Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Tilsynsenhedens årsrapport for de driftsorienterede tilsyn på voksen området

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Tilsynsenhedens årsrapport for de driftsorienterede tilsyn på voksen området

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsyn er gennemført driftsorienterede tilsyn på både kommunale tilbud og private tilbud inden for Handicap, Psykiatri, Misbrug, Beskæftigelse og Ældreområdet udfra servicelovens bestemmelser omkring driftsorienterede tilsyn.

 

Tilsynet har kunnet konstatere, at der generelt er en tilfredsstillende professionel indsats på tilbuddene i Herning kommune. De henstillinger, der er givet har været udtryk for en konkret situation på et eller få konkrete tilbud.

Sagsfremstilling

Tilsyn 2012 har haft til hensigt, at afdække den professionelle indsats. Tilsynene på det kommunale område har været opdelt i screeningstilsyn og tilsyn. Screeninger er korte besøg hvor den primære metode er observation, tilsyn er længerevarende og kan omfatte både gennemgang af dokumentation, samtaler og observationer. Alle kommunale tilbud modtager som udgangs punkt et tilsynsbesøg hvert 4. år og screeningstilsyn de øvrige år. Konstateres der fejl og mangler, som kræver særlig opmærksomhed vil der blive gennemført et mere omfattende tilsyn.

På de private tilbud har der udover uanmeldte tilsyn været afholdt anmeldte Tilsynsmøder med hvert enkelt tilbud.

 

Konklusion 
Tilsynet har kunnet konstatere, at der generelt er en tilfredsstillende professionel indsats på tilbuddene i Herning kommune. De henstillinger, der er givet har været udtryk for en konkret situation på et eller få konkrete tilbud.
 
Medicin og dokumentation er fortsat en udfordring for mange tilbud og her er der fortsat behov for opmærksomhed.
 
På ældreområdet har de forcerede patient forløb og forcerede forløb med boligskifte givet særlige udfordringer i forhold til sagsgange, sikring af borgerens retssikkerhed og samarbejde med pårørende.
Emnerne er beskrevet nærmere her under.
 
Magtanvendelser 
I 2012 har det sociale Nævn været anmodet om tilladelse til flytning af 4 borgere mod deres vilje. Jf. servicelovens § 129. Borgerne havde tilknytning til både Ældreområdet og Handicap- og psykiatri området. Kommunen har fået medhold i alle 4 sager, de 2 er anket til ankestyrelsen og efterfølgende til retten. Den ene er afgjort og ankestyrelsen og retten har givet kommunen medhold, den anden afgøres i marts 2013.
 
Handicap og psykiatri
Der er sket et betydeligt fald i antallet af magtanvendelser i forhold til 2011.
Dette skyldes, at det pædagogiske arbejde med èn borger har haft den ønskede effekt.
De magtanvendelser personalet foretager ligger indenfor rammerne i bekendtgørelsen om magtanvendelser.
Nogle få magtanvendelser ligger indenfor regler om nødret og nødværge. Disse sager er diskuteret med politiet enten specifikt eller som principielle sager.
Som en følge af at magtanvendelser skal behandles i borgerens handlekommune er der sket en mindre stigning i antallet af magtanvendelser. Stigningen ses især på antallet af tilladelser til anvendelse af bløde bælter.  


Ældreområdet
Antallet af magtanvendelser har i 2012 været det samme som i 2011. Der er sket en stigning i antallet af magtanvendelser, der er givet tilladelse til i forhold til antallet af akutte magtanvendelser. Dette skyldes formegentligt, at der er større sikkerhed i forhold til procedurerne omkring tilladelser.
Magtanvendelser, der gives tilladelse til, er primært fastholdelse i hygiejne situationer.
Når der gives tilladelse til, at anvende magt, er der en særlig forpligtigelse til, at lave handleplaner med henblik på at undgå magt og når den anvendes, at det foregår så lempeligt som muligt.


Private tilbud
Der er sket en lille stigning i antallet i magtanvendelser i forhold til 2011. Dette skyldes primært, at et opholdssted har fået udvidet antallet af pladser. Da målgruppen er børn og unge med adfærdsproblemer, hvor adfærden ind imellem bliver meget voldsom, vil antallet af indberetninger stige.
  
Medicin 
Handicap, psykiatri og de private tilbud
Håndtering og administration af medicin inden for området, er en fast del af personalets opgaver over for en meget stor del af deres borgere, og omfanget er tiltagende.
Opgaven håndteres ud fra den praksis, der har været på område hidtil. Den viden er ikke i alle tilfælde tilstrækkelig.
Håndtering og administration af medicin foregår på et flertal af tilbuddene uden, at personalet har den nødvendige faglige indsigt. Der er på flere af tilbuddene ikke lavet tilstrækkelige instrukser jf. Sundhedsstyrelsens vejledning herunder beskrevet ansvar og kompetence i forbindelse med delegering af sundhedsfaglige opgaver.
 
Ledelsen både på stedet og central har ansvaret for, at der bliver lavet instrukser jf. Sundhedsstyrelsens vejledninger inden for medicin administration og håndtering samt i forhold til delegation af ansvar for varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver.
 
På den baggrund er der nu iværksat tiltag for, at de sundhedsfaglige instrukser bliver beskrevet. Desuden bliver der udarbejdet kompetencegivende medicinkurser for det personale, der ikke har en sundhedsfaglig baggrund. Instrukserne forventes, at være færdige medio juni og medicinkurserne startes op i august 2013 og udbydes både til de kommunale og private tilbud.
 
Ældreområdet
Medicin er ikke gennemgået på ældreområdet, da man her haft haft et projekt omkring det og man afventer konklusionen på embedslægens tilsyn for 2012.
 
Dokumentation 
Handicap, psykiatri og private tilbud
Dokumentationen fremstår på en overvejende del af tilbuddene som almindelig dagbogsbeskrivelser af dagens gang og oplysninger om rent praktiske forhold. Det pædagogiske arbejde og de faglige overvejelser er kun sjældent tydeligt i dokumentationen.
Målene i handleplanerne er ofte ikke målbare, og bliver derfor vanskelige at evaluere på. Som følge af dette, bliver det vanskeligt at dokumentere effekten af den pædagogiske indsats.
Der ses en større opmærksomhed på, at få dokumenteret sundhedsfaglige ydelser og opfølgninger på sundhedsfaglige problemstillinger. 
I forbindelse med udarbejdelse af instrukser på det sundhedsfaglige område vil kravene til dokumentation af den sundhedsfaglige indsats også indgå.
 
Ældreområdet
Der er sket en forbedring, men særligt er at bemærke, at der er opmærksomhed på at indføre egen kontrol. Der er fortsat plads til forbedring, således at dokumentationen bliver mere målrettet og at der foregår en systematisk evaluering af iværksatte tiltag. 


Forcerede forløb 
Ældreområdet
Særligt på ældreområdet mærker man konsekvenserne af de forcerede patientforløb på sygehusene og forløb med udskrivelse fra rehabiliteringscenter til plejebolig. Her opstår flaskehals problemer, da der er behov for den plads borgeren ligger på og derfor hurtigt skal flyttes ud.
Der er flere eksempler på, at basale ting som tøj, dyner, puder og sengelinned ikke har været på plads inden borgeren blev flyttet i aflastning, og hvor borgere uden pårørende ikke havde mulighed for, at få personlige ting med ved indflytningen.
Presset på plejeboligerne er stort og der har været flere eksempler på, at borgere er flyttet så hurtigt til plejeboligen efter den er meldt ledig, at lejlighederne ikke er nået at blive gjort i stand. Ligeledes har der ikke været mulighed for at planlægge modtagelsen af borgeren. Det betyder at der kan mangle faglig dokumentation og ajourførte medicinlister.
 
Demente borgere kan have behov for et værgemål til underskrift af ansøgning, lejekontrakt og ansøgning om personlige tilskud. Sagsbehandlingstiden er som minimum 3-4 mdr. Der opleves et stort pres på sagsbehandler af værgemål i kommunen og på sagsbehandlerne i Statsforvaltningen for, at få sagerne hurtigere behandlet. Det betyder at der har været sager hvor værgemålene ikke har været på plads inden flytning.
 
Alle ovenstående situationer har givet stor frustration hos de pårørende og hos det personale, der skulle modtage borgeren. En dårlig start på et samarbejde med borgeren og dennes pårørende, kan have langvarige konsekvenser for samarbejdet.


Rehabilitering og aktivering 
Ældreområdet
På ældre området har der været arbejdet meget med ansvar for eget liv. Der ses en større bevidsthed i forbindelse med at aktivere borgerne med almindelige dagligdags og personlige gøremål.
 
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Årsrapporten tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Samlet årsrapport 2012 SSB og private tilbud