Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Kortlægning af plejeboligbehovet 2015-2025

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Kortlægning af plejeboligbehovet 2015-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune i perioden 2015-2025.

 

Plejeboligplanen har til formål at give et kvalificeret bud på behovet for permanente og midlertidige plejeboliger i Herning Kommune frem til 2025.

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser på ældreområdet, som har betydning for det fremtidige plejeboligbehov.

 

På den ene side forventes ældrebefolkningen at stige markant i de kommende år, hvilket i sig selv må forventes at medføre en stigning i plejeboligbehovet. Herudover forventes flere borgere med kroniske sygdomme og multisygdom. På den anden side er der udviklingstendenser, som går i den modsatte retning og kan mindske stigningen i plejeboligbehovet. De udviklingstendenser, som aktuelt er i fokus, er forventninger om, at plejebehovet udsættes i takt med stigende levealder, og at borgernes ønsker at blive boende længere tid i eget hjem. Borgerne forventes derfor at bo på plejecentrene i en kortere periode, end de gør i dag.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år. I analysen er der forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet, som alle viser et stigende plejeboligbehov.

 

Det anbefales i den fremtidige planlægning, at der tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra de nuværende 19,5 plejeboliger pr. 100 80+årig til 15,3 plejeboliger pr. 100 80+årig i 2025.

Med udgangspunkt i scenariet forventes det samlede plejeboligbehov at være ca. 145 boliger større i 2025 end det politisk besluttede antal plejeboliger i budget 2015-2018. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten kan både ske ved refinansiering og genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger fra budgetlægningen 2015-2018 og ved etablering af nye plejeboliger.

 

Analysen viser endvidere, at der fremadrettet vil blive flere borgere med særlige behov inden for demensområdet. Der forventes et behov for flere skærmede boliger. Af de ca. 145 plejeboliger anslås ca. 15 at skulle målrettes demente.

 

Udviklingstendenserne tyder på, at den fremtidige sammensætning af plejeboligkapaciteten mellem midlertidige plejeboliger og permanente plejeboliger vil skulle justeres. Der anbefales derfor øget fokus på at skabe en fleksibel plejeboligkapacitet mellem forskellige plejeboligtyper.

 

Med afsæt i plejeboligplanen anbefales, at der udarbejdes en udbygningsplan for plejeboligkapaciteten baseret på følgende principper:

  • Der planlægges tilbygning og udbygning af eksisterende plejecentre i centerbyer og omegnsbyer med det formål, at plejecentrene fremadrette har minimum 60 pladser for derved at sikre stordriftsfordele.
  • Der planlægges et stort plejecenter i Herning omkring 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at plejeboligplanen 2015-2025 principgodkendes med henblik på udsendelse til høring i Ældrerådet.
at sagen genoptages efter høringsfasen med henblik på endelig politisk godkendelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

 Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Plejeboligplan 2015-2025