Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Drøftelse om ny renovationsordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergaard

Sagsresume

Der vil på mødet være en temadrøftelse om den fremtidige indsamling af dagrenovation ved husstandene i Herning Kommune.

Som oplæg til drøftelsen vil forvaltningen præsentere udvalget for forskellige modeller samt forslag til tidsplan for implementering.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvilken renovationsordning, der ønskes i Herning Kommune, herunder hvilke fraktioner, der skal indsamles hos husstandene, antal beholdere pr. husstand samt krav til renovationsbiler.

 

Drøftelsen følges op med en beslutningssag på mødet den 7. januar 2019.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget evaluerede på mødet den 30. april 2018 resultaterne af indsamlingsforsøget i Vildbjerg, hvor borgerne skulle sortere affaldet i en våd og en tør fraktion. På samme møde var der en temadrøftelse om ny renovationsordning, hvor forskellige modeller blev præsenteret. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør i op til 2 år, dvs. frem til 1. juni 2021. Samtidig blev beslutningen om ny renovationsordning udskudt.

 

I henhold til Budgetforlig 2019 har Forligskredsen besluttet at fremrykke investeringen på udskiftningen af affaldsbeholdere til 2020 under forudsætning af, at den rette løsning kan etableres.

 

AFLD har i juli 2018 udsendt et forslag til en ensretning af indsamlingsordningerne i ejerkommunerne. AFLDs bestyrelse anbefaler i et brev til ejerkommunerne, sendt den 28. september 2018, at forslaget danner grundlag for fastlæggelse af kommunernes fremtidige indsamlingssystem. Begge dokumenter vedhæftes som bilag til sagen.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal jf. ovenstående tidligere drøftelser og anbefalinger drøfte forslag til den fremtidige renovationsordning i Herning Kommune. Forvaltningen vil i den forbindelse fremlægge forslag til en etapevis implementering af en ny ordning. Forslag til tidsplan fremlægges på mødet.

 

 

 

Følgende punkter drøftes:

 

 • Ny renovationsordning:
  • Hvilke fraktioner skal husstandsindsamles?
  • Antal beholdere ved husstandene / 2-delte beholdere

 

 • Renovationsbiler
  • Krav til drivmidler: Diesel, biogas, el
  • El-dreven lift/komprimator
  • Max. størrelse på biler
  • Registreringer: Tømninger, vægt

 

 • Udbud
  • Kontraktlængde for renovationsindsamling
  • Beholderudbud: Eventuel option på ensartet beholder ved senere indkøb

 

De forskellige temaer bliver nærmere præsenteret på mødet. Forvaltningen sammenfatter konklusionerne af drøftelserne til en beslutningssag til mødet den 7. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det drøftes, hvilken renovationsordning der ønskes i Herning Kommune, herunder hvilke fraktioner, der skal indsamles hos husstandene, antal beholdere pr. husstand samt krav til renovationsbiler.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen. Beholderne udskiftes med start i 2020 i 1 eller 2 step.

Der vil forsat være 2 beholdere, og den ene vil være to-delt, og den anden med mulighed for to-deling.

 

Der indarbejdes option i udbuddet med alternative drivmidler, f.eks. el eller gas.

 

Sortering i fraktioner, udformning af beholder m.v. drøftes og besluttes på mødet i januar 2019.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.12-P20-1-18 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Godkendelse af belysningsanlæg på Vesterholmvej mellem Holing og Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der bevilget 3.250.000 kr. til en række cykelstiprojekter, herunder 700.000 kr. til etablering af belysningsanlæg på den dobbeltrettede cykelsti langs Vesterholmvej mellem Holing og Tjørring.

 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et belysningsanlæg, der oplyser hele vejprofilet.

Sagsfremstilling

Det er forvaltningens vurdering, at hele vejprofilet med fordel kunne belyses, idet der herved opnås en sammenhængende belysning af hele Vesterholmvej, samtidig med at krydset ved Fuglsang Allé, krydset ved p-pladsen og busstoppestederne belyses. En belysning af hele vejprofilet vil således forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter på strækningen, når det er mørkt.

 

Merprisen for belysning af hele vejprofilet er beregnet til ca.100.000 kr. og forventes at kunne finansieres indenfor den samlede bevilling til cykelstiprojekter på 3.250.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres et belysningsanlæg, der oplyser hele vejprofilet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.09.06-Ø54-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 013096 Køb af 4 p-pladser i Dalgashus.

 

Byrådet bevilgede den 15. december 2015, pkt. 327, 390.000 kr. til køb af 4 p-pladser i Dalgashus.

 

Der er erhvervet 4 p-pladser i Dalgashus til 90.000 kr. pr. p-plads. Herudover har der været udgifter til advokat, tinglysning mv. på 8.886 kr.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013096

Køb af 4 p-pladser i Dalgashus

390.000

368.886

21.114

 

Mindreforbruget skyldes, at advokatudgifterne har været mindre end først antaget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om status og køreplan til nyt bybusnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Den sidste fase af processen omkring implementering af et nyt bybusnet er igangsat og omfatter blandt andet en offentlig høring af køreplaner.

 

Nærværende orientering indeholder tids- og aktivitetsplan for den sidste del af processen samt opmærksomhedspunkter for køreplanlægningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 19. juni 2018, pkt. 146 blev forslaget til et nyt bybusnet i Herning godkendt med ikrafttrædelse den 30. juni 2019.

 

Tids- og aktivitetsplanen for den sidste del af processen frem mod den 30. juni ser således ud:

 

 • Oktober - december 2018: Høringskøreplaner udarbejdes på baggrund af bl.a. prøvekørsler
 • 7. - 20. januar 2019: Offentlig høring af køreplaner
 • 21. januar - 28. februar 2019: Midttrafik behandler indkomne høringssvar samt drøftelse i arbejdsgruppen
 • 11. marts 2019: Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af det nye bybusnets køreplaner samt eventuelle ændringer efter høringen
 • 30. juni 2019: Det nye bybusnet træder i kraft
 • April 2020: Ny bybuskontrakt træder i kraft med nye bybusser. Det vindende selskab i bybuskontrakten starter.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

 

Forhold for kørestolsbrugere

I det nye udbud er der krav om minimum laventrebus, og en option om elramper. I en laventrebus er der plads til 1 kørestol, en lavgulvsbus kan have 2 kørestole. Optionen med elramper bliver først et krav, hvis busprisen gør det muligt indenfor den økonomiske ramme. Alternativt med en udvidelse af rammen.

 

En elrampe kræver en del sikkerhed under brug for borgeren i kørestol, samt andre borgere i nærheden af rampen. Derfor skal der afklares sikkerhedsforhold med kommende busselskab. Udfordringen er, at kørestolsbrugere selv skal kunne benytte rampen, og kunne spænde sig fast under kørslen. Ellers er en hjælper påkrævet. Hjælpere kører med bussen til halv pris. Det undersøges i øjeblikket, hvordan kørestolsbrugere kan billettere, da borgeren vil stige ind ad midterdøren.

 

Arrivas kontrakt er forlænget til april 2020, da nye brintbusser ikke kan leveres til start med de nye køreplaner den 30. juni 2019. Herfra vil de 2 nuværende servicebusser med manuelt betjente ramper uden hjælp fra chauffører, køre normalkørsel, som resten af bybusserne. Det tilstræbes dog at servicebusserne kommer til at køre i de bydele som de betjener idag.

 

Frekvens/antal afgange i timen

Der er arbejdet på at øge frekvens/antal afgange i timen på de mest benyttede linjer, for at gøre et nyt bybusnet mere attraktivt. Dette har vist sig ikke at være muligt inden for den nuværende økonomiske ramme.

Derimod har det været muligt at,

- give mere tid i køreplanerne, for at sikre rettidighed

- give mere tid til busskift på stationen

- give tilgængelighed for handicappede borgere i alle busser, under de ovennævnte forudsætninger.

 

Med antallet af busser, der er i udbud til kontrakten, kan køreplantimer, som ikke bruges aften/weekend, ikke konverteres til dagtimerne for at øge frekvensen.

 

Øvrige bemærkninger

På linje 4 til Lind har Midttrafik modtaget ønske om en tidligere afgang i nuværende køreplan for buskørsel til Dampvaskeriet i Industriparken. Da det er tidsmæssigt muligt i den nye køreplan, og minutterne ikke kan anvendes andre steder, er ruten ændret til fortsat betjening af Industriparken i Lind.

 

Sydgaden i Snejbjerg betjenes kun 1 gang på ruten, da der ikke er minutter nok til 2 gange på hver tur til Snejbjerg. På den måde betjenes Sydgaden 2 gange i timen. Ruten vil starte i Snejbjerg, sådan at der er mulighed for at benytte en tidlig afgang fra Snejbjerg om morgenen.

 

Tidsintervallet i Gullestrup er fordelt bedst muligt med minut .10, .40 og .55. Dette er den opnåelige minutfordeling for optimal sammenhæng med de øvrige bybuslinjer på stationen.

 

Der tilbydes Flexbus aften/weekend på linje 6 til MCH/Industriområde Vest, Kikkenborg og linje 9 til Holmparken. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.01.45-K04-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om hastighed på Vardevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forligspartierne bag finansloven har besluttet, at der ikke vil blive gennemført en hastighedsopgradering til 90 km/t på Vardevej mellem Kibæk og Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at beslutningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Transport-, Bygnings- og Boligministeren meddeler i brev dateret 20. november 2018, at forligspartierne bag finansloven har besluttet, at der ikke vil blive gennemført en hastighedsopgradering til 90 km/t på Vardevej mellem Kibæk og Herning som ellers var planlagt gennemført i 2020.

 

Sagen er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2018, pkt. 157 hvor det blev besluttet ikke at anbefale en hastighedsopgradering til 90 km/t på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Resultat af undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen i 2018 igangsat en undersøgelse af de gennemførte naturgenopretningsprojekter i Fjederholt Å og Vorgod Å.

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at en række lodsejere ved de to vandløb, siden projekterne blev gennemført i 2011/2012, har klaget over, at de oplever forhøjede vandstande ved de vandløbsnære arealer ud over det projekterede.

 

Orbicons undersøgelse af naturgenopretningsprojekterne viser, at der bør ske tilpasning af projekterne, idet de nuværende afvandingsforhold ved vandløbene er ringere end de afvandingsforhold, der var beskrevet i de oprindelige projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et fælles projekt med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne med henblik på at forbedre de afvandingsmæssige forhold ved vandløbene.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes andel af udgifterne til tilpasning af projekterne på 300.000 kr. ud af et samlet bygherreoverslag på 1.550.000 kr. finansieres en del af mindreforbruget i 2018 på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" (stednr. 071097) til nærværende projekt med lignende formål.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen i juni 2018 igangsat en omfattende undersøgelse af de gennemførte naturgenopretningsprojekter i Vorgod Å og Fjederholt Å.

 

Projektet i Fjederholt Å omfattede bl.a. nedlæggelse af to dambrug samt udlægning af gydebanker. Projektet i Vorgod Å omfattede genslyngning af en delstrækning af åen

nær Møltrupgård, udlægning af gydebanker for at hæve vandstanden i åen, og afbrydning af dræn.

 

 

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at en række lodsejere ved de to vandløb, siden projekterne blev gennemført i 2011/2012, har klaget over, at de oplever forhøjet vandstande ved de vandløbsnære arealer ud over det projekterede. Lodsejerne klager over, at haver og agerjord er blevet vådere efter projekternes realisering.

 

Naturstyrelsen og Herning Kommune har fået rådgivningsfirmaet Orbicon til at foretage en undersøgelse af de to projekter. Undersøgelsen omfattede opmåling af vandløbene, vandspejlsberegninger med udgangspunkt i opmålingerne og sammenligning af disse vandspejlsberegninger med de vandspejlsberegninger, som lå til grund for de oprindelige projekter.

 

Herning Kommune og Naturstyrelsen har desuden bedt Orbicon om at udarbejde forslag til løsninger, såfremt det viste sig, at vandspejlsberegninger på baggrund af opmålingen af vandløbene viste et højere vandspejlsniveau end vandspejlsberegningerne, som lå til grund for de oprindelige projekter.

 

Resultatet af undersøgelsen fremgår af rapporterne "Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å" og "Analyse af vandstandsforhold i Vorgod Å" fra Orbicon 2018.

 

Resultat af undersøgelse af vandstandsforhold i Fjederholt Å

Resultatet af undersøgelsen af projektet ved Fjederholt Å viser, at de nuværende afvandingsforhold ved vandløbet generelt er ringere end de potentielle afvandingsforhold, som var angivet i det oprindelige projekt.

 

Dette skyldes primært, at der i vandspejlsberegningerne i detailprojektet ikke er inddraget de stryg (gydebanker), der er etableret nedstrøms Skærbæk By.

 

Der er med baggrund i opmålingen fra 2018 opstillet et løsningsforslag, som særligt har fokus på, at afvandingsforholdene opstrøms broen ved Skærbæk by tilnærmes de potentielle afvandingsforhold, som blev præsenteret i det oprindelige projekt.

 

Løsningsforslaget omfatter udjævning af to stryg samt fjernelse helt af ét styg nedstrøms broen ved Skærbækvej (se bilag 1). Toppene af strygene sænkes med ca. 35-40 cm og strygene gøres ca. 20 m lange og med et fald over strygene på 1-2‰.

 

Endvidere omfatter løsningsforslaget, at der skal ske en afgravning af sandaflejringer på vandløbsbunden ved station 14.142 -14.608 m (se bilag). Afgravningen vil på de berørte lokaliteter være i størrelsesordenen 10 til 30 cm.

 

Resultat af undersøgelse af vandstandsforhold i Vorgod Å

Resultatet af undersøgelsen af projektet ved Vorgod Å viser, at de nuværende afvandingsforhold ved vandløbet på flere lokaliteter er ringere end de potentielle afvandingsforhold som var angivet i det oprindelige projekt.

 

Det skyldes primært, at de nuværende stryg (gydebanker) mange steder, og i særdeleshed på den genslyngede strækning af Vorgod Å ved Møltrupvej, ligger højere, end det projekterede i det oprindelige detailprojekt.

 

Der er med baggrund i opmålingen fra 2018 opstillet et løsningsforslag, som særligt har fokus på at forbedre de potentielle afvandingsforhold omkring den genslyngende strækning af Vorgod Å ved Møltrupvej og strækningen fra st. 3750 til 4100 m (se bilag 2).

 

Løsningsforslaget omfatter udjævning af flere stryg samt fjernelse af tre stryg på den genslyngede strækning af vandløbet. Derudover udjævnes tre stryg henholdsvis nedstrøms den genslyngede og på strækningen station 3750-4100 m. Strygene forlænges på strækningerne til mellem 20-30 m og anlægges med et fald over de enkelte stryg på 1-2‰.

 

Informationsmøder med lodsejerne  

Lodsejerne ved Fjederholt Å og Vorgod Å vil blive præsenteret for resultaterne af undersøgelsen på to informationsmøder den 5. december 2018. Rapporterne fra Orbicon vil blive lagt på www.herning.dk således, at de lodsejere, der er interesserede, har mulighed for at hente rapporterne forud for informationsmøderne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, på baggrund af undersøgelsens resultater, igangsættes en fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne således, at afvandingsforholdene ved Fjederholt Å og Vorgod Å tilpasses de potentielle afvandingsforhold, som var angivet i de oprindelige projekter.

 

Processen, der planlægges udført i 2019, vil omfatte detailprojektering (projektforslag), konsekvensvurdering, myndighedsbehandling, udarbejdelse af udbudsmateriale samt anlægsarbejde.

 

Fastlæggelse af de endelige løsninger for tilpasning af projekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å vil først ske i forbindelse med detailprojekteringen og efter dialog med lodsejerne.

Økonomi

Byrådet bevilligede den 6. marts 2018 pkt. 50 og 19. juni 2018 pkt. 127 i alt 426.000 kr. til undersøgelse af de gennemførte naturopretningsprojekter ved Fjederholt Å og Vorgod Å. Udgifterne til undersøgelsen skulle deles ligeligt mellem Herning Kommune (213.000 kr.) og Naturstyrelsen (213.000 kr.).

 

På baggrund af Orbicons resultater af undersøgelsen af projekterne herunder forslag til tilpasning af projekterne har Naturstyrelsen udarbejdet et bygherreoverslag til detailprojektering, konsekvensvurdering, udarbejdelse af udbudsmateriale og anlægsudgifter. Det samlede bygherreoverslag vurderes at være 1.550.000 kr. Herning Kommunes andel forventes at udgøre i alt 300.000 kr. i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å igangsættes og finansieres som anført nedenfor.

 

Forvaltningen anbefaler, at der til dækning af Herning Kommunes andel af udgifterne på 300.000 kr. anvendes en del af mindreforbruget i 2018 på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 til nærværende projekt med lignende formål.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193 655.000 kr. til etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk, stednr. 071097. Vandløbsrestaureringsprojektet viste sig ikke at kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Karup Lufthavn (bird-strike bufferzone). Det betyder, at der er et mindreforbrug på ca. 585.000 kr. i 2018 på anlægsprojektet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der igangsættes en fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af narturgenopretningsprojekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til tilpasning af naturgenopretningsprojekter i Vorgod Å og Fjederholt Å meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk i 2018. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 300.000 kr. på samme stednr. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Vandløbsrestaurering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Winnie Post, Charlotte Højbjerre, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskaber for Vandløbsrestaurering 2014 delprojekter: Genslyngning af Karstoft Å (stednr. 071088 01), Hjøllund Bæk (stednr. 071088 02) og Røjenkjær Bæk (stednr. 071088 03).

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne for de tre projekter godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for henholdsvis Genslyngning af Karstoft Å (stednr. 071088 01) , Hjøllund Bæk (stednr. 071088 02) og Røjenkjær Bæk (stednr. 071088 03).

 

Byrådet bevilligede den 3. marts 2015, pkt. 75, 622.000 kr. til genslyngning af en del af Karstoft Å. Projektet med genslyngning af Karstoft Å viste sig imidlertid ikke at kunne realiseres. Byrådet besluttede på den baggrund den 13. december 2016, pkt. 327, at omfordele de resterende anlægsmidler for projektet på 488.000 kr. til vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål.

 

Der blev således meddelt anlægudgiftsbevilling til vandløbsrestauringsprojekter i henholdsvis Hjøllund Bæk, stednr. 071088 02 på 200.000 kr., i Røjenkjær Bæk, stednr. 071088 03 på 50.000 kr. og Forundersøgelse Skjern Å bro, stednr. 071088 04 på 238.000 kr.

 

Projekterne ved Karstoft Å, Hjøllund Bæk og Røjenkjær Bæk er nu afsluttet.

 

Genslyngning af Karstoft Å, stednr. 071088 01

Der er foretaget forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojektet med genslyngning af Karstoft Å herunder opmåling og projektering. En central del af projektområdet ved Karstoft Å skiftede ejer under vejs i projektforløbet, og den nye ejer ønskede ikke at deltage i det planlagte vandløbsrestaureringsprojekt. Herning Kommune kunne derfor ikke realisere genslyngningsprojektet ved Karstoft Å.

 

Hjøllund Bæk, stednr. 071088 02

Der er med projektet skabt fri faunapassage ved en rørunderføring i Hjøllund Bæk og gydemulighederne for laksefisk er forbedret ved udlægning af gydebanker. Projektet er udført på de nederste 1200 meter af Hjøllund Bæk med udløb til Skjern Å. Der er derudover udplantet vandplanter på strækningen for at styrke den fysiske variation i vandløbet.

 

Røjenkjær Bæk, 071088 03

Der er som en forsøgsordning opgravet pindsvineknop på udvalgte strækninger. Pindsvineknoppen er gravet op, således at rodnettet i vandløbet er blevet fjernet. Derefter er der udlagt grus på strækningerne. Der er efterfølgende udplantet vandranunkel på strækningen for at fremme et mere diverst samfund. De næste år vil der bliver lavet en vurdering af, hvorvidt denne metode kan begrænse spredningen af pindsvineknop. 

Økonomi

 

 

 

Mindreforbruget på 59.628 k. skyldes at en del af projektet med etablering af et slyng i Hjøllund Bæk ikke kunne realiseres. Anlægsudgifterne til det samlede projekt blev derfor mindre end oprindeligt budgetteret.

 

 

Mindreforbruget på 35.862 kr. skyldes at projektområdet blev mindre end oprindeligt fastlagt pga. manglende lodsejeropbakning. Anlægsudgifterne til det samlede projekt blev derfor mindre end oprindeligt budgetteret.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-14-16 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for Vandområdeplanprojekt 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for Vandområdeplanprojekter 2017, Forundersøgelse Fuglkjær Å, stednr. 071095 03.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for forundersøgelsen i Fuglkjær Å godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for Vandområdeplanprojekter 2017, Forundersøgelse Fuglkjær Å på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071095 03.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 194 89.0000 i anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling til forundersøgelse i forbindelse med vandområdeplanprojekt i Fuglkjær Å.

 

Forundersøgelsen havde til formål at belyse, hvorvidt udlægning af groft materiale i den øvre del af Fuglkjær Å forventes at kunne give målopfyldelse i vandløbet. Forundersøgelsen skulle desuden belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt, konsekvenserne af tiltagene og lodsejernes holdning til projektet.

 

Forundersøgelsen for projektet ved Fuglkjær Å er nu gennemført, og den viste at projektet er muligt i henhold til formålet med projektet. Nemlig at projektet er omkostningseffektivt, samt at det vurderes at indsatserne vil give målopfyldelse i vandområdet. Lodsejernes holdninger til projektet er overordnet set positive, og høringsprocessen har ikke givet anledning til indsigelser. Det vurderes at de projekterede tiltag har en minimal effekt på de ånære arealer og dermed arealanvendelsen. 

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-21-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å, Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til gennemførelse af et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å ved Ørnhøj. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 388.000 kr. til gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser med i alt cirka 488 tons CO2 ækvivalenter. Lavbundsprojektområdet er på 26 ha og beliggende ved Fuglkjær Å i oplandet til Nissum Fjord.

 

Projektet bliver gennemført for at hæve vandstanden i området ved Fuglkjær Å. Dette udføres ved at afskære eksisterende dræn og grøfter i området samt ved at hæve vandløbsbunden på delstrækninger. Derved reduceres omsætningen i jorden og udledningen af CO2 nedsættes.

 

Der er forud for projektets gennemførelse udarbejdet en forundersøgelse, der redegør for de fremtidige afvandingsmæssige forhold ved vandløbet. Alle lodsejere indenfor projektområdet har tilkendegivet velvillighed overfor projektet. Der bliver udført jordfordeling ifbm. projektet.

 

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å. Udgifterne til gennemførelse af projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for lavbundsprojekter med midler fra EU, Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 388.345 kr. til etablering af et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å.

 

Herudover er der reserveret en ramme på 1.785.000 kr. til jordkøb, 335.000 kr. til jordfordeling og 292.860 kr. til 20 årig fastholdelse af området. Administrationen af budgettet til jordfordeling, jordkøb og 20 årige fastholdelse af området som lavbundsprojekt, kommer ikke til at ligge ved Herning Kommune.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilsagnet om tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på serviceområde 04 Grønne områder nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 388.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å.

 

Udgifterne til projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for lavbundsprojekter med 75 % midler fra EU, Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når lavbundsprojektet efter planen er gennemført ultimo 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 388.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å

 

at der til lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 388.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Vognstrup Bæk, Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig; Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til forbedring af de fysiske forhold i vandløbet, herunder skabe fri passage i Vognstrup Bæk ved Sørvad.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand, i vandløbet og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vognstrup Bæk. Projektet omfatter åbning af rørlagt strækning, genslyngning af en delstrækning af vandløbet og udlægning af gydegrus.

 

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 292.430 kr. til projektet. Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes og at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 292.000 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Vognstrup Bæk.  

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond, og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Vognstrup Bæk syd for Sørvad er i Vandområdeplanen udpeget til en indsats ifht. etablering af fri passage samt forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Herning Kommune ønsker i den forbindelse, at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vognstrup Bæk (se nedenstående kort).

 

Projektet består i at åbne en rørlagt strækning af vandløbet, herunder etablering af et 150 m langt slynget vandløbstracé samt udlægning af gydebanker og skjulsten. Projektet vil ikke ændre på de afvandingsmæssige forhold i området.

 

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet i Vognstrup Bæk på i alt 292.430 kr. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til selve anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt anlægsarbejde i alt 292.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Vognstrup Bæk. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vandløbsrestaureringsprojektet for Vognstrup Bæk godkendes,

 

atder til projektet i Vognstrup Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 292.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt, Vognstrup Bæk

 

at der til projektet i Vognstrup Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 292.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplansprojekt, Vognstrup Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Søren Brandt, Ole Damgaard, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 650.000 kr. til henholdsvis et vandløbsrestaureringsprojekt ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal med en anlægsudgift på 387.000 kr. samt reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug med en anlægsudgift på 263.000 kr.

 

Projektet ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørre kanal omfatter etablering af et nyt reguleringsbygværk samt diverse justering af det eksisterende anlæg. Formålet med projektet er at sikre faunapassage ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørre kanal. Projektet fremgår ligeledes af "Plan for vandløbsrestaurering 2017-2019" godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016, pkt. 187.

 

Projektet ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug omfatter en reetablering af arealerne ved de to dambrug, hvoraf indtagene fra Skjern Å Nørrekanal lukkes, og damarealet planeres. Der er givet tilskud til lukningen af de to dambrug fra Miljøstyrelsen, som det fremgår af pkt. 57 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018 "Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Sdr. Karstoft, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug." Dambrugsejeren har betinget sig, at der gennemføres en reetablering af Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug, såfremt disse skal lukkes, hvilket samtidig er en forudsætning for gennemførelsen af projektet ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal.

 

Anlægsudgifterne til de to projekter finansieres af afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevillinger på i alt 650.000 kr. til de to projekter.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Vandløbsrestaureringsprojekt ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal

 

Herning Kommune har i 2018 iværksat en forundersøgelse af et projekt til sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal (Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal).

 

Herning Kommune ønsker at give Skjern Å laksen de bedst mulige betingelser ved at skabe den nødvendige passage ved Skjern Å Bro ved starten af Skjern Å Nørrekanal. Der skal samtidig tages de nødvendige hensyn til både brugerne af kanalen og de kulturmæssige forhold. Stemmeværket og driften af kanalen udgør i sin nuværende form et væsentligt problem for laksen. Stemmeværket fungerer som en fysisk spærring for laksen, både for den laks, der vandrer op for at gyde, og for den mindre smolt, der trækker mod havet.

 

Forvaltningen ønsker i samarbejde med en rådgiver at lave et forslag til en løsning til f.eks. et nyt reguleringsbygværk og en justering af forskellige forhold omkring det kulturhistoriske anlæg.

 

Forslaget vil blive drøftet med de mange forskellige interessegrupper i området og Museum Midtjylland. Der vil efterfølgende blive lavet et detailprojekt, som skal sendes i offentlig høring, før der kan laves et egentligt anlægsprojekt sidst i 2019.

  

 

Reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug

 

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Vesterkrog Dambrug og Silstrup Dambrug samt to andre dambrug (Sdr. Karstoft Dambrug og Ronnum Dambrug) har med kommunens mellemkomst søgt midler fra denne pulje. Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet fra Miljøstyrelsen til opkøb af de fire dambrug udgør købesummen samt tinglysningsafgiften. Der er givet anlægsbevillinger til tilskuddet fra Miljøstyrelsen samt tilhørende tinglysningsudgifter til opkøb af vandindvindingsret på 8,275 mio. kr. på byrådsmøde den 17. april 2018, pkt. 88.

 

Købsaftalerne med Vesterkrog Dambrug og Silstrup Dambrug er indgået med henblik på at sikre faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal/Skjern Å/Rind Å (Skjern Å forvirringen). Herning Kommune har igangsat en forundersøgelse med henblik på at få undersøgt mulighederne for sikring af faunapassage ved Skjern Å forvirringen. Dambrugsejeren har, ved indgåelse af købsaftalerne, betinget sig, at Herning Kommune reetablerer dambrugsarealerne, hvilket ikke er omfattet af tilskuddet fra Miljøstyrelsen.

 

Det fremgår af købsaftalerne for opkøb af henholdsvis Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug, at Herning Kommune skal forestå reetableringen af dambrugsarealet, herunder alle arbejder relaterende til planeringen af dambrugsarealet, lukning af vandindtag fra Skjern Å Nørrekanal samt bortskaffelse af betonbygværker m.m. Herning Kommune skal desuden etablere søer på arealerne med henblik på at skaffe jord til nødvendige terrænreguleringer.

 

Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug er planlagt lukket med udgangen af 2019, og reetableringen af dambrugsarealerne kan ske i begyndelsen af 2020. 

 

Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug indvinder overfladevand fra Skjern Å Nørrekanal, og det vil være en forudsætning for en løsning ved Skjern Å Nørrekanal, at der sker en nedlæggelse af de to dambrug, herunder ophør af vandindvinding fra Skjern Å Nørre Kanal.

 

 

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder finansierer anlægsudgiften på 387.000 kr. til etablering af et nyt reguleringsbygværk og justering af de eksisterende forhold omkring det kulturhistoriske anlæg ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal samt anlægsudgiften på 263.000 kr. til reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 387.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal" til anlægsarbejdet ifbm. etablering af faunapassage ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 263.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug",

 

at anlægsudgifterne finansieres af afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-10-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Lundbæk ved Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til forbedring af de fysiske forhold i vandløbet i Lundbæk nær Sørvad.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk. Projektet omfatter reetablering af gydebanker, udlægning af skjulsten, luftning af eksisterende og sammenkittede gydebanker og fjernelse af mindre faunaspærringer i vandløbet.

 

Fiskeristyrelsen har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 147.856 kr. til projektet. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 148.000 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Lundbæk.  

Sagsfremstilling

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Lundbæk sydvest for Sørvad er i Vandområdeplanen udpeget til en indsats ifht. forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Herning Kommune ønsker, i den forbindelse, at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk.

 

 

Projektet består i reetablering af gydebanker, udlægning af skjulsten, luftning af eksisterende og sammenkittede gydebanker og fjernelse af mindre faunaspærringer i vandløbet. Projektet ændrer som udgangspunkt ikke på vandspejlet og gennemføres med velvilje fra lodsejerne i området.

Økonomi

Fiskeristyrelsen har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet i Lundbæk på i alt 147.856 kr. Tilsagnsbeløbet omfatter udgifter til selve anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til anlægsarbejdet i alt 148.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Lundbæk. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder til projektet i Lundbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 148.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplanprojekt, Lundbæk

 

at der til projektet i Lundbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 148.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplanprojekt, Lundbæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 1,632 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder.

 

Projekterne bidrager til at opfylde målene i Parkpolitikken og til at vedligeholde og renovere byens grønne rum og parker, og ønskes realiseret i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til prioritering af projekter i parker og bynære grønne områder i 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler at nedenstående 8 projekter gennemføres i 2019:

·         Aulum, udskiftning af ca. 25 bænke.

·         Herning, Danasvej, beplantningsprojekt - forskønnelse af vejlukninger.

·         Herning, Dronningens Boulevard, beplantningsprojekt.

·         Herning, Holstebrovej, beplantningsprojekt - forskønnelse af vejlukninger.

·         Herning, Markedspladsen, beplantningsprojekt.

·         Herning, Mindeparken, renovering af Højsommerhaven og Paradisæblehaven.

·         Herning, Nørre Allé og Østre Kirkevej, gadetræer etape 2 af 2.

·         Lind, Sygekassegrunden, realisering af udviklingsplan.

·         På tværs af geografi, udskiftning af inventar.

·         Vildbjerg, udskiftning af ca. 25 bænke.

 

Af vedlagte bilag 1 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler i 2019. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger og retningslinjer i Parkpolitikken, herunder fokus på en effektiv drift, samt de ønsker forvaltningen modtager fra borgere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,632 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspris for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,632 mio. kr.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at prioriteringen af Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder i 2019 godkendes 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,632 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,632 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 00 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Herning Kommunes Spildevandsplan tillæg 20 vedr. ændret ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes til ændring af ledningstracé for spildevandsledninger, mellem Sørvad og Aulum samt Haderup og Aulum via Feldborg, i forhold til den gældende spildevandsplan. Ledningerne skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene Haderup, Feldborg og Sørvad. Tillæggets indhold fremgår af vedhæftede bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Jvf. gældende spildevandsplan skal renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup nedlægges, og spildevandet pumpes til Aulum Renseanlæg. I Spildevandsplanen fremgår tracé for ledningsføring til transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum via Feldborg. Dette tracé ønskes nu ændret som angivet i oversigtskortet fig.1. Lokaliteter hvor projektændringen bevirker at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

 

 

Fig 1. Oversigtskort for ændring af ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum med tillæg 20. Lokaliteter hvor projektændringen bevirker, at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

 

Tillæggets indhold

Inden opstart af projekt til etablering af spildevandsledningen besluttede Herning Vand A/S, at separatkloakere i de aktuelle byer (Haderup, Feldborg, Sørvad), så der kun vil blive pumpet spildevand (og ikke regnvand) til Aulum Renseanlæg. Etablering af ledningen blev derfor udskudt indtil separeringen af de 3 aktuelle byer var udført. Siden er der bl.a. kommet ny motorvej (Herning-Holstebro), planlagt ny hovedvej vest for Haderup samt planlagt byggemodninger mv. Desuden finder Herning Vand A/S det ikke hensigtsmæssigt grave igennem Feldborg, Aulum og Hodsager by. Det har betydet, at spildevandsplanen for strækningen ændres, bl.a. for at kunne danne baggrund for nødvendige ekspropriationer. Oversigt over ændringerne fremgår af tillæggets bilag 1, uddybet med bilag 1.1 - 1.4, for stederne T1 - T4, hvor der sker væsentlige ændringer i planen.

 

Det forventes at Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen vil give accept til krydsning af fredskov ved Feldborg ligesom BaneDanmark har ”godkendt/der er aftalt vilkår for”, anlæg for den strækning, som skal ligge langs jernbanestrækningen Herning - Holstebro.

 

Med dette tillæg optages de nye ledningstracéer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres areal til etablering af ledning, pumpestationer osv.. Detaljeret placering af de 2 ledningstracéer i spildevandsplanen, kan ses i tillæggets bilag 2.1 - 2.4.

 

Miljøvurdering

Det nye ledningstracé for transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup er omfattet af Lov om miljøvurdering, bilag 2, 10.J. ”Anlæg af vandledninger over større afstande”.

Idet ledningstracéet ikke er ændret væsentlig siden det oprindelig blev spildevandsplanlagt, vurderer Herning Kommune, at den oprindelige VVM-screening med afgørelse den 6. maj 2008: ”VVM-screening af ny ledningsstruktur i Herning Kommune” stadig er gældende. Herning Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-46-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 06.01.15-K08-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-335-18 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om politianmeldelse vedr. ulovligt byggeri

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser