Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Ny strategi for visitation til sociale tilbud

Sagsnr.: 27.00.00-G01-62-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Ny strategi for visitation til sociale tilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af besparelser på handicap- og psykiatriområdet den 2. april 2014 blev forvaltningen bemyndiget til at igangsætte udarbejdelse af en række nye strategier på området.

En ny strategi for visitation til sociale tilbud er nødvendig, fordi Handicap og Psykiatri skal gribe opgaven an på en ny måde. Balancen skal genoprettes mellem forventninger, lovsikrede krav på tilbud og de økonomiske rammer og de faglige krav, der er til en specialiseret social indsats. En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer.

Sagsfremstilling

Strategi for visitation til sociale tilbud er særlig central for styring af økonomien på hele området. Det er ved visitationen, der træffes beslutning om iværksættelse og ophør af foranstaltninger. Her købes pladser i de sociale dag- og døgntilbud. Det er her, der foretages opfølgning, og det er her behovet for pladskapacitet registreres.

Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering omkring borgeren. Borgeren er i centrum ved visitationen, men der er mange forskellige aktører omkring borgeren; andre afdelinger – interne og eksterne sociale tilbud. De varetager hver opgaver med forskellige interesser og ansvar. Tydelighed i opgave- og rollefordelingen er forudsætningen for, at samarbejdet med og omkring borgeren kan lykkes. Her er fælles mål, styrkelse af dialog og samarbejde helt central.
 
Det skal være klart, hvilke borgere, der er omfattet af de specialiserede sociale tilbud, og hvem der kan profitere af tilbud i normalområdet. Normaltilbud skal altid gå forud for specialtilbud. Med det udgangspunkt har vi skærpet fokus på afgrænsning af målgruppe og visitation til området. Der skal være den nødvendige kapacitet i de specialiserede sociale tilbud, men ikke større end nødvendigt. Det kræver, at vi sikrer flow på de specialiserede pladser. Derfor er forventningen til borgeren, at de medvirker i rehabiliterende forløb med fokus på personlig udvikling og progression i de sociale tilbud, der iværksættes.
 
Indsatsen på handicap- og psykiatriområdet er politisk forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Her fastlægges målsætningerne og serviceniveauet, som skal kommunikeres tydeligt til borgere og aktørerne på området. Organisatorisk er opgaven forankret i Handicap og Psykiatri. Her planlægges og udføres opgaven i koordination mellem visitationen og interne og eksterne sociale tilbud. Men i praksis er det også en fælles opgave i afgrænsningen mellem normalområdet til specialområdet. Der er mange ”indgange” i overgangen fra Børn og Unge, til og fra Beskæftigelsesafdelingen og Sundhed og Ældre.  

Hovedformålet med strategien er at fastlægge en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelse for den indsats, der er nødvendig for at håndtere den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Der skal være balance mellem lovgivning, forsyningsforpligtelse, serviceniveau og budgetrammer.
 
De mange aktører på området skal arbejde ud fra politisk fastlagte målsætninger og serviceniveauer. Samarbejdet på området styrkes, indsatsen koordineres og effektiviseres, og udgiftsudviklingen skal styres.

Strategien er sammensat af et hovednotat: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud og en række bilag. Der er dels tale om dokumenter, som allerede indgår i afdelingens styringsgrundlag, hvoraf nogle (bl.a. målgruppeafgrænsningen) er politisk vedtaget, men der er også tale om nye dokumenter, som fremadrettet skal understøtte styringen af området.
 
Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører; sagsbehandlere, samarbejdsparter, decentrale ledere og medarbejdere mv. agerer inden for de fastlagte mål og rammer.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal godkende de målsætninger, der fremgår af hovednotatet og fastlægge serviceniveauet, som fremgår af bilaget.  

Målsætninger  
Det overordnede mål er, at borgere med funktionsnedsættelse så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab.
 
Herunder er der opstillet følgende målsætninger for visitation til sociale tilbud:  

 • Målsætninger for visitation af borgeren, som bl.a. omhandler

  • Borgerservice

  • Tydelighed omkring serviceniveauet

  • Effektiv sagsbehandling

 

 • Målsætning for samarbejde, koordination og dialog, som bl.a. omhandler

  • Fælles principper for koordination og samarbejde

  • Helhedsorienteret sagsbehandling

  • Fokus på overgang fra barn til voksen

  • Pårørende og netværk som medspillere

  • Samarbejde om tilrettelægning af sociale tilbud

 

 • Målsætninger for økonomisk styring, som bl.a. omhandler

  • Målgruppeafgrænsning

  • Kapacitetsstyring

  • Opfølgning på mål

  • Nøgletal for indsatsen

Serviceniveauer
Serviceniveaubeskrivelserne indeholder en beskrivelse af de bærende principper og overordnede principper, herunder:

 • Aflastning og afløsning

 • Socialpædagogisk støtte i egen bolig og i bofællesskaber uden døgndækning

 • Døgntilbud

 • Dagtilbud

 • Visitation og tildeling

 • Kvalitetskrav til leverandørerne

Målsætninger og serviceniveauer fremgår af vedlagte rammenotat, med tilhørende bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målsætningerne for visitation til Sociale tilbud godkendes foreløbigt,
at forslag til serviceniveauer godkendes foreløbigt,
at sagen sendes til høring i Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker fortsat fokus på overgangen fra barn til voksen samt de tværgående visitationer.

Bilag

 • Strategi for visitation til sociale tilbud (bilag)