Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

5. Egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser

Sagsnr.: 27.42.00-S29-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2019 er Regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at sikre at opkrævning af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads ophører.

 

Der er dog tvivl om, hvordan det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje organiseret og leveret på en kommunal akutplads egentlig defineres.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har overfor KL foreløbigt defineret det som tilfælde, hvor sygepleje "der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion organiseret som en kommunal akutplads."

 

Der arbejdes med at præcisere reglerne, og Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at dette er på plads i begyndelsen af 2019.

 

Både Sundheds- og Ældreministeriet og KL anbefaler, at kommunerne undlader opkrævning for ophold på kommunale akutpladser, da en ændring af bekendtgørelsen forventes at få ikrafttræden først i 2019.

 

Herning kommune har oprettet midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret og plejecentre efter Serviceloven. Vi har ikke oprettet midlertidige pladser efter Sundhedsloven. Pladserne benyttes fleksibelt til aflastning, venteophold, genoptræning, afklaring og formentlig også som kommunal akutplads mv.

 

De midlertidige pladser skal derfor opdeles efter årsagerne til borgernes ophold – og dette ophold for ophold. Det er i langt overvejende grad på Rehabiliteringscentret den midlertidige problemstilling eksisterer.

 

Administrationen har derfor stoppet opkrævning af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. for ophold på Rehabiliteringscentret med mindre, at der klart vurderes at være lovhjemmel hertil i Serviceloven, f.eks. ved aflastning, venteophold, genoptræning, afklaring o.lign.

 

Den midlertidige praksis vil komme borgerne til gode ved tvivl.

 

Der kan være tvivl om, hvorvidt allerede foretagne betalinger skal tilbagebetales. Administrativt vil der blive taget stilling til denne problemstilling, når den forventede ændring af bekendtgørelsen foreligger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Brev til K98 om stop for egenbetaling på kommunale akutpladser
  • Brev fra SUM om stop for egenbetaling på kommunale akutpladser til KL