Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Drøftelse af indførsel af pædagogiske måltider på plejecentre

Sagsnr.: 27.35.08-S00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Drøftelse af indførsel af pædagogiske måltider på plejecentre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

På baggrund af temadrøftelsen med Ældrerådet (møde d. 12.09.12, pkt 108) har Sundhed og Ældre udarbejdet et forslag til genindførelse af pædagogiske måltider.
 
Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2011 gennemført en besparelse af de pædagogiske måltider (møde d. 29.11.10, pkt. 211).
 
Sundhed og Ældre fremlægger hermed et forslag om genindførelse af pædagogiske måltider på plejecentrene grundet måltidernes store betydning for beboernes trivsel og helbred.

 

Eftersom der er tale om serviceniveauændring sendes sagen til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2010 en afskaffelse af de pædagogiske måltider under forudsætning af, at personalet kunne sikre den nødvendige observation, samtale og guidning af beboerne uden selv at spise med. Det har senere vist sig, at der ikke opnås samme effekt, hvis personalet ikke deltager i måltiderne, hvorfor der ønskes en genindførelse af de pædagogiske måltider.  

 

Et pædagogisk måltid er således et måltid, hvor der er en faglig begrundelse for, at personalet spiser en lille portion mad sammen med beboerne. Der vil være pædagogiske måltider til både hverdag og til fest.  

 

Formålet med de pædagogiske måltider er således at bevare og støtte beboernes færdigheder ved, at de kan spejle sig i personalets bevægelser. Spisefællesskabet mellem personale og beboere styrker også den nødvendige ro og hygge for at sikre, at beboerne får tilstrækkelig mad og motiveres til ernæringsrigtig kostsammensætning.    

 

Målet er,

  • at hjælpe de svageste med at få spist og drukket tilstrækkeligt

  • at guide de beboere, der har behov

  • at være model for spejling ved selv at tage en lille portion på en tallerken

  • at være observerende og rapporterende, hvis der er ændringer i kostvanerne

  • at stimulere beboerne til samtale med hinanden – f.eks. om kosten, opskrifter, forskelle på gamle dage og i dag osv.

 

Pædagogiske måltider kan ligeledes understøtte det værdifulde i at have gode oplevelser hver dag.    

 

Ældrerådet støtter en genindførsel af pædagogiske måltider på plejecentrene.

Økonomi

Det pædagogiske måltid omfatter en kvart portion af henholdsvis et aftensmåltid og et middagsmåltid. 

 

Følgende forudsætninger er lagt til grund for beregningen af udgiften:

 

  • Antal beboere på plejecentre: 630

  • Der tildeles 1 pædagogisk måltid pr. 7-8 beboere (frokost og aften), hvilket svarer til 160 pædagogiske måltider pr. dag

  • Herning Kommunes madtakst jf. budget 2013 er for et middagsmåltid er 51 kr. og for et aftensmåltid 36 kr. Disse takster lægges til grund for beregningen, da de pædagogiske måltider skal afregnes til samme pris som beboernes måltider

 

Udgiften til pædagogiske måltider i 2013 er herefter beregnet til 635.000 kr. 

 

Der er i beregningen af genindførelsen af pædagogiske måltider lagt samme forudsætninger til grund som for besparelsen af pædagogiske måltider i budget 2011. Portionsstørrelsen for de pædagogiske måltider er dog mindre i denne beregning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at
udvalget drøfter og beslutter genindførelse af pædagogiske måltider.
at
genindførelsen af de pædagogiske måltider finansieres ved budgetomplaceringer på de decentrale enheder inden for rammen af SO 18.
at
sagen sendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.