Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

92. Ansøgning til ældrepuljen 2015

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til ældrepuljen 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet. Puljen udmøntes til kommunerne for et år af gangen i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel af puljen i 2015 udgør 14,8 mio. kr. Der er ansøgningsfrist til puljen for 2015 den 26. september 2014.

 

Fra 2016 udmøntes puljen ikke længere efter ansøgning men tilgår kommunen som DUT-regulering.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. januar 2014 (punkt 3), at anvende midlerne fra 2015 og frem til følgende:

[image]

Sagsfremstilling

Indsatserne har karakter af varig drift og kræver alle ansættelse og oplæring af ekstra personale. Akutteamet etableres for midler fra ældrepuljen den 1. maj 2014 og har medført en styrkelse af sygeplejen i kommunen, der presses af hospitalernes stadigt hurtigere udskrivninger samt opgaveoverdragelser.

 

Midlerne til genoptræningsområdet betyder, at ventetiden nedsættes. Det kan påvirke kommunens sygedagpengeudgifter i nedadgående retning. Også på ældreområdet kan det påvirke udgifterne til fx. hjemmehjælp, at borgerne hurtigere kommer i genoptræning.

 

Flere demenspladser gør, at det stigende antal demente ældre bedre kan håndteres på plejecentrene.

 

Flere aflastningspladser vil være medvirkende til, at flere ældre kan forblive længst muligt i eget hjem.

 

Midlerne er fra 2016 varige, og kommunerne kan således regne med dem fremadrettet til ældreområdet. Midlerne er prioriteret til permanente indsatser. Administrationen anbefaler på denne baggrund at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgning til ældrepuljen for 2015 godkendes
at det indstilles, at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019,
at sagen sendes til orientering for Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.