Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2014
Mødested: Fuglsangsø Centret

Dagsordenpunkter

107. Efterårsopfølgning 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. september 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.


Drift:

 

Det forventede driftsregnskab for 2014 viser et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2014 jf. nedenstående tabel: 

[image]

 

Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget overskrider det oprindelige budget med 30,5 mio. kr. Heri indgår tillægsbevillinger og omplaceringer i budgettet med 3,8 mio. kr.  

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning: 

[image]

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:


På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der i begyndelsen af året var forventet et merforbrug på 26 mio. kr. i 2014. Der er siden iværksat besparelser, med Byrådets vedtagelse af ”Muligheds-kataloget” d. 1. april.


Merforbruget fordeler sig således:


Centrale konti – merforbrug på 3,3 mio. kr.:

Der forventes et merforbrug på Visitationens køb af ydelser på 4,9 mio. kr. Området er vanskeligt styrbart. Der er arbejdet målrettet med afgrænsning af den målgruppe, som er berettiget til de specialiserede ydelser, som skal tilbydes på området. Der kan allerede konstateres en effekt af denne indsats. I forbindelse med halvårsregnskabet udgjorde det forventede merforbrug på visitationen 7,4 mio. kr.


Merforbruget i visitationen modsvares af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på øvrige centrale konti. Heri indgår en restpulje på 1,2 mio. kr. vedrørende ikke anvendte/disponerede midler fra velfærdsteknologipuljen. Byrådet har godkendt på mødet den 16. september 2014, at restpuljen indgår i finansieringen af merforbruget på øvrige centrale konti.


Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – merforbrug på 7,3 mio. kr.:

Den primære årsag til det forventede merforbrug er engangsbesparelser gennemført i forbindelse med mulighedskataloget. Besparelserne har ikke kunnet effektueres med den nødvendige hastighed grundet opsigelsesvarsler. De decentrale enheder vil derfor komme til at overføre et merforbrug til 2015, hvor det allerede er indregnet som et måltal.


Bytoften Bo- og Aktivitetscenter viser et forventet underskud på 2,2 mio. kr., hvilket følger den aftalte afviklingsplan.

  

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 


Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., men med store udsving mellem de centrale konti og selvforvaltning.  

I det forventede regnskab er indregnet overførsler fra 2013 på 14,185 mio. kr.
Det skal bemærkes, at en andel af overførslerne vedrører udviklingspuljen for velfærdsteknologi (6,4 mio. kr.) og pulje til investeringer på IT-området (2,9 mio. kr.).
Byrådet har godkendt på mødet den 16. september 2014, at den ikke disponerede del af velfærdsteknologipuljen på 3,4 mio. kr. indgår i finansieringen af merforbruget på øvrige centrale konti.

  

Centrale konti - merforbrug på 18,0 mio. kr.:

Et merforbrug på 14,7 mio. kr. vedrører Visitationens § 83, Hjemmehjælp. Posten skal ses i sammenhæng med den forsinkede åbning af Fuglsangsø Plejecenter, som påvirker de forventede udgifter til plejecentre med et forventet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. Der er stadig usikkerhed om de vedvarende konsekvenser for hjemmeplejen ved åbning af Fuglsang Sø Centeret. Udviklingen følges tæt hen over efteråret, hvor de reelle konsekvenser vil blive mere synlige.   Endvidere forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger og køb af pladser i andre kommuner. Afregningen til andre kommuner er stigende samtidig med, at der er mindre indtægter fra andre kommuner.


Selvforvaltning – mindreforbrug på 14,2 mio. kr.:

Posten indeholder et mindreforbrug hos plejecentrene på 15,5 mio. kr., hvilket kan henføres til den forsinkede åbning af Fuglsangsø Plejecenter. De forventede udgifter til drift af Fuglsangsø vil være noget usikre, indtil der er klarhed om belægningsgraden i årets sidste måneder.
Hjemmesygeplejen er indregnet med et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. Der er tale om et yderligere merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til halvårsopfølgningen. Området er udsat for et voldsomt pres, idet aktivitetsniveauet er steget med 10 % siden samme dato sidste år.  
Det anslås, at der ved årets udgang er en andel på 1 - 2 mio. kr. af ældrepuljens midler, som ikke bliver brugt til de ansøgte tiltag. Da et af de godkendte tiltag omfatter en generel styrkelse af sygeplejen, forventes det, at denne eventuelle restpulje efter ansøgning kan anvendes til dækning af udgifter i hjemmesygeplejen, og dermed nedbringe merforbruget.

  

Anlæg:
 
Det forventede anlægsregnskab for 2014 udviser pr. 30. september 2014 et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2014. Heraf kan 18 mio. kr. henføres til de afsluttede projekter Lindegården, Lind Plejecenter og flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten. Anlægsregnskaber for de 3 projekter blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2014.

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at
Der udarbejdes handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug på de decentrale enheder under Serviceområde 13
at
Der udarbejdes handleplan for nedbringelse af de forventede merforbrug på sygeplejen under Serviceområde 18.
at
Efterårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2014 og i Byrådet den 11. december 2014.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.