Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. § 18 midler - tilknytning til organisationer / foreninger.

Sagsnr.: 27.15.12-S49-3-17 Sagsbehandler: Karin Locander  

§ 18 midler - tilknytning til organisationer / foreninger.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. december 2017, punkt 111, at anmode Administrationen om at udarbejde et forslag til en model for samarbejde med de foreninger, som modtager større beløb fra § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde.

 

Administrationen fremlægger nu et forslag til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes frivillighedspolitik omhandler fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde.

 

Jf. politikken fordeles til følgende hovedområder:

 • Foreninger for ældre
 • Misbrugere og socialt udsatte
 • Patientforeninger
 • Psykiatri
 • Selvhjælpsgrupper
 • Integration
 • Øvrige

 

Midlerne fordeles pt. via 2 ansøgningsrunder - hovedpuljen, som fordeles i november, forud for året og restpuljen, som fordeles i august i bevillingsåret.

 

Tildeling af midler består både af store beløb til mere generel drift af tilbud, og til foreninger mv. som primært får tilskud til arrangementer af større eller mindre grad. Der har de senere år endvidere været fokus på at bevilge midler til innovative projekter.

 

Det foreslås, at fordelingen af § 18 midler fremover knyttes tættere sammen med de indsatser og til de samarbejdspartnere, som understøtter og supplerer de tilbud, som Herning Kommune driver.

 

Endvidere vurderes det vigtigt, at de foreninger / organisationer, som modtager større tilskud knyttes op til en konktaktperson i Herning Kommune, så indgangen til Kommunen er mere entydig. Kontaktperson eller ej kunne afgøres på beløbsstørrelse - f.eks. tilskud på 100.000 kr. og derover.

 

Det foreslås, at kontaktpersonens opgaver som udgangspunkt bliver

 • at sikre, at den konkrete forening / organisation kender til kontaktpersonen og at der aftales ramme for dialog - hvor, hvornår og hvordan
 • mindst én gang årligt, at afholde møde med foreningen / organisationen - gerne i august / september forud for fordeling af § 18 midler i november
 • indgå "driftsaftale" for det kommende år, så det er tydeligt for foreningen / organisationen, hvad Herning Kommune vægter af indsatser og således at foreningen / organisationen ikke længere skal indsende ansøgning pr. projekt, men får et større beløb, som efter aftale kan rumme flere indsatser
 • sikre, at modtageren får kendskab til samt medvirker til formidling af Herning Kommunes politikker og strategier og betydningen heraf.

 

Til de foreninger / organisationer, som modtager større beløb kan det overvejes, om bevillingen gives med et tilsagn om tilskud over en længere periode - f.eks. 3 år, men med årlig drøftelse af, hvorvidt indsatsen er nået hos den aftalte målgruppe.

 

Den årlige drøftelse kan eventuelt tage udgangspunkt i en "årsberetning" over indsatsen.

 

Med udgangspunkt i fordelingen af midler fra hovedpuljen 2018 vil følgende foreninger / organisationer således have udpeget kontaktperson:

 • A-klubben
 • Huset
 • Kirkens Korshær
 • Foreningen idræft for Sundhed
 • Herning Frivillighedscenter
 • Selvhjælp Herning

 

Administrationen foreslåer endvidere, at Dansk Røde Kors, lokalafdelingen, samt SIND Herning, Ikast, Brande fremover modtager større beløb og derfor bør have kontaktperson tilknyttet.

 

Det har flere gange været drøftet - også politisk, hvorvidt § 18 midler bør anvendes til julehjælp. Niveauet i 2017 og 2018 har været på godt 170.000 kr. og antallet af ansøgninger til julehjælp er støt stigende. I forbindelse med denne sag bør det endeligt afklares, hvorvidt midler til julehjælp fortsat kan bevilges fra § 18 puljen.

 

Fordelingen af § 18 midler har indtil videre primært bestået af en række mindre tilskud til foreninger. Det foreslås, at der fortsat vil være midler i § 18-puljen til at fortsættes med samme proces dog med mere gennemsigtighed i fordelingsprincipperne.

 

Såfremt ovenstående model vælges bør det overvejes, hvorvidt det er nødvendigt med 2 ansøgningsrunder til fordeling af midler. Af den nuværende Frivillighedspolitik, som alene omhandler fordeling af § 18 midler er anført, at der skal være 2 ansøgningsrunder. Såfremt man fremover alene ønsker 1 runde, skal politikken ændres.

 

Videre proces

Administrationen foreslår, at såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag, at der indledes dialog med de berørte foreninger / organisationer med henblik på at få fastlagt niveauet og indholdet for tildeling af midler for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det fremlagte forslag om kontaktpersoner godkendes
at "kontaktperson eller ej" afgøres på beløbsstørelsen - f.eks. 100.000 kr
at SIND - Herning, Ikast, Brande samt Dansk Røde Kors også tildeles kontaktperson
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt § 18 midler fremover kan gå til ansøgninger om julehjælp
at der igangsættes arbejde med revidering af Frivillighedspolitikken med henblik på, at der fra 2019 alene vil være 1 ansøgningsrunde.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke længere at prioritere § 18 midler til julehjælp.

 

Social- og Sundhedsudvalget påpeger at § 18 midler til indsatser afsættes til borgere i Herning Kommune.