Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om beskæftigelsesprojektet "Naturen som løftestang"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

I samarbejde med beskæftigelsesprojektet: ”Naturen som Social Løftestang” er det lykkedes at få gjort kontanthjælpsmodtagere, som har været udenfor arbejdsmarkedet i mere end 10 år, interesseret i en sundere livsstil ved bl.a. at cykle. Gennem projektet blev det også muligt at arbejde med borgere, som af forskellige sundhedsmæssige årsager, havde behov for input til en sundere livsstil.

 

Som dokumentation for det tværfaglige cykelprojekt ”Cykl dig Sund” er der udarbejdet en film om forløbet.  Filmen er tænkt som et inspirerende og lærende indslag.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Cykler opstod i 2012 på baggrund af Trafikministeriets Cykelpulje. Et mål har været at få borgere til at ændre adfærd, og blive opmærksom på det sunde valg, når man tager cyklen som transportmiddel.

 

Gennem samarbejdet til genoptræningsenheden blev der skabt kontakt til borgere, der som udgangspunkt havde brug for den sundhedsmæssige tilgang til projektet.  

 

Filmen synliggør i særlig grad, hvordan vi med relativ få midler får langtidsledige borgere gjort interesseret i en sundere livsstil ved bl.a. at cykle. Derudover ser vi borgere flytte sig fra offentlig forsørgelse til at kunne klare sig selv i højere grad.

 

Med filmen vises et spændende projekt, som går på tværs af forskellige faggrupper.

 

Filmen vil blive vist på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Resultat fra brugertilfredshedsundersøgelsen august 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 
Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Thorben Føns

Sagsresume

Brugertilfredshedsundersøgelsen for vandløbsvedligeholdelse er gennemført i august måned 2017. Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt til 600 tilfældigt udvalgte bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune. I alt har 109 personer besvaret brugertilfredshedsundersøgelsen svarende til ca. 18 % af de adspurgte bredejere. Resultaterne viser, at der i 2017 er samme grad af tilfredshed, som ved gennemførelse af tidligere måling.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager de fremlagte resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning, og brugertilfredshedsundersøgelsen ikke gentages som en spørgeskemaundersøgelse, og der arbejdes videre med fire forslag till forbedring af brugertilfredsheden.

Sagsfremstilling

Brugertilfredshedsundersøgelsen for vandløbsvedligeholdelsen 2017 er gennemført i et samarbejde med Forretningsudvikling ved Herning Kommune, som også vil fremlægge og gennemgå resultaterne på udvalgsmøde. Brugertilfredshedsundersøgelsens samlede resultater er vedlagt i bilag.

 

I foråret blev der, som en del af arbejdet med brugertilfredsheden, inviteret til 2 borgermøder i Kibæk og Vildbjerg. Her mødte mellem 3-400 borgere frem. På møderne blev borgerne orienteret om, hvad kommunen kan og ikke kan, når der er tale om vedligeholdelse og administration af offentlige vandløb.

 

Efter den sidste brugertilfredshedsundersøgelse i 2013 blev der udarbejdet en handleplan. Handleplanen indeholdt en række tiltag med fokus på forbedring af brugertilfredsheden. Punkterne på handleplanen omhandlede primært forbedringer omkring formidling, arbejdsplaner og kontaktoplysninger. På trods af de gennemførte tiltag, er der ingen forskel i niveauet af brugertilfredshed, sammenlignet med 2013.

 

Tre centrale forhold, der har betydning for graden af tilfredshed
 

 • Der er overensstemmelse mellem de aftaler, der bliver lavet med kommunen, og det arbejde, der bliver udført
  Forvaltningens bemærkning: Det vil være et vilkår vi kan arbejde med. Blandt andet i forhold til at lave flere fælles tilsyn som opfølgning på henvendelser og få en konkret tilkendegivelse fra de pågældende lodsejere.

 

 • Vandløbsvedligeholdelsen er af høj kvalitet.
  Forvaltningens bemærkning: Kommunen kan vedligeholde efter regulativernes forskrifter. Forvaltningen oplever til tider, at bredejere ikke altid har kendskab til rammerne for vedligeholdelsen.  

 

 • Jeg kan finde de oplysninger på kommunens hjemmeside som jeg har brug for.
  Forvaltningens bemærkning: Det gælder primært, at oplysninger om grødeskæringsterminer efterlyses.  

 

Det videre forløb

Det er forvaltningens vurdering, at det med hyppigere og større mængder nedbør, med deraf lejlighedsvise oversvømmelser af vandløbsnære arealer, ikke vil være realistisk at opnå fuld tilfredshed hos bredejerne. Vandløbsloven har ikke til formål at hindre lejlighedsvise oversvømmelser.

 

Forvaltningen vil fremadrettet arbejde videre med fokus på, at de resultater, som analysen peger på har indflydelse på tilfredsheden. Forvaltningen anbefaler, at der ikke fremadrettet laves en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse, da forvaltningen vurderer, at en mere kvalitativ undersøgelse med dialog kan danne et bedre fælles grundlag for forståelse af kommunens opgave og en mere målrettet dialog omkring tilfredsheden på denne baggrund.

 

Forslag til nye tiltag indenfor området 

1.

Der laves en mere tilgængelig mobilløsning i forhold til oplysninger om grødeskæringsterminer.

2.

Der udarbejdes en standardprocedure for håndtering af henvendelser og opfølgning på disse.

Proceduren skal indeholde en endelig tilkendegivelse fra de pågældende aktører om graden af tilfredshed med resultatet og behandling af henvendelsen.

3.

Der arbejdes med at gøre arbejdsplanerne bedre og mere tilgængelige.

4.

Der arbejdes videre med en kvalitativ analyse ved en kontakt til 5 utilfredse og 5 tilfredse bredejere, for at spørge ind til svarene i undersøgelsen.

5.

Forvaltningen, i stedet for spørgeskemaundersøgelse, tilbyder et årligt dialogmøde med vandløbslaugene.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager de fremlagte resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning

 

at brugertilfredshedsundersøgelsen ikke gentages som en spørgeskemaundersøgelse, men i stedet gennemføres årlige dialogmøder med vandløbslaugene

 

at der arbejdes videre med de foreslåede forbedringstiltag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog arbejdes der ikke videre med en kvalitativ analyse ved en kontakt til 5 utilfredse og 5 tilfredse bredejere.

Der tages kontakt til Sagro med henblik på etablering af flere vandløbslaug, og en løbende dialog om yderligere forbedringstiltag.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er kommet en ny bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Forvaltningen har opdateret Herning Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, så den stemmer overens med reglerne i bekendtgørelsen. Samtidig justeres tidsfristen for bekæmpelsen, så der samlet opnås en mere effektiv bekæmpelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo godkendes. Samtidig anbefales, at indsatsplanen offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger.  

Sagsfremstilling

Ny bekendtgørelse

26. juni 2017 blev en ny bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtaget i Folketinget. Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunen at bekæmpe bjørneklo på private lodsejeres jord, hvis lodsejeren ikke selv gør det. En sådan indsats kan ske på baggrund af et forudgående påbud. Samtidig sikrer bekendtgørelsen, at prisen for bekæmpelse ikke væsentligt (uden en veldokumenteret begrundelse) overstiger en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter. Muligheden for at politianmelde og udstede bøde til private lodsejere, som ikke bekæmper bjørneklo, er fjernet med den nye bekendtgørelse.

 

Prisloftet i bekendtgørelsen har været kritiseret i medierne, da loftet er sat meget lavt i forhold til de faktiske udgifter forbundet med en effektiv bekæmpelse. Miljøministeriet fastholder, at loftet er sat for at sikre lodsejere mod uforholdsmæssigt høje opkrævningsbeløb fra kommunerne. Kommunen har mulighed for at opkræve det fulde beløb, som bekæmpelsen har kostet, med fornøden dokumentation for den afholdte udgift.

 

Forvaltningen har opdateret indsatsplanen, så den stemmer overens med reglerne i bekendtgørelsen. Forslag til ny indsatsplan er vedlagt som bilag.

 

Praksis i Herning Kommune

Herning Kommune har siden 2008 haft en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo. Der er de seneste 5 år blevet sendt 3-5 påbud til private lodsejere. Generelt er lodsejere i Herning Kommune gode til at få bekæmpet bjørneklo, når de bliver gjort opmærksomme på, at planten forekommer på deres jord.

 

I den gældende indsatsplan er fristen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo angivet til udgangen af maj. En væsentlig ændring, i det nye forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, er, at fristen nu er rykket til 15. maj. Dette sker for at skabe en mere effektiv sagsgang i forbindelse med påbudssager.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo godkendes, så Herning Kommune kan fortsætte den effektive bekæmpelse. Samtidig anbefales, at indsatsplanen offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger.

Økonomi

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo, efter de nye regler, forventes at kunne gennemføres inden for de eksisterende driftsmæssige rammer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo godkendes og offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger til at komme med bemærkninger

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre korrektioner i planen, hvis der kommer indsigelser i høringsperioden

 

at forvaltningen fastlægger praksis med at opkræve det dokumenterede beløb for bekæmpelse af bjørneklo på privat ejendom .

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen-Louise Smidth, Mathias Utoft Jørgensen, Pia Colstrup, Sofie Britze

Sagsresume

I forbindelse med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for fastlæggelse af model for friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden/"Elmers Hus" i Søby. Ud fra de alternative forslag, fremlægges forskellige modeller, som graduerer tilbud for ophold og formidling ved Vejerboden og andre steder i Søby.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2017, pkt. 193, at udsætte sagen, og at forvaltningen undersøger alternativer til de 4 fremlagte modeller, som fremlægges på et kommende møde.

 

Sagen er opdateret med alternative forslag jfr. Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning. 

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og tager stilling til, hvilken model eller hvilke anlæg, der skal være ved Vejerboden eller andre steder i Søby.

Sagsfremstilling

Sagen er opdateret med alternative forslag jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2017, pkt. 193.

 

Fritstående toilet - handicapvenligt

Den optimale placering for denne bygning vil være ved siden af Vejerboden eller på parkeringspladsen overfor Vejerboden, da det er det naturlige samlingspunkt for besøgende, idet mange af stierne samles og går ud derfra. 

Formidling og information om området vil kunne etableres i planche/skilteform ved siden af toiletbygningen.   

Anslået pris: 350.000 kr. Se også i økonomiafsnit vedr. udspecificering af prisen.

  

Madpakkehus og toilet ved Søby Brunkulsmuseum

Muligheden for offentlig adgang til Søby Brunkulsmuseums madpakkehus og etablering af offentligt toilet er drøftet på Søby Brunkulsmuseums bestyrelsesmøde den 27. oktober 2017. Referat fra bestyrelsesmødet er vedlagt som bilag.

  

Alternative udsigtstårne

Der er indhentet overslagspriser og skitser på alternative udsigtstårne. Det oprindelige udsigtstårn er udformet i corteen stål (levetid 50 år).

 

Et udsigtstårn med samme udtryk og med samme dimensioner udformet i sort stål (levetid 10-30 år).

Overslagspris: 390.000 kr.

 

Et udsigtstårn i egetræ og stål, som kombinerer udtrykket fra det oprindelige udsigtstårn og fugletårnet

Overslagspris: 170.000 kr. 

 

Et udsigtstårn i træ i samme udtryk som fugletårnet med en lidt større platform.

Overslagspris: 150.000 kr.

   

Nødtørftig renovering af Vejerboden inkl. baghus

Renovering af råhuset med nyt tag (stålplader med tagstensprofil), udvendigt murværk renoveres i fornødent omfang og pudses i stil med den nuværende overflade samt renovering af gulv i fornødent omfang. Der isættes nye yderdøre og vinduer (1-lags).

Anslået pris: 200.000. (Der er ikke indhentet tilbud).

 

Renovering af indvendige rum med opsætning af loft og renovering af indvendige vægge samt maling af disse. Nye indvendige døre. Behandling af gulve, så der kan skabes handicapadgang.

Anslået pris: 175.000 kr. (Der er ikke indhentet tilbud).

 

Etablering af 2 stk. toiletter i baghuset (et almindelig og et handicapegnet).

Anslået pris: 80.000 kr. (Der er ikke indhentet tilbud). Hertil skal lægges etablering af nedsivningsanlæg, strøm og vand - anslået pris: 100.000 kr.

 

Forslaget vil bevare Vejerboden som en kulisse og et toilethus. 

 

Adskillelse af Vejerboden og madpakkehus

Vejerboden og et madpakkehus vil kunne danne centrum for naturoplevelser i Søby hele året rundt. Her udgår vandre- og cykelruter fra, og her kan man mødes under tag. Ved at skille madpakkehus og Vejerboden fra hinanden begrænses anvendelsesmulighederne, da større grupper ikke vil kunne samles og bruge stedet som udgangspunkt.

 

De supplerende og alternative forslag herover har ikke været drøftet med lodsejerne eller den nedsatte styregruppe.

 

Bestyrelsen for Søby Brunkulsmuseum har på et bestyrelsesmøde behandlet forslaget til eventuel alternativ placering af madpakkehus og toiletbygninger i tilknytning til museet. Bestyrelsen giver udtryk for, at de ikke ønsker disse anlæg tæt på museet, men peger på den fælles løsning jfr. forslag 1-4 ved Vejerboden/Elmers hus. Referatet vedlagt som bilag.

 

 

  

Sagstekst fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. oktober 2017 pkt. 193:

 

I forbindelse med igangværende arbejde med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for fastlæggelse af serviceniveauet omkring friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden. Vedlagt er et bilag, hvor de enkelte faciliteter og serviceniveauer gennemgås.

 

Der samarbejdes med lodsejere, Naturstyrelsen og Brunkulsmuseet om realisering af de samlede ønsker ud fra den allerede vedtagne plan for Søby Brunkulsleje. Planen med tilhørende økonomi jfr. anlægsbevillingen, blev godkendt af Byrådet på mødet den 21. juni 2016, pkt. nr. 190.

  

Planerne omkring har været fremlagt for den nedsatte styregruppe. De lokale har overfor styregruppen udtrykt betænkelighed ved størrelsen af madpakkehuset. Derfor har forvaltningen lavet alternative forslag til et stort madpakkehus, som vil kunne rumme siddepladser til gæster, der kommer i en stor bus/eller to skoleklasser på tur. Desuden har der været udtrykt bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelig økonomi til den fremadrettede drift af anlægget. Indholdet i brevet er vendt med styregruppen og på et lodsejermøde, og forbehold og usikkerheder er afklaret og indarbejdet i modellerne. Der har været afholdt endnu et informations- og dialogmøde med lodsejerne i Søby den 29. august 2017, hvor skitser og løsningsforslag er fremlagt og drøftet. Dog har de supplerende alternative løsninger ikke være drøfte med hverken lodsejere, Naturstyrelsen eller styregruppen.

 

Forvaltningen har, sammen med ekstern arkitekt, udarbejdet skitseforslagene med tilhørende overslag over disse anlæg. Det er vurderet, at det bygningsfagligt kan forsvares at istandsætte Vejerboden (en eksisterende bygning, som blandt andet havde funktion som brovægt under brunkulsgravningen) i stedet for eventuelt at fjerne bygningen og opføre en helt ny bygning. Samtidig kan nogle af de fælles funktioner etableres i det historisk autentiske hus, som også bidrager til at give de besøgende en særlig oplevelse.

 

Vejerboden har desuden haft en central betydning for brydning af brunkul i Søby, hvorfor brovægten ved huset, som stadig findes, er en del af den kulturhistoriske fortælling. Der er lavet udkast til indretning og brug af Vejerboden med særudstilling om Vejerboden, naturformidling og et samlet overblik over området. Herudover etableres der to toiletter - et handicapegnet og et almindeligt. Der er opbakning fra Søby Brunkulsmuseum til, at en renovering af Vejerboden vil kunne samarbejde og understøtte museets drift, og som vil give et besøgssted i vinterhalvåret, når museet har lukket. Søby Brunkulsmuseum havde i 2016 15.447 besøgende, så området er et meget benyttet udflugtsmål.

 

Overslagspris for renovering af Vejerboden er 600.000 kr.

 

Dertil er der udarbejdet forslag til to typer madpakkehus (stor og lille model), som borgere og turistbusser frit kan benytte ved et besøg eller et arrangement i Søby Brunkulsleje. En let konstruktion med tagpap og lameller som sider, samt faste borde og bænke, grill- og bordfunktion.

 

Forvaltningen og VisitHerning får ofte spørgsmål om, hvor der i kommunen findes lidt større steder med ly og læ samt toiletter, så der uanset vejret kan der laves en tur eller et arrangement, derfor er dette indtænkt som en mulighed. Madpakkehuset foreslås placeret ved siden af Vejerboden, hvor der tidligere har ligget en smedje. Madpakkehuset er udformet med inspiration fra gamle billeder af smedjen.

 

Ovenstående er sammendraget i 4 modeller, som graduerer, hvad området skal kunne tilbyde.

 

Model 1 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (stor model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til større grupper op til 80 personer.

Anslået pris 1.150.000 kr.


Model 2 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (lille model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til grupper op til 40-50 personer.

Anslået pris 1.025.000 kr.

 

Model 3 - Renovering af Vejerboden og opsætning af borde og bænkesæt uden overdækning  

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber plads til 20-30 personer, men uden ly og læ i form af overdækning og uden grill- og bordfunktion, som er indeholdt i serviceniveau 1-2. Hvis vejret er dårligt, vil der være plads til en lille gruppe inde i selve Vejerboden.

Anslået pris 715.000 kr.

 

Model 4 - Nedrivning af Vejerboden og etablering af et nyt toilethus med borde og bænke

Et besøgssted med overdækkede borde og bænke, et handicapvenligt toilet og et udendørs køkken med vask. Formidling af et samlet overblik over området og en mindre naturformidling på siderne af bygningen.

Anslået pris 550.000 kr. 

 

Udsigtstårn

Der er udarbejdet forslag til et Søby-tårn. Et udsigtstårn, som gør, at man kan se én af de to tilbageværende ørkener i Søby. Samtidig ligger det helt op til jernbanen, Herning-Vejle, og vil også kunne ses fra toget. Udformningen er, som det også fremgår af bilag, inspireret af de maskiner og rester af samme, som stadig kan ses i Søby. Derfor er der tale om en jernkonstruktion.

Anslået pris 650.000 kr.

 

Fugletårn

I samarbejde med Staten søges opført et fugletårn, så besøgende, der ikke kan komme helt tæt på Søby Sø, kan få udsigt til søen og dens fugleliv herfra. Tårnet laves i træ med inspiration fra tilsvarende tårne opført af Naturstyrelsen.

Anslået pris 100.000 kr.

 

Ovenstående aktiviteter vil samlet set løfte besøgsoplevelsen i Søby Brunkulsleje og skabe nogle unikke støttepunkter i det specielle landskab. Forvaltningen anbefaler derfor model 2, som vil skabe en autentisk og speciel oplevelse for en bred gruppe af besøgende.  

Økonomi

Den afsatte anlægssum afsat til projektet Service Område 04, Grønne områder, Søbyfredningen, sted. nr. 050095, udgør i alt 3,188 mio. kr. Byrådet har tidligere, i forbindelse med selve fredningen, bevilget et driftsbudget på 245.000 kr., som er en del af driftbudgettet på Service Område 04, Grønne områder, Skove og naturområder. Det samlede projekt vil blive realiseret inden for den afsatte bevilling til projektet.

 

Nedenfor ses overslagspriser for de enkelte serviceniveauer samt for tårne og skiltedesign i jern.

 

 

Der er i projektet på nuværende tidspunkt brugt 900.000 kr. til blandt andet etablering af stier og rydning af arealer og udsigter. Forvaltningen anbefaler model 2, der sammen med skilte, fugletårn og udsigtstårn vil give en samlet anlægssum på 2.075.000 kr. Dette efterlader 213.000 kr. i projektet, som vil blive anvendt på at færdiggøre de sidste stier og udsigter.

 

Den nedsatte Styregruppe for Søby Brunkulsleje har fået forelagt og har drøftet den tilhørende driftsøkonomi, så der er skabt indsigt i, at der også er midler til den efterfølgende drift. De nye forslag er ikke drøftet med lodsejerne eller den nedsatte styregruppe.

 

Anlæggene, som er indeholdt i planen, omfattende udsigtspunkt, p-plads, sti m.m. på "affaldsbjerget" ved AFLD, som i øvrigt ikke er omfattet af fredningen, udføres af AFLD, som har afsat egne midler, og som dermed bidrager væsentligt til realisering af de samlede ønsker for området.

 

Forvaltningen har i første omgang peget på en løsning, som foreslået i model 1. Det vurderes, at mange efterspørger faciliteter i kommunen, hvor der både er ly og læ samt toiletter, også i forbindelse med busture, udflugter og større arrangementer. Model 2, 3 og 4 er udarbejdet efter drøftelse i den nedsatte styregruppe, som har ønsket alternative forslag til den store model 1.

 

Forvaltningen vurderer, at model 2 vil skabe en autentisk og speciel oplevelse. Modellen er mindre i udtryk og omfang, men vil stadig kunne dække behovet for langt de fleste besøgende.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter og tager stilling til, hvilken model eller hvilke anlæg, der skal være ved Vejerboden eller andre steder i Søby.

Beslutning

Der etableres et fugletårn (træ) ved Søby Sø, og et udsigtstårn (træ og stål) placeres i det nordøstlige hjørne af Søby-fredningen.

 

Der foretages en nødtørftig renovering af Vejerboden med toiletter, og der placeres borde og bænke i de eksisterende rum.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Fasterholt udarbejdes på baggrund af nye lokalplaner (nr. 73.B5.1 og 73.E1.3) og ændringer i kommuneplanramme 73.BL1 (pga. ny kommuneplan, som blev vedtaget i juni 2017).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 9 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 73.B5.1 (vedtaget 20. juni 2017) og lokalplan 73.E1.3 (vedtaget 29. august 2017), udlægges et område ved Brandevej til boligformål og et område ved Solsortevej til erhverv.

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde og det nye erhvervsområde er, at områderne er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Områderne er i dag kun delvist optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages de resterende dele af lokalplanområderne i spildevandsplanen (jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3). Boligområde ved Brandevej optages som opland O03-1.P, og nyt erhvervsområde ved Solsortevej optages som O07-2.P. Desuden tilpasses afgrænsningen af opland O03.P, så den stemmer overens med afgræsningen af kommuneplanramme 73.BL1.

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra de nye områder lokalt. I boligområde vest for Brandevej og i kommuneplanramme 73.BL1 må der ikke nedsives på grund af nærheden til Fasterholt Vandværk. I det nye erhvervsområde ved Solsortevej har geotekniske undersøgelser vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes til at være ikke-nedsivningsegnet.

 

De nye områder optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S' kloaksystem. I opland O07-2.P ved Solsortevej er der reserveret plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge et bassin. Dette bassin kan evt. til dels fungere som nedsivningsbassin, da det trods alt forventes at der vil være mulighed for en vis grad af nedsivning i området. Nedsivningsbassinet forventes etableret med overløb til regnvandskloakken.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer i de berørte oplande ledes til Holtum Å. Miljømålet for Holtum Å er "god økologisk tilstand", hvilket den nuværende tilstand opfylder. Inden udledning til Holtum Å vil alt regnvand fra separatkloakerede oplande blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver, og afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Selvom der indføres to nye oplande i spildevandsplanen bliver udledningen til Holtum Å ikke øget. Dette skyldes, at opland O03.P mindskes. Den samlede udledning til åen falder fra 48,24 l/s til 44,68 l/s.

 

Etablering af de nye lokalplanområder og ændring af kommuneplanramme 73.BL1 forventes derfor ikke at give anledning til øgede vandmængder eller øget forurening af Holtum Å.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-253-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Bauneparken 36, Sørvad - Dispensation til byggeri udenfor byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Bauneparken 36 i Sørvad søges om tilladelse til et nyt enfamiliehus med placering uden for det lokalplanlagte byggefelt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til at fravige byggefeltet som ansøgt.

Sagsfremstilling

Udstykningen Bauneparken består af 2 lokalplanområder med meget store terrænforskelle.

 

Den aktuelle ejendom er omfattet af lokalplan nr. 83.B5.1, som er det nordligste lokalplanområde.

Lokalplanen angiver, at bebyggelse skal placeres indenfor de angivne byggefelter (§ 7.4).

 

Der er kun udlagt byggefelter på de sydligste grunde i lokalplanområdet. Placeringen af byggefelterne har til hensigt at sikre friholdelse af udsigt fra det bagvedliggende område. Byggefelterne er udlagt på tværs af koterne, så terrænets hældning kan udnyttes i den enkelte bolig for at skabe grundlag for interessant arkitektur.

Der er nu opført 1 bolig indenfor lokalplanområdet. Boligen er opført i 2 etager og uden at udnytte terrænets naturlige udformning.

 

Ansøger ønsker at placere bygningen langs boligvejen og dermed på tværs af byggefeltet. Bygningen opføres i 1 plan og vil overholde byggeretten i forhold til Bygningsreglementet.

 

Der er endnu ikke bygget på nogle af de øvrige grunde med byggefelter i dette lokalplanområde, og derfor er dispensationen af principiel karakter og vil i givet fald danne præcedens for efterfølgende ansøgninger.

 

 

Det sydlige lokalplanområde har også grunde udlagt med byggefelter. De er imidlertid udlagt i hele grundens bredde (undtaget skelbræmmen på 2,5 m i hver side) og vurderes ikke umiddelbart at kunne sammenlignes med byggefelterne i det nordlige lokalplanområde.

 

Naboorientering

Da placeringen af bygningen ikke overholder lokalplanens bestemmelser og samtidig er principiel for den kommende udbygning af området, har projektet været sendt i høring i begge lokalplanområder.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at byggeriet ikke vil forringe udsigtsmulighederne væsentligt for de bagvedliggende grunde, da terrænet i sig selv begrænser udsigt fra grundene.

 

 

Forvaltningen vurderer, at afgørelsen vil danne præcedens for byggeri udenfor byggefelterne i dette lokalplanområde, så der også ved fremtidige ansøgninger kan forventes dispensation til en tilsvarende overskridelse af byggefeltet.

 

Da der endnu ikke er opført bebyggelse på de øvrige grunde med byggefelt i lokalplanområdet, vurderes der at være lige vilkår for alle ejendomme i forhold til bebyggelsens placering. Udstykker må som konsekvens af dispensationen sikre, at kommende købere er informeret herom.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til lokalplanens § 7.4 og tilhørende kortbilag, for at fravige byggefeltet som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-91-17 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Orientering om Toftvej 17, Agerfeld - Godkendelse af ændret anvendelse til bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Orienteringspunkt

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Henrik Thimsen

Sagsresume

Herning Kommune modtog den 3. april 2017 en ansøgning om landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af tidligere dyrlægeklinik til boligformål på adressen Toftvej 17, Agerfeld, Sørvad.

Sagen blev sendt i naboorientering, og der indkom en indsigelse fra Agerfeld Smedje, som udtrykte bekymring for, at virksomheden kunne blive begrænset i form af eventuel støjklage fra den nye bolig ved ændringen.

 

Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på udvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 127, hvor udvalget besluttede at meddele afslag på den ansøgte ændring af anvendelsen til bolig, fordi landzonebestemmelserne også omfatter anden lovgivning, - og dermed Miljøloven i forhold til eventuelle støjgener.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med efterfølgende partshøring af ansøger, fremkom der begrundet tvivl om, hvorvidt støjudfordringerne eventuelt kunne løses i form af opsætning af en støjskærm etableret mellem Toftvej 17 og naboejendommen Agerfeld Smedje. Derfor er der endnu ikke givet en endelig afgørelse på ansøgningen, som stadig er i proces.

 

I kraft af den nye planlov, som nu er trådt i kraft, er der sket væsentlige ændringer i landzonebestemmelserne. Ændringerne har konsekvens for sagens aktuelle behandling. Ansøgningen er i forhold til ansøgningstidspunktet, behandlet efter bestemmelserne i de daværende landzonebestemmelser.

 

I henhold til den nye planlov § 37, stk. 2, vil det således ikke længere kræve en landzonetilladelse, at ændre den tidligere dyrlægeklinik til bolig.

Det betyder, at den ansøgte ændring fra erhverv til bolig nu alene skal behandles efter byggeloven.

 

Ved udstedelse af byggetilladelse skal forvaltningen påse, at anden lovgivning er overholdt, men den ændrede planlov betyder, at forvaltningen nu skal behandle en sag efter byggeloven, hvor der ikke er mulighed for at stille vilkår i forhold til eventuelle støjgener. Dette kan alene ske i en lokalplan eller en landzonetilladelse.

Eneste undtagelse for indflydelse ville være, hvis det ansøgte skulle være beliggende i en støjkonsekvenszone og udpeget i en kommuneplan. Støjkonsekvenszonerne er normalt udpeget til væsentligt større støjkilder, som f.eks. skydebane eller lufthavn.

 

Set i forhold til den ændrede planlov vurderer forvaltningen, at kommunen ikke længere kan meddele afslag på ændring af anvendelsen fra erhverv til bolig.

  

Sagens parter informeres om lovændringer og konsekvenserne af dem. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagens udvikling tages til orientering i forhold til tidligere beslutning.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-19-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Lind Hovedgade - dispensation til restaurantformål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af ejendommen 14ao Lind By, Rind har ansøgt om dispensation til lokalplan 61.C3.1 for centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej. Ejendommen har tidligere været anvendt til dagligvarebutik. Ejer ønsker nu at etablere pizzeria samt butik med tilhørende lagerfaciliteter. Pizzeriaet som restaurant er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt, og at der udarbejdes ny lokalplan, så en dispensation kan gøres permanent. Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov, som er bekendtgjort den 15. juni 2017.

 

Byplanudvalget besluttede 30. oktober 2017, pkt. 166, at der igangsættes ny planlægning for området omfattet af gældende lokalplan 61.C3.1, Centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej, såfremt Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation. 

Sagsfremstilling

Nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelser giver ikke mulighed for restaurant. Det er forvaltningens vurdering, at et pizzeria vil passe godt ind i områdets eksisterende struktur. Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af det ansøgte materiale bør igangsættes ny planlægning for området.

 

  

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til anvendelsesbestemmelser til restaurant i lokalplan 61.C3.1, således at ansøger ikke skal afvente udarbejdelsen af ny lokalplan forud for, at kunne tage eksisterende bygning i brug, Se bilag A - Udkast til dispensation.

 

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort den 15. juni 2017. Med planlovens § 19 stk. 1 kan der gives dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om, at fjernelse af bygninger, anlæg m.v. ved dispensationens udløb skal ske uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være omfattet af lokalplanpligt foruden den manglende mulighed for restaurant i lokalplan 61.C3.1's anvendelsesbestemmelser.

 

Byplanudvalget besluttede 30. oktober 2017, pkt. 166, at der igangsættes ny planlægning for området omfattet af gældende lokalplan 61.C3.1, Centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej, såfremt Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation. 

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt, og med henvisning til, at der udarbejdes ny lokalplan, så dispensation kan gøres permanent.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om løsningsforslag vedr. overskridelse af driftsbudgettet på SO 01 Byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                                       

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Jacob Philipsen

Sagsresume

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der en forventet overskridelse af driftsbudgettet på 0,530 mio. kr. under serviceområde 01 Byggemodning. Heraf vedrører ca. 0,3 mio. kr. stigende udgifter til ejendomsskatter blandt andet grundet tilførsel af arealer til serviceområdet. Ca. 0,1 mio. kr. vedrører færre indtægter på jordleje samt 0,1 mio. kr. mindre i lejeindtægt for H. P. Hansens Vej 100 i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at det forventede merforbrug på driften i 2017 under serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2018.  

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der konstateret en stigning i ejendomskatterne under serviceområde 01 Byggemodning. Stigningen skyldes blandt andet, at der ved en begyndende gennemgang af de offentlige grønne arealer er konstateret, at nogle af arealerne lå under forkert serviceområde og retteligt er flyttet til serviceområde 01 Byggemodning.

 

Indtægten fra jordleje er variabel alt efter efterspørgsel. Forvaltningen forventer, at efterspørgslen på jordleje vil være faldende.

 

Et areal mellem Brand & Redning Midtvest og Holstebrovej er overdraget fra Beredskabsstyrelsen til Brand & Redning Midtvest. Herved er lejeindtægten fra Beredskabsstyrelsen blevet reduceret med 0,1 mio. kr.

 

Forvaltningen er i gang med en tilbundsgående gennemgang af alle arealer i Herning Kommune med henblik på at få driftsudgifterne placeret korrekt på serviceområderne.

 

Serviceområde 01 Byggemodning har allerede nu fået tildelt yderligere arealer, hvorfor ejendomsskatten er stigende i 2017. Et byggefelt ud af 2 vedr. Haraldsgade 30 er solgt. Forventet overtagelse i 2017. Herved forventes halvdelen af udgiften til ejendomsskat på 95.510 kr. at falde væk fra 2018.

Herudover er der en stigning i ejendomsskatten på Teglvænget 9A, Herning (areal til grønt bælte og regnvandsbassiner ved erhvervsområde) fra 2.235 kr. i 2016 til 142.227 kr. i 2017. Arealet er pt. delvist forpagtet ud. Ejendomsvurderingen er påklaget til Skat. Forvaltningen har fået medhold i klagen, og ejendomsskatten er nedsat med 138.912 kr.

 

Vedr. Løvbakkevej 23 har serviceområdet i dag udgifter til ejendomsskat på 779.000 kr. Løvbakkevej 23 er udlagt til boligformål  i kommuneplanen, men da det er et langsigtet projekt, er den blevet taget ud af kommuneplanen. Forvaltningen forventer, at når ejendommen er aflyst i lokalplanen, vil ejendomsskatten falde til ca. 100.000 kr.

 

Med en forventning om, at ejendomsskatten vedr. Løvbakkevej 23 reduceres, bortfald af halvdelen af ejendomsskatten vedr. Haraldsgade 30, samt reducering af ejendomsskatten Teglvænget 9A vil der kunne skabes balance på budgettet til ejendomsskat fra 2018 og frem.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Drøftelse af løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                     

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Jacob Philipsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2018 og frem vedrørende stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.

 

Sagen har været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2017, pkt. 113 med henblik på at finde en permanent løsning på udfordringerne vedr. stigende udgifter  til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning.

 

Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med indarbejdelse af vejafvandingsbidrag vedrørende offentlig byggemodning samt vejbelysning vedrørende etablering af nye gadelysanlæg på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift. Herudover ønskede udvalget, at de stigende udgifter til vejafvandingsbidrag skulle indgå i budgetlægningen for 2018 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget påny drøfter løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.  

Sagsfremstilling

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med at Herning Vand A/S siden 2012 har øget deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker og byggemodning m.v. stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, som Herning Kommune skal betale i perioden 2017-2018, samt et budget for en samlet anlægsramme for 2019 - 2022, hvor de fastholder samme aktivitetsniveau. Budgettet til vejafvandingsbidraget blev forhøjet med 2,450 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2015.

 

Nedenstående viser udviklingen i vejafvandingsbidraget i perioden 2015-2018.

 

 

 

  * Mindreforbruget i 2015 er ikke overført til 2016. Beløbet indgik i nedbringelse

    af det samlede merforbrug under vejvedligeholdelse i 2015.

 

Udgifterne til vejafvandingsbidraget ændrer sig i takt med at aktivitetsniveauet for byggemodningen falder og stiger. I perioden 2015 til 2018 (2017 og 2018 er skønnet) forventes det samlede vejafvandingsbidrag for både private og offentlige byggemodninger at blive ca. 5,875 mio. kr. Heraf vedrører andelen af offentlig byggemodning 35-38%, svarende til ca. 2,174 mio. kr. for hele perioden.

 

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe

balance på området.

 

Løsningsforslag

 • Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning optages på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift
 • Det forventede underskud afvikles over 11 år med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik 

 

Vejbelysning

Eniig fremskriver deres kontrakter på vej- og gadebelysning med en højere procentsats

end Herning Kommune, hvorved der opstår ubalance på området under serviceområde

09 Trafik.

 

Nedenstående viser budget/regnskab for vejbelysningen i perioden 2016-2018.

 

 

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe

balance på området.

 

Løsningsforslag

 • Det forventede underskud søges dækket ved en besparelse indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik med 1,0 mio. kr. pr. år over 5 år.

 

Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for tilbagekøb af gade-

belysningsanlægget i forbindelse med at kontrakten udløber pr. 31. december 2019.

En aftale om tilbagekøb skal være på plads senest 2 år inden kontraktens udløb,

dvs. senest 31. december 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter vedr. vejafvandingsbidrag og vejbelysning.

Beslutning

Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning søges optaget på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift.

Det forventede underskud afvikles over 11 år fra 2018 og frem  med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Det forventede underskud fra 2016 og 2017 på vejbelysningen søges dækket ved en besparelse indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik i 2018 og 2019 med 1,15 mio. kr. om året.

Indgåelse af ny kontrakt for drift og vedligehold af vejbelysning i Herning Kommune forventes at blive billigere end den nuværende kontrakt, og dermed vil der igen kunne opnås balance i budgettet.

 

Konsekvenser af besparelserne på Serviceområde 09, Trafik fremlægges for udvalget på mødet i december.

 

Sagsnr.: 01.04.00-P27-115-17 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-17 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Salg af kommunalt areal

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Temadrøftelse af forslag til rammer for opgradering af genbrugspladsen i Herning

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Sofie Faarup Britze  

Orientering om økonomi

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser