Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. januar 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Projekt "allergivenlig beplantning" - videreførelse i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I år 2017 og 2018 har kommunen arbejdet på at gøre Herning Kommune mere allergivenlig, gennem en særlig indsats med udskiftning af allergifremkaldende træer.

 

I alt er der udskiftet ca. 240 træer på 17 forskellige lokaliteter.

 

Forvaltningen anbefaler, at status på projektet tages til orientering, og at indsatsen videreføres i 2019.

Sagsfremstilling

Indsatsen har udmøntet sig i en pulje, hvorfra der kunne søges om nye træer, som erstatning for de allergifremkaldende. Det har været et krav, at det eksisterende træ stod på et privatejet offentligt tilgængeligt areal eller på en skole, institution eller tilsvarende.

 

På kommunens egne arealer vil træerne i takt med naturlig udskiftning blive erstattet med allergivenlige alternativer.  

 

Det har været muligt at imødekomme alle ansøgninger, der har levet op til kriterierne for puljen.

 

Der er plantet nye træer følgende steder:

 

Skoler:

 • Åmoseskolen, Herning
 • Timring Skole, Timring
 • Lind Skole, Lind
 • Vestervangskolen, Herning
 • Kibæk Skole, Kibæk
 • Lundgårdsskolen, Tjørring
 • Herningholmskolen, Herning

 

Ejer- og Boligforeninger:

 • Egeholmene, Herning
 • Gyvelvej, Herning
 • Tolstedparken, Gjellerup
 • Børglumvej, Tjørring
 • Mejeriparken, Lind

 

Andre:

 • Havnstrup Forsamlingshus
 • Herning Golfbane
 • Krisecenter Herning
 • Timring Børnehave

 

I alt er der udskiftet ca. 240 træer på 17 forskellige lokaliteter. 

Økonomi

Der foreligger opgørelse for stednr. 020095 Allergivenligt træartsvalg på serviceområde 04 Grønne Områder.

 

Byrådet bevilgede den 7. marts 2017 pkt. 54 1.018.000 kr. og den 6. marts 2018 pkt. 52 1.018.000 kr., i alt 2.036.000 kr.

 

Samlet set forventes der i 2017 og 2018 forbrugt 1.288.179 kr.

 

De resterende 747.821 kr. overføres til 2019 til at videreføre indsatsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status på projektet tages til orientering

 

at indsatsen med udskiftning af allergifremkaldende træer videreføres i 2019.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har den 29. november 2018 været møde i Grønt Råd. Referatet er vedlagt.

 

Der var 3 punkter på dagsordenen:

 • Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Naturhistorisk Museum Aarhus
 • Grønt Råds fremtid
 • Status for vandløbsvedligeholdelsen 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 29. november 2018 tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Godkendelse af nyt kommissorium for Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Efter afslutning af Naturrådets arbejde og nedsættelse af Grøn Følgegruppe til Nationalpark Skjern Å-udvalget har der i Grønt Råd været et ønske om øget dialog og positiv inddragelse. De frivillige kræfter, der ligger i Grønt Råd, ses som en ressource, der kan være med til at kvalificere arbejdet i Herning Kommune på området indenfor natur og friluftsliv. På den baggrund, har forvaltningen udarbejdet et udkast til et revideret kommissorium.

 

Forvaltningen anbefaler, at det nye kommissorium godkendes.

Sagsfremstilling

Grønt Råd for Herning Kommune

Grønt Råd for Herning Kommune blev oprettet efter kommunesammenlægningen i 2007. Rådet blev oprettet, fordi kommunen ønskede sparring i forbindelse med udarbejdelse af kommunens naturpolitik. Rådet holder møde 4 gange årligt. På et af møderne deltager 2 repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget. Møderne består af oplæg om udvalgte emner, ofte af orienterende karakter. Der bliver taget referat fra møderne. Referatet offentliggøres på kommunens hjemmeside og bliver forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Enkelte organisationer har skiftet repræsentant siden 2007. 

 

Nyt kommissorium

I løbet af 2018 har 4 medlemmer fra Grønt Råd i Herning Kommune deltaget i arbejdet i Naturrådet, ligesom flere af medlemmerne har meldt sig til Grøn Følgegruppe til Nationalpark Skjern Å-udvalget. Der er løbende blevet refereret om arbejdet i disse grupper på Grønt Råd. Arbejdet i naturrådet mundede ud i en række anbefalinger fra Naturrådet til kommunen. Arbejdet i Grøn Følgegruppe er med til at skabe dialog og inddrager deltagerne positivt i processen omkring Nationalparkarbejdet. Arbejdsmåderne i Naturrådet og i Grøn Følgegruppe bliver i Grønt Råd fremhævet positivt, og rådet efterspørger mere af den slags i Grønt Råds arbejde.

 

De frivillige kræfter, der ligger i Grønt Råd, ses som en ressource, som kan være med til at kvalificere arbejdet i Herning Kommune på området indenfor natur og friluftsliv. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et udkast til et revideret kommissorium. I arbejdet med at opdatere kommissoriet er der hentet inspiration fra andre kommuners grønne råd, se bilag. Udkast til opdateret kommissorium er vedlagt som bilag.

 

I udkastet til kommissorium er der en række nye elementer, som alle vil styrke Grønt Råds arbejde.

 

De nye tiltag er listet op her:

 • Workshops - på hvert møde afsættes ca. 1 time til at behandle et emne af overordnet, strategisk eller planlægningsmæssig karakter. Formålet er at få Grønt Råds anbefalinger til emnet, som forvaltningen eller Teknik- og Miljøudvalget kan arbejde videre med.
 • Ekskursion - en gang årlig holdes et af de fire møder udendørs på et egnet sted, hvor et emne kan diskuteres. Formålet er at få belyst overordnede problematikker på stedet, uden at lave konkret sagsbehandling.
 • Politisk deltagelse - det foreslås, at de valgte politiske repræsentanter deltager på alle Grønt Råds møder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til kommissorium godkendes

 

at de valgte politiske repræsentanter deltager på alle Grønt Råds møder. 

 

Beslutning

Udkast til kommissorium godkendes, og udvalgets bemærkninger indarbejdes.

 

Udvalget ønsker udpeget en repræsentant, som kan repræsentere alle vandløbslaug i Herning Kommune. 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.13.23-P19-17-07 Sagsbehandler: Kith Skovgaard  

Orientering om bræmmer omkring beskyttet natur ved skovrejsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der er i kommuneplanen udpeget områder, hvor kommunen i særlig grad ønsker skov (f.eks. bynære skove og områder med drikkevandsinteresser), og hvor kommunen ikke ønsker skov (bl.a. af hensyn til bevaringsværdige landskaber, kulturmiljøer, kommuneplanrammer eller vindmølle- og råstofområder). Disse positive og negative skovrejsningsområder blev ved vedtagelsen af kommuneplan 2013-24 udvidet med op til 30 % for at tydeliggøre kommunens ønsker for skovrejsning. De ikke udpegede arealer (neutralområderne) blev derfor reduceret tilsvarende.

 

Ved ansøgninger om skovrejsning op til beskyttet natur skal det sikres, at skovrejsningen ikke medfører tilstandsændring på naturområdet. Dette sikres i form af vilkår om beplantningsfri bræmme (lysåbent område) op til beskyttet natur. Bræmmens bredde fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt projekt og vil højst være på 30 meter svarende til en træhøjde.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Når forvaltningen vurderer en ansøgning om skovrejsning, sker det ud fra en række hensyn, der skal sikre, at skovrejsningen ikke strider mod anden arealreservation eller arealbeskyttelse. 

Et af hensynene er en vurdering af, hvorvidt projektet vil kunne påvirke beskyttet natur. Hvis det er tilfældet, vurderes det, om der skal stilles vilkår om beplantningsfri bræmme op til naturområdet. Hvor bred en bræmme skal være, afhænger bl.a. af, om skoven plantes nord og øst for eller vest og syd for. Skov, der plantes nord og øst for et naturområde, vil ikke påvirke i samme grad som en skov, der plantes syd og vest for.

 

Det indgår også i vurderingen, hvilken naturtilstand, der er på det pågældende naturområde. Vurderes den af høj værdi, vil der også kunne stilles vilkår om en bræmme mod nord og øst, for at sikre, at den beskyttede natur ikke påvirkes. Vurderes naturen af mindre høj værdi, vil en mindre påvirkning fra skoven ikke ændre tilstanden væsentligt. Er det våd natur, vil der kunne stilles vilkår om en bræmme for at reducere effekten af træernes vandoptag.

 

En beplantningsfri bræmme skal sikre den beskyttede natur mod påvirkning fra skoven i form af løvfald og skygge, efterhånden som skoven vokser op. Samtidig vil især våde naturarealer kunne udtørres, hvis der rejses skov tæt på, fordi træerne optager betragtelige mængder vand.

 

De beplantningsfri bræmmer vil som regel være mellem 10 og 30 meter brede. Den øvre grænse er sat til, hvad der svarer til en træhøjde, selv om skyggeafkastet kan være længere. Når der plantes fredskov, omkranses skoven af et skovbryn bestående delvist af buske og mindre træer, men også af store træer. Derfor måles bræmmen fra skovbrynet.

 

Kommunes praksis er i tråd med flere andre kommuner, som f.eks. Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. De stiller vilkår om bræmmer, hvis det konkret vurderes, at skovrejsning vil medføre tilstandsændring på beskyttet natur. Også her vil bræmmens bredde afhæng af, hvor høj beskyttelsesgrad, der er tale om.

 

Jf. vejledningen til naturbeskyttelsesloven gælder lovens beskyttelse også for projekter udenfor beskyttet natur, hvis det vurderes at kunne påvirke ind i naturområdet. Såfremt vilkår om bræmmer ikke blev stillet, ville projekter op til beskyttet natur kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, som vil være svær at begrunde indenfor dispensationsbeføjelsen. Vilkår om bræmmer fremmer skovrejsning i kommunen ved at sikre, at flere skovprojekter kan gennemføres. Skovrejsning med tilskud sker på landbrugsareal, der ved tilplantning overgår til natur. De steder hvor der oftest er et højt naturindhold, er ved overgange fra den ene naturtype til en anden. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Forslag til ny renovationsordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Affaldsbeholderne i Herning Kommune er ved at være nedslidte og skal derfor udskiftes indenfor de nærmeste år. Der står i dag ca. 28.000 beholdere til brændbart affald og ca. 28.000 beholdere til papir ude ved husstandene. Dertil kommer en række nedgravede affaldsbeholdere. Udskiftningen af beholdere giver mulighed for at sortere og indsamle affaldet i flere fraktioner, når der samtidig indgås en ny kontrakt vedr. indsamlingen af affaldet.

 

Teknik- og Miljøudvalget havde på mødet den 3. december 2018 en temadrøftelse om ny renovationsordning. Her besluttede udvalget, at beholderne udskiftes med start i 2020 i 1 eller 2 omgange. Der vil fortsat være 2 beholdere, og den ene vil være to-delt, og den anden med mulighed for to-deling.

 

Der indarbejdes option i udbuddet med alternative drivmidler til renovationsbilerne, f.eks. el eller gas. Sortering i fraktioner, udformning af beholder m.v. drøftes og besluttes på mødet i januar 2019.

  

Udvalget skal tage stilling til implementeringen af ny renovationsordning samt til detaljer vedrørende renovationsbiler, skelordninger, fælles affaldsordninger og affaldsbeholdere.  

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget evaluerede på mødet den 30. april 2018 resultaterne af indsamlingsforsøget i Vildbjerg, hvor borgerne skulle sortere affaldet i en våd og en tør fraktion. På samme møde var der en temadrøftelse om ny renovationsordning, hvor forskellige modeller blev præsenteret. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør i op til 2 år, dvs. frem til 1. juni 2021. Samtidig blev beslutningen om ny renovationsordning udskudt.

 

I henhold til Budgetforlig 2019 er det besluttet at fremrykke investeringen på udskiftningen af affaldsbeholdere til 2020 under forudsætning af, at den rette løsning kan etableres.

 

AFLD har udarbejdet et forslag til ensretning af indsamlingsordningerne i ejerkommunerne - notat er vedhæftet som bilag 1. AFLDs bestyrelse anbefaler ejerkommunerne, at forslaget danner grundlag for fastlæggelse af kommunernes fremtidige indsamlingssystem. Teknik- og Miljøudvalget var på mødet den 3. december 2018 enige om at følge AFLDs anbefaling, hvor affaldet indsamles i følgende fire fraktioner: Papir/pap, metal/glas/plast, organisk og restaffald. For at fastholde to affaldsbeholdere ved husstandene skal affaldet indsamles i 2 to-delte beholdere. Implementeringen af den nye ordning kan enten ske på een gang (scenarie 1) eller i to etaper (scenarie 2).

 

Scenarie 1: Udskiftning af begge beholdere på een gang:

 • Borgerne skal vænne sig til udsortering af metal/glas/plast og organisk (madaffald) på samme tid
 • Affaldsbeholderne vil være ens
 • Den samlede beholderpris er lavere end ved to indkøb og to udkørsler af beholdere
 • Udgiften til tømninger og affaldsbehandling slår igennem fra 2020
 • Ændringen anslås at betyde en øget udgift på ca. 250 kr./år/husstand i forhold til nuværende udgifter.

 

Scenarie 2: Udskiftning af 1 beholder + genbrug af 1 beholder:

 • Borgerne skal kun udsortere metal/glas/plast fra starten
 • Affaldsbeholderne vil være forskellige i en overgangsperiode, da en eksisterende beholder genbruges til restaffald
 • Investeringen til den ene beholder kan udskydes - men vil så være lidt dyrere, når der skal skiftes i 2 omgange
 • Udgiftsstigningen til tømninger og affaldsbehandling er mindre i overgangsperioden
 • Beslutningen om udsortering af organisk affald kan udskydes
 • Ændringen anslås at betyde en øget udgift på ca.140 kr./år/husstand i en overgangsperiode.

 

Den nationale affaldsplan forventes at være klar i 2020 og sendes i høring i 2019. Udmeldinger herfra vil kunne påvirke kommunernes affaldsindsamling.

 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 3. december 2018 krav til renovationsbiler og var enige om, ud fra en økonomisk betragtning, at fastholde dieselbilerne, men ønsker samtidig at tilføje en option i udbuddet i forhold til el- eller gasdrevne biler som alternativ.

 

Udvalget skal tage stilling til:

 • om implementering af ordningen skal ske i 1 eller 2 omgange
 • detaljer vedr. renovationsbiler, beholdere og udbud (bilag 2)
 • skelordning og fællesløsninger (bilag 2)
 • tidsplanen (bilag 2)

 

Forvaltningen anbefaler, at den ny renovationsordning implementeres på een gang (scenarie1), og der indkøbes 2 stk. nye 2-delte affaldsbeholdere pr. husstand.

Såvel aftale om affaldstømning samt indkøb af nye beholdere sendes i udbud i 2019. 

Økonomi

Forvaltningen har estimeret udgiften til beholdere inkl. udkørsel og hjemtagning til følgende: 

Beholderinvestering ved udskiftning af 2 beholdere, udgift i alt ca. 27 mio. kr. - finansieres på Serviceområde 07 Renovation.

Beholderinvestering ved udskiftning af 1 beholder, udgift ca. 14 mio. kr. - finansieres på Serviceområde 07 Renovation.

 

Der er afsat rådighedsbeløb på 9,782 mio. kr. til beholdere i 2018 på Serviceområde 07 Renovation, beløbet forventes overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen fra 2018 til 2019.

Der er desuden i 2020 afsat 25,052 mio. kr. til beholdere, beløbet er fremrykket fra 2021 til 2020 jf. Budgetforliget.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at implementering af renovationsordningen sker på een gang med forventet ibrugtagning oktober 2020

 

at forvaltningen arbejder videre med udbud i henhold til supplerende forslag: 

 

-  at fastholde dieselbiler med option på el- og gasdrevne biler samt dieselbiler

   med el-drevet lift og komprimator

 

-  at den nuværende rabatpris for skel-ordningen fjernes, da der ikke

   forventes væsentlig forskel i pris mellem standplads og skel

 

-  at boligforeninger eller flere husstande kan indgå i fælles affaldsordninger

   med evt. større affaldsbeholdere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelser:

 

-

at fastholde dieselbiler med option på el- og gasdrevne biler, samt krav om el-drevet lift og komprimator på renovationsbilerne

 

-

at den nuværende rabatpris for skel-ordningen fjernes, da der ikke forventes væsentlig forskel i pris mellem standplads og skel

 

-

at boligforeninger eller flere husstande kan indgå i fælles affaldsordninger med evt. større affaldsbeholdere

 

-

at der gennemføres 2 udbud: Udbud af beholdere og udbud af renovationskørsel

 

-

at kontraktperioden for indsamling af husholdningsaffald forlænges til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Plan for fremtidig forsyningssikkerhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskommunale § 60 selskab, Energnist, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

 

Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg og har kapacitetsmangel, der ifølge selskabets plan for fremtidig forsyningssikkerhed blandt andet ønskes løst ved køb af ejerandel i Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC-BHP) i Holstebro, og samtidig indgåelse af leveringsaftale.

 

Dette kræver en vedtægtsændring samt en accept fra ejerkommunerne, ligesom selskabets plan for forsyningssikkerhed forelægges.

 

Forvaltningen anbefaler, at planen for fremtidig forsyningssikkerhed samt vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Energnist godkendte på møde den 7. september 2016 den nugældende ”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne. Med udgangspunkt i strategien har Energnist arbejdet på en plan for, hvordan der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet fremadrettet (https://www.affaldsweb.net/bilag62.pdf). Planen skal godkendes af ejerkommunerne. Desuden linkes til scenarie-analyse for fremtidig forbrændingskapacitet (https://www.affaldsweb.net/bilag3.pdf), som er udarbejdet i august 2018.

 

Energnist plan for fremtidig forsyningssikkerhed 2023-2030

Helt overordnet skal Energnist fortsat eje og drive forbrændingsanlæg med henblik på forbrænding i eget regi af både kommunalt affald og erhvervsaffald. 

Løbende vil der ske afsætning af overskydende affaldsmængder på markedet samt fastlæggelse af levetidsforlængelser på egne affaldsforbrændingslinjer, for derved at sikre balancen mellem mængde og kapacitet.

 

Prioritet 1:

Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg.

 

 

Prioritet 2:

Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.

 

Prioritet 3:

Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).

 

Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Derfor skal udviklingen af de relevante varmemarkeder løbende afdækkes. 

Alternativer til MEC-BHP vil også være en mulighed, ligesom fortsat drift af den ældste ovnlinje i Kolding (linje 2) medtages i den fremtidige planlægning efter 2023.

 

Vedtægtsændring 

Energnist ønsker at indgå i et længerevarende strategisk samarbejde med Måbjerg Energy Center - Bio Heat & Power A/S via køb af kapitalandele. Dette kræver en vedtægtsændring, hvor punkt 3.5 i vedtægterne foreslås ændret til:

 

”Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.

 

Vedtægternes punkt 3.5 ændres fra:

”Interessentskabet kan – som følge af ønsket om en organisering i en struktur med et eller flere kapitalselskaber, eventuelt som følge af lovgivningsmæssigt krav herom - varetage de i punkt 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter i 100 % ejede aktie- eller anpartsselskaber. Interessentselskabet kan eje andele i andre aktie- og anpartsselskaber, i det omfang aktiviteterne i sådanne associerede selskaber i alt overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne associerede selskaber udfører for Interessentskabet eller med Interessentskabet koncernforbundne selskaber.”

 

Sagen uddybes nærmere i bilag 2 - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed. Desuden vedlægges bilag 1 - Bestyrelsesmøde i Energnist (referater fra bestyrelsesmøder med bestyrelsens anbefaling), samt bilag 3 - Notat vedr. vedtægtsændringer i Energnist I/S udarbejdet af DLA Piper.

 

Forvaltningen anbefaler, at planen for forsyningssikkerhed og vedtægtsændringerne godkendes. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedtægtsændringen godkendes

 

at Energnist i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7 kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele

 

at ”Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Forlængelse af kontrakt

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser