Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Maksimaltakster for taxikørsel - regulering 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I henhold til lovbekendtgørelsen om taxikørsel fastsætter kommunalbestyrelsen maksimaltakster, herunder evt. takster for timebetaling samt evt. særlige tillæg til taksterne.

 

De nugældende takster er senest reguleret december 2008, - med nogle få tilrettelser men ingen reguleringer i december 2009. Tilretningerne var nedjustering af ventetidstaksten samt præcisering af, hvornår storvognstaksterne må anvendes.


Taksterne kan reguleres hvert år efter ansøgning fra Dansk Taxi Råd/ Herning Taxa. Grunden til, at der ikke er sket regulering siden 2008 er, at der ikke er modtaget ansøgning herom.

 

Der foreligger nu ansøgning fra Herning Taxa om regulering af taksterne med virkning fra 1. december 2012. Herning Taxa ønsker, at start-taksterne holdes uændrede, mens øvrige takster ønskes reguleret efter taxi-indekset.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne med virkning fra 5. december 2012 reguleres efter taxiindexet svarende til 6,45 %, at takstregulativet ændres således at storvognstaksten må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol samt at der fremover arbejdes med 3 typer tilladelser - lille vogn 4-5 passagerer, mellem vogn 6 passagerer og stor vogn 7-8 passagerer med lift til befordring af 1 person siddende i kørestol.

Sagsfremstilling

 

Maksimaltakster

Aftalen med Dansk Taxiråd er, at udgangspunktet for den årlige regulering er det af Danmarks Statistik beregnede taxiindeks for 2. kvartal. Dette indeks viser en stigning fra 2. kvartal 2008 (som anvendtes som grundlag for sidste regulering) til 2. kvartal 2012 på 6,45 %.

 

Nedenstående tabel viser de maksimaltakster, der senest er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune 30.11.2009, tilføjet den regulering, der ansøges om pr. 1.12.2012.

 

 

 

 

 
Tidsrum
 
Lille vogn
 
Stor vogn
 
Regulering 6,45 %
Starttakst 1
 
 31,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
06.00-18.00 
 
   
 
Starttakst 2
 
 40,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
18.00-24.00
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage
 
06.00-24.00
 
 
   
 
Starttakst 3
 
 60,00
 
Uændret
Mandag - fredag
24.00-06.00
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage
 
24.00-06.00
 
 
  
 
Starttakst 4
  
 77,00
 
Uændret
24., 25., 26. og 31. december og 1. januar
 
06.00-6.00
 
 
 
Starttakst 5*)
 
 
 70,00
Uændret
Hverdage, søn- og helligdage
 
06.00-06.00
 
  
  
 
Kilometertakst 1 
 
 13,50
 
  
 14,40
 
Kilometertakst 2*)
 
  
 
 17,60
 
 18,75
Tur - returkørsel 
 
   6,75
 
   8,80
 
7,20/9,40
Ventetid pr. time 
 
405,00
 
405,00
 
431,15
Cykler, barne- og klapvogne pr. stk.  
 
 25,00
 
 25,00
 
 25,00
 
Handicapvogn med lift - mindstepris**)
 
 
187,00
199,00

 

*) Storvognstaksterne må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol.

 

**) Minimumstaksten må anvendes, når passageren sidder i fastspændt kørestol. Minimumstaksten "køres af", således at der kun kan kræves betaling ud over minimumstaksten, hvis prisen er højere med sædvanlig takst for stor vogn.

 

Der er udarbejdet en oversigt over de nugældende takster for de øvrige kommuner i Midt- og Vestjyllands politikreds. Ovenstående regulering er i tråd med de øvrige kommuners takster og med iagttagelse af dato for ikrafttræden. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Sammensætningen af vognparken i Herning Taxa

Igennem de seneste år har flere af de vognmænd, der oprindeligt har fået udstedt en lille vognstilladelse (til 4-5 passagerer) valgt at indregistrere vogne til 6 passagerer på deres lille vognstilladelse. Pt. har 10 ud af de 34 småvognstilladelser indregistreret en 6 personers taxi.

 

Dette er ikke muligt at gribe ind overfor, idet det ikke er beskrevet på tilladelsen at tilladelsen skal benyttes til en bil indregistreret til 4-5 passagerer. Udfordringen er først kommet de senere år, hvor 6 passagers taxier er blevet en mulighed.  

 

Ovenstående udvikling har skabt en situation, hvor det for Herning Kommune og Herning Taxa er umuligt at styre sammensætningen af vognparken, således at behovet for forskellige taxityper er bedst muligt sammensat for at dække den samlede kørselsmængde. Herning Taxa har som følge heraf rejst problematikken overfor Herning Kommune. 

 

At denne 'mellemvogn' er blevet en del af vognparken betyder fx., at der er større konkurrence mellem 6-personers taxierne og storvognstaxierne om de ture, hvor flere end 4 personer skal køres hjem. Da der er større udgifter forbundet med at have en storvognsklausul på sin tilladelse, bør det sikres, at storvognene får en 'passende' andel af turene med flere end 4 passagerer. Samtidig er der også borger- og miljø-hensyn, der trækker i modsat retning. Iflg. det nugældende takstregulativ kan 6 personers biler tage storvognstakst, når de kører med flere end 4 passagerer. 

 

Herning Taxa peger samtidig på den problematik, at denne vogntype i nogle tilfælde medfører en forringet serviceoplevelse, fordi mellemvognen sagtens kan køre 6 unge mennesker hjem fra en bytur, men fx ikke kan tage 6 mennesker og tilhørende bagage med til lufthavnen grundet mangel på bagageplads og benplads.


Udstedelse af tilladelser

En løsning på at styre denne udvikling er, at der ved fornyelse/udstedelse af nye tilladelser tilføjes en klausul om, at tilladelsen er forbeholdt en taxi til 4-5 passagerer. Men da det tager en årrække at  få den tilsigtede virkning, anbefales det samtidig at fjerne det økonomiske incitament, der ligger i, at der kan anvendes storvognstakst, når der køres med mere end 4 passagerer.

 

Anvendelse af 6 personers taxier vil betyde, at borgerne kan køre flere passagerer sammen til en lavere starttakst, hvilket giver god mening både ud fra et serviceperspektiv og miljøhensyn.

 

Det er aftalt mellem Herning Taxa og Herning Kommune, at det i forbindelse med genudstedelser, nyudstedelser og tilpasning i antallet af tilladelser vurderes, hvor mange tilladelser der skal være med de forskellige klausuler.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne med virkning fra 5. december 2012 reguleres efter taxiindexet svarende til 6,45 %,

 

at teksten på takstregulativet ændres, således at storvognstaksten må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol,

 

at Herning Taxa og Herning Kommune fremadrettet arbejder med tre typer af tilladelser, lille vogn 4-5 passagerer, mellemvogn 6 passagerer og stor vogn 7-8 passagerer og med lift indrettet, således at der kan befordres en person siddende i kørestol.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-3-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Reglement for taxikørsel i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Politiet har anmodet Herning Kommune om udarbejdelse af nyt opdateret 'Reglement for taxikørsel i Herning Kommune'.

 

Der har tidligere været godkendt 'Kørselsreglement for hyrevogne i Herning Kommune' af 16. januar 1987 gældende for tidligere Herning Kommune. Det har ikke været muligt at finde eventuelle tidligere kørselsreglementer for Trehøje, Aaskov og Aulum-Haderup Kommuner.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til 'Reglement for taxikørsel i Herning Kommune' godkendes til ikrafttrædelse 3. december 2012.

Sagsfremstilling

Jf. §13, stk. 2 og § 2a i lovbekendtgørelse om taxikørsel mv. kan kommunen fastsætte bestemmelser for taxikørsel.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til 'Reglement for taxikørsel i Herning Kommune' med inspiration fra kørselsreglementer i landets øvrige kommuner og med udgangspunkt i at sikre en ensretning i Midt- og Vestjyllands politikreds.

 

Politiet vil anvende reglementet i forbindelse med kontrol af taxivognparken i Herning Kommune, og forvaltningen vurderer, at vedtagelse af et kørselsreglement kan medvirke til at sikre serviceniveauet indenfor taxiområdet i Herning Kommune.

 

Politiet, Herning Taxa og landtaxivognmændene har haft mulighed for at kommentere det udarbejdede forslag forud for fremsendelsen til politisk behandling, hvilket har medført enkelte præciseringer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til 'Reglement for taxikørsel i Herning Kommune' godkendes til ikrafttrædelse 3. december 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering: Sundhedsspor i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune er på baggrund af ansøgningsrunde til Naturstyrelsen blevet udvalgt til samarbejdskommune om Sundhedsspor i Løvbakke Skov.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 19. november 2012, pkt. 146. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen opfordrede i forsommeren landets kommuner til at byde ind som samarbejdskommune om etablering af Sundhedsspor. Styrelsen modtog rigtig mange gode forslag fra i alt 31 kommuner, heriblandt Herning, som er blandt de 15 udvalgte lokaliteter.

 
Sundhedsspor er et enkelt motionskoncept, som giver gode muligheder for samarbejde om natur og bedre folkesundhed.
 
Sporet består af en afmærket rute i naturen. En præcis opmålt rute, hvor man kan gå eller løbe og konkurrere med andre eller sig selv og aflæse kondital på tavler opstillet ved mål, når man kender sin alder, højde og vægt og hvor lang tid, der bruges på at gennemføre ruten.

 

Tavlerne med kondital m.m. opsættes inden udgangen af 2012.
 
Erfaringen viser, at sundhedsspor, der anlægges centralt, hvor folk færdes, og hvor der etableres et godt samarbejde med kommune og lokale foreninger, bliver brugt af mange forskellige brugergrupper, som eksempelvis skolebørn, motionister og ældre.
 
Naturstyrelsen stiller arealer, viden og medfinansiering til rådighed. Det betyder, at Herning Kommune betaler 1/3 af udgifterne (anslået 12.400 kr.). Naturstyrelsen betaler resten, står for ruteopmåling og det fysiske anlæg, og tilbyder undervisningsdage til lærere, fysioterapeuter mv.

 

Beløbet som Teknik og Miljø bidrager med til det fælles projekt, afholdes inden for driftsrammen på SO 04, Grønne områder, friluftsfaciliteter.
 
Stien placeres i forbindelse med den asfalterede handicapsti i Løvbakkerne.

 

Der er afholdt indledende uddannelsesdag for lærere, fysioterapeuter m.fl. den 30. oktober 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-846-10 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Betingelser for opsætning af ladestandere til elbiler i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Tina Dybbro, Rasmus Jensen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til betingelser for opsætning af ladestandere godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder på at reducere CO2-udledningen i kommunen som virksomhed og i kommunen som helhed.


Et af de tre overordnede langsigtede mål i Herning Kommunes klimaplan er, at CO2-udledningen i 2015 i forhold til 2007 skal reduceres med 25 %.


Det fremgår af klimaplanen, at CO2-udledningen fra transport i Herning Kommune udgør 25 % af den samlede CO2-udledning.
 
Herning Kommune skal fremme udskiftningen af fossile brændsler med vedvarende energi og el i transport-sektoren. El/plug-in hybrid personbiler skal ifølge Herning Kommunes klimaplan udgøre 5 % i 2020 og 10 % i 2030.
 
Elbiler udleder ca. halvt så meget CO2 pr. kørt kilometer i forhold til konventionelle biler.  
Opladning af elbilens batteri finder oftest sted ved en ladestander, mens bilen holder stille.


Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder, som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.
 
Formålet med betingelserne er at give alle virksomheder de samme vilkår samt at deltage i udviklingen af en infrastruktur til elbiler i kommunen. I den forbindelse er der også sket en kortlægning af de steder, hvor ladestandere kan placeres.
 
Administrationen vurderer, at betingelserne er et godt grundlag for at fremskynde CO2-reduktioner fra transportsektoren.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune vedtages.

Beslutning

Jens-Bernhard Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1628-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Anlægsregnskab - parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Anlægsregnskab for udgifter til parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af DGI-huset er der afholdt anlægsudgifter til parkeringspladser i DGI's parkeringskælder, etableret rampe til p-kælderen samt udført forstærkning og bundopbygning af p-dækket. Jf. kontrakt om opførelse af vandkulturhuset er der desuden erhvervet 33 p-pladser i p-kælderen under Dalgashus.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet hhv. 26. februar 2008, 11. marts 2008, 25. november 2008, 22. juni 2010 og 14. december 2010 fremsendes anlægsregnskab for projektet til godkendelse.

  

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 314.016 kr. Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Jens-Bernhard Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1452-11 Sagsbehandler: Jens Ole Skov  

Projektgodkendelse Holing Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

På byrådets møde den 21. juni 2011 valgtes sømodellen for Holingområdet. Der blev herefter arbejdet med en synergieffekt med Vesterholmvejs forlængelse og fokus på størst mulig balance mellem salgstakt af grunde og udgravning af sø. De økonomiske aspekter heraf blev belyst og vedtaget på byrådets møde den 27. marts 2012.
 
Efterfølgende er planerne yderligere detaljeret mht. placering af overskudsjord samt vej- og stistruktur i området. Helhedsplanerne præsenteres på udvalgsmødet med henblik på en orientering og projektgodkendelse inden udbud af 1. etape af søgravningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med en detaljering af sømodellen, så der samlet foreligger en disponering af modellens elementer med tilpasning til den etapevise udbygning.
 
Dette giver følgende helhedsplaner med scenarier og disponering:
1) 1. etape af Holing Sø
2) Natursøen Holing
3) Natursøen Holing med kano- og kajakstadion
 
1. etape Holing Sø
1. etape omfatter en sødannelse på 7-10 ha. Dybden på søen er øget til 4,0 - 4,5 m, hvor der eventuelt skal være kano- og kajakstadion. Gennemsnitsdybden bliver omkring 2,5 - 3,0 m. Der påregnes opgravet ca. 250 - 300.000 m3 jord. Omkring 50 % af denne mængde forventes at være egnet fyldjord til Vesterholmvejs forlængelse. Øvrig overskudsjord tilkøres udsætningsområder ved Vesterholmvej, Rosenholmvej og reguleringer ved Smalbæk. Eventuelle tørveforekomster vil blive deponeret i fritidslandskabet nord for Gullestrup mod motortrafikvejen Herning-Holstebro. Der skal af hensyn til fraktioneringen og transporten ske "tørgravning" med midlertidig grundvandssænkning til følge. 

Byggepladsveje, der anlægges i forbindelse med søgravningen, påregnes bibeholdt som stier for 1. etape af søen.

Der er gennemført miljøvurdering af den 28. september 2009.

 

Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Den endelige størrelse af søetapen fastlægges ved en projektvurdering efter licitationen. Den på bilaget viste sø er 9,2 ha.

 
Natursøen Holing
Natursøen omfatter ca. 43,5 ha med en gennemsnitsdybde på ca. 3,5 m. Udgravningen påregnes udført i yderligere 4 etaper. Arbejdsmæssigt tilstræbes anvendt samme metodik og logistik som under 1. etape. Derfor bibeholdes grøfter etc. i nødvendigt omfang.
 
Sø med kano- og kajakstadion
Natursøen udgraves, så der senere kan etableres et kano- og kajakstadion til internationale stævner ved udbygning af de nødvendige kano-/stævne- og klubfaciliteter. Det skal bemærkes, at der ikke er afsat økonomiske midler til en sådan udbygning.
 
Vej- og stistruktur
Helhedsplanen følges naturligt op med de enkelte strukturer som veje, stier, beplantninger etc. Planerne tilrettes successivt til de aktuelle forhold, efterhånden som søen udbygges. Af hensyn til overskueligheden har forvaltningen udarbejdet en vej- og stiplan svarende til helhedsplanen for den fuldt udbyggede natursø.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen vedrørende planerne til efterretning,

 

at udsætningsområder til overskudsjord vedrørende 1. etape af Holing Sø godkendes,

 

at vej- og stiplanen svarende til natursøen godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-2-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høring af "Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Trafikstyrelsen har fremsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2012 - 2027 i høring.

 

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statslig, regionalt og lokalt niveau.

 

Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

I henhold til "Lov om trafikselskaber" skal der hvert 4. år udarbejdes en statslig trafikplan, som skal redegøre for de overvejelser og prioriteringer staten har for den jernbanetrafik, der udføres på kontrakt med staten.

 

Planen indeholder et bud på den fremtidige togudvikling, men da kontrakterne med både DSB og Arriva udløber i planperioden, er det ikke muligt at sige noget om, hvor mange midler, der er til rådighed efter de nye kontraktindgåelser.

Derfor er udviklingen beskrevet ved hjælp af principper.

 

Staten har en målsætning om, at danskerne skal køre dobbelt så meget i tog i 2030, hvilket vil betyde en fordobling af persontransporten fra 6,5 mia. personkm. til 13 mia. personkm. pr. år.

 

Det skal bl.a. nås gennem investeringer i infrastrukturen, som allerede er besluttet.

 

Disse investeringer kan muliggøre starten af "timemodellen", hvilket betyder, at strækningerne mellem de største byer på sigt kan køres på 1 time.

 

Udbredelse mod Herning indgår ikke, da rejsetiden Odense-Herning på 1 time vil kræve betydelige nyanlæg udenom bl.a. Grejsdalen til kørsel med lyntog.

 

Udover timemodellen er den fremtidige togbetjening skitseret med udgangspunkt i etablering af et antal knudepunkter, hvor togene mødes på samme minuttal, og hvor der bliver bedst mulige skiftemuligheder mellem fjerntog, regionaltog og busser.

Herning er et af de skitserede knudepunkter.

 

Endvidere forventes antal tog på den enkelte strækning og standsninger på de enkelte stationer at tage udgangspunkt i samfundsøkonomiske hensyn,

 

Planen indeholder også en beskrivelse af konkrete projekter, der forventes gennemført i planperioden. Der er tale om allerede godkendte tiltag, så planen indeholder ikke konkrete forslag til nye tiltag, der ikke allerede er kendt.

 

I Herning området er ny station i Gødstrup med.

Den ny station ved det nye sygehus forventes åben i 2016, og den forventes betjent med direkte forbindelse fra Holstebro og Herning, men hvor Holstebro og Herning fortsat er knudepunkter med gode omstigningsmuligheder til andre tog og busser. Det vil være muligt at betjene Gødstrup med direkte tog fra Århus, hvilket dog vil være en udfordring, da togbetjening Århus - Herning udføres af Arriva og Herning - Holstebro af DSB.

 

Der er andre væsentlige ønsker til planen fra Herning Kommune.

 • Dobbeltspor til Gødstrup, eller som minimum vigespor på stationen.

 • Opgradering af banestrækningen mellem Århus og Herning med en ny direkte linjeføring over Galten. (Trafikstyrelsen har i 2011 gennemført en screening af en ny direkte bane mellem Århus og Silkeborg over Galten, som vil halvere rejsetiden på strækningen, hvilket vil få meget positiv effekt for den samlede rejsetid mellem Århus og Birk/Herning/Gødstrup).

 • Opgradering og elektrificering af jernbanenettet på strækningen Vejle - Herning.

 

Trafikplanen er vedlagt som bilag.

Der er udarbejdet et høringssvar, som er vedlagt som bilag.

 

I høringssvaret indgår følgende:

Herning Kommune imødeser den ny station i Gødstrup, men for at såvel Arriva som DSB skal betjene den nye station, vil der være behov for dobbeltspor mellem Herning og Gødstrup, eller minimum vigespor på Gødstrup station.

 

Herning Kommune mener der er behov for den nye banestrækning Århus - Silkeborg. Dette vil få stor betydning for rejsetiden mellem Århus og Herning og videre til det nye hospital i Gødstrup.

 

Herning Kommune kan se fordelen i timemodellen, men dette bør ikke få negative konsekvenser for togtrafikken til de mindre byer. For at Herning kan indgå i timemodellen, er det nødvendig med en opgradering af Vejle - Herning strækning, samt en elektrificering af denne.

 

Herning Kommune vil gøre opmærksom på, at samfundsøkonomien i togdriften i yderområderne ikke bør være den eneste faktor for betjening. Toget er den rejseform der bl.a. tilgodeser de uddannelsessøgende og giver mulighed for, at flertallet kan få en ungdomsuddannelse.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender forslag til høringssvar.

Beslutning

Udvalgets bemærkninger og Herning Kommunes opbakning til ny togforbindelse til Billund Lufthavn via Jelling indarbejdes i høringssvaret.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-2-05 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for Vestergade 16, mageskifte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Madsen

Sagsresume

Anlægsregnskab for mageskifte i forbindelse med facaderenovering af boligejendom og opførelse af butiksejendom i Vestergade fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 13. juni 2006, pkt. 160 blev der givet en bevilling på 968.000 kr. til køb af ejendommen Vestergade 16 (inkl. salgsudgifter) med henblik på nedrivning og forlægning af Gl. Skolevej over ejendommen. Samtidig blev en del af Gl. Skolevej nedlagt som offentlig vej og solgt til bygherren. 

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222080
Vestergade 16
968.000
93.624 
874.375

 
Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Nettoudgiften blev bogført på dette anlægsprojekt.
 
Ovenstående forbrug skulle rettelig have været fordelt således, at udgiften til købesummen på 950.000 kr. var blevet bogført med bruttoudgiften på projektet og tilsvarende skulle salgsindtægten på 850.000 kr. have været bogført på sted nr. 222057 (areal af vejlitra AK).


Der er tidligere aflagt anlægsregnskab for sted nr. 222057 (Byrådet 1. marts 2012), hvori der tilsvarende redegøres for bogføringen.

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.


Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Anlægsregnskab for forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen.

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Til ovennævnte projekt har Byrådet den 28. april 2009 meddelt en bevilling på 250.000 kr., og det blev samtidig besluttet, at byrådet er indstillet på at meddele en samlet bevilling på op til 2.900.000 kr.
 
Af sagen fremgik det videre, at beløbet skulle finansieres af afsat beløb på investeringsoversigten på 2.500.000 kr. og restbeløbet på 400.000 kr. af likvide aktiver, såfremt Herning Flyveplads ikke kunne medfinansiere. Herning Flyveplads har efterfølgende meddelt, at de ikke er i stand til at medfinansiering projektet.

 
I sagen er oplyst, at anlægsudgiften vil være på 2.900.000 kr.
 
Arbejdet er afsluttet og omfattede forlængelse af start- og landingsbane fra 900 m til 1200 m, anlæg af stopvej og sikkerhedszone på 260 x 150 m i forlængelse af start- og landingsbane, belysningsanlæg samt forlægning af adgangsvej til Herning Svæveflyveplads.

Økonomi

 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
234098
Forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads.
250.000
3.256.493
3.006.493

 

Den samlede anlægsudgift blev på 3.256.493 kr. og dermed 356.493 kr. mere end forventet. 

 

Merudgiften på 356.493 kr. skyldes større jordmængder til regulering end beregnet, samt krav fra Statens Luftsfartsvæsen om etablering af lys langs stopvejen.

 

I vedtaget budget er der til anlægsarbejdet afsat 2.500.000 kr. Der mangler således at blive frigivet 2.250.000 kr. Mankoen er herefter 756.493 kr., idet det samlede forbrug er 3.256.493 kr.

 

I forbindelse med byrådets behandling den 28. april 2009 blev det godkendt, at der kunne ske en udvidelse på 400.000 kr., og at dette kunne ske af likvide aktiver.

 

Dermed anbefales det, at den samlede anlægsudgift på 3.256.493 kr. finansieres med 2.500.000 kr. af de afsatte midler på stednr. 234098 og restbeløbet på 756.493 kr. finansieres af de likvide midler.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.03.00-G00-2-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for broerne på Lundholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Niels Frede Madsen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for udskiftningerne af broerne på Lundholmvej.  

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I 2010 blev der bevilget 2,087 mio. kr. til renovering af broerne på Lundholmvej. I 2011 blev denne bevilling nedskrevet med 843.000 kr. for at kunne renovere broen i Nybro.

Bro 103 på Lundholmvej over Karup Å blev udskiftet i 2010 og kostede 1,1 mio. kr. og i 2012 blev bro 122 over en bæk udskiftet.

Økonomi

 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222014
Renovering af broerne på Lundholmvej
 
 1.244.000
 
1.243.335
                 
       665

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 2 - godkendelse af projektet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at fremme cyklismen i kommunen. 
Den 20. juni 2012 har kommunen fået tilsagn om støtte fra Vejdirektoratet til projektet "Herning Cykler - fase 2". Projektperioden løber fra 2013-2014.
 De samlede anlægsudgifter udgør 12,5 mio. kr., hvoraf staten støtter med 5 mio. kr. Herning Kommunes andel er derfor 7,5 mio. kr.


Det indstilles, at finansieringen tilvejebringes ved at nedskrive rådighedsbeløbene på en række øvrige anlægsprojekter, idet der ikke er afsat midler til projektet på investeringsoversigten for 2013 med overslagsår.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte 5 % daglige bilture til cykler og/eller offentlig trafik. Kommunen arbejder bl.a. derfor hen imod dette mål ved hjælp af en lang række cykelfremmende tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
Herning Kommune har søgt om støtte fra Statens Cykelpulje, og har fra Vejdirektoretat fået tilsagn om støtte til flg. projekter under Herning Cykler fase 2:
 

 • Etablering af stitunnel og cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad

 • Cykelsti på Kollundvej ved Lind Skole

 • Opgradering af "Superpendlerrute" - stien mellem Gjellerup og Herning, med bl.a. belysning af ruten og bedre krydsningsforhold på udvalgte steder

 • Afdækning af muligheder og ønsker, samt anlæg af cykelstier i industrikvarter Herning Vest

 • Udvikling af fritidsture og cykelturisme

 • Forundersøgelse af stitracé fra Herning bymidte til Gødstrup sygehus

 • Anlæg af flere og bedre cykelparkeringer

 
Statens Cykelpulje finansierer 40 % af anlægssummen og kommunen bidrager med 60 %.
 
Fordelingen af udgifterne for Herning Cykler fase 2 ser således ud:

 

Mio. kr.
2013
2014
I alt  
Projektudgift
4,667
7,833
12,5
Statsbidrag
1,867
3,133
 5,0
Egenfinansiering
2,800
4,700
 7,5

 
De afledte driftsudgifter på 120.000 kr. kan finansieres på 2 måder,

 

 • enten afholdes udgifterne indenfor den nuværende driftsramme,

 • alternativt skal udgifterne indgå i arbejdet med budget 2014.

 
Det indstilles, at de afledte driftsudgifter afholdes indenfor den nuværende driftsramme.

Økonomi

Det indstilles, at projektet finansieres af afsatte rådighedsbeløb fra en række øvrige anlægsprojekter.


Projekterne Sti til Kollund samt Sikre skolevej, Trafik sikkerhed, som er indarbejdet i den vedtagne investeringsoversigt, kan indgå som en del at det nye projekt og gennemføres således som oprindelig planlagt.

 

Puljen til projekt (papirpenge) til trafikområdet, kan indgå som en del af projektet.


Vedrørende projekterne Sunds omfartsvej – følgearbejder og CEU, er det muligt at nedskrive rådighedsbeløbene og samtidig gennemføre disse projekter som planlagt.


Finansieringen via Trafiksikkerhedsplan sker ved nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb over årene 2014-2017. Vedrørende 2017 indstilles det, at denne finansiering skal indgå som forudsætning for arbejdet med budget 2014, der påbegyndes i foråret 2013. Der er pt. anført et beløb på 3,045 mio. kr. i 2017 som herefter skal nedskrives til 0,745 mio. kr.

Den samlede finansiering og tilretning af eksisterende rådighedsbeløb/bevillinger, er herefter:

 

[image]

 

Der skal meddeles en samlet udgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, "Herning Cykler - fase 2" samt indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. på tilskuddet fra staten og med tilhørende rådighedsbeløb - som angivet i skemaet.  

 

[image]

  
Projektet er således fuldt finansieret.  

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at igangsætning af projektet godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, Herning Cykler - fase 2, nyt sted nr. med rådighedsbeløb fordelt med 4,667 mio. kr. i 2013 og 7,833 mio. kr. i 2014, samt en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt med 1,867 mio. kr. i 2013 og 3,133 mio. kr. i 2014,

 

at den kommunale medfinansiering sker via rådighedsbeløb på en række øvrige anlægsprojekter,  som angivet i skemaet.

 

[image]

 

at finansieringen via Trafiksikkerhedsplan sker ved nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb over årene 2014-2017. Vedrørende 2017 indstilles det, at denne finansiering skal indgå som forudsætning for arbejdet med budget 2014, der påbegyndes i foråret 2013. Der er pt. anført et beløb på 3,045 mio. kr. i 2017 som herefter skal nedskrives til 0,745 mio. kr.,

 

at de afledte driftsudgifter på 120.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.22-G00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Andersen  

Orientering om muligheder for justeringer i køreplaner for skolebusruter og montering af seler i busserne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. august 2012, pkt. 144 at anmode Midttrafik om forlængelse af kontraktperioden med 2 år for de nuværende kontrakter om skolebuskørsel.

 

Samtidig ønskede udvalget at få belyst, om der kan foretages justeringer på enkelte ruter i den nuværende kontrakt.

 

Børne- og Familieudvalget  havde sagen til orientering på mødet den 19. september 2012, pkt. 114 og tog orienteringen til efterretning. Samtidig ønskede Børne- og Familieudvalget belyst, hvor meget det koster at montere seler i busserne.

 

Tællinger i oktober 2012 viser, at der vil være behov for 7-8 dubleringsbusser, hvis alle børn i bussen skal være fastspændt i sele. skønnet årlig merudgift på ca. 2 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Justeringer på køreplaner for skoleruterne 
I kontrakterne for buskørsel i Herning Kommune indgået mellem Midttrafik og Herning Kommune i 2008 er anført, at bestiller (Herning Kommune) fastlægger køreplaner og vognløb, som ligger til grund for kontraktbetalingen.

 

Forud for hvert skoleårs begyndelse udarbejdes der nye køreplaner gældende for det kommende skoleår.


Ruteforløbet udarbejdes på baggrund af de kørselsberettigede elevers bopæl. Det betyder, at der hvert år foretages justeringer på den enkelte rutes busomløb.

 

Ruteforløbet tilrettelægges desuden således, at ingen børn kører mere end 1 time i bus til og fra skole.

 
Kørselsomfang omfatter et årligt antal timer, som fremgår af den enkelte kontrakt for hver rute, og som er oplyst af bestiller forud for tilbudsafgivelse.


Det antal køreplantimer, som er nævnt i kontrakten, kan justeres med op til 20 % i kontraktperioden.


Ved nedskæringer på mere end 20 % betales en godtgørelse til busselskabet for kontraktens restperiode, dog maksimalt for 1 år.
 
Montering af seler i busserne

Forud for sidste udbudsrunde i 2008 blev det besluttet, at skolebusruterne skulle være offentlige busruter, så alle har mulighed for at køre med i busserne. Der blev ikke stillet krav om montering af seler i busserne.


Der må sidde 3 børn under 12 år på hvert sæde. Derudover er hver enkelt bus godkendt til et antal ståpladser, typisk 20-25 pladser.

Hvis der skal eftermonteres seler i en bus, må der forventes en udgift pr. bus på 30-35.000 kr. + moms. Dertil kommer, at det nogle steder vil være nødvendigt at indsætte dubleringsbusser, for at der er siddeplads til alle skolebørn. Alternativt at der optages forhandling om indsættelse af en større bus.

 

I Herning Kommune er der i øjeblikket 28 busser, som kører skolebuskørsel.

Hvis der skal monteres seler i alle 28 busser vil det udløse en

merudgift til seler på: (28 x 35.000 kr.) ..................... =  op til 1 mio. kr.

 
Udgifter til eventuelle dubleringsbusser er ca. 180.000 kr. pr. bus om året i faste omkostninger. Derudover kommer udgifter til kørsel ca. 450 kr. pr. køreplantime.

 

Der skønnes at være behov for en times kørsel med dubleringsbus pr. tur, det udløser en udgift på ca. 100.000 kr. pr. år pr. dubleringsbus.

 

Skønnet årlig merudgift for 7 dubleringsbusser:
Faste udgifter pr. bus ca. 180.000 kr./år x 7 busser  ................  ca. 1.260.000 kr.

Variable udgifter pr. bus ca. 450 kr./time x 7 busser i 200 dage ca.    630.000 kr.

Årlig udgift i alt for 7 dubleringsbusser ....................................   ca. 2.000.000 kr.


Det er i ovennævnte overslag skønnet, at dubleringsbus kun er nødvendig til indkørsel om morgenen, hvor alle elever skal møde på samme tid.

 

Der er i kontrakterne om buskørselen under kørselsmateriellet anført, at "Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at busserne godkendes af Midttrafik, og at der stilles tilstrækkelig pladskapacitet til rådighed på alle afgange."

 

Endvidere skal man være opmærksom på, om det er chaufførens ansvar, at børnene bruger selen.

 

Midttrafik har oplyst, at der ikke er kommuner i Midttrafiks område, der har krav om seler i skolebusser.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at sagen sendes til orientering i Børne- og Ungeudvalget.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Ungeudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Endelig godkendelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sten Rønhave, Erik Skibsted

Sagsresume

Forslaget til Vandhandleplan og seks forslag til Natura 2000 handleplaner har nu været i offentlig høring fra 8. juni frem til 17. august 2012. I forbindelse med den offentlige høring er afholdt 2 borgermøder - et i Aulum Fritidscenter og et i Alhuset i Kibæk. Borgermøderne var velbesøgte med stor spørgelyst. I høringsfasen er indkommet 10 høringssvar til Vandhandleplanen og 7 til Natura 2000 handleplanerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den endelige handleplan godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 10 høringssvar til forslaget til Vandhandleplan. Som det fremgår af bilag 1 indeholder de 6 høringssvar en række generelle bemærkninger til vandplanernes tilblivelse og det videre arbejde.

 

Høringssvaret fra Herning Vand A/S giver anledning til en række mindre justeringer i teksten under afsnit 7. Indsatser, Spildevand (bilag 2).

 

Høringssvaret fra Naturstyrelsen Vestjylland giver anledning til en større ændring af tidsplanen i det Naturstyrelsen ønsker, at alle indsatser er sat i gang senest i 2014 for at opnå målopfyldelse i 2015. Derfor er indsatserne stadig opdelt i 3 kolonner, men ændret fra 2013, 2014 og 2015 til 2013, 2014, 1. (halvår) og 2014, 2. (halvår). Planen for fjernelse af spærringer i vandløb er ændret, idet de spærringer, der efter forvaltningens opfattelse allerede er fjernet, udgår, og en enkelt overset spærring ved Barslund skrives ind. Der er også en mindre justering i teksten under afsnit 7. Indsatser, Spildevand (spredt bebyggelse).

 

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at komme med ændringer indtil umiddelbart inden endelig vedtagelse 22. december 2012. 

 

Kommunen er ansvarlig for færdiggørelsen af Natura 2000 planerne vedrørende Skjern Å m.v. og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Ansvaret for færdiggørelse af de 4 øvrige Natura 2000 planer (Karup Å m.v., Borris Hede, Harrild Hede, Skovbjerg Bakkeø m.v.) ligger hos nabokommunerne.  

 

Der er ikke kommet indsigelser imod Natura 2000 planerne. Der er kommet 7 høringssvar, hvoraf et fra Naturstyrelsen giver anledning til, at der foretages en lille justering vedrørende planen for Skjern Å m.v, så indsatsen nu også rettes imod fremme af rigkær og fugtige naturtyper samt afskrælning eller afbrænding af heder.

 

Der er fra Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening tilsendt kommunerne forslag til formuleringstilpasninger, der sikrer, at alle plejetiltag finansieres via frivillige ordninger. Kommunerne bliver derved ikke medfinansierende.

 

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at komme med ændringer indtil umiddelbart inden endelig vedtagelse 8. december 2012.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 5. november 2012, pkt. 200:

at de endelige handleplaner godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2012, pkt. 200:

Høringssvar udsendes til udvalgets medlemmer.

 

Sagen udsat.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 3. december 2012,

at de endelige handleplaner godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.

Beslutning

Forslag til Vand- og Natura 2000 handleplaner godkendes. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at tage forbehold for restaureringen af Gødstrup Sø, der er udpeget til fosforbegrænsende tiltag via aluminiumstilsætning, idet kommunens finansiering af dette samt effekten af restaureringstiltaget ønskes nærmere undersøgt.

 

Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Charlotte Højbjerre  

Storå, forslag til ændring af sejladsregulativ 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Sejladsregulativet for Storå regulerer sejladsen på Storå fra sammenløbet af vandløbene Højris Å og Herningsholm Å til Storå’s udløb i Nissum Fjord, se kortbilag. Strækningens samlede længde er 66.191 meter, og vandløbet løber gennem både Holstebro og Herning Kommune. Begge kommuner ønsker at udvide kanosejladsen fra 50 udlejningskanoer til 70. Samtidig ønskes tidspunktet for kanosejlads fremrykket med 14 dage fra 15. juni til den 1. juni. Tidsperiode ændres fra kl. 8-20 til 9-20.
 
Endvidere ønskes en ændring i lodsejersejladsen (bredejere) fra tidligere at måtte sejle på vandløbet med 1 fartøj til sejlads med flere fartøjer pr. husstand.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til ændringer i sejladsregulativ for Storåen godkendes, samt at antallet af kanoer til kommerciel kanoudlejningssejlads ændres fra i alt 50 kanoer til i alt 70 kanoer, og nuværende sejladsperiode fra 15. juni til 1. november udvides til 1. juni til 1. november.

Sagsfremstilling

Vandløbslovens bestemmelser siger, at vandløbene er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer under hensyntagen til at der ikke udøves skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte begrænsninger på sejladsretten.
 
Med det nuværende sejladsregulativ for Storå fra 1989 blev der indført kommerciel kanosejlads på Storå. Ordningen bliver bestyret af turistkontorerne i Holstebro og Herning i samarbejde med en privat kanoentreprenør. Den eksisterende kanosejlads har været en stor succes, hvilket skyldes den måde det drives på af turistkontorerne og kanoentreprenøren samt på grund af kanopladsernes kvaliteter og pasning.
 
Kanoudlejeren har i længere tid ønsket at øge antallet af kanoer samt at kunne begynde kanosejladsen tidligere på året end det gældende sejladsregulativ tillader. På vandløbsstrækningen i Herning Kommune drejer det sig om 10 ekstra udlejningskanoer, samt at tidspunktet for kanosejlads fremrykkes med 14 dage fra 15. juni til den 1. juni.
 
Forvaltningen vurderer, at laks og ørreders optræk og gydning i efterår og vinter ikke vil blive generet af sejlads i det fastsatte tidsrum. Det samme gælder for ansvarsarten odder, som ikke generes af sejlads om natten, hvor den er mest aktiv. Af hensyn til fuglelivet er startdatoen sat til den 1. juni, da ynglefuglene langs vandløbet er ovre den mest følsomme del af yngletiden. Det vurderes derfor, at der med de foreslåede ændringer stadig er en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vandløbet.
 
I det nuværende sejladsregulativ har lodsejere (bredejere) og deres husstand lov til at sejle på hele vandløbet med 1 fartøj. Dette foreslås ændret til sejlads med flere fartøjer pr. husstand på samme tid. Forvaltningen har gennem de senere år oplevet, at flere fra en husstand gerne vil tage f.eks en kajaktur sammen, men dette har ikke været muligt med det gældende regulativ.
 
Sejladsretten er kun til eget brug og må ikke gøres til genstand for udlåning eller udlejning af fartøjer. Ro- og kajakklubberne i Herning medtages under reglerne for lodsejersejlads.
 
I henhold til vandløbsloven skal regulativforslag sendes i offentlig høring og sendes til en række Interesseorganisationer som lystfiskerne (Danmarks Sportsfiskerforbund) og ornitologerne (DOF). Det må forventes, at ikke alle interessenter vil være positiv overfor en udvidelse af kanosejladsen. Der har i forbindelse med forarbejdet til forslaget været kontakt til DOF og Danmarks Sportsfiskerforbund, og de lokale afdelinger af organisationerne er positive stemt overfor det fremlagte. I forbindelse med offentliggørelsen af udkastet vil Holstebro og Herning kommuner i samarbejde holde lodsejermøder om sejladsregulativet.

 

Holstebro Kommune har 26. marts 2012 godkendt udvidelse af sejlads på Storå.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til regulativændringer godkendes,

 

at antallet af kanoer til kommerciel kanoudlejningssejlads ændres fra i alt 50 kanoer til i alt 70 kanoer,

 

at den nuværende sejladsperiode fra 15. juni til 1. november udvides til 1. juni til 1. november,

 

at tidsrummet for sejlads ændres fra kl. 8-20 til 9-20,

 

at Herning Ro- og Kajakklub medtages under reglerne for lodsejersejlads.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1746-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Status på bekæmpelsen af bjørneklo 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Sæsonen for bekæmpelse af Bjørneklo er overstået. Forbruget af Roundup er faldet i forhold til tidligere år, mens arbejdsindsatsen er konstant i forhold til 2011.

 

Antallet af bjørnekloforekomster er ca. det samme, men de bliver mindre. Det er vigtigt at fastholde indsatsen overfor bjørneklo, nu hvor bestandene begynder at blive svækkede.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fremlagte status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sæsonen for bekæmpelse af bjørneklo i 2012 er overstået. Der er i år sat ind med massiv lodsejerkontakt, idet der er sendt brev til 270 lodsejere. I brevet er lodsejerne blev der gjort opmærksom på, at kommunen i tidens løb har registreret bjørneklo på deres ejendom, og der er blevet gjort opmærksom på lodsejers pligt til at bekæmpe planten. Det har betydet mange henvendelser til administrationen, men samtidig har det også sat fokus på problemet og fået mange private lodsejere til at bekæmpe bjørneklo. I 5 tilfælde har kommunen bekæmpet bjørneklo på privat jord på lodsejers regning.
 
Alt i alt har kommunen i 2012 bekæmpet bjørneklo for 167.884 kr.
Der er brugt i alt 23 l Roundup i 2012, heraf er 1,5 l brugt på private arealer. 
Til sammenligning er der i 2011 brugt 156.091 kr. og 41 l Roundup.
 
At udgiften og dermed tidsforbruget er nogenlunde konstant viser, at antallet af bestande ikke ændres væsentligt. Faldet i forbrug af Roundup viser, at bestandene bliver mindre, idet der skal bruges mindre Roundup for at bekæmpe dem. De folk som har udført den praktiske bekæmpelse, bekræfter dette billede.
 
Dette er forventeligt og vil formentlig være billedet de kommende år også. Det er vigtigt at fastholde indsatsen overfor bjørneklo, nu hvor bestandene begynder at blive svækkede.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status på bekæmpelse af bjørneklo tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Adgangsgebyr til haveaffaldspladserne - opfølgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Meinhardt

Sagsresume

Byrådet besluttede den 13. december 2011 at beslutningen om at fjerne betalingen på 20 kr. ved aflevering af haveaffald på genbrugspladsen skulle evalueres efter ca. 10 måneder.

 

Forvaltningen havde anbefalet at betalingen bortfaldt for at forbedre servicen og nedsætte gebyret, da opretholdelsen af gebyret både var til gene for borgere og ansatte, og fordelene ved adfærdsreguleringen ansås for minimale.

 

Forvaltningen har kigget på mængderne fra 2010, 2011 og 2012 og kan konstatere, at der ikke er sket nogen nævneværdig ændring i affaldsmængderne.

 

Forvaltningen anbefaler, at adgangsgebyret på 20 kr. for borgernes adgang til haveaffaldspladserne fortsat ikke opkræves.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har analyseret på haveaffaldsmængderne i 2010 til 2012.

 

I 2010 blev afleveret 6559 tons i perioden 1/1 til 1/10-10 

I 2011 blev afleveret 6164 tons i perioden 1/1 til 1/10-11

I 2012 blev afleveret 6595 tons i perioden 1/1 til 1/10-12

 

Dvs. en stigning på under 0,6 % fra 2010 til 2012

 

Vi kan konstatere, at der ikke er sket nogen betydelig stigning af haveaffaldsmængden og må på den baggrund konkludere, at de 20 kr. ikke har haft den adfærdsregulering, som har været formålet.

 

Ændringen har givet en praktisk og en administrativ lettelse for pladsfolkene, idet man nu undgår arbejde, som f.eks. veksling af penge, salg, kontrol ved bommen og kontrol af klippekort. Samtidig har det reduceret antallet af diskussioner med borgerne.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at adgangsgebyret på 20 kr. for borgernes adgang til haveaffaldspladserne fortsat ikke opkræves.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 - DNV Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 muliggør dels etablering af trykledning fra hospitalsgrunden i Gødstrup til Herning Renseanlæg, og dels indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup.


DNV Gødstrup har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej. DNV Gødstrup ønsker at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip jfr. lukket punkt på denne dagsorden om principbeslutning for benyttelse af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 - DNV Gødstrup foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

DNV Gødstrup har den 21. september 2012 ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej.

 

Etablering af trykledningen muliggør, at DNV Gødstrup kan aflede spildevand fra den byggeplads, der etableres i perioden efterår 2012 – ultimo 2013. Til byggepladsen forventes der at være tilknyttet ca. 500 mand i 2013-2016. Der skal afledes sanitært spildevand fra de ansatte på byggepladsen og desuden vand fra en vaskeplads, som etableres i forbindelse med byggepladsen.

 

Etablering af trykledningen muliggør endvidere, at der fra år 2016, når hospitalet tages i brug, kan afledes spildevand fra selve hospitalet til Herning Renseanlæg. DNV Gødstrup planlægger at etablere et specialrenseanlæg til rensning af spildevandet fra hospitalet, inden det tilledes Herning Renseanlæg. På dette specialrenseanlæg forventes det, at den samlede spildevandsstrøm fra hospitalet bliver renset. Det er ikke endeligt afklaret hvilken rensemetode der skal anvendes. DNV Gødstrup og Herning Kommune er i dialog om detaljerne i forhold til rensning. Valg af specialrenseanlæg, herunder renseprocesser, træffes i god tid inden ibrugtagning af hospitalet.

 

Trykledningens placering fremgår af bilag 1. Trykledningen placeres i videst muligt omfang i/langs eksisterende vej, jernbane og stier. På en mindre strækning følges den kommende Vesterholmvejs forlængelse. Mod øst krydses Tyvkær Bæk. Ledningen placeres under størst mulig hensyntagen til naturmæssige værdier i området og kommende byggemodningsområder.

 

Trykledningen ønskes placeret på følgende matrikler: 

[image]
 

Hvor ledningen passerer privat ejendom skal der opnås aftale med grundejeren. Alternativt skal Herning Kommune anmodes om at ekspropriere til fordel for projektet. Hvis kommunen anmodes om at ekspropriere, vil der blive fremsendt særskilt dagsordenspunkt, når tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget.


Det justerede betalingsprincip

Sammen med ansøgningen om at etablere en spildevandsledning fra DNV Gødstrup til Herning Renseanlæg har DNV Gødstrup anmodet om at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip (jfr. lukket punkt på denne dagsorden om principbeslutning for det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.


DNV Gødstrup oplyser, at DNV Gødstrup ønsker at tillede alt spildevand fra det nye sygehus direkte til renseanlægget i en trykledning, som DNV Gødstrup selv etablerer og driver. DNV Gødstrup ønsker desuden at etablere et specialrenseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet, inden det tilsluttes Herning Renseanlæg.

 

I henhold til Betalingsloven (Lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsselskabs renseanlæg. Tilladelsen kan kun gives, hvis ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget. I spildevandsplanen skal der endvidere være oplysninger om, i hvilke områder kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet.

 

Med dette tillæg til spildevandsplanen indføres det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02.


Miljøvurdering

Spildevandsplanen med tilhørende tillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

 

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Herning Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020. På baggrund af denne screening er det vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering af tillægget. 

 

Offentliggørelse

Forslag til tillæg nr. 14 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages i forhold til etablering af spildevandsledningen,

 

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages med henblik på indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02 under forudsætning af principbeslutning i lukket punkt på denne dagsorden om det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.

Beslutning

Tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages i forhold til etablering af spildevandsledningen.

 

Tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages med indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - ved Golfvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland A14-2 med A14-2P  i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Golfvej, som ved lokalplansforslag nr. 12.E12.2 giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsbutik. Endvidere udvides opland A14-2 med området for lokalplan 33.E5.1, der i 2000 er udlagt til erhvervsområde nordøst for Golfvej. Dette område er i dag kloakeret, men er ved en fejl ikke tidligere indarbejdet  i spildevandsplanen.

 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænsen ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 A14-2
 
14,48
Opdatering af oplandsgrænsen så det fremtidig omfatter eksisterende erhvervsområde nordøst for Golfvej
 
A14-2P
 
1,98
Udvidelse af opland med nyt lokalplansområde ved Golfvej

 
Opland A14-2 er i dag separat kloakeret og A14-2P separatkloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  

 

Overfladevand fra A14-2P planlægges afledt til bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.  

 

Forslag til tillæg nr. 17 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 17  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-K08-412-12 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Dispensation til fremstilling af foder på pelsdyrfarm - Gindeskovgård 6, 7540 Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Jens Lybecker

Sagsresume

Gindeskovgård Mink ApS v/ Bo Torben Larsen fremstiller minkfoder på ejendommen beliggende Gindeskovgård 6, 7540 Haderup, hvorpå der også drives minkfarm. Fremstilling af foder på pelsdyrfarme er ikke tilladt, dog kan kommunen under særlige omstændigheder meddele dispensation til fremstillingen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation efter § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 9. november 2012 modtaget ansøgning om dispensation til fremstilling af minkfoder på ejendommen beliggende Gindeskovgård 6, 7540 Haderup.

 

I henhold til § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. må der ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme. Kommunen kan dog under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til farmenes eget forbrug.

 

Bo Torben Larsen driver pelsdyrproduktion på 3 lokaliteter med i alt 21.900 minkårstæver, hvilket forventes at stige til 27.840 minkårstæver indenfor få måneder.

 

Forvaltningen vurderer i denne forbindelse, at produktion af foder til Fårbækvej 9 og Bækdalvej 16 er en del af Bo Torben Larsens farme, og derfor er foderet til farmerens eget forbrug. 

 

Bo Torben Larsen vurderer, at denne pelsdyrproduktionsstørrelse giver et væsentligt økonomisk incitament til selv at producere den krævede fodermængde. Dernæst vil egenproduktion af foder give mulighed for at sammensætte foderet ernæringsmæssigt optimalt efter egne ønsker og vurderinger.

 

Bo Torben Larsen vil gennem analyseprogrammer årligt skulle redegøre for, at kravene til proteinindholdet i foderet overholdes i henhold til vilkårene i pelsdyrfarmenes miljøgodkendelse og tilladelser efter husdyrloven. Der er i disse godkendelser stillet vilkår til, at der skal fremvises en produktionsplan, hvoraf den planlagte mængde protein af omsættelig energi fremgår og det faktiske indhold for de seneste 3 år. Såfremt der er brug for yderligere oplysninger til vurdering af foderet, så vil der blive meddelt  påbud om relevant egenkontrol.

 

Foderproduktionen foregår i eksisterende bygninger på adressen Gindeskovgård 8, 7540 Haderup. Der er indkørsel til minkfarmen og foderfremstillingen fra Hessellundvej, som er forbindelsesvejen mellem Aulum og Karup. Indkørslen til Minkfarmen og foderfremstillingen er asfalteret. Antallet af transporter forventes ikke væsentligt øget ved forderfremstillingen, idet foder fra et centralt Fodercentral leverer dagligt til minkfarmen og råvarer til fremstillingen leveres frossent med et højere tørstofindhold og der kan leveres større mængder ad gangen. Transport af færdigfoder til Bo Torben Larsens øvrige produktionslokaliteter (Fårbækvej 9, Bækdalvej 16) vil foregå dagligt ad offentlig vej.

 

I forbindelse med planlægningen af en foderproduktion på lokaliteten, er det overvejet, om det ville medføre gener for omkringboende eller andre. Processtøj vil i altovervejende grad opstå inde i produktionsbygningen, og vil næppe være hørbar udenfor bygningen. Det understreges af, at nærmeste naboer (Herningvej 53, 55, 57 og 58) er mere end 400 m fra produktionsbygningen i vestlig retning. Det betyder samtidig, at meget lokalt opstået støv eller lugt næppe vil kunne registreres af naboer eller andre udefra kommende. Såfremt der kan meddeles dispensation, så vil der efterfølgende blive vurderet, om øvrige tilladelser kan meddeles, bl. a. Miljøgodkendelse efter Kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor bl. a. støv, støj og lugt vil blive vurderet.

 

Forvaltningen vurderer, at Bo Torben Larsens minkproduktion er af en sådan størrelse, at fremstillingen af foder på Gindeskovgård 6, 7540 Haderup kan lovliggøres i henhold til § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. under forudsætning af, øvrige tilladelser og godkendelser opnås.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation efter § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-18-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 29. september 2010 om § 11 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Keldsgårdvej 8, 7451 Sunds.
 
Godkendelsen giver tilladelse til 235 søer med 20 grise /so, 4.700 smågrise, 4.450 slagtesvin og 2 ammekøer med opdræt svarende til 201,32 DE. Projektet indebærer opførelse af stald til slagtesvin, et maskinhus og en gyllebeholder. Stalden er en lovliggørelse, idet den er opført på godkendelsestidspunktet.
 
Miljøgodkendelsen blev påklaget af naboer til husdyrbruget. De omboende har navnlig klaget over lugt- og fluegener samt gener forbundet med opbevaringen af døde dyr. Herudover er der klaget over, at der burde have været foretaget nabohøring, forinden den nye stald til slagtesvin blev bygget og taget i brug.
 
Lugt
Natur- og Miljøklagenævnet har fundet, at hvis husdyrbruget overholder de af kommunen fastsatte vilkår, vil den ansøgte produktion ikke medføre væsentlige lugtgener. Nævnet har lagt vægt på, at de udregnede lugtgeneafstande for hhv. enkeltboliger, bebyggelse og byzoner er overholdt.
 
Fluer
Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige fluegener for de omkringboende, hvis ansøger overholder de i ansøgningen angivne foranstaltninger samt det af kommunen fastsatte vilkår herom. Nævnet har herved lagt vægt på, at forebyggelse af flueplage først og fremmest kræver en god gødningshåndtering samt god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester, og at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
 
Opbevaring af døde dyr
Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at de af ansøger beskrevne foranstaltninger samt det af kommunen stillede vilkår om opbevaring af døde dyr er tilstrækkeligt til at begrænse generne fra opbevaring af døde dyr for de omkringboende. Nævnet har lagt vægt på, at der kun vil være grund til at stille vilkår om affaldshåndteringen på et husdyrbrug, herunder om opbevaring af døde dyr, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der giver grund til at antage, at der vil være gener, selvom husdyrbruget overholder de almindelige regler om håndtering af affald.
 
Byggeri og ibrugtagning af stald
Natur- og miljøklagnævnet bemærker, at det hører under Herning Kommune som tilsynsmyndighed at påse, at en eksisterende miljøgodkendelse og vilkårene heri overholdes, herunder at ansøger ikke ændrer eller udvider husdyrbruget i strid med godkendelsen. Nævnet tager ikke stilling til klager over kommunernes udførelse af den tilsynsforpligtelse, der påhviler dem efter lovgivningen. Nævnet henviser klager til at rette henvendelse herom til den pågældende statsforvaltning, i dette tilfælde Statsforvaltningen Midtjylland.
 
Aftalearealer
Der indgår aftale om afsætning af husdyrgødning til tredjemand i husdyrgodkendelsen. Aftalearealerne ligger i Oplandet til Skive Fjord. Dyretrykket i oplandet er stigende og derfor er arealerne sårbare. det betyder, at der skal udarbejdes § 16 arealgodkendelse på aftalearealerne indenfor 1 år.
 
Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i vurderinger efter Miljøstyrelsens vejledninger af Habitatområder og naboforhold.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-37-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af husdyrproduktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 10. juni 2009 om tilladelse til ændring af produktionen på husdyrbruget beliggende Hodsagervej 67, 7490 Aulum fra 124,5 DE i malkekøer med opdræt til 46,58 DE i stude, heste og mink.


Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd. Klager
har navnlig anført, at der bør stilles krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og vurderingen af ammoniakpåvirkningen af et hede- og moseområde nordvest for ejendommen skal ændres.

 

BAT
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at en tilladelse til minkbrug efter § 10 i husdyrloven vil overholde BAT, hvis ammoniaktabet maksimalt er 1,30 kg N pr. årstæve ved udvidelse.

 

Nævnet har beregnet, at minkproduktionen på Hodsagervej 67 i ansøgt drift skal overholde en samlet emissionsgrænseværdi på 2.080 kg N/år.

 

Nævnet konstaterer ud fra de foreliggende oplysninger om de ammoniakreducerende virkemidler i minkhallerne på Hodsagervej 67 - rendebredden, tømningshyppigheden, halmtilførslen og minkfoderets proteinindhold - at den samlede ammoniakemission fra minkproduktionen på 1.600 årstæver overholder den samlede emissionsgrænseværdi på 2.080 kg N/år. Det ansøgte lever derfor op til kravet efter husdyrbruglovens § 19, jf. § 10, om anvendelse af BAT.

 

Natur- og Miljøklagenævnet indsætter derfor de konkrete vilkår til indretningen og driften af minkhallerne.

 

Hede- og moseområde

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse, herunder heder og moser.
Kommunen skal ved behandlingen af en ansøgning om tilladelse efter husdyrbruglovens § 10 vurdere, om det ansøgte kan føre til tilstandsændringer i områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.


Det er Herning Kommunes faglige vurdering - bl.a. baseret på kendskabet til det i klagen nævnte hede- og moseområde ca. 650 m nordvest for produktionsanlægget på Hodsagervej 67 (tålegrænse, tilstand og planteforekomster) - at den af kommunen beregnede merdeposition på op til 0,32 kg N/ha/år ikke vil føre til tilstandsændringer i området.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering.


Afgørelsen følger en principiel afgørelse om tilladelser til minkfarme, der er kommet den 30. oktober 2012. Herning Kommune ændrer praksis og følger fremadrettet denne principielle afgørelse, så BAT i nye minkhaller (både åbne og lukkede) sættes til 1,30 kg N pr. årstæve.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.02.01-P19-1-09 Sagsbehandler: Thomas Gad  

Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevand omkring Sunds Vandværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 20. september 2011 godkendt indsatsplan til at beskytte drikkevandet til Sunds Vandværk.

 

Forvaltningen har lavet et forslag til revision af indsatsplan til at beskytte drikkevandet til Sunds Vandværk, august 2011. Revision af planen skyldes, at Naturstyrelsen har udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). Alle indsatsplaner skal revideres med henblik på disse udpegninger.

 
Revidering af indsatsplanen har medført enkelte ændringer i planens retningslinjer.
 
Forvaltningen anbefaler, at forslaget til revision af ”indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet omkring Sunds Vandværk” godkendes til at sende i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har i brev af den 10. maj 2012 sendt rettelsesblad til ”kortlægning af grundvandsressourcen ved Hammerum, Ikast og Bording”. Rettelsen er udpegning af indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I tidligere kortlægninger har der ikke været udpeget ION, hvilket betyder at kommunen har revideret indsatsplanen med hensyn til disse områder.
 
Udpegning af ION medfører, at der skal laves indsatser med hensyn til nitratudvaskning til grundvandet i disse områder. I forbindelse med revision af planen er relevante parter blevet hørt, da revisionen har medført mindre ændringer i forhold til nitrat udvaskningen.
 
Udkast til det reviderede forslag til indsatsplan har været forelagt Grundvandsrådet i september 2012.

 
ION områderne omkring Sunds svarer til de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). I den tidligere vedtagne indsatsplan er der lavet retninglinier for NFI, som nu skal laves om til at gælde for ION. Hele indvindingsoplandet til Sunds Vandværk er udlagt som OSD. På kortet nedenfor kan områderne ses.
 
Arbejdet er udført i arbejdsgrupper med repræsentanter fra vandværket, Region Midtjylland, Landboorganisationerne og berørte lodsejere. Da indsatsområdet gennemskæres af kommunegrænsen, er indsatsplanen udarbejdet i tæt dialog med Ikast-Brande Kommune.


Indsatsområdet krydser grænsen til Ikast-Brande Kommune og er sammenfaldende med indvindingsoplandet for Sunds Vandværk.
 
[image]


Indsatsområdet og indvindingsopland til Sunds Vandværk er sammenfaldende markeret stiplet rød streg

OSD: svagt blåt området er afgrænset til indvindingsoplandet

ION: grønt skraveret område

Vandværksboringer med 300 meter beskyttelseszone er mørkeblå
Kommunegrænse: sort streg

 

Der er ikke påvist nitrat i Sunds Vandværks boringer. Derfor har forvaltningen og Sunds vandværk valgt, at de nødvendige indsatser er at overvåge vandkvaliteten og begrænse nitratudvaskningen fra rodzonen til grundvandet på længere sigt.
 
Vandværket vil således overvåge vandkvaliteten af grundvandet inden det når indvindingsboringerne, så en eventuel forurening med nitrat kan påvises i god tid.


Begrænsning af udvaskning af nitrat fra rodzonen til grundvandet på længere sigt sker i forbindelse med nye miljøgodkendelser af dyrehold, hvor kravet bliver, at udvaskningen af nitrat ikke må være højere end planteavlsniveau.
 
Forslag til ændrede retningslinjer kan ses i bilag 1:

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til Revideret indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet omkring Sunds Vandværk godkendes og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1509-09 Sagsbehandler: Thomas Gad  

Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevand omkring Hammerum Vandværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum Vandværk. Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne inden for Hammerum Vandværks forsyningsområde.


Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, Ikast-Brande Kommune, lodsejere og andre interessenter.  

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum Vandværk godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen Vestjylland (tidl. Miljøcenter Ringkøbing) har gennemført en kortlægning af grundvandsressourcen i Hammerum-Ikast området. På baggrund heraf har forvaltningen lavet forslag til indsatsplan for området omkring Hammerum Vandværk med fokus OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser og ION (indsatsområder med hensyn til nitrat) omkring indvindingsoplandet til Hammerum Vandværk.

 

Arbejdet er udført i arbejdsgrupper med repræsentanter fra Hammerum Vandværk, Region Midtjylland, Landboorganisationerne og berørte lodsejere. Da indsatsområdet gennemskæres af kommunegrænsen, er indsatsplanen udarbejdet i tæt dialog med Ikast-Brande Kommune og Ikast Vandforsyning.  

 

Indsatsplanen har været drøftet i Herning Kommunes Grundvandsråd. Generelt var der opbakning til indsatsplanen fra Grundvandsrådet.

 
Fakta om Hammerum Vandværk:

Årlig tilladelse 300.000 m3

Antal forbrugere ca. 1870

Indvindingsopland ca. 5 km x 1,3 km

 

[image]

 

Indsatsområdet i planen er vist på ovenstående kort med rød stiplet streg
ION: grøn skravering
Indvindingsopland: orange streg
Overordnede indvindingsopland: gul streg
Vandværksboringer med 300 meter beskyttelseszone: blå cirkel.
Kommunegrænse: sort streg

kortet viser ikke OSD, da hele området er OSD

Indsatsområdet omkring Hammerum Vandværk strækker sig fra HI Park til Ikast by. Hovedparten af indsatsområdet er udlagt til ION på baggrund af arealanvendelsen og grundvandsmagasinernes sårbarhed. 


Hammerum Vandværk indvinder vand fra et dybtliggende grundvandsmagasin fra tre boringer. Hovedparten af det vand som vandværket indvinder dannes i det grundvandsdannende opland, som ligger i den vestlige del af Ikast by. Grundvandets kvalitet viser ikke tegn på påvirkninger fra jordoverfladen, men der er generelt et ringe dæklag over de øverste indvindingsmagasiner. Derfor karakteriseres indvindingsoplandet til Hammerum Vandværk som sårbart overfor påvirkninger fra jordoverfladen.
 
Fokusområderne (de mest sårbare områder) i indsatsplanen, er ION, 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne og det grundvandsdannende opland.
 
Indsatsplanen har fokus på at begrænse risikoen for nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer til drikkevandsmagasinet. Planen har desuden fokus på at overvåge grundvandskvaliteten i og omkring fokusområderne med hensyn til nitrat og pesticider. Endvidere har planen fokus på at undgå/minimere grundvandsskadelige aktiviteter i OSD-områder og i indsatsområder med hensyn til nitrat (ION).
 
Bemærkninger til nedenstående retningslinjer: 
Pkt. 4, 4a og 4b. I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen, har administrationen inddelt virksomheder i tre grundvandsklasser efter hvor stor en trussel de udgør mod grundvandet. Virksomheder i grundvandsklasse 1 vurderes ikke at udgøre en betydende risiko overfor grundvandet, i grundvandsklasse 2 udgør virksomheder en moderat risiko for grundvandet og virksomheder i grundvandsklasse 3 udgør en risiko for grundvandet. Grundvandsklasserne er udarbejdet i henhold til Naturstyrelsens retningslinjer for byudvikling i OSD.
 
Pkt. 16 og 17 finansieres af Hammerum Vandværk og Ikast Vandforsyning.
 
De væsentligste retningslinjer i indsatsplanen:
 
2. Der bliver som udgangspunkt ikke givet tilladelse til nye boringer uden krav om drikkevandskvalitet, herunder vertikale varmeindvindingsanlæg og vertikale grundvandskøleanlæg, i det grundvandsdannende opland og i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne. Der kan dispenseres for nye boringer i den resterende del af indvindingsoplandet i de øvre sekundære grundvandsmagasiner. Generelt vil tilladelse til nye boringer afhænge af en konkret vurdering. 


4. Grundvandsklasse 1 (GV1): Se kap.5.1 i bilag 1.
Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer.
Virksomheder i den resterende del af indvindingsoplandet i Herning Kommune orienteres om grundvandsmagasinernes sårbarhed via indsatsplanen.
 

 
4b. Grundvandsklasse 3 (GV3): Se kap.5.1 i bilag 1.
Etablering af nye virksomheder må som udgangspunkt ikke ske i indsatsområdet i Herning Kommune.
 
14. Udvaskning af nitrat fra rodzonen til grundvandet må ikke overstige planteavlsniveau i ION, i områderne der dækkes af 300 meter beskyttelseszonen for Hammerum Vandværk og i det grundvandsdannende opland for Hammerum Vandværk. Reguleres i forbindelse med miljøgodkendelser.
 
15. Grundvandskvaliteten omkring det grundvandsdannende opland og kilde- pladserne for Hammerum Vandværk og Bøgildværket overvåges hvert 5. år fra udvalgte boringer.
 
16. Hvis der påvises indhold af nitrat i moniteringsboringerne eller i vandværksboringerne, må der ikke udspredes gødning på arealer i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i det grundvandsdannende opland. Se kap. 3.5. i bilag 1.
 
17. Hvis der påvises indhold af pesticider i moniteringsboringerne eller i vandværksboringerne, må der ikke sprøjtes med pesticider på arealer i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i det grundvandsdannende opland. Se kap. 3.5. i bilag 1. 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevand omkring Hammerum Vandværk godkendes og sendes i offentlig høring.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-11-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Vind Vandværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet et forslag til indsatsplan til at beskytte drikkevandet omkring Vind Vandværk. Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne inden for Vind Vandværks naturlige forsyningsområde.


Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere og andre interessenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til ”Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet omkring Vind Vandværk” godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af Naturstyrelsens ”Kortlægning af grundvandsressourcen ved Idom og Vind” har forvaltningen udarbejdet et forslag til indsatsplan til at beskytte drikkevandet omkring Vind Vandværk.


Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Vind Vandværk. Der er afholdt borgermøde i opstartsfasen, og forslaget har været drøftet på Grundvandsrådet i Herning Kommune.
 
Fakta om Vind Vandværk :
Vandforsyningen har en årlig indvindingstilladelse på 50.000 m3 og forsyner ca. 160 forbrugere. Indvindingsoplandet for Vind Vandværk er ca. 2,1 km x 4,5 km i alt 9,5 km2.
 

[image]

 

Indsatsområdet i planen er vist på ovenstående kort med rød stiplet streg.
OSD: lyseblåt området
ION: grøn skravering
Indvindingsopland: orange streg
Vandværksboringer med 300 meter beskyttelseszone: blå cirkel
Kommunegrænse: sort streg

 
Vind Vandværk indvinder vand fra to magasiner, et middeldybt og et dybtliggende grundvandsmagasin.
 
En stor del af vandværkets indvindingsopland / eller OSD er udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat (ION), fordi der ikke er nogen naturlig beskyttelse i form af tykke lerlag over de højest beliggende grundvandsmagasiner
 
Det dybe magasin i Vind indsatsområde er velbeskyttet, mens det mellemdybe magasin kun er moderat beskyttet.

 

Der er ikke kortlagt forurenede grunde af betydning i indsatsområdet, og de løbende analyser af grundvandet viser ikke tegn på, at nogen forurening truer drikkevandsmagasinet.
 
Planen indeholder 16 retningslinier til beskyttelse af grundvandet.
 
Bemærkninger til retningslinje 1-2:
De første retningslinier stiller krav til vandværket, som skal satse på at indvinde fra det dybe velbeskyttede magasin.
 
Bemærkninger til retningslinje 3-13:
Disse vil begrænse aktiviteter og anvendelse af sårbare arealer i indsatsområdet. Retningslinjerne er rettet mod kommunens sagsbehandling af tilladelser til vandindvinding og miljøgodkendelser.


Da der ikke er påvist nitrat i råvandet fra boringerne på Vind Vandværk, er der valgt en retningslinje, som begrænser udvaskningen af nitrat på længere sigt i indsatsområder med hensyn til nitrat.
 
Bemærkninger til retningslinje 14-16:
De sidste retningslinjer omhandler information om grundvandsbeskyttelse til borgere og erhverv.
 
Udvalgte retningslinjer:
1. Senest når analyser af råvandet viser en nitratkoncentration på 37,5 mg/l (75% af grænseværdien), skal vandværket etablere en ny indvindingsboring i det dybe beskyttede magasin, som helt erstatter indvindingen fra det øverste magasin. Samtidig bliver det øverste filter i den eksisterende boring derefter kun brugt til overvågningsboring.
 
5. Vertikale varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg må ikke etableres i indsatsområdet. Der kan efter en konkret vurdering dispenseres for anlæg i det øverste magasin.
 
10. Der bliver ikke givet tilladelse til nye havevandingsboringer i en afstand af 300 meter fra vandværkets boringer, ligesom fornyelser ikke bliver givet.
 
11. I indsatsområder med hensyn til nitrat må udvaskning af nitrat fra rodzonen til grundvandet ikke overstige udvaskningen fra planteavlsbrug. Dette reguleres i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet omkring Vind Vandværk godkendes og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.24-P16-2-09 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Sørvad Vandværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet et forslag til indsatsplan til at beskytte drikkevandet omkring Sørvad Vandværk. Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne inden for Sørvad Vandværks naturlige forsyningsområde.


Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere og andre interessenter.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ”Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Sørvad Vandværk” godkendes til at sende i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af Naturstyrelsens ”Kortlægning af grundvandsressourcen ved Holstebro” har forvaltningen udarbejdet et forslag til indsatsplan til at beskytte drikkevandet omkring Sørvad Vandværk.

 

Efter anvisning fra naturstyrelsen er fokus i indsatsplanen hele OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser og alle ION (indsatsområder med hensyn til nitrat) og ikke kun vandværkets indvindingsopland. Indsatsområdet er derfor et større areal end indvindingsoplandet for Sørvad Vandværk. 


Forslaget er udarbejdet i samarbejdet med Sørvad Vandværk og andre interessenter. Forslaget har været drøftet på Grundvandsrådet i Herning Kommune.

Fakta om Sørvad Vandværk:
Vandforsyningen har en årlig tilladelse på 90.000 m3 og forsyner ca. 500 forbrugere. Indvindingsoplandet er ca. 4,5 km x 1,2 km i alt 5,4 km2 

 

[image]

 

Indsatsområdet i planen er vist på ovenstående kort med rød stiplet streg.

OSD: lyseblåt området

ION: grøn skravering

Indvindingsopland: orange streg

Overordnede indvindingsopland: gul streg

Vandværksboringer med 300 meter beskyttelseszone: blå cirkel


Der ligger også indsatsområder med hensyn til nitrat uden for OSD. Områderne ligger i indvindingsoplandet til Holstebro Vandværk. Indsatsområdet omfatter også disse områder.


Udover indsatser for hele indsatsområdet er der i planen indsatser i det overordnede indvindingsopland for Sørvad Vandværk. Dette område er en mindre del af indvindingsoplandet, som blandet andet omfatter det grundvandsdannende opland, hvor hovedparten af drikkevandet til Sørvad Vandværk dannes.


Planen indeholder 15 retningslinjer til beskyttelse af drikkevandet.  


Bemærkninger til retningslinje 1-3 og 10:
Retningslinjerne stiller krav til vandværket om øget overvågning og undersøger mulighederne for indvinding fra et bedre beskyttet grundvandsmagasin.

B
emærkninger til retningslinje 4-9 og 11-13:
Indeholder begrænsninger for aktiviteter og anvendelse af sårbare arealer i indsatsområdet. Desuden er der retningslinjer, som er rettet mod kommunens sagsbehandling af tilladelser til vandindvinding og miljøgodkendelser.


Bemærkninger til retningslinje 14 og 15:
Disse retningslinjer omhandler information om grundvandsbeskyttelse til borgere og erhverv.


Udvalgte retningslinjer:
2. Øget overvågning af nitrat og sulfat i indvindingsboringerne.
5. Vertikale varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg må ikke etableres i det overordnede indvindingsopland. I resten af indvindingsoplandet kan der opnås tilladelse efter konkret vurdering af risikoen for indvindingsmagasinet.
7. Nedsivning af overfladevand fra veje og parkeringspladser, herunder regnvandsbassiner, må ikke ske i beskyttelseszonen. Nedsivning af overfladevand i resten af indsatsområdet kan ske under særlige vilkår. Regnvandsbassiner i overordnet indvindingsopland skal etableres som våde bassiner og tilhørende forbassin med tæt bund.
10. Hvis nitrat overvågningen viser, at indholdet af nitrat i én af boringerne overstiger 25 mg/l, skal:
etableres ny kildeplads og udarbejdes ny indsatsplan, eller
udvaskningen af nitrat fra rodzonen i overordnet indvindingsopland bringes ned på 40 mg nitrat/l.
11. I indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) må udvaskning af nitrat fra rodzonen til grundvandet ikke overstige planteavlsniveau ved udvidelser af husdyrbrug.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Sørvad Vandværk godkendes og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade 2013 for 13 vandforsyningsselskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af vandforsyningsselskabernes takstblade for 2013 i henhold til vandforsyningsloven § 53. Forvaltningen har for takstblade for 2013 stillet krav til udformning og beregning. Alle selskaberne har lavet en genberegning af tilslutningspriser og alle takstblade har ændret udseende.
 
Forvaltningen anbefaler, at takstbladene godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af takstblade for 13 vandforsyninger i henhold til vandforsyningsloven § 53.

 

Godkendelse af resterende 9 takstblade forventes at være klar til udvalgets møde primo 2013.


Der er lavet en kort gennemgang af de enkelte vandforsyningsselskabers takstblade
Forvaltningen har stillet krav til udformning og beregning af takstblade for 2013.

 

Takstbladene skal således overholde regulativet, ”hvile-i-sig-princippet” og opdeling af tilslutningspriser på forskellige forbrugerkategorier skal bygge på faktiske udgifter for vandværket.
 
Overholdelse af regulativet betyder at der skal være beregnet et hovedanlægsbidrag, et forsyningsanlægsbidrag og et stikledningsbidrag, som tilsammen udgør tilslutningsbidraget. Det gælder for alle vandforsyningerne, at tidligere tilslutningsbidrag ikke har været beregnet de sidste 10-20 år eller længere. Nogle takster har ikke været reguleret i ligeså mange år.


For de vandforsyninger, som ikke er omfattet af vandsektorloven, gælder ”hvile-i-sig-princippet”. Derfor skal vandforsyningerne fremsende seneste regnskab og budget for drift i 2013 og langsigtede investeringer, så forvaltningen kan vurdere om vandværket har økonomi til fremtidig drift og investeringer.


I henhold til udtalelse fra statsforvaltningen i 2011, skal opdeling af tilslutningspriser i forskellige forbrugerkategorier bygge på faktiske udgifter for vandforsyningen.


På den baggrund har forvaltningen anbefalet, at tilslutningsprisen opdeles i forhold til størrelse af stikledning eller måler, alternativt kan det årlige vandforbrug benyttes. Da vandforsyningerne har meget forskellige forsyningsområder, vil nogle have brug for mange opdeling, mens andre kan nøjes med få eller ingen opdeling.
 
Opsætning af takstbladene og den nye beregning betyder at mange tilslutningspriser er ændret. Det er ikke muligt at lave en retfærdig sammenligning med tidligere priser, da principperne for beregningen er ændret og opdeling i forbrugerkategorier er ikke ens. Forvaltningen har alligevel forsøgt at vurdere prisens udvilkling for det enkelte vandværk.
 
Abildå Vandværk
Forvaltningen vurderer, at kravene er overholdt. Vandforsyningen har et fuldt udbygget ledningsnet i forsyningsområdet og mangler kun tilslutning af få ejendomme. Derfor vurderer forvaltningen, at vandforsyningen har lavet en tilstrækkelig god vurdering af deres udgifter til kommende tilslutninger. Vandforsyning har valgt at differentiere tilslutningsbidrag efter vandforbrug. Ved den ny beregning af tilslutningstakster er prisen steget meget, hvilket skyldes at tidligere tilslutningspriser ikke har været reguleret i mange år.


Abildå Vandværk har ikke ændret prisen for vand i forhold til 2012. Vandforsyningen har sendt regnskab for 2011, men ikke budget for 2013. Regnskabet viser et løbende pænt overskud og en likvidbeholdning på over ½ mio.

 
Aulum Vandforsyning
Tilslutningsbidraget i byområdet er faldet nogle få tusind kroner, mens tilslutning i landzonen er steget. Stigningen i landområdet er kun nogle få tusind kroner for ejendomme med vandforbrug svarende til almindelig husholdning.
Prisen for vand og det faste bidrag er steget lidt, men er stadigvæk blandt kommunes billigste. Vandværket er omfattet af vandsektorloven og underlagt prisloft af forsyningssekretariatet.
Prisloftet er brugt som udgang punkt for fastsættelse af prisen for vand.
 
Gødstrup Vandværk
Det er planlagt, at Gødstrup Vandværks forsyningsområde overtages af Herning Vand A/S. Gødstrup Vandværks takstblad er derfor fuldt harmoniseret med taksterne for Herning Vand A/S. Takstbladet for Herning Vand A/S er godkendt på møde i Teknik og Miljøudvalget den 5. november 2012.
 
Haderup Vandværk
Vandforsyningen har valgt at opdele tilslutningsbidrag efter vandforbrug. Tilslutningsbidraget for normalt husholdningsforbrug er steget lidt i byområdet, men faldet på landet.


Prisen for vandforbrug er ikke ændret i forhold til 2012. Den årlige faste afgift er sat op med 50 kr. Der er fremsendt regnskab for 2011, som viser et underskud i 2011 og et budgetteret underskud i 2012. Kommunen stiller i vandforsyningsplanen krav om at vandforsyningen opretter nødforsyning til andet vandværk inden 2016. Takstbladet anbefales godkendt med krav om, at der skal være økonomi til kommende investeringer.
 

Hammerum Vandværk
Tilslutningsprisen er steget lidt i byområdet, men faldet i landområdet og for storforbrugere generelt.
Prisen for vandforbrug er sænket, mens det faste årlige bidrag er uændret. Vandværket er omfattet af vandsektorloven og underlagt prisloft af forsyningssekretariatet.
 
Haunstrup Vandværk
Der er ikke beregnet et tilslutningsbidrag for byområde. Tilslutning i landzone er opdelt i flere stikledningsstørrelser, prisen er steget.
Der er lavet et budget for 2013, som er brugt som grundlag for prisen for vand. Prisen for forbrug er steget, men det faste bidrag er faldet.
Takstbladet anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal være et tilslutningsbidrag for byområde i tilfælde af nyudstykninger.

Sdr. Felding Vandværk

Priserne er steget nogle få tusinde kroner, hvilket skyldes at priserne ikke har været reguleret i mange år.
Vandforsyningen, der er omfattet af vandsektorloven, har fremsendt et budget for 2013, som prisen for vand er beregnet ud fra. Prisen for vand er uændret.
 
Snejbjerg Vandværk
Tilslutningsbidraget i byen og for storforbrugere på landet er steget, hvilket skyldes af taksterne ikke har været reguleret i flere år.
Prisen for vand er uændret i forhold til 2012, det årlige faste bidrag er faldet med 70 kr. Vandværket er omfattet af vandsektorloven og underlagt prisloft af forsyningssekretariatet.
 
Studsgård Vandværk
Der er beregnet et bidrag for byområde og et for landområdet. Tilslutningsprisen i byområdet er steget nogle få tusind kr. Der har ikke tidligere været et tilslutningsbidrag for landområdet på takstbladet.
Prisen for vand og fastbidraget er reguleret efter budget for 2013 med henlæggelser til kommende investeringer. Det faste årlige bidrag er faldet lidt.
 
Sørvad Vandværk

Tilslutningsprisen er steget for almindelig husholdningsforbrug, men faldet lidt for storforbrugere.
Der er lavet et budget for 2013. Prisen for vand er hævet lidt mens det faste bidrag er faldet.
 
Vildbjerg Vandværk
Vandværket har brugt vandforbruget til at opdele takster, men har desuden også beskrevet boligtyperne. Tilslutningspriserne er stort set uændrede.
Vandforsyningen er omfattet af vandsektorloven og prisen for vand er uændret.
 
Vind Vandværk
Tilslutningspriserne er steget, hvilket hovedsagligt skyldes stort bidrag til forsyningsledninger.
Der er fremsendt et budget med investeringsplan og på den baggrund er prisen for vand steget lidt.
 
Ørnhøj Vandværk
Tilslutningsbidraget på landet er steget meget. Stigningen viser at tidligere priser ikke har været beregnet ud fra hele nuværende forsyningsområde, det vil sige, at stigningen i bidrag til forsyningsledning og stikledning skyldes, at vandforsyning skal dække til meget tyndt befolket område.


Vandforsyningen har valgt kun at have ét tilslutningsbidrag i landområdet og ét i byområdet. Dette skyldes, at der kun er få storforbrugere blandt de manglende tilslutninger i landområdet og der er ikke forventning til udlægning af nye industriområder, som er meget vandkrævende.

Ørnhøj Vandværk har fremsendt et budget for 2013, som viser et resultat på ca. 60.000 kr. Med baggrund i budgettet er prisen for vand ikke ændret i forhold til 2012.
Budgettet medtager ikke kommende store investeringer til ny kildeplads, og regnskabet for 2011 viser at Ørnhøj Vandværk har en begrænset likvid beholdning.


Forvaltningen anbefaler, at takstbladet godkendes med bemærkning om at fremtidige budgetter skal tage højde for kommende større investeringer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstbladene godkendes, med de nævnte bemærkninger.

Beslutning

Takstbladet for Sørvad Vandværk afventer fornyet behandling i januar.

 

Øvrige takstblade blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-12-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Kulturby ved Præstbjerg Naturcenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af midlertidig kulturby i Præstbjerg Naturcenter i en periode på to måneder i 2013, som en del af kulturprojektet 'Bølgen'.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til projektet mod at området ryddes og reetableres efter brug.

Sagsfremstilling

Der er på et areal ved Præstbjerg Naturcenter søgt om tilladelse til opførelse af midlertidig landsby i samråd med Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

 

Landsbyen vil få navnet ArtEpi, og tænkes at skulle være opført og fungere i 2 måneder i perioden fra august til oktober 2013, hvorefter den igen fjernes fra området, som reetableres til sit nuværende udseende.


I to måneder vil kunstnere og videnskabsfolk bo og arbejde med emner inden for bæredygtighed. Landsbyen vil få scener, toiletvogne, hegn, huse m.v., og det er intentionen, at publikum skal besøge og bruge stedets kulturtilbud.


Som bilag er vedlagt den væsentligste del af ansøgningsmaterialet, hvor det ligeledes er beskrevet, at byen vil fungere fra 17. august 2013 til 19. oktober 2013.


Som udgangspunkt vil der i området blive opført i alt ca. 100 boligenheder, hotel til 40 personer og et teltareal til ca. 50 personer over et område på 1 ha, og der vil blive udlagt et parkeringsareal til ca. 400 biler. Yderligere vil der i henhold til ansøgningen blive etableret overdækket arena, køkkenbygning, bad- og toiletvogne m.v.

 

Sagen er fremsendt til orientering hos en bredere kreds af naboer, der vurderes at kunne blive berørt af projektet. Eventuelle bemærkninger til projektet vil blive forelagt på mødet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til planlovens § 35,1 meddeles landzonetilladelse til at opføre kulturby "ArtEpi" i perioden fra 17. august til 19. oktober 2013, under forudsætning af, at området ryddes og reetableres efter brug,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indhente de nødvendige garantistillelser.

Beslutning

Der er ikke kommet bemærkninger fra naboer.

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Principbeslutning: Benyttelse af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune

 

Sagsnr.: 06.00.00-P19-101-08 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser