. august, som følge af beskyttelsen af padder. Anlæggene udbydes derfor hen over foråret således, at arbejdet kan igangsættes fra 15. august.


Der er blevet fastsat en række parametre for prioriteringen af i hvilken rækkefølge okkeranlæggene skal oprenses. Oprensningen af okkeranlæggene er prioriteret ud fra miljømål, rensegrad, den generelle mængde okker i vandløbet samt tilgroning af okkeranlægget.


Der er forventning om oprensning af 10-12 okkeranlæg i 2021. Listen vil løbende blive opdateret og nye okkeranlæg tilføjet således, at vi er på forkant med arbejdet.

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget 2021-2022 er der afsat henholdsvis 700.000 kr. i 2021 og 700.000 kr. i 2022 til en forstærket indsats i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens okkeranlæg.


Det afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Okkeroprensning - forstærket indsats finansierer vedligeholdelse af okkeranlæg.


Forvaltningen anmoder om, at det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til vedligeholdelse af okkeranlæg frigives til området.


Foruden denne ekstra anlægsbevilling i 2021 0g 2022 til vedligeholdelse af okkerbassiner er der desuden på Driften under Serviceområde 04 Grønne områder hvert år afsat midler til dette området. Beløbet er i 2021 således på 692.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens forslag til prioritering af vedligeholdelse af kommunens okkeranlæg tages til efterretning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Okkeroprensning - forstærket indsats, til vedligeholdelse af okkeranlæg i kommunen
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2021 samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til naturprojekter tages til efterretning og rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen, og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.


Forvaltningen planlægger at udføre nogle specifikke pleje- og naturgenopretningsprojekter samtidig med, at der planlægges en opgradering af vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, så det i fremtiden bliver lettere at prioritere plejeindsatsen. Forventet disponering af anlægsmidler i 2021:


Projekter/opgaver

2021

Helårsgræsning i Knudmosen - fortsættelse af indsats i 2020

110.000

Gennemførsel af naturprojekter i Præstbjerg-området

320.000

Rydning af genvækst i Søby Fredningen

50.000

Kortlægning af natur i kommunen jf. GDK

50.000

Effektundersøgelse på vandhuller til løgfrø

50.000

I alt

580.000


Beskrivelse af de enkelte projekter/opgaver


Helårsgræsning i Knudmosen - fortsættelse af indsats i 2020

Kommunen ejer størstedelen af det store naturområde syd for Herning, Knudmosen. Ca. 2/3 af Knudmosen er forpagtet ud til forskellige dyreholdere, der har afgræsning på området. Flere af forpagtningsaftalerne skal fornys, og i den forbindelse blev en 50 ha stor græsningsfenne oprettet i den vestlige del af Knudmosen med henblik på at etablere helårsgræsning. Formålet med denne plejeform er at skabe plads til større biodiversitet i området. Plejen skal samkøres med brugen, så området fortsat kan være et yndet mål for besøgende.


Der er i 2021 behov for at færdiggøre detaljer omkring hegnssætningen, samt sikre en god adgang for publikum til arealerne.


Oversigtskort der viser kommunale arealer i Knudmosen


Gennemførsel af naturprojekter i Præstbjerg-området

I 2020 blev en samlet indsats for udvikling af natur og biodiversitet i området omkring Præstbjerg Naturcenter og Plantage igangsat. Indsatsen dækker en række større og mindre tiltag, hvoraf en række blev gennemført i 2020. Det drejer sig om udvidelse af skovvejene, rydning af moseområde, udvikling af skovbryn, sandskrab på heden og udlægning af større sten og stenbunker. Indsatsen der er gennemført i 2020, er afrapporteret i Naturindsatsen 2020, som fremlægges i andet punkt på dette møde.


Et vigtigt element i udviklingen af biodiversiteten er etablering af helårsgræsning på de lysåbne arealer omkring naturcenteret øst for Skjernvej. Ved at sikre den naturlige dynamik, som helårsgræssende heste og kreaturer kan levere, vil biodiversiteten få de bedste forhold. Indsatsen i 2021 går derfor ud på at få etableret en hegning på ca. 160 ha. Ved at hegne rundt om centerbygning, handicapsti og sø sikres publikum mulighed for fortsat at besøge området uden at være nødt til at gå ind til de græssende dyr.


Oversigtskort der viser den samlede indsats, for Præstbjerg Naturcenter og Plantage. Indhegningen er vist med rød tynd streg vest for Skjernvej


Rydning af genvækst i Søby Fredningen

Der er ved fredningen af Søby Brunkulslejer bevilliget midler til generel pleje i området. Ved gennemførelsen af tiltag til forbedring af publikumsfaciliteter, udsigtspunkter og stier, er der samtidig opstået et øget behov for pleje og vedligehold af arealerne.


Flere af arealerne i området er svært tilgængelige med maskiner, hvorfor manuel arbejdskraft er nødvendig til f.eks. friholdelse af ørkenlandskaber for opvækst af fyr. Den type arbejde er bekostelig, og derfor planlægges der en ekstra indsats til sikring af udsigter i området.


Oversigtskort der viser fredningen ved Søby Brunkulslejer


Kortlægning af natur i kommunen jf. Grønt Danmarks Kort

Når den næste kommuneplan vedtages, vil den også omfatte Grønt Danmarkskort (GDK). Grønt Danmarkskort skal danne grundlaget for et sammenhængende nationalt naturnetværk, som alle kommuner skal bidrage til. Grønt Danmarkskort viser, hvor kommunen ser vigtige naturværdier samt muligheder for at skabe naturværdier i en større sammenhæng. Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i Herning Kommunes hidtidige planlægning for naturinteresser. Grønt Danmarkskort viser de områder, hvor naturindsatsen overordnet skal målrettes.


Med udgangspunkt i Grønt Danmarkskort kortlægges arealer, hvor der mangler viden om naturkvaliteten. Denne viden er nødvendig for at kunne udvikle områderne, så der skabes mere og bedre natur, bedre sammenhænge og for at kunne sikre og øge biodiversiteten. Kortlægningen vil medvirke til en aktuel status på HNV-værdien (High Nature Value). Et areals HNV-værdi er afgørende for, om lodsejere kan opnå plejetilskud på arealerne.


Effektundersøgelse på løgfrø-vandhuller

I den sydlige del af kommunen lever en bestand af den sjældne frø løgfrø. Løgfrø er strengt beskyttet efter habitatdirektivet (bilag IV), og den er en ansvarsart i Herning Kommunes naturpolitik. Den er ret kræsen i sit valg af ynglevandhuller. Vandhullerne skal have rent vand, og der må ikke være fisk, som kan æde haletudserne. Samtidig skal der være lysåbent omkring vandhullerne, så solen kan skinne på vandoverfladen og varme vandet op. Desuden skal der være åben, bar jord i nær tilknytning til ynglevandhullerne, så frøerne kan grave sig ned i dagtimerne.


Kommunen har siden 2007 medvirket til etablering af et større antal vandhuller til gavn for løgfrø og andre padder.


For at sikre at indsatsen med etablering af vandhuller har den tilsigtede virkning, planlægges en effektundersøgelse af de etablerede vandhuller. Undersøgelsen vil vise, hvilke vandhuller der nu huser løgfrø og andre padder, og eventuelt hvilke plejetiltag der vil være gavnlige for det enkelte vandhul. Det planlægges at undersøge halvdelen af vandhullerne i 2021. Undersøgelse af de resterende vandhuller planlægges til de følgende år.


Områder, hvor der er eller har været registreret løgfrø

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til naturprojekter tages til efterretning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2021
at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 1,686 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2021.


Projekterne bidrager til at opfylde målene i parkpolitikken og til at vedligeholde og renovere byens grønne rum og parker, som ønskes realiseret i 2021.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til projekter i 2021 tages til efteretning og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående 7 projekter gennemføres i 2021.

 • Aulum, begrønning i vejprojekter med tilskud fra puljen til forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer
 • Herning, Styrkelse og sammenbinding af stier omkring Herning
 • Herning, Sdr. Anlæg, anlæg af fitnessplads finansieret i samarbejde med fonde 50/50
 • Lind, Kilen, realisering af udviklingsplan
 • Lind Hovedgade, forskønnelse med træer
 • Sunds Søgrunden, realisering af strandpark
 • Tjørring, Fuglsang Sø, renovering af stier


Af vedlagte bilag 1 - Anlægsøkonomi 2021 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler i 2021. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger i parkpolitikken, herunder fokus på effektiv drift, samt de ønsker, som forvaltningen modtager fra borgere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,686 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspriser for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,686 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at prioriteringen af rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder i 2021 tages til efterretning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,686 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2021
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,686 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Gindeskov Bæk, Feldborg/Grove

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats for at forbedre den økologiske tilstand i Gindeskov Bæk, som ligger ved Feldborg/Grove ca. 7 km syd for Haderup.


Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 304.257 kr. til forundersøgelsen. Beløbet dækker både udgifter til rådgiver og løn til kommunens medarbejdere.


Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.


Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojektet i Gindeskov Bæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.


Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Indsats i Gindeskov Bæk

I Gindeskov Bæk er der udpeget en indsats med genslyngning og udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 7,6 km. Formålet er at forbedre gyde- og leveforhold for fisk, da fiskebestanden ikke opfylder den økologiske målsætning i Vandområdeplanen.


Vandløbet ligger syd for Haderup og er en del af Karup Å systemet.


Projektet gennemføres i to delprojekter, der omfatter henholdsvis forundersøgelse og gennemførsel. Dette dagsordenspunkt omhandler forundersøgelsen, som har til formål at udarbejde beskrivelser af de nuværende forhold, herunder vandføringsevnen i vandløbet samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering". Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.


Kortet nedenfor angiver den udpegede projektstrækning på 7,6 km i Gindeskov Bæk.Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 304.257 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Gindeskov Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 110.975 kr. til løn til eget personale og 193.282 kr. på udgifter til konsulent og undersøgelser.


Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandområdeplansprojekt i Gindeskov Bæk - Forundersøgelse" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 304.000 kr. til forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Gindeskov Bæk.


Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til tilskuddet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Gindeskov Bæk"
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Gindeskov Bæk" til forundersøgelsen i Gindeskov Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-2-20 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Mølsted Bæk, Haunstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats for at forbedre den økologiske tilstand i Mølsted Bæk, som ligger ved Haunstrup ca. 10 km vest for Herning.


Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 255.330 kr. til forundersøgelsen. Beløbet dækker både udgifter til rådgiver og løn til kommunens medarbejdere.


Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.


Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojektet i Mølsted Bæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.


Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Indsats i Mølsted Bæk

I Mølsted Bæk er der udpeget en indsats med hævning af bund og genslyngning på en vandløbsstrækning på 4,5 km. Formålet er at forbedre gyde- og leveforhold for fisk, da fiskebestanden ikke opfylder den økologiske målsætning i Vandområdeplanen.


Vandløbet ligger vest for Herning og er en del af Skjern Å systemet. Den nedre del er grænsevandløb med Ringkøbing-Skjern Kommune og forundersøgelsen udføres i samarbejde med nabokommunen.


Projektet gennemføres i to delprojekter, der omfatter henholdsvis forundersøgelse og gennemførsel. Dette dagsordenspunkt omhandler forundersøgelsen, som har til formål at udarbejde beskrivelser af de nuværende forhold, herunder vandføringsevnen i vandløbet samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering". Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.


Kortet nedenfor angiver den udpegede projektstrækning på 4,5 km i Mølsted Bæk.Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 255.330 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Mølsted Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 110.975 kr. til løn til eget personale og 144.355 kr. på udgifter til konsulent og undersøgelser.


Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandområdeplansprojekt i Mølsted Bæk - Forundersøgelse". Anlægsbevillingen skal dække udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde på i alt 255.330 kr. til forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Mølsted Bæk.


Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til tilskuddet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Mølsted Bæk"
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Mølsted Bæk" til forundersøgelsen i Mølsted Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-4-20 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Idom Å, Vind Kirkeby

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

XØvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats for at forbedre den økologiske tilstand i Idom Å, som ligger mellem Vind Kirkeby og Idom i den nordvestlige del af Herning Kommune.


Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 127.780 kr. til forundersøgelsen. Beløbet dækker både udgifter til rådgiver og løn til kommunens medarbejdere.


Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.


Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojektet i Idom Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.


Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Indsats i Idom Å

I Idom Åer der udpeget en indsats med udlægning groft materiale på en vandløbsstrækning på 5,5 km. Formålet er at forbedre gyde- og leveforhold for fisk, da fiskebestanden ikke opfylder den økologiske målsætning i Vandområdeplanen.


Vandløbet ligger sydvest for Holstebro og er en del af Storå systemet. Den nedre del ligger i Holstebro Kommune, og forundersøgelsen udføres i samarbejde med nabokommunen.


Projektet gennemføres i to delprojekter der omfatter henholdsvis forundersøgelse og gennemførsel. Dette dagsordenspunkt omhandler forundersøgelsen, som har til formål at udarbejde beskrivelser af de nuværende forhold, herunder vandføringsevnen i vandløbet samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering". Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.


Kortet nedenfor angiver den udpegede projektstrækning på 5,5 km i Idom Å. Kommunegrænsen er vist med en sort streg.


Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 127.780,00 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Idom Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 88.780 kr. til løn til eget personale og 39.000 kr. på udgifter til konsulent.


Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandområdeplansprojekt i Idom Å - Forundersøgelse". Anlægsbevillingen skal dække udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde på i alt 127.780 kr. til forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Idom Å.


Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til tilskuddet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 128.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Idom Å"
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 128.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Idom Å" til forundersøgelsen i Idom Å. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-12 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Godkendelse af anlægsregnskab for vandområdeplanprojekt i Sunds Nørreå, Nybro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Ole Damgaard, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for Vandområdeplanprojektet, der omfatter en realisering af et vandløbsprojekt i Sunds Nørreå, hvor der er skabt fri passage ved Nybro Mølle Dambrug.

I anlægsbevillingen indgår dertil en bevilling til opkøb af dambruget, så det kan nedlægges i forbindelse med projektet.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for realisering af et vandløbsprojekt i Sunds Nørreå (stednr. 071081) på Serviceområde 04 Grønne områder.


Projektets formål er at skabe fri passage ved Nybro Mølle Dambrug i Sunds Nørreå, så fisk og fauna kan vandre frit forbi dambruget til de opstrømsliggende vandløbsstræk.


I anlægsbevillingen indgår to delbevillinger til henholdsvis vandløbsprojektet og til opkøb af dambruget. Byrådet bevilligede den 15. november 2016, pkt. 296 2.583.000 kr. til realisering af vandløbsprojektet samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 2.583.000 kr. til tilskud til projektet. Byrådet bevilligede dertil den 19. december 2017, pkt. 329 1.652.000 kr. til opkøb af dambrugets stemme- og opstuvningsret, så en planlagt nedlukning af dambruget kunne gennemføres. Herudover blev der givet en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 1.652.000 kr. til tilskud til opkøbet. Den samlede anlægsbevilling til henholdsvis udgifter og indtægter udgør således 4.235.000 kr.


Herning Kommune havde inden anmodning om anlægsbevillingerne modtaget tilsagn om tilskud på 2.583.000 kr. til vandløbsprojektet og 1.652.000 kr. til dambrugsopkøb fra henholdsvis NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen.


Projektet er gennemført som planlagt, så dambruget nu er nedlagt, og der er skabt fri passage i vandløbet.


I projektet har der været udgifter på 1.664.675 kr. til vandløbsprojektet og 1.651.660 kr. til opkøb af dambruget. Der er søgt om og modtaget udbetaling af disse beløb.

Økonomi

Samlet anlægsregnskab:


Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071081

Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå

U

4.235.000

3.316.335

918.665I

-4.235.000

-3.316.335

-918.665N

0

0

0


Den store forskel skyldes, at ansøgningen om tilsagn til vandløbsprojektet hos NaturErhvervstyrelsen var baseret på et overslag på anlægsprisen. Da anlægsarbejdet blev sendt i udbud i løbet af projektet, modtog vi et tilbud, der lå mere end 900.000 kr. under overslagsprisen.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-20-19 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Godkendelse af anlægsregnskab for vandområdeplanprojekt i Haderup Å, Feldborg/Grove

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for Vandområdeplanprojektet, der omfatter en forundersøgelse i Haderup Å.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for forundersøgelse i Haderup Å (stednr. 071069) på Serviceområde 04 Grønne områder.


Byrådet bevilligede den 12. november 2019, pkt. 239 233.000 kr. til forundersøgelse i Haderup Å samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 233.000 kr. til tilskud til projektet.


Der er meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 232.500 kr. Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanker i vandløbet. Forvaltningen forventer at søge om tilsagn til gennemførsel af projektet i foråret 2021.


I forundersøgelsen har der været udgifter på 203.401 kr. Der er søgt om udbetaling af dette beløb ved Fiskeristyrelsen, som har udbetalt beløbet i december 2020.


Forskellen på tilsagnsbeløbet og det faktisk anvendte beløb skyldes, at der var nogle optioner på rådgivningstimer, som ikke blev brugt, og der var en opgave med elektrofiskeri, som blev billigere end forventet.

Økonomi

Stednr.

Anlæg


Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071069

Vandområdeplanprojekt, Haderup Å

U

233.000

203.401

29.599I

-233.000

-203.401

-29.599N

0

0

0


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-15-17 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Godkendelse af anlægsregnskab for vandområdeplanprojekt i Ramskov Bæk, Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for Vandområdeplanprojektet, der omfatter en realisering af et vandløbsprojekt i Ramskov Bæk. I projektet er der udlagt gydebanker og skjulesten og omlagt en røroverkørsel for at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for realisering af et vandløbsprojekt i Ramskov Bæk (stednr. 071095- 01) på Serviceområde 04 Grønne områder.


Projektets formål er at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna ved at skabe mere varierede forhold, udlægge grus og sten og forbedre passagemuligheder i vandløbet.


Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 194 87.000 kr. til realisering af vandløbsprojektet samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 87.000 kr. til tilskud til projektet.


Herning Kommune havde inden anmodning om anlægsbevillingen modtaget tilsagn om tilskud på 86.536 kr. til vandløbsprojektet fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Projektet er gennemført som planlagt, så der er skabt forbedrede forhold for vandløbets flora og fauna.


I projektet er der registreret udgifter på 55.648 kr. til anlægsarbejde og intern løn. Der er søgt om og modtaget udbetaling af dette beløb.

Økonomi

Samlet anlægsregnskab:


Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071095-01

Vandområdeplanprojekter 2017 – Ramskov Bæk

U

87.000

55.648

31.352I

-87.000

-55.650

-31.350N

0

-2

2


Forskellen skyldes, at anlægsarbejdet i projektet blev billigere end forventet, da der blev søgt om tilsagn til projektet ved Miljø- og Fødevareministeriet.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-17 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Godkendelse af anlægsregnskab for vandområdeplanprojekt i Røjkær Bæk, Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for vandområdeplanprojektet, der omfatter en realisering af et vandløbsprojekt i Røjkær Bæk. I projektet er der udlagt gydebanker og skjulesten og fjernet mindre faunaspærringer for at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for realisering af et vandløbsprojekt i Røjkær Bæk (stednr. 071095-02) på Serviceområde 04 Grønne områder.


Projektets formål er at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna ved at skabe mere varierede forhold, udlægge grus og sten og forbedre passagemuligheder i vandløbet.


Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 194 72.000 kr. til realisering af vandløbsprojektet samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 72.000 kr. til tilskud til projektet.


Herning Kommune havde inden anmodning om anlægsbevillingen modtaget tilsagn om tilskud på 71.536 kr. til vandløbsprojektet fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Projektet er gennemført som planlagt, så der er skabt forbedrede forhold for vandløbets flora og fauna.


I projektet er der registreret udgifter på 60.937 kr. til anlægsarbejde og intern løn. I forbindelse med udbetalingen af tilskuddet viste det sig, at der kunne ansøges om en højere intern timeløn end oprindeligt registreret på anlægsprojektet, så der er et samlet ydet tilskud på 62.632 kr.

Økonomi

Samlet anlægsregnskab:


Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071095-02

Vandområdeplansprojekter 2017 – Røjkær Bæk

U

72.000

60.937

11.063I

-72.000

-62.632

-9.368N

0

-1.695

1.695


Forskellen på bevilling og forbrug skyldes, at anlægsarbejdet i projektet blev billigere end forventet, da der blev søgt om tilsagn til projektet ved Miljø- og Fødevareministeriet.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Godkendelse af anlægsregnskaber for klimatilpasning i Spinkebjerg, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020086 på Serviceområde 04 Grønne områder, Klimatilpasning, regnvandsbassiner og for stednr. 146097 på Serviceområde 06 Klimatilpasning.


Byrådet bevilgede den 8. oktober 2019, pkt. 220 1.125.000 kr. til henholdsvis anlægsudgifter og indtægter i forbindelse med etablering af klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg samt anlægsudgiftsbevilling på 375.000 kr. til den kommunale andel.


Projektet er gennemført og er i fuld funktion.Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020086

Klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg - kommunal del

U

375.000

306.012


68.988146097

Klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg

U

1.125.000

1.100.284


24.716I

-1.125.000

-1.100.284

-24.716N

0

0

0


I projektet var der planlagt en lermembran i bunden af bassinet. Det viste sig heldigvis ikke at være nødvendigt og sammen med et godt tilbud gav det en mindreudgift.


Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-17 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse af klimatilpasningsprojekt KLIT 5

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for undersøgelse af klimatilpasningsprojekt om afledning af vand fra Knudmosen via evt. muligt omfartsvandløb vest om Herning.


Teknik- og Miljøudvalget fik præsenteret resultaterne på mødet den 30. april 2018 pkt. 92.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020092 på Serviceområde 04, Grønne områder, Klimatilpasning, regnvandsbassiner.


Byrådet bevilgede den 4. april 2017, pkt. 75 500.000 kr. til at undersøge muligheden for at aflede vand fra Knudmosen vest om Herning.


Det viste sig, at det ville blive en meget dyr løsning med en begrænset effekt.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020092

Klimatilpasningsprojekt KLIT 5

500.000

469.936

30.064


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Viden fra projektet vil indgå i det videre arbejde med klimatilpasning i sydbyen i Herning.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om Naturindsatsen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der er lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik og de indsatser, der er blevet udført i 2020. Der er stort set målopfyldelse på alle ti mål.


Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i naturpolitikken tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er i 2020 stort set målopfyldelse på alle 10 mål. 2020 har været præget af restriktioner som følge af Covid-19, men det har samtidig betydet at mange har fået øjnene op for de muligheder der ligger i naturen og friluftslivet.
Mange gode projekter, store som små, er blevet gennemført, og tilsammen har indsatsen for naturen og friluftslivet skabt flere muligheder for oplevelser for kommunens borgere. Opgørelser af de enkelte mål er samlet i temarapporten Naturindsatsen 2020, som er vedlagt som bilag.


Naturindsatsen 2020 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten er vedlagt som bilag.


Her følger et udpluk fra rapporten:


Biodiversitetsfremme i Præstbjerg

I Præstbjerg er der som en del af naturpolitikken gennemført en samlet indsats målrettet en styrkelse af biodiversiteten i området. Præstbjerg er et kommunalt ejet naturområde. Området består af Præstbjerg Plantage og Præstbjerg Naturcenter. Området deles fra nord til syd af Skjernvej. Samlet set er området på 316 hektar og udgør et af Herning Kommunes største sammenhængende naturområder. Området har stort potentiale, både naturmæssigt og rekreativt. I 2020 er der gennemført følgende:

 • Sandskrab på hedefladen
 • Udlægning af store sten
 • Genskabelse af moseareal i plantagen
 • Mere lys til skovvejene
 • Genskabelse af skovbryn


Målet om mere kommunal skov nået

Der er arbejdet med skovrejsning på kommunale arealer siden 2013, hvor målet om at øge kommunens eget skovareal med 2,2 % inden 2025 blev vedtaget. I 2013 var kommunens samlede skovareal på 1776 ha.


Plantning af ny skov i Sunds. Foto Asger Astrup Kristensen


Der er siden plantet 50 ha skov på kommunal jord, hvilket giver en øgning på 2,8 % af kommunens skovareal. Delmålet er dermed allerede nået.

Figur som viser udviklingen i de kommunale skove ved plantning. Data: Herning Kommune


Helårsgræsning i Knudmosen

Som et forsøg, er der oprettet en ca. 50 ha stor græsningsfenne i den vestlige del af Knudmosen, hvor der skal gå helårsgræssende dyr. Helårsgræsningen er den bedste og billigste måde at øge biodiversiteten, samtidig med at dyrene også vil tilføre en yderligere oplevelse i Knudmosen. Forsøget, skal give erfaringer om, hvordan mere og bedre natur kan kombineres med gode forhold for gæster på arealet.


Helårsgræssende kreaturer i Knudmosen. Foto Thomas Brandt Ebbesen.


Overnatning i det fri

Overnatning i shelter er i 2020 blevet til en trend. Der er booket mere end 60% flere sheltere end tidligere år. Alle sheltere har haft flere besøg end i 2019, men de shelterpladser, der trækker flest besøgende til, er fortsat steder som Præstbjerg, Svanholm Sø, Gudumkær og Arnborg Hedegaard. Også Løvbakkerne, Skarrild og de nye sheltere ved Skjern Å i Sdr. Felding var populære.


Der er i 2020 blevet opført et nyt shelter som er kombineret med en bålhytte ved Gødstrup Sø. Området omkring Gødstrup Sø er fredet og i forbindelse med fredningen er der planlagt flere rekreative tiltag bl.a. et stiforløb og et shelter, som nu er etableret. Det nye shelter kan bookes gennem kommunens shelterbookingsystem.


Nyt shelter ved Gødstrup Sø. Foto: Asger Astrup Kristensen


Figur der viser antallet af shelterbookinger fordelt på lokalitet. Data: Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - nye bassiner mm i Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes, fordi der er behov for en række ændringer i Hammerum og Gjellerup. Blandt andet er der behov for nye regnvandsbassiner og flytning af eksisterende bassin samt ændret opdeling af oplande, tilretninger af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 32 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand har anmodet Herning Kommune om at lave et tillæg til spildevandsplanen for Hammerum og Gjellerup. Tillægget skal bl.a. gøre det muligt at etablere flere nye regnvandsbassiner i området end den nuværende planlægning lægger op til. Ud over ændringer vedr. regnvandsbassiner er der også brug for at lave en række andre rettelser i både Hammerum og Gjellerup for at berigtige forhold, strømline nummereringen af oplande m.v.


Tillægget består af en tekstdel samt oplandskort, udløbsskemaer og oplandsskemaer (bilag 1 og bilag 1.1 – 1.5)


Bemærk at tillæg 32 behandles sideløbende med tillæg 33, der omhandler de specifikke ændringer, der skal ske i spildevandsplanen, som følge af Statens Vandområdeplaner 2015-2021.


Tillæg 32 indeholder følgende ændringer:


Ændringer vedr. regnvandsbassiner, grøfter og vandveje

 • Placering af et nyt regnvandsbassin på matr. 10h, Birk By, Gjellerup (vest for Fastrupvej) for opland Y07-1.P (se ”1” på kort nedenfor) .
 • Flytning af et planlagt regnvandsbassin fra Egetæppers matrikel 3e, Birk By Gjellerup til Egetæppers matrikel 5a, Hammerum By, Gjellerup. Projektet indebærer anlæg af et forbassin ved Silkeborgvej og en åben vandvej (grøft), der leder vandet mod nord til regnvandsbassin ved Hammerum Bæk (se ”2” på kort nedenfor). Herning Vand har været i dialog med Egetæpper om projektet.
 • Etablering af en grøft i det grønne bælte mellem Industrivej Syd og Silkeborgvej (matr. 3ay og 3au, Birk By, Gjellerup samt 1il, Hammerum By, Gjellerup). En del af grøften skal benyttes til håndtering af ekstremregn. Det skal undersøges nærmere, hvordan grøften kan placeres og udformes (herunder hvilken dybde og bredde den skal have) pga. bevaringsværdige træer, som vokser i det grønne bælte. Ligeledes kræves grundejernes accept af projektet for at realisere det (se ”3” på kort nedenfor).
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende udløb for opland Y08 på matrikel 7b, Gjellerup By, Gjellerup - den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup (se ”4” på kort nedenfor).
 • Udvidelse af bassin for opland X06 og X06-1. Bassinet fungerer på nuværende tidspunkt som kombineret regnvandsbassin og "sparebassin". Bassinet modtager regnvand fra opland X06 og - i tilfælde af kraftig regn - opspædet spildevand fra opland X06-1, hvor kloakkerne ikke er separeret endnu. Separering forventes inden udgangen af 2026. Bassinet vil til den tid blive ændret til udelukkende at fungere som regnvandsbassin. I den forbindelse planlægges det udvidet mod vest til Herning Vands matrikel 20a, Gjellerup By, Gjellerup (se ”5” på kort nedenfor).
 • Placering af nyt regnvandsbassin for opland Y16 på Herning Vands matrikel 5af, Hammerum By, Gjellerup (se ”6” på kort nedenfor).Øvrige rettelser

 • En række oplande er blevet delt i to eller flere oplande, eller de har fået et nyt navn, og der er oprettet flere nye oplande. I bilag 1 er der en detaljeret oversigt over alle rettelserne, hvor det i et skema er angivet hvilke oplande, der er blevet til hvilke og begrundelsen for det.
 • Oplandsgrænserne for nogle kloakoplande er blevet rettet til, så de passer til de faktisk forhold. Tilsvarende er et udløb fra et eksisterende bassin flyttet, så kortet nu anviser den faktiske placering.
 • Befæstelsesgraden i bebyggede områder er opdateret i skemaerne. Tilsvarende er den forventede befæstelsesgrad i planlagte området gennemgået og opdateret.
 • Bassiners afløbstal og overløbshyppighed er opdateret i skemaerne

Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand fra hele området er Hammerum Bæk. Hammerum Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”moderat økologisk tilstand”. Miljømålet for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


De nye regnvandsbassiner skal bl.a. etableres efterhånden som de fælleskloakerede områder i Hammerum og Gjellerup bliver separeret, og der anlægges ny regnvandskloak. Regnvandet fra fælleskloakerede områder bliver for nuværende ledt til Herning renseanlæg og udledes dermed til Herningsholm Å. Udledningen af regnvandet flyttes derfor opstrøms i vandløbssystemet, når de nye regnvandsbassiner i Hammerum/Gjellerup-området er etableret, men omvendt kommer udledningerne til at være, hvor de mere naturligt hører hjemme.


Grøfter og regnvandsbassiner sikrer forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det ledes ud i Hammerum Bæk, og det forventes derfor ikke, at de nye udledninger vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken. I forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Hammerum Bæk i forhold til merbelastningen fra de nye regnvandsbassiner.


Specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af grøfter og nye bassiner vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres. Der vil også blive stillet vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår om afløbsvandføring.


Grøfter optages i spildevandsplanen som spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde, dog skal Herning Kommune vedligeholde den del af grøften, der skal anvendes til ekstremregn. Grøfter anlægges og udformes under hensyntagen til bevaringsværdige træer og andre lokale hensyn, evt. med et snoet forløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 32 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-8-20 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 33 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Hammerum/Gjellerup, krav i vandområdeplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand ønsker et tillæg til spildevandsplanen for en del af Hammerum og Gjellerup. Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres flere tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen for at de ønskede tiltag kan gennemføres.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 33 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplaner for 2015-2021 er der udpeget en række punktkilder, hvor der skal ske en indsats. Der er bl.a. udpeget punktkilder i Hammerum/Gjellerup området, hvor der udledes opspædet spildevand fra overløbsbygværker og sparebassiner. Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler den indsats, der skal ske for at opfylde kravene i vandområdeplanerne for punktkilder til Hammerum Bæk (se bilag 1 og 1.1-1.3). Indsatserne skal gennemføres inden den 22. december 2021.


Herning Kommune og Herning Vand har i et tæt samarbejde planlagt hvilke indsatser, der skal gennemføres, for at opfylde kravene i vandområdeplanerne. Indsatserne er beskrevet herunder.


Udløb Y14 UL1
Et overløbsbygværk i den nordlige del af Hammerum aflaster ca. 5-6 gange om året til Hammerum Bæk, dvs. at der ca. 5-6 gange årligt udledes opspædet spildevand fra bygværket til bækken (se ”1” på kortet). Udløbet nedlægges inden 22. december 2021, og der etableres i stedet et sparebassin. Det kan opsamle og forsinke vandet inden det ledes videre til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg.


Sparebassinet etableres på Herning Vands matrikel 5af, Hammerum By, Gjellerup. Det vil være et tørt bassin, som kun indeholder opspædet spildevand i forbindelse med større regnhændelser og i tømmeperioden kort herefter. Herning Vand vil tilstræbe at udforme bassinet og evt. afskærme det, så det ikke er til gene for omgivelserne. Bassinet bliver enten etableret som et jordbassin eller som et støbt bassin. Bassinet etableres som et midlertidigt bassin og vil være i fuld funktion fra ultimo 2021 til forventeligt primo 2024. Herefter vil mængden af regnvand, som ledes til bygværket, blive reduceret pga. separering i den nordlige del af Hammerum. Efter 2024 vil bassinet stadig være i funktion, men sjældnere. Når der er fuldt separeret, både i vejen og på privat grund, vil bygværket og sparebassinet blive fjernet. Dette forventes at kunne ske i 2025.

Det forventes ikke, at bassinet vil give lugtgener, men hvis det sker, forventes det kun at være i forbindelse med, at der er vand i bassinet, hvilket vil være få gange om året i en periode på ca. 3 år.


Udløb X06RUL1

Et eksisterende sparebassin modtager opspædet spildevand fra opland X03 og regnvand fra opland X06. De to oplande ligger begge i Gjellerup. Fra sparebassinet udledes til Hammerum Bæk via udløb nr. X06RUL1 (se ”2a” på kortet).


Udløbet nedlægges inden den 22. december 2021. Vandet fra sparebassinet vil i stedet for blive ledt til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg. Udløb X03 UL1, som løber til sparebassinet, vil i den forbindelse også blive ledt til Herning Renseanlæg (se ”2b” på figur 1).


Sparebassinet har ligget i området i mange år, og den planlagte indsats, hvor udløbet føres til Herning renseanlæg frem for at udlede til Hammerum Bæk forventes ikke at give anledning til nogen form for ændringer i negativ forstand for folk, der færdes i nærheden af bassinet.


Opland X03 forventes separeret i perioden 2023-2026. Derefter bliver sparebassinet ombygget til et almindeligt regnvandsbassin, og der bliver igen etableret udløb til Hammerum Bæk.


Udløb Y07 UL1

Et eksisterende sparebassin modtager opspædet spildevand fra opland Y07 og regnvand fra opland Y06, som begge ligger i Hammerum. Fra bassinet udledes via udløb nr. Y07 UL1 (se ”3” på kortet). Udløbet nedlægges inden den 22. december 2021. Vandet fra sparebassinet vil i stedet blive ledt til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg.


Sparebassinet har ligget i området i mange år, og den planlagte indsats, hvor udløbet føres til Herning renseanlæg frem for at udlede til Hammerum Bæk forventes ikke at give anledning til nogen form for ændringer i negativ forstand for folk, der færdes i nærheden af bassinet.


Når opland Y07 er blevet separeret (i 2024-2027), vil sparebassinet blive ombygget og sammenbygget med regnvandsbassinet for opland X02, som ligger lige ved siden af. Regnvandsbassinet for opland X02 vil hermed blive udvidet og etableret efter gældende standarder for regnvandsbassiner. Der vil til den tid kun være regnvand fra opland X02 i bassinet. Regnvand fra opland Y07 vil blive håndteret i andet bassinanlæg syd for Hammerum Bæk. Alle regnvandsbassiner får udløb til Hammerum Bæk.Øvrige ændringer

Der laves en række ændringer af oplandsnumre, oplandsgrænser og placering af bassiner i Hammerum og Gjellerup, men disse er af tekniske og praktiske årsager medtaget i et særskilt tillæg, som udarbejdes sideløbende med dette. Se tillæg 32 til spildevandsplanen.


Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand fra hele området er Hammerum Bæk. Hammerum Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”moderat økologisk tilstand”. Miljømålet for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


Vurdering i forhold til udledninger fra nye bassiner og bassiner som skal udbygges, når kloakkerne er færdigsepareret i Hammerum og Gjellerup (og der dermed ikke længere vil være nogle overløb af opspædet spildevand) fremgår af tillæg 32 og berøres derfor ikke yderligere i dette tillæg.


Recipient for Herning renseanlæg (som i en periode på nogle få år vil modtage opspædet spildevand fra de tre beskrevne overløb i Hammerum) er Herningsholm Å. Den aktuelle tilstand for Herningsholm Å er ”moderat økologisk tilstand”.


Hammerum Bæk ligger opstrøms Herningsholm Å. Vandet fra Hammerum Bæk løber dermed naturligt til Herningsholm Å. Hydraulisk vurderes det at være uden betydning for Herningsholm Å, at der i en periode på nogle få år bliver en merudledning fra renseanlægget pga. tilførslen af opspædet spildevand fra de tre overløb i Hammerum, som i dag udledes i Hammerum Bæk. Miljømæssigt er det også en fordel, at det opspædede spildevand ledes ind på renseanlægget i stedet for at blive udledt i Hammerum Bæk. Dette vil bidrage positivt til målopfyldelse i Hammerum Bæk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 33 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-9-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 34 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Vildbjerg, krav i vandområdeplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand ønsker et tillæg til spildevandsplanen for en del af Vildbjerg. Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen, for at det ønskede tiltag kan gennemføres.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 34 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplaner 2015-2021 er udpeget en række punktkilder, hvor der skal ske en indsats, bl.a. én punktkilde til Rødding Å. Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler den indsats, der skal ske for at opfylde kravene i vandområdeplanerne for Rødding Å (se bilag 1 og 1.1). Indsatserne skal gennemføres inden udgangen af 2021.


Herning Kommune og Herning Vand har i et tæt samarbejde planlagt hvilken indsats, der skal gennemføres, for at opfylde kravene i vandområdeplanerne. Indsatsen er beskrevet herunder.


Ændring for udløb V2501UD
Overløbsvand fra opland V03V og overfladevand fra opland V25V løber i dag uforsinket til Rødding Å via udløb V2501UD (se figur 1). For at opfylde kravet til vandområdeplanerne etableres et sparebassin, som kan opsamle og forsinke vandet inden det ledes videre til den afskærende ledning, som løber til Vildbjerg Renseanlæg


Sparebassinet etableres på matrikel 1b, Lysgård, Vildbjerg. Det vil være et tørt bassin der tætnes, så udsivning af overløbsvand undgås. Bassinet hegnes ind så uvedkommende færdsel undgås. Bassinet vil kun indeholde opspædet spildevand i forbindelse med større regnhændelser og i tømmeperioden kort herefter. Bassinet vil i en del tilfælde modtage almindeligt rent overfladevand fra opland V25V.


Bassinet etableres inden 22. december 2021 som en midlertidig foranstaltning indtil opland V03V er separeret. Det vil være i fuld funktion fra ultimo 2021 til forventeligt 2026. Separeringen af oplandet forventes udført i årene 2023-2024, hvilket betyder at boligejerne i oplandet skal have udført separering på egen grund i løbet af 2025. Herefter vil sparebassinet blive oprenset, uddybet og lagt sammen med det eksisterende regnvandsbassin med udløb V2901UD.

Det forventes, at lugtgener fra bassinet vil være i begrænset omfang, da overløbsvand fra bygværket bliver blandet sammen med overfladevandet fra opland V25V og herved bliver stærkt fortyndet. Eventuelle lugtgener forventes kun at forekomme, når der har været overløb fra opland V03V. I langt de fleste tilfælde, vil der kun være almindeligt rent overfladevand fra opland V25V i bassinet.Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand er Rødding Å. Rødding Å er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”dårlig økologisk tilstand”. Miljømålet for Rødding Å er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


Recipient for Vildbjerg renseanlæg, som i en periode på nogle få år vil modtage overløbsvand fra overløbsbygværket til opland V03V og overfladevand fra opland V25V, er Rødding Å, men umiddelbart syd for rensningsanlægget overgår denne til Vorgod Å. Den aktuelle tilstand for Vorgod Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet for Vorgod Å er ”god økologisk tilstand”.


Rødding Å ligger opstrøms Vorgod Å. Vandet fra Rødding Å løber dermed naturligt til Vorgod Å. Hydraulisk vurderes det at være uden betydning for Vorgod Å at der i en periode på nogle få år bliver en merudledning fra renseanlægget pga. tilførslen af overløbsvand fra overløbsbygværket og overfladevandet, som i dag udledes opstrøms i Rødding Å. Miljømæssigt er det også en fordel, at det opspædede spildevand ledes ind på renseanlægget i stedet for at blive udledt opstrøms i Rødding Å. Dette vil bidrage positivt til målopfyldelse i Rødding Å.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 34 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-5-19 Sagsbehandler: Henrik Thimsen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om stadfæstelse af miljøgodkendelse af Timring-Vildbjerg jagtforenings skydebane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse af 4. juli 2019 om revurdering af miljøgodkendelse samt tillæg til miljøgodkendelse til Timring-Vildbjerg Jagtforenings skydebane beliggende Grimstrupvej 6A, 7480 Vildbjerg.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddelte den 4. juli 2019 miljøgodkendelse til etablering af ny sportingbane samt udvidelse af skydetiden til Timring-Vildbjerg Jagtforenings skydebane på Grimstrupvej 6A, Vildbjerg.


En række naboer til skydebanen har klaget over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og anført, at skydebanen medfører væsentlige støjgener, og at der ikke skal gives tilladelse til udvidede skydetider. I forvaltningens afgørelse er der stillet vilkår om, at der skal etableres skydehuse ved standpladserne inden skydetiden udvides. Skydehusene er opført med de nødvendige tilladelser i løbet af sommeren 2020.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 21. december 2020 stadfæstet Herning Kommunes afgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-8-21 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Etablering af voldanlæg langs Midtjyske Motorvej ved Kollund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning fra RGS Nordic A/S, som på vegne af Rind Plantage søger om landzonetilladelse og miljøgodkendelse til etablering af et ca. 350 meter langt voldanlæg øst for Midtjyske Motorvej på strækningen mellem Kollund Byvej og Slumstrupvej.


Teknik- og Miljøudvalget har den 14. december 2020, pkt. 239, behandlet påbud om at fjerne byggeaffaldet i Rind Plantage. På den baggrund har forvaltningen udsendt påbud, hvoraf det fremgår, at foranstaltninger til at efterkomme påbuddet skal være igangsat senest den 21. januar 2021, og påbuddet skal være efterkommet senest den 4. marts 2021. Rind Plantage har efterfølgende oplyst forvaltningen om, at byggeaffaldet ønskes anvendt i det voldanlæg, der ansøges om.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter ansøgning om etablering af voldanlæg i det pågældende område.

Sagsfremstilling

Ansøgning om landzonetilladelse

Herning Kommune har modtaget ansøgning fra RGS Nordic A/S om landzonetilladelse til etablering af et ca. 350 meter langt voldanlæg øst for Midtjyske Motorvej på strækningen mellem Kollund Byvej og Slumstrupvej, som vist på vedlagte kortbilag.


Volden tænkes udført med højde over terræn svarende til ca. 6 meter, og afsluttes med en ca. 2 m bred krone på toppen. Tegningsmateriale er endnu ikke udarbejdet, men vil blive fremsendt på et senere tidspunkt .


I henhold til ansøgningen vil voldens fod mod motorvej være sammenfaldende med nuværende voldfod, således at afstanden til motorvejen er uændret. Der er derfor tale om en udvidelse af eksisterende voldanlæg.


Det skønnes, at der vil skulle anvendes ca. 35.000 m3 jord til udførelse af anlægget. Til brug for fyld i voldanlægget ønskes i henhold til ansøgningen anvendt affaldsmaterialer, som beskrevet herunder (se Ansøgning om miljøgodkendelse).


Projektet er planlagt til at have en varighed på ca. 3 år, og indbygning af materialer vil ske i kampagner. Der vil i denne periode forekomme mindre mængder midlertidige oplag på matriklen. Der vil forinden indbygning altid ske kontrol af de pågældende partier i forhold til anmeldelse og den modtagne dokumentation.


Forvaltningen har i 2019 behandlet en lignende sag umiddelbart syd for det ansøgte areal. Her meddeltes afslag på baggrund af forvaltningens vurdering af, at den ansøgte vold på 6,0 m ville fremstå dominerende og medføre en væsentlig negativ påvirkning af ådalen og det omgivende terræn. Samtidigt skønnes det ikke, at den ansøgte jordvold ville kunne tilpasses områdets landskabelige forhold. Endeligt var voldanlægget beliggende inden for å-beskyttelseslinjen omkring Fjederholt Å.


Ifølge samtale med ansøger forudsættes aftale med Vejdirektoratet at blive indgået for anlægget, og endelige tegninger af anlægget vil blive fremsendt.


Såfremt anlægget i kommende ansøgning har samme beliggenhed, som det fremgår af ansøgningen, og såfremt det endelige projekt er tilpasset arealet, skønnes det, at voldanlægget vil fremstå som en naturlig del af motorvejsforløbet, og dermed ikke fremstå som en fritliggende jordvold.


Sagen kræver tilladelse efter § 35, stk. 1 i Lov om planlægning. Her fremgår det, at der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.


Ejendommen Kollund Byvej 89, Herning, er beliggende i fredskov, hvorfor projektet derfor vil kræve tilladelse fra skovloven. Miljøstyrelsen har endnu ikke behandlet sagen.


Tilladelse kan først meddeles 14 dage efter at naboer m.v. har modtaget skriftlig orientering om ansøgningen. Tilladelse skal desuden offentliggøres. Nabohøring omfatter alle, der har en væsentlig interesse i sagen, samt alle de, der har arealer, der grænser op til det berørte areal.


Ansøgning om miljøgodkendelse

I forbindelse med ansøgning om landzonetilladelse søges endvidere om VVM-screening (om der skal foretages miljøvurdering) og miljøgodkendelse til ”anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald”, jf. bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelse.


Der ansøges konkret om godkendelse til at anvende ren og forurenet jord, jordlignende fraktioner og genbrugsmaterialer i voldanlægget som substitution for jomfruelige materialer efter miljøbeskyttelseslovens § 33, kap. 5.


Det er som udgangspunkt ikke muligt at oplyse mængdefordelingen mellem jord og øvrige materialer, da det afhænger af tilstedeværelsen af de forskellige materialer. I ansøgningen vurderes fordelingen for jord/øvrige materialer umiddelbart til 80/20 procent. Øvrige materialer kan jf. ansøgningens bilag 2 være: beton; tegl (uglaseret) og keramik; blandinger af beton, mursten, tegl (uglaseret) og keramik; jord og sten; sandblæsningssand; bioaske; støberisand. Voldens øverste 0,5 meter vil være jomfruelig jord fra ejendommen eller jord, der er dokumenteret rent. Forvaltningen bemærker at byggeaffaldet i Rind Plantage er opgjort til ca. 558 tons.


Forvaltningen bemærker endvidere, at der fastsættes grænseværdier for indhold af miljøfremmede stoffer i jord og øvrige materialer i miljøgodkendelsen. Der ligger en privat drikkevandsboring ca. 100 meter fra volden, som indgår i vurderingen af grænseværdier og vilkår.


Ifølge ansøgningen anvendes til voldanlægget den nødvendige mængde – hverken mere eller mindre. Et skøn fra ansøger er, at der skal anvendes ca. 35.000 m3. Mere nøjagtigt estimat vil fremkomme i forbindelse med digitalisering og tilhørende mængdeberegninger ved landmåler.


Det fremgår af ansøgningen, at projektet indebærer nyttiggørelse af overskudsjord og andre materialer, hvorved der spares andre råstoffer. Samtidig vil der være mulighed for at mindske transportafstande, idet overskudsjorden og materialerne nyttiggøres i regionen, i stedet for at blive transporteret til et andet projekt. Anvendelse af overskudsjord og genbrugsmaterialer vurderes af ansøger at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer.


Forvaltningen bemærker hertil, at det er en forudsætning for, at der kan gives miljøgodkendelse til voldanlægget, at der er tale om nyttiggørelse af ren og forurenet jord samt øvrige materialer. Ligeledes at det er en forudsætning for nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffald fra Rind Plantage, at det er tilstrækkeligt sorteret.


Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. december 2019, pkt. 204, en ny praksis for anvendelse af bygge og anlægsaffald i naturområder. Udvalget besluttede at ændre praksis, så der ikke længere gives miljøgodkendelse til udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder defineres som skove, plantager, heder og lignende.


Forvaltningen bemærker hertil, at der på det konkrete areal, hvor volden ønskes opført, ikke er registreret beskyttede naturtyper, men at der indenfor en radius på 300 meter fra arealet er hede og overdrev. Matriklen, hvor volden ønskes opført, er ejet af Rind Plantage Aps. Matriklen ligger i tilknytning til plantagens areal, men er ikke beplantet med skov. Hele matriklen, hvor volden ønskes opført, er registreret som fredsskov.


Forvaltningen anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget drøfter ansøgning om etablering af voldanlæg i det pågældende område.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter ansøgning om etablering af voldanlæg i det pågældende område.

Beslutning

Sagen er udsat for at få den yderligere belyst ift. Skovloven (Miljøstyrelsen) og motorvejsanlægget (Vejdirektoratet).


Påbudsprocedure ift. fjernelse af forurenet bygge- og anlægsaffald i Rind Plantage fastholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-A00-7-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering på kommunale ejendomme.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I det seneste budgetforlig blev der afsat ca. 40 millioner kroner i 2021-2025 til en række navngivne renoveringer og projekter samt forbedringer af klimaskærme i de kommunale bygninger, primært skoler og daginstitutioner.


Forvaltningen anbefaler, at der udføres følgende forbedringer af klimaskærme og indeklimaoptimering i 2021:


 • Kølkær Skole, udskiftning af vinduer
 • Skalmejeskolen, omfugning af murværk
 • Arnborg Skole, udskiftning af vinduer
 • Sørvad - Ørnhøj Skole, udskiftning af ventilation i Ørnhøj
 • Skovmyren, Ilskov, udskiftning af tagbelægning


I budgetforliget blev der givet en prioritering for 2021, hvor etablering af ventilationsanlæg på Skalmejeskolen var prioriteret udført i 2021. Forvaltningen er i forbindelse med gennemgang af investeringsoversigten blevet opmærksomme på, at der i 2023-2024 skal foretages bygningsmæssige ændringer på Skalmejegården (integreret daginstitution i samme bygninger som skolen).


Ifølge det idéoplæg der tidligere er udarbejdet omkring ændringerne på Skalmejegården, så er det planen at der skal foretages flere bygningsmæssige ændringer, der også vil gribe ind i den eksisterende skoledel. Det vil sige, at det ikke kan anfales at etablere nyt ventilationsanlæg, da det vil betyde at ventilationsopsætning mv. skal ændres igen, når der foretages bygningsmæssige ændringer på Skalmejegården ca. 2 år efter.


Forvaltningen foreslår derfor, at etableringen af ventilation på Skalmejeskolen udskydes, så der er sammenfald mellem de bygningsmæssige ændringer i 2023-2024. Samtidig foreslås der fremrykket projekter vedr. udskiftning af ventilation i Ørnhøj og nyt tag til Skovmyren i Ilskov, der oprindeligt stod for udskiftning i 2022.

Økonomi

Beløbsmæssigt fordeler de nævnte forbedringer sig således på overslagsniveau:

 • Kølkær Skole, udskiftning af vinduer, 0,9 mio. kr.
 • Skalmejeskolen, omfugning af murværk, 1,85 mio. kr.
 • Arnborg Skole, udskiftning af vinduer, 0,9 mio. kr.
 • Sørvad - Ørnhøj Skole, udskiftning af ventilation i Ørnhøj, 3,5 mio. kr.
 • Skovmyren, Ilskov, udskiftning af tagbelægning, 0,35 mio. kr.


Der er ikke lavet udbud på de nævnte renoverings- og forbedringsopgaver, hvorfor de nævnte beløb kan variere, og det fulde rådighedsbeløb på 8 mio. kr. ønskes derfor frigivet. Såfremt der efter afslutningen af ovenstående opgaver er overskydende budget, så vil dette blive benyttet til lignende renoverings- og forbedringsopgaver på kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.04-P20-1-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for opførelse af offentlige toiletter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for opførelse af offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 010096 Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og stednr. 010097 Offentligt toilet ved Sunds Sø på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.


Byrådet bevilgede den 27. august 2019, pkt. 185 i alt 600.000 kr. til opførelse af offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø, fordelt med 300.000 kr. til hver.


Der er opført nyt offentligt toilet begge steder, som er sat i drift.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

010096

Offentligt toilet ved Arnborg Badesø

300.000

335.908

-35.908

010097

Offentligt toilet ved Sunds Sø

300.000

214.616

85.384


Merforbruget vedr. Arnborg Badesø skyldes, at omkostningerne til fremføring af el-, vand- og afløbsforsyningen har været væsentligt dyrere end først antaget grundet afstanden til eksisterende forsyninger. Ydermere er elforsyningen ændret til et mindre solcelleanlæg for at holde omkostningerne nede.

Udgiften til selve toiletbygningerne har været billigere end først antaget.


Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser