Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune vedtog i 2012 en klimatilpasningsstrategi, som er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. På baggrund af strategien bliver der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som gennem et kommuneplantillæg skal indgå i kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen udarbejdes på baggrund af en aftale mellem KL og Regeringen om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner frem mod udgangen af 2013.

 

På baggrund af dette sendes debatoplæg til kommuneplantillæg i offentlig høring i 4 uger. Det egentlige kommuneplantillæg forventes at blive behandlet politisk i begyndelsen af 2014.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen vil indeholde retningslinjer for, hvordan Herning Kommune vil prioritere indsatsen i forhold til klimaforandringer. Tillægget vil ligeledes indeholde kort over de udpegede risikoområder samt en udpegning på kommuneplanrammeniveau af områder egnede til oversvømmelse, således at det i større grad kan sikres at de udpegede risikoområder ikke oversvømmes.
 
Risikoområder kan for eksempel være særligt værdifulde bygninger, så som museer, vigtige erhvervsbygninger, parker og legepladser, forsyningsanlæg, herunder vandværker, jernbaner, offentlige ejendomme, særligt udsatte boligområder, særlig værdifuld landbrugsjord og særlig værdifuld natur.
 
Kommuneplantillægget ledsages af en teknisk redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for klimatilpasningsplanlægningen. Et centralt emne for redegørelsen og kommuneplantillægget vil være at præsentere resultatet af oversvømmelses-, værdi- og risikokortlægningen, herunder hvad der ligger til grund for udvælgelsen af risikoområder og give en prioritering af klimaindsatsen i kommunen.


Ved analyserne for oversvømmelsesrisiko benyttes år 2100 som beregningsår. År 2100 er valgt, da det lever op til anbefalingerne fra staten samt sikrer, at dimensioneringen lever op til den forventede levealder på ca. 70 år for nye ledningsanlæg.
 
Herning Kommunes nabokommuner betragtes som særlige interessenter med interesse i, hvordan Herning Kommune håndterer klimatilpasningen. Debatoplægget sendes derfor til dem med en opfordring til at komme med kommentarer til, hvad klimatilpasningsplanen skal indeholde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at debatoplægget for klimatilpasningsplan sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-13 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsbevilling - Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.126.000 kr. til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der overført 559.000 kr. fra 2012 samt afsat 567.000 kr. i 2013, i alt 1.126.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor store dele af vejbelægningen bliver brudt op.

 

Beløbene foreslås anvend til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet i blandt andet Grønnegade og Danmarksgade i Herning.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den foretages i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.126.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222054 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af de på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 559.000 kr. og 567.000 kr., i alt 1.126.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Energirenovering - Det Midtjyske ELENA-projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
      X
    X 
    X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

EU har indført en støtteordning, kaldet ELENA, med det formål at fremme energiinvesteringer i regioner og kommuner.

 

Region Midtjylland har taget initiativ til en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger via EU's ELENA-ordning (European Local ENergy Assistance).

 

Ordningen støtter med op til 90 % af udgifterne forbundet med at udvikle investeringsprogrammer, og støtten kan maksimalt udgøre 5 % af investeringerne.


12 kommuner forventes at være med i ansøgningen.


De samlede regionale og kommunale investeringer forventes at beløbe sig til ca. 544 mio. kr., hvoraf Herning Kommunes andel vil udgøre 16,2 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på ca. 24,5 mio. kr. til teknisk bistand til at forberede investeringerne.
Hvis ELENA-ansøgningen bliver godkendt af Den europæiske Investeringsbank og EU-Kommissionen som forventet, vil ELENA projektet forløbe fra medio marts 2014 til medio marts 2017.

Sagsfremstilling

Baggrund

På initiativ fra Region Midtjylland blev der i foråret og sommeren 2012 udarbejdet et forprojekt af Region Midtjyllands og 16 kommuners behov og interesser for at indgå i et fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at igangsætte mere systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger og anlæg, og at ELENA-midler kan være med til at fremme en sådan indsats markant. 


Udarbejdelse af ELENA-ansøgning
Med tilslutning fra KKR Midtjylland har Region Midtjylland igangsat arbejdet med en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank.
 
Der er 12 kommuner med i samarbejdet: Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Viborg.
 
Til brug for ansøgningen har de deltagende kommuner og regionen fremskaffet en lang række oplysninger og data. Alle har, med forbehold for politisk godkendelse, redegjort for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger i perioden fra medio marts 2014 til medio marts 2017.
 
Hvis projektet får tildelt ELENA-midler, har Regionen og kommunerne estimeret, at de tilsammen kan gennemføre (lånefinansierede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger for ca. 545 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på ca. 24,5 mio. kr. til at forberede investeringsprogrammet. Primo oktober fremsendes et udkast til ansøgningen til Den Europæiske Investeringsbank til kommentering / Primo oktober er der fremsendt et udkast til ansøgningen til Den Europæiske Investeringsbank, som der afventes respons på.
 
Forvaltningen vurderer at kunne foretage hensigtsmæssige energiinvesteringer for 16,2 mio. kr. i 2014 og 2015. ELENA-støtten skal anvendes til at forberede investeringerne, som forventes at lede til besparelser på ca. 1,2 mio. kr. pr. år, 1.038 MWh pr. år, og ca. 236 tons CO2 pr. år.
 
De samlede regionale og kommunale energiinvesteringer for i alt ca. ca. 544 mio. kr. over tre år forventes at lede til besparelser på 39.170 MWh pr. år og 8.773 tons CO2 pr. år. Endvidere vil projektet føre til øget samarbejde mellem deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt.

 
Organisering af ELENA-projektet
Region Midtjylland vil stå som ansøger og ledende partner. Der er udarbejdet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen mellem parterne skal fastlægge, hvordan samarbejdet mellem Region og kommuner skal foregå, og hvilke forpligtelser, der påhviler partnerne.
 
Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige bygninger og anlæg. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor 20 mellem investering og tilskud. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets partnere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang denne faktor ikke opnås for projektet som helhed.
 
KKR Midtjylland har udpeget en Styregruppe bestående af ledelsesrepræsentant fra Region Midtjylland (formand) og 4 kommuner. Regionen etablerer et sekretariat finansieret af ELENA-midler, til at varetage den daglige ledelse af projektet.

 
Godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsrådet
Målet er, at partnerne i løbet af oktober 2013 har godkendt ansøgningens indhold og samarbejdsaftalen, hvorefter den endelige ansøgning færdiggøres og sendes til godkendelse i EU medio december. Der kan forventes en afgørelse fra EU i løbet af tre måneder fra fremsendelse af den endelige ansøgning.

Økonomi

Herning Kommunes forventede investeringer som følge af ELENA-projektet på 16,2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret.
 
Med en ELENA støtte på 90 % og en forventet støtteprocent på 4,5 % skal Herning Kommune bidrage med en egenfinansiering på 72.900 kr. fordelt over 3 år. Udgiften finansieres af de midler, der allerede er afsat til energirenoveringer på investerings-

oversigten, stednr. 013083 med henholdsvis 7,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommunes deltagelse i ELENA-projektet godkendes,

 

at ELENA-projektets Styregruppe bemyndiges til at færdiggøre ELENA-ansøgningen og fremsende den til Den Europæiske Investeringsbank på vegne af Regionen og de deltagende kommuner,

 

at Samarbejdsaftalen mellem Regionen og kommunerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-6-12 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Tilladelse til etablering af mindelund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Dansk Tamilsk Informationscenter med ønske om oprettelse af en mindelund, med monument, over familiemedlemmer faldet i krigen på Sri Lanka.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en principsag, idet det må forventes, at der vil kunne komme lignende ansøgninger fra andre trossamfund.

Sagsfremstilling

Mindelunden, der ønskes oprettet med et monument i form af en større granitsten, ønskes placeret i Sdr. Anlæg, Vestre Anlæg eller Mindeparken.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at der er tale om en princiel sag, idet det må forventes, at der vil kunne komme lignende ansøgninger fra andre befolkningsgrupper, andre trosretninger, m.m., samt at den konkrete sag vedrører en begivenhed, der ikke har tilknytning til Herning, og som Danmark ikke har deltaget i.

 

Det skal indgå i vurderingen, om fælleskommunale områder skal kunne anvendes til særlige formål, der permanent tilgodeser og har interesse for kun bestemte befolkningsgrupper.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om ansøgning om etablering af mindelund i Herning kan imødekommes.

Beslutning

Sagen udsat.

 

Forvaltningen kontakter Dansk Tamilsk Informationscenter for at undersøge alternative placeringsmuligheder.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-5-13 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Blåt Flag ved Fuglsang Sø og søens tilstand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Fuglsang Sø har på andet år i træk været påvirket af blågrønalgeopblomstring.

 

Forvaltningen anbefaler, at det ved inddragelse af konsulenter vurderes nærmere på, hvad der evt. kan gøres for fremadrettet at undgå lignende. Målet er, at det Blå Flag igen kan hejses. Det anbefales at ansøgning om Blåt Flag ved Fuglsang Sø afventer resultatet af de igangværende undersøgelser.

Sagsfremstilling

Badevandskvaliteten ved Fuglsang Sø har de sidste to år været udfordret af blågrønalger.

 

Blå Flag er et internationalt vartegn for god badevandskvalitet, hvor der stilles en række krav til kommunen i forbindelse med hejsning af flaget. Kravene indeholder blandt andet jævnlig kontrol med badevandskvaliteten, informationstavler med badevandsanalyser, afholdelse af 5 borgerrettede arrangementer på lokaliteten.

 

I 2012 blev flaget taget ned sidst på badesæsonen, mens flaget ikke har været hejst ved Fuglsang Sø det meste af badesæsonen 2013. Der har ikke på noget tidspunkt været et egentligt badeforbud, men badning i søen har hele sommeren været forbundet med anbefalinger om blandt andet afvaskning i rent vand efter badning.

 

Området ved Fuglsang Sø anvendes i høj grad af byens borgere, og der har i badesæsonen været stor fokus og mange henvendelser i forbindelse med den periodevise forringede badevandskvalitet.

 

Der er derfor en stor interesse i at forsøge at finde en løsning på udfordringen med blågrønalger, så vi også fremadrettet kan bibeholde det Blå Flag ved søen. Problemstillingen er imidlertid kompleks, og en udredning af søens tilstand og eventuelt efterfølgende handling kræver en dybere analyse af Fuglsang Sø. Forvaltningen har fra rådgiver modtaget et tilbud på denne opgave på 20.000 kr.
 

Blandt de forslag til løsninger, som allerede har været vurderet er "tilkobling" af Herningsholm Å til søen, således at der bliver gennemstrømning af overfladevand. Vandet i søen er grundvand, og søen er uden tilløb og har generelt en rigtig god vandkvalitet. Herningsholm Å er netop lagt uden om Fuglsang Sø for at forhindre tilførslen af næringsstoffer til søen og dermed beskytte denne. Næringsrigt vand fra åen vil medføre opblomstring af andre alger og dermed forringe badevandskvaliteten.
 
Ligeledes har en forbindelse mellem Holing Sø og Fuglsang Sø, for at sikre cirkulation i vandet, været foreslået. Holing Sø, som nu er under udgravning, bliver imidlertid ikke en badevandssø, fordi jordbundsforholdene i området gør, at vandkvaliteten ikke forventes tilstrækkelig god. En forbindelse mellem de to søer vil derfor forringe vandkvaliteten i Fuglsang Sø. 

 

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at ansøgning om Blåt Flag ved Fuglsang Sø afventer resultatet af de igangværende undersøgelser. Perioden vil som beskrevet blive brugt til at få lavet en udredning af søens tilstand, vurdering samt beslutning af en eventuel handlingsplan for beskyttelse af badevandskvaliteten, så vi fremadrettet igen kan hejse det Blå Flag.

Dog vil der som hidtil løbende blive ført kontrol med vandkvaliteten.


I 2013 har forvaltningen måttet aflyse nogle planlagte offentlige arrangementer, som knytter sig til betingelserne for brug af blåt flag, hvilket også er medvirkende til forvaltningens anbefaling.

Økonomi

Udgiften til undersøgelse af forholdene afholdes inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04 Grønne Områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gennemføres en analyse af søens tilstand med henblik på at få afklaret eventuelle handlingsmuligheder,

 

at ansøgning om Blåt Flag ved Fuglsang Sø afventer resultatet af de igangværende undersøgelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-4-12 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Helhedsorienteret projekt i Lundby Bæk og Tved Bæk i Aulum By

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Lise Kjær Poulsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune har i løbet af foråret 2013 samarbejdet om et helhedsorienteret vandløbsprojekt i Aulum. Projektet har dermed, ud over forsinkelse af overfladevandet, også til hensigt at forbedre vandkvaliteten i vandløbet, ved at etablere regnvandsbassiner langs vandløbet. Ideen er at tænke hele Aulum Bys grønne kile ind i projektet og gennemføre et bredere og bedre naturgenopretningsprojekt med en høj grad af byforskønnende effekt til glæde for byens borgere.

 

Projektet indeholder udover håndtering af overfladevand i Aulum by også genslyngning af vandløbene Lundby Bæk og toppen af Tved Bæk, etablering af sandfang, udlægning af gydegrus samt etablering af stisystemer og opholdssteder i den grønne kile.

 

Forvaltningen anbefaler, at helhedsprojektet i Aulum by realiseres i samarbejde med Herning Vand A/S.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S og Herning Kommune har i forbindelse med Spildevandstillæg nr. 18 udarbejdet et helhedsprojekt i Aulum by. Projektet udspringer af et fremtidigt behov for at separere i Aulum og det medfølgende behov for regnvandsbassiner.

 

Ved at udvide projektet til at være mere end etablering af søer i den grønne kile i byen, bliver det samlede projekt et løft til de bynære grønne områder og naturen i Aulum.

 

Projektet indeholder også fastholdelse og forbedring af de rekreative forhold, idet der laves træbeskæring og etableres stier langs vandløbet for at sikre udsynet til vandløbet. Dermed giver projektet en unik mulighed for at integrere det våde element synligt og bynært med såvel stor natur - som rekreativ værdi.


Der er mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune aftalt en fordelingsnøgle i forhold til reetablering og nyanlæg af stier, fjernelse og ny beplantning af træer samt de genslyngede strækninger af vandløbet, der ikke er direkte påvirket af regnvandsbassinerne.

 

Arealerne ejes af Herning Kommune. Byrådet behandlede på møde den 19. juni 2012 (sag nr. 192), hvor Herning Vand A/S får tilladelse til at anlægge bassinerne mod at betale erstatning efter gældende praksis.

Økonomi

Udgiften, som Herning Kommune skal afholde til det samlede projekt, opgøres til 130.000 kr. Beløbet afholdes inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04 Grønne Områder for vandløb, konto nr. 071-00-512-08 og SO 04 Skove og Naturområder, konto nr. 020-22-587-00

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at helhedsprojektet i Aulum by realiseres i samarbejde med Herning Vand A/S,

 

at kommunens bidrag til realiseringen finsieres indenfor driftsramme SO 04, vandløb konto nr. 071-00-512-08 og SO 04 Skove og Naturområder, konto nr. 020-22-587-00.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-17-10 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Vådområde projekt ved Karstoft Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 8. august 2011 (pkt. 172) at der skulle udarbejdes en realiseringsansøgning til vådområdeprojekt ved Karstoft Å. Beslutningen blev taget på grundlag af forundersøgelsen i projektområdet. Forvaltningen modtog tilsagn om realisering d. 12. juli 2012, hvorefter NaturErhvervstyrelsen gik i gang med jordfordelingen.

 

Vådområdeprojektet er en del af vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjords plan for fjernelse af kvælstof til Ringkøbing Fjord i forbindelse med aftalen om Grøn Vækst. Der er 4 lodsejere, der ikke ønsker deltagelse i projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at vådområdeprojektet opgives, og der fremsendes et orienteringsbrev til involverede lodsejere samt en orientering til vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjord.

Sagsfremstilling

Beslutningen i 2011 omkring udarbejdelse af en realiseringsansøgning til vådområdeprojekt ved Karstoft Å, var baseret på en forundersøgelse udarbejdet af Herning Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Orbicon. Forundersøgelsen viste en generel villighed til projektet under de givne støtte- og købsmuligheder. Der var på daværende tidspunkt to lodsejere, som ikke ønskede projektet gennemført. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fortsætte projektet omkring etablering af vådområde ved Karstoft Å.

 

NaturErhvervstyrelsen

Efter modtagelse af tilsagn om realisering i juli 2012 opstarter NaturErhvervstyrelsen forhandlinger med de lodsejere, der via den ejendomssmæssige forundersøgelse, har ønsket at indgå i jordfordeling ved køb eller salg af projektjord.

 

Der er løbende afholdt statusmøder i denne proces, men der er ikke fundet en løsning indenfor de givne virkemidler, der har tilfredsstillet de involverede lodsejere.

NaturErhvervstyrelsen har derfor anmodet Herning Kommune om en stillingtagen til den nuværende situation, som efter styrelsens vurdering er vanskelig.

 

Den nuværende situation

I den mellemliggende periode, fra forundersøgelsen og indtil i dag, er der yderligere to lodsejere i den centrale del af projektområdet, som tilkendegiver, at de ikke ønsker at deltage i vådområdeprojektet.

 

Der er handlet jord centralt i projektområdet. Situationen er dermed ændret i forhold til forundersøgelsen, i det der skal forhandles med en ny lodsejer. Denne lodsejere stiller vilkår omkring jordfordelingen, som hverken NaturErhvervstyrelsen eller Herning Kommune kan imødekomme.

 

En anden lodsejere, uden omdriftsmæssige interesser indenfor projektområdet, har ændret holdning i forhold til projektet. Hverken NaturErhvervstyrelsen eller Herning Kommune har forhandlingsmuligheder, der kan ændre dette.

 

Samlet set resulterer det i, at der i den centrale del af projektområdet, er 4 lodsejere som på nuværende tidspunkt ikke ønsker projektet gennemført. De ejer tilsammen ca 30% af det samlede projektområde. Det er derfor ikke muligt at tage de pågældende lodsejeres jord ud af projektet. Herved ville kvælstofomsætningen indenfor projektet blive for lavt i forhold til krav ved tilsagn om realisering.

 

Forvaltningen ser derfor ingen muligheder for at kunne gennemføre etablering af et vådområde ved Karstoft Å ad frivillighedens vej og anbefaler, at projektet opgives.

 

Hvis projektet skal gennemføres vil det således skulle ske ved ekspropriation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vådområdeprojektet ved Karstoft Å opgives,

 

at de involverede parter, herunder Vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjord, orienteres om at vådområdeprojektet opgives.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Renovationsgebyr 2014

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering: Salg af arealer

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-370-07 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af kvæg

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-11-11 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse vedr. drikkevand

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser