Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. april 2021
Mødested: Ekstraordinært møde. Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til fremrykning af byggemodning af 15 grunde på Helstrupvænget i Snejbjerg.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet fremrykkes og frigives.

Sagsfremstilling

Der er siden oktober 2019 solgt 25 ud af i alt 28 grunde i etape 1 på Helstrupvænget i Snejbjerg.


I vedtaget budget på Serviceområde 01 Byggemodning er etape 2+3 med i alt 31 grunde på Helstrupvænget planlagt til byggemodning i 2024.


Det foreslås at fremrykke byggemodning af etape 2 med 15 grunde til 2021 og etape 3 med 16 grunde til 2022. Etape 3 skal afvente udarbejdelse af tillæg til spildevandplanen, hvilket forventes vedtaget ultimo 2021.


Matrikelkort Helstrupvænget

Økonomi

Udgiften til byggemodning af 15 grunde på Helstrupvænget etape 2 forventes at udgøre 2,8 mio. kr. i 2021. Der er afsat 6,0 mio. kr. til byggemodning af etape 2 og 3 på Helstrupvænget i 2024. Der anmodes om, at rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr. fremrykkes fra 2024 til 2021.


Udgift til byggemodning af etape 3 med 16 grunde indarbejdes i budgetforslag for 2022 på Serviceområde 01 Byggemodning i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg i 2024.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.