Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2014
Mødested: Fuglsangsø Centret

Dagsordenpunkter

111. Evaluering af pilotprojekt telecare

Sagsnr.: 27.60.14-P20-1-13 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Evaluering af pilotprojekt telecare

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. december 2012 at prioritere 1 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af et udviklingsprojekt omkring telecare. Midlerne blev prioriteret af puljemidler til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.

 

Pilotprojektet er nu afsluttet og evalueret.

Sagsfremstilling

Telecareprojektet i Herning Kommune blev igangsat i maj 2013. Pilotprojektet er afsluttet og evalueret i august 2014.

 

Formålet med pilotprojektet var at afprøve et konkret tiltag, hvor borgerens eget sociale netværk blev inddraget i en aktiv rolle for derigennem at udvikle en Herning-model. Projektet var inspireret af erfaringer fra Skotland.

 

Pilotprojektet har været forankret i en projektorganisation med inddragelse af relevante medarbejdere. Der har været et tydeligt fagligt engagement med henblik på at planlægge, udvikle og afprøve konceptet.

 

Teknologien bag telecareprojektet er sensorteknologi, som afgiver en alarm, hvis der sker afvigelser fra dagligdagen. Det kan eksempelvis være ved fald, epilepsianfald eller demente, som forlader bopælen. Alarmen tilgår et callcenter, som kontakter den pågældende borgers udpegede netværk, så disse kan tjekke, om borgeren har brug for hjælp og evt. yde basal hjælp. Hvis kontaktpersonerne ikke træffes, kontakter callcenteret kommunen.

 

I projektforløbet har der været en målrettet indsats med henblik på at skabe kontakt til projektets målgruppe, nemlig borgere med hjerneskade, eksempelvis demens, der boede i eget hus. Kommunikationsafdelingen har været inddraget med henblik på udarbejdelse af informationsmateriale. Formidlingen og markedsføringen af projektet er sket gennem bl.a. hjemmeplejen, seniorråd og centerråd.

 

I afprøvningsperioden er 14 borgere vurderet egnede til at deltage i projektet. Af disse har kun 4 borgere ønsket at deltage. De øvrige 10 borgere ønskede ikke at deltage og har begrundet det med, at de ikke ønsker at ligge nogen til last eller ikke har noget netværk, som kan træde til.

 

Afprøvningsperioden har ikke vist, om der er et reelt behov for telecare, eller om et givent behov blot ikke kan afhjælpes ved det nuværende koncept i telecareprojektet. Der er konstateret følgende barrierer for projektet:

  • En kulturbarriere. Erfaringer fra Skotland om den enkelte borgers brug af teknologi i forhold til sit sociale netværk kan ikke umiddelbart overføres til Herning Kommune.

  • En målgruppe-barriere. Det har været vanskeligt at få skabt kontakt til den rette målgruppe (borgere og pårørende).

  • En teknologisk barriere. Den anvendte løsning er baseret på fastnet-teknologi, hvilket flere og flere borgere ikke længere har etableret.

 

Det anbefales på baggrund af evalueringens resultater og udfordringer, at projektet lukkes ned, og at erfaringerne inddrages i nuværende og kommende projekter, som kræver kulturarbejde eller indførsel af ny teknologi.

Økonomi

I budget 2013 var afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af pilotprojektet.

Udgifterne til telecareprojektet udgør 17.052 kr. i 2013 og 105.140 kr. i 2014, i alt 122.192 kr. Der er således et mindreforbrug på 877.808 kr. i forhold til de prioriterede midler til pilotprojektet.

 

Mindreforbruget på velfærdsteknologipuljen indgår i finansieringen af merforbruget på centrale konti i 2014, som vedtaget i Byrådet den 16. september 2014, punkt 283.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektet lukkes ned på baggrund af evalueringens resultater.
at erfaringerne fra pilotprojektet inddrages i nuværende og kommende projekter, som kræver kulturarbejde ved indførsel af ny teknologi.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Udvikling af telecare Herning - afrapportering til udvalget
  • LOW_HK_sensorteknik