Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

86. Garantistillelse i forbindelse med etablering af anretterkøkkener på Engholmcentret, Sdr Felding.

Sagsnr.: 03.02.00-Ø59-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Garantistillelse i forbindelse med etablering af anretterkøkkener på Engholmcentret, Sdr Felding.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm - Jan Märcher.

Sagsresume

I forbindelse med beboermøde afholdt i efteråret 2013 på Engholmcentret, er der foretaget en afstemning om etablering og indretning af 2 anretterkøkkener som supplement til de eksisterende rammer på Engholmcentret.


Beboerne ønsker at bringe oplevelsen af mad endnu tættere på boligerne. Omkostningerne til indretning af de 2 køkkener er anslået til 855.000 inkl. moms  

 

Da køkkenerne etableres i boligdelen skal omkostningerne til anretterkøkkenerne finansieres af beboernes huslejebetaling. Boligdelen er ejet af afd. 430 Engholmcentret Sdr. Felding, og administreres af Boligorganisationen Fællesbo.

 

I løbet af 2013 har beboerne og Fællesbo etableret to nye anretterkøkkener på Kastaniegården og det er en lignende model for indretning af fælleskøkkener som Fællesbo ønsker at etablere på Engholmcenteret.

 

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån og at Herning Kommune stiller en 100 % kommunegaranti for 80% af finansieringen til etablering af anretterkøkkenerne.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at der indrettes to anretterkøkkener i fællesboligarealerne på Engholmcentret.


I Herning Kommune indrettes der i dag, i forbindelse med nybyggeri, anretterkøkkener i fællesboligarealer. Med disse køkkener får borgerne muligheden for at spise og være sammen med andre i de fælles boligarealer.


Anretterkøkkenerne på Engholmcenteret skal give mulighed for, at beboerne kan spise sammen og give dem mulighed for at dufte og fornemme maden, hvilket har betydning for det sociale fællesskab. 


Engholmcentrets bygninger er af ældre karakter og indretningen er ikke tidsvarende, derfor er der i dag ikke indrettet fælleskøkkener i samme omfang som det ses på de plejecentret der er af nyere dato.

Økonomi

Fællesbo har oplyst følgende tal omkring økonomien i projektet:
 
 
 
Udgifter til anretterkøkkener
 
M/moms
Tilbud fra en entreprenør
 
630.450
Uforudsete udgifter
 
63.300
Rådgiver- og diverse låneomkostninger m.v
 
161.250
Samlede udgifter
 
855.000
 
 
 
Finansiering:
 
 
Finansieres af afdelingen - 20%
 
171.000
Realkreditforeningslån - 80%
 
684.000
Samlet finansiering
 
855.000
 
 
 
Netto investering for Herning Kommune
 
0
 
 
 

Realkreditlånet finansieres med 100% kommunal garantistillelse. Administrationen anbefaler, at Herning Kommune stiller denne garanti.

Garantien udløser ikke nogen deponeringsforpligtigelse.


Etableringen af de to anretterkøkkener vil medføre en stigning i huslejen. Huslejestigningen for de 31 berørte lejligheder er af Fællesbo beregnet til 111,00 kr. pr. måned pr. lejlighed svarende til en huslejestigning på ca. 2,44 % i gennemsnit.

 
Med den beregnede huslejestigning vil lejen udgøre i gennemsnit pr. lejlighed 4.630 kr. pr. måned på Engholmcentret. Til sammenligning er huslejeniveauet på Birketoft 6.199 kr. pr. måned.

Projektet og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det godkendes, at Fællesbo optager et 30-årigt kreditforeningslån på det maksimale 684.000 kr.
at der godkendes en garanti på 100% herfor
at huslejestigningen på 111 kr. pr. måned pr. lejlighed godkendes.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.