Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service - Park og Vej området i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en omsætning på 90 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 4,258 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,087 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,922 mio. kr.

Merindtægten på 0,165 mio. kr. er søgt overført til 2019.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,922 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2018) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2018) er vedlagt som bilag.  

Økonomi

Merindtægten på 165.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2018 - Drift og Service park/vej-området godkendes og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Ny aftale om digitale indfaldsvejsskilte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen, Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Da den nuværende kontrakt vedr. indfaldsvejskilte udløber i 2019, skal der laves ny aftale med leverandør.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås ny kontrakt med nuværende leverandør Expromo indtil 30. september 2024.

 

Samtidig anbefales det, at der etableres et nyt skilt på Chr. Ydes Vej.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2014 haft 6 indfaldsvejskilte, plus en skærm på Torvet. Skiltene har til formål at markedsføre og gøre opmærksom på kulturelle og sportslige events samt andre begivenheder i hele kommunen. Skiltene bruges udelukkende til disse oplevelsesformål, og der er således ikke produktreklame o.l. på skiltene.

I dag er der lavet faste aftaler med MCH og Cityforeningen, som benytter skiltene året rundt. Derudover bliver skiltene benyttet stort set af alle kommunes kulturinstitutioner og foreninger.

 

Skiltene har vist sig som et godt aktiv både for at signalere at der oplevelsesmuligheder i Herning Kommune, og for at markedsføre de enkelte oplevelser. Brugerne af skiltene udtrykker stor tilfredshed med muligheden, ligesom det giver et aktivt levende billede af kommunen.

 

Den nuværende driftskontrakt med Expromo udløber til oktober 2019, og skal derfor fornyes.
Da samarbejdet og serviceniveauet fra Expromo har været yderst tilfredsstillende, anbefaledes det, at den nuværende aftale forlænges. Udkast til kontrakt er vedhæftet.
 

Da der er plads i den til rådighed værende økonomi, og der ud fra brugen af skiltene, vurderer forvaltningen, at der bør etableres et skilt ved Chr. Ydes Vej, som er den eneste indfaldsvej til Herning udover Gullestrupvej, hvor der endnu ikke forefindes et skilt. Skiltet på Chr. Ydes Vej vil dække både gæster der kommer til MCH og borgere, der kommer ind fra Lind-Arnborg.

 

I lyset af et ekstra skilt, prisudviklingen og ønsker om ændringer i mængderabat-strukturen, vil der efterfølgende blive udarbejdet nye priser for annoncering på de digitale skilte.

Økonomi

Årlig forbrug pr. skilt (priser ekskl. moms)

kr.

Årlig drift omk. pr. skilt

49.068

Årlig strøm forbrug pr. skilt ca.

6.000

Service aftale Herning kommune

1.540

I alt

56.608

 

Da skiltene blev etableret, var det forudsat, at udgifter hertil finansieres af årlige indtægter fra koncessionskontrakt på byinventar, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 9. december 2013.

 

Den praktiske drift har dog være betydelig mere positiv og balancerer omkring et nul. Derfor er det forvaltningens vurdering, at et nyt skilt med en forventet driftsudgift på kr. 56.608 kan finansieres af budgettet til digitale skilte på Serviceområde 09 Trafik.

 

Etableringsomkostninger + tilslutningsafgift forventes at blive kr. 35.000 for det nye skilt. Ligesom ved etableringen af de første 6 skilte afholdes etableringsomkostningerne og tilslutningsafgifter til et nye skilt af budgettet på Serviceområde15 Kultur, kulturaktiviteter i Herning midtby. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til ny kontrakt for de kommende 5 år godkendes

 

at der opsættes et ekstra skilt på Chr. Ydes Vej 

 

at den årlige nettodriftudgift finansieres af Serviceområde 09 Trafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Sydbyen, Herning - forslag til nye projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Søren Juul Baunsgaard, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet et katalog - "Sydby-kataloget" - med forslag til en revitalisering af forbindelsen fra Banegårdspladsen til Knudmosen og en forbindelse fra tunnellen under Boulevarden og jernbanen til Terminalen. Med udgangspunkt i foreløbige identificerbare behov, ønsker og problemer anvises ideer og forslag til løsninger, som tilfører forbindelsen og bydelen tryghedsskabende og oplevelsesmæssige kvaliteter. Se bilaget.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid er der afsat 5,210 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. På Serviceområde 09 Trafik er der afsat henholdsvis 0,781 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år samt 2,391 mio. kr. i 2020, i alt 3,172 mio. kr. til byomdannelsesprojekt Thrigesvej.

  

Det foreslås, at de afsatte midler på i alt 8,382 mio. kr. til TimeLine-projektet og Thrigesvejprojektet prioriteres anvendt på en opgradering af den eksisterende forbindelse via gang- og cykeltunnellen fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej, frem til Grøndahlsvej, og at der etableres en ny stiforbindelse fra tunnellen langs baneterrænet til Terminalen.

 

Forvaltningen anbefaler derudover, at der arbejdes videre med skitsering og finansiering via fundraising af de øvrige projekter, som er skitseret i "Sydby-kataloget", og som ikke kan finansieres via midler fra TimeLine og Thrigesvej. 

Sagsfremstilling

Sydbyen   

Sydbyen er beliggende umiddelbart syd for baneterrænet, der sammen med Dronningens Boulevard afgrænser bydelen fra bymidten.

 

Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Bydelen er forbundet til bymidten med broer samt en gang- og cykeltunnel under baneterrænet og Dronningens Boulevard. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.

 

Med Sydby-kataloget beskrives i en række nedslagspunkter eller delprojekter, hvordan Sydbyens forbindelser og knudepunkter kan forstærkes og synliggøres. Nedslagspunkterne skal ses i en sammenhæng, som styrker de visuelle og fysiske forbindelser på tværs af byen og eksponerer Hernings muligheder, både for den enestående bynære natur i Knudmosen og for de nye aktiviteter omkring Terminalen.

 

De tre første nedslagspunkter er dele af en sammenhængende forbindelse mellem Banegårdspladsen og Knudmosen ved Grøndahlsvej.

 

Der lægges op til, at den fortsatte proces involverer borgere og brugere af blandt andet Terminalen, med henblik på at kvalificere projektet yderligere.

 

 

Nedslagspunkterne omfatter:

 

1. Lystunnel              

Tryghedsprojekt for gang- og cykeltunnel fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej   

      

2. Opgradering af vej og stier

Opgradering af fungerende vejstrækning, stier og P-plads på Gl. Vejlevej samt omlægning af Tietgensgade

 

3. Skater Trail og trappelandskab

Ny stiforbindelse mellem Terminalen og Banegårdspladsen

          

4. Terminalen

Aktive facader og synligt rekreativt miljø    

                                   

5. Kontakt mellem Bydele

Ny afskærmning langs Dronningens Boulevard

 

6. ”Lost Highway”

Et møde mellem natur og kultur på en lukket landevej

 

7. Færdiggørelse af Grøndalsvej

Renovering af vejprofilet i takt med at byggerierne langs Grøndahlsvej bliver færdiggjort. 


Byplanudvalget behandlede sagen den 9. april 2019, pkt. 60 og besluttede:

Byplanudvalget godkender forslaget til prioritering af delprojekt 1-3 som fase 1. Dog således at der prioriteres og reserveres 1.500.000 kr. til medfinansiering af delprojekt 4 og 6 samt reservepulje til delelementer.
Delprojekterne tilrettes med højere fokus på Sdr. Anlæg og Gl. Vejlevej, som bevægelsesarenaer i tråd med Herning Kommune som ”Bevæg dig for livet kommune”.


Der disponeres op til 100.000 kr. af Herning-C midler til ideudvikling og skitsering af delprojekt 4 og 6.

Økonomi

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095 Timeline er der afsat 5,210 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine").

 

Opgraderingen af Gl. Vejlevej skal ses i sammenhæng med byomdannelsesprojektet for Thrigesvej, hvor der er afsat 0,781 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år og 2,391 mio. kr. i 2020, i alt 3,172 mio. kr. til opgradering af veje og stier i takt med at byggerierne i området forventes færdiggjort.

 

Det foreslås at delprojekterne 1 til 3 etableres som fase 1 af projektet. Disse delelementer kan finansieres af de afsatte midler til "Time Line" og Thrigesvejprojektet. Ca. 0,9 mio. kr. af den samlede bevilling på 8,382 mio. kr. reserveres til færdiggørelse af Grøndalsvej i 2020.

 

Delprojekterne 4-6 foreslås gennemført som fase 2 af projektet. Disse projekter er ikke finansieret for nuværende. Projekterne vurderes at have gode muligheder for at kunne helt eller delvist finansieres gennem fondsmidler, ligesom projekterne kan videreudvikles i et samarbejde med relevante borgere og interessenter, som kan være med til at kvalificere projektet yderligere med ideer og forslag.

 

Delprojekt 7 gennemføres i takt med byggerierne på Grøndahlsvej færdiggøres fra 2020.

 

Projektet forudsætter, at der indgås brugsaftale mellem Banedanmark og Herning Kommune for anvendelsen af den gamle servicevej beliggende på Banedanmarks areal.

Der er taget kontakt til Banedanmark, som har sagen i intern høring. En videre bearbejdning af Skater Trail skal ske i samarbejde mellem Banedanmark, Terminalens brugere og Herning Kommune. Samarbejdet skal resultere i et projekt, som skal danne grundlag for projektering, udbud og anlæg af projektdelene.  

 

Der fremsendes efterfølgende sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vedr. frigivelse af rådighedsbeløbet, samt eventuelle udgifter til afledt drift. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der af rådighedsbeløb på i alt 3,172 mio. kr. til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej i 2019-2020, afsættes ca. 0,9 mio. kr. til færdiggørelse af Grøndahlsvej og restbeløbet anvendes til delvis finansiering af delprojekt 1-3 af Sydbykataloget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-7-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Stikrydsning af Ny Løvbakkevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger forslag til, hvorledes den eksisterende cykelsti mellem Gullestrup og Herning kan krydse Ny Løvbakkevej.

 

 Forvaltningen anbefaler, at etableres et signalreguleret kryds.

Sagsfremstilling

Cykelstien mellem Gullestrup og Herning er en meget benyttet hovedstiforbindelse, og derfor er der behov for en tryg og sikker krydsning af Ny Løvbakkevej, således at cykelstien fortsat vil være attraktiv for de bløde trafikanter.

 

Stikrydsning er planlagt til at skulle ske via en bro, men denne løsning vil reducere indkigget fra Gullestrupvej til en fremtidig dagligvarebutik på Nordskrænten.

Dagligvarekæderne finder det generelt meget afgørende, at der er gode adgangsforhold og optimal synlighed af den enkelte butik, når de skal etablere nye forretninger. Det kan derfor blive helt afgørende for, om det kan lykkes at etablere en dagligvareforretning i Gullestrup, hvis den ligger helt eller delvist skjult bag f.eks. et dæmningsanlæg til cykelstien.

 

På skitsen herunder er der med blåt vist det område, der er udlagt til butiksareal i den gældende lokalplan, hvor interesseret køber af arealet har udtrykt bekymring for, at det manglende indkig til området vil få betydning for kundegrundlaget til butikken. 

 

Blå: Butiksareal     Rød: Stikrydsning    Grøn: Indkigslinje 

 

De vigtigste parametre for placeringen af dagligvarebutikker er beliggenheden ved befærdede veje og synligheden af butikken og parkeringsområdet fra disse veje. Er dette ikke til stede vil placeringen ikke længere være interessant for dagligvarekæder.

 

Der er på nuværende tidspunkt dialog med en konkret dagligvarebutik. Denne dagligvarekæde har allerede helt klart meldt tilbage, at de ikke er interesseret i at etablere en butik med denne placering, såfremt kommunen vælger en broløsning. Det kan betyde, at de mange års arbejde med at skaffe en butik til det udlagte areal vil være spildt, og muligheden for at få en dagligvarebutik i Gullestrup vil herefter blive en udfordring.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet forslag til 2 alternative krydsløsninger til broen. Forslagene er vedlagt som bilag.

  

Tunnel

En tunnel vil i lighed med broen give en sikker niveaufri krydsning af Ny Løvbakkevej. Dog kan trafikanter føle utryghed ved at passere igennem en tunnel, hvilket man skal være særligt opmærksom på.

Grundvandsstanden er høj i området, hvilket medfører, at tunnelen skal udføres som en tæt konstruktion. Desuden er det ikke muligt at bortlede regnvand fra tunnelen via gravitation, hvorfor vandet skal pumpes væk.

Anlægsudgiften er beregnet til 4,5 mio. kr. med en årlig afledt driftsudgift på 75.000 kr.

  

Signalreguleret kryds

Alternativet til en niveaufri cykelstikrydsning via bro eller tunnel vil være et signalreguleret kryds, som vil kunne give en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter i alle retninger.

Anlægsudgiften er beregnet til 1,3 mio. kr. med en årlig afledt driftsudgift på 30.000 kr. 

Økonomi

Der er afsat budget på 13 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020, på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holing, til etablering af Ny Løvbakkevej og byggemodning ved Holing. Heraf er der disponeret 2 mio. kr. til etablering af bro i 2019. Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. ved etablering af et signalreguleret kryds indgår i arbejdet med investeringsoversigten for Holingprojektet i 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres cykelstikrydsning i et signalreguleret kryds.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Arealaftale om driftsform og anvendelse af arealer til fremtidig byudvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Rune Elnegaard Sørensen, Anne Mette Skjærlund Knudsen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til standardaftale for drift og pleje af arealer på ubebyggede kommunale grunde og fremtidige byudviklingsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udformningen af en standardaftale for drift og pleje af arealer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune forsøger så vidt muligt at bortforpagte ubebyggede kommunale grunde og fremtidige byudviklingsområder til landmænd, så arealerne dyrkes, indtil de tages i brug til formålet.

Det er dog ikke alle arealer, der er er egnet til dyrkning af afgrøder. De anvendes i stedet til græsning med dyr eller slås med maskine minimum én gang årligt.

 

I disse tilfælde er der en risiko for, at arealet langsomt vil gro til med planter og træer, hvis ikke jorden omlægges og pløjes med jævne mellemrum. På sigt vil arealet vokse til med skov, og så kan området ende med at være omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Arealet vil med andre ord være beskyttet, og det kan sætte en stopper for de oprindelige planer med arealet.

 

For at undgå sådan en situation, er det vigtigt, der bliver indgået en såkaldt plejeaftale fra start. Hvis der bliver indgået en plejeaftale med en offentlig myndighed om drift af et areal, vil arealet været undtaget reglerne for beskyttelse. Det fremgår af bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper § 2.

 

Denne bekendtgørelse har hjemmel i naturbeskyttelsesloven, og en plejeaftale kan derfor i princippet indgås på alle arealer, inklusiv byggegrunde i byområder. Aftalen skal dog være tidsbegrænset, og undtagelsen fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 gælder indtil ét år efter aftaleperiodens udløb.

 

Aftalen undtager ikke arealet fra andre bestemmelser, som for eksempel hvis der er fredede arter på arealet.

 

En plejeaftale er desuden ikke nødvendig, hvis arealet er noteret som del af en landbrugsejendom. Så kan der bruges en standardansøgning jfr. anmeldeordning om genopdyrkningsret.

 

I bilag ligger udkast til en standardaftale (plejeaftale) om særlig drift af et areal. Aftalen kan anvendes både af private lodsejere og kommunen for arealer, der ønskes bevaret med mulighed for senere realisering af planlagt byggeri eller byudviklingsformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at aftalen godkendes.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at standardaftale for drift og pleje af arealer til fremtidig byudvikling godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Magelæg af arealer og ejendomme mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X               

  X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ønskes gennemført et magelæg, således at Herning Kommune kan blive ejer af bygninger og arealer ved Løvbakkerne og Søby Brunkulslejer, hvor der gennem de seneste år er investeret et væsentligt beløb, og hvor der løbende udvikles til gavn for brugerne med bl.a. ny undervisningsbygning og cykelsti.

 

Forvaltningen anbefaler, at magelæg/bytte af arealer og bygninger mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er der investeret i udvikling af Søby Brunkulsleje med bl.a. Elmers Hus og i Løvbakke Naturcenter, hvor der senest i 2018 blev indviet nye p-pladser og toiletbygninger. I Søby ejer Herning Kommune Elmers Hus, men ikke grunden. Det samme er tilfældet i Løvbakkerne, hvor bygningerne med naturskole og arealerne udenom ejes af Naturstyrelsen. For at fremtidssikre bygningsmassen, driften og eventuel senere udvikling heraf, ønsker Herning Kommune at indgå magelæg (bytte af arealer) med Naturstyrelsen, så der investeres i egne anlæg.

 

Et magelæg foregår ved, at der byttes fast ejendom mellem to parter. Udgangspunktet for magelæg af arealer er et 1:1 bytte. I dette tilfælde indeholder Naturstyrelsens andel desuden bygningsmassen Løvbakke Naturskole og særskilt bygning. Øvrige bygninger på de af magelægget omfattede arealer ejes i forvejen af Herning Kommune.

 

Herning Kommune er, i henhold til bekendtgørelse om salg af kommunens faste ejendom, forpligtet til at sælge fast ejendom i offentligt udbud. Derfor kan kommunen ikke blot sælge skov uden udbud, og kan derfor heller ikke lade skov indgå i et magelæg. Der findes dog 4 undtagelser i bekendtgørelsen, hvor kommunen kan sælge uden forudgående offentligt udbud, den ene undtagelse er situationer, hvor Herning Kommune sælger ejendom til staten eller andre kommuner. Skov- og Naturstyrelsen er en statslig enhed. Herning Kommune kan derfor sælge skovarealer til Skov- og Naturstyrelsen uden forudgående offentligt udbud. Der af følger også, at hvis vi kan sælge arealet, så kan vi også lade arealet indgå i et magelæg.

Udgangspunktet for et magelæg er, at der skal være sammenhæng mellem det parterne lader indgå i magelægget, værdierne af det, som byttes, skal være sammenlignelige og være af nogenlunde samme værdi. - Dette er et krav, som ikke er fraveget i undtagelsen.

 

Værdien af det areal Herning Kommune lader indgå i magelægget er værdisat til 1,20 - 1,28 mio. kr. - fra Herning Kommunes side indgår 16 ha skov beliggende ved Bøgens Kvarter. Værdien er af uafhængige sat til 75.000-80.000 kr. pr. ha.

 

Værdien af det Skov- og Naturstyrelsen lader indgå i magelægget er værdisat til 1,295 mio. kr.

 

Værdien på bygningen er vurderet af Skov- og Naturstyrelsen selv. Kommunale Ejendomme i Herning Kommune har vurderet, at Skov- og Naturstyrelsens værdisætning af ejendommen er rimelig.

 

Forvaltningen vurderer, at der derfor er den fornødne sammenhæng mellem værdierne af de elementer, som indgår i magelægget.

 

Der er afsat midler til etablering af en ny cykelsti til Løvbakkerne i 2019. I den forbindelse er der behov for, at kommunen kan råde over et 5 meter bredt areal langs med Løvbakkevej. Også dette areal indgår i det ønskede magelæg.

 

Der har gennem de seneste år været en løbende dialog og forhandling med repræsentanter fra Naturstyrelsen.

 

Følgende magelæg ønskes gennemført: 

  1. Parcel med bygningsmasse, Løvbakke Naturskole, p-areal og nyt indgangsparti på ca. 9.393 m2
  2. En parcel omkring Elmers Hus i Søby Brunkulslejer på ca. 1.075 m2
  3. Et areal til ny cykelsti langs med Løvbakkevej på ca. 4.175 m2

 

Ovenstående tre arealer med tilhørende bygninger og anlæg ønskes magelagt med et kommunalt ungt skovstykke nord for Bøgens Kvarter i Gullestrup på samlet 16,3 ha.

 

Arealerne er vist på vedlagte bilag.

Der er taget højde for, at arealet ligger i umiddelbar nærhed af Naturstyrelsens øvrige arealer i Gullestrup. Der gælder de samme adgangsregler i henholdsvis stats- og kommunalt ejet skov. Adgang til og borgernes brug af arealet er derfor uændret.

 

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland, skovrider Poul Ravnsbæk. Magelægget kan først realiseres, når sagen er behandlet både ved Herning Kommune og Naturstyrelsen/Miljøministeriet.

 

Da det er Herning Kommune, der ønsker magelægget gennemført pga. igangværende og fremtidige byggerier m.m., foreslås det, at handelsomkostningerne afholdes af Herning Kommune.

Økonomi

I forvejen afholder Herning Kommune al driften af bygningerne til Naturskolen i Løvbakkerne. Driften afholdes indenfor den ordinære driftsramme, Serviceområde 16 Børn og Familie, og til udstillings- og opholdsarealer af Serviceområde 04 Grønne områder. Driften af Elmers Hus i Søby foregår ligeledes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 - Grønne Områder.

 

Herning Kommunes del

Forvaltningen har efter samråd med Skovdyrkerne, HedeDanmark, samt Skovmægler Asger Olsen vurderet, at prisen på ung løvskov uden særlige jagtmuligheder, som det ved Bøgens Kvarter har en handelsværdi på 75-80.000 kr./ha.

 

Udgifter til skøde, tinglysning og landinspektør udgør anslået ca. 50.000 kr. Udgiften afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne Områder - Naturpleje. 

 

Kommunale Ejendomme har fundet Naturstyrelsens prissætning af deres part rimelig.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det skitserede magelæg af arealer og bygninger mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med færdiggørelsen af kommunalt vejanlæg omkring DNV-Gødstrup er der behov for at gennemføre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede arealfordeling mellem Regionen og Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hilmar Sølunds Vej, fordelingsvej, stationsforplads og udvidelse af Gødstrupvej skal der gennemføres matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

En foreløbig skitse over arealfordeling er tidligere behandlet på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27. Vejanlægget er nu så langt fremskreden, at den endelige fordeling af arealerne kan fastlægges.

 

Regionen behandler sagen på deres møde den 26. juni 2019

 

Landinspektøren har opgjort arealerne, som kan ses på nedenstående oversigtskort. De gule områder er regionens, de overgår til Herning Kommune, og de røde arealer er Herning Kommunes, og de områder overgår til regionen, som friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

 

Økonomi

Prisen på jorden blev på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27 fastsat til 14 kr./m2. Differensen mellem arealerne som Herning Kommune skal overtage og afgive, er opmålt til 30.867 m2, hvilket giver en udgift på 432.138 kr.

 

Udgiften afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget på Serviceområde 09 Trafik, stednummer 222030 Regionshospitalet vest - infrastruktur.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arealfordelingen mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet godkendes

 

atHerning Kommune overtager et areal på 30.867 m2 fra Region Midtjylland

 

at arealerne overdrages og købes til markedspris svarende til 14,00 kr./m2. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-12-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der er fremsat ønske om fremrykning af tagrenovering på flere af Holtbjergskolens bygninger. Renoveringen kan ikke indeholdes i det nuværende budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger, og derfor anbefales det, at der sker en fremrykning af allerede afsatte midler i investeringsoversigten til renovering af kommunens bygninger.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling til renoveringsarbejder på 4.325.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at renoveringsarbejder iværksættes med det samme.

Sagsfremstilling

Den samlede bygningsmasse på Holtbjergskolen udgør ca. 18.000 m2 og har igennem årene været løbende vedligeholdt i forhold til de aktiviteter, bygningerne skulle rumme.

 

I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres en bydelsskole i flere af bygningerne, samt at børn, der i dag modtager et specialtilbud på Sønderagerskolen, ligeledes skulle flyttes til Holtbjergskolen.

 

Disse flytninger stiller naturligvis krav til bygningernes beskaffenhed, hvorfor der udover de allerede iværksatte ombygninger, ønskes foretaget følgende renoveringsopgaver i løbet af 2019:

 

 

Betonrenovering af T-stolper ved solafskærmning samt demontering af defekte brædder og vinkelbeslag samt montering af nye.

Samlet overslag på udbedring solafskærmning: 950.000 kr.

 

 

Påføring af nyt lag tagpap, udførelse af nye inddækninger samt udskiftning af ovenlyskupler.

  Bygning 1

Ny bydelsskole fra sommer 2019 - tag skiftet i 2013/2017 – OK

  Bygning 2

Ny bydelsskole fra 2020 – tag skiftes inden 1. november 2019

  Bygning 3

Åmoseskolen i dag – tag skiftes inden 1. november 2019

  Bygning 4

Børn fra Sønderagerskolen – start 12. august 2019 – renovering forsøges prioriteret inden skolestart

  Bygning 5

Tag OK

  Bygning 6

Tag OK

  Bygning 7

Åmoseskolen flytter til bygning 7 - start 12. august 2019 - renovering forsøges prioriteret inden skolestart

  Bygning 8

Tag OK

  Bygning 9

Tag OK

  Bygning 10

1/3 del skiftet – rest skiftes inden 1. november 2019

  Bygning X

Børn fra Sønderagerskolen – start 12. august 2019 - Tag OK

 

     Samlet overslag på udbedring af tagarbejder: 3.375.000 kr.

 

Begge overslag sendes i udbud grundet beløbets størrelse. Udbuddet laves med 2 forskellige modeller:

1.

Renoveringsarbejdet bliver udført på én gang i 2019 med prioritering af bygning 4 og 7, som det første.

2.

Del-udbud på de forskellige opgaver, således renoveringen af tagene på Bygning 4 og 7 prioriteres først og dermed kan stå klar til skolestart 2019, øvrige tag- og betonrenoveringer vil ske i efteråret 2019/foråret 2020.

 

Forvaltningen har en forventning om, at der kan ske opstart af renoveringsarbejdet i uge 28, 2019.

Økonomi

Det samlede overslag på i alt 4.325.000 kr. i 2019 anbefales finansieret via en fremrykning af rådighedsbeløb afsat på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af klimaskærm og indeklima optimering i 2020. Der er afsat i alt 5.100.000 kr. i 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de anbefalede renoveringsarbejder iværksættes med det samme

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4.325.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. til renoveringsarbejder

 

at anlægsudgiften på 4.325.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af klimaskærm og indeklimaoptimering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 17,467 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 10,425 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31 marts 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf.  sagsfremstillingen godkendes, samt at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsudgifter

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -17,467 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

Af væsentlige afvigelse kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Merforbruget skyldes primært udgifter til ejendomsskatter. Fra 2018 er der overført et merforbrug på 1,230 mio. kr. Der er fokus på, om de kommunale ejendomme er vurderet korrekt hos SKAT og der er løbende sket justeringer efter påklage af vurderingerne. De opnåede besparelser er ikke tilstrækkelige til, at underskuddet kan indhentes af den vej. Antallet af ejendomme og arealer øges løbende og dermed stiger udgiften til ejendomsskatten, i takt med erhvervelser til fremtidige byudviklingsformål.

Arealer bortforpagtes indtil de skal anvendes til formålet, ofte ved udbud. Ofte er der tale om små og usammenhængende arealer, hvorfor det er begrænset, hvad der gives bud på i forpagtningsafgift. I 2019 forventes en samlet indtægt på området på 1,7 mio. kr. Vedtaget budget er 2,2 mio. kr.

 

03 Kommunale ejendomme

Det forventede mindreforbrug på 0,418 mio. kr. vedrører primært Nørholmvej 3, Herning (gl. handelsskole). Ejerskabet afklares i løbet af 2019. Der er i 2019 afsat beløb til ejendomsskat og vedligehold af græsplæne mv.

 

04 Grønne områder

Der forventes et mindreforbrug på 0,442 mio. kr. primært under grønne områder og naturpladser.

 

05 Miljøforanstaltninger

Af det forventede merforbrug på 0,986 mio. kr. vedrører 0,898 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse. Byrådet vedtog 9. oktober 2018 pkt. 225 handlingsplan for afvikling af merforbruget.

 

09 Trafik

Der forventes samlet set et merforbrug på 14,849 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes dels et akkumuleret stigende vejafvandingsbidrag på ca. 13,3 mio. kr., en negativ overførsel på vejbelysningen på ca. 2,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på belægning (asfalt) til afvikling af underskuddet på vejafvandingsbidraget jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 6. november 2017, pkt. 213 samt 4. december 2017, pkt. 228.

 

Korrigerende handlinger

Serviceområde 1 Byggemodning

Der vil blive fremsendt en ny sag med forslag til løsning af udfordringerne på området. 

 

Serviceområde 9 Trafik

Teknik- og Miljøudvalget har allerede besluttet at der hvert år skal tilbageholdes 1,0 mio. kr. under belægninger (asfalt) til afvikling af underskuddet. Derudover er forvaltningen i dialog med Herning Vand A/S om opgørelsen af det årlige bidrag, herunder beregningsgrundlaget mv. Det vil på udvalgsmødet blive præsenteret en opgørelse over status på afviklingen af underskuddet, herunder et skøn over udviklingen af vejafvandingsbidraget over de kommende år.

 

Den negative overførsel på vejbelysningen kommer fra regnskab 2017 og vil blive løst i forbindelse med regnskabsafslutningen/overførselssagen for 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsudgifter

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 10,425 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 60,128 mio. kr. i 2019. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt blandt andet salg af storparceller på Jordbærmarken og Bavnetoften i Tjørring samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2019 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 89,752 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg og Kibæk, og etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup påbegyndes.

Der er reserveret rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter. En betinget byggemodning er en udstykning, hvor byggemodningen igangsættes ved det første grundsalg, som fx boligområdet Rind Å Engen i Arnborg og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 10 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Nedrivning af Nørholmvej 3 har vist sig at være markant billigere at nedrive. Der forventes således en restbevilling efter afslutning af projektet i 2019 på ca. 1,9 mio. kr.

 

Under kloakrenoveringer i kommunale bygninger forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges indarbejdet yderligere beløb i investeringsoversigten fra 2020 og frem.

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Under området foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2019 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Arealoptimering

I forbindelse med organisationsændringer i Børn og Unge er det besluttet fremover at opprioritere opgaven med arealoptimering i tættere samarbejde med Kommunale ejendomme, hvorfor der flyttes budget svarende til dette fra serviceområde 03 Kommunale ejendomme til serviceområde 20 Administration, Børn og Unge.

 

Det indstilles,

at der flyttes 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,500 mio. kr. fra 2020 og frem fra serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 010006 Arealoptimering til serviceområde 20 Administration stednr. 651008 Børn og Unge.

 

Nørholmvej 3

Byrådet vedtog den 18/9-2018 pkt. 212 af nedrive ejendommen Nørholmvej 3, Herning. Der er årligt afsat 0,600 mio. kr. i 2018 prisniveau til drift af ejendommen, som vedrører grundskyld, græsslåning, snerydning mv. Ejendommen er nedrevet, hvorfor der skal ske en nedskrivning af driftsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Nedskrivningen kan effektureres pr. 1. juli 2019.

I henhold til beslutningen tilbageholdes 0,030 mio. kr. årligt til tomgangsudgifter.

 

Det indstilles,

at driftsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme reduceres med 0,311 mio. kr. i 2019 og 0,580 mio. kr. i 2020. Fra 2021 og frem med 0,579 mio. kr.

at driftsbesparelsen på 0,311 mio. kr. i 2019, 0,580 mio. kr. i 2020 samt 0,579 mio. kr. i 2021 og frem tilskrives de likvide aktiver,

at det resterende budget på 0,030 mio. kr. i 2020 og frem flyttes til serviceområde 01 Byggemodning

  

Serviceområde 04 Grønne områder

Naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å BYR 6/3-18 pkt. 50,19/6-18 pkt. 127 samt 18/12-18 pkt. 277.

I forbindelse med undersøgelse af naturgenopretningsprojekterne er der opstået behov for ekstra midler til ekstra arbejder i forbindelse med opmåling af bro samt bestemmelse af ruheden i vandløbet (Manningstal) i form af grøde m.m. Midlerne kan finansieres af driften under serviceområde 04 Grønne områder. Naturstyrelsen bidrager med halvdelen.

 

Det indstilles, 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,098 mio. kr. i 2019 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å,

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,049 mio. kr. i 2019 på samme stednr.,

at den resterende udgift på 0,049 mio. kr. finansieres af driften på serviceområde 04 Grønne områder, Planlægning og undersøgelser i 2019.     

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf.  sagsfremstillingen

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2020, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2020 - 2023 for Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2020 forslag til budget 2020-2023 for Teknik og Miljø området, serviceområde 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

 

Budgetmaterialet indeholder nettodriftsrammer, ændringskemaer, driftsbemærkninger, takstoversigter, perspektivnotater samt budgetmål. Perspektivnotater samt budgetmål for 2020 er godkendt i Teknik og Miljøudvalget den 11. marts 2019.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet inden for det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

 

Udfordringer i budget 2020 - 2023.

Serviceområde 01 Byggemodning - Stigende ejendomsskatter

Serviceområde 09 Trafik - Vejafvandingsbidrag.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og Byrådet den 25. juni 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-G01-2-19 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en masterplan for Limfjorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er udarbejdet et Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af masterplan for Limfjorden. En masterplan for Limfjorden kan omfatte selve Limfjorden og den udvikling, der ønskes i fjorden i relation til miljøtilstand, klimaudvikling, erhverv. 

 

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for ”Limfjorden i balance” godkendes.

Sagsfremstilling

I 2015 udarbejdede Limfjordsrådet et strategipapir, der præciserede rammerne for Rådets arbejde og fungerede som retningsviser/bindeled mellem Limfjordsrådets vision om en renere Limfjord og Rådets årlige handlingsplansarbejde. Visionspapiret summerede således Limfjordsrådets strategi frem mod 2020.

 

I forsættelse heraf ønsker Limfjordsrådet i 2019 at fastholde et særligt fokus på udarbejdelsen af en ambitiøs masterplan for ”Limfjorden i balance”, der kan følge op på 2020 strategien. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og ”tænkning på tværs” udarbejdes ud fra eksisterende viden, således en masterplan, der sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for Rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

 

En masterplan for Limfjorden omfatter selve Limfjorden og dens udvikling, som ønskes ude i fjorden i relation til miljøtilstand, klimaudvikling, erhvervsinteresser i relation til miljøet mv. Tilstanden i Limfjorden afhænger dog i høj grad også af de aktiviteter, der sker ”på land” i fjordens opland. Derfor er det relevant også at fokusere på aktiviteter, interesser, potentialer mv. i oplandet.

 

En række ”Ren fjord projekter” skal være de konkrete tiltag, der understøtter og udmønter planen, herunder Limfjordsrådets eksisterende ”Ren fjord projekter” som stenrevet ved Livø, ”Havørred Limfjorden” etc.

 

25. oktober 2018 blev der afholdt en velbesøgt inspirations-/temadag for kommunernes tekniske udvalg, faglige samarbejdspartnere og fonde om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden.

 

På baggrund af denne dag udarbejdes nu en første version af en masterplan for Limfjorden, som forventes at omfatte følgende emner relateret til fjorden:

·        Miljø i Limfjordens opland

·        Miljø i Limfjorden

·        Naturen i og omkring Limfjorden

·        Klima

·        Bæredygtig erhvervsudvikling

·        Rekreative interesser

 

Alle emner ligger i naturlig forlængelse af Limfjordsrådets eksisterende arbejde inden for vandplanarbejde; bæredygtighed både i relation til fjorden og på land; håndtering af klimaudfordringen, bæredygtig turismeudvikling (Havørred Limfjorden) etc. – alle temaer, der er tæt knyttet til Limfjordsrådets kerneopgaver og med mulighed for at opnå synergieffekter.

 

I 2019 fastlægges strategien gennem en række strategimøder inden for hvert af masterplanens seks fokusområder for at fastlægge projektets overordnede køreplan og sikre, at de enkelte fokusområder har et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde.

 

Ud fra strategimødernes konklusioner udarbejdes overordnede retningslinjer og forslag til konkrete forløb - Masterplan version 1.0.

 

Den overordnede Masterplan version 1.0, som fastlægger de overordnede og generelle temaer, forventes afsluttet i 2019.

Økonomi

Udarbejdelsen af en masterplan vil ligge indenfor den økonomiske ramme, som Herning Kommune bidrager til gennem kontingent, serviceområde 04 Grønne områder, stednr 071, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for ”Limfjorden i balance” godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-25-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

   X 

   X

  

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til udlægning af groft materiale i Rødding Å.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 56.436 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandløbs-restaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelsen efter planen er gennemført et år fra tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Rødding Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Rødding Å

I Rødding Å er der udpeget en indsats med udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 4,9 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpeget projektstrækning på 4,9 km ved Vildbjerg by.

 

 

 

 

Økonomi

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 56.436 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 10.036 kr. til løn til eget personale og 46.400 kr. på udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 56.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å.

  

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å",

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å, Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X 

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Annika Sundberg Lauridsen, Winnie Post

Sagsresume

I vandområdeplan 2015 - 2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, er angivet at der skal ske en indsats med hensyn til genslyngning og udlægning af groft materiale i Sønderbæk.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanene. Miljø og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Kommunen kan søge om udbetaling, når forundersøgelsen efter planen er gennemført, et år efter tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Sønderbæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015 - 2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100% finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Sønderbæk

Sønderbæk er der udpeget en indsats med genslyngning samt udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 2,46 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpegede projektstrækning på 2,46 km vest for Vildbjerg By.

 

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet på i alt 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk. Tilsagnet fordeler sig på 46.320 kr. til udgifter til løn til eget personale og de 46.400 kr. til udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse- vandområdeplanprojekt, Sønderbæk" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde, i alt 93.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk.

 

Udgifterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning med vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når undersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk",

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk". Udgiften finansieres af tilskuddet.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre placeringen af et bassin til afledning af regnvand fra et nyt byggemodningsområde i Snejbjerg. Samtidig ønskes afledningen ændret fra ”udløb til Fonvad Bæk” til nedsivning. Derudover ønskes en ændring i afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så mest muligt overfladevand fra de nye byggemodningsområder nedsiver.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland T17.P og T06.P i Snejbjerg. Områderne er omfattet af lokalplan nr. 51.B9.2 Boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg: 

  •  Der etableres et nyt regnvandsbassin nordvest for det nye byggemodningsområde ved Ørskovvej til erstatning for det tidligere planlagte bassin placeret i opland T17.P. Bassinet etableres som et nedsivningsbassin, og placeringen er valgt ud fra muligheden for nedsivning af vandet (jordbundsforhold, grundvandsstand og grundvandssårbarhed) samt på baggrund af de kommende byggefelter i byudviklingen af Gødstrup ned mod Snejbjerg (se bilag 1).
  •  Områdeafgrænsningen mellem opland T17.P og T06.P ændres således, at mest muligt overfladevand ledes til nedsivningsbassinet i stedet for til recipient. Afgrænsningen er bestemt af topografien i området (se bilag 1). 

 

Alt spildevand fra oplandene ledes til Herning Renseanlæg.

 

Alt overfladevand fra opland T17.P vil fremover nedsive og påvirker dermed ikke Fonvad Bæk.

 

Ændringen af områdeafgrænsningen for opland T06.P medfører ikke en øget udledning af overfladevand, og påvirkningen af Biløb til Tyvkær Bæk ændres derfor ikke med dette tillæg. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om vandindvinding til markvanding på baggrund af tørke i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet en opgørelse over indberettede oppumpede vandmængder for 2018 i forhold til tilladelser til markvanding. Der er i forbindelse med regeringens tørkepakke kommet en ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, der giver mulighed for at give korttidstilladelser til indvinding af grundvand med henblik på vanding af landbrugsafgrøder i ekstraordinære vejrsituationer.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opgørelse over indberettede oppumpede vandmængder i forhold til mængden i tilladelser. Opgørelsen omfatter alene anlæg til markvanding.

 

Nedenstående tabel viser, hvor meget tilladelserne er udnyttet for de enkelte anlæg i 2018. 

Udnyttelse af den tilladte mængde

Antal anlæg

0%

91

0% - 50%

134

50%-100%

636

100% - 125%

256

over 125%

142

  

Der er forventeligt en højere udnyttelse af tilladelserne end tidligere år. Det er dog langt fra alle, der har udnyttet deres tilladelser fuldt ud. Langt størstedelen af indvinderne overholder mængden i tilladelsen eller overskrider med højst 25%. Der er 142, som har overskredet tilladelsen ud over de 25 % ekstra, som er tilladt i forhold til retningslinjer og vilkår.

 

Forvaltningen behandlede 39 ansøgninger om mere vand udover de 25 %, heraf fik 35 fuld eller delvis tilladelse. Det er derfor muligt, at en tilsvarende del af de 142 anlæg med overskridelser kunne have fået tilladelse til mere vand, hvis der var blevet søgt i 2018 inden afslutning af vandingssæsonen.

 

Forvaltningen indskærper over for de indvindere, der har overskredet deres tilladelse med mere end 25%, at mængden i tilladelsen skal overholdes, og at tilladelsen kan trækkes tilbage, hvis overskridelser gentages. Samtidig gøres opmærksom på, at der løbende bør holdes øje med vandforbruget i vandingssæsonen, så mængden ikke overskrides, og at der skal søges om mere vand, hvis der er behov for det.

 

Ændring af bekendtgørelsen

Det ene af de 5 initiativer i regeringens hjælpepakke (Tørkepakken) var at se på mulighederne for en undtagelsesbestemmelse i lovgivningen om vandindvinding.

Resultatet er en revideret udgave af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning den 26. april 2016. Der er nu tilføjet et nyt kapital i bekendtgørelsen om korttids-tilladelser til indvinding af grundvand med henblik på vanding af landbrugsafgrøder i ekstraordinære vejrsituationer. I følge bekendtgørelsen kan en korttidstilladelse gives for 3 måneder og gives i forhold til det antal m3 der ønskes.

 

Bekendtgørelsens krav til ansøgning og tilladelse svarer til Herning Kommunes normale håndtering af forlængelser af tilladelser til indvinding af vand til markvanding.

Ændringerne i bekendtgørelsen svarer derfor stort set til, hvordan forvaltningen håndterede sagerne i 2018. Dog blev tilladelserne givet for resten af vandingssæsonen, så den øgede mængde var gældende for hele 2018, da en øget mængde i kun tre måneder ikke er praktisk håndterbart for hverken indvindere eller forvaltningen.

Ændringen i bekendtgørelsen giver ikke mulighed for en kortere eller anderledes sagsbehandling, da tilladelser efter Vandforsyningsloven forsat skal sagsbehandles efter Vandområdeplanen, Naturbeskyttelsesloven, Habitatsbekendtgørelsen og Lov om vurdering af planer og programmer.

  

Opgørelsen over udnyttelse af tilladelserne i 2018 viser, at nuværende administrationsgrundlag tager højde for øget behov i tørre perioder for langt de fleste indvindere. Der er også mulighed for give midlertidige tilladelser til ekstra vand, hvis der bliver søgt i vandings-sæsonen. Fremadrettet vil forvaltningen være opmærksom på tørkeperioder og give bedre information om gennemsnitsberegningen og om muligheden for midlertidigt at søge om mere vand. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en revideret Vandforsyningsplan til foreløbig vedtagelse.

 

Det er en samfundsmæssig opgave at sikre, at borgerne har rent drikkevand, og det er lovpligtigt, at kommunen skal udarbejde en Vandforsyningsplan. Planen skal beskrive hvilke vandforsyninger, der skal forsyne hvilke områder af kommunen, samt sikre at kapaciteten af eksisterende vandværker kan dække fremtidigt behov. Planen indeholder en vurdering af forsyningernes nuværende anlæg og behov for udvidelse for at dække et fremtidigt vandbehov, samt andre tiltag for at sikre drikkevandsforsyningen i fremtiden.

 

Planen indeholder en række mål og retningslinjer for drikkevandsforsyningen og indvinding af vand generelt. Disse mål og retningslinjer er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra vandforsyningerne og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Gældende vandforsyningsplan er godkendt på Herning byråds møde den 20. september 2011, pkt. 253.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Vandforsyningsplan 2019 foreløbigt vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Forslag til planen foreligger nu i digitalt format og kan læses her: https://umbracotest.herning.dk/vandforsyningsplan

 

Forsyningsområder

Hovedformålet med planen er at fastsætte forsyningsområderne for de enkelte vandforsyninger. Alle husstande indenfor et forsyningsområde har ret til at blive tilsluttet pågældende vandforsyning i henhold til takstblad og regulativ.

Øvrige områder er selvforsyningsområder, hvor en ejendom må forsyne sig selv fra egen eller fælles boring. Nogle ejendomme i selvforsyningsområder vil kunne blive tilsluttet almen vandforsyning, men vandforsyningen har ikke pligt til forsyne ejendommen, og prisen for tilslutning skal ikke følge takstbladet.

 

Forsyningsområderne er for nogle vandværker ændret i forhold til Vandforsyningsplan 2011.

Områderne med selvforsyning er udvidet. Antallet af ejendomme i selvforsyningsområder foreslås øget fra 47 til 144. Begrundelse for ændringerne og nærmere angivelse af nye selvforsyningsområder er beskrevet i vedlagte bilag ”Nye Forsyningsområder”.

 

Fremtidigt behov og handlingsplaner for vandværker

Der er lavet en vurdering af behovet for drikkevand frem til 2030 i forhold til befolkningsudviklingen, udlægning af erhvervsområder og manglende tilslutninger i forsyningsområderne. Overordnet er der kapacitet til fremtidig forsyning af drikkevand i Herning Kommune. Enkelte vandværker skal dog udvide kapaciteten eller supplere med vand fra andre forsyninger for at kunne dække fremtidige behov i deres forsyningsområde.

Planen indeholder en vurdering af vandværkernes kapacitet og tilstand i forhold til kommende forsyningsbehov. De enkelte vandværkers tilstand, samt selskabernes drift og økonomiske forhold, er vurderet.

På baggrund af vurderingen er der lavet en handlingsplan, som beskriver, om selskabet skal renovere behandlingsanlæg eller udvide behandlings- eller indvindingskapaciteten.

Hvor det er vurderet, at vandforsyningerne ikke har taget stilling til taksterne i forhold til store vandforbrugere indgår dette i selskabets handlingsplan.

 

Mål og retningslinjer

Planen indeholder desuden mål for vandforsyning og vandindvinding.

Opsætning af mål og retningslinjer er tilpasset det digitale format og derfor ikke enslydende med mål og retningslinjer i vandforsyningsplanen 2011. Der er tilføjet nye mål og retningslinjer om

• Samarbejde mellem forsyninger om driftssikkerhed

• Tilpasning af takster for vand, herunder takster for store vandforbrugere

• Indvinding af supplerende forsyning

• Takster for store vandforbrugere

 

Samarbejde mellem forsyninger om driftssikkerhed

Der er lagt større vægt på forsyningssikkerhed både for beredskab ved akutte problemer og langsigtet økonomisk og driftsmæssig sikkerhed. Der er således mål og retningslinjer for samarbejde mellem vandforsyningerne med henblik på at øge forsyningssikkerhed. Fastsættelse af og selve indholdet i samarbejdet skal udarbejdes i dialog med den enkelte forsyning og i forhold til deres handlingsplan.

 

Tilpasning af takster for vand

Der er nye mål og retningslinjer vedrørende fastsættelse af takster. Målet er, at takstbladene skal udformes, så det sikres, at store vandforbrugere fastholdes.

  

Indvinding af supplerende forsyning

De nye retningslinjer uddyber, hvornår der kan gives tilladelse til supplerende forsyning. Det vil sige indvinding af vand på en ejendom, hvor drikkevand leveres af alment vandværk. Vandforsyninger høres i forbindelse med en konkret ansøgning om supplerende forsyning til en ejendom, hvor de leverer drikkevand. Udover vurdering af indvinding i forhold til natur og miljø, vil forholdet til den almene vandforsyning også indgå i vurdering af en mulig tilladelse.

 

Retningslinjerne for tilladelse til nye boringer til vanding af havearealer og græsplæner er skærpet. Forvaltningen foreslår, at græsarealer uden sportslig eller fodermæssig værdi, ikke kan medregnes i arealet, der har behov for vanding. Retningslinjen om at der skal være et behov på mindst 200 m3/år normalt svarende til vanding af 2.000 m2, fastholdes fra nuværende plan.

Mål og retningslinjer er lavet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af repræsenter fra vandforsyningerne og Teknik- og Miljøudvalget. Udkast til retningslinjerne blev præsenteret for vandforsyningerne på fællesmøde i januar 2019, hvor efter vandforsyningernes kommentarer nu er indarbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes Vandforsyningsplan 2019 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til vandforsyningsplan 2019 vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-40-19 Sagsbehandler: Jannie Pedersen  

Landzonetilladelse til bakkelandskab ved Kollund Byvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Leding, Hans Eghøj, Camilla Nielsen, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Der er på en del af ejendommen tilhørende Stokkildhovedvej 45, Herning søgt om landzonetilladelse til etablering af bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord fra kommende bygge- og anlægsprojekter i Herning Kommune.

Området er beliggende op til nuværende og aktiv råstofgrav.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, den aktuelle ansøgning, samt muligheder og afledte konsekvenser for levering af overskudsjord i kommunen.

 

Såfremt udvalget ser positivt på ansøgningen, igangsætter forvaltningen processen for landzonetilladelse og med vilkår om en landskabelig bearbejdning af jordoplaget.

Sagsfremstilling

Kommunen har pligt til at anvise overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen til private eller kommunale jordmodtagere, fordi lovgivningen betragter al jord, som indehaveren skiller sig af med, som affald – dog som affald, der kan nyttiggøres i forskellige projekter til gavn for borgerne i kommunen.

 

Forvaltningen har tidligere anvist overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i kommunen til bl.a. den kommunale etablering af skov- og fritidslandskabet mellem Messemotorvejen og Koustrupparken i Lind, og til to råstofgrave i kommunen med dispensation fra forbuddet mod tilførsel af jord i råstofgrave (§ 52 i Jordforureningsloven).

 

I perioden 2011-2014 blev skov- og fritidslandsskabet ved Koustrupparken ved Lind færdigetableret. I samme periode ændrede Natur- og Miljøklagenævnet med flere afgørelser praksis, således at Herning Kommunes to aktive råstofgrave ikke længere kunne få dispensation til tilførsel af jord.

 

Ejerne af de to aktive råstofgrave har tidligere i henholdsvis 2014 og 2017 fået landzonetilladelse til terrænregulering med ren jord på et areal med beliggenhed ved siden af de aktive råstofgrave. Herved kan en entreprenør i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde medtage sand og grus fra råstofgravene efter aflevering af den rene jord til terrænreguleringen.

 

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udpege relevante og egnede arealer i kommunen, hvor det er muligt at indbygge overskudsjord fra private og kommunale anlægsprojekter.

Herning Kommune har i øjeblikket ingen større igangsatte kommunale projekter, der gør det muligt, at modtage ren overskudsjord fra private- og kommunale bygge- og anlægsprojekter. Etablering af fritids- og bakkelandskab ved Løvbakkerne og i Sunds med overskudsjord fra forestående anlægsprojekter mellem Tjørring og Gullestrup er i øjeblikket under myndighedsbehandling.

 

Flere af de lokale vognmænd i kommunen tilkendegiver, at de muligheder, der er i kommunen for at aflevere overskudsjord i øjeblikket, er ved at blive en stigende udfordring for branchen og indirekte også for de lokale bygge- og anlægsprojekters muligheder for at blive realiseret under konkurrencemæssige konditioner. Alternativet er en forholdsvis lang transport til f.eks. andre kommuner eller en arbejdskrævende proces, hvor der laves særlige aftaler med landbrug, der har mulighed for at udlægge den rene jord på deres marker.

 

På den baggrund foreslår en lokal lodsejer og vognmand, at der kan etableres et større bakkelandskab i forbindelse med nuværende råstofgrav ved Kollund. Der er ansøgt om landzonetilladelse til etablering af et bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord fra private og kommunale bygge- og anlægsprojekter på den vestlige del af matrikel 4m Okkels, Rind.

Der er udarbejdet visualisering og beskrivelse af projektet - se bilag.

 

Det kan fremhæves fra ansøgningen, at det er intensionen at etablere en ny midlertidig vejadgang via Stokkildhovedvej der vil mininmere tung trafik gennem Kollund. Herudover er ansøger indstillet på at udforme et bakkelandsskab, der tilgodeser rekreative muligheder med beplantning og stier.

 

På den østlige del af matrikel 4m Okkels, Rind og en del af matrikel 2a Okkels, Rind, har lodsejer ansøgt Region Midtjylland om tilladelse til indvinding af råstoffer. Arealerne ligger indenfor en allerede udlagt råstofgraveområde i råstofplanen 2016-2020. Lodsejer vil i minimum 10 år have lov til indvinde råstoffer herfra. Etableringen af bakkelandskabet/udsigtspunktet vil foregå i samme periode som råstofindvindingen og har derfor en transportmæssig synergi.

 

    

 

Da området i forvejen er karakteriseret af jordpåfyldninger og råstofudgravning, vurderer forvaltningen, at projektet ikke vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø. Området er heller ikke omfattet af fredningslinjer eller andre naturmæssige interesser.

 

Projektet skal ligeledes redegøre for konsekvenserne for bymiljøet i Kollund, hvor bygaden i øjeblikket benyttes som primær adgangsvej til graveområdet, der er udpeget i råstofplanen.

 

Forvaltningen har på baggrund af projektets omfang vurderet, om projektets realisering i området er lokalplanpligtigt. Det kan bl.a nævnes, at der tidligere i området er givet tilladelse til oplag af jord med landzonetilladelser, og det vil være forvaltningens anbefaling, at såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, kan det ske efter planlovens landzonebestemmelser, og forudsat at der i landzonetilladelsen stilles krav om landskabelig bearbejdning af jordpåfyldningerne, at projektet forholder sig til det omgivende terræn mod vest og syd (ådalen) og koblingen til råstofgraveområdet mod øst.

 

Foranlediget af lodsejerens kontakt til lokalområdet har forvaltningen den 22. april 2019 modtaget en underskriftsindsamling fra formanden for Kollund Borgerforening. Borgerforeningen henstiller til Herning Kommune, at kommunen stiller krav til at tung trafik til og fra den nye grusgrav/oplag af overskudsjord, skal ske syd fra via Stokkildhovedvej og Fjederholtvej.

 

Der er forvaltningens vurdering, at det giver god mening at optimere den kørsel, der er i området, så lastbiler, der afleverer jord samtidig, kan tage sand/grus fra råstofgraven med retur. Denne ressourceoptimerende tankegang er sammen med den landskabelige bearbejdning af bakkelandskabet/udsigtspunktet i overensstemmelse med den bæredygtige jordhåndteringsstrategi, som den nedsatte arbejdsgruppe i forvaltningen er i gang med at udarbejde, og som udnytter jord som en ressource frem for affald, og kigger på synergi mellem projektområde og transport.

 

Såfremt der i nærmeste fremtid opstår et behov for større udnyttelse af overskudsjord til projekter med kommunale interesser, må det som en naturlig konsekvens forudses, at mulighederne for realisering vil blive væsentlig påvirket af den aktuelle ansøgning og placeringen ved råstofgraven i Kollund.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter den aktuelle ansøgning, herunder muligheder og afledte konsekvenser for levering af overskudsjord til fremtidige projekter i kommunen

 

at forvaltningen igangsætter processen for landzonetilladelse og med vilkår om en landskabelig bearbejdning af jordoplaget, samt krav til tilkørselsforhold.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke, at der igangsættes proces for landzonetilladelse på grund af projektets landskabelige påvirkning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost

Sagsresume

Udvalget præsenteres for tilbuddene på indsamling af dagrenovation fra 1. oktober 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages beslutning om indkøb af 4 stk. el- eller biogasbiler. 

Sagsfremstilling

Det er en politisk beslutning, at der pr. 1. oktober 2020 skal indføres en ny renovationsordning i Herning Kommune.

 

Kontrakten med nuværende renovatør ophører pr. 30. september 2020, og i den forbindelse er indsamlingen af dagrenovation blevet udbudt.

Den nye kontrakt har en kontraktperiode på 8 år, hvor af de sidste 2 år indeholder mulighed for varslet opsigelse.

 

Tidsplan for udbuddet: 

Offentliggørelse af udbud

29.04.2019

Spørgefrist for tilbudsgiver

21.05.2019

Svarfrist for ordregiver

24.05.2019

Tilbudsfrist

30.05.2019 kl. 9.00

Indhentning af dokumentation

2 1/2 uger

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet

uge 24

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives

Aftalestart

01.10.2020

 

Tilbuddene på kørsel med dagrenovation præsenteres på mødet.

 

Tilbuddet med laveste pris udpeges.

I tilbuddene indgår en option på indkøb af 4 stk. el- eller biogasbiler.

Prisen på indkøb til el- eller biogasbiler indgår ikke i vægtningen af tilbuddene.

Det er vigtigt for overholdelse af tidsplanen, at der tages en beslutning omkring evt. indkøb af el- eller biogasbiler på dette udvalgsmøde.

 

Da der pt. er 14 måneders leveringstid på nye 2-kammer renovationsbiler, skal kontrakten med den nye renovatør underskrives senest juli 2019. 

Økonomi

Overblik over økonomien på renovationsområdet præsenteres på mødet.

Der er forventning om merpris på renovationskørslen, som er forsøgt indregnet i budget 2019-2022 for serviceområde 07 - Renovation. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens evaluering af de indkomne tilbud tages til efterretning

 

at der træffes beslutning, om der skal indkøbes el- eller biogasbiler.

Beslutning

Sagen udsat, og behandles på ekstraordinært udvalgsmøde 13. juni 2019.

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. marts 2019, pkt. 51 at igangsætte en eks-propriationssag vedrørende ekspropriation af rettigheder til anlæggelse af nye spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum, og Haderup og Aulum over Feldborg.

 

Ledninger skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad.

 

Efterfølgende blev der indkaldt til åstedsforretning samt efterfølgende besigtigelser henholdsvis den 29. og 30. april.

 

Forvaltningen anbefaler, at de ønskede arealer og rettigheder eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S. 

Sagsfremstilling

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal

nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan optages de nye ledningstraceer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum via Feldborg) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres ret til etablering af ledninger med tilhørende brønde og areal til etablering af pumpestationer.

 

Herning Kommune vil tilbyde lodsejerne en erstatning, som er baseret på ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”, der er indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

 

Landsaftalen indeholder satser for etablering af ledningsanlæg og brønde, strukturskade og afgrødetab m.v.

 

Lovhjemlen til at ekspropriere i den konkrete sag findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som siger følgende:

 

"Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og offentligt ejede affaldshåndterings- og deponeringsanlæg, jf. dog stk. 2, når der er meddelt tilladelse til anlægget."

 

Tilladelsen til anlægget er meddelt af kommunen i tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan: Den nødvendige hjemmel for at ekspropriere er derfor tilstede.

 

En stor del af arbejdet udføres via styret underboring, på den måde påvirkes lodsejernes jord mindst muligt.

 

Åstedsforretningen

Da sagen vedrører 54 forskellige ejendomme og en strækning på næsten 30 kilometer, blev åstedsforretningen gennemført ved afholdelse af en samlet åstedsforretning. Alle lodsejere var derfor indbudt til møde den 29. april om aftenen. Ved mødet var 31 ud af 54 ejendomme repræsenteret.

 

Ved åstedsforretningen blev der udleveret en kuvert, som indeholdt et erstatningstilbud samt en nærmere beskrivelse af, hvordan projektet påvirkede den enkelte lodsejers jord. Projektet og det juridiske grundlag blev gennemgået for de fremmødte, og efterfølgende var der lejlighed til, at de enkelte lodsejere kunne snakke individuelt med kommunen og Herning Vand A/S, hvis der var specifikke spørgsmål og kommentarer vedrørende den enkeltes tilbud og ejendom.

 

Besigtigelsen

Den 30. april blev der gennemført besigtigelse af hele strækningen, som ledningsanlægget berører. Besigtigelsen blev gennemført via minibus, og strækningen blev kørt igennem, sådan at bilen stoppede med jævne mellemrum, så hele ruten blev besigtiget.

 

Forinden besigtigelsen var hele ledningsstrækket blevet markeret op af landinspektøren, sådan at placeringen af ledninger og brønde var tydeligt markeret i marken.

 

Det var forinden besluttet, på hvilke steder og tidspunkter, bussen ville holde, og interesserede lodsejere kunne møde kommunen og Herning Vand's folk langs hele ruten.

  

Under besigtigelsen var det især hensynet til markdræn, som var af størst interesse for de fremmødte lodsejere. Repræsentanter fra Herning Vand A/S kunne i den forbindelse oplyse, at hvis et markdræn ved et uheld, under nedgravningen af spildevandsledningen, blev kappet, så var det op til Herning Vand A/S at sørge for at reparere drænet igen, og skulle det efter et stykke tid vise sig, at der var et dræn, der var gået i stykker, og årsagen stammede fra nedgravningen af spildevandsledningen, så var man berettiget til at forlange drænet repareret på Herning Vand A/S regning. - Denne ret forældes ikke. Så længe man kan påvise en sammenhæng, så vil Herning Vand skulle reparere drænet.  

 

En lang række af de lodsejere, som mødte frem til åstedsforretningen og/eller besigtigelsen, har valgt at acceptere det fremsendte tilbud om erstatning. Det betyder, at hvis der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, så kan sagen afsluttes med udbetaling af den beskrevne erstatning, og at sagen ikke efterfølgende skal indbringes for taksationskommissionen.

 

Efter afholdelse af åstedsforretning og besigtigelse var der stadig et par lodsejere, som vi endnu ikke havde hørt fra, dem har vi i perioden efter, arbejdet for at komme i kontakt med. Status er ved sagens udarbejdelse, at 6 lodsejere endnu ikke har svaret på henvendelserne. Det er planlagt, at de vil få besøg på deres hjemadresse, så man kan indlede en dialog med dem. - Det forventes, at også de vil være indstillet på at indgå forlig om erstatningens størrelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af de berørte lodsejere vil underskrive det udleverede tilbud om erstatning. Ved åstedsforretningen og de efterfølgende telefonsamtaler, har der alene været én lodsejer, som ikke har ønsket at indgå i dialog med forvaltningen. Denne lodsejer gav dog udtryk for, at det var utilfredshed med en tidligere ekspropriation (Vejdirektoratets ekspropriation til motorvejen mellem Holstebro og Gødstrup), som var udslagsgivende, mere end det var utilfredshed med den i denne konkrete sag planlagte ekspropriation.

 

Ekspropriationsbeslutning

Forvaltningen anbefaler, at den i sagen beskrevne ekspropriation gennemføres. Efter beslutningen om ekspropriation vil der på den enkelte berørte ejendom blive tinglyst et dokument, som siger, at der er blevet eksproprieret fra ejendommen. Efter dette vil den tilbudte erstatning blive udbetalt. Senere vil der blive tinglyst et dokument, som omhandler den konkrete placering af ledningen.  

Økonomi

Herning Kommune har ingen udgifter i sagen, da alle udgifter betales af Herning Vand A/S.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arealerne og rettighederne beskrevet i denne sag samt bilag eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S

 

at de sager, hvor der ikke kan opnås enighed med lodsejeren om erstatningen, der indbringes sagen for taksationskommissionen i henhold til de gældende regler på området. I de øvrige sager udbetales den aftalte erstatning

 

at Herning Vand A/S afholder de til sagen forbundne udgifter. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Stiforbindelse

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Bemyndigelse til ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-1-17 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering om politianmeldelse for manglende sløjfning af boringer

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser