Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. Budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens samlede budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 har været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

Ud fra det forventede regnskab for 2014 står Herning Kommune til at overskride den teknisk udmeldte servicedriftsramme med 19,7 mio. kr., heri er indeholdt budgetbufferen. Dette betyder, at Herning Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen, såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede ramme for servicedriftsudgifterne.

 

Ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling blev anført i indstillingen, at der skal være fokus på overholdelse af det oprindelige budget, herunder anvendelse af kollegium-modellen ift. forbrug af overførsler.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev pr. 30. juni 2014 opgjort et forventet merforbrug i 2014 på 24,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger. Merforbruget fordeler sig med 10,4 mio. kr. på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri samt 14,2 mio. kr. på serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

 

På serviceområde 18 er overført 14,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at anvende overførslerne til dækning af merforbrug på serviceområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling om fokus på overholdelse af oprindeligt budget betyder, at ønsket om anvendelse af overførslerne som udgangspunkt ikke imødekommes.

 

Social og Sundhedsudvalget indstillede ved budgetopfølgningen, at de forventede restmidler fra Velfærdsteknologipuljen blev anvendt til finansiering af merforbrug under begge serviceområder. Det drejer sig om 1,2 mio. kr. under serviceområde 13 og 3,2 mio. kr. under serviceområde 18, altså samlet set 4,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har godkendt den ændrede anvendelse af disse midler, som er en del af overførslerne fra 2013.

 

Indstillingen om fokus på overholdelse af oprindeligt budget nødvendiggør en opbremsning i forbruget på serviceområderne, hvilket oftest vil betyde stop for ansættelser og begrænsninger af indkøb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.