Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. marts 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Værdighedspolitik

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til værdighedspolitik har været i høring.

 

Udkastet er revideret på baggrund af høringssvarene og forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede 3. februar 2016 udkast til værdighedspolitik for ældreplejen i Herning Kommune.

 

Tilrettet i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger har udkastet herefter været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside.

 

Høringsfristen er udløbet 24. februar 2016.

 

Administrationen har modtaget seks høringssvar. Disse er vedlagt som bilag:

 

  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
  • Ældresagen, Herning-afdelingen
  • To høringssvar fra borgere

 

På baggrund af høringssvarene har administrationen revideret det udkast, som blev sendt i høring. Det reviderede udkast forelægges til godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene drøftes,
at Social- og Sundhedsudvalget godkender det reviderede udkast til værdighedspolitik.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet, således at forslag til Værdighedspolitik tilrettes ud fra de faldne bemærkninger inden fremsendelse til videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget anmoder endvidere administrationen om at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en pårørendestrategi.

Bilag

  • Værdighedspolitik høringssvar
  • Værdighedspolitik
  • Værdighedspolitik - ændringer