Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Orientering om ændrede regler på frit valg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1222-07 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Orientering om ændrede regler på frit valg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
    X
 
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling

Regelændringer på fritvalgsområdet

Lovforslaget vedrørende ændring af servicelovens regler om frit valg og udbud på ældreområdet er nu vedtaget og trådte i kraft pr. 1. april 2013.
 
Lovforslaget følger af moderniseringsaftalen for 2013, som indgår i økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen.
 
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at skabe grundlag for, at modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i eget hjem (servicelovens § 83) kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Lovændringen indebærer, at det frie valg fremover kan tilvejebringes gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.
 
Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde sin forpligtelse som minimum:

  1. indgå kontrakt med to eller flere leverandører (efter udbudsreglerne), eller

  2. tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, hvor den pågældende borger selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om udførelse af den visiterede § 83-hjælp.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at benytte begge ordninger samtidig.

Herning Kommune har indgået aftale med KL om udarbejdelse af potentialeafklaring. Afklaring er fastlagt til august 2013, hvorefter der nærmere kan tages stilling til de nye muligheder indenfor frit valg.


Potentialet i de nye regler er vurderet til 132 mio. kr. på landsplan, hvoraf Herning Kommunes andel udgør 1,98 mio. kr. Konkret er der indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. fra 2013 og frem. Besparelsen er endnu ikke udmøntet idet den afventer udarbejdelse af potentialeafklaring.

Lovændringen vil muliggøre en fortsættelse af den nuværende ordning med anvendelse af godkendelsesordningen, men åbner også op for nye modeller.  


De tidligere regler
De tidligere regler betød at kommunen skulle sikre borgerens frie valg gennem godkendelsemodellen, udbudsmodellen eller udbud efter godkendelsesmodellen.
 
Efter godkendelsesmodellen offentliggør kommunen prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse.
Godkendes leverandøren indgår denne på lige fod med den kommunale leverandør, og borgeren kan frit vælge mellem leverandøralternativerne.
 
Denne model er valgt i Herning Kommune, hvor der pt. er 9 leverandører godkendt til praktisk hjælp og/eller pleje.
 
Alle landets kommuner - med en enkelt undtagelse - anvender godkendelsesmodellen.
 
Fremadrettede ordninger


Udbudsreglerne – § 91, stk. 2, nr. 1

  • Kommunalbestyrelsen vælger selv hvilken kontraktform der ønskes for at inddrage private leverandører. Kommunalbestyrelsen kan således vælge kontraktform efter, hvad der er mest fordelagtigt på et givent område på baggrund af områdespecifikke overvejelser om omkostningsstruktur, markedsforhold, særlige lokale hensyn mv.

  • Borgernes frie valg kan tilrettelægges ved godkendelsesordninger, hvor kommunalbestyrelsen kan godkende alle kvalificerede leverandører eller forbeholde sig ret til at selv at vælge hvilke leverandører der skal indgå i en godkendelsesordning (åben eller begrænset godkendelsesordninger) eller ved at kommunalbestyrelsen gennemfører et udbud, hvor et nærmere fastsat antal vindere udvælges, som borgerne herefter frit kan vælge imellem.

  • Kommunalbestyrelsen kan samle udbud af driftsområder incl. tværgående områder.

Udbud af hjælpen i plejeboliger kan eksempelvis kombineres med den hjælp, der udføres i hjemmeplejen, ligesom personlig pleje efter servicelovens § 83 kan kombineres med hjemmesygepleje efter sundhedslovens § 138.

Der kan indhentes samlede tilbud på fx. madservice på tværs af driftsområder plejeboliger, i skoler og i hjemmeplejen – og således sikre bedre udnyttelse af omkostningstunge faciliteter, lavere omkostninger pr. produceret enhed og lavere egenbetaling for borgerne.

  • Fritvalgsbevis kan anvendes samtidig med udbudsreglerne. Jf. nærmere herom nedenfor.

Fritvalgsbevis – § 91, stk. 2, nr. 2

  • Kommunalbestyrelsen kan tilbyde et fritvalgsbevis, så borgerne selv udvælger og indgår aftale med en leverandør. Leverandøren iht. fritvalgsbevis skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.

  • Kommunalbestyrelsen skal stille saglige og konkrete kvalitetskrav til de private leverandører ligesom det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvilke ydelseskategorier efter servicelovens § 83, der er omfattet af fritvalgsbeviset. Kommunalbestyrelsen kan begrænse tilbud om fritvalgsbevis til bestemte ydelseskategorier.

  • Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om borgeren kan håndtere et fritvalgsbevis i sammenhæng med, at der træffes afgørelse om hjælp efter servicelovens § 83.

  • Kommunalbestyrelsen skal foretage tilsyn, kontrol og opfølgning på hjælpens udførelse, og om hjælpen opfylder borgerens aktuelle behov.

 

Herning Kommune tager som tidligere nævnt imod tilbud fra KL om assistance til udarbejdelse af besparelsespotentiale. Efter resultatet af disse beregninger vil ny en  dagsorden fremlægges, hvorefter der konkret kan tages stilling til de nye muligheder indenfor frit valg på ældreområdet.

 

Majbrit Lambæk deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering tages til efterretning,
at sagen behandles på ny i Social- og Sundhedsudvalget, når KLs vurdering af besparelsespotentialet foreligger i efteråret 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.