Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. Afrapportering fra pilotprojektet "afprøvning af intelligente senge"

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Afrapportering fra pilotprojektet "afprøvning af intelligente senge"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede midler til afprøvning af intelligente senge (møde d. 18.04.12, punkt 52).

 

Hermed gives en afrapportering på afprøvning af 4 intelligente senge.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i perioden november 2012 - februar 2013 afprøvet 2 halvautomatiske senge og 3 fuldautomatiske senge (grundet der blev indkøbt en fuldautomatisk seng til en specifik borger uden for projektets økonomi). Afprøvningen blev forsinket grundet lang leveringstid på sengene.

Overordnet konklusion på afprøvning af sengene er (med et vist forbehold for usikkerheden i det lille datagrundlag), at den halvautomatiske seng grundet færre vrid, stræk og træk vil forbedre:

 • forflytningssituationen for borgeren (mere smidig og glidende forflytning)

 • det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen (reduktion af træk i borgeren vil mindske antallet af konfliktsituationer mellem borger og medarbejder)

 • det fysiske arbejdsmiljø grundet muligheder for at mindske nedslidning og dermed mulighed for at reducere i sygefraværet på længere sigt

 
Den fuldautomatiske seng kan for en meget lille borgergruppe indenfor Sundhed og Ældre medvirke til:

 • borgerens uafhængighed af hjælp til forflytningssituationen samt bedre forflytningssituationen

 • færre fysiske belastninger for personalet

 • at reducere i antallet af besøg hos den enkelte borger

 
Umiddelbart vurderes der dog ikke at være mange borgere indenfor Sundhed og Ældre, der vil kunne indgå i målgruppen. Derfor vil en fuldautomatisk seng snarest blive afprøvet af borgere indenfor Handicap og Psykiatriområdet.
 
Sundhed og Ældre anbefaler på baggrund af projektets resultater,

 • At Sundhed og Ældre arbejder videre med kriterierne for bevilling af sengene. Disse revideres efter 1 år med henblik på relevante tilpasninger. Det lille datagrundlag har givet indikationer på kriterier for bevilling, men der er behov for en fortsat videreafprøvning af sengene for at kunne præcisere brugen af sengene yderligere.

 • At der med baggrund i en videreafprøvning prioriteres indkøb af senge med funktioner svarende til den halvautomatiske seng til brug i Sundhed og Ældre.

 • At sengene herefter indgår som ethvert andet hjælpemiddel i hjælpemiddeldepotets udvalg.

 • At der afsættes tid til, at personalet gives en generel introduktion til sengene og at der gives mulighed for afprøvning af sengens funktioner, inden den bliver flyttet ud til en borger.

 • At undervisningen gives til alle vagtlag og faggrupper.

 

Rapport fra projektgruppen vedlægges.

Økonomi

Der blev bevilget 232.800 kr. til projektet og disse er brugt til indkøb af sengene.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager afrapporteringen til efterretning.
at Sundhed og Ældre arbejder videre med kriterier for brug af sengene, inden de indføres som et hjælpemiddel.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Afprøvning af intelligente senge - evaluering - 11.04.13