Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Bevæg dig for livet visionsaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

x

x

 

 

x

 X

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være visionskommune i DIF og DGI's landsdækkende projekt "Bevæg dig for livet". "Bevæg dig for livet" er ligeledes et hovedtema i budgetforliget 2020. For at arbejde mod visionen om, at borgerne i Herning Kommune skal blive mere fysisk aktive er der udarbejdet en visionsaftale mellem Bevæg dig for livet og Herning Kommune i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med løbende input fra en række øvrige aktører.

 

Visionsaftalen sendes hermed til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50% af befolkningen aktive i foreninger, mens 75% er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. 25-50-75-visionen går under navnet "Bevæg dig for livet", og i Herning Kommunes budgetforlig 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være en af de såkaldte visionskommuner i Bevæg dig for livet. Det vil sige kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Der blev afsat 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

Konkret betyder det i Herning Kommune, at 25-50-75-målsætningen arbejder mod at aktivere ca. 5.300 flere borgere, og at mindst 50% af de nye motionsaktive inkluderes i foreningsregi. Nationalt er der fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. Og vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

 

For at forfølge visionen er der udarbejdet en visionsaftale mellem Herning Kommune og Bevæg dig for livet, som skal sikre retning og rammer for indsatserne i samarbejdet, der er skræddersyet til den måde, vi arbejder på i Herning Kommune. Derfor er visionsaftalen udarbejdet i en projektgruppe som et bredt samarbejde på tværs af alle forvaltninger i kommunen samt DGI, DIF og Idrætsrådet.

Visionsaftalen er bygget op om en række temaer, der er kommet til syne på tværs af data fra analyser og rapporter fra de forskellige forvaltninger og samarbejdspartnere omhandlende fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, faciliteter og foreningsdeltagelse. Endvidere hviler temaerne på Herning Kommunes respektive visioner og politikker for at sikre, at aftalen baserer sig på kommunens strategiske og visionære grundlag. De enkelte temaer skal ses som retningsgivende for et meningsfuldt arbejde med at øge den fysiske aktivitet og mentale sundhed blandt borgerne i Herning Kommune. De indeholder hver især en række forslag til mulige indsatser og mulige målgrupper, der skal være med til at indikere, hvordan aftalen kan udmøntes inden for de givne rammer.

 

Særlige indsatser på teknik og miljø området

 

Det kræver også indsatser på teknik og miljø området, hvis vi vil lykkes med at gøre flere borgere i Herning Kommune fysisk aktive.

Undersøgelser viser, at ophold og aktivitet i naturen styrker menneskers sundhed, jo tættere vi bor på naturen, jo raskere og gladere er vi. Og vi ved, at de fleste voksne dyrker deres aktiviteter i naturen.

Derfor er naturen og veje og stier vigtige arenaer, når vi skal styrke folkesundheden. 

 

I visionsaftalen for Bevæg dig for livet er der derfor en række tiltag, som er særligt relevante på teknik og miljøområdet. Med bevæg dig for livet ønskes at bruge naturen og vores veje og stier mere aktivt for at øge antallet af aktive borgere.

  

For at nå omkring alle temaer i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, og som vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, fysiske områder/faciliteter og indsatser. Til at udmønte indsatserne i Bevæg dig for livet er der pr. 1. november 2019 blevet ansat en projektleder i en delt ansættelse hhv. Bevæg dig for livet-projektet og i Herning Kommune. Det bliver projektlederens opgave at drive processen med arbejdet i Bevæg dig for livet i samarbejde med den øvrige organisering, herunder politisk følgegruppe og administrativ styregruppe.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte aftalen på udvalgsmødet den 21. oktober 2019. Visionsaftalen er endvidere blevet behandlet på direktionen den 31. oktober 2019 samt politisk behandlet i DGI og DIF sideløbende. Endeligt blev visionsaftalen godkendt på politisk styregruppemøde i Bevæg dig for livet fredag den 1. november 2019 og har været sendt til orientering i alle fagudvalg.

 

Visionsaftalen sendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december og i Byrådet den 17. december. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Frandsen

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019, pkt. 69, blev det besluttet at etablere en cykelgade på Frølundvej mellem Hammerum Hovedgade og Højgade. Desuden blev det besluttet, at den skiltede hastighed ændres fra 50 km/t til 40 km/t på vejstrækningen mellem Hammerum Hovedgade og indkørslen til skolen.

 

Efter nærmere overvejelser og drøftelser med politiet og eksterne fagfolk med erfaringer i cykelgader anbefales det, at cykelgaden udvides, således at den forløber på hele vejstrækningen mellem Hammerum Hovedgade og indkørslen til skolen.

 

Der foreligger forslag til udvidelse af cykelgaden på Frølundvej samt etablering af en 40 km/t hastighedszone syd for Lindbjergskolen.

  

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 Der opnås følgende fordele ved udvidelse af cykelgaden: 

 • Der skabes en ensartet færdselsregel på hele strækningen, hvilket mindsker potentielle misforståelser ved overgang mellem regler.
 • Der skabes et større incitament til at cykle.
 • Det bliver muligt at lave parkeringsbåse på strækningen uden at gå for meget på kompromis med sikkerheden for cyklisterne, da disse skal cykle ude på vejen og ikke holde sig i vejkanten og cykle uden om parkerede biler.

 

40 km/t hastighedszone syd for Lindbjergskolen

 

Det foreslås at der etableres en 40 km/t hastighedszone syd for Lindbjergskolen i lighed med de 2 hastighedszoner, der blev etableret i 2012 i Musikkvarteret og i Gudenåkvarteret i Herning.

 

I erkendelse af manglende cykelstier i området syd for skolen kombineret med mange cyklister og biler, vil en hastighedszone understrege vigtigheden i, at der fra trafikanternes side holdes en lav hastighed tæt på skolen. En zone med påbudt 40 km/t vil samtidig understøtte de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der i forvejen findes i området. Alt sammen for at sikre trygheden for de mange cyklister, som skal dele vejene med bilerne.

 

Hastighedszoneområdet er vist på nedenstående kort, og det er godkendt af politiet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at cykelgaden på Frølundvej udvides, således at den forløber på hele vejstrækningen mellem Hammerum Hovedgade og indkørslen til skolen

 

at der etableres en 40 km/t hastighedszone syd for skolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål - Gødstrupvej baneoverskæring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for etablering af stikrydsning af jernbanen på Gødstrupvej. Projektet medfører, at der skal erhverves et mindre areal til stien.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til stien.

 

Sagsfremstilling

BaneDanmark skal igang med at renovere jernbaneoverkørslen på Gødstrupvej og i den forbindelse er der mulighed for at få etableret en cykel/gangsti langs vestsiden af Gødstrupvej som vist på skitsen herunder.

  

                                               

BaneDanmark er indstillet på at finansiere den del af anlægget som befinder sig på banearealet, såfremt Herning Kommune betaler frem til banen.

 

Projektet medfører at der skal erhverves at mindre landbrugsareal på ca. 30 m2 på matr. nr. 1bb Gødstrup præstegård, Snejbjerg. Arealet er vist med rødt på nedenstående oversigtskort og billede.

 

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel. 

Økonomi

Stianlægget og udgiften til arealerhvervelse finansieres af anlægsbevillingen til etablering af infrastruktur omkring DNV-Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - Trafiksikkerhed Lindbjergskolen, Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 afsat til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Hammerum/Gjellerup i forbindelse med Lindbjergskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er afsat 0,450 mio. kr. i 2020 i investeringsoversigten til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Hammerum/Gjellerup i forbindelse med Lindbjergskolen.

 

Der vil blive gennemført følgende tiltag:

 • Etablering af belysning på den dobbeltrettede fællessti langs Frølundvej
 • Anlæggelse af stiforbindelse mellem Kildehøj og Kirkebakken, som vil skabe et godt og sikkert sammenhængende stisystem i området med forbindelse til lyskrydset ved kirken.
 • I rundkørslen Ny Gjellerupvej/Tolstedvej etableres der en fodgængerovergang på tværs af det nordlige ben for skabe et sikkert færdselsareal for de bløde trafikanter. Cykelbanen i rundkørslen ændres med opmærksomhedsgivende rød farve, som skal sikre synligheden af cyklisternes færdselsareal og samtidig være med til at understøtte vigepligtsforholdene når man nærmer sig rundkørslen.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02 til trafiksikring, Lindbjergskolen. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed, Lindbjergskolen,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - regnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2018 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2018 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revision anfører i sin påtegning, at årsrapporten giver et retvisende billede.

 

Årets resultat udviser et underskud på 44.253 kr.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet ikke anses for at være tilfredsstillende, idet der har været en tilbagegang i erhvervsflyvninger fra udlandet på ca. 46% i startafgifter. Årets økonomiske resultat på startafgifter er i alt 8% mindre i 2018, hvilket primært skyldes nedgang i antal af udenlandske fly og en nedgang i indtægter fra faldskærmscentret "DropZone". Der har været en lille fremgang på årskort. I alt viser startsafgifter et underskud i forhold til budgettet på ca. 15%.

 

Der var forventet en kraftig stigning i erhvervsflyvninger pga. baneforlængelsen, blandt andet med flyvninger til messecentret fra udlandet. Erhvervsflyvningerne er dog stadig meget begrænset på grund af manglende GPS anflyvningsmuligheder. Flere udenlandske flyselskaber beflyver ikke pladser, der ikke har en GPS anflyvningsprocedure.

 

Omkostningerne til eksternt brandberedskab gør det urentabelt at beflyve Herning Lufthavn med større fly (dvs. fly med maksimalt 19 passagerer). Fremtidig fokus er derfor på beflyvning med fly med maksimalt 19 passagerer, da der ikke kræves brandberedskab til disse fly.

 

I regnskab 2018 fremgår det, at der fortsat er hensat 380.000 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000 - 400.000 kr.).

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Den langfristede gældsforpligtelser er på i alt 376.135 kr. Gældsforpligtelsen består af et lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr. samt endnu et lån fra Herning Kommune på 156.135 kr. vedr. tankanlæg. Lånet til tankanlægget er videreudlånt til Herning Lufthavn ApS.

 

Der er i 2018 afskrevet 20.000 kr. på en traktor, der blev udskiftet i 2014 med en væsentlig større traktor. Der er i 2018 ikke anvendt midler til anskaffelse af maskiner eller til vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer.

 

Resultatet viser et underskud på 44.253 kr. på trods af, at der ikke er forbrugt midler til vedligeholdelse og anskaffelse i øvrigt i 2018. Herning Kommune har nedsat sit tilskud til driften af pladsen med 200.000 kr., hvilket i følge lufthavnen har gjort det svært at afsætte midler til vedligeholdelse og anskaffelser i øvrigt.

 

Egenkapitalen er nedskrevet med årets underskud (44.253 kr.) fra 88.189 kr. i 2017 og udgør med udgangen af 2018 en positiv egenkapital på 43.936 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapport for 2018 for Herning Lufthavn S/I godkendes. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport for 2018 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - driftsbudget 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution S/I Herning Lufthavn fremsender forslag til driftsbudget 2020 til behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at S/I Herning Lufthavns driftsbudget godkendes, og der i 2020 udbetales et driftstilskud på 600.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for S/I Herning Lufthavn har en forventning om, at der i 2019 og 2020 vil ske en fremgang for erhvervsflyvninger, såfremt det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly (op til 19 passagerer) med messegæster til MCH. Dette forudsætter godkendelse af pladsen til GPS-anflyvninger. Når GPS-anflyvningen er etableret, ses der potentiale til øget indtjening. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 - 400.000 kr. Der er derfor hensat i alt 380.000 kr. til formålet.

 

Såfremt den øgede indtjening ikke bliver en realitet, vil eneste anden måde at holde driften i balance være, at lukke lufthavnen i perioder.

 

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015, har fået ny ejer i 2018. Bestyrelsen for S/I Herning Lufthavn har derfor en forventning til øgede aktiviteter på lufthavnen og derved også forventning om stigende indtægter.

 

S/I Herning Lufthavn har i 2013 modtaget et lån fra Herning Kommune på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg. Pengene er videre udlånt til Herning Lufthavn ApS, der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for S/I Herning Lufthavn, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder dog stadig S/I Herning Lufthavn.

 

Bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS er i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn, da der vil kunne opnås besparelser herved. Det betinger, at lufthavnen får godkendt GPS anflyvningsprocedure. 

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2020 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 585.000 kr.

Lufthavnen har i driftsbudgettet indregnet løn til flyvepladsleder 510.000 kr., løn til flyvepladsassistent 96.000 kr. og løn til en flyvepladsafløser 20.000 kr. Total 626.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for 2020 afsat et kommunalt driftstilskud på 600.000 kr. Beløbet fremkommer ved prisfremskrivning af tidligere tilskud på 500.000 kr. samt den i budgetforliget aftalte forhøjelse af tilskud på 100.000 kr.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på S/I Herning Lufthavn, således at man har sikkerhed for, at status som offentlig godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til S/I Herning Lufthavn.

 

Det fremsendte driftsbudget er i balance, idet der i budgettet ikke er taget højde for prisfremskrivningen af tilskuddet.

 

For at opnå et budget i balance er der i 2020 afsat mindre beløb til vedligehold og anskaffelser. Der er afsat 10.000 kr. til vedligehold af asfaltbane, 15.000 kr. til tekniske anlæg og installationer og 25.000 til anskaffelse af maskiner.

 

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015, har i 2018 fået ny ejer og vil fortsætte deres aktiviteter i 2020. Dette betyder øgede aktiviteter på lufthavnen og derved også stigende indtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i 2020 udbetales et driftstilskud til S/I Herning Lufthavn på 600.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at S/I Herning Lufthavns driftsbudget godkendes, og der i 2020 udbetales et driftstilskud på 600.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.21.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.  

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013075 Nedrivning af bygningerne Nørholmvej 3, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 18. september 2018 pkt. 212, 4.000.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

 

Der er et mindreforbrug på nedrivningen. Det skyldes, at der på tidspunktet for overslaget ikke var udarbejdet en miljørapport til kvalificering af hvilken miljømæssig håndtering, der skulle ske. Derudover lykkedes det at få nogle gode tilbud ind på arbejdet, da der var flere entreprenører, der var meget interesseret i opgaven.

 

Grunden og de tidligere parkeringspladser på grunden, er nu anlagt med græs. Cykelstien, der går over grunden langs atletikstadion, er bevaret, så den dobbeltrettede cykelsti fra H.P. Hansens Vej ikke ender blindt i den ene retning.

Økonomi

  

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013075

Nedrivning af Nørholmvej 3, Herning

4.000.000

2.170.324

1.829.676

 

Den resterende anlægsbevilling på 1.829.676 kr. tilfalder kassen.

 

Alternativt kunne en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af følgende ejendomme:

 

 • Baunsgårdvej 8, Ørnhøj. Faldefærdigt stuehus i naturområde. Areal og øvrige bygninger anvendes fortsat. Nedrivningspris er vurderet til 200.000 kr. inkl. miljøudgifter og undersøgelser
 • Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg. Pavilloner er tidligere forsøgt afhændet. Der har været tilfælde med indbrud og hærværk. Nedrivningspris er vurderet til 525.000 kr. inkl. miljøudgifter og undersøgelser. 

 

Det resterende beløb på ca. 1.100.000 kr. tilfalder kassen.

 

Idet afvigelsen er væsentlig i forhold til den samlede anlægsbevilling, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

at der tages stilling til om en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af de angivne ejendomme.

Beslutning

Anlægsregnskabet godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af ejendommen på Baunsgårdvej 8, Ørnhøj og Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011078 04 Udskiftning af køkkener og badeværelser, Nørregade 15 A-C, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 2. april 2019, pkt. 84, 332.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til udskiftning af køkkener og badeværelser i den kommunale udlejningsejendom Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Der er udskiftet køkkener og badeværelser i Nørregade 15, lejlighed 4, 23 og 30 samt opsætning af køkkeninventar i lejlighed 26.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011078 04

Udskiftning af køkkener og bade-værelser Nørregade 15 A-C i 2019

332.000

329.216

2.784

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt 1,581 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.

 

Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener og badeværelser foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener og badeværelser Nørregade 15 A, B og C, nyt understednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade 15 A, B og C, udskiftning af køkkener og badeværelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Byttecentral på Herning Genbrugsplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. budgetforliget er det besluttet, at der skal oprettes en byttecentral på Herning Genbrugsplads.

 

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes en byttecentral for fliser, belægningssten, træbrædder mm., som er genbrugsting, der ikke forventes solgt i genbrugsbutikken.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af den nye genbrugsplads i Herning bliver der oprettet en genbrugsbutik, som skal sælge de genbrugelige ting, som borgerne afleverer på genbrugspladsen.

 

Udover de varer, der skal sælges i butikken, foreslås der oprettet en byttecentral, hvor borgerne kan aflevere genbrugsting som fx. fliser, belægningssten og træbrædder, som andre borgere gratis kan tage.

 

Byttecentralen kan indrettes som et afsnit i den åbne plansilo, hvor borgerne frit må tage de ting, som andre borgere har afleveret. Der forventes at skulle bruges ekstra medarbejderressourcer på opsyn og oprydning med byttecentralen. Desuden skal der være en øget opmærksomhed på at vejlede borgerne om, at det kun er genbrugsting fra byttecentralen, som de må tage.

 

Formålet med byttecentralen er at øge genbrug for de affaldsfraktioner, som ikke sælges i genbrugsbutikken.

 

Ordningen evalueres løbende, hvor mængden af genbrug og de udvalgte fraktioner vurderes. 

Økonomi

Udgiften til etablering og drift af byttecentralen afholdes indenfor Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der oprettes byttecentral for udvalgte affaldstyper som belægningssten, fliser mv. på Herning Genbrugsplads.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Fremtidig serviceniveau og drift af genbrugspladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Klaus Jensen

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. oktober 2018, pkt.170, blev udvalget præsenteret for en status på de 9 kommunale og 2 borgerdrevne genbrugspladser. Samtidig drøftede udvalget serviceniveau og fremtidige forventninger til genbrugspladserne.

Det blev besluttet, at forvaltningen skulle komme med supplerende oplysninger til flere af pladserne, og at sagen skulle fremlægges igen på et senere møde i udvalget.

 

Der gives en kort status om placering, åbningstider og indretning af genbrugspladserne i Herning Kommune, samt supplerende oplysninger omkring genbrugspladserne i Vildbjerg, Fasterholt, Stakroge og Haderup.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til fremtidig serviceniveau og drift af genbrugspladserne i henholdsvis Vildbjerg, Fasterholt, Stakroge og Haderup, herunder behov for renovering/opgradering af pladserne.

 

Sagsfremstilling

Skemaet viser et overblik over den bygningsmæssige status på genbrugspladserne, og hvilke pladser, der gives supplerende oplysninger omkring. Oplysningerne om de fire udvalgte genbrugspladser uddybes i en præsentation for udvalget.

 

 

Status

Supplerende oplysninger

Herning Genbrugsplads

Opgraderes i øjeblikket. Forventet indvielse til april 2020

Ikke yderligere behov

Sunds Genbrugsplads

Gode oversigtsforhold. Pladsen er fra 2017

Ikke yderligere behov

Vildbjerg Genbrugsplads

Dårlige oversigtsforhold og nedslidte bygninger

Supplerende oplysninger 1)

Aulum Genbrugsplads

Gode oversigtsforhold. Pladsen er fra 2012

Ikke yderligere behov

Kibæk Genbrugsplads

Funktionel plads fra 2010

Ikke yderligere behov

Sdr. Felding Genbrugsplads

Funktionel plads fra 2010

Ikke yderligere behov

Sørvad Genbrugsplads

Lille overskuelig plads med ældre mandskabsbygning. Pladsen er fra 2009

Ikke yderligere behov

Ørnhøj Genbrugsplads

Lille overskuelig plads med ældre mandskabsbygning. Pladsen er fra 2009

Ikke yderligere behov

Fasterholt Genbrugsplads

Overskuelig plads, som passes af AFLD

Supplerende oplysninger 2)

Stakroge Genbrugsplads (Borgerdrevet)

Lille funktionel plads, som passes af Stakroge Genbrug

Supplerende oplysninger 3)

Haderup Genbrugsplads (Borgerdrevet + FDF-butik)

Lille overskuelig plads, som passes af frivillige

Supplerende oplysninger 4)

 

De enkelte pladser beskrives kort i vedhæftede bilag.

 

1) Vildbjerg Genbrugsplads

Vildbjerg Genbrugsplads ligger på en lejet grund. Grunden er meget langstrakt, og har derfor dårlige oversigtsforhold.

Mandskabsbygningen er nedslidt og trænger til en opgradering. Samtidig er der et akut behov for en opgradering af rummet til modtagelse og opbevaring af farligt affald, da rummet ikke lever op til arbejdsmiljøkravene omkring udsugning.

Der opstilles derfor en midlertidig miljø- og arbejdsmiljøgodkendt containerløsning til modtagelse af farligt affald.

 

Forslag til fremtidig løsning:

 1. Opgradering af nuværende bygning til mandskab og modtagelse af farligt affald. Skønnet udgift ca. 1 mio. kr.
 2. Køb af en ny grund og etablering af en ny genbrugsplads svarende til Sunds Genbrugsplads. Skønnet udgift ca. 6 mio. kr.

Der vil blive udarbejdet en plan inkl. økonomi for den valgte løsning, der fremlægges som en særskilt sag for Teknik- og Miljøudvalget.  

 

2) Fasterholt genbrugsplads

Genbrugspladsen er etableret på en mindre del af AFLD´s anlæg i Fasterholt. Pladsens åbningstider følger derfor anlæggets normale åbningstider, som er fra kl. 7-16 på hverdage.

Erfaringen fra de øvrige genbrugspladser viser, at det er i tidsrummet fra kl. 15-17 på hverdage og i weekenderne, at der er flest besøgende.

 

Hvis pladsen skal gøres mere brugervenlig, bør nuværende åbningstider ændres.

Mulig løsning kan være at bemande pladsen med en medarbejder i flexjob, og holde åben nogle timer onsdag og lørdag, som i både Ørnhøj og Sørvad.

Hvis der skal holdes åben uden for AFLD´s normale åbningstider, skal der monteres en ny port. En ny port m.m. koster ca. 150.000 kr.

Forventet driftsudgifter ved ændrede åbningstider ca. 150.000 kr. årligt.

 

AFLD modtager årligt et beløb på 420.000 kr. for pladsen, bemanding, tømning og rengøring, heraf er 120.000 kr. afdrag på etablering af pladsen, som er færdigbetalt ved udgangen af 2020. Driftsudgifterne er således ca. 300.000 kr. årligt.

 

Forslag til fremtidig løsning:

 1. Genbrug og Affald overtager pladsen og ændrer åbningstiderne til onsdag eftermiddag og lørdag. Driftsudgifter ca. 150.000 kr. årligt.
 2. Pladsen fortsætter med nuværende aftaler med AFLD. Driftsudgifter ca. 300.000 kr. årligt.

 

3) Stakroge Genbrugsplads

Ved oprettelsen af det fælleskommunale affaldsselskab AFLD, overdrog Herning Kommune ansvaret for afsætningen af affald fra genbrugspladserne til AFLD. De borgerdrevne genbrugspladser kan derfor ikke drives som hidtil, hvor foreningen selv har aftaler omkring afsætning af affaldet. I henhold til gældende vedtægter kan ansvaret for affaldet ikke overdrages til en privat forening. Det er kun selve pasningen af pladsen, der kan udliciteres.

 

Genbrug og Affald overtager derfor drift og vedligeholdelse af pladsen. Overtagelsesdatoen vil afhænge af Stakroge Genbrugs nuværende afsætningsaftaler. Den årlige refusion på ca. 100.000 kr. vil hermed ophøre.

 

Genbrug og Affald har været i dialog med Stakroge Genbrug, som har tilkendegivet, at de ønsker at drive pladsen videre på de nuværende vilkår. Stakroge Genbrug har desuden tilkendegivet, at de som alternativ er interesseret i at bevare pladsen og fortsat bemande pladsen med frivillige, når Herning Kommune overtager afsætningen af affaldet. Foreningen har også givet udtryk for, at genbrugspladsen er et vigtigt socialt mødested for borgerne i Stakroge.

 

Stakroge Genbrugsplads drives af frivillige fra foreningen Stakroge Genbrug. Foreningen blev stiftet af en privat kreds af borgere i tidligere Åskov Kommune.

Genbrugspladsen servicerer ca. 200 husstande, som kan benytte pladsen til aflevering af de mest almindelige affaldsfraktioner. Farligt affald modtages ikke på pladsen, det skal afleveres via problemaffaldskassen eller på en af de andre genbrugspladser i kommunen. Nærmeste genbrugsplads ligger i Sdr. Felding - 7,5 km væk.  

Genbrugspladsen holder åbent hver lørdag kl. 9-11 og onsdag fra kl. 18.30-19.30 i perioden april-oktober.

 

Forslag til fremtidig drift og bemanding af pladsen:

 1. Herning Kommune skal enten leje eller købe grunden af Stakroge Genbrug og pasningen af pladsen skal aftales med Stakroge Genbrug. Samtidig skal ordningen indarbejdes i husholdningsregulativet, som en mulighed der efterfølgende kan anvendes af andre lokalsamfund i kommunen.
 2. Herning Kommune skal enten leje eller købe grunden af Stakroge Genbrug, og Genbrug og Affald skal stå for pasning af pladsen. Hvis Genbrug og Affald skal passe pladsen, vil der være udgifter til etablering af velfærdsfaciliteter, som mandskabsrum med bad og toilet. Da der ikke er tilslutning til vand og spildevand i nærheden af grunden, skal der regnes med en større investering. Hertil skal lægges en udgift til bemanding, ny bygning samt leje eller køb af grunden.
 3. Pladsen lukkes og borgerne i Stakroge henvises til nærmeste genbrugsplads, som ligger 7,5 km fra Stakroge. Borgerne vil stadig have mulighed for at bestille afhentning af storskrald. 

 

4) Haderup Genbrugsplads

 

Genbrug og Affald har været i dialog med de frivillige i Haderup, som har tilkendegivet, at de er villige til at bemande pladsen som frivillige, så længe genbrugsbutikken kører. De frivillige har, i lighed med Stakroge, givet udtryk for at genbrugspladsen er et vigtigt social mødested for borgerne i Haderup.

 

Haderup Genbrugsplads ejes af Herning Kommune. Både genbrugspladsen og genbrugsbutikken har i mange år været drevet af frivillige fra Haderup FDF. Bygningen til Genbrugsbutikken stilles gratis til rådighed for Haderup FDF, hvor forvaltningen afholder udgifter til forbrug og vedligeholdelse.

På pladsen kan der afleveres jern, dåser, pap, papir, haveaffald og genbrug. Farligt affald modtages ikke på pladsen, det skal afleveres via problemaffaldskassen eller på en af de andre genbrugspladser i kommunen. Nærmeste genbrugsplads er Aulum Genbrugsplads, som ligger 19 km væk.

Pladsen holder åbent hver lørdag kl. 9-13.

 

En bygningsundersøgelse, som er udført af Kommunale Ejendomme, viser, at bygningen, som anvendes til genbrugsbutik, er i meget dårlig stand. Det anbefales derfor, at bygningen afvikles inden for få år, og muligheden for at flytte i andre lokaler undersøges.

 

Forslag til fremtidig bemanding af pladsen:

 1. Der laves en aftale med de frivillige omkring pasning af pladsen. Genbrugsbutikken afvikles pga. bygningens dårlige stand.
 2. Pladsen kører videre med frivillige. Undersøgelse af mulighed for andre lokaler til genbrugsbutik inden udgangen af 2021.
 3. Genbrug og Affald bemander pladsen. Det vil kræve, at der etableres velfærdsfaciliteter på pladsen, og at der tilsluttes vand og spildevand.

 

Økonomi

Der vil blive udarbejdet økonomi på de foreslåede løsninger, som kommer med på de fremtidige sager for udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tages stilling til fremtidigt serviceniveau og drift af henholdsvis Vildbjerg, Fasterholt, Stakroge og Haderup genbrugspladser, herunder behov for renovering/opgradering af pladserne.

Beslutning

Udvalget besluttede følgende vedrørende

 

Vildbjerg Genbrugsplads:

Opgradering af nuværende bygning til mandskab og modtagelse af farligt affald. Skønnet udgift ca. 1 mio. kr.

 

Fasterholt Genbrugsplads:

Herning Kommune overtager pladsen og ændrer åbningstiderne til onsdag kl. 15-17 og lørdag kl. 13-15. Driftsudgifter ca. 150.000 kr. årligt samt udgifter til montering af ny port m.m.

 

Stakroge Genbrugsplads:

Uændret drift og serviceniveau. Forvaltningen fortsætter dialogen med Stakroge Genbrug.

 

Haderup Genbrugsplads:

Pladsen kører videre med frivillige. Undersøgelse af mulighed for andre lokaler til genbrugsbutik inden udgangen af 2021.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

AFLD kontingentmodel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø

Sagsresume

Omkostninger i AFLD dækkes af behandlingsprisen på den affaldsmængde, der håndteres i selskabet samt af ekspeditionsgebyret på foretagne vejninger.

AFLD varetager opgaver, der ikke er direkte relateret til affaldshåndteringen, som fx diverse arbejdsgrupper, formidlingstjeneste og udviklingsopgaver.

Der foreslås indført et kontingent i AFLD, som skal dække omkostningerne til disse opgaver. Dette betyder, at disse omkostninger samtidig løftes ud af behandlingsprisen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter kontingentmodel for AFLD.

Sagsfremstilling

Kontingentmodellen er drøftet i såvel teknisk råd som i faggruppen, hvor holdningen er, at en sådan model understøtter forventningen om gennemsigtighed i behandlingspriser, og at behandlingspriserne bliver sammenlignelige med priserne hos andre aftagere.

 

AFLD forslår et kontingent på i alt 1,5 mio. kr. i 2020, og har opstillet tre modeller til, hvordan kontingentet kan fordeles mellem de 6 ejerkommuner - se bilag.

Kontingentet kan enten fordeles efter indbyggertal (model 1), ligeligt mellem de 6 kommuner (model 2) eller en kombination af model 1 og 2 (model 3).

 

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte forslagene til kontingentmodel i AFLD. 

Økonomi

Alle tre modeller medfører en øget udgift til AFLD for Herning Kommune.

Udgiften afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter kontingentmodel for AFLD.

Beslutning

Udvalget finder det fornuftigt at indføre et AFLD kontingent, og at disse omkostninger løftes ud af behandlingsprisen. Udvalget anbefaler Model 3.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-35-19 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om Vandrådsarbejde 2019-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                   

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. I løbet af 2019-2020 skal det vurderes, hvor og hvordan der skal ske indsatser i vandløbene for at sikre målopfyldelse. I dette arbejde skal kommuner og vandråd inddrages.

 

Herning Kommune har vandløb i oplandet til Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. For hvert af de tre oplande skal der nedsættes vandråd.

 

Forvaltningen anbefaler, at sekretariatsfunktion varetages af henholdsvis Limfjordsrådet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, samt at der udvælges en suppleant for vandråd i både Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Sagsfremstilling

Et nyt vandrådsarbejde igangsættes i 2019 i forbindelse med forberedelse af 3. generation af vandområdeplanerne (2021-2027). Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab til vandområdeplanerne.

 

I henhold til udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., vil kommuner og vandråd, som i 2014, give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, der skal gennemføres i 3. planperiode. Organisationer og foreninger kan i henhold til lov om vandplanlægning tage initiativ til, at der nedsættes vandråd til at rådgive kommunerne. Miljøstyrelsen udarbejder en vandrådspakke, rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for vandløb.

 

Herning Kommune har opland til tre hovedvandoplande, Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Limfjordsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune er allerede blevet anmodet om at oprette vandråd i oplandet til henholdsvis Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord, og arbejdet kan nu igangsættes.

 

På Herning Kommunes hjemmeside er der annonceret om muligheden for indstilling af lokale medlemmer til vandråd for de tre hovedvandoplande (https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/raad/vandraad).

 

Den foreløbige tidsplan for vandrådsarbejdet (afventer offentliggørelse af bekendtgørelse om vandråd mv.) er: 

-

Senest den 18. november 2019 skal organisationerne indsende indstilling af medlemmer og suppleanter til vandråd

-

Senest den 22. november 2019 skal kommunerne meddele Miljø- og Fødevareministeriet og offentliggøre på deres hjemmesider, hvilken kommune der varetager sekretariatsbetjeningen for de enkelte vandråd

-

Senest den 2. december 2019 opretter sekretariatskommunen vandrådet og træffer i samråd med de øvrige kommuner beslutning om, hvilke af de indstillede personer, der kan virke som medlem og suppleant. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 medlemmer

-

Vandrådene skal ud fra lokal viden foreslå indsatser for den fysiske vandløbsindsats, der skal gennemføres i 3. planperiode (2021 - 2027)

-

På baggrund af vandrådenes samlede indstilling eller ved brug af mindretalsudtalelser fra grupper eller enkelte organisationer rådgives kommunalbestyrelserne, sekretariatskommunen samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes vurderinger og fremsender disse til Miljøstyrelsen senest den 22. september 2020 sammen med eventuelle udtalelser fra vandrådet, herunder mindretalsudtalelser fra organisationer eller foreninger i forhold til kommunernes bidrag.

 

Efter fremsendelse af kommunalbestyrelsernes bidrag udarbejder Miljø- og Fødevareministeriet indsatsprogrammet, der skal gennemføres i forbindelse med opfyldelse af 3. generation af vandområdeplanerne.

 

Som en del af det forberedende arbejde skal kommunerne i de enkelte hovedvandoplande udpege en sekretariatskommune, som skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådene.

 

Følgende har tilbudt at varetage sekretariatsbetjeningen for vandrådene i de tre hovedvandoplande, som Herning Kommune er beliggende indenfor:  

-

Hovedvandopland Limfjorden - Limfjordssekretariatet

-

Hovedvandopland Nissum Fjord - Holstebro Kommune

-

Hovedvandopland Ringkøbing Fjord - Ringkøbing-Skjern Kommune

 

For vandråd for henholdsvis Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er oplægget, at der er politisk repræsentation i form af en ordstyrer, ligesom det var tilfældet i de to foregående perioder med vandråd. I de to sekretariatskommuner er det bestemt, at ordstyreren er en politisk repræsentant fra sekretariatskommunen, men at der skal findes en suppleant fra en nabokommune. I begge vandråd er der udtrykt ønske om, at Herning Kommune stiller med en suppleant, som tidligere. Endvidere lægges der op til at videreføre de overordnede rammer for arbejdet på tilsvarende vis, som i sidste vandrådsperiode.

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

 

at der udvælges en suppleant til ordstyrer posten i både Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Jens-Bernhard Knudsen blev valgt som suppleant til ordstyrer posten i vandrådene for Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord

 

Sagsnr.: 04.10.02-G01-1-19 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Orientering om medlemskab i Skjern Å Sammenslutningen (SÅS)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har flere strækninger ved Skjern Å, hvorfra alle borgere og besøgende har adgang til at fiske, hvis Statens fisketegn er indløst. Det har indtil nu ikke været tilladt at hjemtage en laks, da Herning Kommune ikke har været medlem af Skjern Å Sammenslutningen (SÅS), og dermed ikke en del af laksekvoten i Skjern Å. Herning Kommune er derfor gået med i Skjern Å Sammenslutningen fra den 12. september 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Idet Herning Kommune er gået med i Skjern Å Sammenslutningen kan borgere og besøgende hjemtage en laks fra Skjern Å, inden for kvoten, hvis der er indløst laksekontingent. Herved sikrer Herning Kommune sig samtidig, at regler for fiskeri i Skjern Å kontrolleres gennem Skjern Å Sammenslutningens tilsyn. Dette støtter således godt op om egnsudviklingsprojektet Riverfisher, og de nye faciliteter i Sdr. Felding skal få borgere og besøgende til at prøve kræfter med fiskeriet i Skjern Å.

 

Følgende to strækninger er med i Skjern Å Sammenslutningen:

 • Strækningen på sydsiden af Skjern Å ved Sdr. Felding Camping i Sdr. Felding (kort vedlagt).
 • Strækningen på sydsiden af Skjern Å vest for Sdr. Felding ved Præstevænget (kort vedlagt).

 

Herudover er der et par strækninger ved Rind Å syd for Arnborg, som muligvis også kan tages med.

 

De øvrige strækninger, som Herning Kommune ejer ved Skjern Å, er lejet ud til lystfiskerforeninger, som dermed administrerer fiskeriet her.

Økonomi

Medlemskab af sammenslutningen koster 635 kr. årligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.26-P19-17-19 Sagsbehandler: Martin Klejs Skøtt  

Byggeaffald i Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. september, pkt. 163, og den 28. oktober 2019, pkt. 184, fået forelagt sagen om byggeaffald i Rind Plantage.

 

Kommunen har indskærpet overfor Rind Plantage ApS, at det udlagte byggeaffald til renovering af skovveje på to delstrækninger skal lovliggøres enten ved fjernelse af byggeaffaldet eller ved ansøgning om § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

 

Rind Plantage ApS har den 2. og 9. oktober 2019 indsendt ansøgning om en lovliggørende tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til udlægning af forurenet byggeaffald til renovering af skovveje på to delstrækninger i Rind Plantage.

 

Samlet redegørelse for sagens forløb er vedlagt som bilag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 4. november 2019, pkt. 364, tilkendegivet, at der ikke skal meddeles en lovliggørende § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til det udlagte byggeaffald i Rind Plantage, da området er et naturområde.

 

Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt Teknik- og Miljøudvalget om at ændre praksis, således at der skelnes mellem markveje og naturområder i § 19 tilladelser.

 

Endvidere har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt Teknik- og Miljøudvalget om at indskærpe, at kildesortering skal foregå ved kildestedet, fremfor på det nye anvendelsessted.

 

Endelig har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt Teknik- og Miljøudvalget om at tage sagen op igen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget behandler sagen på ny og tager stilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilkendegivelser i sagen.

Sagsfremstilling

Byggeaffaldet er blevet knust og anvendt som vejfyld på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

 

Der er udtaget prøver til analyse på begge strækninger. Prøverne er blevet analyseret for indholdet af tungmetaller samt PCB, asbest og sulfat jfr. Restproduktbekendtgørelsen.

 

Der er analyseret på fast stof og lavet udvaskningstest. Ifølge Restproduktbekendtgørelsen bliver restprodukter inddelt i 3 kategorier med forskellige grænseværdier for indholdet af miljøfremmede stoffer.

 

Analyseresultaterne for delstrækning 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

  

Det knuste byggeaffald i delstrækning 1 og 2 kategoriseres som kategori 3 i udvaskningstesten på grund af indholdet af arsen, chrom og sulfat. Det betyder, at det udlagte byggeaffald er forurenet, og derfor skal have en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven eller fjernes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tilkendegivet, overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke skal meddeles en lovliggørende § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til det udlagte byggeaffald i Rind Plantage, da området er et naturområde.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med lovliggørelse af det udlagte byggeaffald i Rind Plantage ved § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven eller om der skal meddeles et afslag.

 

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at udvalget godkender ny praksis på området, hvor der ikke længere gives § 19 tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgning om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder. Forvaltningen anbefaler, at man ved naturområder forstår skove, plantager, heder og lignende.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at det fortsat vil være muligt uden tilladelse at anvende bygge- og anlægsaffald som vejfyld i både naturområder og på markveje, hvis det i henhold til Affaldsbekendtgørelsen er anmeldt korrekt, og hvis det i henhold til Restproduktbekendtgørelsen er sorteret og uforurenet.

 

I så fald kan bygge- og anlægsaffald efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, jf. Restproduktbekendtgørelsen. Bygge- og anlægsaffald er i bekendtgørelsen defineret som natursten (fx granit og flint), uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton samt blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

 

Krav om anmeldelse og regler for håndtering af byggeaffald er beskrevet nærmere i Vejledning om byggeaffald: http://afld.dk/UserFiles/Vejledning_om_byggeaffald.pdf

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at det indskærpes overfor virksomheder og andre, der anmelder bygge- og anlægsaffald til genanvendelse, at kildesortering skal foregå ved kildestedet, frem for på det nye anvendelsessted, jf. Affaldsbekendtgørelsen.

 

Såfremt der gives afslag på den lovliggørende § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven skal afgørelsen sendes i partshøring, jf. Forvaltningslovens bestemmelser.

 

Hvad enten der gives tilladelse til eller afslag på en lovliggørelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Rind Plantages bemærkninger til sagen fremgår af vedlagt bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med lovliggørelse af det udlagte byggeaffald i Rind Plantage ved § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, eller om der skal meddeles et afslag

 

at udvalget godkender ny praksis, hvor der ikke længere gives § 19 tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgning om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder her defineres som skove, plantager, heder og lignende

 

at det indskærpes overfor virksomheder og andre, der anmelder bygge- og anlægsaffald, at kildesortering skal foregå ved kildestedet, fremfor på det nye anvendelsessted.

Beslutning

Udvalget kan på baggrund af de samlede oplysninger i sagen om Rind Plantage konstatere, at det udlagte bygge- og anlægsaffald i plantagen ikke har været sorteret godt nok.

 

Udvalget har på den baggrund, ud fra en helhedsbetragtning, samt henset til at bygge- og anlægsaffaldet er udlagt i et naturområde besluttet, at der skal meddeles afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse af det udlagte bygge- og anlægsaffald på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

Udvalget har samtidig besluttet at ændre praksis, så der ikke længere gives en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgninger om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder defineres som skove, plantager, heder og lignende.

 

Endelig beder udvalget forvaltningen om at indskærpe overfor virksomheder og andre, der anmelder bygge- og anlægsaffald, at kildesortering skal foregå ved kildestedet eller på godkendt nedknusningsplads.

 

Erling Præstekjær kunne ikke tiltræde beslutning om afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse af det udlagte bygge- og anlægsaffald i Rind Plantage

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds Campingplads og Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et område i Sunds og på grund af anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen for et område i den centrale del af Herning.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

En ny lokalplan for området ved Søgården og Sunds Campingplads betyder, at der skal ændres i spildevandsplanen. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af en selvbetjent campingplads for autocampere og etablering af hytter samt etablering af 5 boliger langs Åvej (nr. 21.E7.2 for Campingplads, Erhvervs- og boligområde ved Søgården i Sunds). Den matrikel, som Sunds Campingplads ligger på, er kun delvist optaget i spildevandsplanen. For at realisere lokalplanen er det nødvendigt at optage hele matriklen i spildevandsplanen, dels for at sikre overensstemmelse med de faktiske forhold og dels for at muliggøre etableringen af boliger ved Åvej.

 

I Herning er der behov for en ændring af spildevandsplanen for opland A27-9, som ligger syd for Dronningens Boulevard. Herning Vand A/S ønsker, at der anføres et andet udløb og en anden recipient for regnvand.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg jf. bilag 1 samt bilag 1.1, 1.2 og 1.3 samt 2.1 og 2.2:

 

Sunds

I Sunds justeres oplandsgrænsen for opland E07-2, så alle eksisterende bygninger på Sunds Campingplads kommer ind i oplandet (svarende til de faktiske forhold i dag). Der indføres desuden to nye oplande: Opland E07-12.P som dækker det område, der skal rumme hytter og autocampere, og opland E28-1.P som skal rumme det nye boligområde i den sydlige del af campingpladsen.

 

            

Nuværende spildevandsplan, Sunds     Kommende spildevandsplan, Sunds

 

I både E07-2 og E07-12.P skal alt regnvand nedsives lokalt. Regnvand fra de eksisterende bygninger på campingpladsen er gennem mange år ledt til nedsivning i faskiner. Regnvand fra det kommende hytteområde på pladsen forventes tilsvarende at kunne nedsive, da der er tale om et begrænset antal mindre hytter.

 

I den sydlige del af området (opland E28-1.P) skal der etableres almindelig separatkloak. Dels fordi nedsivningsforholdene i den sydligste del af området ikke kendes og dels for at fremtidssikre området med de nye boliger. Regnvand fra boligområdet skal ledes til kloak i Åvej og derfra videre til det eksisterende regnvandsbassin med udløb til Kvalsholm Bæk via E28RUL1. Forvaltningen vurderer, at merudledningen til Kvalsholm Bæk pga. det nye boligområde er så begrænset at den ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af bækken, da der kun er tale om regnvand fra 5 ejendomme.

 

Der gælder særlige forhold vedr. kloakering, når en tidligere erhvervsmatrikel udstykkes. Når boligområdet med de 5 boliger etableres, skal udstykker være opmærksom på dette. Udstykker skal selv betale for detailkloakken frem til skel for de nye boligmatrikler. Udstykker kan efterfølgende overdrage kloakken til Herning Vand, hvis det på forhånd er aftalt mellem parterne, og hvis kloakken er udført efter Herning Vands forskrifter. Udstykker skal derfor indgå aftale med Herning Vand vedr. kloakering af det nye boligområde.

 

Herning

I Herning er der en fejl i Spildevandsplanens skema over udløb. Det er planlagt, at regnvand fra opland A27-9 (som ligger lige syd for Dronningens Boulevard), skal udledes via udløb A01RUL1 til Vestre Kanal. Herning Vand ønsker dette rettet, så det i stedet fremgår, at udledning skal ske via A27RUL2 til Tyvkær Bæk. Alt regnvand fra oplandet vil blive forsinke og renset i regnvandsbassin, og udledning af regnvand til Tyvkær Bæk forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken.

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande i Sunds og Herning ledes til renseanlæggene i de to byer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at ajourføre spildevandsplanlægningen for området ved Arnborg Svæveflyveplads. Desuden for at sikre, at spildevandsafledningen fra området fremover kan ske miljømæssigt forsvarligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i januar 2015 en ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg (lokalplan 79.T7.4). I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev Herning Vand og Herning Kommune opmærksomme på, at området ved Svæveflyvecenter Arnborg ikke er medtaget i kommunens spildevandsplan, selvom spildevand fra området ledes til kloak i Arnborg. Det blev derfor aftalt, at området skulle optages i spildevandsplanen. Herning Kommune har været i dialog med både Herning Vand og Svæveflyvecenter Arnborg om kloakforhold og tilslutninger i området, ligesom der har været afholdt møde mellem parterne i sagen. Herning Kommune skrev den 2. juli 2019 til svæveflyvecenteret for at informere om, at tillægget til spildevandsplanen ville blive udarbejdet efter sommerferien.

 

Baggrund
Der har i mange år været en afledning af spildevand fra svæveflyvecenterets område til den offentlige kloak i Arnborg. Svæveflyvecenteret etablerede i midten af 1970’erne en lang trykledning på matr. 3z og 1f, Gl. Arnborg By, Arnborg. Ledningen er tilsluttet Herning Vand A/S kloak i Sportsvej.

 

Oprindeligt blev der kun afledt spildevand fra én fælles toiletbygning på flyvepladsen. Dette var i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige lokalplan for området (fra 1992), hvor der var lagt op til, at toilet og bad var samlet i én fælles bygning, og at området ikke skulle kloakeres i stort omfang.

 

På nuværende tidspunkt er adskillige hytter i området tilsluttet den private ledning. Tilslutningen er sket løbende. Tankningspladsen i tilknytning til flyvepladsen er også tilsluttet kloakken. Den private ledning modtager desuden spildevand fra hytter med samletanke. Tankene tømmes af en entreprenør, som afleverer spildevandet i pumpestation i tilknytning til ledningen.

 

Hytter og øvrige bygninger, hvorfra der afledes spildevand, ligger på matr. 1 ak og matr. 3 z, Gl. Arnborg By, Arnborg. Se kortudsnit herunder, hvor trykledningen ses som en rød stiplet linje.

 

 

Svæveflyvecenteret sendte den 1. april 2015 en tegning over området, hvor samtlige bygninger og kloakforhold på de to matrikler er angivet.

 

Tegningen viser

 • at der ligger 33 hytter på matr. 1 ak, som er på ca. 24 ha. Af disse er 12 tilsluttet kloakken og 19 er tilsluttet samletanke. To hytter er uden afløb. På den nordlige del af matriklen er der plads til telte/camping.
 • at selve svæveflyvecenteret, flere servicebygninger og et antal hytter ligger på matr. 3 z, en matrikel på ca. 430 ha. I alt er der 49 bygninger. Af disse er 23 tilsluttet kloakken og 21 tilsluttet samletanke. Fem er uden afløb. Mod syd er der plads til telte/camping.

 

Forvaltningen vurderer, at det miljømæssigt er hensigtsmæssigt, at spildevand fra hytterne ledes direkte til kloak, når der er etablereret en kloak i området. På sigt bør alle hytter med afløb (fra toiletter og/eller køkken) derfor tilsluttes kloakken. Alle nye hytter, der etableres i området, skal ligeledes tilsluttes kloaksystemet. Hytter, som på nuværende tidspunkt leder spildevand til samletanke, kan fortsætte med at aflede spildevand til de etablerede tanke, så længe tankene er egnede til opsamling og opbevaring af spildevand. Hvis tankene bliver utætte eller af andre grunde ikke længere fungerer efter hensigten, skal afløb fra hytterne tilsluttes kloaksystemet. I løbet af en årrække vil alle spildevandsafledninger i området dermed blive tilsluttet det offentlige kloaksystem.

 

Der er ingen regnvandskloak i området. Regnvand fra tage på hytter og øvrige bygninger skal derfor som hidtil nedsives på egen grund.

 

 

 

Nyt opland i spildevandsplanen

Med dette tillæg indføres en del af området ved Svæveflyvecenter Arnborg som kloakeret opland i Herning Kommunes Spildevandsplan. Oplandet navngives N13 (se bilag 1.1). Oplandet består af hele matr. 1 ak og en del af matr. 3 z Gl. Arnborg by. Oplandet er på 12,64 ha. Hytter og bygninger udgør dog reelt kun en lille del af oplandsarealet.

 

Øvrige forhold
Al kloak på svæveflyvecentrets egne matrikler er intern, privat kloak, og det er grundejer, der står for drift og vedligehold af kloakken. En del af trykledningen ligger uden for svæveflyvecenterets matrikler, men er i følge forvaltningens oplysninger anlagt og ejet af centeret. Svæveflyvecenter Arnborg bør afklare med Herning Vand, om hele trykledningen skal forblive privat frem til tilkoblingen til den offentlige ledning i Sportsvej i Arnborg, eller om Herning Vand skal overtage den del af ledningen, der ligger uden for svæveflyvecentrets matrikler.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at svæveflyvecenteret selv skal afklare forhold vedrørende betaling for afledning af spildevand med Herning Vand. Svæveflyvecenteret skal ligeledes indgå aftale med Herning Vand vedrørende eventuelle opkrævninger af tilslutningsbidrag for eksisterende og kommende tilslutninger.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen i et område ved Brændgårdvej. Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger (fra den 29. august til den 24. oktober 2019). Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland B01.P og B10 ved Brændgårdvej og Sønderager i Herning. Områderne er omfattet af 2 lokalplaner:

 • lokalplan nr. 13.B19.1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning (endeligt vedtaget af Herning Byråd den 22. januar 2019)
 • lokalplan nr. 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager i Herning (under udarbejdelse)

 

Forvaltningen anbefaler med dette tillæg følgende ændringer i spildevandsplanen: 

 • Ved Sønderagerskolen skal boldbanerne på sigt bebygges. Lokalplan nr. 13.B7.1 skal muliggøre dette. Skolens boldbaner er ikke en del af spildevandsplanen på nuværende tidspunkt. Der indføres derfor et nyt opland: Opland B01.P (2,53 ha). Der reserveres areal til etablering af et bassin til intern forsinkelse i dette opland. Regnvand skal udledes til et eksisterende regnvandsbassin umiddelbart vest for området.
 • Det nuværende opland B01.P omdøbes til B01-1.P (19,59 ha), og det planlagte bassin i dette opland får afløb til Herningsholm Å via en grøft. Efter den nuværende spildevandsplan skulle bassinet blot fungere som et internt bassin, som skulle lede regnvand videre til et eksisterende bassinanlæg mod sydvest. Det giver imidlertid praktiske og tekniske udfordringer for Herning Vand, som derfor ønsker, at bassinet får sit eget udløb til åen. I stedet for at rørlægge dette udløb, vil der blive etableret en åben grøft med et snoet forløb.
 • Det nuværende opland B10 omdøbes til B01-1 (0,31 ha). Oplandet består af to små deloplande, hvor regnvand i dag nedsives. Oplandene bliver en del af en allerede planlagte byggemodning i området, som lokalplan 13.B19.1 har muliggjort. På sigt bliver det muligt at aflede regnvand til det allerede planlagte bassin i B01-1.P og videre til Herningsholm Å via grøft.

 

     
   Nuværende spildevandsplan                      Kommende spildevandsplan

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande ledes til Herning Renseanlæg.

 

De nye byggemodninger ved Sønderagerskolen og Brændgårdvej vil medføre en øget mængde overfladevand, der skal afledes til Herningsholm Å. Afledning vil ske dels via et allerede eksisterende bassin og dels via et nyt bassinanlæg, hvor en åben grøft skal lede regnvand fra bassinet til Herningsholm Å. Det skal undersøges nærmere, om det eksisterende bassin skal udvides eller opgraderes for at kunne håndtere den ekstra vandmængde fra arealerne ved Sønderagerskolen. Det nye bassin i opland B01-1.P vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Da alt regnvand fra oplandene forsinkes og renses i regnvandsbassiner, forventes den øgede udledning af regnvand ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Herningsholm Å.  

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29. august til den 24. oktober 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-55-16 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over lugt i Lund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse om ikke at meddele påbud om lugtreducerende foranstaltninger på husdyrbrug.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2018 har Herning Kommune efter gentagne klager over lugt, truffet afgørelse om, ikke at meddele påbud om lugtreducerende foranstaltninger på et husdyrbrug. Denne afgørelse er den 3. september 2018 blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af den, der har klaget over lugt.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 24. oktober 2019 truffet afgørelse og stadfæstet Herning Kommunes afgørelse. Afgørelsen kan ses i bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-833-18 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Østergade 42, Herning - etablering af altan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                        

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejerne af ejendommen Østergade 42, Herning har søgt om tilladelse til at ændre et eksisterende erhvervsareal på 1. sal til en ny boligenhed.

 

I tilknytning til boligen renoveres en eksisterende tagterrasse for at sikre boligen et opholds- og friareal.   

På tagterrassen etableres der et mindre udhus samt et overdækket areal. Over det overdækkede areal etableres en altan for den eksisterende bolig på ejendommens 2. sal.

 

Forvaltningen har lavet en helhedsvurdering af bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne og hørt naboerne. I forbindelse med høringen er der kommet indsigelser vedr. indblik og skyggegener.  

 

Forvaltningen vurderer, at tagterrassen og altanen ikke medfører væsentligt større indbliksgene, da der i området er flere ejendomme med sammenlignelige forhold.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af helhedsvurderingen meddeles tilladelse til den ansøgte tagterrasse, udhus og altan.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen, ReTo Invest Herning ApS, har søgt om tilladelse til at indrette en bolig i det tidligere erhvervslokale på 1. sal, på ejendommen Østergade 42, Herning.

Området er reguleret af Byplanvedtægt nr. 12.

 

Ejendommen er opført i 3 etager med adgang til baggården fra Danmarksgades parkeringsplads. Stueetagen indeholder erhverv, hvorfra der drives en bank. 1. sal er indrettet til erhverv, som tidligere har været sammenhængende med erhvervsenheden i stueetagen. På 2. sal er der indrettet én bolig. 

 

Da erhvervsarealet på 1. sal er blevet overflødigt, er der søgt om tilladelse til at indrette én bolig. For at sikre tilfredsstillende opholds- og friareal for den nye bolig, udvides og renoveres den eksisterende tagterrasse, oven på erhvervsarealet i stueetagen. Tagterrassen som er markeret med rødt på nedenstående kort, er placeret inden for det byggefelt byplanvedtægten angiver.  

 

Til boligen på 2. sal, etableres en altan som markeret med blåt på nedenstående kort, for at forbedre boligens opholds- og friarealer. På tagterrassen, under altanen, etableres et mindre udhus til opbevaring af havemøbler med videre samt et overdækket areal, til brug for den nye bolig.  

 

 

 

For at begrænse indbliksgenerne i videst mulige udstrækning, etableres der en skærmvæg ved tagterrassen mod øst og vest, samt der etableres en lukket altanvæg i en højde på 1,2 m. Afskærmningen medfører skyggegener fra sidst på eftermiddagen i vinterhalvåret, når solen står lavt på himlen

 

Da anvendelsen af tagterrassen og den nye altan er væsentligt anderledes end de eksisterende forhold på ejendommen, har forvaltningen lavet en helhedsvurdering. Forvaltningen har herefter foretaget en høring hos de naboer, der vurderes at blive påvirket af de ændrede forhold.

 

I forbindelse med høringen er der kommet indsigelse fra naboejendommen mod øst, Østergade 46.

Indsigerne bemærker, at tagterrassen og altanen vil medføre indblik- og skyggegener på naboejendommens altaner samt opholdshaven mod syd. Forvaltningen vurderer, at indblik- og skyggegene er sædvanligt for det nære byområde med en relativ fortættet bebyggelse, hvor boligerne har behov for adgang til nære udendørs opholds- og friareal. Hertil skal også bemærkes, at tagterrassen og altanen er placeret inden for den byggeret, byplanvedtægten angiver.

 

Indsigerne bemærker også, at tagterrassen og altanens størrelse vil medføre et øget brug som kan føre til støjgener. Forvaltningen vurderer, at størrelsen på ejendommens opholds- og friarealer ikke vil medføre en øget støjgene, da ejendommens placering er meget bynær, midt i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til den ansøgte tagterrasse, udhus og altan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på baggrund af helhedsvurderingen meddeles byggetilladelse til den ansøgte tagterrasse, udhus og altan.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-4-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Virksomheden Aqua D'or har i forbindelse med udvidelse af deres lager i Fasterholt anlagt en ny vej. Forvaltningen har fået en henvendelse fra virksomheden med forslag til navngivning af denne vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Kildeskovvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af lager, var det efter lokalplanen aftalt, at der skulle etableres en ny vej til Aqua D'or for at aflaste mængden af trafik på Solsortevej. Virksomheden har selv finansieret vejen, der vil blive anvendt af medarbejdere og til varekørsel.

  

 

Aqua D'or ønsker, at vejen navngives Aquador vej.

 

Forvaltningen har gjort Aqua D'or opmærksom på, at vejledningen fra Styrelsen for dataforsyning og effektivisering (SDFE) er, at veje ikke navngives efter en virksomhed, da det ikke er en langtidsholdbar løsning. Virksomheden kunne skifte navn eller flytte placering. Desuden har Herning Kommune ikke tidligere navngivet en vej efter en virksomhed.

 

Aqua D'or har foreslået 3 andre vejnavne:

- Kildevej

- Aqua Vej

- Kildeskovvej

 

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at navngive vejen Kildevej, men der ligger en vej med samme navn indenfor en radius af 15 km i Ikast-Brande Kommune, hvorfor vejen ikke må navngives Kildevej jf. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 6, stk. 2. Denne oplysning er givet videre til Aqua D'or. 

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Kildeskovvej

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Kildeskovvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-5-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I området mellem Møllegade, Danasvej og Møllevænget skal der opføres nye etageboliger. Indkørslen til området bliver fra Møllevænget, hvor der også bliver etableret parkeringspladser. Der er ikke flere husnumre at tildele fra Møllevænget, hvorfor området skal have sit eget vejnavn.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Møllehøj.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en henvendelse fra BBB Ejendomme, som skal i gang med byggeriet af etageboliger i området mellem Møllegade, Danasvej og Møllevænget.

 

 

Indkørslen til boligerne sker fra Møllevænget, hvor også parkeringspladser vil være jf. Lokalplan nr. 11.C34.1 Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget.

Der er ikke husnumre nok på Møllevænget som kan tildeles de nye boliger. Derfor skal der navngives en ny vej ind til området.

 

BBB Ejendomme har foreslået vejnavnet Møllehøj. Vejnavnene tæt på grunden starter med Mølle, og i området ligger både Fredhøj og Fruehøj, så heraf opstod Møllehøj.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Møllehøj. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Møllehøj.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.02.00-P00-3-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af forlængelse af Pugdalvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj 

Sagsresume

Ved Pugdalvej i Vildbjerg anlægges en forlængelse af vejen. Vejen skal navngives.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Pugdalvej.

Sagsfremstilling

  

  

Der er 2 ejendomme, der bliver berørt af forlængelsen af vejen, da deres adgangsvej fra Nørregade til deres ejendomme bliver skåret over af den nye vej. Adgang til deres ejendomme sker nu fra den nye vej, og dermed sker der en adresseændring for ejendommene, når der er blevet besluttet et nyt vejnavn.

 

Ejendommenes ejere er blevet hørt vedr. indsigelser, kommentarer eller forslag til nyt vejnavn. Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger eller forslag.

 

Forlængelsen af vejen forventes afsluttet marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forlængelsen af vejen navngives Pugdalvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Udbud af bybuskørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Midttrafik og Herning Kommune arbejder hen i mod at kunne offentliggøre udbuddet af bybuskørslen i Herning by den 16. december 2019. Udbuddet er et genudbud, efter at det første udbud blev annulleret i juni 2019, hvor der samtidig blev truffet beslutning om, at genudbuddet skulle omfatte 100 % overgang til nul-emissionsbusser; det vil sige el- eller brintbusser.

 

I denne sag fremlægges det samlede udbudsgrundlag til orientering, ligesom det anbefales, at etableringen af busdepotet på vanlig vis varetages af busoperatøren. Endelig foreslås det, at udvalget godkender, at Herning Kommune, på baggrund af forslag om ændringer i momslovgivningen, frasiger sig retten til at råde over reklamerettighederne på bybusserne. 

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om udbudsgrundlaget tages til efterretning, og at udvalget godkender, at Herning Kommune i det kommende udbud giver afkald på retten til reklameindtægterne.

Sagsfremstilling

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde, har Midttrafik og Herning Kommune afholdt et fælles dialogmøde den 10. september 2019, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter havde mulighed for at deltage. Derudover har Midttrafik efterfølgende afholdt individuelle dialogmøder med interesserede busoperatører.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev den 28. oktober 2019, pkt. 183 orienteret om, hvilke opmærksomhedspunkter markedsdialogen havde givet anledning til. På samme møde godkendte udvalget, at forvaltningen arbejder videre med at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser ved, at Herning Kommune eventuelt påtager sig at etablere et busdepot.

 

Udbudsgrundlag

Midttrafik har i vedlagte notat samlet grundlaget for udbud af Herning bybuskørslen, idet det bemærkes, at Midttrafik har sendt dele af udbudsgrundlaget i høring ved busselskaber, der forventes at være interesseret i udbuddet. Formålet med høringen er at kvalificere udbudsgrundlaget i forhold til markedets holdninger til kravene, inden udbuddet offentliggøres medio december 2019. Der er frist for svar på høringen ultimo november. På baggrund  af høringssvarene vil Midttrafik foretage eventuelle justeringer i udbudsgrundlaget, specielt hvis der identificeres særligt risikobetonede krav, og dermed fordyrende krav.

 

Alle busser, herunder også reservebusserne, vil være nul-emissions busser, og at installation af elektriske ramper til kørestolsbrugere og installation af udstyr til automatisk fastspænding af kørestol vil indgå som en option i udbuddet. I forbindelse med det tidligere udbud blev der modtaget tilbud på elektriske ramper til diesel- og brintbusser i intervallet 32.000 - 85.000 kr. årligt i driftsomkostninger, mens der for automatisk fastspænding mangles erfaringstal fra andre udbud. Prisen på automatisk fastspænding vil derfor først være kendt ved tilbudsmodtagelse, hvilket er afspejlet i beslutningen om, at automatisk fastspænding indgår som option i udbuddet.

 

Ændrede momsreglers betydning for rettigheder til reklame

Skatteministeriet har foreslået en ændring af udtagningsreglerne i momsloven. Ændringen vil få betydning for busselskaber, der anvender den typiske forretningsmodel, og som ikke har momspligtige reklameindtægter. Lovændringen betyder, at hvis busselskabet har momspligtige reklameindtægter, skal busselskabet ikke afregne udtagningsmoms, når det såkaldte årstalsselskab efter 5 års anvendelse af busserne fusioneres med busselskabet. For yderligere oplysninger se vedlagte notat fra EY.

 

Lovændringen har givet anledning til, at forvaltningen har bedt EY vurdere, om Herning Kommune med økonomisk fordel kan lade rettighederne til salg af reklamer overgå til busselskaberne. Herning Kommune opnår i dag momspligtige reklameindtægter i størrelsesordenen 215.000 kr. årligt. EY vurderer, at de foreslåede udtagningsregler medfører, at busselskabet skal afregne udtagningsmoms i størrelsesordenen ca. 4 mio. kr. for 15 busser, som en engangsbetaling efter 5 år.

 

Hvis Herning Kommune lader reklamerettighederne indgå i udbuddet, vil Herning Kommune således miste ca. 215.000 kr. årligt i reklameindtægter, men kan omvendt forvente, at den samlede tilbudspris bliver ca. 4 mio. kr. lavere, svarende til en årlig mindreudgift på 333.000 kr. (4 mio. kr./12 år). Endvidere må det forventes, at busselskabets indtægt på reklamesalg kommer Herning Kommune til gode i form af en lavere tilbudspris. Det estimeres, at busselskabet vil have reklameindtægter på 20.000 - 30.000 kr. årligt pr. bus svarende til 360.000 kr. årligt.

 

På det grundlag anbefales det, at Herning Kommune indarbejder reklamerettigheder i udbuddet.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den anvendte afskrivningsmodel til beregning af bussernes restværdi er baseret på erfaringer fra Norge. Anvendes der i stedet en lineær afskrivningsmodel, anslår EY, at udtagningsmomsen beløber sig til 7,7 mio. kr., svarende til en årlig mindreudgift på 641.000 kr. I anbefalingen er der taget udgangspunkt i den mest konservative afskrivningsmodel. Endvidere skal det bemærkes, at der i ovenstående er taget udgangspunkt i priser for el-busser, som er lavere end priser for brintbusser.

 

Hvordan og for hvad der må reklameres med på og i busserne reguleres af Midttrafiks bestemmelser. Se vedlagte notat for nærmere uddybning.

 

Herning Kommunes mulighed for at påtage sig etablering af busdepot

Forvaltningen har i samarbejde med Midttrafik arbejdet med at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser ved, at Herning Kommune påtager sig etableringen af busdepotet.

 

Konklusionen herpå er, at forvaltningen anbefaler, at etablering af busdepot på vanlig vis varetages af busoperatøren.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen om udbudsgrundlaget til efterretning

 

at udvalget godkender, at retten til reklameindtægter bliver en del af udbuddet, som følge af ændringer i momslovgivningen.

Beslutning

Orienteringen om udbudsgrundlaget blev taget til efterretning, og udvalget godkendte, at retten til reklameindtægter bliver en del af udbuddet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-3-18 Sagsbehandler: Susanne Kristensen  

Orientering om politianmeldelse af virksomhed

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser