Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. marts 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Fremtidens plejeboliger i Herning Kommune

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Fremtidens plejeboliger i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Bech Vestergaard

Sagsresume

Plejeboligplanen 2015-2025 blev godkendt i Byrådet den 28. april 2015. Behovet for plejeboliger vil være stigende i årene fremover. Behovet for plejeboliger forventes at være ca. 149 større i 2025 end det aktuelle antal plejeboliger.

 

I forlængelse af plejeboligplanen pågår en analyse, som skal munde ud i en udbygningsplan for plejeboligkapaciteten.

 

I forbindelse med udbygningsplanen er der behov for, at Social- og Sundhedsudvalget angiver retning for det kommende planlægningsarbejde i forhold til genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger, eventuel etablering af en demenslandsby og tilbygning til eksisterende plejecentre.  

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en foranalyse til udbygningsplanen med udgangspunkt i plejeboligplanen og Herning Kommunes befolkningsprognose 2014-2026.

 

Foranalysen vurderer udviklingen i behovet for plejeboliger i forskellige delområder af Herning Kommune frem til 2025. Foranalysen viser, at der ikke forventes at være behov for en udbygning af plejeboligkapaciteten i den sydlige del af Herning Kommune, men at der derimod er en mindre overkapacitet. I den nordlige del af Herning Kommune vil der være et stigende plejeboligbehov, særligt i Vildbjerg-området. Den største stigning i plejeboligbehovet forventes i Herning og forstadsområder.

 

Udbygningsplanen vil konkret afhænge af: 

  • Hvorvidt alle midlertidigt lukkede plejeboliger fra budgetlægningen 2015-2018 og 2016-2019 genåbnes som plejeboliger.
  • Om Herning Kommune ønsker at etablere en demenslandsby.
  • Tilbygning til eksisterende mindre plejecentre.

 

Genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger

I forbindelse med budgetlægningen til budget 2015-2018 og 2016-2019 er det politisk besluttet midlertidigt at lukke 4 plejeboliger på Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg, 24 plejeboliger på Fuglsangsø Centret og omdanne 15 plejeboliger på Kastaniegården i Aulum til ældreboliger.

 

Foranalysen indikerer, at der er behov for genåbning af pladserne på Rosenlund Plejecenter og Fuglsangsø Centret.

 

Foranalysen indikerer, at der ikke vil være behov for at omdanne de 15 ældreboliger på Kastaniegården til plejeboliger igen, da der er tilstrækkelig kapacitet i Aulum-området. Såfremt de 15 ældreboliger føres tilbage som plejeboliger, skal det være med henblik på, at borgere fra andre dele af kommunen visiteres til plejeboliger på Kataniegården i Aulum. Alternativet til genåbningen er nybyggeri til erstatning for de 15 plejeboliger.

 

Konceptet - demenslandsby

Demenslandsbyer er et nyt koncept, som er under udvikling i Danmark. En demenslandsby er en "by i byen" målrettet borgere med fremskreden demens. Byen indrettes, så de demente kan færdes frit i trygge og hjemlige omgivelser, hvor der er en stor grad af genkendelighed fra den hverdag, som de demente har haft før deres demenssygdom.

 

Såfremt der i de kommende 10 år etableres en demenslandsby i Herning Kommune, skal dette indgå som et element i udbygningsplanen. Ved etablering af en demenslandsby vil de nuværende demenspladser blive frigjort og kan efterfølgende anvendes til almindelige plejeboliger.

 

I Herning Kommune er der aktuelt 49 demenspladser til de sværest demente. Behovet for demenspladser stiger i takt med, at der bliver flere ældre og forekomsten af demens stiger.

 

I demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland er der gode erfaringer med at skabe mindre huse/hjem til de demente, hvor de demente bor sammen med ligesindede - alt efter hvilken livsstil, som de har haft, før de blev ramt af demens. Demenslandsbyen har en række tilbud, som de demente kender fra dengang, de var raske, og som er en del af et normalt hverdags- og fritidsliv. Herudover er byen være indrettet med udearealer, hvor de demente frit kan bevæge sig rundt.

 

Konceptet er bygger således på et hjemligt bomiljø, interessefællesskaber og et genkendeligt lokalmiljø. Det skal sikres, at en demenslandsbys tilbud afspejler genkendelige tilbud set ud fra dansk kontekst. Det forventes, at konceptet kan løse nogle af de udfordringer, som opleves i dag med at rumme de sværest demente inden for de nuværende fysiske rammer på demenspladserne i Herning Kommune.

 

Opbygning af en demenslandsby vil kunne ske etapevis. Såfremt der opføres en demenslandsby, anbefales 1. etape som minimum at udgøre 60 plejeboliger af hensyn til stordriftsfordele.

 

En mulighed ved udarbejdelse af et koncept for en demenslandsby er, at projektet etableres som et tværkommunalt samarbejde. Dette kan understøtte et større byggeri allerede i 1. etape og en mere driftsrentabel dimensionering af tilbuddene i demenslandsbyen.

 

Tilbygning til eksisterende plejecentre

Det fremgår af plejeboligplanen, at der planlægges tilbygning og udbygning af eksisterende plejecentre i centerbyer og omegnsbyer med det mål, at plejecentrene fremadrettet har minimum 60 pladser med henblik på stordriftsfordele.

 

Med udgangspunkt i plejeboligbehovet er der ikke grundlag for udbygning af alle mindre plejecentre. Foranalyserne peger på, at der skal rettes fokus på udbygning af Kildehøj i Vildbjerg og Rosenlund i Snejbjerg.

 

Tilbygninger skal opføres i overensstemmelse med lokalplanerne i områderne. På Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg kan dette eksempelvis ske som koncentreret højt byggeri. Alternativet kan være at anvende bygninger på det nuværende Rosenlund Plejecenter til andet kommunalt formål og i stedet opføre et nyt tidssvarende plejecenter. Opførsel af et nyt tidsvarende plejecenter frem for udbygning af et eksisterende plejecenter rummer fordele på sigt i forhold til driftsøkonomi for plejeområdet og bygningsdrift.  

 

Procesplan

Administrationen foreslår følgende procesplan for udarbejdelse af et koncept omkring en demenslandsby:

  • Marts-april 2016: Sondering af muligheder for et tværkommunalt samarbejde.
  • Marts: Udpegning af en facilitator.
  • Marts-april 2016: Udpegning af rådgivende arkitekt.
  • April-maj 2016: Udarbejdelse af konceptbeskrivelse.
  • Juni 2016: Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for konceptbeskrivelse.
  • August 2016: Konceptbeskrivelsen præsenteres på Byrådets budgetkonference.

 

Administrationen foreslår endvidere, at der etableres en demenslandsby før en udbygning af eksisterende plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om de 15 ældreboliger på Kastaniegården skal omdannes til plejeboliger,
at der udarbejdes et Herning-koncept for en demenslandsby,
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter muligheden for et tværkommunalt samarbejde omkring en demenslandsby,
at 1. etape af en demenslandsby prioriteres før udbygning af eksisterende plejecentre.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet således at indledning af et muligt tværkommunalt samarbejde afventer at processen om konceptet for demenslandsbyen er afsluttet.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at de 15 ældreboliger på Kastaniegården ikke omdannes til plejeboliger.