Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Aline Nørgaard Eriksen  

Anlægsbevilling til diverse bygningsrenoveringer 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Niels Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling til diverse bygningsrenoveringer i 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til bygningsrenoveringer.

Sagsfremstilling

Beløbet anvendes til udskriftning af vinduer, fuger og malerarbejde på ejendommen beliggende Wedellsborgvej 8, Tjørring. Ligeledes anvendes en del af beløbet til udskiftning af elevatorstyring i udlejningsejendommen H. C. Ørstedsvej 22 B, C.

Økonomi

Beløbet anvendes således:
 
Wedellsborgvej 8    82.000 kr.
Elevatorstyring      
275.000 kr
I alt                        357.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 357.000 kr. i 2012 til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, Bygningsrenoveringer i 2012, nyt sted nr.,

 

at udgiften på 357.000 kr. i 2012 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, sted nr. 011099, Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Orientering: Licitationsresultat - udvidelse af Trehøjevej 2. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Der foreligger resultat af afholdt offentlig licitation på sideudvidelse af Trehøjevej 2. etape fra Askovvej til ca. 150 m øst for Tiphedevej.

 

Arbejdet er overdraget lavestbydende, Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S, Struer, med et samlet bud på 5.238.626 kr. eksklusive moms.

 

Øvrige tilbud:  

 

1.
Kølkær Entreprenør A/S, Herning  
 5.833.506,50 kr.
2.
OLS A/S Entreprenørfirma, Lemvig 
 5.902.948,50 kr.
3.
Entreprnørfirmaet Graversgaard A/S, Lemming 
 5.928.743,50 kr.
4.
Poul Hansen Entreprenører A/S, Grindsted  
 6.107.231,20 kr. 
5.
Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg  
 6.193.895,70 kr. 
6.
Ole mikkelsen A/S, Beder  
 6.395.993,00 kr. 
7.
Benno Gosvig Entreprenør, Skjern  
 6.467.746,00 kr. 
8.
Svend Pedersen A/S, Herning  
 6.720.816,00 kr. 
9.
Ib Kristensen A/S, Grindsted  
 6.790.438,50 kr. 
10
Spjald Entreprenørforretning A/S, Spjald 
 7.400.272,00 kr.

Økonomi

Arbejdet udføres i perioden 23. oktober 2012 -20. august 2013 og finanseres af den til arbejdet givne bevilling på 7.662.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Herning Park Camping

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Schwabe-Hansen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 13. august 2012, pkt. 164. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede punktet den 20. august 2012, pkt. 324, hvor sagen blev udsat. 

 

Forpagteren af Herning Park Camping har opsagt sin forpagtningsaftale pr. 15. oktober 2012. Der er efterfølgende indgået aftale med en ny forpagter gældende frem til den 1. oktober 2013 med mulighed for forlængelse frem mod et eventuelt salg af pladsen. Den nye aftale var ikke indgået, da sagen sidst var forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for pladsen med henblik på salg til investor, der kan udvikle pladsen med henblik på fortsat campingplads i Herning by.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingen og fastlæggelse af niveauet for campering i Herning Kommune besluttede Byplanudvalget på sit møde den 6. august 2012, pkt. 119, at der udarbejdes ny lokalplan for udvidelse og omlægning af pladsen i det omfang den kommende nye kommuneplan åbner mulighed herfor. Det blev ligeledes besluttet, at der bør etableres en autocamperplads, og at erhvervsarealet vest for pladsen samt rastepladsen inddrages i campingpladsens fremtidige areal.  

 

Herning Park Camping, der har 2 stjerner, er en mindre og utidssvarende campingplads med 74 enheder, som alle er forholdsvis små enheder, set i forhold til nutidens campingvogne m.m. Pladsen har gennem tiden været drevet af forskellige forpagtere, og er etableret af kommunen en gang i 1960´erne, hvor kravene til faciliteter og service på pladsen var en anden end i dag. Campingrådet anbefaler, at der på moderne pladser, for at opnå en tilstrækkelig økonomi, skal kunne etableres omkring 250 enheder samtidig med, at der på pladsen skal være et vist serviceniveau for at kunne tiltrække turister. Det vurderes, at der kan etableres op til 200 enheder ved at udvide pladsen med naboarealerne som beskrevet.
 
Tidligere forpagter, der har boet i en mindre (utidssvarende) bolig på campingpladsen, har ikke haft de bedste økonomiske vilkår for at drive pladsen, som kun har udvist et beskedent overskud. Lejeindtægten på 60.000 kr./år har for kommunen ikke kunnet dække de faktiske omkostninger. Belægningsprocenten er, i forbindelse med enkelte events og koncerter i Boxen m.m., i orden, men i dagligdagen er brugerne af campingpladsen primært håndværkere og kort- eller langtidscampister. Det største aktiv på pladsen er, jfr. forpagteren, de 10 campinghytter, hvoraf de fire er af ældre dato. De øvrige er ikke nye, men i en lidt bedre stand. Ingen er dog med toilet og bad. Ud over en enkelt ældre servicebygning med obligatoriske toiletter og badefaciliteter, køkken m.m findes der på pladsen ikke andre faciliteter, som kan bidrage til, at der trækkes flere campister til pladsen.  

 

Da pladsen og boligen er meget nedslidt, trænger pladsen generelt til en opgradering og eventuel nyindretning. Der findes heller ikke en legeplads på campingpladsen, og adgangsvejen ind over p-arealer til Herning Fremad og Fodboldeksperimentariet er ikke optimal, da pladsen ligger noget "gemt" for besøgende. Senest har kommunen i 2010 og 2011 bl.a. måttet renovere varmeanlægget i servicebygningen, og har måttet opsætte nye strømbokse på de enkelte enheder, da de gamle anlæg var helt slidt ned.
 
Hvis pladsen skal opgraderes til et mellemniveau i forhold til antal stjerner, vurderes det, at der skal investeres et stort millionbeløb.  
 
Værdierne på campingpladsen er primært den gamle teglværkssø, som ligger centralt på pladsen, og de gamle træer, som giver pladsen et hyggeligt og intimt udtryk. Vest for den nuværende afgrænsning af campingpladsen er der ubebyggede arealer, som med fordel vil kunne indgå i en ny og forbedret campingplads (se vedlagte bilag). Samtidig ligger der ud mod Ringkøbingvej en rasteplads, hvorfra der er adgang til søen.

 

Da infrastrukturen og indfaldsvejen til Herning er flyttet til motorvejen, motortrafikvejen syd om byen samt til forlængelsen af Dr. Boulevard, er der ikke længere et naturligt flow forbi campingpladsen. Derfor vurderer forvaltningen, at parkarealet og rastepladsen med fordel kan integreres i en ny forbedret campingplads. Det vil samtidig betyde, at der kan skabes en langt mere synlig og naturlig indgang til campingpladsen, som dermed bliver lettere at finde for de besøgende.
 
Det er forvaltningens vurdering, at drift af Herning Park Camping ikke er nogen kommunal kerneopgave. Forvaltningen anbefaler, at campingpladsen i stedet sælges til en privat investor, som i forbindelse med købet pålægges at opdatere og forbedre pladsen med krav om faciliteter, antal stjerner, udbygningshastighed af pladsen m.m., så der i Herning også kan tilbydes campering, som et tilbud for besøgende, messegæster m.fl.  
 
Et eventuelt salg af den nuværende Herning Park Camping, med mulighed for udvidelse samt etablering af ny adgang, vil forudsætte, at der udarbejdes en lokalplan, som definerer rammerne for den fremtidige brug af området til campering, herunder evt. også en sektion til autocampere, som i dag ikke findes i Herning Kommune.

 

Den vestlige del af området er udlagt i en lokalplan til erhvervsformål. Området indarbejdes i det kommende forslag til ny kommuneplan til rekreativt område, hvor der kan etableres campingplads. Muligheden for at sælge arealet til erhvervsformål bortfalder så. Hele det areal, der foreslåes til campingplads, er ejet af Herning Kommune.

 

En lokalplan kan vedtages i forbindelse med kommuneplanen, herefter udbud og salg med overtagelse i efteråret 2013.

 

Det er lykkedes administrationen at indgå ny forpagtningsaftale gældende fra 15. oktober 2012 frem til 1. oktober 2013 med mulighed for forlængelse. Den nye forpagter er kendt med pladsen og campingbranchen. For at få det til at lykkedes, er det aftalt, at forpagtningsafgiften udgør 45.000 kr.

 

Udgiften for driften af pladsen kan, med en fordelagtig aftale, afholdes indenfor det ordinære driftsbudget, serviceområde 04, grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Herning Kommune driver pladsen frem til et eventuelt salg. Samtidig anbefales det, at pladsen sælges sammen med tilgrænsende arealer, med henblik på udvikling af en fornyet campingplads efter udvidelse og i overensstemmelse med en ny lokalplan for området, som samtidig sikrer de naturmæssige værdier i form af gamle og større træer samt selve teglværkssøen, som vurderes at blive et aktiv også i udvikling af en ny campingplads i området.

 

Byplanudvalget har i forbindelse med behandling af sagen den 6. august 2012, pkt. 119, anbefalet Økomomi- og Erhvervsudvalget, at der udarbejdes ny lokalplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye forpagtningsaftale tages til efterretning,

 

at campingpladsen holdes åben frem til forventet salg.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker en status i sagen efter sommerferien 2013, med henblik på vurdering af fortsat finansiering af driften.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Etablering af ny bynær skov ved Sunds – et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

En alternativ - og meget attraktiv - måde at få ”meget skov for pengene” på, er at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen om bynær statslig skovrejsning. Samarbejdsparterne, herunder f.eks. et lokalt vandværk, bidrager hver især med 50% af prisen for jordkøb. Bidraget kan være i form af arealdonation eller penge.
 
Forvaltningen anbefaler, at der indgås en aftale med Naturstyrelsen om rejsning af bynær skov ved Sunds, og at kommunens 15 ha landbrugsjord ved Sunds overdrages til Staten med det formål, at Staten rejser skov på arealet.

Sagsfremstilling

Muligheden for at etablere nye bynære skove er tidligere drøftet. Senest på Teknik- og Miljøudvalget 25. maj 2011, pkt. 145, og Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. juni 2011, pkt. 264, samt Byrådet 21. juni 2011, pkt. 155.

 
Udgangspunktet var, at ny kommunal bynær skov skulle finansieres via salg af øvrige kommunale skove.

 

Byrådet besluttede den 21. juni 2011, pkt.155, i forbindelse med sagen om salg af kommunale ejendomme, at salg af kommunale skove skulle udgå, og der skulle ske en viderebearbejdning inden stillingtagen.

 

Bynær skov har mange fordele, hvor bl.a. øget bosætning og værdiskabelse er de mest markante. Øget folkesundhed kan også fremhæves som en væsentlig gevinst ved bynære skove, da skove generelt er et af de mest efterspurgte steder for kommunens borgere, når det gælder om at bevæge sig. Jo tættere på hjemmet, jo mere er folk tilbøjelige til at bruge skovene. Samtidig understøtter bynær skovrejsning kommunens natur-, klima- og parkpolitik.
 
En alternativ og økonomisk meget attraktiv måde at få etableret mere bynær skov på, er ved at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har med finansloven 2012 opprioriteret indsatsen til statslig skovrejsning.
 
Der er afsat et større millionbeløb til at opfylde planerne. Blandt kriterierne for midlernes anvendelse er, at arealerne er bynære, og at skovrejsningen bidrager til beskyttelse af grundvandet og bedre forhold for naturen. Endvidere skal projektet være lokalt forankret, og der stilles krav om medfinansiering fra samarbejdspartnere (kommuner og vandværker). Medfinansiering kan være i form af kommunale midler, eller som i den konkrete sag - i form af arealdonation. Kommune og vandværk skal samlet medfinansiere minimum 50 % af prisen for jordkøb indenfor samme bevillingsår. Hvis kommunen/vandværket ejer jord indenfor nye udpegede projektområder, kan arealerne således indgå som en del af medfinansieringen. Alle jordopkøb skal være på frivillig basis, da ekspropriation ikke er mulig.
 
Skov etableret under denne ordning vil blive statsskov. Det betyder, at kommunale arealer, der indgår i projektet, overdrages vederlagsfrit til Staten. Arealerne vil herefter blive plantet til, og skovene vil fremover blive drevet af staten. Der kan indgås aftaler om, at kommunen etablerer og driver naturskoler eller andre faciliteter på arealerne. Der gælder samme regler for offentlighedens adgang til den nye skov, som i de kommunale skove.
 
Fordelen ved at indgå i et statsligt skovrejsningsprojekt er, at alle parter reducerer deres udgifter til projektet, samtidig med, at der skabes mulighed for at opnå et langt større areal, end hvis kommunen selv skal stå med finansieringen. Samtidig vil kommunen ikke have driftsudgifter, herunder ejendomsskatter, forbundet med skovene.

Samlet set udgør kommunens udgifter værdien af den kommunale jord, der afgives, eventuelt opkøb af private arealer, og drift af eventuelle stianlæg, der har forbindelse til den nye statsskov.
 
Når forvaltningen og Naturstyrelsen Midtjylland konkret drøfter skovrejsning ved Sunds, er det fordi Sunds - bort set fra den lille kommunale skov "Troldeskoven" - er fattig på skov. 

 

I Sunds ejer kommunen 15 ha landbrugsjord (rødt skraveret), grænsende op til byens østside, hvor vandværket ligger og har deres boringer. Arealet er i sin tid erhvervet til byudviklingsformål, men byudviklingen i Sunds kommer ikke til at gå den vej. Industriudviklingen lægges ud mod den nye ringvej, og arealet fastholdes derfor som almindelig landbrugsjord. Da arealet indgår i indvindingsopland for Sunds Vandværk, vil skovrejsning give den bedste grundvansbeskyttelse.

 

Umiddelbart øst for kommunens jord ejer Sunds Vandværk 6,2 ha (blåt skraveret).


 

 

Samlet set kan kommunens og vandværkets arealer på i alt 21,2 ha overdrages til staten, og tilplantes nu og her. På den måde kan projektet komme i gang, hvilket kan være en løftestang for dels at blive godkendt til statsligt skovrejsningsprojekt, dels for at private lodsejere indenfor udpegningsområdet (se kortet herunder) også får lyst til at sælge deres jord til skovrejsning.

 

Omkostningerne for kommunen beløber sig til værdien af jorden, som på nuværende tidspunkt vurderes at svare til 1,8 mio. kr. Herefter forpligter Staten sig til at opkøbe tilsvarende mængde areal indenfor udpegningsområdet, så det samlede skovrejsningsareal i første omgang bliver i alt 42,4 ha. Ejendomsskatten for arealet er 3.552 kr. i 2012.

 

 
Bestyrelsen i Sunds Vandværk afventer Herning Kommunes beslutning, før den tager endelig stilling til overdragelse af vandværkets areal. 

 

Økonomi

Naturstyrelsen forpligter sig til at opkøbe samme antal ha, som Herning Kommune og Sunds Vandværk stiller til rådighed. Det vil sige, at med Herning Kommunes bidrag på 15 ha og Sunds Vandværks bidrag på 6,2 ha, bliver det samlede skovrejsningsareal 42,4 ha.

 

Ha ejes

Ha opkøbes

Ha bynær skovrejsning

Herning Kommune

   15,0

 

  15,0

Sunds Vandværk

     6,2

 

    6,2

Naturstyrelsen

 

    21,2

  21,2        

I alt

 

 

  42,4

 
Det kommunale areal er under jordforsyningen på serviceområde 01, Byggemodning, og værdien er standardmæssigt opgjort til 1,8 mio. kr.
 
Budgetteknisk skal der meddeles en tillægsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på indtægten/beløbet til serviceområde 01, Byggemodning. Der skal samtidig meddeles en tillægsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgiften til serviceområde 04, Grønne områder. Begge bevillinger finansieres via likvide aktiver og er således likviditetsmæssigt neutral.


Udlægget med jordforsyningen nedskrives med 1,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen i princippet afskriver en evt. fremtidig salgsindtægt på arealet mod at få bynær skov på godt 21 ha her og nu, stigende til 42,4 ha, når projektet er afsluttet.  

 
Afledt drift, 01 Byggemodning:
Ved at inddrage arealet i det statslige skovrejsningsprojekt er der følgende omkostninger:

 

Afledt drift

Mindre udgift

Mindre indtægt

 

Ejendomsskatter

+ 3.552 kr.

 

 

Lejeindtægt, landbrug*

 

- 67.944 kr

 

Forskel i alt

 

 

- 64.392 kr.

 
* Lejeindtægten er fastsat ved bud. Aftalen udløber med udgangen af 2013. Herefter kan den årlige lejeindtægt forventes at falde, da den nuværende pris er fastsat i 2008, og er høj i forhold til nuværende jordlejepriser.
 
Det er forvaltningens samlede vurdering, at det skitserede projekt er særdeles attraktivt for Herning Kommune. Alene værdien af de godt 42 ha bynær skov, som kan blive resultatet i Sunds, hvis Herning Kommune bidrager med sine 15 ha, overstiger langt, hvad arealet forventes at kunne indbringe ved et salg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet igangsættes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med Naturstyrelsen om rejsning af bynær skov ved Sunds,

 

at kommunens 15 ha landbrugsjord ved Sunds, oprindeligt indkøbt til byggemodningsformål, overdrages til Staten med det formål, at der etableres bynær statslig fredskov på arealet,

 

at der meddeles tillægsanlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til indtægten på 1,8 mio. kr. i 2012 til Serviceområde 01, Byggemodning, stednr. stednr. 203 003040, Bødkervej, Sunds,

 

at der meddelelses tillægsanlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til udgiften på 1,8 mio. kr. til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt sted nr.,  

 

at indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen finansieres via likvide aktiver og er således likviditetsmæssigt neutralt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Endelig godkendelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sten Rønhave, Erik Skibsted

Sagsresume

Forslaget til Vandhandleplan og seks forslag til Natura 2000 handleplaner har nu været i offentlig høring fra 8. juni frem til 17. august 2012. I forbindelse med den offentlige høring er afholdt 2 borgermøder - et i Aulum Fritidscenter og et i Alhuset i Kibæk. Borgermøderne var velbesøgte med stor spørgelyst. I høringsfasen er indkommet 10 høringssvar til Vandhandleplanen og 7 til Natura 2000 handleplanerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den endelige handleplan godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 10 høringssvar til forslaget til Vandhandleplan. Som det fremgår af bilag 1 indeholder de 6 høringssvar en række generelle bemærkninger til vandplanernes tilblivelse og det videre arbejde.

 

Høringssvaret fra Herning Vand A/S giver anledning til en række mindre justeringer i teksten under afsnit 7. Indsatser, Spildevand (bilag 2).

 

Høringssvaret fra Naturstyrelsen Vestjylland giver anledning til en større ændring af tidsplanen i det Naturstyrelsen ønsker, at alle indsatser er sat i gang senest i 2014 for at opnå målopfyldelse i 2015. Derfor er indsatserne stadig opdelt i 3 kolonner, men ændret fra 2013, 2014 og 2015 til 2013, 2014, 1. (halvår) og 2014, 2. (halvår). Planen for fjernelse af spærringer i vandløb er ændret, idet de spærringer, der efter forvaltningens opfattelse allerede er fjernet, udgår, og en enkelt overset spærring ved Barslund skrives ind. Der er også en mindre justering i teksten under afsnit 7. Indsatser, Spildevand (spredt bebyggelse).

 

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at komme med ændringer indtil umiddelbart inden endelig vedtagelse 22. december 2012. 

 

Kommunen er ansvarlig for færdiggørelsen af Natura 2000 planerne vedrørende Skjern Å m.v. og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Ansvaret for færdiggørelse af de 4 øvrige Natura 2000 planer (Karup Å m.v., Borris Hede, Harrild Hede, Skovbjerg Bakkeø m.v.) ligger hos nabokommunerne.  

 

Der er ikke kommet indsigelser imod Natura 2000 planerne. Der er kommet 7 høringssvar, hvoraf et fra Naturstyrelsen giver anledning til, at der foretages en lille justering vedrørende planen for Skjern Å m.v, så indsatsen nu også rettes imod fremme af rigkær og fugtige naturtyper samt afskrælning eller afbrænding af heder.

 

Der er fra Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening tilsendt kommunerne forslag til formuleringstilpasninger, der sikrer, at alle plejetiltag finansieres via frivillige ordninger. Kommunerne bliver derved ikke medfinansierende.

 

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at komme med ændringer indtil umiddelbart inden endelig vedtagelse 8. december 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de endelige handleplaner godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.

Beslutning

Høringssvar udsendes til udvalgets medlemmer.

 

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Oplæg til temadrøftelse om Naturpolitik for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes naturpolitik skal revideres og opdateres. Hvilke mål der skal være gældende for naturpolitikken i den næste 4 årige periode drøftes.

 

Forvaltningen anbefaler at målrette naturpolitikken, så målene sigter på områder, som kommunen selv er herre over, områder, hvor kommunen selv har mulighed for at påvirke indsatsen.

Sagsfremstilling

Der lægges op til mindre justeringer af de oprindelige mål. De foreslåede justeringer skal gøre naturpolitikken endnu mere operationel og handlingsorienteret.

 

Forvaltningens oplæg til ændringer indeholder følgende:

 • Vand- og Naturhandleplanerne indarbejdes i målene

 • Brugen af frivillighed og grønne partnerskabsprojekter understøttes og søges øget

 • Der lægges op til, at der udarbejdes en friliftslivstrategi, som kan understøtte kommunens planlægning af friluftslivet

 • Skjern Å Nationalpark

 

Forslag til ændringer af de 10 udviklingsmål er vedlagt og forelægges på mødet til drøftelse.

 

Tidsplan for revisionen er vedlagt

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at målene for den fremtidige naturpolitik drøftes med henblik på en revision af naturpolitikken,

 

at tidsplanen og processen for revision af naturpolitikken drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Herning Vandselskab A/S - takst for afledning af spildevand for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 24. september 2012 fremsendt taksten for afledning af spildevand for 2013 til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksten godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende taksterne. De fastsatte takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaberne i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Prisloftet for 2012 udgør i gennemsnit 33,48 kr. pr. m3 ekskl. moms, og det er faldet maginalt i 2013.

 

På bestyrelsesmødet den 6. september 2012 vedtog Herning Vand A/S taksten for afledning af spildevand til 21,50 kr. pr. m3 for 2013 ekskl. moms. Tilslutningsbidraget for boliger udgør 46.946 kr. eksklusiv moms pr. boligenhed. Bidraget for erhvervsejendomme udgør 46.946 kr. eksklusiv moms for hver påbegyndt 800 m2 grundareal.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland A14 ved Golfvej i forbindelse med etablering af nyt regnvandsbassin.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A14 i forbindelse etablering af nyt regnvandsbassin, der skal håndtere overfladevandet fra kloakoplandet ved Golfvej.
 
I 2009 blev der i området ved Golfvej nedlagt et uforsinket udløb og regnvandet blev afskåret til grøft og forsinket i regnvandssø ved Golfbanen inden afledning til Herningsholm Å. Regnvandssøen håndterer i dag regnvand fra opland A14 og A31. Denne forbedring var imidlertid ikke tilstrækkelig til at undgå oversvømmelser af dele af golfbanen ved kraftige regnhændelser.
 
For bedre at sikre området ved Golfvej og golfbanen mod fremtidige oversvømmelser ønskes opland A14 delt i 2 oplande A14-1 og A14-2. Regnvandet fra de 2 delområder ønskes håndteret med hver deres udledning via regnvandsbassin til henholdsvis Herningsholm Å og Hammerum Bæk.
 
Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 
 
 
 
A14
 
15,49
Opland A14 deles i opland A14-1 og A14-2  
A14P
 
1,45
Opland A14P (Bilka) tilsluttes opland A14-2  
 
A14-1  
8,27
Overfladevand fra opland A14-1, A31 og A31P afledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin på golfbanen  
 
A14-2  
8,67
Overfladevand fra opland A14-2 og Y04 afledes til Hammerum Bæk via nyt regnvandsbassin

 
Alle oplande er separat kloakerede og spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.

 

Der etableres bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og Y04. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.  Bassin for opland A14-2 og Y04 placeres på matrikel nr. 1ab Gjellerup-Lund By, Gjellerup, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse er godkendt af Byrådet den 8. maj 2012.  

 

Tillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 25. juni til den 20. august 2012. Der er i høringsperioden ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 12  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 endelig vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-4-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af minkproduktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 24. februar 2010 om tilladelse til udvidelse af produktionen på minkfarmen beliggende Nørreholmvej 5A, 7490 Aulum fra 2.500 minktæver til 3.280 minktæver.

 

Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd. Klager har navnlig anført, at der bør stilles krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), hvilket indebærer, at der skal stilles krav om daglig udmugning af gødningsrenderne på minkfarmen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at en tilladelse til minkbrug efter § 10 i husdyrloven vil overholde BAT, hvis ammoniaktabet maksimalt er 1,32 kg N pr. årstæve ved udvidelse i åbne 2-rækkede minkhaller, 1,30 kg N pr. årstæve ved udvidelse i øvrige haller, og for produktionen i eksisterende haller (uanset haltype) må ammoniaktabet maksimalt være 1,65 kg N pr. årstæve.

 

Nævnet konstaterer, at med den valgte kombination af rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførsel og proteinindholdet i foderet, er emissionsgrænseværdien på Nørreholmvej 5A, Aulum på 5.155 kg N/år. Ud fra vilkårene i godkendelsen til rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførslen og minkfoderets proteinindhold bliver emissionen fra minkfarmen 4.715 kg N/år. Nævnet finder således, at ved at tilføje et egenkontrolvilkår med logbog med angivelse af dato og tidspunkt for udmugning af gødningsrender, og tilføje et vilkår med maksimalt 31 % proteinindhold i foderet i uge 30 - 47, så vil minkfarmen overholde BAT.

 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver 2 andre vilkår vedrørende BAT, som ikke var præcist formuleret. Derved sikres en entydig fastlæggelse af de krav, minkfarmen skal overholde.

 

Afgørelsen følger de øvrige afgørelser om tilladelser til minkfarme, der er kommet siden Natur- og Miljøklagenævnet kom med en principiel afgørelse den 6. marts 2012. Derved får afgørelsen ingen betydning for den fremtidige sagsbehandling i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-4-09 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 28. september 2010 om § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro.

 

Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Det Økologiske Råd har navnlig anført, at godkendelsen ikke lever op til kravet om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, herunder at visse af indtastningerne i ansøgningen ikke er korrekte, hvorfor ammoniakemissionen må antages at være større end antaget.

 

Natur- og Miljøklagenævnet beregner en BAT-emissionsværdi på 8.094 kg N/år. I følge ansøgningen vil ammoniakemissionen med de valgte tekniker blive på 7.989 kg N/år, og derved overholder projektet de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak.

 

For at Miljøgodkendelsen kan overholde udvaskningen af kvælstof til Felsted Kog (Nissum Fjord), så må udvaskningen fra arealerne ikke overstige udvaskningen fra et plantebrug. I ansøgt drift afsættes 4,9 DE til aftalearealer i Holstebro Kommune. Miljøklagenævnet afgør derfor, at ansøger og Holstebro Kommune senest 1 år efter nævnets afgørelse, at udbringning på aftalearealerne er lovlig i henhold til husdyrlovens § 16.

 

Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i BAT efter Miljøstyrelsens vejledninger, og Habitatvurderingen følger Natur- og Miljøklagenævnets praksis efter en principiel afgørelse i november 2011.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-40-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af minkproduktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 18. december 2009 om tilladelse til udvidelse af produktionen på minkfarmen beliggende Snejbjergvej 31B, 7400 Herning fra 2.100 minktæver til 3.300 minktæver.
 
Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd. Klager har navnlig anført, at der bør stilles krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og der ikke bør anvendes bagskyl som udslusningssystem.
 
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at en tilladelse til minkbrug efter § 10 i husdyrloven vil overholde BAT, hvis ammoniaktabet maksimalt er 1,32 kg N pr. årstæve ved udvidelse i åbne 2-rækkede minkhaller, 1,30 kg N pr. årstæve ved udvidelse i øvrige haller, og for produktionen i eksisterende haller (uanset haltype) må ammoniaktabet maksimalt være 1,65 kg N pr. årstæve.
 
Nævnet konstaterer, at med den valgte kombination af rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførsel og proteinindholdet i foderet, er emissionsgrænseværdien på Snejbjergvej 31B på 5.025 kg N/år. Ud fra vilkårene i godkendelsen til rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførslen og minkfoderets proteinindhold bliver emissionen fra minkfarmen 4.356 kg N/år. Nævnet finder således, at ved at tilføje vilkår om rendebredde i den nye hal, udmugningshyppighed, halmtilførsel og maksimalt 31 % proteinindhold i foderet i uge 30 - 47, så vil minkfarmen overholde BAT.
 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver 2 andre vilkår vedrørende BAT, som ikke var præcist formuleret eller formuleret anderledes end klagenævnets praksis. Derved sikres en entydig fastlæggelse af de krav, minkfarmen skal overholde.
 
Afgørelsen følger de øvrige afgørelser om tilladelser til minkfarme, der er kommet siden Natur- og Miljøklagenævnet kom med en principiel afgørelse den 6. marts 2012. Derved får afgørelsen ingen betydning for den fremtidige sagsbehandling i Herning Kommune.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-259-09 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 30. september 2010 om § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Nørhedevej 10, 6973 Ørnhøj. Godkendelsen giver tilladelse til 1.059 malkekøer, 123 småkalve 0 - 3 mdr., 41 opdræt 24 - 25 mdr., 120 tyrekalve 40 - 55 kg, samt 4 heste, svarende til 1.483,87 DE.

 

Miljøgodkendelsen blev påklaget af omboende til husdyrbruget. Klagerne anfører bl.a.,

 

 • at udvidelsen fører til øget trafikbelastning i nærområdet.

 • at der med udvidelsen vil ske en øget belastning med kvælstof og fosfor på Natura 2000-områder, samt områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og husdyrbruglovens § 7,

 • at arter beskyttet af habitatdirektivets bilag IV vil blive påvirket af udvidelsen i forbindelse med emission fra anlægget,

 • at placeringen af husdyrbruget er i strid med de landskabelige værdier for området.

 • at der vil ske en øget udvaskning af nitrat til grundvandet,

 • at ansøger ikke vil kunne leve op til kravene for udbringning af 2,3 DE/ha,

 • at der er tale om en lovliggørelse, og kommunen gennem længere tid har kendt til den ulovlige udvidelse uden at gribe ind,

 • at godkendelsen er meddelt på et forældet lovgrundlag.

 • Slutteligt udtrykker klagerne bekymringer om husdyrbrugets planer om yderligere udvidelser set i forhold til endnu flere transporter over længere afstande, samt ansøgers planer om at etablere et biogasanlæg på husdyrbruget, som eventuelt kan føre til forøget trafik på grund af leverancer fra andre husdyrbrug.

 

Natur- og Miljøklagenævnet gennemgår Herning Kommunes vurderinger vedrørende de enkelte punkter. Vedrørende arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune gennemgår Natur- og Miljøklagenævnet vurderinger foretaget af disse kommuner i Miljøgodkendelsen. Holstebro Kommune har i vurderingen anmodet om, at der blev indsat vilkår om fosforbalance på 3 arealer beliggende i Holstebro Kommune.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster miljøgodkendelsen, med ophævelse af vilkåret om fosforbalance på arealerne i Holstebro Kommune.

 

Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i vurderinger efter Miljøstyrelsens vejledninger af Habitatområder, bilag IV-arter, grundvandsforhold, fosforudvaskning, naboforhold mm .

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-258-10 Sagsbehandler: Anders Debel  

MMS LandogNatur - nedlukning af projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
   
   

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 29. november 2010, pkt. 294 en sag om bidrag til udbredelse af et ”myndighedsmodul” til et ledelsesinformationssystem udviklet til og anvendt på enkelte større danske bedrifter med kvæg, svin og mink. Modulet skulle give forvaltningen adgang til en række oplysninger om den enkelte bedrift - oplysninger der kunne lette det kommunale miljøtilsyn. Landmandens ”betaling” for at lette adgangen til oplysningerne var tænkt som et økonomisk bidrag fra Herning Kommune til indkøb af MMS LandogNatur. Bidraget var på 950 kr. svarende til 10 % af købsprisen.
  
Udvalget besluttede på mødet den 29. november 2010 at give tilsagn om at ville afholde en udgift på 950 kr. pr. ’myndighedsmodul’ fra det tidspunkt, hvor 50 landmænd har givet endelig tilsagn og frem til det tidspunkt, hvor 200 landmænd er med.
 
Der blev ikke sat en tidsbegrænsning for tilsagnet.
 
Da projektet efter næsten to år langt fra har indfriet de forventninger, der var til det, anbefaler forvaltningen, at tilsagnet trækkes tilbage pr. 31. december 2012 og kommunens engagement i projektet afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsagnet trækkes tilbage pr. 31. december 2012, og at kommunens engagement i projektet afsluttes.

Sagsfremstilling

Forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen havde forvaltningen gennem et års tid været med i udviklingen og afprøvningen af MMS LandogNatur.

 

Bidraget skulle på sigt være finansieret af den opnåede besparelse ved det lavere timeforbrug på det enkelte tilsyn.

 

Udviklingen og afprøvningen fandt sted i samarbejde med producenten Wing Consult og tre landmænd i Herning Kommune med henholdsvis kvæg, svin og mink.

 

På daværende tidspunkt havde ca. 60 landmænd tilkendegivet, at de kunne være interesseret i systemet.

 
Selve ledelsesinformationssystemet var udviklet til at understøtte et stigende behov for dokumentation af forhold, der omhandler den enkelte landmands samlede kvalitets- og miljøstyring, og var som sådan ikke rettet mod det kommunale miljøtilsyn, men mod stigende krav fra bl.a. slagterier, mejerier og andre interessenter.
 
Den bærende idé i MMS LandogNatur var

- øget dialog og direkte udveksling af relevante miljørelaterede oplysninger

 mellem landmand og miljømyndighed

- mulighed for ubureaukratisk og troværdig egenkontrol hos den enkelte

 landmand i form af bl.a. elektroniske logbøger

- reduceret tidsforbrug i forbindelse med de fysiske kontrolbesøg med

 baggrund i løbende adgang til relevante informationer og registreringer.

 
På den lange bane var det forventningen, at MMS LandogNatur kunne være en fælles platform for løbende miljøforbedringer hos den enkelte landmand.
 
Efter omtale i pressen og en præsentation for ca. 80 landmænd på rådhuset, tilkendegav godt 60 landmænd, at de kunne være interesseret i systemet.
 
På den baggrund besluttede udvalget at bidrage til udbredelsen fra det tidspunkt, hvor 50 landmænd havde givet endelig tilsagn og frem til det tidspunkt, hvor 200 landmænd var med.
 
Den indledende udgift, når 50 landmænd var med, var 950 kr. * 50 = 47.500 kr. Den samlede udgift, når 200 landmænd kom med, ville beløbe sig til 190.000 kr.
 
Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt for udbyderen af systemet at få det solgt. Aktuelt er der således kun solgt ca. 35 systemer.

Økonomi

Beløbet skulle finansieres af budgettet under SO5 ”Miljøforanstaltninger”. Beløbet kan herefter bruges til andre formål under SO5 ”Miljøforanstaltninger”. 


Det har således meget lange udsigter inden systemet har en udbredelse, hvor det vil medføre besparelser for Herning Kommune. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er udsigt til at ledelsesinformationssystemet – og dermed også projektet som forvaltningen har været engageret i - vil indfri forventningerne. Derfor anbefaler forvaltningen, at tilsagn om bidrag trækkes tilbage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsagnet om betaling af 950 kr. pr. myndighedsmodul fra det tidspunkt, hvor 50 landmænd har givet endelig tilsagn og frem til det tidspunkt, hvor 200 landmænd er med, trækkes tilbage pr. 31. december 2012 og kommunens engagement i projektet afsluttes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblad for 2013 for Herning Vand A/S - Vandforsyning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Vand A/S har fremsendt takstblad for 2013 til godkendelse i henhold til vandforsyningsloven § 53. Herning Vand har lavet en ny beregning og opsætning af taksterne. Den ny beregning og opsætning følger den skabelon, som forvaltningen i samarbejde med Herning Vandråd har udarbejdet.
Forvaltningen indstiller, at takstbladet godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af vandforsyningernes takstblad i henhold til vandforsyningsloven § 53 forudsætter, at taksterne overholder beskrivelsen i fællesregulativet og vandforsyningsloven. Det vil sige at tilslutningspriserne skal svare til de faktiske udgifter for tilslutning af alle forbrugere i vandforsyningens forsyningsområde og at driftsbidraget afspejler "hvile-i-sig-selv" princippet. Det vil sige, at vandforsyninger, der ikke er omfattet af vandsektorloven, skal medregne fremtidige store investeringer i driftsbidraget.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Herning Vandråd udarbejdet en skabelon til et takstblad. Skabelonen sikrer at takstbladene overholder regulativet og fremover bliver mere ensartede i opsætningen. Desuden har Statsforvaltnings bemærkninger til tidligere takstblade haft indflydelse på udformning af skabelonen.  

 

Tilslutningsbidraget skal beregnes med minimum 10 års mellemrum eller hvis vandforsyningen foretager større investeringer eller ændret forsyningsområdet. I de mellemliggende år skal bidraget indeksreguleres.  

 

Herning Vand A/S har anvendt den ny skabelon og fremsendt dokumentation for den ny beregning af de enkelte bidrag i tilslutningsbidraget.

Da tilslutningspriserne fra 2013 er baseret på helt nye beregninger og nu er tilpasset stikledningsstørrelse, er priserne ikke sammenlignelige med taksterne fra 2012. Det kan dog nævnes, at tilslutningsbidraget for mindste tilslutning i byzone er steget med ca. 1.500 kr., mens mindste tilslutning i landzone er faldet med ca. 3.300 kr.  

 

Herning Vand A/S er omfattet af vandsektorloven og er underlagt et prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette prisloft styrer driftsbidraget. Prisen for vandforbruget er sænket med 1 kr. mens det faste bidrag er uændret.

 

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Herning Vand A/S gældende for 2013.


Prisloftet fastsættes til 14,21 kr. pr. m3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. Prisloftet er grænsen for den samlede indtægt for Herning Vand A/S vandforsyningen.

 

Beregning og opsætning af takstbladet 2013 for Herning Vand A/S vandforsyning overholder dermed regulativ og lovgivning og kan godkendes uden bemærkninger.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstbladet 2013 for Herning Vand A/S - Vandforsyning godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-272-12 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Skjernvej 19-21, Arnborg - Opførelse af mindre staldbygning i byzone

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Sneftrup, Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med til- og ombygning af friplejehjemmet Højbo i Arnborg, beliggende Skjernvej 19-21, 7400 Herning, er der ansøgt om opførelse af mindre staldbygning i byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til opførelse af en mindre staldbygning.

Sagsfremstilling

Der ansøges om dispensation til opførelse af mindre staldbygning på 98 m², beliggende indenfor byzone. Bygningen indeholder toilet, kaffestue samt løsdriftsstald til 2 heste.

 

[image]

 

Området syd for friplejehjemmet består af engarealer mod Rind Å. Hovedparten af engarealerne er beliggende i landzone. På dette område afgræsser der i dag heste.

Der er derfor ikke tale om udvidelse af antal dyr, men om ændring af forholdene for eksisterende dyr.


Den projekterede staldbygning ønskes anlagt som dybstrøelsesstald. Gødning bortskaffes fra stalden efter aftale med lokal maskinstation.
 
Hesteholdet skal bruges som rekreativ og social aktivitet for friplejehjemmets beboere. Fodring og pasning vil indgå som daglig aktivitet og være en del af friplejehjemmets tilbud til de ældre beboere. Staldbygningen ønskes derfor placeret i nærheden af friplejehjemmet og dermed lige indenfor byzoneafgrænsningen.
 
Placeringen af staldbygningen indenfor byzonen, kræver dispensation fra § 3. i Herning kommunes forskrift for dyrehold i boligområder. Jvf. § 5 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i forskriften, hvis individuelle forhold taler for det.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra § 3. i Herning kommunes forskrift for dyrehold i boligområder til opførelse af mindre staldbygning på 98 m².

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-187-11 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Torvet 1, Herning. Flytning af skilt, Hotel Eyde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Hotel Eyde ansøger I forbindelse med ombygning af hotellet om renovering af eksisterende skiltning, herunder om ændret placering i Mindegade.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ønskede skiltning tillades flyttet til en ny placering ved eksisterende port, så de trafikale forhold tilgodeses bedst muligt.

 

Samtidig friholdes den mest bevaringsværdige del af bygningen for større og dominerende skiltning.

Sagsfremstilling

Hotel Eyde har gennemgået en omfattende til- og ombygning, der blandt andet har medført ændrede forhold i forbindelse med til- og frakørsel fra hotellet til Mindegade.
 
Adgangen for kørende sker fra Mindegade. Henvisning for kørende til hotellet sker i dag med henvisningsskiltning placeret på Dronningens Boulevard, Dalgas Passage, Dalgasgade samt på hjørnet Dalgasgade og Mindegade.


Det nuværende skilt er placeret på den del af hotellet som er omfattet af en lokalplan med bevaringsmæssige bestemmelser.


I forbindelse med renoveringen ønskes skiltet placeret, således at det samtidig viser adgangen til hotellets parkeringsplads. Flytningen medfører, at skiltet placeres udenfor den del af hotellet, som er omfattet af de bevaringsmæssige bestemmelser.
 
Det er oplyst, at baggrunden for renoveringen og flytningen af udhængsskiltet er, at hotellets gæster ofte kører forbi indkørslen til hotellets parkeringsplads. En renovering og ændret placering af udhængsskiltet vil medføre, at der fremover ingen tvivl bliver om adgangen til parkeringspladsen, når man kører ad Mindegade.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 11.C5.4 Centerområde ved Mindegade, Torvet og Søndergade. I lokalplanens afsnit "Bebyggelsens udformning og fremtræden" er beskrevet, hvorledes skilte skal udformes og fremtræde.


Flytning af nuværende udhængsskilt betragtes som opsætning af et nyt skilt og er derfor omfattet af lokalplanens bestemmelser.


Nuværende udhængsskilt opfylder ikke lokalplanens bestemmelser. Skiltet er etableret for flere år siden og dermed lovligt etableret.
 Forvaltningen finder at der stilles følgende vilkår for den nye placering:

 • skiltet placeres således, at det markerer indkørslen til hotellets parkeringsplads,

 • skiltningen udføres således, at kun tekst og logo er lysende,

 • skiltet ikke virker blændende, og afpasses i styrke efter det generelle belysningsniveau i gaden,

 • skiltet placeres med underkant i porthøjde,

skiltets endelige udformning og udtryk fremsendes til godkendelse.


En vurdering af flytning og renovering af eksisterende skilt med en placering på den del af bygningen, der ikke er omfattet af bevaringsmæssige bestemmelser sammenholdt med en forbedring af de trafikale forhold danner grundlag for indstillingen.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr .11.C5.4  § 8 til placering af skiltet på de beskrevne vilkår.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-558-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Trehøjevej 52, Vildbjerg. Nedrivning af eksisterende stuehus m.m. samt opførelse af nyt stuehus og maskinhus Trehøjevej 52, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel, om der kan meddeles landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye bygninger et andet sted på ejendommen, Trehøjevej 52, Vildbjerg samt frastykning af 6 ha, for oprettelse af ny landbrugsejendom med landbrugspligt.

 

Forvaltningen kan ud fra en helhedsvurdering  anbefale en nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af nye og mere tidssvarende bygninger.

Sagsfremstilling

Ejendommen Trehøjevej 52, Vildbjerg er en landbrugsejendom på ca. 22 ha med landbrugspligt og bopælspligt.

 

 

Ejendommens bolig har stået tom siden 2006, men bopælspligten har været opfyldt ved ejerens bopæl på ejendommen Timringvej 12, Vildbjerg. Samme ejer har, med en fuldmagt, givet forvaltningen tilladelse til at behandle en landzonesag på den del (6 ha) af ejendommen Trehøjevej 52, Vildbjerg, der frastykkes.

 

Evt. køber af de 6 ha ønsker, at landbrugspligten og bopælspligten bibeholdes. Endvidere ønsker køber at nedrive eksisterende bygningsmasse og opføre et nyt stuehus på ca. 220 m² og et nyt maskinhus på ca. 400 m².

 

Nuværende bygninger på ejendommen er i så dårlig stand, at det ikke vil være rentabelt at renovere nuværende bygningsmasse

.

Praksis på området siger, at retten til at genopføre en bolig i det åbne land fortabes, hvis boligen ikke har været beboet i 3 - 4 år. Selv om det er seks år siden, boligen har været beboet, har forvaltningen, ud fra en helhedsvurdering i den konkrete sag, vurderet, at det forforhold, at ejendommen forsat anvendes til landbrugsformål, er et planlægningsmæssigt argument for at fravige 3 års-reglen.

 

Samtidig indgår, at der sker en væsentlig forskønnelse af ejedommen og ældre kondemnabel bygningsmasse fjernes.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til, ved en positiv nabohøring, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte projekt i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til, ved positiv nabohøring, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte projekt i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-310-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Skivevej 39, Sunds. Lovliggørelse af ombygget staldbygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af ombyggede stalde til to ferielejligheder samt lovliggørelse af én etableret ferielejlighed.

 

Der vil efter ombygningen af samtlige 3 længer være 7 ferielejligheder på ejendommen.

Forvaltningen anbefaler, at ferielejlighederne gøres lovlige med en landzonetilladelse og efterfølgende byggetilladelse.

Sagsfremstilling

Ejendommen er en landbrugsejendom med landbrugspligt og dermed også bopælspligt.

 

Ejendommen er overtaget af nuværende ejer i 2003, og der er siden sket ombygninger af ejendommens 3 længebygninger (stalde- og ladebygninger) til ferielejligheder.

 

[image]

 

På ejendommen, Skrivevej 39, Sunds er tidligere lovligt etableret fire ferielejligheder. De seneste tre er etableret uden tilladelse. Ejendommens tre staldlænger er således nu ombygget til ferielejligheder m.m. (Bilag 1)

 

Bygning nr. 2 er i 2003 ombygget til ferielejlighed uden forudgående ansøgning om ændret anvendelse eller landzonetilladelse til etablering af ferielejlighed.

 

Ved lovliggørelsen af to ferielejligheder i bygning nr. 2 samt lovliggørelse af én etableret ferilelejlighed i bygning nr. 3 vil der, efter ombygningen af samtlige 3 længer, være 7 ferielejligheder på ejendommen.

 

Samtlige ferielejligheder anvendes i dag til helårsbeboelse,

 

Ferielejlighederne i bygning nr. 2, bliver på henholdsvis på 215 m² og 120 m² og lejligheden i bygning nr. 3 bliver på 34 m² (bilag 2).

 

Der sker ingen ombygning af facaderne, kun der hvor der bliver brug for redningsåbninger, men det vil ikke få væsentlig betydning for helhedsindtrykket af bygningens nuværende arkitektoniske helhed.

 

Lovliggørelsen af ferielejlighederne vil kræve en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1.

 

Naboerne, Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet Midtjylland er orienteret om det ansøgte projekt, og der er ingen bemærkninger til projektet (bilag 3).

 

Forvaltningen vurderer, ud fra en helhedsvurdering, at ombygningen ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på oplevelsen af det landskabelige miljø. Såfremt ferielejlighederne kun udlejes til ferieformål, på samme måde som udlejning af sommerhuse, skønner forvaltningen, at den daglige til- og frakørsel fra ejendommen ikke vil være til gene for trafikken på Skivevej.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der kan meddeles landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, stk. 1, til lovliggørelse af de etablere 3 ferielejligheder.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, stk. 1, til lovliggørelse af 3 nye ferielejligheder på betingelse af, at alle 7 ferielejligheder udlejes til ferieformål og ikke anvendes til helårsbolig, institution, opholds- og bosted eller lignende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-65-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Ændret anvendelse af Vind Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse og indvendig renovering af Vind Skole, beliggende Røjkærvej 15, Vind.

 

Forvaltningen anbefaler en landzonetilladelse til naturcenter, spejderlejr og lign.

Sagsfremstilling

Byrådet i Herning Kommune har besluttet at overdrage tidligere Vind Skole til foreningen Natur- og Aktivitetscenter Vind.

 

[image]

 

Foreningen ønsker at genskabe aktiviteter og liv i såvel bygninger som landsby, og vil derfor etablere et natur- og aktivitetscenter. Bygninger skal rumme aktivitets-, kursus-, opholds-, og sovefaciliteter for afholdelse af bl.a. lejrskoler, spejderlejre, teltlejre og meget mere. Desuden skal køkken, sløjdværksted og kreativt værksted kunne anvendes såvel af gæster, som områdets beboere (bilag 1).

 

Den eksisterende bygningsmasse renoveres og indrettes med opholds-, spise- og aktivitetsmuligheder for ca. 65 personer. I den tidligere daginstitutions bygninger, Vindstyrken, indrettes 15 soverum med badefaciliteter for 30 personer, på 1. sal indrettes 7 soverum med baderum til ca. 35 personer, ligesom der indrettes ledergrupperum og bestyrerbolig.

 

Ejendommen ejes på nuværende tidspunkt af Herning Kommune.

 

Da det ansøgte projekt er en væsentlig ændring i forhold til nuværende anvendelse, vil ændringen kræve en tilladelse efter Planlovens § 35, stk.1, der foreskriver følgende: I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebygget arealer.

 

Naboer og andre, der kan have en væsentlig interesse i sagen, samt alle de, der har arealer, der grænser op til ejendommen, hvorpå aktiviteten skal foregå, er orienteret om sagen (bilag 2).

 

Der er indkommet bemærkninger fra naboejendommen, Røjkærvej 21, Vind. Bemærkningerne er bl.a., at der forventes mere støj fra ejendommen på et andet tidspunkt i døgnet (aften og nat). Er bange for, grundet manglende naturlig beplantning på ejendommen, Røjkærvej 15, at kommende naturaktiviteter vil gå ud over beplantningen på ejendommen Røjkærvej 21 og efter deltagelse i 2 møder mellem borger og foreningen Vindkraften, opfatter naboen, at der er en verden til forskel mellem den officielle beskrivelse af Naturcenteret, og den måde man reelt vil drive centeret på (bilag 3).

 

Forvaltningen har ud fra en helhedsvurdering skønnet, at Naturcentret drevet som naturskole, spejderlejr m.v. ikke vil få en væsentlig indflydelse på oplevelsen af det landskabelige miljø, og anbefaler derfor en landzonetilladelse til ændret anvendelse og indvendig ombygning af ejendommens bygningsmasse til de nævnte aktiviteter.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der jf. Planlovens § 35, stk. 1 meddeles landzonetilladelse til naturcenter, spejderlejr og lign.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-559-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Orientering vedr. huller i mobildækning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

En god mobildækning er afgørende for, hvor man kan bo og arbejde i Danmark. Mobilnettene kan snart levere datahastigheder på lige fod med fastnetforbindelserne, som er langt dyrere at etablere i yderområderne end mobilnettet.

 

Et oversigtskort viser med rød streg de kendte strækninger, og med rød prik de kendte områder, hvor der er dårlige mobildækninger. Bilag 1A).

 

 I Herning Kommune er der 38 kendte huller, hvor det er vanskeligt at få kontakt til mobil-  og anden dataforbindelse (bilag 2 ).

 

Kommunernes Landsforening har den 1. oktober på foranledning af Ringkøbing-Skjern Kommune afholdt dialogmøde i Laugesens Have, Videbæk (bilag 1).

  

I mødet deltog repræsentanter fra Region Midtjylland, fra 6 kommuner i regionen samt fra KL og Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Hullerne i mobildækningen skal lukkes, således at alle kan se frem til en bedre mobildækning landet over.

 

Der er i 1999 indgået en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og teleselskaberne om mobildækning i hele landet på 95 % for mobiltelefoni og 85 % for anden data-forbindelser. Dette mål er langt fra opfyldt. 

 

Teleselskaberne anbefaler, at udbygningen af det mobile netværk kan gøres bedre og hurtigere, hvis kommunerne er indstillet på en kortere sagsbehandling, mere villig til at acceptere opsætning af masterne i det åbne land og sænke lejepriserne på kommunale jordarealer og bygninger.

 

Det vurderes at det etablerede samarbejde med teleselskaberne forløber tilfredsstillende. Såfremt Herning Kommune udlejer jord til formålet, vurderes lejeniveauet at være til markedsprisen.

 

Afhængig af masternes/antennernes placering i Herning Kommune, både i byerne, landsbyerne og det åbne land, vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om der skal stilles krav til en bestemt maste-type i en bestemt farve og om antennerne skal skjules i skorstens-atrapper eller lignende.

 

Teleselskaberne bidrager med 6,5 milliarder kroner, som over tre år udelukkende bruges på mobilområdet. Selskaberne ønsker hjælp til at få pengene til at række længst muligt gennem ovennævnte anbefalinger..

 

Dialogmødet i Laugesens Have er et led i en landsturné, hvor teleselskaberne TDC, Telenor, Telia og "3" sammen med Kommuners Landsforening sætter sig sammen med alle landets kommuner for at finde ud af, hvor der opleves problemer med mobildækningen, og hvad der kan gøres for at få mobilhullerne udryddet (bilag 3 og 4).

 

For at opnå den aftalte mobildækning, skal det bemærkes at der i dag grundet den hurtige teknologiske udvikling med smartphones, IPads  m.v, stilles store krav til tætheden af mobilantennesystemerne for, at alle disse data kan sendes og modtages. Dette vil medføre et større antal master både i byerne, landsbyerne og i det åbne land.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-4-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 - Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2012.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljøudvalget samlet set forventer et overskud på driftsbudgettet på 826.000 kr.

 

På anlæg forventes samlet et mindreforbrug på 43.368.000 kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 826.000 kr. De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på i alt 953.000 kr. Merforbruget omfatter hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter i områder, hvor lokalplanlagte landbrugsarealer er overgået til byzone blandt andet Holing området. Der er iværksat en gennemgang af ejendomsskatterne for at klarlægge, om der skal indgives klage over vurderingerne. Der kan ikke umiddelbart peges på kompenserende handlinger.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

På funktionen 002511 beboelse og 002513 andre faste ejendomme forventes en mindreindtægt på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme ca. 500.000 kr. samt en merudgift på grund af stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing ca. 200.000 kr. Afvigelsen vil være permanent. Der arbejdes p.t. med en sag om trimning af beboelsesområdet, salg/nedrivning. (sagen forventes behandlet politisk i januar 2013).

For 2012 kan underskuddet evt. dækkes af et overskud på serviceområde 08 Drift og 09 Trafik.

På funktion 032201 Folkeskoler forventes en merudgift på 1.000.000 kr. til nødvendig udskiftning af vinduer i Skolen på Sønderager samt renovering af badeforhold på Lundgårdskolen.

Merforbruget på folkeskoleområdet på 1.000.000 kr. forventes overført til 2013.

  

Serviceområde 08 Drift.

På funktion 002820 Grønne områder og naturpladser forventes et overskud på 1.508.000 kr. Heraf ønskes 985.000 kr. overført til 2013 til investeringer på materielgården, Hammershusvej 7, som omfatter renovering af tag på kontorbygningen, opretning/renovering af gulv i værkstedsbygning jævnfør henstilling fra Arbejdstilsynet, opdatering af overvågning, renovering af kantinen samt fortsat renovering af omklædningsrum samt opsætning af solceller til energi på værksted og kontorbygning ca. 250.000 kr.

De resterende 523.000 kr. kan eventuelt bruges til delvist at dække et underskud på serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Serviceområde 09 trafik.

Der er en forventning om en større indtægt på den kollektive trafik. Dette sammenholdt med blandt andet en mere rentabel drift af busselskabet resulterer i en positiv afvigelse på ca. 1,7 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2013, idet Midttrafik først aflægger regnskab efter at Herning Kommune har aflagt sit. Regnskabet fra Midttrafik kan give anledning til efterregulering. Hovedparten af overskuddet forventes brugt på Herning Cykler. Resten forventes at blive brugt på rejsekortet samt dækning af underskud på andre serviceområder.  

 

Sanktionslovgivning

Det forventede driftsregnskab for 2012 på 155,3 mio. kr. sammenholdt med vedtaget budget på 146,9 mio. kr. viser, at der er en afvigelse på 8,4 mio. kr. i forhold til den udmeldte servicedriftsramme i vedtaget budget jævnfør tabellen ovenfor.

 

Det vedtagne budget indeholder blandt andet en indtægt på 4,2 mio. kr. for p-afgift. Jævnfør tidligere byrådsbeslutning bortfalder p-afgiften, og området er efterfølgende korrigeret herfor. Der er yderligere givet en tillægsbevilling til vejafvandingsbidrag på 2,5 mio. kr.

 

Det er den samlede overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.

 

Forvaltningen er opmærksom på overskridelsen i forhold til vedtaget budget med 8,4 mio., og dermed i forhold til sanktionslovgivningen, men har på nuværende tidspunkt en forventning om at bruge overførslerne fra 2011 til 2012, idet det ventes at kunne afholdes indenfor kommunens samlede service-/driftsramme.

 

På renovationsområdet er der en stor forskydning i forbruget på ordninger for dagrenovation - restaffald, hvilket skyldes, at renovationsindtægten først fordeles i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes samlet set et mindreforbrug på 43.368.000 kr. i 2012 for Teknik og Miljø området.

 

På baggrund af forbruget pr. 30. september 2012 er der brugt 33,5 % af det forventede regnskab.

 

Den lave forbrugsprocent skyldes i det væsentligste, at en del projekter først  igangsættes og afsluttes i 2. halvår af 2012 , at nogle projekter er forsinket samt at Byrådet har udsat igangsættelsen af byggemodningsprojekter for i alt 7.380.000 kr.

 

Det forventede regnskabsresultat giver en samlet afvigelse på 43,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 43,4 mio. kr. forventes overført til 2013. De væsentligste ændringer skyldes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes, at Byrådet har udsat igangsættelse af byggemodningsprojekter for i alt 7.380.000 kr. Beløbet forventes overført til 2013.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Afvigelsen skyldes, at renovering af Sjællandsgade 118 først færdiggøres i 2013 samt at sag er under udarbejdelse vedr. nedrivning af tomme ejendomme og igangsættes først i 2013.

 

Serviceområde 04 Grønne områder.

Afvigelsen skyldes, at projekt Kano- og shelterplads ved Skjern Å afventer endelig tilsagn fra Naturstyrelsen.

 

Serviceområde 08 Drift.

Afvigelsen skyldes, at opdatering af C5 Easytime (digitale timesedler) først afsluttes i 2013.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Afvigelserne skyldes i det væsentligste, at projekter er forsinkede, at nogle projekter først forventes afsluttet i 2013, at der pågår forhandlinger omkring parkeringshus ved Føtex samt at yderligere arbejder vedr. Vestergade 16 bortfalder. For yderligere bemærkninger henvises til økonomiinfoskemaet.

 

[image]

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes realiserede indtægter i 2012 på i alt brutto 49,810 mio. kr. svarende til det korrigerede indtægtsbudget. Der er pr. 30.09.2012 bogført indtægter på i alt 17,521 mio. kr. Der er budgetteret med et salg på i alt 39 boliggrunde i 2012, hvoraf der pr. 30.09.2012 er solgt 26 grunde, dvs. at der skal sælges 13 boliggrunde i årets resterende 3 måneder. På nuværende tidspunkt er der 12 seriøse reservationer, og det forventes derfor, at det budgetterede boligsalg realiseres. Der er desuden budgetlagt med indtægter på ca. 14 mio. kr. fra salg af areal til plejecenter ved Fuglsang Sø. Indtægterne forventes at tilgå byggemodningsområdet efter godkendelse af skema B for projektet. Dette forventes at ske i november måned 2012. Herudover er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område budgetlagt med anlægsudgifter på i alt 4,312 mio. kr., som forventes realiseret i 2012. Nettobudget og forventet regnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udgør således 45,498 mio. kr.
 
På Teknik- og Miljøudvalgets område udgør korrigeret budget 82,305 mio. kr. Forventede anlægsudgifter for regnskab 2012 er opgjort til 74,925 mio. kr. Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes, at byrådet har udsat igangsættelse af byggemodningsprojekter for i alt 7,380 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 12. november 2012 og i Byrådet, den 19. november 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Der forventes at blive en yderligere overførsel af 4,2 mio. kr. til etablering af genbrugsplads i Aulum. Forventes først brugt i 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa
og vognmændene udenfor bestillingskontoret.


Referatet fra det senest afholdte møde den 26. september 2012 fremsendes til orientering.


I 2012 er det sidste møde fastlagt til afholdelse 20. december.

 

Siden udarbejdelse af referatet kan det oplyses, at vognmand 657-0025 har indleveret sin tilladelse pr. 29.9.2012. Herning Taxa ønsker at afvente en genudstedelse, da der pt. ikke vurderes at være behov for vognen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-08 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Naturplejen i Løvbakkerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen foreslår etablering af en mindre dyrehave på ca. 50 ha med dådyr i Løvbakkerne for at fremme oplevelsesmulighederne og på sigt, at fremme biodiversiteten i det bynære rekreative område. Projektet er et led i naturplejen og afholdes indenfor rammerne af serviceområde 04.

Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes en proces, hvor relevante interessenter inddrages i projektet, og at forvaltningen bemyndiges til, at realisere projektet i det omfang, der kan opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Sagsfremstilling

Dyrehaver i skovområder udvikler sig med årene til enestående naturperler. Dyrehaver har en høj biodiversitet med et rigt dyre- og planteliv, og de giver store naturoplevelser for befolkningen med hjortevildt, åbne græsarealer og store fritstående træer.
 
Løvbakkerne er Hernings mest bynære rekreative skovområde. Området er en del af Løvbakke Naturcenter med en række publikumsfaciliteter som f.eks. et omfattende afmærket stisystem med flere handicapvenlige stier, p-pladser, hundeskov og en naturlegeplads. Her findes forskellige naturtyper som f.eks. gammelt egekrat, skov, hede og ager.

[image]

Løvbakkerne. Det med rødt markerede område foreslås udlagt til dyrehave.

En dyrehave i Løvbakkerne kan bidrage til:

 • På sigt at fremme biodiversiteten i Løvbakkerne væsentligt.

 • At udbygge en bynær attraktion med endnu flere store oplevelsesmuligheder.

 • At fremme den frie bevægelighed i Løvbakkerne, da 3-4 indre kreaturhegn kan fjernes.

 

Når forslaget rejses nu, skyldes det, at Silkeborg Kommune har måttet nedlægge deres dyrehave i forbindelse med Herning-Århus motorvejens forløb gennem Silkeborg by - tværs gennem Silkeborg Dyrehave. Dyrene (dåvildt) er på nuværende tidspunkt indfanget og står på en hjortefarm. Der har været en positiv indledningsvis dialog mellem forvaltningerne i Silkeborg og Herning Kommuner om muligheden for at overtage dyrene samt den flotte indgangsport fra Silkeborg Dyrehave.

[image][image]


Lovgivningen vedrørende dyrehaver på fredsskovpligtige arealer er restriktiv, og kræver bl.a. at der udarbejdes en forvaltningsplan for dyrehaven, som beskriver formålet med etableringen, og hvordan formålet tænkes realiseret. Forvaltningsplanen skal godkendes af skovlovsmyndigheden.
 
Desuden kræves det, at dyrehaver ikke hindrer naturens tilgængelighed for besøgende. Både skovloven og naturbeskyttelsesloven kræver, at befolkningen skal have mindst samme adgang til en dyrehave som til en skov, inden der blev sat hegn.
 
Administrationen foreslår køb af dåvildt fra Silkeborg Kommune, fordi dåvildtet allerede er roligt og puplikumsvant. Når der peges på dåvildt fremfor andre hjortearter, er det fordi de udviser en græsningsadfærd, der er hensigtsmæssig i forhold til naturplejen i Løvbakkerne. Ydermere er de lettere at holde bag hegn end f.eks. kronvildt, og de er ligeledes mere rolige og publikumsvenlige.

 

Der eksisterer allerede en dyrehave i Herning Kommune, nemlig Jyndevad Dyrehave syd for Herning by. Denne dyrehave er privatejet, og åben for offentligheden.

 

Der pågår desuden et forundersøgelsesprojekt om et skovoplevelsescenter ved Feldborg, som omfatter besøgscenter og en stor dyrehave med kronvildt. Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen samt Herning og Holstebro Kommuner. Såfremt projektet senere realiseres, bliver der tale om et projekt i en helt anden skala og med en anden naturudviklingstype end Løvbakkerne - både pga. af områdets karakter, størrelsen af arealet, og fordi der er tale om afgræsning med kronvildt i en evt. fremtidig dyrehave.

 

De to projekter konkurrerer derfor ikke med hinanden.

Økonomi

Etableringsudgifterne, som primært er til hegn og låger beløber sig til ca. 350.000 kr. De affødte årlige driftsudgifter beløber sig til 100.000 kr./år (tal oplyst af Silkeborg Kommune), som primært er udgifter til løn i forbindelse med vinterfodring.


Størsteparken af udgiften vil kunne hentes ved at udnytte vinterberedskabet i skovene under ledig kapacitet i vinterperioden. Den resterende del vil i et vist omfang kunne hentes på kraftigt reducerede udgifter til naturpleje i Løvbakkerne, herunder afvikling af eksisterende kreaturhegninger. Finansiering til etablering og drift kan således findes indenfor serviceområde 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der iværksættes en proces, hvor relevante interessenter inddrages i projektet,

 

at administrationen bemyndiges til, at realisere projektet i det omfang, der kan opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser,

 

at udgifter til etablering af hegnet afholdes indenfor driftrammen på serviceområde 04, Grønne områder,

 

at de afledte driftsudgifter afholdes indenfor de eksisterende rammer for serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at godkende det endelige projekt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering: Referat fra møde i Citykontaktudvalget 21. september 2012

 

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering: Referat fra møde i Centerbykontaktudvalget 21. september 2012

 

Sagsnr.: 07.18.06-G11-1-12 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Udbud

 

Sagsnr.: 13.02.02-K08-340-11 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om at skaffe rent drikkevand

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser