Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

89. Orientering om anbefalinger fra hjemmehjælpskommissionen

Sagsnr.: 27.36.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om anbefalinger fra hjemmehjælpskommissionen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I juni 2012 besluttede Folketinget at nedsætte en Hjemmehjælpskommission. Kommissionen skulle beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne på området kan anvendes bedst muligt.

 

Hjemmehjælpskommissionen har medio 2013 fremlagt 29 konkrete anbefalinger. Disse skal bidrage til at sikre en bedre og mere sammenhængende indsats for de ældre borgere i eget hjem, der på grund af funktionsnedsættelser har brug for hjælp i dagligdagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget gives hermed en orientering med udgangspunkt i anbefalingerne. Endvidere lægges op til at temasætte emnet på et senere møde med deltagelse af Ældreråd og områdeledergruppen i Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling er, at der bliver flere og flere ældre borgere i fremtiden. Samtidig er udviklingen dog også, at der bliver flere og flere ældre, der med lidt eller ingen hjælp kan klare sig selv. Der vil derfor i højere grad end i dag være behov for at differentiere hjælpen og kanalisere den hen, hvor der er behov for det.

 

Umiddelbart inddeles gruppen af ældre i 3 overordnede kategorier, nemlig:

 1. de ressourcestærke ældre, som kan klare sig selv hele livet grundet eksempelvis et godt socialt netværk, et aktivt fritidsliv og en god økonomi.

 2. ældre med varierende behov for hjælp, som stort set kan klare sig selv med hjælp til selvhjælp og egenomsorg.

 3. ældre med ganske få ressourcer, som har komplekse og omfattende plejebehov. (Eksempelvis borgere med kroniske sygdomme og borgere med demens)

 

Hjemmehjælpskommissionens rapport "Fremtidens hjemmehjælp - ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats" har som det overordnede paradigme, at der skal ske et skifte fra "at gøre noget for borgeren til at gøre noget i samarbejde med borgeren". Borgernes egne ressourcer skal dermed bringes meget mere i spil.

 

Overordnet relaterer anbefalingerne sig til konkrete indsatser og til rammer for hjemmehjælpen.

 

De konkrete indsatser er som følger:

 • Forebyggelse - et aktivt ældreliv: heri nævnes specifikt gruppen af socialt udsatte ældre, indsatsen med forebyggende hjemmebesøg og generelt værktøjer til tidlig opsporing hos ældre borgere.

 • Træning og rehabilitering - fokus på borgernes ressourcer: borgeren som aktiv medspiller i samspil med en veldokumenteret indsats.

 • Hjælp til svage borgere - tryghed i indsatsen: her tænkes primært på kompenserende hjælp til de borgere, der er så svage, at de selv ikke med en rehabiliteringsindsats vil være i stand til at dagligdagen. Endvidere skal medarbejderne også have fokus på borgerens sociale netværk grundet ensomhed og manglende social kontakt for mange ældre borgere.

 

Der er opstillet anbefalinger i forhold til nedenstående rammer:

 • organisering og ledelse: eksempelvis mindske detailstyring, understøtte sammenhængende borgerforløb, incitamenter til bedre udnyttelse af den ældres ressourcer og sikre tværfaglighed.

 • medarbejdernes kompetencer: sikring af kompetencer til at udføre nye opgaver på området.

 • dokumentation og viden om effekter: med baggrund i nationale kvalitetsindikatorer sikres høj faglig kvalitet, der ligeledes er baseret på oplysninger fra de øvrige aktører internt og eksternt.

 • digital velfærd (teknologi): at teknologi udnyttes under hensyntagen til både borger og medarbejder.

 • den frivillige sociale indsats: at udvikle samarbejdet med frivillige.

 

Ønskes hele rapporten og diverse bilag til gennemlæsning, kan den findes via følgende link:

http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/%C3%86ldre/hjemmehjaelp-kommissionen/Sider/default.aspx 

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger vedhæftes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at der i 2014 arrangeres en temadrøftelse med udgangspunkt i rapportens anbefalinger med deltagelse af Ældrerådet og områdeledergruppen i Sundhed og Ældre.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Anbefalinger fra Hjemmehjælpskomissionen