Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

87. Lind Pleje- og aktivitetscenter - Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Lind Pleje- og aktivitetscenter - Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte anlægsbevillingen (skema A) og gav kompetencen til godkendelse af anlægsbevillingen (skema B) til fagudvalget, på mødet den 14. december 2010.
 
Anlægsbevillingen (skema B) blev efterfølgende godkendt i SOS den 10. august 2011 for nybygning af Lind pleje- og aktivitetscenter.
 
Frigivelse af anlægsbevillingen for Lind pleje og aktivitetscenter var på Herning Byråds møde den 20. september 2011. Herning Byråd godkendte yderligere 1 mio. kr. ekskl. moms til anvendelse af tilkøb af velfærdsteknologi. Samlet budgetbeløb, afsat til velfærdsteknologi, udgør i alt 2 mio. kr. ekskl. moms.

Lind pleje- og aktivitetscenter vedrører nybygning af 64 boliger og etablering af servicearealer med daghjemsfaciliteter med plads til 10 brugere.

 

Byggeriet blev færdig i april 2013, og overgik til drift den 1. juli 2013, hvorfor det endelige regnskab fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for nybygning af Lind pleje- og aktivitetscenter med boligdel og servicearealer er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 30. juni 2014.

 

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

Sammenlignet med budgettet (skema B), kan det endelige regnskab (skema C) specificeres i følgende hovedtal:

 
Bevilling
 
Regnskab
 
Forskel
 
 
(Skema B)
 
(Skema C)
 
 
 
Boligdel (inkl. moms)
80.279.000
kr.
71.625.450
kr.
-8.653.550
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Servicedel (inkl. moms)
38.328.000
kr.
36.112.193
kr.
-2.215.807
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Anskaffelsessum i alt
118.607.000
kr.
107.737.643
kr.
-10.869.357
kr.

 

Det kan oplyses, at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 98,174 mio.kr., det vil sige, at regnskabsresultatet holder sig under Statens maksimumbeløb.

Anlægsregnskab:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.087
 
Boliger
 
80.279.000
 
71.625.450
 
-8.653.550
 
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.073.01
 
Servicearealer
 
30.935.000
 
29.774.875
 
-1.160.125
 
018.073.02
 
Servicearealtilskud
 
-2.560.000
 
-2.560.000
 
0
 
 
I alt
 
108.654.000
 
98.840.325
 
-9.813.675
 
Finansiering:
 
 
 
 
 
91% lån vedr. boligerne
 
 
-73.053.890
 
-65.179.160
 
7.874.730
 
2% beboerindskud vedr. boligerne
 
 
-1.605.580
 
-1.432.509
 
173.071
 
 
I alt
 
-74.659.470
 
-66.611.669
 
8.047.801
 
 
 
 
 
 
Netto investering for Herning Kommune
 
I alt
33.994.530
32.228.657
-1.765.873

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

 

Nettoudgiften for hele projektet er 32.228.657 kr. mod bevillingens 33.994.530 kr. det vil sige en mindreudgift på 1.765.873 kr.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2011 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at indexreguleringen ikke blev så høj som forventet, da byggeriet er gennemført i årene med særdeles lav prisudvikling.

 

Ligeledes har renteniveauet været betydelig lavere end forventet, hvilket har betydet en meget lavere renteudgift. Udbudsform og gennemførelse af et nybyggeri, har vist sig, at være meget konkurrencedygtig for så vidt angår udgifter til projektændringer og uforudsete udgifter.

91% af udgiften til boligdelen på 71,625 mio. kr., svarende til 65,179 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit.

Ved godkendelse af bevillingen (skema B) var huslejen beregnet til 997 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 5.650 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 176 kr. pr. m² årligt eller 1.000 kr. pr. måned pr. bolig.

Den nuværende husleje for 2014 er stadig beregnet til 997 kr./ m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 5.650 kr. pr. bolig.

Den månedlige husleje for 2015 er fastsat til kr. 5.698 kr. pr. bolig jf. budgetforslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard. 

Til sammenligning er huslejeniveauet i senest afsluttede boligprojekt i 2014 niveau: Søglimt – Gennemsnitlig husleje på 1.051 kr./m² pr. år. Svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.981 kr. pr. bolig.
 
Velfærdsteknologi:
Der var i budgettet afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi på området, hvoraf der er anvendt 1,962 mio. kr.
 
Af indkøbene kan bl.a. nævnes:

 • Indkøb og udvikling af wellness badekabine i samarbejde med en privat producent af velfærdsteknologisk udstyr.

 • Bidet toiletter. Der er indkøbt 3 forskellige modeller af bidet toiletter. I alt 29 enheder.

 • Tablets til afprøvning hos hver enkelt beboer i et beboerafsnit inkl. oplæring og implementeringsprogram m.v.

 • Informationsskærme i aktivitets- og plejecenterdelen.

 • Halvautomatiske plejesenge - 4 stk.

 • Højdejusterbare badestole - 4 stk.

 • Særlige stole med massagefunktion – 2 stk. Særlig velegnet til demente borgere.

 • Særligt træningsudstyr til brug i daghjemmet.


Administrationen blev jf. sagen den 10. august 2011 bedt om at gennemføre en dataindsamling på de indkøbte teknologier.

Denne indsamling og vurdering er endnu ikke afsluttet for de forskellige velfærdsteknologiske projekter, og dermed foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en evaluering af de igangværende projekter.

Konklusioner vedrørende et eventuelt effektiviseringspotentiale vil på nuværende tidspunkt derfor ikke kunne præsenteres.

Evalueringen vil efterfølgende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Regnskabet (skema C) for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen.

 

Jens Bech Vestergaard deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet (skema C) for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 71,625 mio. kr. og 36,112 mio. kr. (begge inkl. moms)
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 71,625 mio. kr. (inkl. moms)
at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 29,775 mio. kr. (ekskl. moms)
at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 2,560 mio. kr.
at der hjemtages endeligt lån på 65,179 mio. kr. til finansieren af boligdelen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Følgebrev revisorerklæring vedr byggeregnskab 2013 - Skema C - Lind Pleje- og Aktivitetscenter
 • Revisorerklæring vedr byggeregnskab 2013 - Skema C - Lind Pleje- og Aktivitetscenter