Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Nyt forløbsprogram for hjertesygdom

Sagsnr.: 29.30.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Nyt forløbsprogram for hjertesygdom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som en del af sundhedsaftalen for 2015-2018 er det eksisterende forløbsprogram for hjertesygdom blevet revideret.

 

Forløbsprogrammet fremlægges nu til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med sundhedsaftalen for 2015-2018 er det eksisterende forløbsprogram for hjertesygdom blevet revideret.

 

Forløbsprogrammet udstikker retningslinjer for, hvilke opgaver der udføres af region, kommune og almen praksis. Forløbsprogrammet har tidligere været behandlet administrativt i Sundhedsstyregruppen 4. november 2015 og er efterfølgende godkendt politisk i Sundhedskoordinationsudvalget på møde 9. december.

 

Forløbsprogrammet fremlægges nu til endelig godkendelse i Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser.

 

De væsentligste ændringer i forløbsprogrammet:

Følgende beskriver de væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram:

·         at målgruppen udvides, så den er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering

·         at en del af ”fase 2”-hjerterehabilitering (fysisk træning, diætbehandling, rygestop, patientuddannelse, psykosocial omsorg) overgår fra hospitaler til kommuner (undtaget en nærmere beskrevet risikogruppe)

·         at forløbsprogrammet præciserer kvalitetskrav til indsatsen ift. at leve op til behandlingsmål og kvalitetskrav beskrevet i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabases dokumentalistrapport samt National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering.

 

 

 

Implementering

Af forløbsprogrammet fremgår det, at implementeringen - herunder opgaveoverdragelse – skal finde sted senest ved udgangen af 2016. Det er dog muligt på klyngeniveau at aftale og foretage opgaveoverdragelsen tidligere. Herning Kommune skal i så fald være enig med de 5 andre kommuner, som udgør Vestklyngen i det regionale sundhedssamarbejde.

 

 

Monitorering og økonomi

I forbindelse med implementeringen vil der blive gennemført en monitorering med henblik på at følge de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelsen. Monitoreringen har primært fokus på de økonomiske konsekvenser for kommunerne.

 

Administrationen vurderer, at det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom indeholder mange gode elementer: Det giver god mening at udvide målgruppen, og at indsatsen kvalitetssikres i forhold til nationale standarder.

 

Overdragelsen af den rehabiliterende indsats til kommunerne er relevant, idet kommunerne har en solid erfaring med patientuddannelse og rehabilitering. Herning Kommune har desuden et tæt samarbejde med de frivillige foreninger, der kan medvirke til sikre den langsigtede rehabiliterende indsats – også efter ophøret af den kommunale indsats.

 

Administrationen vurderer, at opgaveoverdragelsen kan håndteres indenfor den eksisterende økonomiske ramme, idet Herning Kommune ikke længere skal afholde udgiften til hjerterehabiliteringsindsatsen på hospitalerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender det nye forløbsprogram for hjertesygdom.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Forløbsprogram for hjertesygdom