Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Regnskab 2017 og overførsler 2017 til 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2017 og overførsler 2017 til 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2017 forelægges regnskab 2017 samt overførselsønsker 2017 til 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 med overordnede regnskabsbemærkninger og ønsker om overførsler (drift og anlæg) fra 2017 til 2018 fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2017 og overførselssagen 2017-18, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018 og i Byrådet den 17. april 2018.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 15,510 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig som i tabellen nedenfor:

 

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2017 forhøjet med netto 0,257 mio. kr. via tillægsbevillinger. 

Fra 2016 er overført et mindreforbrug på 0,041 mio. kr.

 

Resultatet for de enkelte resultatområder udgør følgende:

 

 

Det samlede merforbrug vedrører primært Handicapområdet. De væsentligste årsager er flere borgere og flere dyre enkeltsager.

 

Området "Tværgående" indeholder overført merforbrug fra 2016 på 2,171 mio. kr. vedrørende Blå Kors Varmestue. Der er truffet politisk aftale om, at merforbruget fastfryses uden gældsafvikling frem til 2022. Det modsvarende mindreforbrug på tværgående vedrører primært uforbrugte pulje- og projektmidler.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 12,293 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

 

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2017 forhøjet med netto 0,927 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

 

 • Tilførsel vedr. Kræftplan IV, 0,875 mio. kr.
 • Tilførsel vedr. barselsudligning, løntilskudsordninger mv., 1,414 mio. kr.
 • Flytning af andel af udviklingspulje til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri -0,750 mio. kr.
 • Flytning af midler til astmaprogram for børn til Serviceområde16, Børn og Familie -0,417 mio. kr.

 

Fra 2016 er overført et mindreforbrug på 6,113 mio. kr. Der er primært tale om overførte projektmidler, herunder uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden 2016.

 

I de senere år er der tilført midler til ældreområdet fra ældremilliard, værdighedsmillard, klippekortsordninger og andre målrettede indsatser med særligt fokus på at løfte serviceniveauet. En stor del af mindreforbruget i 2017 kan henføres til projekt- og puljemidlerne. Det tager tid at få de mange indsatser sat i drift.

 

På det rammestyrede område viser resultatet for 2017 et samlet merforbrug på 3,039 mio. kr. Som tidligere år er der en udfordring på vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget udgør 2,183 mio. kr. Endvidere er hjælpemiddelområdet udgiftsmæssigt udfordret. Merforbruget udgør 5,421 mio. kr. i 2017. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, og målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Sundhed og Ældre vil løbende følge op på udviklingen i 2018.

De nævnte merforbrug på det rammestyrede område modsvares af 5,5 mio. kr., som Sundhed og Ældre har afsat til investering og implementering af et nyt omsorgssystem.

 

Selvforvaltning har et samlet mindreforbrug på 10,142 mio. kr. Heraf kan 4,114 mio. kr. henføres til plejecentrene, 2,605 mio. kr. til hjemmeplejen og 2,752 mio. kr. til trænings- og aktivitetsområdet, inkl. indbetalte brugermidler på 1,3 mio. kr. som skal anvendes til forskellige aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. På sygeplejeområdet, som tidligere har været økonomisk udfordret, er der skabt balance i 2017.

 

Overførsler fra 2017-2018 - drift:

 

For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre udgør det samlede overførselsønske fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 3,411 mio. kr. Endvidere ønskes et merforbrug på 2,171 mio. kr. overført til 2019. Beløbet vedrører Blå Kors Varmestue. Der er truffet politisk aftale om, at merforbruget fastfryses uden gældsafvikling frem til 2022.

 

Overførselsønskerne fordeler sig således:

 

Handicap og Psykiatri har i 2016 indført en ny model for ressourcetildelingen til de decentrale enheder. I stedet for den aktivitetsbestemte ressourcetildeling, er man gået over til et fast rammebudget, opdelt i 4 resultatområder. Overførselsønskerne for Handicap og Psykiatri er derfor vist i forhold til rammen for de 4 områder.

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er som udgangspunkt saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne. For rammestyring (centrale konti) er hovedprincippet, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Områder uden for rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.

 

Ønsket om overførsel for Social- og Sundhedsudvalgets områder følger som udgangspunkt styringsprincipperne. Herudover er der et ønske om en omplacering af overførselsmidlerne mellem serviceområder:

 

 • En andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre på 4,2 mio. kr. ønskes overført til handicapområdet for Serviceområde 13. Beløbet svarer til udgiften i 2017 for demente handicappede på Fuglsang Sø Centret, som har været afholdt på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 • En andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 17, Beskæftigelse på 2,5 mio. kr. ønskes overført til handicapområdet under Serviceområde 13. Beløbet vedrører udgifter, som er afholdt på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri i forbindelse med tværgående opgaveløsning.
 • En andel af overførslen for Serviceområde 16, Børn og Familie på 0,387 mio. kr. ønskes overført til selvforvaltningsområdet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Der er tale om en regulering af tidligere overførte midler til initiativer på børneområdet indenfor kroniker- og til lungeindsatsen.

 

Omplaceringerne fra Serviceområde 17, Beskæftigelse og Serviceområde 16, Børn og Familie behandles i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2017 (anlæg) et mindreforbrug på 1,238 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. nedenstående tabel:

 

Heri indgår et merforbrug på 1,077 mio. kr. vedrørende Ågården aktivitet- og sundhedscenter. Regnskabet for Ågaarden er afsluttet i 2017.

 

 

Overførsler fra 2017-2018 - anlæg:

 

Et mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på i alt 2,315 mio. kr. søges overført til næste år:  

 

 • Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre er finansieret via puljemidler på 11,363 mio. kr.  Projektet er færdiggjort december 2017, og har et samlet mindreforbrug på 1,094 mio. kr. Anlægsregnskabet skal indsendes til ministeriet til endelig godkendelse 1. april 2018. Først herefter træffes der afgørelse om, hvorvidt Herning kommune skal tilbagebetale dele af de uforbrugte puljemidler.
 • Pulje til projekter (papirpenge) har en saldo ved årets udgang på 0,464 mio. kr., som overføres til 2018.
 • Mindreudgiften på nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald søges overført til dækning af resterende etableringsudgifter.
 • Der er uforbrugte midler i Velfærdsteknologipuljen på 0,721 mio. kr. De ønskes overført til velfærdsteknologiske løsninger ved udbygningen af Rehab.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet for 2017 tages til efterretning
at overførsler 2017 - 2018 for henholdsvis drift og anlæg godkendes
at overførsel af fastfrosset merforbrug fra 2016 vedrørende Blå Kors på 2,171 mio. kr. overføres til 2019
at en andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre på 4,2 mio. kr. overføres til handicapområdet for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.