Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

2. Ansøgning om tilsagn til etablering af boligarealer og servicearealer på tilbuddet Nyboder, Kibæk.

Sagsnr.: 82.06.01-G01-2-18 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Ansøgning om tilsagn til etablering af boligarealer og servicearealer på tilbuddet Nyboder, Kibæk.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - René Frahm Jørgensen, Peter Vallentin, Anna K. Stokholm

 

Sagsresume

Nyboder er en selvejende institution under Danske Diakonhjem og er placeret under samme tag som plejecentret Sandfeldtgården i Kibæk. Nyboder danner rammen om et socialpsykriatrisk bosted for voksne sindslidende i alderen 35 - 70 år. Bostedet rummer i dag 11 boliger og derudover ydes bostøtte til 2 udeboende beboere. Herning Kommune har driftsaftale med Nyboder for det nævnte antal boliger.

 

I forbindelse med ønsket om udvidelse af Nyboder, ansøger Danske Diakonhjem om tilsagn til økonomisk støtte til etablering af 4 nye boliger og ombygning af eksisterende rammer.

 

Boligerne ønskes opført efter almen boligloven jf. lovbek. nr. 1116 af 2. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem ønsker at etablere 4 nye boliger inkl. fællesarealer. Baggrunden for ansøgningen er et ønske, om at udvide, så afdelingens driftsøkonomi forbedres via en mere optimal vagtdækning og fordeling af øvrige faste omkostninger. Administrationen har haft et længere dialogforløb med Nyboder, herunder hvorvidt der på andre måder har været mulighed, for at skabe bæredygtighed i tilbuddet. Der er undersøgt flere alternativer, men det har ikke været muligt, at finde andre muligheder for at opnå overholdelse af driftsbudgettet.

 

Byggeriet omfatter følgende:

 

 • Tilbygningen rummer 4 boliger med fælles ophold og adgangsareal knyttet til de 4 boliger. Der tilhører TV-stue i forbindelse med eksisterende opholdsstue.
  Yderligere ønskes der etableret tværfagligt fælleskontor.

 

 • Ombygning af eksisterende rum i afdelingen indrettes med hobbyrum, udvidelse af køkkenfaciliteter og indretning af fleksible mødefaciliteter.

 

 • Udvendigt ønskes der etableret terrasser m.m.

 

Tilbygning er på i alt 324 m² med fordelingen 282 m² til boligareal og 42 m² til serviceareal.

 

Byggeriet ønskes finansieret efter reglerne i Almenboligloven.

Byggeriet ønskes igangsat snarest. Nyboder har overfor Herning Kommune oplyst, at ved en udvidelse kan pladserne beboes af borgere fra andre kommuner end Herning Kommune. 

 

 

Økonomi

Byggeriet af de 4 boliger incl. servicearealer er anslået til et rammebeløb på 8.264.116 kr. inkl. moms.

 

Finansiering af byggeriet vil være med beboerindskud på 2 %, kommunal grundkapital på 10 % og restbeløbet finansieres ved realkreditlån på 88 %. 

 

Statens maksimumsbeløb for 2018 incl. energitillæg for lavt byggeri udgør kr. 23.610 kr. pr. m².

 

Danske Diakonhjem ønsker at bygge for anslået 24.914,30 kr. pr. m² for boligdelen. Da udgiften overstiger maksimumsbeløbet ønsker Nyboder et tilskud fra Herning Kommune på 367.809 kr. for at kunne realisere byggeriet.

 

Dertil kommer udgifter til servicearealer på 724.980 kr. eksl. moms.

 

Samlet anmoder Danske Diakonhjem om 1.114.034 kr. i tilskud fra Herning Kommune jf. vedlagte regnskab.

 

Danske Diakonhjem oplyser, at niveauet for huslejen er som de øvrige boliger på Sandfeldgården, som i 2019 er på 7.050 kr. pr. måned.

 

Administrationen har vurderet ansøgningen fra Danske Diakonhjem og har følgende bemærkninger til ansøgningen:

 

 • Handicap og Psykiatri ser ikke et behov for, at Nyboder udvider og p.t. har afdelingen ingen venteliste til Nyboder.
 • Byggeriet overstiger Statens maksimumsbeløb for almen boligbyggeri.
 • Huslejen er høj. Til sammenligning er en husleje på Skovlyset 6.220 kr pr. md. (2019 niveau).
 • Det er ikke muligt at finde økonomi til finansiering af det ønskede byggeri i den nuværende ramme på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

 

Da udgiften pr. m2 overstiger maksimumsbeløbet afvises ansøgningen administrativt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om afslag på ansøgningen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Finansiering tilbygning mv_Nyboder_dec 2018
 • 14-318 Sandfeldgården_Idéoplæg til udvidelse af Nyboder_2018.09.10