Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Ansøgning om regulering af maksimaltakster for taxikørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Herning Taxa har anmodet om en regulering af maksimaltaksterne i Herning Kommune med virkning fra den 5. december 2017. Reguleringen ønskes udelukkende ift. kilometertaksterne for henholdsvis en lille og en stor vogn.

 

Maksimaltakster fastsættes af kommunalbestyrelsen og kan reguleres hvert år efter ansøgning fra Dansk Taxi Råd eller Herning Taxa. De nugældende maksimaltakster er senest reguleret i december 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen godkendes, således at taksterne reguleres efter taxiprisindekset.

Sagsfremstilling

Regulering af maksimaltaksterne foretages med stigningen i taxiprisindekset på baggrund af en beregning af gennemsnitsomsætningen for henholdsvis en lille og en stor vogn.

 

Samlet set udgør forvaltningens forslag til reguleringen en stigning på 1,97 %, som er det bedst opnåelige ift. stigningen i taxaindekset, under hensyntagen til Herning Taxas ønske om, at reguleringen udelukkende foretages på kilometertaksterne.

 

Reguleringen betyder at: 

Kilometertakst 1 pr. km

forhøjes med 0,69 kr. fra 15,63 kr. til 16,32 kr.

Kilometertakst 2 pr. km

forhøjes med 0,95 kr. fra 20,18 kr. til 21,13 kr.

Tur - returkørsel for lille vogn

forhøjes med 0,34 kr. fra   7,82 kr. til   8,16 kr.

Tur - returkørsel for stor vogn

forhøjes med 0,48 kr. fra 10,09 kr. til 10,57 kr.

 

Forslag til nye maksimaltakster er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne med virkning fra 5. december 2017 reguleres ift. udviklingen i taxiprisindekset.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

 

Forvaltningen anbefaler, at referat fra seneste møde den 23. november 2017 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 23. november 2017 er vedlagt.

 

I forbindelse med den nye taxilov - som forventes at træde i kraft 1. januar 2018 - blev det aftalt, at der afholdes to kvartalsmøder til brug for drøftelse og opfølgning på den nye lov.

 

Kvartalsmøder i 2018:

13. mar. 2017 kl. 09:30-11:30

12. jun. 2017 kl. 09:30-11:30

 

Taxa har givet udtryk for, at de ønsker at møderne skal være med politisk deltagelse.

Udvalget bedes tage stilling til om de ønsker at deltage i møderne. Hvis ja, bedes udvalget vælge to medlemmer, som skal deltage i møderne. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering og repræsentation til kvartalsmøderne drøftes.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Fortsat politisk deltagelse 2 gange om året i kvartalsmøderne med bestyrelsen for Herning Taxa.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Orientering - Foreløbig evaluering Herning Banegårdsplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Ahle Skoubo Jakobsen

Sagsresume

Der er i forbindelse med færdiggørelsen af Banegårdspladsen udarbejdet en foreløbig evalueringsrapport for Herning Banegårdsplads.

 

Rapporten indgår i den afsluttende afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af projektregnskabet på Banegårdspladsen og udbetalingen af det sidste tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er der udarbejdet en evalueringsrapport for projektet. Rapporten har til formål at beskrive og evaluere den trafikale effekt af omdannelsen af Banegårdspladsen i Herning samt beskrive brugernes og chaufførernes vurdering af pladsomdannelsen.

 

Evalueringsrapporten er vedlagt til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at evalueringsrapporten tages til orientering.

Beslutning

Evalueringsrapporten taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

ALPI Hallerne i Lind ansøger om tilskud til stiforbindelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Nielsen, Tommy Jonassen

Sagsresume

ALPI Hallerne søger om tilskud til at forbedre stiforbindelsen og cykelparkering ved hallen.

 

Der anmodes desuden om frigivelse af 200.000 kr. til stibelysning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. ekskl. moms i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 03, Trafiksikkerhedsplan 2018 til etablering af belysning ved stiforbindelse samt at udgiften på 200.000 kr. finansieres på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02, sikre skoleveje, trafiksikkerhed i 2018.

Sagsfremstilling

ALPI Hallerne søger om tilskud til stiforbindelsen fra den nordlige bydel i Lind til hal og skole samt en cykelparkering til cykler ved hallen.

 

For 3 år siden blev der anlagt en sti fra det nordligste af boldbanearealet i Lind til hal og skole. Stien har været brugt af rigtig mange som adgangsvej til hallen, og til og fra skolen eller som forbindelse fra det nordlige til det sydlige Lind.

 

Den nuværende sti er med til at sikre, at borgerne ikke udelukkende bruger bilen, når man skal til hal og skole, men der er behov for at få forbedret stiforbindelsen, der er uoplyst, og efter det nye halbyggeri er stiføringen ikke optimal. Stien vil nu blive forlænget hen til den nye hal, hvor der ligeledes etableres en cykelparkering.

 

Stiprojektet er placeret i randen af nuværende nord- sydgående læbælte og langs hegnet ved nuværende hal 2. Der er dermed ingen fare for, at stien kommer til at i karambolage med en kommende kunststofbane.

 

Alpi Hallerne vil kunne bidrage med frivillig arbejdskraft til anlæg af den flisebelægning, som skal etableres til den nye cykelparkeringsplads, som ønskes placeret mellem de gamle haller og den nye multihal.


Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. oktober 2017, pkt. 114: 

at

der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til at styrke stiforbindelsen fra de nordligste boldbaner (Stensbjergvej) i Lind til hal og skole samt etablering af cykelparkering ved hallen

at

tilskuddet på 100.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud

at

sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. ekskl. moms i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 03, Trafiksikkerhedsplan 2018 til etablering af belysning ved stiforbindelse mellem Stensbjergvej og hallen i Lind

at

udgiften på 200.000 kr. finansieres på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02, sikre skoleveje, trafiksikkerhed i 2018.

 

Økonomi

Samlet overslag til forlængelse af sti samt cykelparkering er 148.004 kr. hvoraf 28.000 kr., der er indregnet til nedlægning af fliser, vil indgå som eget arbejde. Tilskuddet på 100.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Herudover blev det i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 besluttet at afsætte 200.000 kr. til belysning på ovennævnte sti. Rådighedsbeløbet er afsat på Teknik og Miljøudvalgsområdets budgetområde på Serviceområde 09 Trafik i 2018. Der anmodes om, at beløbet frigives. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. ekskl. moms i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 03, Trafiksikkerhedsplan 2018 til etablering af belysning ved stiforbindelse mellem Steensbjergvej og hallen i Lind

 

at udgiften på 200.000 kr. finansieres på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02, sikre skoleveje, trafiksikkerhed i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kryds ved Silkeborgvej/østlig motorvejsrampe

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsbevillinger til udbygning af krydset Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe.

 

Det er aftalt, at projektet medfinansieres af Vejdirektoratet med 0,450 mio. kr. i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 0,450 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2017.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. maj 2017, pkt. 112 blev der givet en anlægsbevilling på 1,527 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til udbygning af krydset Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe samt etablering af et signalanlæg i krydset. Projektet vil forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden i krydset.

 

Der foreligger nu licitationsresultat, som viser, at anlægsprojektet ikke kan gennemføres indenfor anlægsbevillingen, idet den samlede udgift bliver ca. 2 mio. kr.

 

Vejdirektoratet er imidlertid indstillet på at medfinansiere projektet med 0,450 mio. kr. 

Økonomi

Med baggrund i licitationsresultatet på anlægsentreprisen samt øvrige fagentreprisetilbud bliver den samlede udgift på projektet følgende:

 

Opgave

Udgift kr.

Anlægsentreprise

1.222.123

Signalanlæg

   534.600

Belysning

     50.000

Projektering

   130.000

Trafiksikkerhedsrevision

     40.000

Samlet udgift

1.976.723

 

Der anmodes om anlægsindtægtsbevilling til medfinansieringen fra Vejdirektoratet på 0,450 mio. kr. i 2017, samt anlægsudgiftsbevilling på 0,450 mio. kr. til tilsvarende udgifter på Serviceområde 09 Trafik. Der er herefter afsat i alt 1,977 mio. kr. til projektet på Serviceområde 09 Trafik.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., arbejder for fremmed regning, Udbygning af kryds Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., arbejder for fremmed regning, Udbygning af kryds Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 34,316 mio. kr. til byggemodningsprojekter i boligområder i Gullestrup, Lind og Tjørring samt centerområde i Gullestrup og to erhvervsområder i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 34,316 mio. kr., som afsættes til forberedende anlæg i boligområderne Egebakken i Gullestrup, Østerlindparken i Lind, Holingområdet i Tjørring samt centerområde i Gullestrup. Desuden etableres vejanlæg til nye erhvervsområder ved Mørupvej og Åvænget i Herning. Samtidig anmodes om tillæg til anlægsbevillingerne, således at disse er i overensstemmelse med afsatte rådighedsbeløb.

 

De forberedende anlæg i boligområderne omfatter museumsundersøgelser, udstykningsomkostninger, anlæg af grusveje og udgift til tilslutningsbidrag til forsyninger. Byggemodning i erhvervsområderne omfatter anlæg af veje og cykelstier inkl. asfalt, belysning og beplantning. På Åvænget skal der endvidere foretages omlægning af vandløb. De enkelte byggemodningsområder beskrives i tabel 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Beskrivelse af byggemodningsområderne

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

 

Tabel 2. Byggemodning 2018 - økonomi.

 

Anlægsudgift på i alt 34,316 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2017 og 2018. Der er en mindre regulering i forhold til tidligere frigivne anlægsbevillinger på de konkrete byggemodningsprojekter på i alt 0,178 mio. kr., således at der samlet anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 34,494 mio. kr.

 

Henset til mindreindtægter på byggemodningsområdet traf Byrådet på møderne d. 6. marts 2012, pkt. 86 samt d. 16. april 2013, pkt. 143 beslutning om at udsætte igangsætning af byggemodning ved Mørupvej. Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,020 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 02 til formålet. Henset til den generelle positive udvikling i salget på byggemodningsområdet, anmodes der nu om frigivelse af beløbet til vejanlæg på Mørupvej.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 34,316 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik-og Miljøudvalget). Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 34,316 mio. kr. i 2018 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning(Teknik- og Miljøudvalget) i 2017 og 2018, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 34,494 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), fordelt på stednumre jf. tabel 2. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-9-17 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af bakkelandskab og skov ved Thorupvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Anvendelse af areal til placering af ren overskudsjord på kommunens arealer umiddelbart øst for Sunds ad Thorupvej.

Arbejdet afsluttes med etablering af skov.

 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres jordlandskab og efterfølgende skov- og fritidslandskab på kommunens areal.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevillinger til formålet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. april 2017, pkt. 88, godkendt, at Herning Kommune selv etablerer bynær skov på et areal på Thorupvej i Sunds, markeret med rødt på indsatte kortudsnit.

 

En del af skoven, ca. 7 ha, etableres som traditionel skovrejsning.

Den resterende del af skoven, ca. 8 ha, skal først etableres efter der er tilført ren overskudsjord fra større byggeprojekter over en 10-årig periode som betaler for etableringen. Dette forestås af byggemodning.

Der indbygges op til ca. 8 meters højde, foreløbig skitse vedlagt som bilag.

 

Sunds Borgerforening bakker op om planen, og ser perspektiver i etableringen som en del af Sunds 2025 visionen.

Forvaltningen vil inddrage Borgerforeningen og andre interesserede foreninger i Sundsområdet, når der begynder at tegne sig konturerne af et nyt landskab.

Når skoven / landskabet er etableret overdrages det til ordinær drift, serviceområde 04 Grønne områder, forventet om 10 år.

 

Sunds Vandværk, der ejer de tilgrænsende arealer, har endnu ikke givet besked, om de ønsker at deltage i projektet eller ej.

Såfremt vandværket ikke ønsker at deltage, vil skitsen over indbygningen blive tilpasset til kommunens arealer.

 

Det vurderes at der på arealet kan være 80 - 100.000 m3 jord.

Der kan alene anvendes ren jord, da arealet ligger i indvindingsoplandet for Sunds Vandværk.

Tidshorisont: 2018 - ultimo 2028.

  

Jordleverancerne forventes primært at komme fra kommunale bygge- og anlægsprojekter i den nordøstlige del af Herning By, Sunds og mindre byer i den nordøstlige del af kommunen. 

Økonomi

Der betales et fast beløb til opstartsomkostninger, efterfølgende plantning og slutbearbejdning, svarende til de forventede tilplantningsomkostninger, etablering af adgangsveje etc. på 10 kr./m3 leveret jord.

 

Der oprettes et nyt stednr. på Serviceområde 01 Byggemodning til anlægsprojektet, som går i nul over perioden på ca. 11 år. Baseret på en jordmængde på 100.000 m3 svarende til 10.000 m3 pr. år i perioden 2018-27, forventes indtægter i 2018 til 2027 på 100.000 kr./år. Udgifter forventes at være 75.000 kr. til etablering af adgangsveje mv. i 2018 og 20.000 kr. til etablering, drift og vedligeholdelse af veje i perioden 2019-27. Restbeløbet, ca. 745.000 kr., anvendes til slutbearbejdning i 2028. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2028. 

Udgift til indbygning af leveret jord afholdes indenfor afsat anlægsbudget på de enkelte byggemodningsprojekter.

Anlægsprojektet forankres på Serviceområde 01 Byggemodning ud fra samme princip som ved etablering af fritidslandskabet nord for Koustrupparken i Lind.

 

 

Efter afslutning af anlægsprojektet overgår arealet til ordinær drift på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres jordlandskab og efterfølgende skov- og fritidslandskab på Herning Kommunes areal, matr.nr. 3h og 4a, Thorup By, Sunds

 

at der på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), nyt stednr. meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på årene 2018-2027 jf. sagens skema

 

at der på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), nyt stednr. meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på årene 2018-2028 jf. sagens skema

 

at arealet efter afslutning som jorddepot og beplantning overgår til ordinær drift på Serviceområde 04 Grønne områder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-10-17 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af sø, skov- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Anvendelse af areal til placering af erstatningssø og overskudsjord på kommunens arealer ved Løvbakke Naturcenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevilling til fritidslandskabet frigives.

Sagsfremstilling

Kommunen skal etablere en sø, som erstatning for en mindre sø, der var opstået på et byggemodningsareal ved Jordbærmarken.

Forvaltningen foreslår, at søen genskabes og placeres ved Løvbakke Naturskole.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på kommunale arealer ved Løvbakke Naturcenter etableres et spændende lege- og fritidslandskab ved at indbygge ren overskudsjord fra forestående anlægsprojekter imellem Tjørring og Gullestrup. Der vurderes at være plads til indbygning af ca. 30-50.000 m3 overskudsjord over en 10 årig periode.

 

Tidshorisont: 2018-ultimo 2026.

 

Der er udarbejdet vedlagte skitse for projektet. Bakkeformationen opbygges med en højde på ca. 4-6 meter.  

  

Naturstyrelsen Midtjylland har ingen bemærkninger til projektet, efter at have været forespurgt som nærmeste nabo.

 

Økonomi

Udgifter til etablering af erstatningssø på ca. 200.000 kr. afholdes på stednr. 002014 Jordbærmarken på Serviceområde 01 Byggemodning. Der er på Byrådets møde den 1. marts 2016, pkt. 47 tidligere frigivet anlægsudgiftsbevilling til formålet.

 

Der betales et fast beløb til opstartsomkostninger, efterfølgende plantning og øvrig slutbearbejdning, svarende til de forventede anlægs- og tilplantningsomkostninger, etablering af adgangsveje etc. på 10 kr./m3 leveret jord.

 

Der oprettes et nyt stednr. på Serviceområde 01 Byggemodning til anlægsprojektet, som går i nul over perioden på 10 år. Baseret på en jordmængde på 40.000 m3 svarende til 5.000 m3 pr. år i perioden 2018-26 forventes indtægter i 2018 til 2025 på 50.000 kr./år. Udgifter forventes at være 50.000 kr. til adgangsveje mv. i 2018 og 10.000 kr. til etablering, drift og vedligeholdelse af veje i perioden 2019-25. Restbeløbet, ca. 280.000 kr., anvendes til slutbearbejdning i 2026. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2026. 

 

Udgifter til indbygning af leveret jord afholdes indenfor afsat anlægsbudget på de enkelte byggemodningsprojekter.

Anlægsprojektet forankres på Serviceområde 01 Byggemodning ud fra samme princip som ved etablering af fritidslandskabet nord for Koustrupparken i Lind.

 

 

Efter afslutning af anlægsprojektet overgår arealet til ordinær drift på Serviceområde 04 Grønne områder. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder etableres sø, jordlandskab - og efterfølgende skov- og fritidslandskab på del af Herning Kommunes areal, matr.nr. 3b og 1l, Gullestrup by, Herning Jorder

 

at projektet finansieres på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), nyt stednr. meddeles anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på årene 2018-2025 jf. sagens skema

 

at der på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), nyt stednr. meddeles anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på årene 2018-2026 jf. sagens skema

 

at den sydlige del af arealet friholdes til mulighed for fremtidig udvikling af Løvbakke Naturcentret

 

at arealet efter afslutning af jorddepot og beplantning overgår til ordinær drift på Serviceområde 04 Grønne områder. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Energirenovering - anlægsregnskab og godkendelse af låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Jan Märcher

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for energirenoveringsprojektet, som er gennemført i perioden 2013-2017.

 

I sagen indgår ligeledes tilpasning af bevillingsmæssige forhold og forslag til låneoptagelse i Kommunekredit til finansiering af de afholdte låneberettigede udgifter i projektperioden.

Forvaltningen
anbefaler, at sagen godkendes.

Sagsfremstilling

I årene 2013-2016 har der været afsat rådighedsbeløb for i alt 26,367 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til energirenoveringer i kommunale bygninger. I forbindelse med finansiering af Midtbyskole-projektet jfr. beslutning på Byrådsmødet den 16. maj 2017, pkt. 119, blev rådighedsbeløbet reduceret med 9 mio. kr., hvorved restrådighedsbeløbet udgør 17,367 mio. kr.

 

Projektet er nu afsluttet og der forelægges nedenstående anlægsregnskab til godkendelse:

 

 I anlægsregnskabet er indeholdt de bevillingsmæssige korrektioner, som er beskrevet nærmere i særskilt afsnit nedenfor.  

 

Gennemførte energirenoveringer

Det samlede projekt har omfattet energirenoveringer på primært skoler og i mindre grad øvrige kommunale bygninger.

 

De gennemførte projekter fordeler sig på følgende hovedkategorier: 

 

Herudover har der været afholdt følgeudgifter til løbende rådgivning, projektstyring, projektmedarbejder, egenbetaling til Cedepi-samarbejdet m.v. på i alt 2.206.394 kr. i projektperioden.

 

Fordelingen på låneberettigede og ikke-låneberettigede udgifter jfr. lånebekendtgørelsen fordeler sig således: 

 

Det har været en forudsætning, at de gennemførte energirenoveringer kunne opnå en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år. Det har ydermere været forudsat, at investeringerne skulle lånefinansieres, hvorfor det har været en præmis, at den beregnede opnåede driftsbesparelse ved de foretagne energirenoveringer skulle tilgå de likvide aktiver til brug for afdrag og renter på lånet.

 

Opnåede besparelser

Der er i forbindelse med de gennemførte energirenoveringer opnået følgende besparelser: 

 

Besparelserne vedrørende gennemførte investeringer afsluttet i henholdsvis 2014 og 2015 er reduceret i driftsbudgetterne jfr. tabellen ovenfor.

 

Besparelser vedrørende investeringer afsluttet i 2016 på i alt 0,122 mio. kr. reduceres fra 2017 og frem, og tilsvarende af investeringer afsluttet i 2017 i alt 0,176 mio. kr. reduceres fra 2018 og frem. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af indstillingen.

 

Øvrige bevillingsmæssige udeståender

For at sagen kan afsluttes regnskabsmæssigt udestår nedenstående bevillingsmæssige ændringer:

 

Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter til energirenoveringer på i alt 17,367 mio. kr. i årene 2013-2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 013083. Heraf er 14,089 mio. kr. tidligere frigivet, og der anmodes om at det resterende rådighedsbeløb på 3,278 mio. kr. frigives.

 

Der er modtaget indtægter fra salg af energibesparelser på i alt 0,640 mio. kr. i projektperioden. Heraf er 0,141 mio. kr. tidligere frigivet. Der anmodes om frigivelse af det resterende beløb på 0,499 mio. kr. Heraf er 0,414 mio. kr. tilskrevet de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen fra 2016 til 2017. Det resterende beløb på ca. 0,085 mio. kr. tilgår likviderne ved regnskabsafslutningen.

 

Optagelse af lån i Kommunekredit

Der er pt. oprettet en byggekredit til løbende finansiering af de udførte energirenoveringer jf. beslutning på byrådsmøde den 4 marts 2014, pkt. 92. Hovedstolen er 12,380 mio. kr. og den samlede saldo er ca. 12,412 mio. kr. inkl. tilskrevne renter på ca. 32.000 kr. i kreditperioden. Lånet skal ved afslutning af anlægsregnskabet omlægges til den endelige lånefinansiering. Byggekreditten er registreret på Serviceområde 24 Finansforskydninger, byggelån, som regnskabsmæssigt nulstilles ved optagelsen af det endelige lån.

 

Der opnås en årlig besparelse på 0,122 mio. kr. i 2017 samt 0,298 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af energirenoveringerne. Der er tidligere realiseret en besparelse på i alt 1,313 mio. kr. årligt, som er tilskrevet de likvide midler. Der er således i alt 1,611 mio. kr. til rådighed fra 2018 og frem til finansiering af renter og afdrag på det endelige lån.

 

Der er indhentet låneforslag fra KommuneKredit. Det indstilles, at byggekreditten indfries, og der optages et fastforrentet lån på 15,2 mio. kr. med en indikativ rente på 0,64% samt en løbetid på 10 år. Den årlige ydelse udgør ca. 1,571 mio. kr. som finansieres af de realiserede besparelser. Den endelige låneoptagelse, forrentning, ydelse mv. fastlægges, når lånet optages.

  

Det optagne lån på 15,2 mio. kr. indeholdes i budgetteret låneoptagelse på i alt 20 mio. kr. på Serviceområde 28 Optagne lån. Endelig regulering af låneoptagelsen på Serviceområde 28 Optagne lån sker ved regnskabsafslutningen for 2017.

 

Renter og afdrag på lån afholdes på henholdsvis Serviceområde 22 Renteudgifter og Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån fra 2018 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,278 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer i 2017. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr.

 

at der til indtægter fra salg af energibesparelser meddeles anlægsindtægtsbevilling på 0,499 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer. Heraf er 0,414 mio. kr. tilskrevet de likvide aktiver ved overførselssagen fra 2016 til 2017. Den resterende indtægt på 0,085 mio. kr. tilgår likviderne ved regnskabsafslutningen

 

at byggekreditten indfries, og der optages et 10 årigt, fastforrentet lån på 15,2 mio. kr. hos KommuneKredit

 

at driftsbesparelser på i alt 0,122 mio. kr. reduceres på Serviceområde 12 Folke og Ungdomsskoler i 2017, og at driftsbesparelser på henholdsvis 0,244 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke og Ungdomsskoler og 0,054 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid – i alt 0,298 mio. kr., reduceres fra 2018 og frem. Alle beløb tilskrives de likvide aktiver

 

at anlægsregnskabet godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Konsekvenser af besparelser på Serviceområde 09 Trafik for afvikling af underskud vedr. vejafvandingsbidrag og vejbelysning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger konsekvenser af besparelser på Serviceområde 09 Trafik fra budget 2018 og frem for afvikling af opsamlet underskud vedr. vejafvandingsbidrag og vejbelysning under Serviceområde 09 Trafik, Vejvedligeholdelse.

  

Forvaltningen anbefaler, at konsekvenserne af besparelserne på Serviceområde 09 Trafik fra 2018 og frem godkendes. 

Sagsfremstilling

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017, pkt. 213, hvor udvalget besluttede, at vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning søges optaget på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift.

 

Udvalget besluttede desuden, at det forventede underskud vedr. vejafvandingsbidrag afvikles over 11 år fra 2018 og frem med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på Serviceområde 09 Trafik.

 

Derudover besluttede udvalget, at det forventede underskud fra 2016 og 2017 vedr. vejbelysning søges dækket ved en besparelse indenfor den samlede ramme på Serviceområde 09 Trafik i 2018 og 2019 med 1,15 mio. kr. om året. Udfordringen kan muligvis løses i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt for drift og vedligehold af vejbelysning. Nuværende aftale med Eniig udløber pr. 31. december 2019, og forvaltningen har en forventning om, at den nye kontrakt bliver billigere end den nuværende.

 

Udvalget ønskede til mødet den 6. december 2017 en redegørelse for konsekvenserne af besparelserne på Serviceområde 09, Trafik.

 

Konsekvenserne heraf er skitseret i nedenstående tabel.

 

Område

Bemærkninger

Kr.

Asfalt

Gennemsnitsalderen stiger. Medfører dårligere belægninger med flere huller og risiko for øget udgifter

 700.000

Fortove

Gennemsnitsalderen stiger. Medfører dårligere fortove og risiko for øget udgifter

 300.000

Vejbelysning

Aftalen med Eniig udløber den 31. december 2019. En ny aftale forventes at medføre en besparelse.

0

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at finansiering af underskuddet på Serviceområde 09 Trafik godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Løvbakkerne - ideoplæg til nyt undervisningslokale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mira Søballe Paul, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med arbejdet med at forbedre publikums- og undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne, er det i budgetforliget for 2018 besluttet at forbedre undervisningsfaciliteterne i Løvbakke Naturcenter.

 

Genbrug og Affald står overfor at skulle opgradere sin 'Affaldsskole' i form af nye og bedre undervisningsfaciliteter. Ved en placering af undervisningslokalet i Løvbakkerne, bliver der mulighed for at koble undervisning i affald og ressourcer med undervisning i natur. En placering af Genbrug og Affalds undervisningslokale i naturen er ideel, i forhold til, at man fysisk kan gå ud i naturen og se og lære, hvilken indflydelse og især også hvilke konsekvenser, vore handlinger har.

 

Der skitseres to scenarier til placeringen af et nyt undervisningslokale , og forvaltningen anbefaler, at der etableres et nyt undervisningslokale i Løvbakkerne, som kan anvendes til flersidet undervisning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at opgradere ’Affaldsskolen’ i form af nye og bedre undervisningsfaciliteter. P.t. har ’Affaldsskolen’ til huse i et ’hjemmebygget’ lokale på Nederkærgaard Genbrugsplads.

 

Jf. Budgetforliget skal det nye undervisningslokale placeres i Løvbakkerne, hvor læringen om affald og ressourcer kan kombineres med læring om natur, som allerede foregår på naturskolen. Friluftsaktiviteter og læring om natur og naturvidenskab kan her kobles til miljøudfordringer, affaldssortering, genanvendelse og genbrug. Der er brug for at skabe forståelse hos vores børn og unge for sammenhængene imellem menneske og natur. Her vil Løvbakkerne, med en opgradering af faciliteterne, danne de perfekte rammer. Undervisningslokalerne skal kunne rumme både 0-6 årige, folkeskoleelever og unge på ungdomsuddannelserne, og lokalet skal kunne rumme 50 personer (2 klasser/en busfuld).

 

Center for Børn og Læring (CBL) har allerede fast etableret naturskoleundervisning i Løvbakkerne og vil samtidigt kunne få glæde af opgraderingen.

 

Der er udarbejdet to scenarier til placeringen af et nyt undervisningslokale:

 

Scenarie 1. Tilbygning i tæt tilknytning til den eksisterende naturskole

Ved en placering tæt på de eksisterende bygninger, kan man med fordel udnytte de eksisterende faciliteter. Den nye bygning skal indeholde både undervisningslokale og toiletfaciliteter, da de eksisterende forhold ikke vil kunne dække den ekstra belastning. De eksisterende bygninger anvendes flittigt af institutioner og offentligheden.

De eksisterende bygninger og den påtænkte nye tilbygning er placeret på et areal som ejes af Naturstyrelsen. Den foreslåede placering giver mulighed for at udnytte det uderum, der skabes mellem bygningerne. Se bilag.

Bygningerne er meget nedslidte og ikke egnet til en direkte tilbygning.

 

Scenarie 2. Nyt undervisningslokale placeret fritliggende på kommunens egen grund i åbent område

Der er planer om at etablere et nyt sø- og bakkelandskab på kommunens areal øst for de eksisterende bygninger. På dette areal er der samtidig mulighed for at placere en ny fritliggende bygning, der kan rumme undervisningslokale, depot og toiletfaciliteter, og som dermed kan fungere som en selvstændig enhed. Det vil i forhold til undervisningen være en fordel med afstand mellem det nye undervisningslokale og naturskolens offentligt tilgængelige lokale, som kan virke forstyrrende i forhold til undervisningen. Placeringen i det åbne område inviterer til at bruge det nye spændende område i undervisningen. Se bilag

 

De to idéoplæg indeholdende principper for udvidelse samt budgetoverslag er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen anbefaler over for udvalget, at scenarie 2 vælges af hensyn til skabelsen af et rum til uforstyrret undervisning og eftersom de eksisterende bygninger ikke har en tilstand egnet til en direkte tilbygning. 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018-2021 er der afsat 20,3 mio. kr. til opgradering af Nederkærgård. Jf. Budgetforliget 2018 er 2,582 mio. kr. heraf afsat til at forbedre undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne.

 

Den nuværende drift af naturskolen afholdes i fællesskab af Børn og Unge, Naturskoleundervisning og Teknik og Miljø, Serviceområde 04 Grønne områder, natur.

Driften af de nye lokaler forventes tilsvarende afholdt i fællesskab mellem de nævnte parter samt Genbrug og Affald, Serviceområde 07, Genbrug og Affald.

Udgift til drift af lokaler anslås til 70.000-75.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor de eksisterende driftsbudgetter. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter og tager stilling til etablering af et nyt undervisningslokale i Løvbakkerne, som kan anvendes til flersidet undervisning.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen, og besluttede at etablere et nyt undervisningslokale placeret på kommunens egen grund - scenarie 2.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Løvbakkerne - frigivelse af anlægsbevilling til undervisningslokale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mira Søballe Paul, Erik Skibsted, Pia Colstrup,

Sagsresume

I forbindelse med arbejdet med at forbedre publikums- og undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne, er det i budgetforliget for 2018 besluttet at forbedre undervisningsfaciliteterne i Løvbakke Naturcenter.

 

Der anmodes derfor om frigivelse af afsat rådighedsbeløb på 2,582 mio. kr. til formålet i 2018 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård genbrugsplads. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler at opgradere ’Affaldsskolen’ i form af nye og bedre undervisningsfaciliteter. P.t. har ’Affaldsskolen’ til huse i et ’hjemmebygget’ lokale på Nederkærgaard Genbrugsplads.

 

Jf. Budgetforliget skal det undervisningslokale placeres i Løvbakkerne, hvor læringen om affald og ressourcer kan kombineres med læring om natur, som allerede foregår på naturskolen. Friluftsaktiviteter og læring om natur og naturvidenskab kan her kobles til miljøudfordringer, affaldssortering, genanvendelse og genbrug.

 

Undervisningslokalerne skal kunne rumme både 0-6 årige, folkeskoleelever og unge på ungdomsuddannelserne, og lokalet skal kunne rumme 50 personer (2 klasser/en busfuld).

  

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018-2021 er der afsat 20,3 mio. kr. til opgradering af Nederkærgård. Jf. Budgetforliget 2018 er 2,582 mio. kr. heraf afsat til at forbedre undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne.

 

Der anmodes om, at 2,582 mio. kr. frigives fra Serviceområde 07 Renovation stednr. 165092 Nederkærgård genbrugsplads. Forvaltningen anbefaler, at der oprettes et nyt stednr. til formålet.

 

Den nuværende drift af naturskolen afholdes i fællesskab af Børn og Unge, Naturskoleundervisning og Teknik og Miljø, Serviceområde 04 Grønne områder, natur.

Driften af de nye lokaler forventes tilsvarende afholdt i fællesskab mellem de nævnte parter samt Genbrug og Affald, Serviceområde 07, Genbrug og Affald

Udgift til drift af lokaler anslås til 70.000-75.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor de eksisterende driftsbudgetter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,582 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 07 Renovation, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,582 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård Genbrugsplads. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Tilbagebetaling fra AFLD og gebyrnedsættelse på renovationsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Karen Marie Frost, Jan Märcher

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2017, pkt. 217, blev økonomien på renovationsområdet gennemgået. Udvalget drøftede anvendelsesmuligheder for restbeløbet på 19,25 mio. kr. fra returbetalingen fra AFLD.

 

Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til nedsættelse af renovationsgebyret samt et forslag til anvendelse af tilbagebetalingen fra AFLD.

 

Forvaltningen foreslår en nedsættelse af renovationsgebyret med 75 kr. pr. år.

 

Derudover foreslår forvaltningen, at en del af tilbagebetalingen fra AFLD (3,8 mio. kr.) anvendes til opgradering af Nederkærgård. Behandles i særskilt sag på samme dagsorden.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, fordi der sker ændringer i gebyrerne. 

Sagsfremstilling

Nedsættelse af renovationsgebyret

Der er udarbejdet 2 scenarier for udviklingen af mellemregningskontoen, hvor gebyret til private er nedsat med henholdsvis: 

Scenarie 1 - 75 kr.

Scenarie 2 - 100 kr.

 

Udvikling af mellemregningskontoen i forhold til de 2 scenarier - se bilag.

 

I udviklingen af mellemregningskontoen er det forudsat, at der er fundet anvendelse af restbeløbet fra AFLD på 19,25 mio. kr. til bl.a. opgradering af kommunens øvrige genbrugspladser.

 

Forvaltningen foreslår en nedsættelse af renovationsgebyret (øvrige ordninger) med 75 kr. pr. år fra 1. januar 2019

 

Opgradering af Nederkærgård

Der fremlægges en særskilt sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. december 2017, hvor den økonomiske ramme for projektet skal besluttes.

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes 3,8 mio. kr. fra tilbagebetalingen fra AFLD. 

  

Tilbagebetalingen fra AFLD:

 

Returbetaling for affaldshåndtering fra det

fælleskommunale affaldsselskab AFLD

4,5 mio. kr. x 5 år

22,5 mio. kr.

 

Fjernelse af administrationsgebyret for

erhverv

650.000 kr. x 5 år

3,25 mio. kr.

 

Mellemregning

 

 

19,25 mio. kr.

Opgradering af Nederkærgård

 

 3,8 mio. kr.

 

Restbeløb

 

 

15,45 mio. kr.

 

Økonomi

Oversigt over mellemregningskonto ved 2 scenarier - se bilag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at renovationsgebyret vedrørende øvrige ordninger nedsættes med 75 kr. pr. år

 

at der anvendes 3,8 mio. kr. som en del af tilbagebetalingen fra AFLD til opgradering af Nederkærgård. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af Nederkærgård - genbrugspladsen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost, Jan Märcher

Sagsresume

Nederkærgård er med ca. 220.000 besøgende hvert år Herning Kommunes største og mest besøgte genbrugsplads. Med sine 15 år har pladsen brug for opgradering for at imødekomme tidens krav til en borger- og erhvervsvenlig genbrugsplads.

 

På seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017 fik udvalget præsenteret forskellige scenarier for en ny plads. Der er afsat ca. 20,3 mio. kr. til opgradering af Nederkærgård.

 

Derudover foreslås etableret en genbrugsbutik, der kan sikre, at mere bliver genbrugt. Butikken kan eventuelt tænkes som et koncept med en socialøkonomisk/ beskæftigelsesmæssig 'virksomhed'.

 

Forvaltningen anbefaler, at Nederkærgård opgraderes og rådighedsbeløb på 2,536 mio. kr. i 2017 frigives.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2017 besluttede udvalget at få lavet et økonomisk overslag og skitse på en ny plads:

 

De eksisterende bygninger er nedslidte og vil være dyre at få opgraderet til nutidige krav.

 

Derfor anbefaler forvaltningen, at bygningerne nedrives, og at der laves en opgraderet plads med følgende:

 

 -

fast underlag på hele pladsen

 -

fleksible plansiloer, der gør det nemt for borgerne at komme af med affaldet og placeret, så de kan tømmes fra bagsiden, så farlige situationer med store køretøjer undgås, hvor borgerne færdes

 -

komprimatorcontainere, som kan indeholde meget affald og ligeledes er nemme for borgerne at smide affaldet i

 -

døgnåbent afsnit til haveaffald og enkelte andre affaldstyper i nedgravede containere

 -

pladsens indretning skal gøre det let for borgere at komme til og fra – også med trailer. Derfor skal pladsen have flere spor og rigelig vendeplads

 -

nye bygninger til kontor, kantine, mandskab, farligt affald, problem-kasse sortering mm.

 -

bygningen skal sørge for at give medarbejderne overblik over pladsen ’indefra’

 -

en genbrugsbutik, hvor borgerne får mulighed for at købe ting andre har afleveret

 -

en plads, der skal kunne bruges i mange år fremover

 

Genbrugsbutikken kan eventuelt tænkes ind i et koncept med en socialøkonomisk/ beskæftigelsesmæssig sidegevinst.

 

Forvaltningen har skitseret en mulig indretning af genbrugspladsen herunder:  

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2017-2021 er der afsat ca. 20,3 mio. kr. til opgradering af Nederkærgård. Jf. Budgetforliget 2018 er ca. 2,5 mio. kr. heraf afsat til at forbedre undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne jf. særskilt punkt på samme dagsorden.

 

Det er vurderet, at det vil koste ca. 21,620 mio. kr. at etablere pladsen, som skitseret.

 

Anlægsbevillingen på 21,620 mio. kr. finansieres med ca. 17,8 mio. kr. afsat på serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 med 2,536 mio. kr. overført fra 2016 til 2017, 7,635 mio. kr. i 2019 og 7,635 mio. kr. i 2020.

 

Da genbrugspladsen skal benyttes af både erhvervskunder og private borgere finansieres det resterende beløb på 3,8 mio. kr. af tilbagebetalingen fra AFLD.

  

Tidsplan:
Foråret 2018:   Udbud i 3 delopgaver (da pladsen skal være åben under byggeriet)

Sommer 2018:  Igangsættelse

Ultimo 2019:     Færdig 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Nederkærgård opgraderes efter de beskrevne principper og skitseforslaget

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,536 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård genbrugsplads til opstart af opgradering af Nederkærgård

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,536 mio. kr. i 2017 på samme stednr. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Grønt Danmarkskort - Etablering af fælles lokalt naturråd i Herning, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Ikast-Brande Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 xØvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Marius Reese

Sagsresume

Som følge af den ændrede planlov skal kommunalbestyrelserne fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, og i den forbindelse udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Der skal nu etableres lokale naturråd til at hjælpe kommunerne med at udpege de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

Der skal etableres et fælles naturråd i Herning, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Ikast-Brande Kommuner. Ikast-Brande Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget meddeler forvaltningen bemyndigelse til at indgå i det lokale naturråd, og at udgifterne hertil fordeles ligeligt mellem de fire kommuner.

Endvidere anbefales, at der oprettes en teknikergruppe med repræsentanter fra forvaltningen, som kan bistå det lokale naturråd. Endelig indstilles det til drøftelse, om Herning Kommunes observatørpost ønskes besat af en kommunalpolitiker eller en medarbejder fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:

 

”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser,  herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt  økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering  af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”

 

I kommunernes udpegninger indgår den eksisterende og den potentielle natur. Til sammen udgør disse udpegninger det grønne danmarkskort.

 

 

  

Sammensætningen af naturrådet

Naturrådet skal bestå af maksimalt 20 medlemmer. Naturrådet skal bestå af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager henholdsvis natur-, miljø- og friluftsinteresser og erhvervsinteresser. Derudover deltager en observatør fra hver af de kommuner, der ikke varetager sekretariatsbetjeningen, i naturrådets møder. Det foreslåes, at en politiker fra Ikast-Brande Kommune deltager som ordstyrer på møderne.

 

Byrådets observatørpost kan være enten en kommunalpolitiker eller en medarbejder fra Herning Kommune.

 

Tidsplan

Det lokale naturråd skal være oprettet senest den 15. januar 2018. Naturrådet forventes oprettet inden jul 2017. Rådet skal have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.

 

Retningslinjer for naturrådet

Udkast til retningslinjer for naturrådet er vedlagt som bilag. Udkastet er baseret på retningslinjerne for Vandrådet i oplandet til Randers Fjord. Retningslinjerne skal godkendes af Naturrådet.

 

Teknikergruppe

Der nedsættes en teknikergruppe bestående af medarbejdere fra hver af de fire kommuner. Teknikergruppen skal bistå sekretariatskommunen og hjælpe Naturrådet med faglig og lokal viden.

 

Status på de fire kommuners Grønne Danmarkskort

Ikast-Brande Kommune har vedtaget temaerne for henholdsvis "Særligt værdifulde naturområder"  og "Spredningsvej for dyr og planter", som del af kommuneplan 2017-2029. Temaerne "potentielle naturområder" og "Potentielle spredningsveje for dyr og planter" er under udarbejdelse som et tillæg til kommuneplanen. Byrådet har godkendt udpegningsmetoder og arealudtrækning for de to sidstnævnte temaer.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget alle fire temaer for Grønt Danmarkskort (”Særligt værdifulde naturområder”, ”Spredningsveje for dyr og planter”, ”Potentielle naturområder” og ”Potentielle spredningsveje for dyr og planter”) som del af kommuneplan 2017-2029.

 

Viborg Kommune har ikke et vedtaget Grønt Danmarkskort. I Kommuneplan 2017-29 findes der en politisk godkendt retningslinje med et kort med naturområder og økologiske forbindelseslinjer og en tilhørende redegørelse. Kortet kommer til at danne grundlag for arbejdet med Grønt Danmarkskort. Desuden har forvaltningen planlagt en ’Grøn Struktur’ i forbindelse med et udkast til en Natur- og Parkplan. Natur- og Parkplanen og Grønne Struktur har endnu ikke været til politisk behandling. Grønne Struktur er tilstræbt koordineret med Kommuneplanen og vil blive tæt koordineret med Grønt Danmarkskort.

 

Herning Kommune har ikke vedtaget sit bidrag til et Grønt Danmarkskort. Efter vedtagelsen af en naturpolitik i 2008 er der udviklet en overordnet grøn struktur for kommunen. Naturpolitikken er revideret i 2013 og skal forventeligt revideres igen i 2018. Den grønne struktur er vedtaget som en del af kommuneplanen. Den overordnede grønne struktur indeholder lag med samme indhold som lagene i det grønne danmarkskort. Ændringen til et Grønt Danmarkskort forventes gennemført som et tillæg til kommuneplanen, med de ændringer der måtte følge af den nu igangsatte proces.

 

Brugen af naturrådets arbejde

Kommunalbestyrelserne skal inddrage forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser, fra det lokale naturråd i deres videre planlægning for Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.

 

Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold

Det lokale naturråd skal oprettes som følge af Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd.

 

Sagen er fremsendt til orientering i Byplanudvalget.

Økonomi

DUT er endnu uafklaret. Udgifter i forbindelse med sekretariatsfunktionen, som ikke dækkes af eventuelle DUT midler, fordeles ligeligt mellem de fire kommuner med 25 % til hver. Udgiften afholdes indenfor det ordinære budget på Serviceområde 04, Grønne Områder - natur.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indgå i det lokale naturråd med Ikast-Brande Kommune, som varetager sekretariatsfunktionen

 

at der oprettes en teknikergruppe med repræsentanter fra forvaltningen, som kan bistå det lokale naturråd

 

at udgifter til sekretariatsfunktionen fordeles mellem de fire kommuner, og udgiften for Herning Kommune afholdes af serviceområde 04, Grønne områder

 

at det drøftes om observatørposten ønskes besat med en kommunalpolitiker eller en medarbejder fra Herning Kommune.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, og observatørposten besættes af en kommunalpolitiker.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udspredning af oprenset materiale, Kibæk Møllesø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojekt vedrørende udspredning af oprenset materiale fra Kibæk Møllesø.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071082 Fjernelse af slamdepot på Serviceområde 04 Grønne Områder. Byrådet bevilligede den 15. november 2016 pkt. 295, 276.000 kr. til fjernelse af slamdepot i Kibæk.

 

Det oprensede materiale fra en tidligere oprensning af Kibæk Mølle Sø foretaget i 2008 har i en årrække ligget i et midlertidigt slamdepot nær Velhustedvej i Kibæk. Arealet skulle anvendes til etablering af et regnvandsbassin i forbíndelse med et byggemodningsprojekt i området, og det oprensede materiale skulle derfor fjernes.

 

Det oprensede materiale fra slamdepotet er blevet udspredt på nærliggende landbrugsarealer ejet af Herning Kommune. Derudover er der udbetalt erstatning for nedgang i udbytte for landbrugsdrift på udspredningsarealerne, samt flyttet et kreaturhegn i forbindelse med reetablering af arealet.  

Økonomi

 

 

Mindreforbruget skyldes, at der er brugt færre midler end forventet til udspredning af slammet samt reetablering af arealet ved slamdepotet.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.18-G00-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Høringssvar til Miljøstyrelsen ang. tilretning af natura 2000-grænser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere fået fremlagt en orienteringssag om tekniske bemærkninger til justering af afgrænsningen af Natura 2000-områderne, som forvaltningen havde sendt til Miljøstyrelsen med forslag om at landbrugsarealer tages ud og naturarealer medtages i Natura 2000-udpegningerne.

 

Miljøstyrelsen har nu fremsendt et forslag til ny områdeafgrænsning, som i store træk indeholder de forslag, som forvaltningen fremsendte tidligere på året. Miljøstyrelsens forslag er i offentlig høring frem til den 3. januar 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at det vedlagte udkast til høringssvar fremsendes til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har lavet et forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne. Forslaget er i offentlig høring fra 28. september 2017 til 3. januar 2018.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2017 pkt. nr. 60, fik udvalget en orientering om processen for tilretning af Natura 2000-afgrænsning. Forvaltningen havde indgivet et teknisk høringssvar til Miljøstyrelsen om tilretning af Natura 2000-områderne inden for Herning Kommunes geografi. Det blev i kommunens tekniske høringssvar foreslået at udtage 75 ha jord, primært landbrugsarealer og samtidig tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen. Det blev samtidig oplyst, at det ved en senere lejlighed ville blive muligt for Teknik- og Miljøudvalget at afgive et politisk høringssvar til forslaget om ændret afgrænsning. På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til nye områdegrænser til EU-kommissionens godkendelse.

 

Forvaltningen har gennemgået forslaget, og kan konstatere, at de ændringer Miljøstyrelsen foreslår, primært består af mindre tilretninger af grænserne til Natura 2000-områderne. De steder, hvor der er taget større arealer ud af Natura 2000-områderne, drejer det sig om dyrket landbrugsjord eller plantage. De steder, hvor der er foreslået arealer taget ind i Natura 2000-områderne, er der tale om naturarealer, som understøtter udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område. De ændringer, som Herning Kommune foreslog i det tekniske høringssvar, er i store træk at finde i Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne beliggende i Herning Kommune. Miljøstyrelsens forslag til ændringer kan ses via dette link til styrelsens miljøgis: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000-afgraensning2016_fase3_1

 

Tabel som overordnet viser, hvilke ændringer der sker i de Natura 2000-områder, som ligger i Herning Kommune.

Natura 2000-område navn

Bemærkning til forslaget til ændret afgrænsning

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. surt overdrev, rigkær og hængesæk.

Sønder Feldborg Plantage

Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen.

Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom å og Ormstrup Hede

Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med større arealer indeholdende habitatnaturtyperne våd hede og arealer med flyvesand. De øverste 1,2 km af Idom Å foreslåes taget ud af afgrænsningen.

Borris Hede

Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer.

Skjern Å

Området er foreslået reduceret med et par mindre arealer med dyrket landbrugsjord. Området er foreslået udvidet med et mindre areal med hængesæk og surt overdrev.

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Området er foreslået reduceret med arealer med plantage og intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med arealer med tør og våd hede.

Ovstrup Hede med Røjen Bæk

Området er foreslået udvidet med mindre arealer med tør hede.

 

Eksempel på et område, hvor der tages landbrugs- og plantagearealer ud af Natura 2000-området ,og naturarealer medtages i Natura 2000-området. Eksemplet er fra Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede. Rød streg angiver den nuværende grænse, orange skravering angiver det nye forslag.

 

Landbrugsrådet og Grønt Råd vil på kommende møder i november ligeledes blive orienteret om sagen og de justeringer, der er foretaget i forhold til Natura 2000-områderne.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et høringssvar, som Herning Kommune kan sende til Miljøstyrelsen, inden fristen den 3. januar 2018. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det godkendes at forvaltningen sender høringssvar til Miljøstyrelsen inden fristen den 3. januar 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-6-17 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb med våndrådenes anbefalinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Som en del af Fødevare- og Landbrugspakken (FLP) blev det vedtaget, at alle små vandløb med et opland på under 10 km2 skulle vurderes på baggrund af nye faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset miljømæssigt potentiale. Formålet med arbejdet er at kvalificere de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne.

 

Til dette arbejde er vandrådene blevet inddraget, for at sikre en lokal inddragelse og kvalificering af arbejdet. I sagen fremlægges vandrådets og forvaltningens samlede anbefalinger.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til afgrænsning af vandområder og udpegning af kunstige eller stærkt modificerede vandområder godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 20. februar 2017, pkt. nr. 36. Med henblik på en lokal inddragelse i vandplanlægning er der ved ændring af lov om vandplanlægning og jf. bekendtgørelse nr. 217/2017 om vandråd fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra vandrådene konkret skal løse følgende opgaver:

 

Opgave 1)

Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.

 

Opgave 2)

Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

 

Derudover kan der meldes supplerende oplysninger ind af relevans for vandplanlægningen for de konkrete vandområder.

 

Yderligere information om arbejdet i Vandrådene, referat mv., findes på hjemmesiden for de enkelte vandråd:

Vandråd for Limfjorden: http://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Vandråd for Nissum Fjord: politik.herning.dk/vandråd

Vandråd for Ringkøbing Fjord: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-2017

 

Herning Kommune er beliggende i hovedvandopland for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. I hovedvandopland for Nissum Fjord har Herning Kommune været sekretariatskommune for vandrådsarbejdet.

 

Der har i Vandrådene for Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord været en god dialog mellem repræsentanterne. I begge vandråd er et enigt vandråd kommet med en endelig indstilling til opgave 1), opgave 2) og supplerende oplysninger. Forvaltningen er fuldt ud enig i Vandrådenes indstilling til både opgave 1) og opgave 2), samt de supplerende oplysninger til konkrete vandområder. De vandområder, som vandrådene og kommunerne har kommentarer til, fremgår af bemærkninger i bilag 1.

 

Derudover har Vandrådene for Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord lavet et fælles dokument med generelle supplerende bemærkninger til arbejdet, som fremgår af bilag 2. Vandrådet for Nissum Fjord har i tillæg dertil en generel bemærkning til faunaspærringen ved Vandkraftsøen, som fremgår af bilag 3. Vandrådet opfordrer til at der afsættes statslige midler til på sigt at løse passageproblemerne ved Vandkraftsøen, hvor der også tages hensyn til natur- og kulturhistorie, økonomiske og samfundsmæssige forhold. Vandråd for Limfjorden har ligeledes lavet generelle og supplerende bemærkninger til arbejdet, som fremgår af bilag 4. Sekretariatet for Vandråd for Limfjorden har endvidere udarbejdet et procesnotat for arbejdet, som fremgår af bilag 5. Vedhæftet er ligeledes Limfjordsrådets anbefalinger til kommunalbestyrelserne, som fremgår af bilag 6.

 

Herning Kommune har kun få berørte vandområder i oplandet til Limfjorden. Forvaltningen har ingen bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgrænsning, ligeledes har der ikke været bemærkninger hertil fra Vandrådet for Limfjorden. Ændringer til vandområder, som indgår i vandområdeplanerne i oplandet til Limfjorden, fremgår af bilag 1.

 

Efter den politiske behandling i kommunerne sender sekretariatskommunerne det samlede godkendte forslag m.v. til Miljøstyrelsen, senest den 31. december 2017.

 

Når Miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne. Den endelige afgrænsning forventes at foreligge ultimo 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til afgrænsning af vandområder og udpegning af kunstige eller stærkt modificerede vandområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Lind udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for boligområde syd for Kollundvej i Lind (lokalplan nr. 61.B12.3) samt for opdatering af spildevandsplanen iht. Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, der blev vedtaget sommeren 2017. Endvidere justeres planen med ændring af recipient for overfladevand for 2 eksisterende planoplande syd for Kollundvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med den nye lokalplan nr. 61.B12.3 bliver det muligt at etablere omkring 300 boliger i et området syd for Kollundvej i Lind.

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages lokalplanområdet i spildevandsplanen (jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3).

 

Boligområdet syd for Kollundvej optages som opland Z13.P og Z14.P.

 

Tillægget omfatter endvidere ændringer i spildevandsplanen for Lind By på baggrund af følgende:

 

  • Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, som blev vedtaget juni 2017: Ændringer for kommuneplanramme OF5 til Offentlige formål (opland Z01.P) og for kommuneplanramme B4, Boligområde (opland Z12.P) i den syd/vestlige del af Lind.
  • Herning Vand A/S´ ønske om ændring af recipient for overfladevand fra 2 spildevandsplan-oplande (Z15.P og Z16).  

 

Oversigt over hvilke spildevandsoplande i Lind tillæg 16 berører:

 

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra de nye områder, opland, Z13.P, Z14.P, Z01.P og Z12.P lokalt.

 

Opland Z13.P

Undersøgelser foretaget i opland Z13.P har vist, at jordbunden er nedsivningsegnet. Samtidig står grundvandet langt under terræn (ca. 5 m), og grundvandet er ikke sårbart. På denne baggrund udlægges opland Z13.P til nedsivning af alt overfladevand (både overfladevand fra veje, tage og belægninger) i selve oplandet.

 

Det bliver Herning Vand A/S, der skal etablere og drive nedsivningsanlæg for overfladevand i oplandet. Det forventes, at anlæggene etableres som grøfter/regnbede langs boligvejene i området, til hvilket der er afsat areal i lokalplanen. Det betyder, at den enkelte ejendom skal aflede overfladevand fra tage og belægninger til Herning Vands anlæg langs vejene i oplandet. Ejendomme i området skal derfor tilsluttes Herning Vand A/S både for spildevand og regnvand.

 

Opland Z14.P

I opland Z14.P er muligheden for at nedsive overfladevand også undersøgt. Her har det vist sig, at jordbundsforholdene ikke er tilstrækkelig nedsivningsegnede, så det er ikke muligt at udlægge oplandet til nedsivning af overfladevand. Derfor optages dette opland i spildevandsplanen som separatkloak med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand kloak.

 

Den naturlige recipient for udledning af overfladevand fra oplandet er Gunderup Bæk. Idet Gunderup Bæk har begrænset hydraulisk kapacitet, bør en forøgelse af den hydrauliske belastning af vandløbet undgås. Derfor har Herning Vand A/S fundet anden mulighed for at håndtere overfladevand fra opland Z14.P. Håndteringen vil ske ved nedsivning af vandet i nedsivningsbassin i den syd-vestlige del af lokalplanområdet. Ud fra undersøgelser af nedsivningsegnethed, grundvandsstand og grundvandssårbarhed, vurderes her at være mulighed for etablering af nedsivningsbassin med tilstrækkelig kapacitet til håndtering af regnvand fra opland Z15.P, Z16 og Z14.P.

 

Afledning af spildevand fra Z13.P og Z14.P skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Opland Z01.P og Z12.P

Opland Z01.P og Z12.P ligger begge i områder, der, iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, ikke vurderes nedsivningsegnede.

 

Derfor optages både opland Z01.P og Z12.P i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.  

 

Udledning af overfladevand til vandløb

Overfladevand fra opland Z01.P udledes til Asmindkær Bæk og overfladevand fra opland Z12.P udledes til Rind Å (se oplandskortet, bilag 1). Asmindkær Bæk er et tilløb til Rind Å.

 

Miljømålet for Rind Å er "God økologisk tilstand" jf. Vandområdeplan 2015-2021". Tilstanden for Rind Å er i Vandområdeplan 2015-2021 vurderet på kvalitetskriterierne: Ferskvandssmådyr, fisk og makrofytter (vandplanter). Tilstanden er "god økologisk tilstand" mht. smådyr, "dårlig økologisk tilstand" mht. fisk og "høj økologisk tilstand" mht. vandplanter. Den samlede tilstand for Rind Å er "Dårlig økologisk tilstand" og miljømålet for vandløbet er dermed samlet set ikke opfyldt. Asmindkær Bæk er ikke målsat.


Trods udvidelsen af oplandsareal, der afleder overfladevand til Asmindkær Bæk med opland Z01.P, vil det samlede areal, der skal afvande til Asmindkær Bæk nedbringes fra 65 til 57 ha i forhold til den gældende spildevandsplan. Dette skyldes, at oplandsgrænsen mellem opland Z01 og Z12 flyttes mod nord og en del af det tidligere opland Z01 afleder til nedsivningsbassin. Udledningen af overfladevand til Asmindkær Bæk vil herved nedbringes i forhold til gældende spildevandsplan.

 

På grund af flytning af oplandsgrænsen mellem opland Z01 og Z12, vil mængden af overfladevand, der ledes direkte til Rind Å, derimod øges i forhold til den gældende spildevandsplan. Det befæstede areal, der planlægges derimod afvandet direkte til Rind Å, øges fra 19 til 27 ha. Den samlede mængde overfladevand, der ledes til Rind Å-systemet (dels via Asmindkær Bæk), er stort set uændret i forhold til den tidligere spildevandsplan. Idet Rind Å er et mere robust vandløb end Asmindkær Bæk, vil denne ændring være hensigtsmæssig.

 

Etablering af det nye lokalplanområde og udvidelsen med kommuneplanrammerne OF5 og B4 forventes derfor ikke, at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Asmindkær Bæk og Rind Å.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-37-14 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om landsretsdom vedr. ejendommen Vormstrupvej 1 ved Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er truffet afgørelse i Landsretten i sag med påbud om fjernelse af jordvold m.v. på ejendommen Vormstrupvej 1.

Der er afsagt dom i sagen. Det meddelte påbud er ophævet af, at Landsretten fandt, at der ikke var hjemmel til at kræve en retableringsplan, som en del af de udstedte påbud.

Forvaltningen havde i sagen fulgt en praksis i tråd med Naturklagenævnets afgørelse i en lignende sag fra 2004 på Hesselø.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i landzone ved Karup Å. Størstedelen er desuden omfattet af landskabsfredning, beskyttet natur og åbeskyttelseslinje. I 2007 foretog ejeren en række ændringer af området i strid med naturbeskyttelses- og planlov. Der blev bl.a. etableret en ca. 150 m lang og op til 6 m høj jordvold.

 

I perioden 2008-10 blev sagen behandlet i både Fredningsnævnet og i Natur- og Miljøklagenævnet. På den baggrund påbød kommunen i 2011, at ejeren skulle fjerne de ulovlige forhold og retablere området. I påbuddet blev der desuden fastsat krav om, at retableringen skulle følge en samlet retableringsplan, som ejeren først skulle få et konsulentfirma til at udarbejde.

 

Påbuddet blev ikke efterkommet, og sagen blev derfor overdraget til politiet. I 2013 gik ejeren konkurs, hvilket betød, at politiet måtte opgive at rejse tiltale.

 

Forvaltningen måtte i stedet udstede påbud mod den nye ejer, hvilket skete i 2014. Påbuddet var i store træk en gentagelse af det forrige og indeholdt bl.a. samme krav om udarbejdelse af en retableringsplan.

 

Dette påbud blev heller ikke efterkommet, og sagen blev derfor igen overdraget til politiet. Denne gang blev der rejst tiltale, og ejeren blev i 2016 idømt en bøde i byretten for ikke at have efterkommet påbuddet. Desuden blev ejeren idømt løbende tvangsbøder for at få forholdene lovliggjort.

 

Sagen blev anket til landsretten, hvor der faldt dom den 16. november 2017. Landsretten fandt, at der ikke er hjemmel i loven til at sætte krav om, at ejer skulle få lavet en retableringsplan inden lovliggørelsen. På den baggrund valgte landsretten, at ophæve påbuddet som ugyldigt.

 

Forholdene på ejendommen er ikke dermed lovlige. Forvaltningen må derfor udstede et nyt påbud, hvor der ikke stilles krav om udarbejdelse af en retableringsplan. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P15-2-13 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Vedtagelse af Miljøtilsynsplan for virksomheder og landbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø og Pernille Kjeldsen

Sagsresume

Forvaltningen har lavet udkast til en opdateret miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og landbrug.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkastet vedtages.

Sagsfremstilling

Kommunen vedtog den første miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheden og landbrug i 2013. Planens bilag blev opdateret i 2014, og det blev samtidig besluttet, at hele planen skulle opdateres i 2017. Miljøtilsynsplaner skal iht. tilsynsbekendtgørelsen opdateres minimum hvert 4. år.

 

Formålet med miljøtilsynsplanen er, at tilsynsmyndigheden tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen vil blive gennemført i den kommende 4-årige periode. Krav til planens indhold er fastsat i tilsynsbekendtgørelsen.

 

Planen indeholder geografisk område, lister over IED-virksomheder og IED-husdyrbrug (IED = Industriel Emission Directiv), generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn, samt beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

 

Opdateringen af miljøtilsynsplanen omfatter primært ny lovgivning, oplysninger om gennemførte kampagnetilsyn, beskrivelse af tilsynstyper og opdaterede lister over IED-virksomheder og IED-husdyrbrug .

 

Udkastet til opdateret plan offentliggøres på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration (DMA = landsdækkende digital platform til miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og husdyrområdet, findes på dma.mst.dk). Enhver har adgang til at kommentere udkastet indenfor 4 uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkastet til miljøtilsynsplan for 2018-2021 vedtages

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige ændringer i planen på baggrund af evt. indkomne kommentarer til det offentliggjorte udkast

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige opdateringer af planen i perioden frem til næste større opdatering af planen indenfor 4 år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takster for vandforsyningsselskaber 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Alle 21 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune har fremsendt takster for 2018 til godkendelse. Taksterne for 2017 blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2016, pkt. 283 og den 27. januar 2017, pkt. 23.

 

Forvaltningen anbefaler, at vandforsyningsselskabernes takster for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for alle vandselskaber skal godkendes.

Godkendelsen er en kontrol af, at beregningen af priser overholder beskrivelsen i regulativet og lovgivning. Kommunen skal ved godkendelsen sikre, at der kan opretholdes en sikker, stabil og god vandforsyning såvel teknisk som økonomisk. Derfor sender selskaberne også seneste regnskab og budget for kommende år.

Forvaltningen har gennemgået takster, regnskaber og budgetter. Alle vandselskabernes takster overholder beskrivelsen i regulativet.

 

6 vandselskaber har sat prisen pr. m3 ned og det faste bidrag op.

 

3 selskaber har hævet udgiften for det faste bidrag i stedet for at hæve prisen pr. kubikmeter.

 

2 selskaber har hævet prisen pr. kubikmeter uden at ændre det faste bidrag.

 

10 selskaber har ikke ændret priserne for vand i forhold til 2017.

 

Kommunen har sammen med vandrådet for vandværkerne opfordret til, at taksterne beregnes på en anden måde fremover, således at de i højere grad imødekommer større vandforbrugere. Alle selskaberne opkræver et fast bidrag pr. måler, samt en vandpris for antal brugte kubikmeter. Opfordringen har haft til hensigt, at ændre prisen pr. kubikmeter i forhold til forbruget eller ændre fordelingen mellem fastbidrag og pris pr. kubikmeter. Formålet er dels at gøre udgiften for storforbrugere mindre og sikre vandværkerne mod tab af storforbrugere. Det vil sige at 9 selskaber har fulgt denne opfordring. 12 selskaber har ikke taget i mod opfordringen.

 

Stakroge har hævet det faste bidrag uden at sænke prisen pr. kubikmeter. Dette skyldes at vandværket er meget nedslidt og kræver en større renovering, hvilket ikke er muligt i nuværende bygning. Selskabet har fået en pris på 1,5 mio. kr. for et nyt vandværk. Dette medfører en udgift på ca. 1.000 kr. pr. forbruger i 8 år, svarende til det fastebidrag i 2018.

 

Aulum og Vind Vandværk har hævet prisen pr. kubikmeter og fast holdt det faste bidrag. Kommunen kan i henhold til § 53 stk.2 bestemme, at det fastebidrag øges, hvis den øgede pris pr. kubikmeter ikke godkendes. Dette gælder dog ikke for Aulum Vandværk, som er omfattet af vandsektorloven og er underlagt en ramme for deres maksimale indtægter fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Godkendes stigningen for Vind Vandværk ikke, skal det fast bidrag hæves fra 700 kr. til 790 kr.

 

Der er 5 selskaber der har forskellig pris pr. kubikmeter og/eller fastbidrag afhængig af forbruget. Der er meget forskel på princippet og der henvises til de enkelte takstblade. Det drejer sig om Hammerum Vandværk, Herning Vand, Stakroge Vandværk, Sønder-Felding Vandværk og Vind Vandværk.

Pris for tilslutning til vandforsyningerne er uændrede eller reguleret i forhold til almindelig prisudvikling.

 

Bilaget ” Oversigt og grafisk fremstilling af priserne” viser en oversigt over priserne for de forskellige vandværkselskaber. Der er lavet en grafisk fremstilling af udviklingen af priserne fra 2014 til 2018 og eksempel på den samlet udgift til vand ved forbrug på 50 og 10.000 kubikmeter.

 

Alle takstblade kan ses i deres fulde længde i bilaget: Takstblade for de enkelte vandselskaber 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne 2018 for vandselskaberne godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget opfordrer vandværkerne til at beregne taksterne på en sådan måde, at taksterne imødekommer større vandforbrugere.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-860-17 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Poulsgade 2-4 - dispensation til genopførelse af bygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Der ansøges om dispensation til genopførelse af nedrevet bygning på ejendommen Poulsgade 2-4, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til genopførelse af bygning udenfor byggefelt i lokalplan 12.E4.6, som erstatning for nedrevet bygning, på betingelse af, at den projekterede bygning skal have samme udformning og udvendige udtryk, og opføres i samme materialer som den nedrevne bygning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af Poulsgade 2-4, blev der meddelt tilladelse til etablering af personalefaciliteter i eksisterende bagbygning. Bagbygningen er ikke indarbejdet i lokalplanen for området, men tilladelsen er givet på baggrund af, at den eksisterende bagbygning er registreret i BBR som en erhvervsbygning, hvorved forvaltningen vurderer, at en istandsættelse vil være i tråd med eksisterende lovlig anvendelse.

Bagbygningen er imidlertid blevet nedrevet af bygherren uden nedrivningstilladelse. Bygherre ønsker nu at opføre en ny bygning på stedet, hvilket er i strid med den gældende lokalplan.

 

I offentlighedsperioden for den bevarende lokalplan ved Poulsgade (12.E4.6) var der medtaget et byggefelt, hvor bagbygningen var beliggende, men i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev byggefeltet, hvor den nye bygning ønskes opført, fjernet fra lokalplanen for at imødekomme en indsigelse fra slagteriet, der er nabo til grunden. Der kan dermed ikke opføres en ny bygning på stedet. Lokalplanen blev derefter vedtaget af Herning Byråd.

 

Såfremt der ikke meldes dispensation står bygherren tilbage med en ulovlig bygningsindretning, da der ikke er indarbejdet personalefaciliteter i den eksisterende hovedbygning.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til genopførelse af en bygning, såfremt den udføres med samme udformning og udvendige udtryk, og opføres i samme materialer som den nedrevne bygning, da der i andre lokalplaner findes fortilfælde for tilsvarende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til genopførelse af bygning udenfor byggefelt i lokalplan 12.E4.6, som erstatning for nedrevet bygning, på betingelse af, at den projekterede bygning skal have samme udformning og udvendige udtryk, og opføres i samme materialer som den nedrevne bygning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om tildeling af ledige tilladelser til taxikørsel

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Salg af vejareal

 

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-17 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Nedlæggelse af Nybro Mølle Dambrugs stemme- og vandindvindingsret

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-98-17 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om politianmeldelse - overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

Sagsnr.: 09.20.02-P19-28-07 Sagsbehandler: Henrik Thimsen  

Orientering om politianmeldelse for afbrænding af spildolie i fyringsanlæg

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-78-17 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Orientering om politianmeldelse for manglende miljøgodkendelse

 

Sagsnr.: 05.02.00-P00-4-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af plads

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser