Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

3. Kompenserende specialundervisning flyttes fra AOF til FOF

Sagsnr.: 17.03.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Funderskov  

Kompenserende specialundervisning flyttes fra AOF til FOF

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ansøgning om yderligere tilskud til FOF i 2019

Sagsfremstilling

Der gives årligt tilskud til kompenserende specialundervisning til AOF og FOF. Det drejer sig om undervisning af personer med bevægelsesvanskeligheder som følge af lidelser i bevægeapparatet, kredsløb eller neurologiske lidelser. Undervisningen er etableret efter Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne nr. 658 af 3. juli 2000. Undervisningen er gratis for borgeren. Rammen udgør i 2019 539.000 kr. og fordeles med 1/5 til AOF og 4/5 til FOF.

 

Undervisningen foregår hovedsageligt som varmtvandstræning i DGI og Herning Svømmehal.

 

FOF søger om udvidelse af rammen, der anvendes til kompenserende specialundervisning.

 

I 2018 har FOF haft 183 deltagere fordelt på 21 hold. Tildeling af adgang til kompenserende undervisning er fastlagt i en procedure, som indeholder beskrivelse af, hvem der kan få tildelt plads, hvordan undervisningsforløbet følges op af undervisningsplan, vejledende samtale og slutevaluering. Efter deltagelse i kompenserende specialundervisning, tilbydes deltagerne så vidt muligt et hensyntagende hold med samme underviser og i samme omgivelser. Dette er med til at fastholde deltageren til forsat træning og dermed fastholdes det sundhedsmæssige aspekt både i forhold til træning og til det sociale på holdet.

 

I den gældende overenskomst mellem FOF Herning og Herning Kommune er det beskrevet, at det maksimale antal undervisningstimer for et hold udgør 20 lektioner af 55 minutter pr. hold. En elev kan maksimalt modtage 40 lektioner. FOF vil fremover som udgangspunkt kun tilbyde én sæson, som er 20 lektioner og kun i særlige tilfælde, hvor underviseren finder det nødvendigt, tilbyde to sæsoner. Der har tidligere været tradition for, at alle blev tildelt 2 sæsoner. For at den gratis kompenserende undervisning kan komme så mange borgere som muligt til gode, vil FOF fremover følge ovennævnte fremgangsmåde og som udgangspunkt kun tilbyde én sæson.

 

Pt. har FOF 60 borgere på venteliste, og forventer at dette tal stiger til mindst 70 borgere. Det svarer til 14 hold á 20 timer og en ekstra udgift på ca.168.000 kr. FOF har fået flere tider på Åmoseskolen og har netop fået adgang til varmvandsbassin i Vildbjerg svømmecenter og er derfor i stand til at nedbringe ventelisten, hvis rammen øges.

 

AOF har i år med aktiviteter modtaget ca. 107.000 kr. årligt i tilskud men har i 2017 og 2018 ikke haft aktivitet i forbindelse med kompenserende specialundervisning. AOF har forventelig ingen aktivitet de næste par år og har ingen indvendinger imod, at FOF indtil videre kan gøre brug af den økonomiske ramme.

 

Administrationen indstiller derfor, at AOF´s tilskud i 2019 kan anvendes til udvidelsen af aktiviteten i FOF i 2019. Forud for 2020 vil forvaltningen vurdere om efterspørgslen har ændret sig. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at FOFs tilskud til kompenserende specialundervisning i 2019 øges med 107.000 kr. med henblik på nedbringelse af venteliste til holdundervisning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at AOFs tilskud i 2019 reduceres tilsvarende.