Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. marts 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Tidlig risikovurdering af budget 2016

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Tidlig risikovurdering af budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2016 fik udvalget forelagt tidlig risikovurdering af budget 2016 for alle serviceområder. Vurderingen er en forløber til de almindelige budgetopfølgninger, og indeholder en vurdering af de risikoelementer, der på nuværende tidspunkt er kendte. Det blev besluttet, at fagudvalgene frem mod den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 skal arbejde videre med at kvalificere og håndtere risikoelementerne på de forskellige fagområder.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets områder har administrationen givet følgende tidlige risikovurdering af budget 2016:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer i 2016 at have et økonomisk pres på niveau med 2015. Området arbejder med implementeringen af handleplan 2015 og strategier på alle områder. Effekten af tiltagene er stadig meget usikker. Budgetudfordringen fremkommer ved en stigning i tyngde og antal af områdets borgere de seneste år. Det er en udfordring at levere den fornødne lovbundne hjælp med de midler, som er afsat i den nuværende budgetramme.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

I forbindelse med Sundhed og Ældres mulighedskatalog for budget 2015-18 var der uløste udfordringer på 7,2 mio. kr. i 2015, fordi nogle forslag først havde fuldt gennemslag i efterfølgende budgetår. Dette kan give udfordringer ind i 2016, hvis underskuddet overføres.

 

Der har gennem flere år været et generelt pres på udgifterne til det nære sundhedsvæsen, primært på Sygeplejen og den vederlagsfri fysioterapi. Udviklingen forventes at fortsætte i 2016.

 

Endelig opstår der muligvis en udfordring på elevområdet på grund af erhvervsskolereformen, der betyder længere lønnet praktikperiode.

 

I forbindelse med Finansloven 2016 er det besluttet at styrke ældreområdet med midler, der ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Det forventes, at Herning Kommune i den forbindelse får tilført 14,760 mio. kr. Tilførslen kan skabe en positiv effekt i forhold til ovennævnte udfordringer, afhængig af beslutningen om hvordan midlerne skal anvendes.

 

På udvalgsmødet giver administrationen en mundtlig status på håndteringen af merforbruget på Serviceområde 13.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.