Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på mødet i januar 2017. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde

Herning Kommune har pr. 31. juli 2017 solgt i alt 63 boliggrunde i løbet af 2017. Der er budgetteret med et salg på 61 boliggrunde for hele 2017. Ud af de 63 solgte byggegrunde, er der blandt andet solgt 17 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 15 i Fejerskovparken i Lind, 7 på Kirkebakken i Gjellerup og 6 ved Holing Sø i Tjørring.

 

Kommunen har på nuværende tidspunkt en boligudstykning i Tjørring. Det vil sige samtlige boliggrunde, der står under Tjørring i Tabel A i bilaget er beliggende ved Holing Sø. Det er muligt at se hvilke grunde der er solgt, reserverede og ledige ved Holing Sø på det digitale salgskort, som kan findes på kommunens hjemmeside.

 

I Snejbjerg er 9 ud af de 17 grunde solgt til en ny Byg & Nyt byggeudstilling, som den der allerede er etableret i Snejbjerg og tidligere har været i Fejerskovparken i Lind. I udstillingen i Snejbjerg har 9 forskellige typehusfirmaer opført hvert sit bud på, hvordan det moderne og energivenlige familiehus anno 2017 ser ud. Udstillingen åbnede med stor succes i påsken og holder åbent hver søndag fra klokken 14.00-16.00. 9 forskellige drømmehuse står klar i Ørskovbakken og byder på mange kvadratmeter inspirerende beboelse.

 

Salget af boliggrunde i første og andet kvartal 2017 samt salget i 2016 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.  

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har ligget særdeles flot og stabilt i de første to kvartaler af 2017.

 

Som det kan ses i Figur A i bilaget solgte Herning Kommune 65 boliggrunde i 2015 og 57 boliggrunde i 2016, så kommunen fortsætter det høje salgsniveau i 2017.

 

Der er i budget 2017-2020 planlagt, at byggemodne følgende boliggrunde i 2017:

Fejerskovparken, Lind (13 grunde er udbudt til salg)

Kirkebakken, Gjellerup (8 grunde er udbudt til salg)

Ørskovbakken, Snejbjerg (15 grunde er udbudt, de sidste 11 udbydes den 30. aug.  2017)

Tvedbækparken, Aulum (12 grunde udbydes til salg den 30. aug. 2017)

Hjortemarken, Sinding (12 grunde udbydes til salg den 30. aug. 2017)

Søengen, Sunds (23 grunde udbydes til salg den 30. aug. 2017)

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde

Der er pr. 31. juli 2017 ikke solgt erhvervsjord i løbet af 2017. Kommunen har dog solgt et erhvervsareal i Sunds på 8.000 m2 til opførelse af en ny genbrugsplads. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 28.000 m2 i 2017. Der er heldigvis dialog med flere virksomheder, som ønsker at købe erhvervsjord enten til opførelse af nyt kontor og lager eller til udvidelse af eksisterende virksomheder. Det er i HI-Park og Herning Transport- og Logistikcenter, at der på nuværende tidspunkt er størst efterspørgsel efter erhvervsjord.

 

I Figur B fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2016 på 113.260 m2 er markant bedre end i 2013, 2014 og 2015, hvor kommunen solgte henholdsvis 69.596, 3.817 og 46.470 m2 erhvervsjord.

 

I bilaget fremgår det af Tabel D, at kommunen har solgt 44.380 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle de solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere, som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Der er planer om følgende udbud af storparceller i 2017:

Rolighedsvej, Herning

Teglvænget, Herning

Holing Sø, Tjørring.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

AFLD målsætninger til politisk behandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune er sammen med 5 andre kommuner interessenter i AFLD, der blev stiftet den 1. januar 2016 som resultat af fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi. Selskabet ejer og driver to behandlingsanlæg, beliggende ved henholdsvis Tarm og Fasterholt (Herning), og selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt det affald, som ejerkommunerne råder over.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til målsætninger for AFLD godkendes.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem de 6 ejerkommuner samt betingelserne for selskabets drift er nærmere beskrevet i selskabets vedtægter af 8. september 2015. Af vedtægternes punkt 2.4 fremgår det, at:

 

”Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med de af ejerkommunerne vedtagne målsætninger for selskabet, som blandt andet skal indeholde rammerne for selskabets afskrivningspolitik og låntagning.”

 

Allerede i forbindelse med fusionsarbejdet blev der opstillet 4 forhold, som blev foreslået indarbejdet i AFLDs målsætninger. Det drejede sig om:

 

 - At selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det

   formål at skabe værdi for den enkelte ejerkommune.

 

 - At selskabets udbudspolitik sikrer en god konkurrence, der også giver mulighed for

   mindre virksomheders deltagelse.

 

 - At sikre gensidig information parterne imellem med selskabet som en vigtig medspiller

   i løsning af opgaver på tværs af ejerkommunerne.

 

 - At der 2 år efter fusionen sker en evaluering med fokus på bl.a. selskabets ordninger,

   behandlingspriser, miljø og samarbejde.

 

I løbet af AFLDs første driftår er der i et samarbejde mellem selskabet og ejerkommunernes repræsentanter i faggruppe og teknisk råd arbejdet med at opstille et sæt målsætninger for AFLDs virke. De opstillede målsætninger er bl.a. inspireret af den ejerstrategi, som ejerkommunerne (de samme 6 kommuner som i dag ejer AFLD) udformede og godkendte for det tidligere Østdeponi i 2014.  

I løbet af processen blev det aftalt at supplere de opstillede målsætninger med beskrivelse/vejledning, der har til hensigt at sikre en fælles forståelse af de enkelte målsætninger. AFLDs bestyrelse har i den forbindelse bl.a. opfordret til en højere grad af ensretning af ejerkommunernes affaldsplaner, hvilket også fremgår af vejledningen til målsætningerne.

 

Et samlet forslag til målsætninger med bemærkninger/vejledning blev forelagt AFLDs bestyrelse på møde den 8. februar 2017, hvor bestyrelsen godkendte materialet med anbefaling om, at kommunalbestyrelserne gør det samme. 

Økonomi

De økonomiske forpligtelser Herning Kommune har haft i forbindelse med driften af AFLD bliver finansieret via det takstfinansierede område, og har derfor ingen direkte indflydelse på kommunens økonomi.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at målsætninger for AFLD godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-3-17 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Nedlæggelse af del af offentlig vej i HI-Park, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

For at give mulighed for udbygning / grundsalg i området HI-Park, foreslås det at nedlægge en mindre strækning af HI-Park som offentlig vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at del af HI-Park - ca. 165 meter - nedlægges, og at der etableres forlægning af Bjerregårdvej / HI-Park, alternativt at der etableres en stiforbindelse til Hammerum Hovedgade samt sideudvidelse af Buskvej fra Frølundvej til Bjerregårdvej. 

Sagsfremstilling

Det drejer sig om en strækning på ca. 165 meter af HI-Park beliggende over matr. nr. 6p Skovby By, Gjellerup nord for ejendommen HI-Park 387 – syd for jernbanen i forlængelse af Bjerregårdvej - markeret med rødt på nedenstående kortbilag. Se også vedhæftede kortbilag 1 og 2. 

 

 

Begrundelse for nedlæggelse af vejstykket er, at vejarealet indgår i planer for bebyggelse af området HI-Park. Nedlæggelsen af vejstykket åbner for en bedre udnyttelse af det grundareal, som vejen i øjeblikket opdeler. Nedlæggelsen giver ligeledes mulighed for en yderligere udvidelse af fremtidig virksomhed.

 

Ud over hensynet til udbygning i HI-Park og salg af industrigrund, indgår det trafikale aspekt også.

 

HI-Park området er planlagt til at skulle vejbetjenes fra Hammerum Hovedgade.

 

Som udgangspunkt bør trafikken flyttes fra de mindre veje til de større veje. Bjerregårdvej er en af de mindre veje, ret smal og ikke i den bedste stand.

 

Krydset Buskvej – Bjerregårdvej er et trafikfarligt kryds pga. oversigtsforholdene, hvor det trafiksikkerhedsmæssigt vil være en fordel med mindre trafik, der skal krydse Buskvej. Buskvej er smal og meget trafikeret, og her er i øjeblikket skiltet hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Trafikken fra nord henvises til at køre ad Frølundvej til det lysregulerede kryds ved Hammerum Hovedgade eller eventuelt over Ikast.

 

Mht. den lokale trafik med landbrugskøretøjer til jordstykkerne syd for banen bliver der ingen ændring, idet baneunderføringen bibeholdes.

 

Der er medio august 2017 udført trafiktællinger:

På Bjerregårdvej mellem Buskvej og banen er årsdøgntrafikken 157. Gennemsnitshastigheden er 56 km/t. 85% fraktil er 68 km/t.

På Buskvej vest for Bjerregårdvej er årsdøgntrafikken 395. Gennemsnitshastigheden er 66 km/t. 85% fraktil er 78 km/t.

På Buskvej øst for Bjerregårdvej er årsdøgntrafikken 535. Gennemsnitshastigheden er 65 km/t. 85% fraktil er 77 km/t.

 

Der er indkommet 10 indsigelser mod nedlæggelse af vejen. 

Generelt omhandler de ønsket om direkte adgang til Hammerum Hovedgade / motorvejen – og ønsket om, at deres børn skal bruge Bjerregårdvej som sikker skolevej, da Buskvej, som vil være alternativet, er smal, og trafikken kører med høj hastighed.

 

Forvaltningen har den 28. august 2017 afholdt dialogmøde med borgerne i området, og forvaltningen arbejder videre med enten en forlægning af Bjerregårdvej / HI-Park til en placering langs beplantningsbæltet mod vest til nord-syd gående HI-Park (markeret med grøn stiplet linje), eller med etablering af en stiforbindelse (markeret med grøn stiplet linje) samt sideudvidelse af Buskvej fra Frølundvej til Bjerregårdvej i forbindelse med etablering af 2-1 vej. 

Økonomi

Udgift til stiforbindelse i asfalt mellem Bjerregårdvej og HI Park vest forventes at udgøre ca. 450.000 kr. Udgift til forlægning af Bjerregårdvej i den nordlige kant af erhvervsområdet udgør ca. 750.000 kr. Udgift til sti eller vejforlægning finansieres af afsat rammerådighedsbeløb i 2017 på serviceområde 01 Byggemodning.

Opgradering af Buskvej med sideudvidelse og opstribning til 2-minus-1 vej forventes at koste ca. 600.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at del af HI-Park, ca. 165 meter beliggende over matr. nr. 6p Skovby By, Gjellerup nord for ejendommen HI-Park 387 – syd for jernbanen, nedlægges,

 

at der etableres forlægning af Bjerregårdvej / HI-Park,

 

eller

 

at der etableres stiforbindelse til Hammerum Hovedgade samt sideudvidelse af Buskvej fra Frølundvej til Bjerregårdvej.

Beslutning

Del af HI-Park, ca. 165 meter beliggende over matr. nr. 6p Skovby By, Gjellerup nord for ejendommen HI-Park 387 – syd for jernbanen, nedlægges, og der etableres forlægning af Bjerregårdvej / HI-Park.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Godkendelse af skitseprojekt for toilet- og parkeringsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

På investeringsoversigten er der afsat 1,9 mio. kr. i 2017 til udvikling af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter. Forbedringen består i at skabe bedre toiletforhold og flere parkeringspladser til det stigende antal besøgende i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojekt for toiletbygninger og parkeringsfaciliteter godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet planer for 2 toiletbygninger, begge med integreret mulighed for at gøre ophold under tag. Den ene toiletbygning placeres ved Naturskolen, mellem nuværende parkeringsplads og naturskolen. Her vil den på samme tid fungere som en slags velkomstportal til området, hvor de besøgende kan finde information om området. Den anden, og mindre toiletbygning placeres i forbindelse med parkeringsarealet ved hovedindgangen til Løvbakke Dyrehave. Sammen med etablering af 3 parkeringspladser til handicappede er hensigten med denne bygning, samtidig at sprede de besøgende lidt ud i området, så besøgspresset omkring selve naturskolen mindskes. Se også vedlagte bilag.

 

Parkeringsarealet ved naturskolen planlægges udvidet dels med yderligere 3 handicappladser nærmest naturskolen, dels med et ekstra parkeringsareal i umiddelbart tilknytning til i forvejen eksisterende parkeringsareal (20-25 parkeringspladser). Der vurderes at blive plads til yderligere i alt 80 personbiler og 3-4 busser. Alt i alt bliver det samlede antal p-pladser ved naturskolen 5 handicappladser, ca. 100 pladser til personbiler og 4 busholdepladser. Altså ca. en firdobling af det samlede antal pladser.

 

I udviklingen er der fokus på at skabe løsninger, der vil kunne bidrage som gode støttefunktioner også for gangbesværede og handicappede. Både Ældre- og Handicaprådet er derfor sat ind i planerne ved fremlæggelse af skitserne for projektet på deres møder henholdsvis på møde den 23. og den 30. marts 2017. Ældrerådet bakker op om initiativet. Handicaprådet har bidraget med supplerende bemærkninger til planerne.

 

Plantegninger for bygningerne og skitser for parkeringsarealer er vedlagt som bilag.

Økonomi

Materialet for toiletbygningerne har været i udbud, og finansiering af de foreslåede bygninger og parkeringspladser kan afholdes inden for budgetrammen på 1,9 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojekt for toiletbygninger og parkering godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning til modtagecenter for flygtninge.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013095 "Ombygning af Sebbesandevej 2, Herning" på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 26. april 2016, pkt. 115, 1,5 mio. kr. til anlægsudgifter til ombygning af den tidligere produktionsskole på Sebbesandevej 2 i Herning til modtagecenter for flygtninge.

 

Senere den 15. november 2016, pkt. 287 bevilgede Byrådet 0,743 mio. kr. til anlægsindtægter som følge af opnået tilskud til ombygningen fra puljen "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge", der blev oprettet som et led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge".

 

Projektet er gennemført som planlagt, og bygningen er taget i anvendelse hen over sensommeren 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. februar 2016, pkt. 58, at flygtninge i videst muligt omfang skulle involveres i ombygningen. Dette er sket gennem en midlertidig "byggeenhed" funderet i Kommunale Ejendomme, hvor der løbende i byggeperioden har været tilknyttet flygtninge i virksomhedspraktik. Flygtningene har varetaget de lettere håndværksmæssige opgaver, oprydning, rengøring m.v., hvilket har fungeret godt. Der har under hele forløbet været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Integrationsafdelingen og Lær Dansk Herning.   

 

 

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013095

Ombygning Sebbesande-

vej 2, Herning

U   1.500.000

I       -743.000

N      757.000

1.161.119

  -469.295

  691.824

 338.881

-273.705

   65.176

 

Mindreforbruget på 65.176 kr. netto skyldes, at den oprindelige bevilling på 1,5 mio. kr. til projektet var ud fra en forudsætning om behov for eksterne håndværkere til størstedelen af opgaven. Dels til de delopgaver, der nødvendigvis skulle udføres af en autoriseret fagperson, og dels til de resterende opgaver som "primær arbejdskraft", idet der før opstart ikke var klarhed over, hvilke faglige færdigheder og arbejdskapacitet flygtningene, som skulle i praktik, ville kunne bidrage med.

Imidlertid viste det sig, at en stor del af de lettere håndværksopgaver, herunder oprydning, rengøring m.v. fint kunne varetages af praktikanterne, og behovet for eksterne håndværkere blev derfor mindre end forventet. Dette skal dog også ses i lyset af, at projektet kunne forlænges med næsten 2 måneder, da behovet for indkvarteringspladser viste sig at være mindre presserende end først forudsat.

 

Af samme årsag er indtægterne i projektet, som består af statstilskud, blevet mindre end forudsat, idet indtægterne maksimalt kunne udgøre 50% af den samlede faktiske udgift. At tilskuddet i projektet udgør mindre end 50% skyldes, at visse af de afholdte udgifter ikke har været tilskudsberettigede.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 13 for Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sofie Britze

Sagsresume

Tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter ønske fra Herning Vand, som er i gang med at udarbejde kloakfornyelsesplan for Ørre.

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 22.5.2017 - 17.7.2017. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.  

Sagsfremstilling

I Ørre påbegynder Herning Vand renovering og separering af kloaksystemet i 2018. Grundejere i Ørre har i 2014 modtaget en orientering om separering i medfør af den tidligere spildevandsplan og tillæg til denne. Fristen for separering er 31.12.2018.

 

Herning Vand A/S er i gang med at udarbejde en kloakfornyelsesplan for Ørre, og Herning Vand A/S har været i dialog med Herning Kommune om forskellige forhold, som skal ændres i spildevandsplanen for at muliggøre den ønskede fornyelse.

 

Med udgangspunkt i dialogen med Herning Vand A/S anbefaler forvaltningen at foretage en række ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

  • Der anlægges kun ét regnvandsbassin i Ørre, da alt regnvand fra Ørre kan håndteres i dette ene bassin, som udleder til Løven Å. Det planlagte bassin i den sydlige del af Ørre etableres således ikke.

 

  • Oplandsgrænser justeres, svarende til de faktiske forhold

 

  • Nye oplande indføres i spildevandsplanen. Vestermosevej 6, 12 og 14 samt

Foldagervej 2 håndterer selv regnvand, og oplandstypen ændres derfor fra "separatkloak" til "planlagt separat kloak med nedsivning af tag- og overfladevand". Oplandene får nummer E63.P.


Alt spildevand fra Ørre ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer vil efter separeringen i Ørre blive ledt til Løven Å. Miljømål for Løven Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. I regnvandsbassinet, som skal anlægges lige syd for åen, vil regnvandet blive neddroslet og renset. Overløbsbygværket ved Løven Å nedlægges i forbindelse med separeringen, og der vil derfor ikke længere ske udledning af opspædet spildevand ved større regnhændelser, når separeringen er gennemført. Tiltagene i Ørre med renovering og separering af kloakken, nedlæggelse af overløb samt anlæg af regnvandsbassin forventes at medføre en forbedret tilstand i åen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 13 endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 14 for område i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sofie Britze

Sagsresume

Tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en fordelingsvej ved det nye sygehus i Gødstrup, DNV. I følge spildevandsplanen skal regnvand i området udledes via privat grøft til Herningsholm Å, men på grund af topografien i området er det ikke muligt at udlede alt regnvand fra vejen på denne måde. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Tillægget har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 22.5.2017 til den 17.7.2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Ved DNV Gødstrup skal der etableres en fordelingsvej, der kan sikre en effektiv og forsvarlig afvikling af trafikken til og fra hospitalet. I forbindelse med planlægningen af vejprojektet har det vist sig, at det ikke er muligt at afvande hele vejstrækningen via den private grøft nord for området, som spildevandsplanen angiver.

 

Efter anmodning fra Vej, Trafik og Byggemodning foretages derfor følgende ændringer i spildevandsplanen for Gødstrup, jf. bilag 1-4:

 

Den nye fordelingsvej omkring selve sygehuset indføres som opland F03.P, F04.P og F05.P, hvorfra der alene skal afledes overfladevand. Vejstrækningen etableres i videst muligt omfang med græsbevokset midterrabat med mulighed for nedsivning. Dette bidrager til grundvandsdannelsen lokalt, og mindsker belastningen på vandløbene i området. Den del af vandet, der ikke kan nedsive, vil blive udledt via 3 regnvandsbassiner, hvor vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til recipienterne.

 

Fra opland F05.P (nordlig vejstrækning) udledes til et eksisterende regnvandsbassin, som udvides og opgraderes. Fra bassinet udledes til en private grøft, der leder til Herningsholm Å. Den private grøft er ikke målsat. Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.    

 

Fra opland F04.P og F03.P (vestlig og sydlig vejstrækning) udledes til Hundkær Bæk/Tilløb til Skibbild Sønderbæk. Dette sker via et nyt bassin, der anlægges umiddelbart vest for sygehuset og via et eksisterende bassin, som ligger lige syd for Hilmer Sølunds Vej. Tilløb til Skibbild Sønderbæk er ikke målsat. Miljømål for Skibbild Sønderbæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er dårlig økologisk tilstand, bl.a. fordi det er okkerpåvirket.  

 

Da regnvandet fra vejen enten nedsives eller (i tilfælde af kraftig/vedvarende regn) ledes til regnvandsbassiner, hvor det bliver neddroslet og renset, forventes udledningerne ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne.

 

Vilkår vedr. nedsivning og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne, vil blive fastlagt i den nedsivnings- og udledningstilladelse, der skal meddeles for at muliggøre projektet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.08.24-P15-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 13. marts 2017, pkt. 65, et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest. Forslaget har været i offentligt høring i 12 uger. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Der er kun ændret lidt i formuleringen omkring indsatsen for regnvandsbassiner, således at det svarer til lignende formuleringer i spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Herning Kommune Nordvest godkendes.

Sagsfremstilling

Planen dækker den nordvestlige del af kommunen fra Ørnhøj til Aulum området. Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne i Herning Kommune. Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere, Region Midtjylland og Grundvandsrådet i Herning Kommune.

 

Indsatsplanen er lavet på baggrund af en kortlægning af området udført af Staten. Kortlægningen beskriver de geologiske undersøgelser af området og sammenholder dem med kvaliteten af grundvandet og anvendelsen af arealerne. Staten har i en bekendtgørelse udpeget nogle områder, som er særligt sårbare overfor aktiviteter på overfladen. Indenfor disse områder har Staten udpeget arealer, hvor kommunen skal vurdere de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening. Disse områder kaldes indsatsområder.

 

Planen dækker en del af et meget stort område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området går ind i både Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner.

 

Forvaltningen har valgt at lave en plan, der kun dækker området i Herning Kommune. 5 vandværker indvinder grundvand fra området. Det vil sige, at deres indvindingsoplande ligger helt eller delvist i området.

 

Forvaltningen har holdt et møde, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. På mødet blev mulige indsatser diskuteret. Desuden er der afholdt møder med de berørte vandværker. Forslaget har været fremlagt for Herning Kommunes Grundvandsråd.

 

Der er kommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen uden bemærkninger. Miljøstyrelsen kommer kun med bemærkninger til de juridiske krav til plan.

 

Herning Kommunes Spildevandsgruppe har desuden gjort opmærksom på, at ordlyden vedrørende regnvandsbassiner i 300 meter zone omkring boringer, ikke helt var tilsvarende den i spildevandsplanen. Indsatsplanen er derfor ændret lidt. Betydningen af indsatsen er den samme.

 

Gennemgang af geologi og udvikling i vandkvaliteten viser, at der ikke i øjeblikket er behov og grundlag for, at lave ændringer i anvendelse af arealer i indsatsområderne.

Indsatserne består derfor hovedsageligt af overvågning af vandkvaliteten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.04.00-P27-83-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af veje i boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Lokalplan 21.B11.5 for boligområde ved Øster Linåvej (tidligere Linåvej - vejnavn er ændret efter anlæg af Sunds Omfartsvej) i Sunds blev endelig vedtaget af Herning Byråd i oktober 2006. De første 2 vejudstykninger blev navngivet i den sammenhæng.

 

De sidste 2 vejnavne til den kommunale udstykning skal nu navngives.

 

Forvaltningen anbefaler, at boligvej 4 navngives Sølunden og boligvej 5 navngives Søbakken.

Sagsfremstilling

De første 2 vejudstykninger er navngivet Søengen og Søtoften (udsnit fra gældende lokalplan):

 

 

I samarbejde med grundejerforeningens formand foreslår forvaltningen følgende vejnavne:

 

Boligvej 4 - Sølunden

Baggrunden er, at der etableres en lund mellem Søengen og boligvej 4, hvilket tidligere er aftalt med grundejerforeningen.

 

Boligvej 5 -Søbakken

Vejen ligger tættest på volden mod Sunds Omfartsvej, og det giver derfor mening at bruge ordet bakke, som er mere poetisk end vold. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Boligvej 4 navngives Sølunden,

 

at Boligvej 5 navngives Søbakken.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.02.00-P00-2-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  
 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser