Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmøder i 2019.

 

Byrådet behandler på mødet tirsdag den 28. august 2018, pkt. 153, forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder og Byrådsmøder i 2019.

Afhængig af Byrådets beslutning, kan der eventuelt blive behov for enkelte tilretninger af forslag til datoer for Teknik- og Miljøudvalgets møder. 

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 

Januar

Mandag den 7.

Februar

Mandag den 18.

Marts

Mandag den 11.

April

Mandag den 29 .

Maj

Ingen

Juni

Mandag den 3.

Juli

Ferie

August

Mandag den 12.

September

Mandag den 2. og 23.

Oktober

Mandag den 21.

November

Ingen

December

Mandag den 2.

 

Forslag til mødedatoer er udarbejdet i forhold til en optimal proces for regnskab, budget og budgetopfølgning.

 

11.-14. marts:

Her behandles regnskab/overførselssag for Regnskab 2018 og opfølgning

på mål m.m. samt perspektivnotater for Budget 2020.

 

27. maj - 4. juni:

Her behandles budgetforslag for Budget 2020 og 1. budgetopfølgning 2019.

 

21. -24. oktober:

Her behandles 2. budgetopfølgning 2019.

 

Mødestart kl. 8.30. 

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, med den tilføjelse, at mødet mandag den 21. oktober flyttes til mandag den 28. oktober.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Nedlæggelse af bussluse ved Hilmar Sølunds Vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kim Grarup, Lene Jakobsen

Sagsresume

Forvaltningen har vurderet på mulige tiltag som kan gøre krydset Holstebrovej/Hilmar Sølunds Vej mere trafiksikkert.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning, hvor busslusen på Hilmar Sølunds Vej nedlægges.

Sagsfremstilling

Der er konstateret flere trafikuheld i krydset Holstebrovej/Hilmar Sølunds Vej og påkørsel af bybus i busslusen. Uheldene skyldes med stor sandsynlig 2 nærtliggende signalanlæg. Den forholdsvis korte afstand mellem de 2 signalanlæg kan medføre, at trafikanter overser ét af signalerne.

 

Forvaltningen har vurderet på følgende løsningsmodeller for at forbedre trafiksikkerheden:

 

En nedlæggelse af busslusen og dermed en forlægning af bybusruten til Holstebrovej

En fjernelse af busslusen vil betyde, at bybusruten skal ændres, så den kører igennem krydset Holstebrovej/Hilmar Sølunds Vej.

En ændring af bybusruten er drøftet med Arriva og Midttrafik på møde den 20. august 2018, og der er udarbejdet skitse på en eventuel ny ruteføring (vedlagt som bilag). Umiddelbart vil en ny ruteføring betyde, at der skal tillægges ekstra køretid, og derfor er det nødvendigt, at der gennemføres nogle prøvekørsler for at kunne vurdere, om en ny ruteføring kan indeholdes i køreplanen. Arriva anbefaler, at prøvekørslerne først gennemføres, når asfaltarbejdet på Dr. Boulevard er færdigt. 

 

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger

Hastighedsdæmpende foranstaltninger vurderes ikke at være en hensigtsmæssig løsning på en trafikeret hovedtrafikåre med ambulancekørsel til DNV-Gødstrup.

 

Nedlæggelse af signalanlægget ved busslusen

Hvis signalanlægget bliver fjernet ved busslusen, så busserne får ubetinget vigepligt, skal der skabes den nødvendige oversigt for bybusserne i begge retninger fra nord og fra syd. Det vil betyde, at støjmuren skal flyttes, hvilket ikke kan anbefales, da den støjreducerende effekt vil mindskes. Herning Kommune har her et støjkrav, der skal overholdes, og støjmuren vil derfor skulle genetableres længere inde på grunden. Dette vil medføre en større udgift til flytning af hegn og cykelsti, herunder arealerhvervelse.

 

Synkronisering af signalerne på de 2 anlæg (rødt/rødt)

Hvis de 2 signalanlæg skal køre synkront, hvilket vil sige, at signalerne både på Holstebrovej og ved busslusen begge viser rødt i Hilmar Sølunds Vej retningen, vil det medføre, at bilister, der kommer nordfra og drejer til højre, vil stoppe ved busslusen, og skulle vente der, indtil det bliver grønt. Bilisterne vil holde og vente, et sted hvor det ikke giver mening af vente fordi der ikke er nogen tværgående trafik.

Trafikanter der kommer fra Hilmar Sølunds Vej vil stoppe for rødt ved busslusen, og når de får grønt, vil ikke alle kunne nå at komme over for grønt ved krydset på Holstebrovej. Dette betyder, at kapaciteten i krydset bliver forringet.

 

Med baggrund i ovenstående vurderinger anbefales det, at der arbejdes videre med en nedlæggelse af busslusen og dermed en forlægning af bybusruten til Holstebrovej. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der arbejdes videre med en løsning, hvor busslusen på Hilmar Sølunds Vej nedlægges og dermed en forlægning af bybusruten til Holstebrovej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 18 til spildevandsplanen vedr. reservation til ledninger mellem Herningværket og Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af ønske fra Herning Vand A/S om etablering af en ny afskærende trykledning fra Herningværket til spildevandssystemet ved Lind.

 

Tillægget er foreløbig vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. marts 2018, pkt. 59.

 

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 24. april - 19. juni 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Herningværket, som er ejet af DONG nu ØRSTED, ønsker at etablere et røggaskølingsanlæg for at kunne genindvinde energien fra røggassen i forbindelse med produktion af varme. Herved øges værkets totale virkningsgrad fra 88 % til 103 %. Røggaskølingen vil resultere i en stor mængde kondensat på ca. 180.000 m3/år. Kondensat anses generelt som værende spildevand. ØRSTED ønsker at rense kondensatet til et niveau, så det kan sidestilles med overfladevand og derefter udlede det til den nærliggende recipient, Knudmose Nordre afvandingsgrøft.

 

I forbindelse med etablering af røggaskondenseringsanlæg på Herningværket er det endnu uklart, hvordan værket skal komme af med deres spildevand (røggaskondensat). Værket har søgt om en udledningstilladelse til Knudmose Nordre Afvandingsgrøft. Tilladelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen. Dette giver udfordringer i hht. kvælstof og kviksølv, og kræver bl.a. en dispensation fra Miljøministeren, da der ikke må ledes øgede mængder kvælstof ud i Nissum Fjord (slutrecipient) i henhold til vandplanerne. Samtidig har værket søgt om en tilslutningstilladelse til Herning Vands spildevandssystem, som kun ønskes permanent, hvis der ikke kan meddeles en udledningstilladelse. En tilslutningstilladelse skal meddeles af Herning Kommune.

 

 

 

 

Værket forventer at påbegynde afledning af spildevand fra 1. april 2019.  

 

Tilslutning indebærer bl.a., at Herning Vand A/S skal etablere en ca. 2 km lang spildevandsledning til ca. 5 mio. kr., da den nuværende ledning ikke har kapacitet til at modtage den nye mængde spildevand. Denne ledning vil i værste fald kun skulle bruges midlertidigt, indtil udledningstilladelsen er meddelt. Ledningen skal ikke benyttes af andre end Herningværket. Hvis værket ikke benytter ledningen, skal der ikke betales spildevandsafledningsbidrag til Herning Vand.

  

Tillæggets indhold

Herningværket ligger i spildevandsplanens opland Y01, som er udlagt til separat kloak. Da Herning Vand A/S’ spildevandsledning ved Herningværket er for lille til at modtage den nye mængde spildevand, og da det ikke er muligt at udvide de eksisterende ledninger i områder, ønsker Herning Vand A/S at etablere en ny afskærende trykledning fra Herningværket og frem til spildevandssystemet ved Lind. Spildevandet ledes herfra til Herning Renseanlæg. Herning Kommune har vurderet, at røggaskondensatet kan håndteres på renseanlægget, og Herning Renseanlæg er indforstået med at modtage det. Mængden og sammensætningen kan indeholdes i den nuværende udledningstilladelse for Herning Renseanlæg.

 

Den lyserøde stiplede streg er ledningstracéet for den afskærende ledning fra Herningværket til spildevandssystemet i Lind.

 

Spildevandsplanen er det retslige grundlag for spildevandsprojekter. Forud for udførelsen af ovenstående projekt skal der foreligge en godkendt spildevandsplan, der angiver placeringen af anlægget. Med dette tillæg optages den nye afskærende trykledning i Herning Kommunes spildevandsplan. Efter vedtagelse af tillægget kan Herning Vand A/S anmode Herning Kommune om at påbegynde en sag vedr. ekspropriation af areal til ledning.

 

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 24. april - 19. juni 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om nyt bygningsreglement BR18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Bygningsreglement 2018 trådte i kraft 1. januar 2018 med en overgangsperiode frem til 30. juni 2018. I overgangsperioden var det muligt at søge tilladelse efter både BR15 eller BR18.

Et af hovedformålene med det nye bygningsreglement har været at indføre en certificeringsordning på det statiske og brandtekniske område, med en overgangsperiode indtil 31. december 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Et af formålene med det nye bygningsreglement har været at indføre en certificeringsordning på det statiske og brandtekniske område. Det vil sige, at der fremover vil være en certificeret rådgiver tilknyttet det enkelte projekt. Det er rådgiverens opgave at sørge for, at bygningsreglementets regler for statik og brand bliver overholdt.

 

Frem til 31. december 2019 er det dog muligt at vælge kommunen til behandling af det statiske og brandtekniske område.

Med det nye reglement er ansvaret for alle øvrige tekniske bestemmelser nu hos ansøgeren/ejeren. Det er ejerens ansvar, at der ved færdigmelding fremsendes dokumentation og funktionsafprøvninger for alle tekniske bestemmelser.

 

Fremadrettet er kommunernes myndighedsbehandling af byggesagerne, - før der meddeles byggetilladelse -, erstattet af 10 % stikprøvekontrol, efter der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

 

En af de mere markante ændringer med BR18 sker i forbindelse med færdigmeldingen af enfamiliehuse. Fremadrettet skal der fremsendes dokumentation og funktionsafprøvninger for samtlige tekniske emner, som byggeriet er omfattet af. Forvaltningen skal kontrollere, at dokumentationen er fremsendt, og derefter meddele en ibrugtagningstilladelse.

Tidligere kunne et enfamiliehus afsluttes ved, at der blev fremsendt en underskrevet erklæring om, at al dokumentation fremgik af sagen, hvorefter forvaltningen ikke skulle kontrollere dokumentation eller meddele en ibrugtagningstilladelse.

 

Forvaltningen opfordrer ansøgere til at benytte sig af et dialogmøde for at afklare rammerne for byggeprojektet. Forhåndsdialogen kan bidrage til en hurtigere og mere smidig byggeproces for alle parter, ved at afklare væsentlige spørgsmål, inden de kommer til at udgøre hindringer for byggeriet eller forsinke processen.

 

Forvaltningen forventer et pres på sagsbehandlingstiden, da der forventes et større ønske fra ansøgerne om en mere konkret vejledning omkring de tekniske forhold i BR18, samt et større administrativt arbejde i forbindelse med færdigmelding af enfamiliehuse.

 

Forvaltningen orienterer nærmere på mødet med en kort gennemgang af BR18 og de vigtigste ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat fra Landbrugsrådsmødet den 11. juni 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Der foreligger referat fra møde i Landbrugsrådet den 11. juni 2018.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, og arrangeres skiftevis af Sagro og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev behandlet:

- Nye tiltag på vandløbsområdet

- Tilsynskampange 2016, 2017 og 2018

- Status på Naturrådets arbejde

- Markvanding

- Status på godkendelser og tilsyn

- Opfølgning fra sidste møde

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-1-17 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser